אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המכס, תשכ"ו-1965

תקנות המכס, תשכ"ו-1965

תקנות המכס, תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 11 ו-232 לפקודת המכס וסעיף 2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ו, תשס"ב)
בתקנות אלה -
"ימי מנוחה" - ימי מנוחה הקבועים בפקודת ימי המנוחה, תש"ח-1948, ויום העצמאות על פי חוק יום העצמאות.תש"ט-1949;
"מסי יבוא" - מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל על יבוא;
"שעה נוספת" - שעת עבודה ביום מנוחה או שעת עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות;
"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ס-1999.
פרק שני: דגל המכס
2. דגל המכס
דגל המכס כאמור וכמצוייר בתוספת השניה יונף על בית המכס ועל חרטום כלי שיט בשירות רשות המכס, הכל לפי הענין.
פרק שלישי: אגרות שעות נוספות
3. ימי עבודה ושעות עבודה לעניין שעות נוספות
(א) לענין פרק זה, אם לא נאמר אחרת בחיקוק -
(1) ימי העבודה הרגילים של רשות המכס הם כל ימות השנה, למעט ימי מנוחה;
(2) שעות העבודה הרגילות של רשות המכס הן כמפורש בתוספת השלישית.
(ב) גובה המכס רשאי להרשות עבודה בימים שאינם ימי עבודה רגילים או בשעות שאינן שעות עבודה רגילות, בכפוף להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.
4. (בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
5. (בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
פרק רביעי: חשבון מכר
6. פרטי חשבון (תיקון: תשל"ג, תשל"ד)
כל חשבון מכר לטובין מיובאים או טובין מיוצאים יכיל פרטים אלה -
(1) ארץ המקור; ארץ המקור היא, ביחס לטובין מעובדים - הארץ בה הסתיים בעיקרו תהליך עיבודם וביחס לטובין אחרים - הארץ בה גדלו או הופקו;
(2) המקום והתאריך בהם הוכן החשבון;
(3) השם והמען של המוכר והקונה;
(4) כמות האריזות, תיאורם, סימונם ומספריהם;
(5) תיאור הטובין בהתאם לסוג, מהות, טיב וכדומה, תוך הדגשת התכונות המיוחדות, העשויות להעלות או להפחית את ערכם; אם התכונות המיוחדות, כאמור, הינן היות הטובין מורכבים משני חמרים או יותר, צריך לפרט את מכסת האחוזים, לפי משקל, של כל סוג מן החמרים הכלול בטובין, הכל כמקובל באותו ענף;
(6) כמות הטובין לפי היחידה המסחרית המקובלת לגבי אותם טובין;
(7) המשקל ברוטו, נטו ונט-נטו של כל אריזה, וכן המשקל הכולל ברוטו, נטו ונט-נטו של המשגור;
(8) המחיר המוסכם של הטובין;
(9) תנאי המשלוח, השיגור והתשלום, לרבות הנחות שמקובל לציינם בחשבון מכר;
(10) המספר הסידורי של מוכר הטובין כפי שקבע המנהל.
7. משגור המורכב מכמה אריזות
היה המשגור מורכב מיותר מאריזה אחת, יש לציין את הפרטים הנדרשים ביחס לתכולת כל אריזה במפרט נפרד, אלא אם מופיעים הפרטים הללו בחשבון המכר. הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 6 ולא לגרוע מהן.
8. חתימה על חשבון מכר (תיקון: תשל"ד)
חשבון המכר יהיה חתום על-ידי המוכר או מטעמו, ובלבד שאם חתם אדם מטעם המוכר יציין עובדה זו על החשבון. לצדו של המספר הסידורי על פי תקנה 6(10), יחתום היבואן או סוכנו.
9. ויתור על המצאת חשבון (תיקון: תשל"ג)
מקום שיבוא טובין או יצואם הוא בגין פעולת מכר, לא יותר רשמונם בטרם יומצא חשבון מכר עליהם המפורט כאמור, אלא אם הוכח, להנחת דעתו של גובה המכס, כי לא נתמלא תנאי מתנאי פרק זה מסיבות שהן מחוץ לשליטתו של בעל טובין.
9א. אופן הכנת רשמון (תיקון: תשמ"ד)
רשמון יוכן לרשות המכס באמצעות מסוף הקשור למחשב של המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר.
פרק חמישי: דוגמאות מסחריות
10. דוגמאות מסחריות
כשטובין חבי-מכס מיובאים על ידי נוסע בתורת דוגמאות מסחריות -
(1) תוגש לגובה המכס אמרה חתומה בידי היבואן המראה את מינו וערכו של כל פריט של טובין אלה, והמציינת כי אלה דוגמאות מסחריות;
(2) תינתן ערובה להנחת דעתו של גובה המכס;
(3) אם הדוגמאות יוצאו תוך ששה חדשים מתאריך הגיען ארצה או תוך תקופה נוספת שיורה גובה המכס, תוחזר הערובה אחרי תשלום המכס ושאר התשלומים החלים על הדוגמאות של יוצאו.
פרק ששי: אגרות-השגחה
11. אגרות השגחה (תיקון: תשכ"ו, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשעורים הנקובים לצדם:
שיעור האגרה
בשקלים חדשים
(1) - (4) (בוטלו)
(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים
נוכחות פקיד מכס - ליום או לחלק ממנו:
(1) לכל שוטר 369
(2) לכל פקיד אחר 369
(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע
שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
(ג) (בוטלה)
(6)-(7) (בוטלו)
(ב) הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 4 ולא לגרוע מהן.
11א. אגרה לתפעול מחשב (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ד8)
(א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 29 שקלים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.
(א1) בעד בדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא תשולם אגרה בסך של 34 שקלים חדשים, בשל הוצאות ביטחון, למעט רשמון יבוא שהערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה.
(ב) האגרות האמורות בתקנות משנה (א) ו-(א1) ייגבו יחד עם מסי היבוא.
(ג) האגרות לפי תקנה זו ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, ויעוגלו למחצית השקל החדש הקרובה.
(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות ששונו לפי תקנת משנה (ג).
(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד רשמון יבוא במחשב ובדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה כהגדרתו בפרט 7 לתעריף המכס יהיה פטורים מתשלום אגרה.
פרק שביעי: מחסנים רשויים (תיקון: תש"ם)
12. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ז, תשס"ח)
בפרק זה -
"מחסן דלק" - מחסן סגור או מחסן חצרים המיועד להחסנת דלק כמשמעותו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התש"ם-1980, לרבות דלק להספקה לאניות;
"מחסן חצרים" - מגרש מגודר המיועד להחסנת טובין שנהוג להניחם, דרך כלל, תחת כיפת השמים בלא מחסה, לרבות במכלים המיועדים לכך;
"מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות" - מחסן סגור המיועד לאחסנת ציוד קשר, ניווט ובקרה כמפורט להלן, המשמש להפעלה באניות בלבד:
(1) ציוד תקשורת אלחוטי, ציוד מכ"ם וציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;
(2) ציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;
(3) חלקי חילוף לציוד המפורט בפסקאות (1) ו-(2);
"מחסן לכימיקלים" - מחסן חצרים הנמצא בשטח נמל ים, והוא מיועד לאחסנה והשבחה של כימיקלים המיובאים בצובר, בתנאי שהוא מצויד במערכת שינוע פנאומטית המאפשרת פריקה ישירה מהאניה ושינוע לשחרור לצריכה בארץ או לייצוא;
"מחסן למכירה ליוצאים מישראל" - מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל ים או בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים של מדינת חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה - גם לשם אספקה לכלי טיס;
"מחסן לצידת אניות וכלי טיס" - מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים לאספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס, לאניות מלחמה זרות ולכלי טיס, שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי ארגון האומות המאוחדות ופקידי הארגון שהם אזרחי חוץ;
"מחסן לתצוגת רכב" - מחסן סגור או מחסן חצרים לתצוגת 20 כלי רכב לכל היותר, ובלבד שלבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן רכב ושמחסן החצרים ישמש אך ורק לתצוגת כלי רכב שהמשקל הכולל של כל אחד מהם עולה על 2,200 ק"ג;
"מחסן מטעני עולים" - מחסן סגור או מחסן חצרים, המשמש להחסנת מטעני עולים בלבד;
"מחסן מטענים כללי" - מחסן סגור או מחסן חצרים, המיועד להחסנת טובין בכלל, כמשמעותו בסעיף 69(1) לפקודת המכס, שאינו מחסן מיועד;
"מחסן מיועד" - כל אחד מאלה: מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן לכימיקלים, מחסן מכירה ליוצאים מישראל, מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן לתצוגת רכב, מחסן מטעני עולים, מחסן מסוף מטענים, מחסן מסוף קירור, מחסן מסירה לחוזרים לישראל, מחסן מתכות יקרות, מחסן קירור ומחסן רכב;
"מחסן מסוף מטענים" - מחסן סגור או מחסן חצרים שנועד -
(1) להחסנה דרך כלל של טובין המיובאים באניות במכולות ומגיעים אליו כשהם באותן מכולות, לרבות לשם ריקון או פיצול, או המכלה ליצוא;
(2) להחסנת טובין המיובאים בהובלה יבשתית, לרבות לשם ריקון או פיצול או המכלה ליצוא;
"מחסן מסוף קירור" - מחסן מסוף מטענים כמשמעותו בפסקה (1) להגדרתו, בעל כושר קירור מתחת ל-0 מעלות צלזיוס, המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;
"מחסן מסירה לחוזרים לישראל" מחסן סגור בנמל בין לאומי או במעבר יבשתי, שבהם הותקנו מסלולים בהתאם לתקנה 30ב, המיועדים להחסנתם שלטובין ולמסירתם לחוזרים לישראל, ובלבד שהטובין נמכרו ליוצאים מישראל ולבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל באותו נמל או מעבר יבשתי שבו נמצא המחסן;
"מחסן מתכות יקרות" - חדר משוריין ומוגן בתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק, המשמש להחסנת מתכות יקרות, מוצריהן וחפצי ערך;
"מחסן סגור" - מבנה סגור ומקורה המוגן מכל הצדדים, שבו סידורים נאותים להחסנת טובין והוא בעל פתחים נאותים להכנסה והוצאה של טובין;
"מחסן קירור" - מחסן סגור בעל כושר קירור של מתחת ל-0 מעלות צלזיוס המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;
"מחסן רכב" - מחסן חצרים או מחסן סגור המשמש להחסנתם של כלי רכב בלתי משומשים בלבד, שבעל המחסן הוא יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, שקיבל רישיון מן הרשות המוסמכת כהגדרתם בצו האמור.
"מעבר יבשתי" - מעבר נהר הירדן ומעבר טבה;
"נמל בין-לאומי" - נמל תעופה או נמל ים שבו עוברים קווי תעופה בין-לאומיים סדירים או קווי ספנות בין-לאומיים סדירים, לפי הענין, המובילים נוסעים דרך קבע;
"נמל ים" - כל אחד מאלה: נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת;
"נמל תעופה" - כל אחד מאלה: נמל התעופה בן גוריון, נמל התעופה בעטרות, נמל התעופה באילת, נמל התעופה בעובדה ונמל התעופה בחיפה;
"עולה" - כמשמעותו בכלל 1(י) של הכללים לפרט 7 לתעריף המכס;
"רישיון" - רישיון למחסן כללי או פרטי.
13. רשיון מחסן רשוי פרטי (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ה, תשס"ב)
לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה:
מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב ומחסן לכימיקלים.
13א. מסוף למטעני עולים (תיקון: תשנ"א)
לא יוחסנו מטעני עולים אלא במסוף למטעני עולים בלבד.
14. בקשה לרשיון ולחידושו (תיקון: תש"ם, תשס"ד, תשס"ח)
(א) בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש בבית מכס מן המפורטים להלן הקרוב למקום שנמצא המחסן: ירושלים, מרכז (ראשון לציון), חיפה, אשדוד, אילת, מסוף נהר הירדן, או נמל תעופה בן-גוריון, אולם המנהל רשאי להורות שתוגש בבית מכס שאינו קרוב.
(ב) הבקשה תהיה לפי הנוסח שבתוספת הששית. המנהל רשאי להתיר נוסח שונה מהנוסח בתוספת השישית לבקשה לחידוש רישיון, דרך כלל או לסוגי מחסנים.
(ג) בקשה לחידוש רשיון תוגש לא יאוחר מיום 1 בדצמבר לפני פקיעתו.
15. ערבויות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ד)
(א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל -
(1) ערבות בנקאית בסכום השווה לחמישים אחוזים ממסי היבוא החלים על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון;
(2) במקום הערבות כאמור בפסקה (1) - אישור מחברת ביטוח בנוסח שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן - הביטוח); סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח - תוך שבעה ימים מיום השינוי;
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית בסכום שיקבע גובה המכס, השווה עד פי שלושה מסכום ערך הטובין המאוחסנים ומסי היבוא המוטלים עליהם, שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, למשך ששה חודשים, בנוסף לאישור חברת הביטוח האמור בתקנת משנה (א)(2), אם נתקיים אחד מאלה:
(1) בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון;
(2) נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם;
נשנה מקרה כאמור בפסקה (1) או (2) - תומצא הערבות הבנקאית למשך שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.
(א2) (1) המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל, במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן - ביטוח כלי הרכב).
(2) סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החלים על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים במחסנו אך לא פחות מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת המנהל.
(3) חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.
(א3) בעל מחסן מטענים כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור בתקנת משנה (א2).
(א4) (1) המבקש רישיון או חידוש רישיון, למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, רשאי להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת האחת עשרה, מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו והמובלים על ידו מבוטחים נגד פריצה, לרבות גניבה בדרך, במשך כל תקופת הרישיון; סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; במקרה של ביטול הפוליסה תודיע חברת הביטוח למנהל 30 ימים לפני פקיעתה; כמו כן יגיש המבקש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי; הוראות תקנת משנה (א1) יחולו גם על בעל רישיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, בשינויים המחויבים.
(2) המנהל רשאי להתיר אישור בנוסח שונה מהאמור בתוספת האחת עשרה, באופן שיומצאו שני אישורים, האחד, לטובין המוחסנים במחסן, והשני לטובין המובלים בידי המבקש.
(5) (בוטלה)
16. אגרות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:
שקלים חדשים
(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת
(להלן - רישיון חדש) - 37,354
(2) אם ניתן לו רשיון בשנה הקודמת (להלן - חידוש רישיון) 3,748
(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:
שקלים חדשים
(1) בעד רישיון חדש 472353
(2) בעד חידוש רישיון 987
17. תנאים למתן רשיון וחידושו (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ו, תשס"ב)6
(א) התנאים למתן רשיון או לחידושו יהיו כאמור בתקנות אלה, לרבות התנאים הנוספים שבתוספת השביעית ובהתאם להוראות המנהל.
(ב) רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים, ליתן או לחדש רשיון מחסן לצידת אניות או כלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, אף אם שטח הקרקע של המחסן קטן מהאמור בתוספת השביעית.
(ג) הועברה בעלות במחסן רשוי שניתן לגביו רישיון בשנה קודמת, יראו מתן הרישיון לבעל החדש, כחידוש רישיון בהתאם לתקנה 16.
(ד) ביקש בעל רשיון למחסן רשוי לתצוגת רכב להעבירו למקום אחר, יראו מתן רשיון למקום האחר, לענין ערבויות ואגרות, כחידוש רשיון בהתאם לתקנות 15 ו-16.
(ה) רשאי המנהל, בהתייעצות עם גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ליתן או לחדש רשיון למסוף למטעני עולים אף אם שטח הקרקע של המסוף קטן מן האמור בתוספת השביעית, ובלבד ששטח המסוף לא יקטן מ-15,000 מ"ר למחסן סגור, בתוספת 15,000 מ"ר למחסן חצרים.
18. רשיון נפרד (תיקון: תש"ם, תשנ"ו)
(א) לכל מחסן רשוי ינתן רשיון נפרד, אולם רשאי המנהל לראות בבנינים או חצרים צמודים מחסן רשוי אחד.
(ב) המנהל רשאי לראות חנות באולם הנוסעים היוצאים מישראל השייכת למחסן מכירה ליוצאים מישראל, ואשר יעודה מכירת טובין ליוצאים מישראל, כחלק ממחסן המכירה האמור אף שאינם צמודים כאמור בתקנת משנה (א); הוראות התוספת השביעית לא יחולו על חנות כאמור, אולם המנהל רשאי להתנות תנאים לניהולה.
19. פסול לקבלת רשיון או לחידושו (תיקון: תש"ם, תשס"ב)
לא ינתן רשיון ולא יחודש אם נתקיים במבקש הרשיון או חידושו, או בבעל שליטה כמשמעותה בתקנה 23ו, או במנהל פעיל של התאגיד המבקש, אחד מאלה:
(1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון תוך עשר שנים שלפני הגשת הבקשה;
(2) נפסל לשירות המדינה על פי החלטת בית דין למשמעת של עובדי המדינה, או לשירות המשטרה על פי החלטת בית דין למשמעת של המשטרה או לשירות חובה בצבא הגנה לישראל על פי פסק דין של בית דין מוסמך.
20. המלצות למתן רישיון ואישורים (תיקון: תש"ם, תשנ"א, תשנ"ח, תשס"ב)
(א) המבקש רישיון למחסן רשוי יצרף לבקשתו רישיון או היתר זמני כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995.
(ב) המבקש רישיון למחסן מטעני עולים יצרף לבקשתו המלצה מאת יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
21. סימון מחסן (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ח, תשס"ב)
בעל רשיון יסמן את החצרים והמבנים המשמשים כמחסן רשוי.
22. ניהול מחסן וביקורת (תיקון: תש"ם)
לשם הבטחת ניהולו ופעילותו התקינה של מחסו רשוי וקיום דיני המכס, יעסיק בעל רשיון מנהל שהוא בעל כישורים הדרושים לניהול מחסן רשוי; בעל הרשיון ידאג לקיום ביקורת שוטפת במחסנו.
23. ניהול מחסן ורישומים (תיקון: תש"ם, תשס"ב)
(א) בעל רשיון ידאג להחסנה נאותה של הטובין ושלמותם וינהל רישומים לפי הוראות המנהל אשר יאפשרו בכל עת קבלת מידע מדויק של הטובין שהותר בעדם רשימון להחסנה, או שהוחסנו או סולקו מהמחסן.
(ב) בעל רישיון למחסן כללי, ינהל את מחסנו באמצעות מחשב וכן ינהל יומן שיירשמו בו, לפחות, ערך הטובין במחסן, לפי גושי החסנה, והמסים החלים עליהם; לענין זה, "ערך" - ערך הטובין לענין דיני המכס; כמו כן יתקין בעל הרישיון במחסן מסוף וציוד אחר הקשור למחשב של רשות המכס והמאפשר הזנה וקבלה של נתונים על הכנסת טובין למחסן והוצאתם ממנו, כפי שיורה המנהל.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) -
(1) מחסן מטעני עולים, ינוהל באמצעות מחשב שיאפשר איתור הטובין במחסן, הזנה וקבלה של נתונים על אחסנת הטובין, שחרורם מפיקוח רשות המכס, מסירתם לעולים ומצב יתרות הטובין;
(2) מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל ומחסן מסירה לחוזרים לישראל, למעט מחסן המיועד לאספקה לכלי טיס בלבד, ינוהלו באמצעות מחשב שיאפשר הזנה וקבלה של נתונים על המכירות מהמחסן לפי סוגי הטובין שנמכרו ולפי שמות הקונים שהטובין נמכרו להם.
(ד) בעל רישיון למחסן רכב ינהל את מחסנו באמצעות מחשב וכן ינהל יומן שיירשמו בו, כמות כלי הרכב, ערכם והמסים החלים עליהם; לענין זה, "ערך" ו"מסים" - ערך כלי הרכב לענין דיני המכס, והמסים החלים עליהם ביום החסנתם; כמו כן יתקין בעל רישיון במחסן מסוף וציוד אחר הקשור למחשב של רשות המכס, המאפשר קבלת נתונים על הכנסת כלי הרכב למחסן והוצאתם ממנו, כניסת כלי רכב למחסן לתצוגת רכב והוצאתם ממנו, כפי שיורה המנהל.
23א. דו"ח שנתי על מלאי (תיקון: תש"ם)
(א) בעל רשיון יגיש למנהל עד 31 בינואר בכל שנה דו"ח על המלאי של הטובין המוחסנים במחסן הרשוי ליום 31 בדצמבר שלפניו; הדו"ח יוגש לפי הנוסח שבתוספת השמינית.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל, אם ראה טעמים מיוחדים לכך, להתיר הגשה דו"ח במועד אחר.
23ב. שמירת מסמכים (תיקון: תש"ם, תשמ"ו)
בעל רשיון ישמור על כל מסמך הנוגע לטובין שלגביהם הותר רשימון החסנה, על שם מחסנו, במשך שלוש שנים לפחות מיום התרת הרשימון, באופן נאות ובאופן שניתן יהא לבדוק את המסמך כל עת שיורה המנהל על כך.
23ג. הודעה על שינוי (תיקון: תש"ם)
חלו שינויים בפרטים שמסר בעל רשיון לפי פרק זה, יודיע עליהם מיד למנהל.
23ד. אישור לשינוי (תיקון: תש"ם)
לא ייעשה במחסן כל שינוי מהותי, או שינוי שיש בו כדי להשפיע על בטיחותו, ללא אישור מוקדם בכתב מאת המנהל.
23ה. הוראות משלימות (תיקון: תש"ם)
המנהל רשאי להוסיף על הוראות תקנות אלה, לסוגי בעלי רשיון או לבעל רשיון מסויים, הוראות משלימות בדבר סידורים במחסן, רישומים וכיוצא באלה, הדרושים לדעתו למשמרת הטובין ולשלמותם.
23ו. העברת שליטה או פיקוח ואחסנת טובין (תיקון: תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ט)
(א) בתקנה זו -
"תאגיד" - לרבות חברה, חברת בת, חברה נוכרית כמשמעותן בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, שותפות גם אם אינה רשומה ואגודה שיתופית;
"שליטה" - החזקה במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם קרוב באחת מאלה:
(1) ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה;
(2) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או בזכות לרכשם;
(3) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;
(4) בזכות למנות מנהל.
"מנהל", בתאגיד - לרבות מזכיר, נאמן, שותף פעיל, חשב או פקיד אחראי אחר;
"חברת מעטים" ו"קרוב" - כמשמעותם בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה.
(ב) לא יעשה בעל רשיון במחסן רשוי, ללא אישור מוקדם בכתב של המנהל, העברה של השליטה או הפיקוח על מחסן רשוי או העברת ניהולו, כולו או מקצתו, הכל כפי שהיו ביום מתן רשיון או ביום חידושו, לפי המאוחר;
(ג) בעל רשיון של מחסן רשוי כללי למעט מחסן קירור ומחסן כימיקלים (להלן בתקנה זו - בעל המחסן), לא יחסין במחסנו האמור טובין אם לפני אחסנה ובסמוך לה נתקיים אחד מאלה:
(1) הטובין המוחסנים במחסן (להלן - הטובין), הם בבעלות מי שלו או לקרובו הבעלות במקרקעין עליהם בנוי המחסן;
(2) הטובין הם בבעלות תאגיד, למעט חברות מעטים, ובידי בעל המחסן השליטה בתאגיד;
(3) הטובין הם בבעלות חברת מעטים ובעל המחסן נמנה על חמשת בני האדם השולטים בה. לענין פסקה זו - אין נפקא מינה מהו אחוז השליטה של בעל המחסן;
(4) השליטה בתאגיד שהוא בעל הטובין ובתאגיד שהוא בעל המחסן נתונה בידי אותו אדם, או שאדם אחד מנהל בשני התאגידים;
(5) הטובין הם בבעלות אדם שלדעת המנהל יש לו יחסים מיוחדים עם בעל המחסן או שאותו אדם שולט שליטה עקיפה בעניניו של בעל המחסן.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) או (ג) רשאי המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו -
(1) לאשר העברת שליטה, פיקוח או העברת זכויות בתאגיד לאדם שאינו פסול לקבל רשיון על פי תקנה זו;
(2) להתיר אחסנתם של טובין אף אם לא נתקיימו הוראות תקנת משנה (ג).
23ז. אחריות בעל הרשיון (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ט, תשס"ב)
(א) הותר רשימון החסנה יראו את בעל הטובין כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בנמל היבוא עד להחסנתם בפועל במחסן הרשוי.
(ב) נתקבלו טובין להחסנה במחסן רשוי יראו את בעל הרשיון כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בפועל להחסנה עד לסילוקם מפיקוח רשות המכס.
(ג) בעת העברת טובין ממחסן רשוי אחד למשנהו יראו את בעל הטובין כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מרגע קבלתם מהמחסן הרשוי הראשון עד החסנתם בפועל במחסן הרשוי האחר.
(ד) לא יותר רשימון החסנה במחסן כללי אלא אם כן נשלחה למנהל הסכמה של בעל הרישיון, באמצעים אלקטרוניים או, אם התיר זאת המנהל, צורפה לרשימון הסכמה של בעל הרשיון בנוסח שבתוספת התשיעית.
(ה) לא יתן בעל רשיון הסכמתו להחסנת טובין אלא אם היא מותרת על פי הרשיון ואינה אסורה על פי כל דין.
(ה1) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), בעת העברת טובין להחסנה במחסן מסוף מטענים, יראו את בעל הרישיון כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בנמל היבוא ועד לסילוקם מפיקוח רשות המכס, או עד למסירתם להעברה למחסן רשוי אחר; היו הטובין מועברים על ידי בעל הטובין יהיה הוא האחראי לתשלום המסים החלים על הטובין בעת ההעברה.
(ו) (1) טובין המועברים במכולה מנמל אחד למשנהו או המועברים מהנמל לאחסונם במחסן הרישוי הכללי או ממחסן רשוי כללי אחד למשנהו או ממחסן רשוי כללי לנמל, יהא בעל הטובין חייב לסגור את המכולה, על חשבונו, בסגר מסוג שאישר המנהל או במספר סגרים כאמור, לפי הצורך, כפי שיורה גובה המכס;
(2) גובה המכס ראשי להורות על סגירת מכולה בסגר אף אם היא איננה מועברת כאמור;
(3) הסגר יסופק על ידי רשות המכס, במחיר שיורה המנהל.
23ח. קבלת טובין וסילוקם (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשס"ב, תשס"ה)
(א) הותר רשימון החסנה יעביר בעלם את הטובין למחסן תוך תקופה של 15 יום, זולת אם התיר גובה המכס אחרת.
(ב) אין להחסין או להחזיק טובין במחסן רשוי, שלא הותר רשימון החסנה שהוגש עליהם, אלא אם הורה המנהל, מטעמים מיוחדים, אחרת וכפי שהורה.
(ג) הותר רשימון החסנה או הוצאו טובין מהנמל לצורך החסנתם במחסן מסוף מטענים תהא העברתם של הטובין למחסן רשוי, בדרך הקצרה, במהירות המירבית וללא שהיות מחוץ לתחום המחסן הרשוי, תוך נקיטת צעדים נאותים להבטחת שלמות הטובין כנדרש על פי דיני המכס. החסנתם של הטובין תושלם ביום סילוקם מהנמל או מהמחסן הרשוי הראשון; אולם רשאי גובה המכס להאריך מועד זה ב-24 שעות מטעמים שיירשמו.
(ד) הותר רשימון יבוא לצריכה בארץ חייב בעל הטובין להוציא את הטובין מהמחסן תוך 90 ימים משעת התרת הרשימון, זולת אם פנה בעל הטובין לגובה המכס, וגובה המכס התיר אחרת מטעמים מיוחדים; חלפה התקופה האמורה בתקנה זו ולא הוצאו הטובין מהמחסן, רשאי המנהל לפעול כאמור בתקנה 23יא.
(ה) בעל רשיון יפעל לגבי טובין בלתי נתבעים, תפוסים, מחולטים או מוחרמים במחסנו באופן שיורה המנהל.
23ט. צרופות לרשימון החסנה (תיקון: תש"ם)
(א) לא יותר רשימון החסנה אלא על פי רשימון יבוא בצירוף מסמכים אלה: תעודת מסירה של המוביל, חשבון הספק, מפרט מטען וכל מסמך אחר שיורה המנהל; אולם רשאי, המנהל להורות שלא יצורפו חשבון הספק ומפרט המטען לענין התרת רשימון החסנה במחסן מסוף מטענים.
(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על החסנה במחסן רשוי כללי להחסנת חפצי עולים בלבד.
23י. הגבלות החסנה על יבוא בדואר (תיקון: תש"ם)
לא יותר רשימון החסנה במחסן רשוי כללי על טובין שיובאו בדואר.
23יא. סירוב להתיר החסנה (תיקון: תש"ם תשמ"ה)
המנהל רשאי לסרב להתיר רשימון החסנה וכן לאסור החסנה במחסן רשוי מסויים אם בעל הרשיון או בעל הטובין או סוכנו לא קיים הוראות דיני המכס או מטעם סביר אחר.
23יב. סמכות לדרוש ידיעות (תיקון: תש"ם, תשס"ד)
המנהל רשאי לדרוש כי בעל רשיון ימציא ידיעות, הצהרות ותעודות שלדעת המנהל דרושים כדי להבטיח ביצוע הוראות פרק זה, וכי התעודות האמורות יאומתו בידי רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, או אדם אחר שיקבע המנהל לפי הענין.
23יג. מחסן רשוי זמני (תיקון: תש"ם)
(א) במקרים בהם אישר המנהל שיפוצים או הרחבה של מחסן רשוי, והוא נוכח שלצורך ניהולו התקין של מחסן הרשוי יש להעביר את הטובין ממחסן הרשוי, רשאי המנהל, על אף האמור בפרק זה, לאשר מחסן רשוי זמני להחסנת אותם טובין ולאחסנת טובין ישירות מהנמל.
(ב) מחסן רשוי זמני יהיה לתקופה שיקבע המנהל ובלבד שלא תעלה על שנתיים.
(ג) המחסן הזמני יהיה חלק בלתי נפרד ממחסן הרשוי, ויחולו לגביו כל ההוראות כאילו היה מחסן הרשוי.
(ד) המחסן הרשוי המפונה לא ישמש לאחסנת טובין עד לגמר השיפוצים או ההרחבה, ועד לקבלת אישורו של המנהל לחידוש האחסנה בו; פינוי הטובין ממחסן הרשוי והחסנתם במחסן הרשוי הזמני ייעשו על-פי הנחיות המנהל.
23יד. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
23טו. שמירת סודיות (תיקון: תש"ם)
לא יגלה אדם שום ידיעה או מסמך שהגיעו אליו בתוקף תפקידו בביצוע פרק זה למי שאינו מוסמך לקבלו לפי כל דין.
פרק שמיני: תעודות מכס
24. תעודות מכס (תיקון: תשכ"ו, תש"ל, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
(א) מותר ליתן תעודת מכס כדי להעיד על -
(1) יבוא טובין או יצואם;
(2) בדיקתם של טובין;
(3) כל עובדה אחרת שגובת המכס ימצא לנכון לאשר.
(ב) בעד תעודת מכס תשולם אגרה בסך 98 שקלים חדשים.
30-25. (בוטלו) (תיקון: תשמ"א)
פרק תשיעי: מתן הצהרות בנמל תעופה בנמל ים ובמסוף מעבר יבשתי
(תיקון: תשמ"ב, תשמ"ה, תשנ"ב)
30א. חובת הצהרה (תיקון: תשל"ב, תשל"ג, תשל"ד, תשמ"ב, תשמ"ה, תשנ"ב, תשנ"ז, תשס"ז)
הנכנס לישראל (בפרק זה - נכנס) דרך נמל התעופה בן גוריון, שדה התעופה ירושלים (עטרות), שדה התעופה חיפה (להלן - נמלי תעופה), נמל ים אשדוד ונמל ים חיפה (להלן בפרק זה - נמלי ים) ודרך מסופי המעבר היבשתיים עם מצרים - רפיח, ניצנה וטבה ועם ירדן - נהר הירדן ויצחק רבין (להלן - מסופי מעבר), יתן הצהרה בדרך האמורה בפרק זה.
30ב. התקנת מסלולי מעבר (תיקון: תשל"ב, תשל"ד, תשמ"ב, תשמ"ה, תשנ"ב)
(א) בנמלי תעופה, בנמלי ים ובמסופי מעבר יותקנו שני מסלולים לשם מעבר של נכנסים לצורך מתן הצהרה לענין ידי המכס על טובין שהם נושאים עמם או שהם במטען הלואי שלהם.
(ב) אחד המסלולים ייקרא "המסלול האדום", והשלט שבפתחו יהיה צבוע או מואר בצבע אדום ועליו כתוב "יש טובין להצהרה"; המסלול השני ייקרא "המסלול הירוק", והשלט שבפתחו יהיה צבוע או מואר בצבע ירוק ועליו כתוב "אין טובין להצהרה".
(ג) השלטים יהיו כתובים לפחות בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וערבית, באותיות הניתנות לקריאה בקלות.
30ג. חובת מעבר במסלול (תיקון: תשל"ב)
כל נכנס יעבור באחד משני המסלולים זולת אם הורה המנהל אחרת.
30ד. המעבר במסלול הירוק ומשמעותו (תיקון: תשל"ב)
נכנס שאינו נושא עמו, ואין במטען הלוואי שלו, אלא טובין פטורים ממכס לפי פרק 7 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, שפורטו בהודעה כאמור בתקנה 30ו, רשאי לעבור במסלול הירוק, ומשעשה כן יראוהו כמי שהצהיר שאין הוא נושא עמו, ושאין במטען הלוואי שלו, אלא טובין שהם בגדר הפטור וההודעה האמורים.
30ה. המעבר במסלול האדום (תיקון: תשל"ב)
נכנס הנושא עמו, או שיש במטען הלוואי שלו, טובין כלשהם שאינם בגדר הפטור וההודעה האמורים בתקנה 30ד, חייב לעבור במסלול האדום.
30ו. פרסום חובת הצהרה (תיקון: תשל"ב, תשל"ג, תשל"ד, תשמ"ב, תשמ"ה)
(א) המנהל יפרסם בנמלי תעופה בנמל ים ובמסופי מעבר, ובכל מקום נוסף שיראה לו, הודעה בדבר החובה ליתן הצהרה לפי תקנה 30ה.
(ב) ההודעה תכלול רשימה של החפצים האישיים שאין חובה להצהיר עליהם ושל כמויותיהם.
30ז. הצהרה מפורטת (תיקון: תשל"ב)
אין בפרק זה כדי לגרוע מחובתו של אדם לפרט, כפי שיידרש, את הטובין שהוא נושא עמו או את הטובין שבמטען הלוואי שלו.
30ח. סמכויות במקרה מיוחד
במקרה מיוחד רשאי גובה המכס להורות שלא תינתן הצהרה כאמור בפרק זה, או שתינתן הצהרה בדרך אחרת.
30ט. הוראות לביצוע
המנהל רשאי לתת הוראות להבטיח ביצוע פרק זה.
פרק עשירי: הגשת הרשמון ותשלום המכס
31. הגשת רשמון (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תשל"ד)
(א) לא הגיש בעל טובין שיובאו - בין שהם חבי-מכס ובין שאינם חבי-מכס - רשמון מלא על אותם טובין תוך ששה ימים מיום שהשלימה האניה את פריקת הטובין בנמל או מיום הגיע הטובין בדרך היבשה לישראל, או תוך 3 ימים מיום הגיע הטובין בדרך האויר לישראל, וסבור גובה המכס כי אי-סילוקם ממקום הפקדתם הראשון גורם לצפיפות בנמל או במקום הפקדתם הראשון, רשאי הוא לצוות להוביל טובין אלה לכל מקום שיורה; כל דמי סבלות או יציאות אחרות הכרוכים בהעברה זו ישולמו על ידי בעל הטובין לפני סילוקם מפיקוח רשות המכס.
(ב) ראה גובה המכס טעמים מיוחדים לכך, רשאי הוא, בהתייעצות עם המנהל ועל אף האמור בתקנת משנה (א), לצוות כאמור בה מיד עם הגיע הטובין בדרך האויר לישראל; אם ציווה כאמור יהא דין דמי הסבלות והיציאות האחרות כאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שלגבי טובין המהווים חפצים אישיים לא ישלם בעל הטובין את דמי הסבלות והיציאות האמורים, אם סילקם מהמקום שאליו הובלו לפי הוראת גובה המכס תוך ארבעה-עשר יום מיום ייבואם.
(ג) רשאי גובה המכס לדרוש שטובין שהותר רשמונם יסולקו על ידי בעליהם תוך תקופה שהורה; לא סולקו הטובין כנדרש רשאי גובה המכס לצוות להובילם לכל מקום שיורה; כל דמי-סבלות או יציאות אחרות הכרוכים בהעברה זו ישולמו על-ידי בעל הטובין לפני סילוקם מפיקוח רשות המכס.
32. מקום תשלום המכס (תיקון: תש"ל)
(א) מכס על טובין שנרשמו לצריכה בארץ ישולם בבית המכס שבנמל היבוא או במקום-כניסתם, ובלבד שעל טובין -
(1) שיובאו שלא דרך הים ישולם המכס בבית המכס שאליו הובלו אותם טובין לפי סעיף 66 לפקודה;
(2) שסולקו ברשות מנמל היבוא או ממקום-כניסתם ישולם המכס בבית המכס שאליו סולקו או בבית המכס הקרוב למקום שאליו סולקו, הכל לפי הענין.
(ב) רשאי המנהל, מטעמים שייראו לו, להורות כי המכס ישולם בבית-מכס שלא כאמור בתקנת-משנה (א).
פרק עשירי 1: מקומות ליצוא טובין ורישום טובין לשם יצוא
32א. מקומות ליצוא טובין (תיקון: תש"ל, תשנ"א)
המקומות המפורטים להלן נקבעים כמקומות ליצוא טובין לצורך הפקודה:
(1) הנמלים המפורטים בתוספת לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961;
(2) המקומות שצויינו בתקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח-1968;
(3) משרדי יחידות דואר חבילות של רשות המכס בירושלים, תל-אביב וחיפה.
(4) לענין יצוא ויניל כלוריד מונומר בלבד - המקום המפורט בסעיף 7 לצו המכס (מקומות כניסה).
32ב. רישום טובין לשם יצוא כללי (תיקון: תש"ל, תשל"ג)
הטובין המפורטים להלן, למעט אלה המפורטים בתוספת החמישית, יירשמו לשם יצוא ברשימון-יצוא בטופס מב-9 כאמור בצו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט-1969 (להלן - צו המכס):
(1) טובין שייצואם הותר בצו-יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ"ב-1962;
(2) טובין שייצואם לא הותר באחד מרשיונות אלה:
(א) רשיון-יבוא ורשיון-יצוא כללי (עיסקות-טרנסיט מאושרות), תשי"ט-1959;
(ב) רשיון-יצוא כללי (בולים וחומר פילטלי), תשכ"ה-1964;
(ג) רשיון-יצוא כללי, תשכ"ט-1969.
32ג. רישום טובין מסויימים לשם יצוא (תיקון: תשל"ג)
טובין שתקנה 32ב אינה חלה עליהם וכן טובין המפורטים בתוספת החמישית, יירשמו לשם יצוא בהצהרה על יצוא טובין בטופס מב-58 כאמור בצו המכס.
32ד. טובין המיוצאים בדואר (תיקון: תש"ל)
טובין שיוצאו בדואר ונרשמו לפי תקנות הדואר יראון כאילו נרשמו לפי תקנות אלה.
32ה. פטור (תיקון: תש"ל)
(א) רשאי המנהל, הן בדרך כלל והן במקרה מסויים, לפטור טובין מרישום לשם יצוא אם היו רשומים בשעת ייבואם או ייצואם בפנקס מעבר זמני או בכל מסמך אחר שממשלת ישראל הכירה בהם לענין ייבואם או ייצואם של טובין.
(ב) טובין שהם מטען-לוואי של נוסעים לא יירשמו לשם יצוא.
32ו. אופן הרישום (תיקון: תש"ל, תשל"ג)
רישום לשם יצוא על-פי תקנות 32ב ו-32ג ייעשה בנפרד, לגבי כל משלוח של טובין, אולם רשאי המנהל להורות אחרת בהודעה ברשומות.
פרק אחד-עשר: טובין בלתי-נתבעים
33. עשייה בדמי המכר
(א) נמכרו טובין לפי סעיפים 65(ג), 72(ב), 81, 82, 90(ב) או 98 לפקודה, ינוכו מדמי המכר שנתקבלו במכירתם - המכס ויתר המסים, ההיטלים והאגרות החלים עליהם וכן הוצאות מכירתם וההוצאות המפורטות בסעיפים 72(ב) ו-90 (ג) לפקודה.
(ב) מהעודף שנותר לאחר הניכויים לפי תקנת-משנה (א), ישלם גובה המכס את ההוצאות הכרוכות בהחסנת הטובין ואחרי כן בהובלתם, אם בקשת הזכאי לתשלום ההוצאות האמורות הוגשה לגובה המכס בכתב תוך חודש ימים מיום המכירה או תוך תקופה נוספת שיורה גובה המכס.
(ג) הסכום שנותר ישולם לבעל הטובין, אם הוגשה בקשתו לגובה המכס בכתב תוך שנה מיום המכירה ואם הוכיח, להנחת-דעתו של גובה המכס, שהשטת הטובין אינה אסורה על-פי צו שניתן לפי פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939.
(ד) לא הוצע במכירת הטובין מחיר העולה על סכומי המכס ויתר המסים, ההיטלים והאגרות החלים עליהם, או לא הוצע כל מחיר, ייעשה בטובין או בדמי המכר, על אף האמור בתקנת משנה (א), כפי שיורה המנהל.
(ה) טובין שנמכרו כאמור יסולקו על-ידי הקונה תוך שבעת ימים אלא אם הורה גובה המכס אחרת; לא סולקו הטובין, ייעשה בהם כפי שיורה המנהל.
34. מועד סילוקם של טובין שהותר רשמונם
רשאי גובה המכס לדרוש שטובין שהותר רשמונם יסולקו על-ידי הבעלים תוך תקופה שיורה; לא סולקו הטובין, יחולטו.
35. (בוטלה) (תיקון: תשל"ה)
פרק שנים-עשר: הוראות שונות
35א. בית מכס (תיקון: תשכ"ו)
בית מכס לצורך הפקודה ותקנות אלה הוא כל מקום מן המקומות המפורטים בתוספת הראשונה.
36. תרגום מסמכים
הוגש לרשות המכס מסמך הנוגע לעניני מכס, שאינו כתוב בעברית, ערבית, אנגלית, או צרפתית, רשאי גובה המכס לדרוש שיומצא לו, על חשבון מגיש המסמך תרגום, להנחת דעתו, של אותו מסמך לאחת השפות האמורות כפי שיורה.
36א. הגשת טפסים מודפסים (תיקון: תש"ל, תשל"ד)
הטפסים בתוספת לצו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט-1969, שמספרם מב-7/ ומב-9/, יש להגישם לרשות המכס כשהם מודפסים במכונת כתיבה.
37. אגרה עבור מצהר מתוקן או מצהר מילואים (תיקון: תשכ"ו, תש"ל, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
בעד מיצהר מתוקן או מיצהר מילואים שהתיר גובה המכס להגישו, תשולם אגרה בסך 99 שקלים חדשים.
37א. אגרה עבור העתק או אישור (תיקון: תשכ"ז, תש"ל, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט)
בעד אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא או היתר יבוא ועל תכנו ובעד העתק מכל תעודה או מסמך הדרוש לביצוע הפקודה תשולם אגרה של 99 שקלים חדשים.
38. סמכות להפסיק או לצמצם טעינה, פריקה וכיוצא באלה
מותר להפסיק או לצמצם כל טעינה, פריקה, קבלה או מסירה של טובין, אם לדעת גובה המכס עלולות פעולות אלה להביא לצפיפות בלתי רגילה במקום הנתון לפיקוח רשות המכס או במקום אחר.
39. כניסת טובין לנמל שאינו נמל המשגור
מקום שטובין הנשגרים לכל נמל בישראל נפרקו או הונחתו בנמל אחר בישראל, מחמת שגובה המכס בנמל המשגור הפסיק את פריקת הטובין באותו נמל לפי תקנה 38, או מכל סיבה אחרת, רשאי גובה המכס להורות כי יירשמו טובין אלה בנמל הפריקה לצריכה בארץ, להחסנה, לשטעון או למעבר, הכל לפי הענין, ובמקרה של טובין חבימכס שנרשמו לצריכה בארץ רשאי גובה המכס לצוות כי ישולם המכס כאילו נשגרו הטובין ישר לאותו נמל.
40. מתן פרס
רשאי המנהל לצוות על תשלום כל פרס שימצא לנכון לכל אדם שמסר ידיעה על עבירת מכס או שתפס טובין מוברחים.
40א. החלטה, מנומקת לקנס מינהלי
החליט המנהל להטיל קנס מינהלי על אדם לפי סעיף 231א לפקודה, ימסור החלטה מנומקת בטופס שבתוספת הרביעית.
41. הצמדה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ט, תשנ"ב)
(א) הסכומים והאגרות (בתקנה זו - הסכומים) שבתקנות 11, 16, 24, 37, ו-37א לתקנות העיקריות, יותאמו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שיעור עליית המדד יקבע לפי העליה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתם של הסכומים שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתם; הסכומים המותאמים יעוגלו כלהלן: סכום בעשרות שקלים יעוגל ל-5 השקלים הקרובים, סכום במאות שקלים יעוגל ל-10 השקלים הקרובים, סכום באלפי שקלים יעוגל ל-100 השקלים הקרובים, וסכום בעשרות אלפי שקלים יעוגל לאלף השקלים הקרובים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) האגרה שבתקנה 16(א)(2) ובתקנה 16(ב)(2) תותאם ב-1 בנובמבר של כל שנה.
42. ענשים
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס 500.- לירות או ששה חדשי מאסר.
43. שמירת תקפן של תקנות
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקנות המכס (אגרות מחסן מכס) (ירושלים), תשט"ו-1955.
44. ביטול
תקנות המכס - בטלות.
תוספת ראשונה
(תיקון: תשכ"ו, תשכ"ח, תשל"ה, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ז)
(תקנה 35א)
1. בית המכס, שער הנמל 3, חיפה.
2. בית המכס מרכז, רח' ישראל גלילי 3א, קרית הממשלה, ראשון לציון (להלן - בית המכס מרכז)
3. בית המכס, נמל התעופה בן גוריון.
4. בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים.
5. בית המכס, רח' האורגים 2, אשדוד.
6. בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת.
7. מסוף מעבר, רפיח.
8. מסוף מעבר, ניצנה.
9. מסוף מעבר, טבה.
10. מסוף מעבר, ראש הנקרה.
11. מסוף מעבר נהר הירדן.
12. מסוף מעבר יצחק רבין.
תוספת שניה
(תיקון: תש"ל)
(תקנה 2)
1. התיאור
חלק א': דגל בית-המכס
הדגל: 140 ס"מ ארכו, 90 ס"מ רחבו.
הרקע: כחול, למעט דמות דגל מדינת ישראל, כמתואר, להלן.
דמות דגל בפינה השמאלית העליונה של הדגל, סמוך למטה הדגל,
מדינת בגובה 45 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה.
ישראל: רקע הדמות - לבן, ועליו שני פסי תכלת - כהה, 6.5 ס"מ רוחב
הפס, נטויים לכל אורכו של הסמל. הפס העליון - במרחק 6.5
ס"מ מתחת לצלע האורך העליונה, והפס התחתון - במרחק 6.5
ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה. באמצעיתו של הרקע הלבן,
בין שני פסי-התכלת ובמרחק שווה משניהם - מגן דוד עשוי
ששה פסי- תכלת, 2 ס"מ רוחב האחד, המצטרפים לשני משולשים שווי - צלעות, שבסיסיהם מקבילים לשני פסי-תכלת לאורך הסמל.
המלים רקומות בצבע לבן בין שני מעגלים בעלי מרכז אחד
"מכס הרחוק 20 ס"מ מצלע האורך התחתונה ו-20 ס"מ מצלע
ובלו": הרוחב הימנית, בקצה הרחוק מהמטה, רדיוס המעגל האחד
10 ס"מ ורדיוס המעגל השני 5 ס"מ.
חלק ב': דגל חרטום כלי-השיט
הדגל: 90 ס"מ אורכו, 60 ס"מ רוחבו.
הרקע: כחול, למעט דמות דגל מדינת ישראל כמתואר להלן.
דמות דגל בפינה השמאלית העליונה של הדגל, סמוך למטה הדגל,
מדינת בגובה 30 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה.
ישראל: רקע הדמות - לבן, ועליו שני פסי תכלת-כהה, 4.5 ס"מ
רוחב הפס, נטויים לכל ארכו של הסמל. הפס העליון -
במרחק 4.5 ס"מ מתחת לצלע האורך העליונה, והפס
התחתון - במרחק 4.5 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה.
באמצעיתו של הרקע הלבן, בין שני פסי-התכלת ובמרחק
שווה משניהם - מגן דוד עשוי ששה פסי-תכלת 1.5 ס"מ
רוחב האחד, המצטרפים לשני משולשים שווי-צלעות,
שבסיסיהם מקבילים לשני פסי-התכלת שלאורך הסמל.
המלים רקומות בצבע לבן בין שני מעגלים בעלי מרכז אחד
"מכס הרחוק 15 ס"מ מצלע האורך התחתונה ו-15 ס"מ מצלע
ובלו": הרוחב הימנית, בקצה הרחוק מהמטה. רדיוס המעגל
האחד 8 ס"מ ורדיוס המעגל השני 4 ס"מ.
2. הציור4
תוספת שלישית
1. שעות-העבודה הרגילות למעט שעות העבודה הרגילות במקומות המפורטים בסעיף 2, הן -
(א) בימים ראשון עד חמישי בשבוע -
(1) מ-15 ביוני כל שנה ועד ראש השנה למנין
העברי מ-07.30 עד 14.30
(2) בכל תאריך אחר מ-07.30 עד 15.30
(ב) ביום ששי בשבוע -
(1) מ-15 ביוני כל שנה ועד ראש השנה למנין
העברי מ-07.30 עד 14.00
(2) בכל תאריך אחר מ-07.30 עד 14.00
(ג) על אף האמור בפיסקאות (א) ו-(ב) יהיו שעות
העבודה הרגילות בערבי ימי - מנוחה כאמור להלן:
(1) בערב יום הכיפורים ובערב יום ראשון של פסח
וערב יום שביעי של פסח - מ-07.30 עד 12.00
(2) בערבי ימי-מנוחה אחרים, למעט ערב יום
העצמאות - מ-07.30 עד 13.00
(3) דין ערב יום העצמאות כדין יום ששי.
2. שעות העבודה-הרגילות בחצרים בהם עובד
פקיד לפי הוראות חוק בדבר בלו -
(א) בימים ראשון עד חמישי בשבוע - מ-07.00 עד 15.00
(ב) ביום שישי בשבוע ובערבי ימי-מנוחה - מ-07.00 עד 14.00
תוספת רביעית
(תקנה 40א)
(תיקון: תשל"ב, תשל"ה)

א. אל (השם) (המען) (מס' הזהות או הדרכון)
הואיל ונוכחתי כי עברת על הוראות פקודת המכס או תקנה שהותקנה על פיה כדלקמן:
1. העובדות
א.
ב.
ג.
2. הוראות החיקוק לפיהן נעברו עבירות
א.
ב.
ג.
החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 231א לפקודת המכס, להטיל עליך קנס מינהלי בסך לירות, שהוא בשיעור כפל המכס החל על הטובין.
ב. אם קיבלת את החלטתי האמורה עליך לשלם את הקנס בקופת בית המכס תוך שלושים יום מיום שנמסרה לך הודעה זו.
ג. אם הנך מתנגד להחלטתי, הנך רשאי, על-פי סעיף 231א(ד) לפקודת המכס, לערער על החלטה זו, תוך 30 יום מיום שנמסרה לך, לפני בית- משפט השלום שבתחום שיפוטו אתה גר, מנהל את עסקיך, או עברת את העבירה. בערעור יראו החלטתי זו ככתב אישום.

תאריך שם המחליט חתימה וחותמת
אישור המסירה
תאריך חתימת המקבל חתימת המקבל
מסרתי את ההודעה למשלוח בדואר עם אישור מסירה

חתימה חתימת המוסד וחותמת הדואר

הערה: בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הודעה זו.
תוספת חמישית
(תיקון: תשל"ג, תשמ"ו)
(תקנות 32ב ו- 32ג)
1. סרטים סינמטוגרפיים שנחשפו לאור ופותחו עם פס הצליל או בלעדיו, נגטיביים או פוזיטיביים.
2. סרטים מגנטיים להקלטת קול, מחוררים, בגלילים.
3. תכנה למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים על גבי נושאי תכנה.
תוספת שישית
(תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשס"ב, תשס"ד)
(תקנה 14)
בקשה לרשיון/ לחידוש רשיון למחסן רשוי כללי/ פרטי
חלק א'
אל: גובה המכס
המבקש
העיר רחוב מס'
טלפון רשום בתאגיד מסוג
מספר רישום יום הרישום
מספר עוסק במע"מ
אנו מבקשים בזה רשיון/ חידוש רשיון למחסן רשוי כללי/ פרטי
סוג המחסן המבוקש כמפורט בתוספת שביעית חלק א'
סעיף
סוגי הטובין המבוקשים להחסנה
חלק ב'
להלן פרטים של המבקש:
1. עסקי המבקש מבוקרים בידי רואה חשבון
אשר מענו טלפון מס'
2. ההון של המבקש: הון רשום הון נפרע
3. מניות: פרט שמות בעלי המניות העיקריים שלהם שליטה בתאגיד, וכן שמות כל בעלי המניות שלכל אחד מהם לפחות 10% מהון המניות, ושמות מורשי החתימה:
השם המלא
המען המדוייק
מס' ת"ז/ דרכון
% מניות ערך נקוב

בעלי 1.
המניות 2.
3.
4.
שמות 1.
מורשי 2.
החתימה 3.
4.


1. דוגמת
2. חתימה
3.
4.

חלק ג' *
הרינו מצהירים כי פרטי המחסן הם כדלקמן:
1. מחסן לתצוגת רכב -
( המחסן נמצא בבעלות סוכן מורשה מטעמנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' חלקה
( המחסן מוחזק בידי סוכן מורשה מטעמנו לפי חוזה שכירות או חכירה עם לתקופה של שנים מיום עד יום
2. מחסן הנמצא בתחום נמל ים או נמל התעופה בן גוריון -
( המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' חלקה
( המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם
לתקופה של שנים מיום עד יום
( המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה הרשאה עם רשות הנמלים והרכבות / רשות שדות התעופה לתקופה של שנים מיום עד יום
3. מחסן אחר -
( המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' חלקה
( המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם לתקופה
של שנים מיום עד יום
רצ"ב אישור עורך דין בדבר זכויותינו (במחסן לתצוגת רכב - זכויות סוכן מורשה מטעמנו) במקרקעי המחסן.
רצ"ב תשריט המחסן וסימוני אזורי המחסן המבוקש, מאושר בידי מהנדס מען המחסן: הישוב רחוב מס' גוש מס' חלקה מס' תת חלקה שטח/נפח המחסן: מחסן סגור מחסן/חצרים

פרטים על אזורי המחסן, תיאור הסיבה ודרכי הגישה למחסן
סוג המבנה, טיב וכדומה
הערות
חלק ד'
הודעה על שינויים הכלולים בבקשה זו לעומת הבקשה של השנה החולפת (למילוי רק כאשר מדובר בבקשה לחידוש רשיון)
חלק ה'
אנו מצרפים בזה:
1. אגרה בסך שיק מס' משוך על בנק
2. ערבות בנקאית על גבי טופס מב-360/ על סך
** 3. ערבות צד שלישי על גבי טופס מב-358/
3א. אישור עורך דין כנדרש בחלק ג'.
*** 4. אישור תשריט של מהנדס כנדרש בחלק ג'.
5. המלצה כנדרש בתקנה 20.
6. אישור רואה חשבון כנדרש בחלק ב' של הבקשה.
7. אישור חברת ביטוח כנדרש בתקנה 15(ב).
8. אישור על דיווח תקין לרשויות מע"מ.
חלק ו'
הרינו מצהירים בזה שידועים לנו כל דני המכס והוראות הנוהל מטעם אגף המכס המתייחסים לניהול מחסנים רשויים, ושכל הפרטים בבקשה זו נכונים, מלאים ומדוייקים.
שם החותם: תפקיד החותם חתימה
חותמת המבקש תאריך
* ימולא רק בידי מבקש רשיון חדש, או מי שמבקש חידוש רשיון, אם נעשו שינויים בשטח או בנפח המחסן.
** תצורף לבקשה לרשיון חדש, ובחידוש רשיון רק אם פג תוקף הערבות הקודמת.
** יצורף לבקשה לרשיון חדש, ובבקשה לחידוש רשיון, רק אם נעשו שינויים בשטח או בנפח המחסן.
תוספת שביעית (תקנה 17)
(תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב-7, תשס"ד, תשס"ה9, תשס"ז, תשס"ח)
תנאים נוספים למתן רישיון או לחידושו:
1. המחסנים מהסוג המתואר בטור א' יהיו בשטח קרקע מזערי ובמרחק מרבי מבית המכס בקו אווירי כמתואר לצדם בטורים ב' וג', לפי הענין; האמור בטור ב' לענין מחסן סגור מתייחס למבנה בלבד:
טור א' טור ב' טור ג'
סוג המחסן נפח או שטח קרקע מזערי מיקום המחסן או מרחק
מרבי מבית המכס ירושלים, מרכז (ראשון לציון),
חיפה אשדוד,
סגור חצרים אילת, נמל תעופה בן גוריון, מסוף מעבר עבר הירדן
1. מחסן להספקת
ציוד אלקטרוני
לאניות 200 מ"ר 20 ק"מ מבית המכס
2. מחסן לכימיקלים 2,000 מ"ק בתחום נמל ים
3. מחסן למכירה בתחום מעבר יבשתי,
ליוצאים מישראל 200 מ"ר נמל ים או נמל תעופה
4. מחסן לצידת
אניות וכלי טיס 200 מ"ר 5 ק"מ מבית המכס
5. מחסן מטעני
עולים 1,000 מ"ר 5,000 מ"ר 20 ק"מ מבית המכס
6. מחסן מטענים
כללי 5,000 מ"ר 5,000 מ"ר 15 ק"מ מבית המכס
טור א' טור ב' טור ג'
סוג המחסן נפח או שטח קרקע מזערי מיקום המחסן או מרחק
מרבי מבית המכס ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה אשדוד,
סגור חצרים אילת, נמל תעופה בן גוריון
7. מחסן מסוף
מטענים -
(1) כמשמעותו
בפסקה (1)
להגדרתו
בתקנה 12 10,000 מ"ר 10,000 מ"ר 20 ק"מ מבית המכס
(2) כמשמעותו
בפסקה (2)
להגדרתו
בתקנה 12 2,000 מ"ר 10,000 מ"ר 20 ק"מ מבית המכס
8. מחסן מסוף
קירור 5,000 ק"מ 2,000 מ"ר 20 ק"מ מבית המכס
9. מחסן מסירה
לחוזרים לישראל בתחום נמל בין-לאומי או מסוף מעבר יבשתי
10. מחסן מתכות
יקרות 20 ק"מ מבית המכס
11. מחסן קירור 3,000 מ"ק 20 ק"מ מבית המכס
12. מחסן רכב 1,000 1,000 20 ק"מ מבית המכס
2. שטח מחסן לצידת אניות וכלי טיס מחוץ לנמל בין-לאומי לא יעלה על 2,000 מ"ר.
3. על אף האמור בפרט 3 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל, אף אם הוא נמצא מחוץ לתחום נמל התעופה בן גוריון (להלן - נמל התעופה), אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:
(א) המחסן נועד לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה בנמל התעופה בלבד;
(ב) חנות המכירה לנוסעים נמצאת באולם הנוסעים היוצאים בנמל התעופה;
(ג) המרחק מבית המכס בנמל התעופה אינו עולה על 7 ק"מ בקו אווירי;
(ד) שטח המחסן אינו עולה על 1,000 מ"ר.
4. על אף האמור בטור ב', בפרט 3 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל אף אם שטחו המזערי קטן מ-200 מ"ר, במעבר יבשתי טבה.
5. על אף האמור בפרט 12 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן רכב ששטחו קטן מ-1,000 מ"ר, ובלבד ששטחו המזערי 500 מ"ר, והוא משמש רק להחסנת אופנועים וגוררים, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, או כלי רכב קטנים אחרים שקיבלו את אישור המנהל.
6. על אף האמור בסעיף 1, המנהל רשאי לחדש רישיון מחסן רשוי אף אם מרחקו של המחסן הרשוי מבית המכס מרכז (ראשון לציון), עולה על המרחק המרבי הקבוע בטור ג' בטבלה, לפי העניין, ובלבד שלפני יום י"א באב התשס"ז (26 ביולי 2007), נתקיים במחסן תנאי המרחק הקבוע בטור האמור, ביחס לבית המכס תל-אביב-יפו והיה קיים לגביו רישיון תקף במועד האמור.
תוספת שמינית
(תקנה 23א)
דו"ח שנתי על המלאי ביום.... 31/12
שם המחסן המען סוג המחסן
המספר המזהה הנקוב ברשיון
מס' תיאור רשימון החסנה הכמות יח' יתרת הערות
הגוש הטובין המספר תאריך או המשקל המידה מלאי
בהתאם ביום
לרשימון .. 31/12
ההחסנה
אנו מצהירים שהרשימה של הטובין המוגשת בזה מתאימה התאמה מלאה ומדויקת לרישומים המתנהלים במחסננו, על פי כל דין.
תאריך חתימה וחותמת בעל הרשיון
תוספת תשיעית
(תקנה 23ז)
הצהרת בעל רשיון למחסן כללי
שם המחסן המספר המזהה הנקוב ברשיון אנו מסכימים בזה לקבל להחסנה במחסננו את הטובין המפורטים ברשימון זה.

חתימת בעל הרשיון וחותמה
תוספת עשירית (תיקון: תשנ"ב)
(תקנה 5(א)(2) ו-(א2))
אישור חברת הביטוח
לכבוד
גובה המכס
הנדון: ביטוח מחסן רשוי
הכתובת
אנו מאשרים בזה, כנדרש בתקנה 15(א)(2) או 15(א2) לתקנות המכס, התשכ"ו-1965, כי למן יום עד יום הטובין המוחסנים במחסן הרשוי הנ"ל מבוטחים על ידינו כנגד סיכוני פריצה בערכם לענין דיני המכס, בתוספת המסים שבהם חייבים הטובין, בסכום ........ שקלים חדשים.
מנהל המכס ומע"מ נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר לענין תגמולי ביטוח שישולמו בקשר למסים המבוטחים כאמור, שטרם שולמו לרשות המכס.
במקרה של ביטול הפוליסה בידי צד כלשהו לפני מועד סיומה, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כך, 30 ימים לפחות לפני פקיעת פוליסת הביטוח.
כמו כן, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כל שינוי בסכומי הביטוח, תוך שבעה ימים מיום השינוי.
חתימת מורשה החתימה
וחותמת חברת הביטוח.
תוספת אחת עשרה (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 15(א4))
אישור חברת הביטוח
לכבוד
מנהל המכס
הנדון: ביטוח מחסן לצידת אניות וכלי טיס
הכתובת
אנו מאשרים בזה, לפי תקנה 15(א4) לתקנות המכס, התשכ"ו-1965, כי למן יום........... עד יום ..........הטובין המוחסנים במחסן הרשוי הנ"ל והמובלים על ידי בעל הרישיון למחסן, מבוטחים על ידינו כנגד סיכוני פריצה, לרבות גניבה בדרך, בערכם לענין דיני המכס, בתוספת מסי היבוא שבהם חייבים הטובין, בסכום ........ שקלים חדשים.
מנהל המכס ומע"מ נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר לענין תגמולי ביטוח שישולמו בקשר למסים המבוטחים כאמור, שטרם שולמו לרשות המכס.
במקרה של ביטול הפוליסה בידי צד כלשהו לפני מועד סיומה, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כך, 30 ימים לפחות לפני פקיעתה.
כמו כן, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כל שינוי בסכומי הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי.

תאריך חתימת מורשה החתימה
וחותמת חברת הביטוח.
________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 274, 752, 1600, 2870; תשכ"ז, 1100, 3206; תשכ"ח, 84, 1177; תשכ"ט, 150, 917, 1280; תש"ל, 138, 394, 678, 1305, 1498, 2022; תשל"ב, 1078; תשל"ג, 152, 468, 1260; תשל"ה, 40, 752, 1329, 2126; תשל"ו, 417, 725; תשל"ז, 642, 904; תשל"ח, 68, 578; תשל"ט, 261, 466, 1662, 1764; תש"ם, 81, 548; תשמ"א, 61, 110, 376, 1536; תשמ"ב, 231, 1235, 1324; תשמ"ג, 512, 1284, 1563, 1592, 1924; תשמ"ד, 285, 592, 637; תשמ"ה, 462, 1795; תשמ"ו, 210, 233, 282, 442, 1122, 1487; תשמ"ז, 287, 735, 967, 2617; תשמ"ט, 140, 402; תש"ן, 378; תשנ"א, 284, 744, 808, 842, 868, 1234; תשנ"ב, 639, 825, 902, 1470; תשנ"ג, 458; תשנ"ד, 322, 631, 709; תשנ"ו, 37, 282, 1149, 1340, 1499; תשנ"ז, 95, 860, 986, 1114; תשנ"ח, 315; תשנ"ט, 676; תש"ס, 132, 588; תשס"א, 873; תשס"ב, 114; תשס"ד, 20, 43, 956 ; תשס"ה, 622; תשס"ז, 1147; תשס"ח, 214;
י"פ תשמ"ב, 313, 995, 2583; תשמ"ג, 367, 880, 2632; תשמ"ד, 798, 1363, 2880; תשמ"ח, 867, 1122; תשמ"ט, 1232, 1764; תש"ן, 1405, 1406, 3373; תשנ"א, 503, 1050, 3195; תשנ"ב, 956, 1422, 3782, 4060; תשנ"ג, 527, 1320, 3818; תשנ"ד, 1153, 2036, 4197; תשנ"ה, 568, 1743, 4085; תשנ"ו, 573, 1093, 4094; תשנ"ז, 1059, 1333, 4655; תשנ"ח, 638, 1592, 4539; תשנ"ט, 464, 1662; תש"ס, 1053, 2312, 4113; תשס"א, 3277; תשס"ב, 452, 1199, 3229; תשס"ג, 365, 1112; תשס"ו, 245, 1109, 4293; תשס"ז, 440; תשס"ח, 340, 1318, 3808; תשס"ט, 1782, 4629.
2 ס' 2 לתקנות המכס (תיקון מס' 8), התשמ"ז-1987 (ק"ת תשמ"ז, 287) קובע:
(א) תחילת התיקון של תקנת משנה 15(ב)(2) ביום 1.1.87 (להלן - יום התחולה).
(ב) (1) מי שעד יום התחילה לא קיים ניהול אלקטרוני והמציא למנהל אישור מחברת ביטוח כאמור בתקנה 15(ב)(1) לתקנות העיקריות, יתן למנהל התחייבות בכתב לפיה הוא מתחייב לקיים ניהול אלקטרוני לא יאוחר מיום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987), אלא אם כן דחה המנהל את המועד, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהדחיה לא תעלה על שלושה חדשים;
(2) היה ובמועד מן המועדים האמורים בפסקה (1), לפי הענין, המבקש רשיון לא קיים ניהול אלקטרוני, ימציא למנהל ערבות בנקאית כאמור בתקנה 15(א) לתקנות העיקריות, תוך 7 ימים מתום המועד כאמור.
4 צורת הציור של דגל המכס אינה מובאת.
6 תקנה 2 לתקנות המכס (תיקון מס' 4), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 842) קובעת: תוקפה של תקנה 17(ה) עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).
7 תקנה 19 לתקנות המכס (תיקון), התשס"ב-2001 (ק"ת תשס"ב, 121) קובעת לגבי התוספת השביעית:
"19. הוראת מעבר
מי שביום כ"ח בתש*רי התשס"ב (15 באוקטובר 2001) היה בעל רישיון תקף למחסן מטענים כללי ששטחו קטן מ-5,000 מ"ר, לא יחולו עליו הוראות פרט 6 בסעיף 1 של התוספת השביעית לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 16 לתקנות אלה."
8 תקנות 2 ו-3 לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 956) קובעות:
"2. הוראת שעה
(א) בתקופה שמיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), יראו כאילו בתקנה 11א(א) לתקנות העיקריות, במקום "29" בא "44".
(ב) בתקופה שמיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום י"ד בטבת התשס"ע (31 בדצמבר 2009), יראו כאילו בתקנה 11א(א) לתקנות העיקריות, במקום "29" בא "36.5".
(ג) על הסכומים האמורים בתקנה זו יחולו הוראות תקנה 11א(ג) ו-(ד) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 1 לתקנות אלה.
3. הוראת מעבר
על אף הוראות תקנה 11א(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ישתנו האגרות לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש דצמבר 2004, לעומת המדד הידוע ביום פרסום תקנות אלה, ויעוגלו למחצית השקל החדש הקרובה."
9 תקנה 3 לתקנות המכס (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 622) קובעת:
"3. הוראת שעה
בתקופה שעד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), לא יחול סעיף 2 לתוספת השביעית בתקנות העיקריות, על מחסנים לצידת אניות וכלי טיס ששטחם עולה על 2,000 מ"ר.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ