אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד-1974

תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד-1974

תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת המסים (גביה), אני מתקין תקנות אלה:
1. דרישה לתשלום מס
הדרישה, לפי סעיף 4 לפקודה, לפרוע את הסכום המגיע שלא נפרע, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
2. הרשאה לתפוס ולמכור מיטלטלין
כתב הרשאה לפי סעיף 4 לפקודה, מאת פקיד הגביה אל גובה המס, לעקל ולמכור מיטלטלין של החייב, יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.
3. דרישה על-פי סעיף 5 לפקודה (תיקון: תשנ"ב)
הדרישה מאת גובה המס אל החייב, לתשלום הסכום המגיע ממנו (להלן - הדרישה), תהא ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.
3א. אזהרה לפני פריצה (תיקון: תשנ"ב)
הודעה על כוונה לפרוץ לחצרי החייב, כדי לעקל מיטלטלין, לתפסם, או להוציאם (להלן - האזהרה), תהא ערוכה לפי טופס 3א שבתוספת.
3ב. המצאת האזהרה (תיקון: תשנ"ב)
(א) המצאת האזהרה תהא, ככל האפשר, לחייב עצמו.
(ב) לא ניתן להמציא את האזהרה לחייב, די בהמצאתה למי שמצוי בבית החייב או במקום עסקו של החייב, ולפי מראית עין אינו קטין, ואם היה החייב תושב קיבוץ, מושב עובדים או מושב שיתופי (להלן - הישוב), די בהמצאת האזהרה לידי מזכיר הישוב או לחבר ועד הישוב.
(ג) המצאת האזהרה לחייב שהוא חבר בני אדם תיעשה על ידי הנחתה במשרדי חבר-בני-האדם או במענו הרשום; המצאת אזהרה לשותפות יכול שתיעשה במסירה לאחד השותפים.
(ד) לא נמצא אדם שניתן להמציא לו את האזהרה לפי תקנות משנה (א) עד (ג), או שאדם כאמור סירב לקבלה, תודבק האזהרה על הדלת החיצונית של הבית שבו רגיל האדם לגור או על הדלת החיצונית של מקום עסקו, או במקום אחר נראה לעין.
(ה) גובה המס ירשום על גבי העתק האזהרה הודעה המציינת את מועד מסירת האזהרה ואת דרך מסירתה.
(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), ניתן לשלוח לחייב אזהרה בדואר רשום; אזהרה כאמור תישלח למענו של החייב כפי שמסר לאחרונה, ויראו אותה כאילו הגיעה לידי החייב ביום הששי שלאחר היום שבו נשלחה.
3ג. סודיות האזהרה (תיקון: תשנ"ב)
לא תימסר אזהרה לחייב או לאחר ולא תודבק במקום מגוריו או במקום עסקו, אלא במעטפה סגורה.
4. ביצוע עיקול (תיקון: תשנ"ב)
(א) לשם ביצוע עיקול רשאי גובה המס -
(1) להיכנס לחצרים שבהחזקתו של הסרבן (בתקנות אלה - החייב) ולפתוח או להורות לפתוח מקום, מבנה וכלי שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלין של החייב הניתנים לעיקול, ובלבד שהעיקול ייעשה בנוכחות עד אחד לפחות ולא לפני שעברו 48 שעות ממועד המצאת הדרישה לחייב או 8 ימים מיום שנשלחה לו בדואר רשום, לפי הענין.
(2) בכפוף להוראות תקנה 22, לפרוץ לחצרים שבהחזקתו של החייב ולפתוח או להורות לפתוח מקום, מבנה וכלי כאמור בפסקה (1) ובלבד שעברו 48 שעות ממועד המצאת האזהרה לחייב או 8 ימים מיום שנשלחה לו בדואר רשום, לפי הענין.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) בדבר מתן דרישה או אזהרה (להלן - הודעה) לפי הענין, לא יחולו אם הממונה על הגביה סבור שמתן הודעה עלול לסכל את העיקול והוא התיר את הכניסה ללא הודעה.
5. עיקול בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב
הודעה על כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, כדי לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.
6. דין וחשבון על עיקול מיטלטלין
(א) גובה המס יערוך דין וחשבון על הטלת העיקול; דין וחשבון כזה יהא ערוך לפי טופס 5 שבתוספת.
(ב) העתק מדין וחשבון העיקול יימסר לחייב או לבן-משפחתו הבוגר הגר עמו, ובהיעדרם ישאיר גובה המס העתק מהדין וחשבון במקום נראה לעין במקום שבו בוצע העיקול.
7. עיקול מזומנים, ניירות ערך ושטרות
(א) היו המעוקלים מזומנים, יתן גובה המס קבלה רשמית על הסכום שעוקל והוצא מרשותו של החייב.
(ב) היו המעוקלים ניירות-ערך או שטרות, יציין גובה המס בדין וחשבון את סוגם, מספרם הסידורי או שם החותם והערך הנקוב בהם, ויפקידם בבנק או במקום בטוח אחר שקבע לכך הממונה על הגביה.
8. הוצאת מיטלטלין או שמירתם
(א) גובה המס רשאי להשאיר את המעוקלים במקום הימצאם לאחר שהודיע, לחייב או לבן-משפחתו הבוגר הגר עמו או לכל מי שהיה נוכח בעת העיקול, על חובתו של החייב לשמור עליהם ולמסרם לידי מי שהוסמך לקבלם לידיו.
(ב) גובה המס רשאי להוציא את המעוקלים ממקום הימצאם, ולאחר שהוצאו יחסינם במקום בטוח.
9. בדיקת המעוקלים
עוקלו מיטלטלין, רשאי גובה המס להיכנס בכל עת לחצרים שבהם נמצאים המעוקלים כדי לבדקם.
10. פירותיהם של מיטלטלין מעוקלים
נשאו הנכסים המעוקלים ריבית או פירות אחרים, יהיו גם הם מעוקלים, בתוקף אותו צו עיקול.
11. צו מכירה של מיטלטלין
(א) עבר המועד שקבע פקיד הגביה מיום הטלת העיקול ולא שילם החייב את הסכום המגיע ממנו, רשאי פקיד הגביה ליתן צו למכירת המעוקלים, ואם היו המעוקלים פסדים רשאי פקיד הגביה לצוות על מכירתם מיד לאחר העיקול.
(ב) צו למכירת מעוקלים יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.
(ג) הודעה על הצו למכירת המעוקלים כאמור בתקנת-משנה (א) תישלח לחייב על ידי גובה המס או מי שהסמיך הממונה על הגביה ותהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת.
12. אופן המכירה
המעוקלים יימכרו במכירה פומבית זולת אם הורה פקיד הגביה על מכירה בדרך אחרת.
13. פרסום על המכירה הפומבית
(א) לפחות שבעה ימים לפני המכירה הפומבית יפרסם פקיד הגביה הודעה ובה יפורטו שם בעל המיטלטלין העומדים למכירה, תיאורם והמקום והזמן שנקבע למכירה הפומבית.
(ב) ההודעה תפורסם על לוח מודעות במקום קיומה של המכירה.
(ג) הממונה על הגביה רשאי להורות על פרסום ההודעה כאמור בעתון או בכל דרך אחרת, בנוסף להודעה כאמור בתקנת-משנה (ב) או במקומה.
14. המכירה הפומבית
(א) המכירה הפומבית תיערך על ידי פקיד הגביה או על ידי אדם אחר מטעמו (להלן - ממונה על המכירה), במקום ובמועד שנקבעו בהודעת המכירה.
(ב) נערכה המכירה הפומבית על ידי ממונה על המכירה שאינו עובד מדינה, יקבל שכר בשיעור של עד 10% מהסכום שיתקבל ממכירת המיטלטלין, כפי שיקבע הממונה על הגביה בדרך כלל, למקרה מסויים או לסוג של מקרים.
(ג) לפחות 48 שעות לפני מועד המכירה ישום פקיד הגביה או מי שהוא הסמיך לכך את המיטלטלין המוצעים למכירה, ורשאי הוא לשם כך, להיעזר בשמאי.
(ד) במעמד המכירה יכריז הממונה על המכירה על מחיר המיטלטלין לפי השומה ויציעם למכירה, כל נכס בנפרד או כל הנכסים, כולם או מקצתם, בסכום אחד.
(ה) המיטלטלין יימכרו למרבה במחיר, ובלבד שהמחיר המוצע לא יהא פחות ממחיר השומה; משהוכרז קונה במכירה הפומבית, ישלם מיד את המחיר, במזומנים או בשיק בנקאי, והמיטלטלין יימסרו לידיו.
(ו) מסים, אגרות ותשלומי-חובה אחרים מכוח כל דין החלים על פעולות העברת הבעלות על הנכס הנמכר או הנובעים ממנה וכן שכר הממונה על המכירה, יחולו על הקונה במכירה פומבית.
15. הצעה מתחת למחיר השומה
היתה ההצעה הגבוהה ביותר למטה ממחיר השומה, יופסקו הליכי המכירה והנכס יישום מחדש.
16. מכירת מיטלטלין או ניירות ערך שערכם קבוע בשוק
היו המיטלטלין נכסים שערכם קבוע בשוק, לרבות ניירות-ערך, רשאי הממונה על הגביה, במקום המכירה הפומבית, להורות על מכירתם לפי ערכם בשוק.
17. דין וחשבון המכירה
פקיד הגביה או מי שהוא הסמיך לכך יערוך דין וחשבון על המכירה ובו יפרט את שם החייב, תיאור המיטלטלין שעמדו למכירה, מחירם לפי השומה, המחיר ששולם בעדם, ושם הקונה ומענו.
18. מיטלטלין מעוקלים שלגביהם מתנהל רישום על-פי דין
(א) היו המעוקלים נכסים שמתנהל לגביהם רישום על פי דין, רשאי גובה המס לשלוח הודעה לממונה על הרישום בדבר העיקול.
(ב) נמכרו נכסים שמתנהל לגביהם רישום כאמור בתקנת-משנה (א), יודיע הממונה על הגביה על כך לממונה על הרישום לשם העברת הבעלות על הנכסים מהחייב לקונה.
19. אישור מכירה
הקונה מיטלטלין במכירה פומבית יקבל על כך אישור מאת פקיד הגביה או מטעמו, שבו יפורטו המיטלטלין שנמכרו, מחירם, תאריך המכירה, מועד מסירתם להחזקתו של הקונה ושם הקונה.
20. החזרת היתרה לחייב ועיקול נוסף
(א) מכר הממונה על המכירה מהמעוקלים כמות המספיקה לתשלום החוב המגיע מהחייב, לרבות ההוצאות בקשר לגביית החוב, יפסיק את המכירה, ויחזיר את יתרת המעוקלים או עודף דמי המכירה לחייב.
(ב) רשאי פקיד הגביה לשוב ולהורות על עיקול מיטלטלין נוספים של החייב, אם ראה לעשות כן בנסיבות המקרה, אף אם נותרו מיטלטלין מעוקלים שטרם נמכרו.
21. זקיפת הכנסות ממכירה פומבית
לא נפרעו, מתוך דמי מכירת המעוקלים או בדרך אחרת, מלוא החוב של החייב והוצאות שהוצאו בקשר עם גביית החוב, רשאי פקיד הגביה להמשיך בהליכי הוצאה לפועל עד לפרעון החוב וההוצאות.
22. שימוש בכוח ופריצה
(א) כתב הרשאה, על פי סעיף 5(4) לפקודה, לשימוש בכוח ופריצה, יהא ערוך לפי טופס 8 שבתוספת.
(ב) גובה המס שהורשה לפי תקנת-משנה (א) יהא רשאי להתגבר על כל התנגדות ולפרוץ למבנים או לחצרים שבהחזקתו של החייב וכן לפתוח בכוח חפצים או כלים נעולים, אף בהיעדרו של החייב.
(ג) פרץ גובה המס מבנים, ידאג לאחר מכן לסגירתם, לפי הצורך.
(ד) פריצה כאמור בתקנת-משנה (ב) תבוצע בשעות היום, ובנוכחות שוטר.
23. נוסח צו עיקול (תיקון: תשנ"ב)
צו לעיקול נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי יהא ערוך לפי טופס 9 שבתוספת.
24. תשובת צד שלישי (תיקון: תשנ"ב)
צד שלישי שהומצא לו צו עיקול כאמור בתקנה 23 יגיש לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים, תשובה כנדרש לפי סעיף 7א(1) או (2) לפקודה, לפי הענין; התשובה תינתן בטופס המצורף לצו העיקול כמפורט בתקנה 23.
25. הזמנה לחקירה
החליט הממונה על הגביה, על פי סמכותו לפי סעיף 7א(3) לפקודה, להזמין את הצד השלישי לחקירה, ישלח לו הזמנה לפי טופס 12 שבתוספת, ויחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.
26. תשלום הוצאות לצד שלישי
בקשה מאת הצד השלישי לתשלום דמי החסנה והוצאות אחרות שהוציא בשמירת הנכסים המעוקלים ומסירתם לפקיד הגביה יש להגיש לממונה על הגביה, בצירוף חשבונות וקבלות; הממונה על הגביה ישקול את הבקשה, ואם הוכח להנחת דעתו כי הצד השלישי עמד בהוצאות כאמור עקב צו העיקול ישלם את ההוצאות הסבירות בנסיבות המקרה.
27. זכות החייב לברור הנכס למכירה
ההודעה לחייב על כוונת הממונה על הגביה למכור את נכסי המקרקעין שלו וכן בדבר זכותו לברור נכס מקרקעין, מבין שאר נכסיו שיוצאו למכירה, תהא ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת.
28. מכירת נכסי מקרקעין
(א) כתב הרשאה של הממונה על הגביה, על פי סעיף 8 לפקודה, למכור מקרקעין של החייב, יהא ערוך לפי טופס 14 שבתוספת.
(ב) נתן הממונה על הגביה השאה למכירת המקרקעין של החייב, כאמור, יימכרו באמצעות לשכות ההוצאה לפועל בהליכים הקבועים במכירת מקרקעין על פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, בשינויים המחוייבים.
29. העברת נכס לממשלה
(א) הרשאה לרשום בפנקסי רישום המקרקעין נכס מקרקעין שלא ניתן למכרו במכירה פומבית, על שם הממשלה, תהא ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת.
(ב) אם הוחכרו המקרקעין, כאמור בסעיף 9(3) לפקודה, ייזקפו דמי החכירה לחשבון ההוצאות שהוצאו על פעולות הוצאה לפועל וההוצאות הקשורות ברישום הנכס על שם הממשלה, והיתרה, אם היתה - לחשבון הסכום המגיע מחייב.
30. מסירת החייב למאסר
בקשה על פי סעיף 10 לפקודה לשופט בית משפט שלום, למתן צו המזמין את החייב לשם תשלום החוב המגיע ממנו, תהא ערוכה לפי טופס 16 שבתוספת.
31. רישום שיעבוד על מקרקעין
הוראה על פי סעיף 11א(2) לפקודה אל רשם המקרקעין, לרשום הערת שיעבוד על מקרקעי החייב, תהא ערוכה לפי טופס 17 שבתוספת.
32. ביטול
תקנות מסים (גביה) - בטלות.
33. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום החמישה-עשר לאחר פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג)2
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 622; תשמ"א, 631; תשנ"ב, 1438; תשנ"ג, 370.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ