אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(1) ו-(2) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם מועצת המים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בריכת אידוי" - בריכה המיועדת לאגירת שפכים במטרה לאייד מהם מים ומרכיבים נדיפים אחרים;
"השר" - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"מיתקן ריסוס" - מיתקן לפיזור תכשירים;
"מיתקן שטיפה" - מיתקן לשטיפת מיתקני ריסוס מתכשירים ושאריותיהם;
"מכל איסוף" - מכל המיועד לאיסוף תכשירים או שאריותיהם ממיתקן ריסוס;
"מקור מים" - מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק שהוא עילי;
"תכשיר" - חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חמרים כימיים או ביולוגיים המיועדים למטרות אלה:
(1) ויסות צמיחה, פריחה ופוריות, ומניעתן;
(2) דישון וזיבול;
(3) מניעת מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות;
(4) שילוך עלים;
(5) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים הן בצמחים והן בבעלי חיים;
(6) שיטוח, הדברה והרטבה של תכשירים.
2. איסור הרקה ושטיפה למקור מים (תיקון: תשנ"ד)
לא ירוקן אדם, לא ישטוף ולא יגרום לכך שירוקנו או ישטפו תכשירים או שאריותיהם ממיתקן ריסוס, ממכל איסוף, או ממיתקן אחר אל מקור מים, בין במישרין ובין בעקיפין. עלה נפח מיתקן ריסוס כאמור על 150 ליטרים, לא ייעשו ריקון ושטיפה כאמור אלא במיתקן שטיפה.
3. מיתקן שטיפה
(א) לא יתקין אדם ולא יפעיל מיתקן שטיפה אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ב) לא יותקן ולא יופעל מיתקן שטיפה במרחק שיפחת מ-100 מטרים מכל מקור מים.
(ג) מיתקן שטיפה יהיה מורכב ממשטח שטיפה ומכל איסוף או ממשטח שטיפה ובריכת אידוי.
4. משטח שטיפה
(א) משטח שטיפה יהיה עשוי בטון במידות של 5X6 מטרים לפחות, עם קירות היקפיים בגובה שלא יפחת מ-20 סנטימטרים, למעט מצד הכניסה.
(ב) משטח השטיפה יהיה אטום באופן שימנע חדירה לקרקע של הנוזלים שהצטברו בו.
(ג) משטח השטיפה יהיה משופע כלפי צינור ניקוז כדי לאפשר ניקוז שאריות התכשירים לתוך מכל איסוף או לתוך בריכת אידוי, וכדי למנוע את גלישתם מחוץ למשטח השטיפה, כמפורט בתקנות 5 ו-6.
5. מכל איסוף
(א) בקצה התחתון של שיפוע משטח השטיפה יותקן ויופעל מכל איסוף שאליו יחובר צינור הניקוז ממשטח השטיפה.
(ב) מכל האיסוף -
(1) יהיה בקיבולת שתספיק להכיל את כל נוזלי השטיפה שהצטברו בו, כך שתימנע גלישתם אל מחוצה לו;
(2) יהיה אטום באופן שימנע חדירה לקרקע של כל חומר שהצטבר בו;
(3) יהיה מכוסה היטב בכל עת, למעט בשעת הרקתו;
(4) יתוחזק ויופעל בתנאי בטיחות נאותים למניעת סכנה לבני אדם ולבעלי חיים, לרבות התקנת שלטי אזהרה.
6. בריכת אידוי
שימוש בבריכת אידוי לצורך ניקוז שאריות תכשירים כאמור בתקנה 4(ג), יחייב קיום תנאים אלה בבריכת האידוי:
(1) היא תותקן באופן שימנע כניסת נגר עילי לתוכה;
(2) היא תהיה בקיבולת שתספיק להכיל את כל נוזלי השטיפה, לרבות מי גשמים, כך שתימנע אפשרות גלישתם אל מחוצה לה;
(3) היא תהיה אטומה באופן שתימנע חדירה לקרקע של חומר שהצטבר בה, בכפוף להנחיות השר;
(4) היא לא תופעל אלא לאחר שהשר אישר בכתב כי הותקנה ונאטמה כנדרש;
(5) היא תגודר והחזקתה והפעלתה יהיו כאמור בתקנה 5(ב)(4).
7. סילוק
(א) בסוף כל עונת ריסוס ולא יאוחר מה30- בחודש נובמבר של כל שנה, ובמועדים נוספים, אם קיים צורך בכך לפי קביעת השר, ירוקן ממכל האיסוף כל חומר שהצטבר בו והחומר יסולק בכפוף להוראות כל דין למרכז לטיפול בפסולת תעשייתית ברמת חובב (להלן - אתר רמת חובב) או למקום אחר בהתאם להוראות השר.
(ב) בריכת האידוי תרוקן מזמן לזמן בהתאם לצורך, כפי שיקבע השר, כדי למנוע גלישת הנוזלים שהצטברו בה אל מחוצה לה; החומר המרוקן יסולק בכפוף להוראות כל דין לאתר רמת חובב.
8. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר הטיפול בתכשירים ולא לגרוע מהן.
9. עונשין (תיקון: תשנ"ד)
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - כאמור בסעיף 20כא לחוק.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"א, 470; תשנ"ד, 1268.
2 התקנות פורסמו ביום 31.1.1991.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ