אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(2) ו-(3) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות ושר התעשיה והמסחר, בידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת ובאישורה לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
(תיקון: תשס"ד)
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד2)
בתקנות אלה -
"מחליף יונים" - מיתקן או מיתקנים לריכוך ולהוצאת מינרלים ממים המסופקים למפעל, בשיטת חילוף יונים על גבי שרף, המייצר תמלחת בתהליך ריענונו;
"מחליף יונים ביתי" - מחליף יונים המיועד לשימוש ביתי, למעט מחליף יונים הנמצא במדיח כלים ביתי;
"ממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין תקנות אלה;
"מערכת ביוב" - מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק שפכים;
"מפעיל" - כל אחד מאלה:
(1) בעל רשיון עסק, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, של מפעל;
(2) אדם שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;
"מפעל" - מקום שבו עושים מלאכה, מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, באופן הגורם ליצירת תמלחת;
"מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, למעט בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכת אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997, המשמשת לריכוז תמלחת לפני סילוקה לים;
"ריענון" - תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך מחליף יונים, לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;
"שרף" - חומר המשמש לספיחת קטיונים;
"תמלחת" - אחד מאלה:
(1) שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה;
(2) שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;
"תמלחת מזון ובורסקאות" - שפכים שמקורם בתהליכי הכשרת בשר, ייצור חמוצים, שימורים וטחינה, ייצור גבינות מלוחות ועיבוד דגים או עורות.
"תמלחת מחליף יונים" - שפכים שמקורם בתמיסה המשמשת לריענון מחליף היונים יחד עם שטיפות בכמות של ארבעה נפחי שרף לפחות, המיועדות להדחת שאריות המלח לאחר הריענון.
2. חובת הפרדת זרמים
מפעיל יפריד בין זרמי השפכים במפעלו כדי לבודד את התמלחת משאר שפכי המפעל.
3. איסור הזרמת תמלחות (תיקון: תשס"ד2)
(א) לא יזרים מפעיל תמלחת ממפעלו לסביבה או למקור מים, לרבות למערכת ביוב של רשות מקומית, אלא כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפעיל להזרים תמלחת ממפעלו -
(1) ישירות לים, או למערכת ביוב של רשות מקומית המסלקת שפכים לים או למערכת ביוב של רשות מקומית המתפילה את קולחיה ומסלקת את רכז ההתפלה באופן שאינו גורם לזיהום מקורות מים, הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988 (להלן - חוק מניעת זיהום ים), ובאופן שאינו מזהם מקורות מים;
(2) בדרך של החדרה לתת הקרקע באמצעות קידוחים, על פי רשיון לפי סעיף 44ב לחוק, ובתנאי שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים;
(3) למערכת ביוב, אם מקורה בשטיפות מחליף יונים, ובלבד שכמות המלח בשטיפות כאמור אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו ובתנאי שהמוליכות החשמלית של מי שטיפות מחליף היונים אינה עולה על 4,500 מיקרומוהו לסנטימטר; הממונה רשאי להחליט על ערך אחר למוליכות החשמלית בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
(א) נפח השרף במחליף היונים עולה על 750 ליטר;
(ב) הוכח, להנחת דעתו, כי כמות המלח בשטיפות המוזרמות לביוב אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו.
3א. בקרה על תמלחת מחליף יונים (תיקון: תשס"ד2)
מפעיל המרענן מחליף יונים -
(1) יתקין מד למדידת כמות המים המטופלים במחליף יונים וכן מד מוליכות חשמלית המחובר לרשם או לאוגר נתונים ממוחשב בצנרת המנקזת את מי השטיפה ממחליף היונים;
(2) ימסור לממונה, על פי דרישתו, במועד ובאופן שיורה, דוח תקופתי חתום בידי המפעיל ובו פירוט של נתוני התפעול של מחליפי היונים כפי שיורה הממונה.
3ב. מחליף יונים ביתי (תיקון: תשס"ד2)
לא ישווק ולא יתקין אדם מחליף יונים ביתי.
4. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - כאמור בסעיף 20כא לחוק.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה לגבי -
(1) תמלחת שמקורה מחליפי יונים - שנים עשר חודשים מיום פרסומן;
(2) תמלחת מזון ובורסקאות - שמונה עשר חודשים מיום פרסומן;
(3) תמלחת שמקורה בתי חולים - שנתיים מיום פרסומן;
(4) תמלחת טקסטיל - ארבעים ושניים חודשים מיום פרסומן.
6. הוראות מעבר
הוראות תקנות אלה לא יחולו על מפעל שהגיש בקשה להיתר להזרים תמלחת לים לפי חוק מניעת זיהום ים וטרם נמסרה לו החלטה בענין, או הגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה כאמור וטרם נענה ובלבד שהבקשה לדיון חוזר הוגשה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מסירת ההחלטה על הבקשה להיתר.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 897; תשס"ד, 989.
2 תקנות 6 ו-7 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 990) קובעות לגבי תיקון תקנות 1 ו-3 והוספת תקנות 3א ו-3ב:
"6. סייג לתחולה
תקנות אלה אינן חלות על תמלחת שמקורה בריענון מחליפי יונים בבתי חולים, שצריכת המלח לריענונם קטנה משש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן, ואולם לגבי תמלחות מחליפי יונים בכמות שאינה עולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה - שניים עשר חודשים מיום פרסומן." (התקנות פורסמו ביום 14.9.2004).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ