אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), תשל"ח-1978

תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), תשל"ח-1978

תקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 120 לפקודת המכרות (להלן - הפקודה), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
1. הקמת קרן
מוקמת בזה קרן לשיקום מחצבות לפי חלק י"ג של הפקודה (להלן - הקרן).
2. הרכב הנהלת הקרן (תיקון: תשנ"ט)
(א) הקרן תנוהל בידי הנהלה בת שמונה חברים (להלן - ההנהלה), כשהמפקח על המכרות יהיה חבר קבוע בתוקף תפקידו ושבעה חברים נוספים יהיו נציגי המשרדים והרשויות הבאות, וכל אחד מהם יתמנה בידי השר של אותו המשרד או בידי המנהל של אותה הרשות:
(1) משרד התשתיות הלאומיות;
(2) משרד האוצר;
(3) משרד הפנים;
(4) משרד העבודה והרווחה;
(5) מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל);
(6) רשות שמורות הטבע;
(7) המשרד לאיכות הסביבה.
(ב) יושב ראש ההנהלה יהיה נציג משרד התשתיות הלאומיות.
(ג) מרכז פעולות ההנהלה יהיה נציג המינהל.
3. סדר עבודה של ההנהלה
(א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות אלה, והחלטותיה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב-ראש.
(ב) ההנהלה תתכנס אחת ל-60 יום לפחות ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר.
(ג) יושב ראש ההנהלה ביחד עם נציב המינהל, או ביחד עם חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שבתחום סמכותה, לרבות דרישות תשלום לקופת הקרן או הוראות תשלום מקופת הקרן.
(ד) ההנהלה תנהל פנקסים וחשבונות ותפרסם, באמצעות המינהל, דין וחשבון שנתי על הוצאותיה והכנסותיה.
4. תשלומים
בעל מחצבה ישלם לקרן את התשלומים המפורטים בתוספת לפי הסוגים והכמויות של חומר שנחצב במחצבה כמפורט בתוספת, ובמועדים שייקבעו על ידי הנהלת הקרן.
5. סמכויות ההנהלה
ההנהלה תהיה מוסמכת -
(1) לגבות את התשלומים האמורים בתקנה 4, באמצעות המינהל כנאמן של הקרן ולקבוע מועדים וסדרי גביה לתשלומים אלה;
(2) להחליט על החזרת הוצאות שיקום של בעל מחצבה, כולן או מקצתן, שהוצאו לצורך ביצוע תוכנית שיקום לפי סעיף 116 של הפקודה, וכן להחליט על מתן מקדמה לבעל מחצבה, בשיעור שתיקבע, לצורך ביצוע תכנית השיקום כאמור;
(3) לעקוב אחר ביצוע תכנית שיקום שמומנה על פי פסקה (2);
(4) להתייעץ עם מומחים כראות עיניה, לבקש הוכחות על הוצאות שהוציא בעל מחצבה ולערוך בדיקות שהיא רואה צורך בהן בקשר להחלטותיה לפי פסקאות (2) ו-(3);
(5) לממן הוצאות הכרוכות כהפעלת הקרן.
6. החזרת הוצאות שיקום
הוצאות השיקום, כולן או מקצתן, יוחזרו לבעל מחצבה בהתאם לאישור שיינתן מראש מאת הנהלת הקרן.
7. בקשה להחזר הוצאות שיקום
(א) בקשה לאישור החזר הוצאות שיקום תוגש להנהלת הקרן על ידי בעל המחצבה לפני שיתחיל בשיקומה.
(ב) בקשה לאישור החזר הוצאות שיקום תכלול -
(1) הודעת השיקום;
(2) תכנית שיקום מאושרת;
(3) הצעה תקציבית לשיקום.
8. אישור החזר הוצאות
הפעולות שבעדן רשאית הנהלת הקרן לאשר החזר הוצאות הן -
(1) הכנת תכנית שיקום והכנת הצעת תקציב לשיקום;
(2) שיקום פני השטח;
(3) שינוי פני השטח לצורך שיקומו.
ת ו ס פ ת
(תקנה 4)
תשלומים לקרן
התשלום לכל טונה באחוזים
ממחיר המכירה הממוצע של
סוג החומר שנחצב החומר העמוס על כלי הרכב
בשער המחצבה
1. אדמת מילוי 6.0%
2. חול 4.0%
3. כורכר 3.0%
4. חצץ 1.0%
5. גבס 0.7%
6. אבן למוזאיקה 0.3%
7. חרסית 0.2%
8. אבן שיש 0.1%
9. אבן לתעשית הסיד 0.1% ממחיר המכירה של הסיד
10. אבן וחרסית לתעשית המלט 0.1% ממחיר המכירה של המלט
11. כל חומר אחר שנחצב 0.1%
המחיר הממוצע ושיעור התשלום באגורות ייקבעו על ידי הנהלת הקרן, על סמך פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של חודש ינואר וחודש יולי של כל שנה, לתשלום ב-1 באפריל ו-1 באוקטובר באותה שנה.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 1626; תשנ"ט, 179.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ