אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 20ד(א)(1) ו-(2) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - חוק המים), ולפי סעיף 7 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - חוק למניעת מפגעים), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ומועצת המים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בריכה" - בריכת אידוי או בריכת אגירה;
"בריכת אגירה" - בריכה, בנפח העולה על 10 מטרים מעוקבים, החפורה בקרקע והמכילה שפכים, תמלחות, חומר נוזלי המכיל חומר מסוכן, או חומר מוצק הנמס במים והמכיל חומר מסוכן, למעט דלק ומוצריו;
"בריכת אידוי" - בריכה המשמשת או המיועדת לשמש לסילוק שפכים;
"דליפה" - דליפת שפכים או נוזלים מבריכה או ממערכת הזרמה לבריכה, למעט דליפה בכמות זניחה במהלך תפעול שוטף;
"הממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה מינהו בכתב כממונה לענין תקנות אלה;
"חומר מסוכן" - כמשמעותו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;
"מפעיל" - כל אחד מאלה:
(1) בעל רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים), שבתחומי עסקו מצויה בריכה;
(2) מי שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועלת בריכה;
"מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים;
"שפכים" - פסולת תעשייתית המורחקת בהזרמה, לרבות תמלחות, שמקורה במקום שבו עושים מלאכה, מייצרים או מאחסנים מוצרים וחומרים, או בעסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים.
2. הקמת בריכה חדשה והפעלתה
(א) המקים בריכה יקימה רק לאחר שהוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי לא קיימת חלופה זמינה, ישימה מבחינה כלכלית ובלתי מזיקה מבחינה סביבתית, לטיפול בשפכים או לסילוקם, ובידו המידע הבא:
(1) חתך גיאולוגי של מקום הבריכה, פרטים על קידוחי מים קיימים ברדיוס אופקי של שלושה קילומטרים ממנה, ופרטים על מפלסי מי תהום ברדיוס זה;
(2) תיאור סוג הקרקע עד למפלס מי התהום או עד לשכבה אטימה, כולל נתוני מוליכות הידראולית בתחום זה;
(3) תיאור הניקוז העילי והתת-קרקעי במקום הבריכה.
(ב) המקים בריכה או המפעילה, יקימה ויפעילה באופן שאינו גורם או עלול לגרום לזיהום מקור מים, או לזיהום אויר או לריח בלתי סביר כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים.
3. הוראות לענין הקמת בריכה
(א) המקים בריכה או המפעילה יקיים כל אלה:
(1) קרקעית הבריכה ודפנותיה נאטמו באיטום כפול, ובין שתי שכבות האיטום קיימת מערכת ניקוז לשוחות ביקורת, המאפשרת ניטור שוטף של דליפה בין שתי שכבות האיטום;
(2) שכבת האיטום עשויה מחומר עמיד בפני סוגי השפכים שיוזרמו לבריכה ובפני קרינת שמש ופגעי אקלים;
(3) יעילות האיטום נבדקה באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים, הנמצאים בשימוש והישימים מבחינה כלכלית, לפני הפעלת הבריכה ובמהלך התקנת האיטום;
(4) הותקנו אמצעים הדרושים לניטור דליפות מהבריכה, וכן אמצעים לאחזקת הבריכה והפעלתה התקינה, למניעת זיהום מקורות מים;
(5) נפח הבריכה ימנע גלישת נוזלים בשל מילוי יתר, לרבות בעת ירידת גשמים; נתוני ירידת הגשמים יחושבו, לענין זה, לפי כמות הגשמים המרבית בחמישים השנים האחרונות;
(6) אופן הקמת הבריכה מאפשר פינוי מישקעים בעת הצורך, ללא פגיעה באטימותה;
(7) הותקנו אמצעים למניעת זרימת נגר עילי או חדירת מי תהום לבריכה;
(8) הבריכה מגודרת, ואחזקתה והפעלתה נעשים בתנאי בטיחות נאותים למניעת סכנה לבני אדם, כולל התקנת שלטי אזהרה;
(9) הוכנו נהלים לניטור ולבקרה מפני דליפות, לטיפול במקרה של דליפה ולשיקום קרקע ומקורות מים שזוהמו כתוצאה מדליפה.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המקים בריכת אידוי ימלא גם אחר אחד מאלה -
(1) הבריכה תהיה מורכבת משתי יחידות אידוי לפחות, באופן שיחידה אחת תאפשר קליטת שפכים בזמן שביחידת אידוי אחרת מתבצע אידוי השפכים ושיקוע מישקעים לצורך סילוקם;
(2) הבריכה תהיה בנויה באופן אחר המאפשר סילוק מישקעים ממנה.
4. ניקוי מישקעים מבריכת אידוי
(א) מפעיל בריכת אידוי ינקה את המישקעים שהצטברו בה, בהגיע גובהם לשליש מעומק הבריכה או ארבע שנים אחרי מועד הקמתה או אחרי מועד הניקוי האחרון, הכל לפי המוקדם שביניהם.
(ב) ניקוי המישקעים יבוצע באופן שאינו פוגע או עלול לפגוע בשכבת האיטום; בגמר הניקוי, יבצע המפעיל בדיקה שתוודא כי איטום הבריכה לא נפגע בזמן פעולת הניקוי.
(ג) מפעיל יפנה ויסלק את המישקעים בהתאם להוראות כל דין לענין אופן סילוק מישקעים.
(ד) מפעיל בריכת אידוי רשאי לא לנקותה ממישקעים שהצטברו בה או לנקותה במועדים שונים מאלה שנקבעו בתקנת משנה (א), אם הדבר לא יגרום לסכנה של גלישת שפכים מהבריכה ואם הוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי השארת המישקעים בבריכה לא תגדיל את הסכנה לזיהום מקורות מים או שניקוי הבריכה עלול לסכן מקורות מים.
5. הפעלת בריכה קיימת
המפעיל בריכה קיימת יפעילה באופן שאינו גורם או עלול לגרום לזיהום מקור מים, או לזיהום אויר או לריח בלתי סביר כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, ולהנחת דעתו של הממונה.
6. נקיטת אמצעים באירוע דליפה
(א) אירעה דליפה מבריכה או קיים חשש כי אירעה או עלולה לקרות דליפה מבריכה -
(1) ינקוט המפעיל את כל האמצעים הדרושים למניעתה או להפסקתה לאלתר, לפי הענין;
(2) ידווח המפעיל לממונה תוך 48 שעות ממועד גילוי הדליפה, על הדליפה ועל האמצעים שנקט כאמור.
(ב) זוהמה קרקע עקב דליפה כאמור בתקנת משנה (א) המכילה חומר מסוכן, יטפל המפעיל בקרקע שזוהמה באחת או יותר משיטות אלה:
(1) סילוק מידי של שכבת הקרקע שזוהמה לאתר פסולת שאישר הממונה;
(2) טיפול ביולוגי בקרקע;
(3) שיטה אחרת במקרה שהאמור בפסקאות (1) ו-(2) אינו ישים.
7. השבתת בריכה
מפעיל המבקש להשבית בריכה, יעשה כל אלה:
(1) יפנה את המישקעים שהצטברו בבריכה בהתאם להוראות תקנה 4;
(2) יבצע בדיקות מים בקרבת הבריכה לפי הנחיות הממונה;
(3) ינקה את מקום הבריכה ואת הקרקע שזוהמה בקרבתה, וימלא את נפח הבריכה בחומר אינרטי המתאים לסביבה.
8. סייג לתחולה
(א) תקנות אלה לא יחולו על -
(1) בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מתקני ריסוס),התשנ"א-1991;
(2) בריכה המשמשת למיחזור מים בתעשיית בטון, או בתעשיית מחצבים ומחצבות, ובלבד שאין הצטברות של מלחים כלורידים, מלחים נתרניים או חומרים מסוכנים בתהליך מיחזור המים.
(ב) על בריכה הקיימת ביום תחילתן של תקנות אלה, לא יחולו הוראות תקנות 2, 3(א)(1)-(7), ו-3 (ב).
9. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין טיפול וסילוק של חומרים מסוכנים ממקור מים, ולא לגרוע מהן.
10. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בסעיף 20כא לחוק המים.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 1118.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ