אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס"ה-2005

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס"ה-2005

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 9 ו-72 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בודדים" - מגדלים שאינם כלולים במגזר;
"הבחירות" - הבחירות הכלליות של חברים במועצה לענף הלול, מקרב מגדלים;
"היום הקובע" - יום 31 בדצמבר שלפני מועד הבחירות;
"המנהל" - המנהל הכללי שמונה לפי סעיף 26 לחוק ואם לא מונה, מי שהמינהלה הזמנית הסמיכה לענין תקנות אלה;
"המגזר המשפחתי" - מושב עובדים וכפר שיתופי כמשמעותם בתקנות האגודות;
"המגזר השיתופי" - קיבוץ ומושב שיתופי כהגדרתם בתקנות האגודות;
"התקופה הקובעת" - השנה שהסתיימה ביום הקובע;
"ועדת הבחירות" או "הוועדה" - ועדת הבחירות שהוקמה לפי תקנה 7;
"מגדל" - אדם לרבות אגודה שיתופית, אשר עסק כדין בתקופה הקובעת בייצור ושיווק של תוצרת לול, וכן אדם או אגודה כאמור שהפסיקו את העיסוק זמנית, בהיתר מאת המועצה.
"מגזר" - המגזר המשפחתי והמגזר השיתופי, לפי הענין;
"פנקס הבוחרים" - רשימת בעלי הזכות להשתתף בבחירות, שהכינה ועדת הבחירות לפי תקנה 9;
"תוצרת לול" - תוצרת ענפי משנה כהגדרתם בסעיף 9 לחוק;
"תקנות האגודות" - תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995.
2. מועד הבחירות
(א) המגדלים יבחרו את נציגיהם למועצה אחת לשלוש שנים, לא יאוחר מחודש יוני במועד שתקבע ועדת הבחירות. בחירות ראשונות יתקיימו לא יאוחר מיום כ"ח בחשון התשס"ו (30 בנובמבר 2005).
(ב) הודעה על מועד הבחירות תפרסם ועדת הבחירות כאמור בתקנה 10.
3. הזכות לבחור ולהיבחר
(א) כל מגדל זכאי לבחור בבחירות.
(ב) להיבחר בבחירות זכאי מי שהוא -
(1) מגדל במגזר המשפחתי וכן בודדים;
(2) חבר בקיבוץ או במושב שיתופי שהינם מגדלים.
4. קביעת מספר הנציגים בכל ענף משנה
ועדת הבחירות תקבע, לפי פנקס הבוחרים, את מספר החברים מכל ענף משנה.
5. קביעת המחזור הכספי הענפי
(א) ועדת הבחירות תקבע את המחזור הכספי השנתי הכולל של כל ענף משנה באופן הזה:
(1) המחזור הכספי השנתי הכולל של ענף גידול עופות להטלה יהיה מכפלה של כמות ביצי המאכל ששווקה בישראל כדין בתקופה הקובעת, לפי רישומי המועצה, במחיר הסיטוני הממוצע של ביצה ביום הקובע;
(2) המחזור הכספי השנתי הכולל של ענף גידול התרנגולים לפיטום יהיה מכפלה של כמות בשר התרנגולים לפיטום ששווקה בישראל כדין בתקופה הקובעת, לפי רישומי המועצה, במחיר הסיטוני של ק"ג בשר פטם ביום הקובע;
(3) המחזור הכספי השנתי הכולל של ענף גידול תרנגולי הודו, יהיה מכפלה של כמות בשר תרנגולי ההודו ששווקה בישראל כדין בתקופה הקובעת, לפי רישומי המועצה, במחיר הסיטוני של ק"ג בשר תרנגול הודו ביום הקובע;
(4) המחזור הכספי השנתי הכולל של ענף גידול עופות לרביה יהיה מכפלה של כמות האפרוחים ששווקה בישראל כדין בתקופה הקובעת, לפי רישומי המועצה, מחולקת לפי אפרוחים להטלה, אפרוחים לפיטום ואפרוחי הודים, במחיר הממוצע שבו נמכר כל סוג אפרוחים כאמור ביום הקובע;
(5) המחזור הכספי השנתי הכולל של ענף גידול אווזים ומולרדים יהיה מכפלה של כמות כבד אווזים ומולרדים ששווקה בישראל או יוצאה מישראל בתקופה הקובעת, לפי רישומי המועצה ורישומי אגף המכס ומע"מ, במחיר הממוצע שבו נמכר כבד כאמור בישראל או במחיר הממוצע שבו הוא נמכר ליצוא, לפי הענין, לפי קביעת המנהל; בתקנת משנה זו, "מחיר ביום הקובע" - לפי קביעת המנהל.
(ב) במחזור הכספי השנתי הכולל שנקבע לפי תקנת משנה (א) יצוין חלקו היחסי של כל מגזר באותו ענף משנה, ולענין זה ייכללו הבודדים במגזר המשפחתי (בתקנה זו - הייצור המגזרי).
(ג) בקביעת מספרם של שני שלישים מחברי המועצה מענפי המשנה הנזכרים בתקנת משנה (א)(1) עד (4) יינתן ייצוג יחסי לכל מגזר לפי היחס בין הייצור המגזרי למחזור הכספי השנתי הכולל באותו ענף משנה (להלן - הייצוג המגזרי).
6. מחוזות בחירה
(א) לעניין הבחירות יהיו שני אזורים ואלה הם: אזור הצפון הכולל את מחוזות הצפון וחיפה ואזור הדרום הכולל את מחוזות ירושלים, הדרום, תל-אביב והמרכז; לענין זה, "מחוז" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם מיום 20.3.1957.
(ב) בוחר רשאי להצביע רק בתחנת הקלפי של האזור שבפנקס הבוחרים שלו כלול שמו.
7. ועדת הבחירות
(א) בתוך שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה תוקם ועדת בחירות בהרכב שלהלן:
(1) שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג של כל ענף משנה שייבחר בידי נציגיו של אותו ענף משנה במועצה; לענין זה יראו כענף משנה אחד את ענפי המשנה של גידול עופות לרביה וגידול אווזים ומולרדים, וכענף משנה אחד את ענפי המשנה של גידול תרנגולים לפיטום ותרנגולי הודו;
(3) על אף האמור בפסקה (2), לצורך קיום בחירות ראשונות על פי תקנות אלה, ייבחרו הנציגים של ענפי המשנה על ידי המינהלה הזמנית שמונתה לפי סעיף 76 לחוק.
(ב) יושב ראש הוועדה יכנס את ועדת הבחירות לישיבה ראשונה, לא יאוחר מ-90 ימים לפני יום הבחירות.
(ג) המניין החוקי לישיבה של הוועדה הוא רוב חבריה; לא היה מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת הישיבה תידחה הישיבה במחצית השעה ואז תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהיו נוכחים בה לפחות שניים מבין חברי הוועדה, ובהם היושב ראש.
(ד) החלטה של ועדת הבחירות תתקבל ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מניין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב ראש.
8. אישור הרכב נציגי המגדלים
(א) המועצה תעביר לוועדת הבחירות הודעה בדבר מספרם של החברים מכל ענף משנה שיש לקבוע לפי תקנה 4, שישים ימים לפני מועד הבחירות.
(ב) ועדת הבחירות תבדוק את הודעת המועצה ואם תמצא כי נפלו בה ליקויים, תהיה רשאית לתקנם עד ארבעים וחמישה ימים לפני מועד הבחירות.
9. הכנת פנקס בוחרים
(א) המנהל ימסור לוועדת הבחירות רשימה של כל המגדלים לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות; ברשימה יפורטו לגבי כל מגדל שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת זהות, מספר יצרן במועצה, מען, מגזר וענף משנה.
(ב) הוועדה תכין פנקס בוחרים לפי חלוקה לאזורי בחירה כאמור בתקנה 6, כאשר בכל אזור חלוקה לענפי משנה; הפנקס יכלול את הפרטים שבתקנת משנה (א).
(ג) לא יאוחר משישים ימים לפני יום הבחירות תציג ועדת הבחירות העתק מפנקס הבוחרים במשרדי המועצה, במשרדי המועצות האזוריות והמקומיות שבאזורים הנזכרים בתקנה 6, ובכל מקום נוסף שוועדת הבחירות תורה להציגם.
10. הודעת בחירות
עם הצגת פנקס הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות, בפרסום בעל תפוצה בקרב ציבור המגדלים שקבעה וכן במשרדי המועצה, הודעה שבה יפורטו:
(1) דבר הצגת פנקס הבוחרים ומקום הצגתו;
(2) יום הבחירות;
(3) המקום והמועד האחרון להגשת שמות המועמדים לוועדת הבחירות;
(4) מספר חברי המועצה העומדים לבחירה, בחלוקה לענפי המשנה והייצוג המגזרי;
(5) מקומן של תחנות הקלפי;
(6) שעות ההצבעה;
(7) תמצית ההוראות הקבועות בתקנה 21;
(8) כל מידע נוסף שתראה ועדת הבחירות לנכון לפרסם.
11. בדיקת רישום בפנקס
(א) לא יאוחר מהיום הארבעים וחמישה לפני יום הבחירות רשאי כל אדם להגיש בכתב לוועדת הבחירות בקשה מנומקת לבירור הסיבה שהוא לא נרשם בפנקס הבוחרים או שהוא או זולתו נרשמו בפנקס הבוחרים שלא כדין.
(ב) ועדת הבחירות תבדוק את טענות המבקש, תתקן את הפנקס, אם נדרש לפי ממצאיה, תודיע את החלטתה למבקש ותפרסם את דבר התיקונים שנעשו בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום השלושים וחמישה לפני יום הבחירות.
12. כתב מועמדות
מגדל המבקש להיבחר למועצה יגיש ליושב ראש ועדת הבחירות כתב מועמדות לפי טופס 1 שבתוספת (להלן - כתב מועמדות), לא יאוחר מן היום השלושים שלפני יום הבחירות, בשעות ובמקום שנקבעו בהודעה כאמור בתקנה 10(3).
13. בדיקת כתבי מועמדות ותיקון ליקויים
(א) ועדת הבחירות תבדוק את כתבי המועמדות ותחליט אם הוגשו כדין.
(ב) מצאה ועדת הבחירות ליקויים בכתב מועמדות, תודיע על כך בכתב לאותו מועמד לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות והוא יהיה רשאי לתקן את הליקויים עד היום החמישה עשר לפני יום הבחירות.
(ג) ועדת הבחירות תודיע למועמד בכתב את החלטתה לפי סעיף זה עד היום העשירי לפני יום הבחירות.
14. פרטי רשימת המועמדים
לא יאוחר מהיום השביעי לפני יום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את שמות המועמדים שאישרה, בחלוקה לאזורי בחירה וענפי משנה; ברשימות המועמדים יהיו רשומים, במקום בולט לעין, המדדים האזוריים של כל ענף משנה שנקבעו לפי תקנה 15.
15. קביעת מדד אזורי
(א) ועדת הבחירות תקבע עד ארבעים וחמישה ימים לפני יום הבחירות, ביחס לכל אזור את מספר הנציגים שיבחרו המגדלים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו אזור, בחלוקה לענפי המשנה והייצוג המגזרי (להלן - מדד אזורי).
(ב) המדד האזורי ביחס לכל ענף משנה יהיה המנה המתקבלת מחלוקת מספר המגדלים בענף משנה הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו אזור בכלל מספר המגדלים באותו ענף משנה הרשומים בפנקס כאמור בתקנה 9, כשהיא מוכפלת במספר הנציגים שנקבע לאותו ענף משנה לפי סעיף 9 לחוק ושהודע עליו לפי תקנה 10(4).
16. תחנות קלפי
לצורך קיום הבחירות ישמשו כתחנות קלפי משרדי מועצות אזוריות ומקומיות באזור הצפון ובאזור הדרום, אחת או יותר בכל אזור, לפי קביעת ועדת הבחירות.
17. ועדות קלפי
לא יאוחר מהיום הארבעה עשר לפני יום הבחירות תמנה ועדת הבחירות ועדת קלפי לכל תחנת קלפי.
18. הרכב ועדות הקלפי
(א) בועדת קלפי יהיו שלושה חברים לפחות ובהם עובד הציבור אשר יהיה היושב ראש; את שאר חבריה תמנה הוועדה מבין הבוחרים שבפנקס, ובהם סגן היושב ראש; לכל חבר תמנה שני ממלאי מקום.
(ב) ממלא מקום של חבר ועדת קלפי רשאי לכהן במקומו, אם נבצר מהחבר לכהן בתפקידו, וכן רשאי הוא להחליפו ביום הבחירות, לפי בקשתו.
(ג) ועדת קלפי יכול שתפעל גם אם פחת מספר חבריה לשניים, ובלבד שאחד מהם הוא היושב ראש או סגנו.
19. אספקת ציוד לתחנות הקלפי
(א) ועדת הבחירות תספק ליושב ראש ועדת הקלפי עותק של פנקס הבוחרים של האזור שבו נמצאת תחנת הקלפי, חתום ביד יושב ראש ועדת הבחירות.
(ב) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש כל ועדת קלפי -
(1) קלפי לקליטת מעטפות ההצבעה שבה מותקן מנעול ומפתח באופן המאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה והמונע להוציאן מתוכה, אלא בפתיחת מנעולה;
(2) כמות מספקת של מעטפות הצבעה אטומות, הנושאות עליהן משני צידיהן את החותמת של ועדת הבחירות;
(3) כמות מספקת של רשימות מועמדים.
20. שעות ההצבעה
ההצבעה בקלפיות תהיה ללא הפסק משעה 12:00 של יום הבחירות ועד שעה 21:00 באותו יום, ובלבד שאם יגיע בוחר לתחנת קלפי בתוך שעות ההצבעה, רשאי הוא להצביע גם אם התעכבה הצבעתו אחרי השעה 21:00 של יום הבחירות.
21. נוכחות בשעת ההצבעה
ביום ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי זולת -
(1) חברי ועדת הקלפי או ממלאי מקומם;
(2) המועמדים או משקיף שמונה מטעמם;
(3) חברי ועדת הבחירות;
(4) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
22. הסדר בתחנה
יושב ראש ועדת הקלפי, סגנו או מי שימנה היושב ראש, יסדיר את כניסת הבוחרים אל התחנה לשם הצבעה.
23. זיהוי המצביעים
(א) הרוצה להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות או ברישיון נהיגה.
(ב) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מפנקס הבוחרים.
24. סדרי הצבעה (תיקון: תשס"ה)
(א) בכל תחנת קלפי תוצב קלפי.
(ב) ועדת הקלפי תמסור לבוחר את רשימת המועמדים באזור שאליו הוא משתייך, לפי ענף המשנה שבו הוא עוסק, והכללים לענין סימון שמות המועמדים שבתקנת משנה (ג).
(ג) בעל זכות בחירה הנמנה עם המגזר השיתופי או שהוא תאגיד רשום, ימציא ליושב ראש ועדת הקלפי אישור לפי טופס 2 שבתוספת, שבו נקוב שם הנציג שהוסמך מטעמו להצביע בבחירות.
(ד) בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, יסמן הבוחר ברשימת המועמדים שמות נציגים במספר שלא יעלה על שני שלישים מהמדד האזורי.
(ה) את הרשימה ישים הבוחר במעטפה שנמסרה לו ואת המעטפה יטיל לקלפי, לעיני ועדת הקלפי.
(ו) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו אדם אחר כדי שיעזור לו בהצבעה.
25. מניין הקולות
(א) ועדת הקלפי תחל למנות את הקולות מיד לאחר תום ההצבעה בתחנת הקלפי.
(ב) ועדת הקלפי תספור בנפרד את הקולות למועמדים מכל ענף משנה.
(ג) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס אחיד שספקה ועדת הבחירות, על פתיחת הקלפי ועל מניין הקולות ותעבירו מיד עם כל חומר ההצבעה לוועדת הבחירות.
(ד) הפרוטוקול של ועדת הקלפי ייחתם בידי שניים מחבריה לפחות, ובהם היושב ראש או סגנו; כל חבר מחברי ועדת הקלפי או מועמד וכל חבר של ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו.
26. תוצאות הבחירות
(א) בכל ענף משנה ייבחרו המועמדים שזכו למספר הקולות הגדול ביותר, בכפוף להוראות תקנה 5(ג); במקרה של שיוויון בקולות בין מועמדים, יכהן כל אחד מהם מחצית מתקופת כהונת המועצה. סדר הכהונה ייקבע לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה.
(ב) ועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר יום הבחירות תוצאות הבחירות בהודעה שהעתק ממנה יומצא לשר.
(ג) בהודעה כאמור יפורטו לגבי כל ענף משנה -
(1) מספר הקולות שבהם זכה המועמד;
(2) שמות המועמדים שנבחרו למועצה.
(ד) ההודעה האמורה בתקנת משנה (ג) תודבק במקום בולט לעין במשרדי המועצה ותפורסם ברשומות.
תוספת
טופס 1
(תקנה 12)
כתב מועמדות
שם המגדל:
מס' זהות:
מען:
סוג הגידול שבו עוסק המגדל (נא להקיף בעיגול): ביצי מאכל/תרנגולים לפיטום/תרנגולי הודו/רביה/אווזים ומולרדים
אני מציג בזה את מועמדותי להיבחר למועצה לענף הלול ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים.
__________________ __________________
תאריך חתימת המגדל
טופס 2
(תקנה 24(ג))
אישור נציג מוסמך
אנו מאשרים בזה כי ועד ההנהלה/הדירקטוריון של (שם הקיבוץ/ המושב השיתופי/התאגיד) ייפה את כוחו/ה של , ת"ז
להצביע בשמו בבחירות למועצה לענף הלול שייערכו ביום_________.

תאריך חתימה
שמות החותמים ותפקידם:

_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 828, 1006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ