אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "אתר משרד הבינוי והשיכון" - אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון או אתר אינטרנט ממשלתי אחר שיקבע השר.
2. מסירת פרטים לממונה
(א) מוכר ימסור לממונה, סמוך לחתימת חוזה המכר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד חתימת חוזה המכר, את הפרטים כנדרש בסעיף 3ה לחוק, בהצהרה בכתב לפי הטופס שבתוספת, במסמך מקורי ממולא בהדפסה, חתום ביד המוכר ובאישור עורך דין, אשר יימסר ביד לממונה או יישלח לו בדואר רשום.
(ב) הצהרה כאמור בתקנה 2(א), ישלח המוכר לממונה במקביל באינטרנט, לא יאוחר ממועד מסירת הפרטים כאמור, לפי כתובת אתר משרד הבינוי והשיכון.
תוספת
(תקנה 2)
לכבוד
הממונה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה -1974
הצהרה על מכירת דירה
לפי סעיף 3ה לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן - החוק), אני מצהיר בזה על מכירת דירה ועל שניתנה בטוחה לקונה כמפורט בפרט 4 לפי התנאים שבסעיף 2 לחוק, הכול לפי הפרטים שלהלן:
1. פרטי התאגיד/היחיד המוכר:
שם שם משפחה ת"ז/מס' תאגיד
_______ __________ _____________
כתובת טלפון דואר אלקטרוני
________ __________ _____________
2. פרטי התאגיד/היחיד הקונה:
שם שם משפחה ת"ז/מס' תאגיד
________ __________ _____________
3. הדירה הנמכרת:
תיאור הנכס מחיר הדירה בחוזה המכר תאריך מכירה
________ __________ _____________
גוש חלקה תת חלקה
________ __________ _____________
יישוב תב"ע מגרש
________ __________ _____________
יישוב רחוב מספר
________ __________ _____________
מס' תיק במינהל מקרקעי ישראל ___________
4. נותן הבטוחה שניתנה לקונה וסוג הבטוחה לפי סעיף 2 לחוק:
ערבות בנקאית - פרטי נותן הערבות מס' הערבות סכום הערבות
______________ ___________
פוליסת ביטוח - פרטי נותן הפוליסה מס' הפוליסה
______________ _________ ____________
שעבוד במשכנתה ראשונה מס' השטר תאריך הרישום
___________ __________ _____________
הערת אזהרה מס' השטר תאריך הרישום
___________ __________ _____________
רישום זכויות מס' השטר תאריך הרישום
___________ __________ _____________
5. תאריך מכירת הדירה: שנה חודש יום6. הערות: _____________________
7. הצהרה
אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, תוכן תצהירי אמת והפרטים שלעיל מלאים ונכונים.
______ ____________
תאריך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
1. אני מאשר כי ביום ............. הופיע לפני עורך דין ................. במשרדי
ברחוב ..................................... מר/גב' ................................ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי תעודת זהות מס' ................................ (המוכר/ת לי באופן אישי), ולאחר שהבהרתי לו/ה את תוכן ההצהרה הנ"ל ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפני.
2. ימולא במקרה של תאגיד: אני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המוכר/ת, מוסמך/כת מר/גב' ................................ ת"ז ................................ לחתום בשם המוכר/ת וחתימתו/ ה מחייבת את המוכר/ת.
_______ ___________
חותמת חתימת עורך דין
___________________________
1 ק"ת תשס"ט, 109.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ