אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ט-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(4) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המים, בהסכמת שר התחבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה מינה בכתב לענין תקנות אלה;
"ריקון" - שפיכה מכלי שיט או ממיתקן לסילוק שפכים, לרבות הזרמה, פליטה, סילוק, דליפה, שאיבה, או הוצאה;
"כלי שיט" - כלי שיט אשר ברשיון השיט שלו כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, נקבע כי הוא מורשה להסיע או מיועד להסיע מעל שנים עשר נוסעים;
"מד ספיקה" - מכשיר למדידת כמות השפכים המוזרמת מכלי השיט, אטום מפני חלחול ונעול על ידי סגר, אשר ייפתח לביקורת בידי הממונה בלבד;
"מחזיק" - הבעל, הקברניט, החוכר, השוכר, או המפעיל של כלי השיט;
"מי שיפוליים" - נוזל המצטבר בתחתית המחסנים, בחדר המכונות, בחדר המשאבות או בכל מקום אחר בכלי שיט לרבות דלקים, שמנים ומי נטל;
"מיתקן לסילוק שפכים" - מיתקן יבשתי במעגנה המשמש לאיסוף שפכים מכלי שיט וסילוקם ליבשה;
"מעגנה" - אזור במקור מים המשמש לעגינת כלי שיט;
"מערכת ביוב" - מערכת הולכה מרכזית לאיסוף ולסילוק של שפכים הנמצאת ביבשה;
"מערכת לאיסוף שפכים" - מערכת המשמשת או המיועדת לשמש לאיסוף שפכים בכלי שיט לצורך העברתם למיתקן לסילוק שפכים;
"מפעיל מעגנה" - הבעל, השוכר או המחזיק של המעגנה;
"מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
"סגר" - אבזר או מנגנון לשימוש חד פעמי אשר עליו מוטבע מספר כדי למנוע את החלפתו, ואשר ננעל ונפתח על ידי שבירה או קריעה;
"שמן" - שמן לסוגיו לרבות שמן מהול במים וכהילים המופקים משמן;
"שפכים" - פסולת המורחקת בהזרמה, הנוצרת במהלך הפעלת כלי שיט, לרבות מי שיפוליים;
"שפכים סניטריים" - שפכים שמקורם בשירותים הסינטריים או במטבח של כלי השיט.
2. איסור ריקון שפכים למקור מים
לא ירוקן אדם שפכים אל מקור מים, ולא יורה לאחר לעשות כן.
3. השטת כלי שיט
מחזיק לא ישיט כלי שיט ולא ירשה לאחר להשיטו אלא לאחר שנקט את כל האמצעים כדי להבטיח את קיום הוראות תקנות אלה.
4. סילוק שפכים
מחזיק יסלק שפכים מכלי שיט למיתקן לסילוק שפכים בלבד ובכפוף להוראות תקנות אלה.
5. הגבלת ריקון שפכים מכלי שיט
מפעיל מעגנה לא יתיר ריקון שפכים מכלי שיט אלא לאחר שווידא קיום הוראות תקנות אלה בכלי השיט ובמעגנה.
6. מערכת לאיסוף שפכים
(א) מחזיק יתקין בכלי שיט מערכת לאיסוף שפכים שתורכב ממערכת לאיסוף מי שיפוליים כמפורט בתוספת הראשונה וממערכת לאיסוף שפכים סניטריים כמפורט בתוספת השניה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מחזיק להתקין מערכת לאיסוף שפכים שתהיה לפי תכנית שאישר בכתב מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות לענין התקנת סגרים ומדי ספיקה כנדרש בתוספות הראשונה והשניה; מערכת לאיסוף שפכים כאמור לא תופעל לאחר התקנתה אלא באישור בכתב מאת הממונה.
(ג) בדיקתה של מערכת לאיסוף שפכים תיעשה על ידי מפקחי כלי שיט במינהל הספנות והנמלים.
7. מיתקן לסילוק שפכים
(א) מפעיל מעגנה יתקין מיתקן יבשתי לסילוק שפכים בסמוך למעגנה במקום המאפשר גישה לכלי שיט, ויהיה אחראי להפעלתו בהתאם לתקנות אלה.
(ב) מיתקן לסילוק שפכים יורכב ממיתקן למי שיפוליים, וממיתקן לשפכים סניטריים כמפורט בתוספת השלישית.
(ג) מיתקן למי שיפוליים -
(1) ימוקם במרחק ממקור מים שיאושר על ידי הממונה;
(2) יורכב ממפריד שמנים אשר יפריד בין מים לשמן באופן המבטיח בי ריכוז השמנים במים לא יעלה על 10 מיליגרם לליטר;
(3) יזרים את המים לאחר הטיפול אל מערכת הביוב;
(4) יותקן בו גג שימנע כניסת מי גשמים לשטחו;
(5) יותקן בו שסתום אל חוזר ומד ספיקה לפני כניסת מי שיפוליים אליו;
(6) יותקן בו ברז ריקון שיינעל על ידי סגר אשר יוסר בעת ריקון בלבד ויישמר לביקורת;
(7) יוצב בתוך מאצרה שתהיה אטומה מפני חלחול ושנפחה לא יפחת מ-110% מנפח מכל של מפריד השמנים;
(8) שפכים שהצטברו בתחתית המאצרה יוחזרו למפריד;
(9) ירוקן משמנים שהצטברו בו על ידי פינוים בהתאם לדין.
(ד) מיתקן לקליטת שפכים סניטריים -
(1) יתחבר למערכת הביוב;
(2) יורכב ממערכת צינורות כמפורט בתוספת השלישית שתאפשר חיבור לכלי השיט.
(ה) לא יוזרמו שפכים סניטריים או מי שיפוליים אלא למיתקן המיועד להם לפי הענין.
(ו) מיתקן לסילוק שפכים יותקן בידי מפעיל מעגנה לפי תכנית שאישר הממונה ויופעל רק לאחר קבלת אישורו בכתב של הממונה להפעלה.
8. ניהול פנקס
(א) מחזיק ינהל פנקס שבו ירשום את אלה: שם כלי השיט ומספרו; תאריך ושעת סילוק השפכים; כמות השפכים שסולקה; מקום סילוק השפכים; גובה הנוזל במכלי איסוף; מספר הסגר שהוסר; מספר הסגר החדש שהושם.
(ב) הפנקס יוחזק בכלי השיט, ויישמר בידי המחזיק במשך 24 חודשים לפחות לאחר שנעשה בו הרישום האחרון.
(ג) מחזיק יציג את הפנקס בפני הממונה וימסור לו אותו, על פי דרישתו.
(ד) הוראות תקנות משנה (א) עד (ג) יחולו גם על מפעיל מעגנה, ואולם הוא יחזיק את הפנקס במעגנה.
(ה) בדיקת הפנקס והתאמת הרישומים בו לענין הזרמת השפכים למיתקן לסילוק שפכים תיעשה על ידי מפקחים למניעת זיהום ים של המשרד לאיכות הסביבה.
(ו) הוראות תקנה זו לא יחולו על כלי שיט המורשה להסיע או המיועד להסיע עד 55 נוסעים, אם לא הותקן בו בית שימוש.
9. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר טיפול בשפכים, לרבות כל דין אחר בדבר חיבורים למערכות ביוב.
10. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בסעיף 20כא לחוק.
11. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה - תוספת שלישית3
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 82.
2 התקנות פורסמו ביום 26.11.98
3 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ