אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (קרן האיזון), תשכ"ו-1965

תקנות המים (קרן האיזון), תשכ"ו-1965

תקנות המים (קרן האיזון), תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 124 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:
1. מועצה מייעצת לקרן
(א) לקרן האיזון (להלן - הקרן) תהיה מועצה מייעצת (להלן - המועצה) בת תשעה חברים שתמונה על ידי שר החקלאות, בהרכב זה:
(1) נציג משרד האוצר;
(2) נציג משרד החקלאות;
(3) נציג משרד הפנים;
(4) 6 נציגי ספקים וצרכנים אשר ייבחרו מבין חברי מועצת המים, בשים לב להרכב מועצת המים לפי סעיף 126(ג) לחוק.
(ב) יושב-ראש המועצה ייבחר על ידיה מבין חבריה.
2. תפקיד המועצה
תפקיד המועצה לדון ולייעץ בכל הקשור בניהולה ופעולותיה של הקרן, לרבות תקציבה.
3. כינוס וסדרי עבודה של המועצה
המועצה תכונס על ידי היושב-ראש לפחות ארבע פעמים בשנה, או לפי דרישת שליש מחבריה; סדרי-עבודתה של המועצה ייקבעו על ידיה.
4. מועדי תשלום של היטל אזון
תשלומי היטל-האיזון על ידי הספקים והמפיקים ייעשו, על פי דרישת-תשלום כללית שתישלח בתחילת שנת התקציב, בשיעורים שווים אחת לחדשיים, החל מהחודש אשר צויין בדרישה, באמצעות בנקים שיצויינו בדרישת-התשלום.
5. בקשה לפטור מהיטל
(א) ספק או מפיק רשאי להגיש בקשה לפטור מהיטל האיזון, לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר גמר שנת הכספים עבורה הוטל ההיטל.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי ספק או מפיק המבקש פטור מהיטל-איזון שהוטל עליו עבור שנות-הכספים שקדמו לשנת-הכספים 1964/65, להגיש את בקשתו לקרן לא יאוחר משלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום).
(ג) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הוצאותיו לאספקת המים לצרכנים או את הוצאות ההפקה העצמית שלו; ראה נציב המים צורך לדרוש מן המבקש מסמכים נוספים לביסוס בקשתו לפטור מהיטל, יודיע על כך למבקש, אשר יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו לא יאוחר משלושה חדשים מיום הדרישה, אם לא קבע נציב המים בהודעתו מועד מאוחר יותר.
6. בקשה להענקה
ספק או מפיק הזכאי להענקה יגיש לקרן את בקשתו להענקה לא יאוחר מיום האחד במרס שלפני תחילת שנת-הכספים עבורה מבוקשת ההענקה ויצרף לבקשתו מסמכים המוכיחים את אומדן הוצאותיו לאספקת-מים לצרכנים או את אומדן הוצאות ההפקה העצמית שלו.
7. בקשות להענקה במקרים מיוחדים
(א) ספק או מפיק, שהוצאותיו לאספקת המים לצרכנים או הוצאות ההפקה העצמית שלו חרגו תוך שנת-הכספים בצורה בלתי-צפויה מן האומדן שנערך על ידיו לפני תחילת שנת-הכספים, יהיה רשאי להגיש בקשה להענקה או לתקן את בקשתו שהוגשה כאמור בתקנה 6, לא יאוחר מתשעה חדשים מתוך שנת-הכספים עבורה מבוקשת ההענקה.
(ב) לבקשה שהוגשה כאמור בתקנת-משנה (א) יצורפו נימוקים בכתב אשר יפרטו את הסיבות שהביאו להגשתה כאמור וכן מסמכים המוכיחים את הוצאות המבקש לאספקת המים לצרכנים או את הוצאות ההפקה העצמית שלו.
(ג) ראה נציב המים צורך לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים לביסוס תביעתו להענקה, יודיע על כך למבקש, אשר יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו לא יאוחר משלושה חדשים מיום הדרישה, אם לא קבע נציב המים בהודעתו מועד מאוחר יותר.
(ד) שוכנע נציב המים מן הנימוקים המפורטים בבקשה כי לא היה ביכולתו של המבקש להגיש את הבקשה להענקה במועד האמור בתקנה 6, יקבע הנציב את ההענקה למבקש לאותה שנה, והענקה זו תשולם למבקש בשנת-הכספים שלאחר השנה בה נקבעה לו ההענקה כאמור.
8. בקשה להענקה שהוגשה באיחור
הגיש ספק או מפיק בקשה להענקה לאחר המועד האמור בתקנה 6, רשאי נציב המים לקבוע אם זכאי המבקש להענקה לשנה עבורה מבוקשת ההענקה וכן יקבע הנציב את שיעור ההענקה הסבירה המגיעה למבקש לאותה שנה ואת מועד-תשלומה; אולם מועד זה לא יהיה מאוחר משנת הכספים שלאחר השנה בה הוכרה ההענקה כאמור.
9. הענקה עבור שנים קודמות
(א) ספק או מפיק המבקש הענקה עבור שנת-כספים שקדמה לשנת הכספים 66/1965, יגיש את בקשתו לקרן לא יאוחר משלושה חדשים מיום הפרסום.
(ב) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הוצאותיו לאספקת המים לצרכנים או את הוצאות ההפקה העצמית שלו; ראה נציב המים צורך לדרוש מן המבקש מסמכים נוספים לביסוס בקשתו להענקה, יודיע על כך למבקש, אשר יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו לא יאוחר משלושה חדשים מיום הדרישה.
(ג) הכיר נציב המים בהענקות כאמור בתקנת-משנה (א), יקבע את המועד לתשלום ההענקה, אולם מועד זה לא יהיה מאוחר משנת הכספים שלאחר השנה בה הוכרה ההענקה כאמור.
10. תשלום על חשבון ההענקה (תיקון: תשל"ז)
(א) על חשבון ההענקה תשלם הקרן לספק או למפיק, במשך שנת הכספים עבורה מבוקשת ההענקה, סכום שלא יעלה על שמונים וחמישה אחוזים מההענקה המבוקשת שהוכרה כסבירה על ידי נציב המים לאותה שנה.
(ב) למפעלים קיימים תיבחן סבירות ההענקה המבוקשת בשים לב לתחשיבים ולנתונים מהשנים הקודמות.
(ג) התשלום על חשבון ההענקה כאמור, יחושב לפי הכמויות שהופקו או סופקו כדין, ובלבד שהסכום שישולם לספק או למפיק על חשבון ההענקה, לא יעלה על הסכום הקבוע בתקציב הקרן לאותו ספק או מפיק.
(ד) נציב המים רשאי לקבוע שיעורי-תשלום על חשבון הענקה השונים מן האמור בתקנת-משנה (א) לגבי מפעלים אשר אינם מקבלים הענקה עבור הוצאות שירותי-הון כמשמעותו בכללי המים (חישוב דמי-מים), תשכ"ב-1961 (להלן - הוצאות שירותי - הון).
11. סדרי תשלום על חשבון הענקה
(א) הענקות שהוכרו על ידי נציב המים ישתלמו ישירות על ידי הקרן, אחד לחדשיים החל מחודש יוני, לספק או למפיק הזכאי להן, בהמחאת-דואר, בשיק, על ידי זיכוי חשבונו אצל הקרן או בדרך אחרת שיורה נציב המים.
(ב) על הספק להציג לפני קבלת ההענקה, מסמכים המוכיחים, להנחת-דעתו של נציב המים, שדמי המים שנגבו על ידיו הוקטנו בשיעור ההענקה.
(ג) נציב המים רשאי לקבוע מועדי-תשלום קצרים יותר מן האמור בתקנת-משנה (א), לגבי מפעלים אשר אינם מקבלים הענקה עבור הוצאות שירותי-הון.
12. שיעור ההענקות
(א) סכומי-הענקה שישולמו לספקים ולמפיקים מהקרן יהיו בשיעור היחס שבין הכנסות הקרן בפועל בשנת-תקציב לבין הכנסותיה המשוערות באותה שנה.
(ב) סך כל הסכומים שישתלם מדי פעם על ידי הקרן על חשבון ההענקות לא יעלה על שבעים וחמישה אחוזים מהסכומים הנמצאים בידיה למעשה.
12א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ט)
13. עריכת חשבון סופי
(א) לאחר סוף שנת-תקציב יגיש נציב המים לספק או למפיק חשבון כולל על היטלי האיזון שהוטלו עליו או הענקות אשר קיבל; שילם ספק או מפיק לפי החשבון מעל למגיע ממנו, יוחזר לו העודף ולא יירשם על חשבון חובו לשנה שלאחריה אלא בהסכמתו; קיבל ספק או מפיק הענקה הפחותה מהסכום המגיע לו כדין, ישולם לו ההפרש בתשלום אחד, ולא יצורף להענקות של השנה שלאחריה.
(ב) תשלומי הקרן להחזרת סכומים שנגבו מעל למגיע, או להשלמת הענקות, קודמים למתן הענקות שיש לשלמן בשנת התקציב החדשה.
14. ביקורת רואה חשבון
תוך ששה חדשים מתום שנת התקציב תגיש הקרן את מאזניה וספריה לביקורת של רואה-חשבון שייקבע על ידי שר החקלאות, לאחר התייעצות במועצה.
15. ניהול הקרן
(א) נציב המים יקבע את צורת תקציבה של הקרן, טפסיה ומסמכיה, וכן מי שיהיה רשאי לחתום עליהם ולהתחייב בהם בשם הקרן.
(ב) תקציב הקרן, חשבונותיה, מסמכיה וספריה ינוהלו על ידיה בנפרד מאלה של נציבות המים, אולם רשאית היא להשתמש בשירותיה ועובדיה של נציבות המים לביצוע תפקידה.
16. ביטול
תקנות המים (קרן האיזון), תשכ"ב-1962 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 144; תשל"ז, 912; תשמ"ט, 136.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ