אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993

תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993

תקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב), 12 ו-33 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הליכי רישום
1. הגשת בקשה (תיקון: תשנ"ד)
(א) בקשה לרישום מפלגה תוגש בידי מייסדיה לפי טופס 1 שבתוספת; חתימות המייסדים על הבקשה יאומתו בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו; כל חותם יצרף לבקשה אישור מאת משרד הפנים על היותו אזרח ישראל ותצהיר על היותו תושב ישראל; התצהיר ואימות החתימה יהיו לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) טופס הבקשה ימולא בהדפסה לכל פרטיו, ויימסר לרשם במשרדו, בחמישים עותקים ובמספר עותקים נוסף שידרוש הרשם, לשם הפצתה לפי סעיף 4(ג) לחוק.
(ג) לבקשה יצורפו חמישה עותקים מן המסמכים הבאים:
(1) תקנון המפלגה;
(2) מסמך שבו יפורטו מטרותיה המוצהרות של המפלגה;
(3) כל מסמך נוסף להבהרת המטרות, כגון אמנת היסוד של המפלגה, מצעה בבחירות האחרונות לכנסת וכל מסמך כיוצא באלה, ככל שישנו.
(ד) לא תקובל בקשה אלא אם כן קויימו כל הדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ג), וצורף לה אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות האגרות).
2. דרישת מסמכים נוספים
הרשם רשאי לדרוש מן המבקשים כל מסמך נוסף על האמור בתקנה 1, או הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לו לצורך מילוי תפקידו.
3. פרסום הודעה על הגשת בקשה
העתונים שבהם יפרסם הרשם, בנוסף לרשומות, הודעה על הגשת הבקשה יהיו שלושה עתונים יומיים לפחות, שמהם שניים לפחות בשפה העברית: אחד עתון בוקר והשני עתון צהריים; בהודעה יפורטו תאריך הגשת הבקשה, השם המוצע למפלגה, עיקרי מטרותיה ומענה כפי שנרשמו בבקשה, וכן שמותיהם ומעניהם של עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה.
4. עיון בבקשות
(א) המעונין לעיין בבקשה לרישומה של מפלגה רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם במועד שיקבע.
(ב) בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בבקשה לפי תקנות האגרות.
(ג) הוגשה בקשה לפי תקנת משנה (ב), יהיה המבקש רשאי לקבל העתק צילומי או דף מחשב מבקשת הרישום ונספחיה, לאחר תשלום האגרה המתאימה לפי תקנות האגרות.
5. התנגדות לרישום מפלגה
(א) התנגדות לרישום מפלגה, על פי סעיף 6(א) לחוק, תימסר לרשם או תישלח לו בדואר רשום, בחמישה עותקים, לפי טופס 4 שבתוספת, לא יאוחר מ-30 ימים מתאריך פרסום ההודעה ברשומות על הגשת בקשה לרישום. לטופס ההתנגדות יצורפו תעודה מאת משרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית של המתנגד ותצהיר שלו על היותו תושב ישראל, וכן תצהיר לאימות העובדות שבנימוקי ההתנגדות, אם הביא עובדות.
(ב) הרשם רשאי לבקש את תגובתם של מבקשי הרישום להתנגדות ולקבוע מועד להגשתה.
(ג) החלטת הרשם לקבל את ההתנגדות או לדחותה, תינתן תוך 30 ימים מיום שההתנגדות נתקבלה במשרדו, או תוך 30 ימים מהיום שקבע להגשת תגובה, לפי המאוחר, והיא תימסר למתנגד ולמבקשי הרישום או תישלח להם בדואר רשום.
(ד) בהחלטת הרשם כאמור בתקנת משנה (ג), יצוין כי על פי סעיף 6(ג) לחוק ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.
6. החלטת סירוב
העברת החלטתו של הרשם לסרב לרשום מפלגה, לאישור בית המשפט העליון לפי סעיף 6(ד) לחוק, תיעשה בהודעה שישגר אל רשם בית המשפט; העתק ההודעה יישלח למבקשי הרישום, ואם היתה התנגדות לרישום - תישלח ההודעה גם למתנגד.
7. רישום בפנקס
(א) צורת פנקס המפלגות ופרטיו יהיו לפי טופס 5 שבתוספת.
(ב) רישום מפלגה בפנקס המפלגות וכל שינוי בו, ייעשו בחתימת הרשם.
8. הודעה על הרישום ותעודה
(א) פרסום הודעה בעתונים על רישום מפלגה בפנקס ייעשה בשלושה עתונים יומיים לפחות, כפי שנקבעו בתקנה 3.
(ב) תעודת רישום של מפלגה בפנקס המפלגות, שיתן לה הרשם לפי סעיף 12 לחוק, תהיה לפי טופס 6 בתוספת.
9. עיון בפנקס
המבקש לעיין בפנקס המפלגות יהא רשאי לעשות כן במשרד הרשם במועד שיקבע הרשם; כמו-כן יהיה המבקש רשאי לקבל העתק מן הרישום; בקשה לעיון בפנקס או לקבלת העתק רישום תוגש לפי טופס 7 שבתוספת בצירוף אישור על תשלום אגרת עיון בפנקס לפי תקנות האגרות.
פרק ב': בקשות לשינויים ודיווח
10. שינוי שם או מטרה
בקשה לענין סעיף 9 לחוק, לרישום שינויים בשמה או במטרה ממטרותיה של מפלגה תוגש בכתב, בדרך שמוגשת בקשה לרישום מפלגה, ויחולו עליה הוראות תקנות 1 עד 8 בשינויים כמפורט להלן ובשינויים אחרים המחוייבים לפי הענין:
(1) לענין תקנה 1(א), הבקשה תיחתם בידי מי שהסמיכה לכך המפלגה, אך במקום אימות חתימה ואישור עליה יצורף כתב ההסמכה;
(2) לענין תקנה 1(ג), במקום המצורפים הנקובים בה יצורפו ההחלטה על השינוי, ואם היה שינוי מטרה - מסמך המעיד על המטרה החדשה;
(3) תעודה על רישום השינוי תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.
11. דיווח
מפלגה תודיע לרשם בכתב, בדואר רשום, על כל אחד מאלה:
(1) כל שינוי שחל בתקנונה או במענה;
(2) צו שנתן בית המשפט לפירוקה; להודעה יצורף העתק מאושר מן הצו;
(3) החלטה שנתקבלה במפלגה על פירוקה מרצון; להודעה יצורף העתק מן ההחלטה.
12. מחיקה מהפנקס
(א) קיבל הרשם הודעה על פירוק המפלגה כאמור בתקנה 11, ימחק את רישומה מפנקס המפלגות, בתום חמישה עשר ימים מן היום שנתקבלה ההחלטה על פירוק מרצון, או ביום שלאחר היום שנקבע לפירוקה, אם נקבע.
(ב) היה הפירוק של מפלגה לפי צו בית המשפט, ימחק הרשם את הרישום ביום שקיבל הודעה על הפירוק בצירוף הצו.
13. מען
הודעה על מען הרשם תפורסם ברשומות.
14. תשלום הוצאות פרסום
הודעה שיש לפרסמה לפי סעיפים 4(ב), 9 או 12 לחוק, תפורסם בידי הרשם לאחר שהמבקשים או המפלגה הנוגעת בדבר, לפי הענין, שילמו לו את הוצאות הפרסום במלואן, בדרך ובמועד שהורה.
15. הוראת מעבר לענין מפלגות קיימות
הוראות תקנות אלה יחולו גם על מפלגה הקיימת ביום תחילתן, אולם הבקשה לרישומה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת בתוך תקופת תקפו של חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993, ותיחתם כפי שנקבע בסעיף 1 לחוק האמור.
פרק ג': מימון בחירות מקדימות - הודעות, הנחיות רישום (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז)
16. הודעה על מועד הבחירות (תיקון: תשנ"ד)
(א) הודעת מפלגה לרשם על מועד בחירות לפי סעיף 28ג לחוק תהיה בכתב, ותישלח אליו בדואר רשום או במסירה אישית במשרדו, לא יאוחר מיום תחילת תקופת הבחירות.
(ב) בהודעה יצויינו מהות התפקיד שלשמו נועדו הבחירות, המועד שנקבע לעריכתן, ואם קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי לפי הערכתו מספר בעלי זכות הבחירה בהן עולה על 150,000 - אישור על כך.
17. דרישת מסמכים ופרטים (תיקון: תשנ"ד)
הרשם רשאי לדרוש מן המפלגה פרטים נוספים על האמור בתקנה 16(ב), ובכלל זה הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לרשם לצורך מילוי תפקידו.
18. פרסום הנחיות (תיקון: תשנ"ד)
הרשם יפרסם ברשומות את הנחיותיו לענין ניהול מערכת החשבונות הנוגעים לתרומות שקיבל מועמד ולהוצאות שהוציא במערכת הבחירות, ולענין ביצוע סעיפים 28כ ו-28כא לחוק.
19. קובץ הרישומים (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז)
הרשם ינהל במשרדו, באופן שיקבע, קובץ רישומים נפרד לכל מערכת של בחירות מקדימות (להלן - הקובץ), שייפתח עם קבלת ההודעה לפי תקנה 16.
20. עיון בקובץ (תיקון: תשנ"ד)
(א) המעונין לעיין בקובץ רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של הרשם, במועד שהוא יקבע.
(ב) בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 10 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות האגרות, והוראות תקנה 4(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
פרק ד': הודעות על תאגידים מפלגתיים, נכסים והתחייבויות (תיקון: תשנ"ו)
21. הודעות על תאגידים ונכסיהם (תיקון: תשנ"ו)
(א) הודעת מפלגה לרשם, בהתאם לסעיף 21א(ב) לחוק, על פרטי התאגיד המפלגתי שבשליטתה ועל פירוט הנכסים שהיו בבעלותו ביום תחילת החוק תהיה לפי טופס 11 שבתוספת.
(ב) הודעתה של מפלגה לרשם על שינויים במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שבשליטתה, בהתאם לסעיף 21א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 12 שבתוספת.
(ג) ההודעות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) של סעיף 21א לחוק יימסרו לנמעניהן במשרדיהם או יישלחו אליהם בדואר רשום בשלושה העתקים, כשהן מודפסות לכל פרטיהן וחתומות ביד מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה (להלן - המודיע), תוך ציון פרטיו האישיים, כמפורט בטופס המתאים; חתימת המודיע תאומת בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו.
22. הודעה על נכסי מפלגה (תיקון: תשנ"ו)
(א) הודעתה של מפלגה שנרשמה לפני קבלתו של חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995, על נכסיה והתחייבויותיה כאמור בסעיף 7(ב) לחוק האמור, תהיה לפי טופס 13 שבתוספת.
(ב) הוראות תקנה 21(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הודעות המפלגה לפי סעיף 25א לחוק ועל הודעתה כאמור בתקנת משנה (א).
23. קובץ נכסים (תיקון: תשנ"ו)
(א) הרשם ינהל במשרדו קובץ להודעותיה של כל מפלגה, בנפרד, על נכסיה והתחייבויותיה ועל נכסי התאגידים שבשליטתה או שיש לה זיקה אליהם או זכות בהם מכל סוג (להלן - קובץ הנכסים).
(ב) בקשה לעיון בקובץ הנכסים תוגש לרשם לפי טופס 14 שבתוספת ויחולו עליה הוראות תקנה 20 בשינויים המחוייבים.
פרק ה': הודעה על רשימת המועמדים לכנסת ולראש הממשלה (תיקון: תשנ"ו)
24. הודעה על מועמדי המפלגה (תיקון: תשנ"ו)
הודעת מפלגה לרשם על רשימת המועמדים שנקבעה מטעמה בבחירות לכנסת ועל סדרם ברשימה, בהתאם לסעיף 19א לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב), התשכ"ט-1969 (להלן - חוק הבחירות), והודעתה על קביעת המועמד מטעמה לראש הממשלה בבחירות מיוחדות לפי אותו סעיף לחוק, תוגש ותיחתם באופן שנקבע על פי סעיף 57(ד) לחוק הבחירות.
25. הודעה על באי כוח המפלגה (תיקון: תשנ"ו)
(א) הודעת מפלגה לרשם על קביעת בא-כוחה וממלא מקומו, בהתאם לסעיף 19ב לחוק, תפרט, ביחס לכל אחד מהם, את שמו המלא, מספר זהותו, מענו, מספרי הטלפון שלו במשרדו ובביתו ומספר הפקסימיליה שלו.
(ב) ההודעה תמולא בהדפסה לכל פרטיה, תיחתם בידי מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, תוך ציון פרטיו האישיים על פי תקנת משנה (א), תאומת בידי עורך-דין שהחתימה נעשתה בנוכחותו ותימסר לרשם במשרדו, בשלושה עותקים.
26. קובץ הודעות (תיקון: תשנ"ו)
הרשם ינהל במשרדו קובץ נפרד להודעותיה של כל מפלגה על פי תקנות 24 ו-25.
27. תחילה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו)
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.
תוספת (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ד)
תקנה 1(א))
בקשה לרישום מפלגה
אל: רשם המפלגות, ירושלים
1. אנו החתומים מטה מגישים בזה, בהתאם להוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ותקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, בקשה לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן:
.......................................................................................................
(שמה המלא של המפלגה, נושא הבקשה)
2. מטרותיה של המפלגה הן אלה:
(1) ..................................................................................................
(2) ..................................................................................................
(3) ..................................................................................................
3. מענה של המפלגה הוא (יש לציין מען מלא, לרבות מיקוד ומספר טלפון): ...........................................................................................
.......................................................................................................4. פרטיהם האישיים וחתימותיהם של מייסדי המפלגה - מגישי בקשה זו:
(לתשומת לבם של המבקשים: בהתאם לסעיפים 2 ו-4 (א) לחוק, מספרם של מגישי הבקשה חייב להיות מאה לפחות, עליהם להיות אזרחי ישראל בגירים ותושביה, ולצד שמותיהם יש לציין את הפרטים שלהלן במלואם).
.......................................................................................................
מס' סידורי שם פרטי ושם משפחה שנת לידה מס' זהות משלח יד מען חתימה
(1) ....................................................................................................................
(2) ....................................................................................................................
(100 או יותר)
5. מצורפים:
1) 5 עותקים של תקנון המפלגה;
2) אישור מאת משרד הפנים, לגבי כל חותם, על היותו אזרח ישראל;
3) תצהיר של כל חותם על הבקשה על היותו תושב ישראל ואימות חתימתו על הבקשה;
4) אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993;
5) 5 עותקים של מסמכים כמפורט להלן:
(1) ...............................................................................................
(1) ...............................................................................................
(1) ...............................................................................................
טופס 2 (תיקון: תשנ"ד)
תקנה 1(א))
תצהיר

אני החתום/ה מטה ........... (שם מלא, מען ומס' ת"ז), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. אני תושב/ת מדינת ישראל.
2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
חתימת המצהיר/ה
אישור ואימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין
(שם מלא ומען המשרד) (מס' ת"ז)
מאשר בזה כי ביום התייצב בפני מר/גב' שזיהיתיו/ה לפי תעודת הזהות שלו/ה, לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני, וכן חתם/ה על הבקשה לרישום מפלגה שמצורפת בזה, ושסומנה בראשי תיבות שמי.

תאריך חותמת חתימת המאשר
טופס 3
תקנה 4(ב))
בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה
אל: רשם המפלגות, ירושלים
מוגשת בזה בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה שהוגשה למשרדך לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן:

שמה של המפלגה נושא הבקשה
שמו המלא של המבקש:
מענו ומספר הטלפון:
תאריך חתימה
מצורף אישור על תשלום אגרת עיון בבקשת רישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993.
טופס 4
(תקנה 5(א))
הודעה על התנגדות לרישום מפלגה בפנקס המפלגות
(תימסר לרשם, או תישלח אליו בדואר רשום, בחמישה עותקים)
המתנגד (יש לציין את שמו המלא של מגיש ההתנגדות, משלח ידו, מענו ומספר הטלפון שלו).
אל: רשם המפלגות, ירושלים
1. בהתאם לסעיף 6(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992; ולתקנה 5(א) לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, אני מגיש בזה את התנגדותי לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה
(שם המפלגה)
שהודעה על הגשת הבקשה לרישומה פרסמת ברשומות ביום
2. אלה נימוקי התנגדותי:
(1) (2) (3) (4)

תאריך חתימה
מצורפים: (1) אישור מאת משרד הפנים על היות המתנגד אזרח ישראל.
(2) תצהיר מטעמו על היותו תושב ישראל.
(3) תצהיר לאימות העובדות שבנימוקים.
טופס 5
(תקנה 7(א))
פנקס המפלגות
תאריך הרישום בפנקס
דף מספר:
שם המפלגה:
עיקר מטרותיה:
מענה:
בקשה לרישומה בפנקס הוגשה ביום:
דבר הגשת הבקשה פורסם בילקוט הפרסומים
חוברת/שנה
עמ' מיום
ובעתונים: מיום עמ' ו מיום עמ' ו מיום עמ'
הוגשו/לא הוגשו התנגדויות לרישום, וההחלטות בהן:

אגרת רישום בסך שקלים חדשים שולמה ביום
לפי אישור

חותם הרשם חתימת הרשם
הערות: ראה שינויים ברישום בנספחים הר"מ לדף זה:

מס' השינוי בנספח מס' עמ' מיום אישור תשלום אגרת שינוי מיום
טופס 6
(תקנה 8(ב))
משרד המשפטים
לשכת רשם המפלגות
תעודת רישום בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992
(מס' התעודה: )
זאת לתעודה כי
(שם המפלגה)
נרשמה ביום בפנקס המפלגות, בהתאם לחוק האמור.
ולראיה באתי על החתום:

חותם הרשם חתימת רשם המפלגות
טופס 7
(תקנה 9)
אל: רשם המפלגות, ירושלים
בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום
מוגשת בזה בקשה לעיון בפנקס המפלגות/לקבל העתק מרישום בפנקס המפלגות*
לענין
שם המפלגה
שמו המלא של המבקש:
מען: מס' טלפון

תאריך חתימת המבקש
______________________________
* מחק את המיותר.
מצורף אישור על תשלום אגרה לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993.

טופס 8
(תקנה 10(ב))
משרד המשפטים
לשכת רשם המפלגות
תעודת רישום
שינוי שם או מטרה של מפלגה
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992
(מס' התעודה: )
זאת לתעודה כי ביום נרשם בפנקס המפלגות לגבי
(שם המפלגה)
שינוי כמפורט להלן:


חתימת הרשם רשם המפלגות

טופס 9
(תקנה 15)
בקשה לרישום מפלגה קיימת

אל: רשם המפלגות, ירושלים
1. אנו החתומים מטה מגישים בזה, בהתאם להוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ותקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, בקשה לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן:

(שמה המלא של המפלגה, נושא הבקשה)
2. מטרותיה של המפלגה הן אלה:
(1) (2) (3)
3. מענה של המפלגה הוא (יש לציין מען מלא, לרבות מיקוד ומספר טלפון):

4. פרטיהם האישיים וחתימותיהם של מייסדי המפלגה - מגישי בקשה זו:
(לתשומת לבם של המבקשים: בהתאם לסעיפים 2 ו-4 (א) לחוק, מספרם של מגישי הבקשה חייב להיות מאה לפחות, עליהם להיות אזרחי ישראל בגירים ותושביה, ולצד שמותיהם יש לציין את הפרטים שלהלן במלואם).

מס' סידורי שם פרטי ושם משפחה שנת לידה מס' זהות משלח יד מען חתימה
(1) (2)
5. מצורפים:
1) 5 עותקים של תקנון המפלגה
2) אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993
3) 5 עותקים של מסמכים כמפורט להלן:
(1) (2) (3)
טופס 10 (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז)
(תקנה 20(ב))
בקשה לעיון בקובץ רישומים - בחירות מקדימות
אל: רשם המפלגות, ירושלים
אני הח"מ (שמו המלא של המבקש, מס' ת.ז., מענו ומספר הטלפון), מגיש בזה בקשה לעיין בקובץ הרישומים המתנהל במשרדך בענין הבחירות המקדימות של מפלגת (שם המפלגה) לתפקיד (תוארו המלא של התפקיד שלשמו נועדו הבחירות), המיועדות להיערך/שנערכו ביום

תאריך חתימת המבקש
מצורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993.

טופס 11 (תיקון: תשנ"ו)
(תקנה 21(א))
הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי *
שם המפלגה: התאריך:
מענה: טלפון:
אל: רשם המפלגות, ירושלים
בהתאם לסעיף 21א(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ניתנת בזה הודעה על פרטי תאגיד מפלגתי שבשליטת המפלגה ועל נכסיו ביום תחילת החוק, כמפורט להלן:
חלק א': פרטי התאגיד
1. שם התאגיד: התאגד כ
2. נרשם אצל רשם ביום במספר
3. מען התאגיד: טלפון:
- - - העתקים מאומתים של מסמכי ההתאגדות מצורפים להודעה זו.
4. פרטיהם האישיים של מנהלי התאגיד
השם המלא מס' הזהות התפקיד המען
1) 2)
5. חלוקת אמצעי השליטה בתאגיד ערב תחילת החוק:
אופן החזקת אמצעי
פרטיהם של המחזיקים שיעורי השליטה, במישרין
באמצעי השליטה מענם החזקותיהם או בעקיפין
1) 2)
______________________________
* "תאגיד מפלגתי" הוגדר בסעיף 21א(א) לחוק כתאגיד שערב תחילתו של החוק (י"ח בניסן התשנ"ג, 9 באפריל 1993) החזיקה בו מפלגה "בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי השליטה בו".
חלק ב: נכסי התאגיד
אלה היו נכסי התאגיד ביום תחילת החוק:
6. מקרקעין*
(1)
(2)
______________________________
* יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתו של התאגיד אליו, היקף זכויותיו בו, המועד שבו נרכשו הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמו של התאגיד - שם בעליהן הרשומים ביום תחילת החוק וזיקתו של התאגיד אליהם. כן יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.
7. מיטלטלין*
(1)
(2)
______________________________
* יש לפרט את המיטלטלין או כל זכות בהם שהיו בבעלותו של התאגיד ביום תחילת החוק, לרבות כספים, וניירות ערך מכל סוג, ולציין - ביחס לכל פריט שבהם - את מהותו, אמצעי זיהויו (מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך לאותו יום; כמו-כן יש לצרף אסמכתאות שבידי התאגיד לאימות הפרטים; במיטלטלין שבבעלותם של מספר בעלים יש לציין את חלקו של התאגיד בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים.
8. זכויות*
(1)
(2)
______________________________
* יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - שהיו בבעלותו של התאגיד ביום תחילת החוק ואת שוויה המוערך של כל אחת מהן לאותו יום, ולצרף אסמכתאות לאימות.
9. הערות*
(1)
(2)
______________________________
* לרבות הערות בדבר התחייבויות ושיעבודים המוטלים על התאגיד ונכסיו.
חלק ג': הצהרת המדווח
10. אני החתום(ה) מטה, (שם מלא, ת"ז ומען) הוסמכתי בידי שהוא הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיר(ה) בזה על שלמות פרטיה ועל נכונותם.
ולראיה באתי על החתום, היום


חתימה
אימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין
שם מלא ומען המשרד מס' ת"ז
מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב' שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה) לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו(ה) האישיים על פיה/המוכר(ת) לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.


תאריך חותמת חתימת המאשר
טופס 12 (תיקון: תשנ"ו)
הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי
שם המפלגה: מענה: התאריך:
אל: רשם המפלגות, ירושלים
בהתאם לסעיף 21א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ניתנת בזה הודעה בדבר השינויים שנערכו במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שלהלן:
שם התאגיד: (להלן - התאגיד) מאוגד כ נרשם אצל רשם ביום ומספרו שם
מהות השינויים
ביום אושרו כדין במסמכי ההתאגדות של התאגיד השינויים הבאים:
(1)
(2)
לאימות השינויים האמורים מצורפים להודעה זו האישורים הבאים:
(1)
(2)
הצהרת המדווח
אני החתום(ה) מטה, (שם מלא, ת"ז ומען) הוסמכתי בידי
שהוא הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיר(ה) בזה על שלמות פרטיה ועל נכונותם.
ולראיה באתי על החתום, היום

חתימה
אימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין
שם מלא ומען המשרד מס' ת"ז
מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב' שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה), לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

תאריך חותמת חתימת המאשר

טופס 13 (תיקון: תשנ"ו)
(תקנה 22(א))

הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה
לפי סעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה*-1995
שם המפלגה: (להלן - המפלגה)
מענה: טלפון:

אל: רשם המפלגות, ירושלים
בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995, ניתנת בזה הודעת המפלגה על נכסיה והתחייבויותיה כדלקמן:
______________________________
* ס"ח התשנ"ה, עמ' 432; הודעה חד-פעמית של המפלגה שנרשמה בפנקס המפלגות לפני יום ו' באב התשנ"ה (2 באוגוסט 1995); תוגש תוך 180 ימים מאותו יום.
חלק א': מקרקעין*
(1)
(2)
______________________________
* יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתה של המפלגה אליו, מהות זכויותיה בו והיקפן, המועד בו נרכשו הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמה של המפלגה - שם בעליהן הרשומים וזיקתה של המפלגה או של הגוף שקדם לה אליהם. יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.
יש לציין בנפרד כל נכס מקרקעין שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זכות שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זכות במקרקעין המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופה של עשר שנים לפחות או החל במועד רכישתם; יש לפרט ברשימה את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בכל אחד מהנכסים הכלולים בה.
חלק ב': מיטלטלין*
(1)
(2)
______________________________
* יש לפרט את המיטלטלין, ובכלל זה כספים, מניות וניירות ערך מכל סוג, המצויים בבעלותה של המפלגה, או שלמפלגה זיקה אליהם, לרבות זיקת נאמנות, תוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של גוף שקדם לה. ביחס לכל פריט יש לציין את מהותו, אמצעי זיהויו (מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך, ולצרף אסמכתאות לאימות הפרטים. במיטלטלין של מספר בעלים יש לציין את חלקה של המפלגה בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים.
חלק ג': זכויות*
(1)
(2)

______________________________
* יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - על פי האמור בהערה לחלק ב': מיטלטלין, ולצרף אסמכתאות לאימות.

חלק ד': התחייבויות*
(1)
(2)

______________________________
* יש לפרט את התחייבויותיה הכספיות והאחרות של המפלגה הנוגעות בנכסיה מכל סוג, ולציין - בצד כל אחת מהן - את מהותה, עילתה, שוויה, תאריך היווצרותה וזהות המוטב לפיה.
חלק ה': תאגידים*
אלה התאגידים שהמפלגה היא בעלת ענין בהם:*
(1)
(2)
______________________________
* יש לציין ביחס לכל אחד מן התאגידים את שמו, מהותו, מקום רישומו ומספרו שם, מטרותיו, זיקת המפלגה אליו, זהות בעליו וחלקו של כל אחד מהם בו, ולצרף העתק מאומת של מסמכי התאגדותו המעודכנים.
חלק ו': הצהרת המדווח

10. אני החתום(ה) מטה , (שם מלא, ת"ז ומען) הוסמכתי בידי
שהוא הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיר(ה) בזה על שלמות פרטיה ועל נכונותם.
ולראיה באתי על החתום, היום

חתימה
אימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין
שם מלא ומען המשרד מס' ת"ז
מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב' שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה) לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו(ה) האישיים על פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

תאריך חותמת חתימת המאשר
טופס 14 (תיקון: תשנ"ו)
(תקנה 23(ב)9
בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה
אל: רשם המפלגות, ירושלים
מוגשת בזה בקשה לעיין בקובץ הנכסים המתנהל במשרדך, לגבי הודעותיה של המפלגה שלהלן על נכסיה והתחייבויותיה:
שמה של המפלגה נושא הבקשה
שמו המלא של המבקש:
מענו ומספר הטלפון:
תאריך: חתימה
מצורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ האמור לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 722; תשנ"ד, 622, 882; תשנ"ו, 206, 280, 712; תשנ"ז, 110.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ