אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המים (כללים למתן מענקים למפעלי השבת קולחין להשקיית גנים ציבוריים) (הוראת שעה), התשס"ד-2004

תקנות המים (כללים למתן מענקים למפעלי השבת קולחין להשקיית גנים ציבוריים) (הוראת שעה), התשס"ד-2004

תקנות המים (כללים למתן מענקים למפעלי השבת קולחין להשקיית גנים ציבוריים) (הוראת שעה), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(ב)(1) לחוק המים, התשי"ט-1959, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גן ציבורי" - גן הנמצא בחזקת רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבורית;
"ועדת השקעות" - ועדה המאשרת את היקף ההשקעות במפעל השבה ואת גובה המענק שיינתן למפעל השבה;
"ועדה מקדמית" - ועדה לבחינה ואישור מקדמי של מפעל השבה;
"ועדת שיפוט" - ועדה לבחינה הנדסית של מפעל השבה;
"מבקש" - אדם לרבות תאגיד המבקש מענק;
"מחירון נורמטיבי" - מחירון לעלויות תכנון או ביצוע של מפעלי השבה, הקיים בנציבות המים;
"מענק" - מענק סיוע לצורך הקמת מפעל השבה;
"מפעל השבה" - מפעל להשבת קולחין להשקיית גן ציבורי שכמות מי הקולחין בו תהיה 60,000 מ"ק לפחות לשנה.
2. תנאים להגשת בקשה להקמת מפעל השבה
בקשה לקבלת מענק תוגש בהתאם להוראות תקנות אלה, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1) מערכת ההשקיה במפעל השבה תוקם ותתופעל בחיסכון ותוך שימוש יעיל במים;
(2) התקבל אישור מאת משרד הבריאות להשקיה בקולחין.
3. תנאי סף לקבלת מענק
(א) מבקש יהיה זכאי לקבלת מענק רק לאחר קבלת אישורי הועדה המקדמית, ועדת השיפוט וועדת ההשקעות (להלן - הועדות), בהתאם לתקנות 5 עד 7, לפי הענין.
(ב) הועדות יבחנו את הבקשה בהתחשב בכמויות המים השפירים הנחסכות כתוצאה מהקמת מפעל ההשבה, יעילות המפעל ותועלתו למשק המים.
4. הרכב הועדות
הרכב הועדות יהיה כלהלן:
(1) ועדה מקדמית - עשרה חברים שימנה נציב המים, חבר שימנה החשב הכללי במשרד האוצר, וחבר ממשרד האוצר, שימנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר;
(2) ועדת שיפוט - עשרה חברים שימנה נציב המים;
(3) ועדת השקעות - שלושה חברים שימנה נציב המים, חבר שימנה החשב הכללי במשרד האוצר, וחבר ממשרד האוצר שימנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
5. אישור הועדה המקדמית
(א) מבקש יגיש לועדה מקדמית בקשה לקבלת מענק (להלן - הבקשה), שתכלול תכנית הנדסית ראשונית של מפעל השבה, הכוללת את מקור הקולחין, כמות הקולחין וצרכני הקולחין (להלן - תכנית הנדסית ראשונית).
(ב) הועדה רשאית לבקש מהמבקש להמציא לה פרטים נוספים על אודות התכנית ההנדסית הראשונית.
(ג) אישרה הועדה המקדמית את התכנית ההנדסית הראשונית, יקבל המבקש התחייבות חתומה בידי נציב המים וחשב משק המים למימון 75% מעלות התכנון הכללי של מפעל ההשבה, לרבות עלות התכנית ההנדסית הראשונית, בהתאם למחירון הנורמטיבי, או מהעלות בפועל של התכנון והתכנית האמורים, הנמוך מביניהם, ובלבד שהתחייבות זו לא תעלה על הסכומים המפורטים בתקנה 6(ב).
6. אישור ועדת השיפוט
(א) אישרה הועדה המקדמית את הבקשה, יגיש המבקש לועדת השיפוט תכנון כללי של מפעל ההשבה.
(ב) אישרה ועדת השיפוט את התכנון הכללי, יינתן למבקש מענק תכנון בגובה שלא יעלה על הסכומים המפורטים בטור ב', להלן, לענין מפעל השבה שישיב מי קולחין בשנה בכמויות המפורטות בטור א' להלן:
טור א' טור ב'
באלפי מ"ק באלפי שקלים חדשים
(1) עד 200 50
(2) מעל 200 ועד 500 100
(3) מעל 500 150
(ג) סכום שניתן למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), יהיה חלק מהמענק, אך אין בו, כדי למנוע במהלך הביצוע של מפעל ההשבה, אישור סכומים נוספים כמענקים בעבור העלות בפועל של התכנון הכללי.
7. אישור ועדת השקעות
(א) אישרה ועדת השיפוט את התכנון של מפעל השבה, כאמור בתקנה 6, תעביר את הבקשה המאושרת לועדת ההשקעות.
(ב) ועדת ההשקעות תדון בבקשה, תאשר את היקף ההשקעות במפעל ההשבה ותקבע את גובה המענק המאושר למבקש.
(ג) נציב המים ייתן למבקש אישור בכתב בחתימתו ובחתימת חשב משק המים, לגבי המענק שועדת ההשקעות אישרה לו (להלן - כתב אישור).
(ד) המבקש חייב להתחיל בהקמת מפעל ההשבה בתוך שנה מיום הוצאת כתב האישור.
8. תנאים למתן המענק
(א) לכל מפעל השבה יינתן מענק חד-פעמי וגובהו יהיה בהתאם לכמות מי הקולחין שתושב במפעל ההשבה; ואולם עלתה כמות מי הקולחין שהושבה במפעל על כמויות ההשקיה המומלצות כמפורט בתוספת הראשונה, יהיה גובה המענק בהתאם לכמויות ההשקיה המומלצות.
(ב) המענק יועבר למבקש בתשלומים במהלך תקופת ההקמה של מפעל ההשבה על פי התכנית ההנדסית הראשונית, ובהתאם לאמור בכתב האישור; כל תשלום במסגרת המענק יועבר למבקש בניכוי 15%; יתרת המענק שנוכתה כאמור, תועבר למבקש לאחר שלושה חודשים מסיום הקמתו של מפעל ההשבה.
(ג) במפעלי השבה -
(1) בלא איגום של מי הקולחין, יינתן המענק בתשלום אחד בגובה של 2.7 שקלים חדשים בעבור כל מ"ק קולחין לשנה, כפי שאישרה ועדת השיפוט;
(2) הכוללים איגום של מי הקולחין, תינתן תוספת מענק של 6 שקלים חדשים בעבור כל מ"ק קולחין מאוגם כפי שאישרה ועדת שיפוט, ובלבד שסך כל המענק שיינתן למפעל לא יעלה על סך של 5.1 שקלים חדשים בעבור כל מ"ק קולחין לשנה.
9. תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד ליום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) או עד שיאושרו מענקים, בהתאם להוראות תקנות אלה ובכפוף לסכומים שתוקצבו לענין זה מתקציב המדינה בחוק תקציב שנתי, המוקדם מביניהם.
10. הוראת מעבר
לא יינתן מענק למפרע למפעלי השבה שהוקמו ערב תחילתן של תקנות אלה, למעט מפעלי ההשבה המפורטים בתוספת השניה.
תוספת ראשונה
(תקנה 8(א))
כמויות השקיה במטר קוב לדונם לפי אזורים

מדשאות
שיחים ועצים
ורדים
פרחים עונתיים

צפון
512
227
569
626

דרום
562
250
624
686

מרכז
481
214
515
590

עמק בית שאן ובקעת הירדן
667
303
754
820

אילת
1,126
500
1,250
1,376

ערבה
900
400
1,000
1,100


בתוספת זו -
אילת: 40 ק"מ צפונית לאילת עד אילת.
דרום: דרומה מגדרה
מרכז: גדרה עד חדרה
ערבה: דרומה מבאר שבע עד 40 ק"מ צפונית לאילת
צפון: צפונה לחדרה
תוספת שניה
(תקנה 10)
מועצה מקומית עומר
מועצה מקומית להבים
עיריית אילת
______________________________
1 ק"ת תשס"ד, 846.
_________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ