אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968

תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968

תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968 1
(תיקון: תשנ"ד, תשס"ח) 5
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 37, 44, 47, 50, 53, 67 ו-70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ"ד-1963, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
פרק א' : פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ד)
"אפרוחים בני-יומם" - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים;
"ביצי מאכל" - ביצי תרנגולות בקליפה שאינן ביצי דגירה;
"בעל מדגרה" - לרבות מי שהמדגרה נמצאת בחזקתו או בניהולו;
"גזעים קלים", לענין תרנגולות וביצים - גזע לגהורן או כל הצלבה שבין גזע לגהורן וגזע אחר וביצי דגירה שהוטלו על-ידי תרנגולות מגזע לגהורן או כל הצלבה שבין גזע לגהורן וגזע אחר;
"גזעים כבדים" - לגבי תרנגולים וביצים - שאינם גזעים קלים;
"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
"טונה" ו"ק"ג" - משקל חי במשמע;
"מחלק" - אדם המעביר ביצה לשם עסק מקבלן מורשה לקמעונאי או לצרכן;
"מטילות" - תרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים;
"פטמים" - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים;
"תקנות הפיקוח" - תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי"ח-1958.
"המנהל" - המנהל הכללי של המועצה שמונה לפי סעיף 26 לחוק.
"מבקר" - מבקר שמונה לפי סעיף 67(א) לחוק.
"מכונת מיון" - מכונה המשמשת לשיקוף, למיון ולהחתמת ביצי מאכל;
"תחנת מיון" - מבנה המשמש למיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל;
"קבלן מורשה" - קבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל.
פרק ב' : שיווק ביצים ועופות
2. שיווק בידי המועצה
שיווק כל תוצרת הלול של המגדלים יהיה בידי המועצה בלבד.
3. קבלנים מורשים קיימים (תיקון: תשל"א)
(א) כל משווק שהיה מוסמך כקבלן מורשה לשיווק מין מסויים של תוצרת הלול ביום תחילתם של כללים אלה מוסמך בזה כקבלן מורשה לגבי אותו מין של תוצרת הלול.
(ב) רשאית המועצה בכל עת לדרוש מכל קבלן שהוסמך לפי סעיף קטן (א), להוכיח, להנחת דעתה, קיום הדרישות הכלולות בסעיף 4(2) עד (6).
4. קבלנים מורשים חדשים (תיקון: תשל"ח, תשנ"א, תשנ"ד)
משווק שלא הוסמך כקבלן מורשה בסעיף 3, תסמיכו המועצה כקבלן מורשה, לשיווק כל תוצרת הלול, או מין מסויים של תוצרת הלול, לאחר שיגיש למועצה, בקשה להסמכה תוך חודש פברואר ויוכיח, להנחת דעתה, כי נתקיימו כל אלה:
(1) היקף המיכסות האישיות לשיווק ל המגדלים שייצמדו למבקש, לאחר הסמכתו לצורך שיווק תוצרת הלול בשנת הכספים שלאחר הגשת בקשה כאמור, מגיע -
(א) ל-4,000 טונות בשר עוף לשנה - אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר-עוף, למעט כבד אווזים;
(ב) ל-5 מיליון ביצי דגירה לשנה - אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק חומר רביה;
(ג) ל-33,000 אווזים מפוטמים לשנה - אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק כבד אווז;
(2) תנאי הגיהות במיתקני המבקש מניחים דעתן של הרשויות המוסמכות;
(3) עומדים לרשותו בעלי המקצוע הדרושים;
(4) הון עצמי ויכולת מימון אשראי התואמים את היקף שיווקו והתחייבויותיו הכספיות;
(5) עומדים לרשות המבקש מיתקנים אלה:
(1) בנין מאוורר ומותאם למיון ואריזת ביצי מאכל, המיועד למטרה זו בלבד;
(2) בנין ממוקם כך שיהיה מרוחק מספיק ממקור ריחות המשפיעים לרעה על טיב הביצים;
(3) מחסן מיוחד ליד המחסן הכללי, המיועד להחסנת חומר אריזה בלבד;
(4) מכונה מתאימה לשיקוף, למיון ולהחתמת ביצים וכל הציוד הדרוש לכך;
(א) אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר-עוף, למעט אווזים -
(1) מחסן מאוורר ומקורר לקבלת עופות, המיועד למטרה זו בלבד, כשהגישה למחסן נוחה לפריקה והעמסת עופות;
(2) מחסן מיוחד על יד המחסן הכללי המיועד להחסנת כלובי עופות ובו מיתקני רחצה לכלובים;
(3) מיתקנים לשקילת עופות והובלתם במחסן;
(4) מיתקנים לרחיצה וחיטוי כלובי עופות;
(ב) אם הבקשה היא להסמכה כקבלן מורשה לשיווק חומר רביה - מדגרות שלגביהן מוצא היתר על ידי המועצה;
(6) המבקש מנהל מערכת חשבונות נאותה וממלא אחר הוראות 1 עד 7, 9 עד 12 ו-14 לתוספת להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות ע"י סוחרים וסוכנים), תש"ך-1960
5. ערבות
המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה במתן ערבות, להנחת דעתה, לקיום חובותיו והתחייבויותיו הכספיות כקבלן מורשה.
6. ביטול הסמכה
המועצה רשאית לבטל הסמכת אדם כקבלן מורשה אם נתקיים אחד מאלה:
(1) הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה;
(2) אינו ממלא אחר דרישה לפי סעיף 3(ב) או חל שינוי לרעה באחד הנתונים ששימשו יסוד להסמכתו, בהתאם לסעיף 4;
(3) אין לו או בוטל היתר או רשיון הדרוש לעיסוקו על פי הדין;
(4) עבר עבירה שיש עמה קלון או הקשורה בעיסוקו כקבלן מורשה;
(5) מונה נאמן או כונס נכסים על נכסיו או הגיש בקשה להכריזו פושט-רגל או הוכרז פושט-רגל, ובמקרה שהקבלן המורשה הוא תאגיד - מונה כונס נכסים ומנהל לתאגיד או לנכס כלשהו של התאגיד, אם החליט התאגיד על פירוקו או אם הוצא צו -פירוק נגדו.
7. איסור העברה
הסמכה כקבלן מורשה אינה ניתנת להעברה ללא אישור בכתב של המועצה.
8. חובת הצמדה
(א) מגדל לא ישווק תוצרת הלול אלא לקבלן מורשה המוסמך לאותו מין של תוצרת הלול, או באמצעות קבלן כאמור, אליו צמוד המגדל בהתאם לסעיפים 9 עד 14.
(ב) קבלן מורשה לא יקבל לשיווק ולא ישווק תוצרת הלול אלא ממין תוצרת הלול שלגביו הוא הוסמך ומאותם מגדלים הצמודים אליו ובהתאם לסעיפים 9 עד 14.
9. הצמדה קיימת
מגדל יהיה צמוד לאותו קבלן מורשה אליו היה צמוד ביום תחילתם של כללים אלה, בהתאם לרשום בספרי המועצה.
10. הצמדה לקבלן מורשה אחד בלבד (תיקון: תשמ"א, תשנ"ב)
(א) מגדל יהיה צמוד לקבלן מורשה אחד לגבי שיווק תרנגולים ותרנגולות או תרנגולי הודו או ברווזים או אווזים, או ברבורים ומולרדים או ביצי מאכל או חומר רביה ובלבד שהמועצה רשאית להתיר, באישור מיוחד, הצמדתו לשני קבלנים מורשים של מגדל אשר בשנת הכספים 1963/1964 היה צמוד בשיווק מין מסויים של תוצרת הלול לשני קבלנים בהתאם לאישור מיוחד, שהוצא בשעתו על ידי המועצה לייצור ושיווק ביצים ועופות בע"מ וכן להתיר הצמדה כאמור של מגדל חומר רביה ושל מגדל שמיכסתו האישית - או בתקופה שבה לא נקבעו מיכסות אישיות, היקף יצורו השנתי - עולה על שלושה מיליון ביצי מאכל או 300,000 ק"ג פטמים או 300,000 ק"ג תרנגולי הודו.
(ב) המועצה רשאית לבטל היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) בכל עת.
11. הצמדת חבר אגודה שיתופית (תיקון: תש"ם)
(א) על אף האמור בסעיפים 9 ו-12, מקום שנקבעה מיכסה משותפת לאגודה שיתופית כאמור בסעיף 34 לחוק, יהיה צמוד חבר אותה אגודה בשיווק תוצרת ענף הלול לקבלן מורשה שנקבע על ידי האגודה.
(ב) אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה משותפת כאמור בסעיף 34 לחוק תמציא למועצה מפעם לפעם, תוך 15 יום מדרישת המועצה בכתב, פירוט מלא ונכון של שיווק תוצרת הלול על ידי חבריה, כפי שהמועצה תפרט בדרישה. ביום החילתם של כללים אלה, בהתאם לרשום בספרי המועצה.
12. שינוי הצמדה (תיקון: תשנ"ד)
מגדל רשאי לשנות את הצמדתו לקבלן מורשה כמפורט להלן, אולם אם הוגשה למועצה הודעה בכתב בנוסח שבתוספת הראשונה חתומה בידי קבלן מורשה ומגדל, בדבר תקופת הצמדה שעליה הם הסכימו, לא יהיה המגדל רשאי לשנות את הצמדתו ולהיצמד לקבלן מורשה אחר לפני תום אותה תקופה; התקופה כאמור לא תעלה על שנה אחת:
(1) מגדל שברצונו להיצמד לקבלן מורשה אחר יגיש למועצה הודעה בכתב על כך בשלושה עותקים (בסעיף זה - הודעת המגדל), בתקופה שבין האחד והחמישה בחודש;
(2) המועצה תעביר בדואר רשום עותק אחד של הודעת המגדל לקבלן המורשה שאליו צמוד אותה שעה המגדל ועותק אחד לקבלן המורשה שאליו רוצה המגדל להיצמד, לפי מענם הרשום במועצה;
(3) מגדל רשאי לבטל את הודעת המגדל על ידי כתב ביטול שימסור למועצה לא יאוחר מאשר 30 ימים מיום הגשת ההודעה; מגדל אינו רשאי לחזור בו מכתב הביטול;
(4) לא ביטל מגדל את הודעתו כאמור, יהיה צמוד לקבלן המורשה החדש החל באחד בחודש השני שלאחר חודש הגשת הודעתו לפי פסקה (2).
13. הצמדה על ידי המועצה
מגדל שאינו צמוד לקבלן מורשה תהיה המועצה רשאית להצמידו לקבלן מורשה לפי ראות עיניה והיא תודיע על כך בכתב למגדל ולאותו קבלן מורשה.
14. העברת מגדל מקבלן מורשה
רשאית המועצה, על פי החלטת הועד הפועל, להעביר מגדל הצמוד לקבלן מורשה פלוני ולהצמדו, לפי בקשתו, לקבלן מורשה אחר שיבחר בו.
14א. הפעלת תחנת המיון (תיקון: תשנ"ד)
לא יפעיל אדם תחנת מיון אלא במבנה המותאם, מבחינת מיקומו, החומרים שמהם הוא בנוי ומיתקניו, לכמות הביצים הממויינות בה, ושמיון הביצים בה נעשה בחדר מאוורר, מנוקז ומבודד, ואלא בהתאם לכללים שלהלן.
14ב. מכונת מיון (תיקון: תשנ"ד)
מיון ביצים יבוצע -
(1) בתחנת מיון הממיינת מעל 10 מיליון ביצים לשנה - באמצעות מכונת מיון לאחיזה נפרדת של כל ביצה מדגם התואם את כמות הביצים הממויינות בתחנה, בעלת תא שיקוף מואר במידה הדרושה לצורך שיקוף הביצים ומחופה ביריעת נילון כהה;
(2) בתחנת מיון שלא כאמור בפסקה (1) - באמצעות מכונת מיון מדגם התואם את כמות הביצים הממויינות בתחנה.
14ג. אריזות (תיקון: תשנ"ד)
אריזות חדשות תאוחסנה בתחנת המיון בנפרד מאריזות משומשות או פגומות.
14ד. איסור שיווק ביצי מאכל פגומות (תיקון: תשנ"ד)
(א) כל ביצת מאכל שנמסרה למיון בתחנה, הנחזית להיות שלמה ונקיה, תועבר, באמצעות עובד מיומן, במכונת המיון.
(ב) לא ישווק קבלן מורשה ביצת מאכל אשר לא מויינה בתחנת המיון, או שבמיון כאמור נתגלה בה אחד מאלה:
(1) קליפה סידנית פגומה ללא קריעה של הקליפות העוריות הפנימיות (להלן - ביצה סדוקה);
(2) קליפה סידנית שבורה וקליפות עוריות פגומות (להלן - ביצה שבורה);
(3) היא שבורה באופן שחלק מתוכה נשפך (להלן - ביצה שפוכה);
(4) קליפתה מלוכלכת בלשלשת או בדם, או מרוחה בחלבון או בחלמון;
(5) מצוי בתוכה כתם דם או כתם בשר;
(6) קליפתה בלתי תקינה כגון שמצויים עיוותי צורה;
(7) עומק תא האוויר בה גדול מ-6 מילימטרים;
(8) החלמון שבה נראה בבירור בעת סיבוב הביצה בתא השיקוף.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי קבלן מורשה לשווק ביצים סדוקות, ביצים שפוכות וביצים שבורות רק למפעלים לעיבוד ביצים, ובלבד שביצים כאמור ישווקו תוך 72 שעות מעת קבלתן בתחנת המיון.
(ד) לא יחזיק קבלן מורשה בתחום תחנת המיון ביצי מאכל לתקופה של יותר מ-72 שעות.
14ה. טמפרטורה (תיקון: תשנ"ד)
(א) הטמפרטורה במבנה תחנת המיון לא תעלה על 25 מעלות צלסיוס, או על טמפרטורה אחרת שקבע המנהל בהתייעצות עם מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות.
(ב) הטמפרטורה בחדר הקירור או במקרר לא תעלה על 0 מעלות צלסיוס; חדר הקירור או המקרר ישמשו אך ורק לאחסנת ביצי מאכל סדוקות או שבורות או מכלים עם ביצים שפוכות.
14ו. נקיון ואיסוף אשפה (תיקון: תשנ"ד)
(א) תחנת המיון, מיתקניה וכל המצוי בה יהיו נקיים בכל עת וחופשיים מגרוטאות חומרי אריזה וציוד שאינו דרוש לעבודה; במכונת המיון יבוצע ניקוי יסודי בסיומו של יום העבודה, שיכלול הסרת שיירי ביצים, ניקוי במים וחומרי המסה וכן ייבוש בנייר סופג וחיטוי.
(ב) האשפה בתחנת המיון תיאסף לתוך מכלים אטומים; ביצים שפוכות וביצים שבורות תיאספנה לתוך מכלים אטומים נפרדים.
(ג) ביצים שפוכות, סדוקות או מלוכלכות, תתקבלנה בתחנת המיון כשהן מצויות על מגשים נפרדים הנושאים סימון מיוחד.
(ד) נשפכה ביצה בעת המיון, תופסק פעולת מכונת המיון לאלתר, והמקום ינוקה באמצעות נייר סופג חד-פעמי.
(ה) לא יוכנסו לתחנת המיון מכלים לאיסוף ביצים שפוכות וסדוקות ומכלי אשפה, אלא אם כן הם נקיים ומחוטאים.
14ז. איסור זיהום (תיקון: תשנ"ד)
(א) לא יפעיל אדם בתחום תחנת המיון מכונות בעלות מנוע שריפה.
(ב) לא יעשן אדם בתחנת המיון.
14ח. רישום (תיקון: תשנ"ד)
קבלן מורשה ינהל רישום מדוייק של תנועת ביצי מאכל מהמגדלים לתחנת המיון ומתחנת המיון תוך פירוט:
(1) סוג הביצים;
(2) כמות הביצים;
(3) מועדי קבלת הביצים והוצאתן;
(4) כמות הביצים ששווקה למפעלים לעיבוד ביצים.
15. החתמת ביצים (תיקון: תש"ם, תשנ"ד)
(א) לא יוציא קבלן מורשה מתחנת מיון ביצים, אלא אם כן כל ביצה ואריזה קמעונאית של ביצים מוחתמת בחותמת שאינה ניתנת למחיקה, הכוללת באותיות ברורות את שמו של הקבלן המורשה או את הסימן המסחרי שלו הרשום כדין ואת סוג הביצה בהתאם לסעיף 16, כשהביצים ארוזות באריזה קמעונאית מסוג שאישר המנהל ועליה מוטבע תאריך מיונן של הביצים הארוזות בה;
(ב) קבלן מורשה לא יחזיק בתחנת המיון שלו ביצי-מאכל מוחתמות אלא אם החותמת שעל כל ביצה היא כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) מחלק או קמעונאי לא יחזיק ולא יוציא מחזקתו ביצי-מאכל אלא אם הוחתמה כל ביצה בהתאם להוראות סעיף קטן (א).
(ד) החתמת ביצי מאכל לפי סעיף זה תיעשה במכונה העומדת לרשות הקבלן המורשה כאמור בסעיף 14ב, בעת ובעונה אחת עם סיווג הביצים לפי סעיף 16, וקבלן מורשה לא יחתים ביצי מאכל בדרך אחרת.
(ה) לא יחזיק אדם ביצה שאינה מוחתמת כאמור בסעיף קטן (א), פרט -
(1) למגדל במשקו;
(2) לקבלן מורשה במחסנו;
(3) לביצים המובלות או המועברות ממקום למקום בליווי תעודת-משלוח על פי פרק ה'.
(ו) לא יחתים אדם ביצי מאכל ולא יסווג אדם ביצי מאכל אלא אם הוא עושה כן מטעמו של קבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל באופן המפורט בסעיף קטן (ד) ובבנין כאמור בסעיף 4(5) (א)(1).
(ז) לא יחזיק אדם ביצה מוחתמת שסיווגה אינו בהתאם להוראות סעיף 16.
16. סוגי ביצי מאכל (תיקון: תשל"ח, תש"ס, תשס"ח) 5
ביצה תסווג לפי משקלה באחד הסוגים האלה:
(1) ענק (XL): למשקל 73 גרם ויותר;
(2) גדול (L): למשקל 63 גרם ויותר אך פחות מ-73 גרם;
(3) בינוני (M): למשקל 53 גרם ויותר אך פחות מ-63 גרם;
(4) קטן (S): למשקל מתחת ל-53 גרם;
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ביצים שפטורות מתחולת צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' 2), התשנ"ח-1998, יסווגו כלהלן:
(1) סוג גדול (large) - ביצה שמשקלה 65 גרם ויותר;
(2) סוג בינוני (medium) - ביצה שמשקלה 55 גרם ויותר אך פחות מ-65 גרם.
17. אי-תחולה לגבי יצוא, איסום והקפאה
הוראות סעיפים 15 ו-16 לא יחולו לגבי ביצי מאכל שנרכשו על-ידי המועצה מאת קבלנים מורשים למטרת יצוא, איסום או הקפאה.
18. ביצה שמשקלה פחות מ-30 גרם
לא יוציא אדם מחזקתו ביצת-מאכל שמשקלה פחות מ-30 גרם אלא על פי היתר מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
18א. מסירת ביצי מאכל לקבלן מורשה (תיקון: תשל"ט, תשנ"ד)
על המגדל למסור לפחות 3 פעמים בשבוע לקבלן מורשה שאליו הוא צמוד בשיווק ביצי מאכל את ביצי המאכל שהוטלו בלול ועל קבלן מורשה לאסוף את ביצי המאכל מהמגדל במועדים האמורים, אך רשאי המנהל הכללי של המועצה להתיר למגדל למסרן פעמיים בשבוע כאמור, אם לדעת המנהל הכללי אין נסיבותיו המיוחדות של המגדל מאפשרות מסירה 3 פעמים.
18ב. שיווק ביצי מאכל על ידי קבלן מורשה (תיקון: תשל"ט, תשנ"ד)
קבלן מורשה בשיווק ביצי מאכל ישווק את ביצי המאכל שהוא מקבל מהמגדלים הצמודים אליו לפי סדר קבלתן בתחנת המיון שלו.
19. הובלת עופות חיים בכלובים
לא יוביל אדם, לא ימסור להובלה, לא יקבל, לא יחזיק, לא יעביר ולא יוציא מחזקתו בכל דרך שהיא עופות חיים בכלובים אלא אם כל כלוב הוא מפלסטיק, נקי, בבעלותו של אותו אדם, או שהוא הורשה בכתב מטעם בעליו של הכלוב להשתמש בו ובתנאי כי כל כלוב נושא את שם בעליו או סימן-היכר של בעליו כפי שהסימן רשום במועצה.
19א. שימוש חד פעמי במגשי קרטון (תיקון: תשל"ו)
(א) קבלן מורשה לא ימסור למגדל הצמוד אליו בשיווק ביצי-מאכל מגשי קרטון לאריזת ביצי-מאכל שנעשה בהם שימוש.
(ב) לא ישתמש מגדל במגשי קרטון לאריזת ביצי-מאכל שנעשה בהם שימוש.
(ג) לא יחזיק אדם, לא יקבל, לא ימסור להובלה, לא יוביל ולא יעביר ביצי-מאכל ארוזות במגשי קרטון שנעשה בהם שימוש, או את החזקה בהן, למעט ביצי-מאכל ארוזות כאמור בסעיף קטן (ד).
(ד) קבלן מורשה לשיווק ביצי-מאכל רשאי לארוז ביצי-מאכל שסופקו לו למטרות שיווק במגשי קרטון שנעשה בהם שימוש.
(ה) על אף האמור בסעיף זה רשאי המנהל הכללי של המועצה או ממלא מקומו להתיר בכתב, בנסיבות מיוחדות, שימוש חוזר במגשי קרטון לאריזת ביצי-מאכל.
19ב. שטיפה וחיטוי כלובים להובלת אווזים (תיקון: תש"ם)
לא יחזיר קבלן מורשה לשיווק אווזים כלוב להובלת אווזים למגדל אלא אם הוא עבר שטיפה ותהליך חיטוי.
19ג. הובלת ביצי דגירה של אווזים (תיקון: תש"ם)
לא יוביל אדם, לא ימסור להובלה, לא יקבל, לא יחזיק, לא יעביר ולא יוציא מחזקתו בכל דרך שהיא ביצי דגירה של אווזים שאינן נקיות.
20. איסור החזקת עופות ואפרוחים בני-יומם
מגדל לא יחזיק עופות ואפרוחים בני-יומם מעל לכמות המינים והסוגים שנקבעו לו כדין למטרת ייצור מיכסתו האישית, בהתאם לתקופות ולמועדים כאמור בסעיף 22.
21. שיווק תוצרת עצמית של מגדל
לא ימסור מגדל לשיווק אלא תוצרת-לול מתוצרתו הוא ולא מעל למיכסה לייצור כפי שנקבעה לו כדין.
22. חלוקת המכסה
המועצה רשאית לחלק את המיכסה האישית של מגדל לפי תקופות ומועדים שייקבעו על ידיה ומגדל לא יהיה רשאי לייצר או לשווק את מיכסתו האישית אלא בהתאם לתקופות ולמועדים שנקבעו כאמור.
23. איסור העברה
מיכסה אישית של מגדל אינה ניתנת להעברה ללא אישור בכתב של המועצה.
23א. הודעה על מקום הגידול (תיקון: תשנ"ד)
מגדל אשר אינו מגדל את מיכסתו האישית, כולה או חלקה, במשקו המצוי במען הרשום שלו, ימסור למועצה, בכתב, בתחילת כל שנה או בתחילת מחזור גידול, לפי הענין, הודעה בדבר מקום הגידול.
24. ביטול מכסות
נטש מגדל ייצור מין כלשהו של תוצרת הלול, רשאית המועצה לבטל את מיכסתו לגבי מין התוצרת האמור.
25. רישום ודיווח
(א) קבלן מורשה ינהל רישום נכון ומפורט של תוצרת הלול שהוא מקבל ושל מכירתה.
(ב) הרישומים יתנהלו בשלושה עותקים, ולפי הפירוט שייקבע על-ידי המועצה מדי פעם בפעם.
(ג) קבלן מורשה יעביר למועצה מדי חודש בחדשו, עד חמישה בחודש לגבי החודש החולף, שני עותקים נכונים של הרישומים האמורים.
25א.2 (תיקון: תשמ"ח)
לא ימכור ולא ימסור אדם פרגיות או הודנים אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) הפרגיות או ההודנים נמכרו או נמסרו לאותו מגדל שנתן לו את התלושים לאפרוחות שאותו אדם קיבל מן המדגרה;
(2) המכירה או המסירה תואמת את הפרטים הנקובים בתלושים.
25ב.2 (תיקון: תשמ"ח)
(א) מגדל פרגיות או הודנים ינהל ספר כפי שתורה המועצה מפעם לפעם במתכונת ולפי פירוט וירשום באופן ברור ונכון את כל הפרטים הנקובים בו.
(ב) מגדל כאמור יחזיק את הספר במקום הגידול וימציא עותקים ממנו לפי דרישת המבקר.


פרק ג' : הסדר ההדגרה
26. היתר למדגרה
לא יפעיל אדם מדגרה אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובתנאים שייקבעו בו על-ידיה.
27. ביטול היתר
המועצה רשאית לבטל היתר שניתן לפי סעיף 26 לפני תום תקפו אם בעל המדגרה הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה.
28. שיווק אפרוחים בני-יומם
(א) בעל מדגרה לא ישווק אפרוחים בני-יומם אלא לקבלן מורשה המוסמך לשווקם ואשר אליו הוא צמוד בהתאם לסעיף 29 או באמצעות אותו קבלן מורשה.
(ב) ביקש אדם לקנות אפרוחים בני-יומם במדגרה מסויימת והסכים בעל אותה מדגרה לספקם לאותו קונה, חייב הקבלן המורשה, אליו צמוד אותו בעל מדגרה, לספק את האפרוחים לאותו קונה מהמדגרה כאמור; אם אותו קבלן הוא אגודה שיתופית רואים אותו מוסמך מטעם בעלי המדגרות החברים באגודה להסכים או לא להסכים להספקת אפרוחים בני-יומם לקונה כאמור.
(ג) קבלן מורשה שהוסמך לשווק חומר רביה לא יקבל לשיווק אפרוחים בני-יומם אלא מידי בעל מדגרה הצמוד אליו בהתאם לסעיף 29.
29. הצמדת מדגרות
(א) בעל מדגרה יהיה צמוד לקבלן המורשה אליו היה צמוד ביום תחילתם של כללים אלה.
(ב) הוראות סעיפים 12, 13 ו-14 יחולו לגבי בעל מדגרה, בשינויים המחוייבים.
30. אישור הדגרה (תיקון : תשל"ו)
לא יכניס בעל מדגרה ביצים למדגרה אלא לפי הזמנת הקבלן המורשה אליו הוא צמוד, בכפוף להוראות סעיף 28(ב).
31. אי-חידוש להקות בעל מדגרה
לא ישתמש בעל מדגרה באפרוחים ממדגרתו לחידוש להקותיו אלא על פי אישור בכתב מטעם המועצה.
31א. מכסות הדגרה (תיקון תשל"ו, תשל"ז)
(א) המועצה רשאית לקבוע מפעם לפעם מכסה ארצית להדגרה (להלן - מכסת הדגרה ארצית) לתקופה או לתקופות שהיא תקבע ולחלקה בין בעלי מדגרות שקיבלו היתר לפי סעיף 26 (להלן - מכסת הדגרה אישית).
(ב) בקבעה מכסת הדגרה ארצית תתחשב המועצה בכמות האפרוחים בני-יומם שתהיה דרושה, לפי תחזיתה, בתקופה שלגביה נקבעת המכסה.
(ג) בקבעה מכסת הדגרה אישית תתחשב המועצה בהצמדת מגדלים לרכישת אפרוחים בני-יומם על פי סעיף 32ד (א)(1) ו-(2).
(ד) המועצה תמסור לכל בעל מדגרה הרשאה בכתב להדגרת מכסת ההדגרה האישית שלו; המועצה רשאית לקבוע בהרשאה תנאים בדבר תקופת ההדגרה, מספר הביצים שיודגרו וגזעיהם, ויעוד האפרוחים- אם לשיווק מקומי, ואם לחידוש להקות או לייצוא.
(ה) המנהל הכללי של המועצה או ממלא-מקומו רשאי להתיר, באופן כללי או במיוחד, לבעלי מדגרות מסויימים, העברת הרשאות שנמסרו לפי סעיף קטן (ד) לבעלי מדגרות אחרים.
(ו) לא יכניס בעל מדגרה ביצי דגירה למדגרה אלא לפי הזמנת הקבלן המורשה שאליו הוא צמוד, בכפוף להוראות סעיף 28(ב) ובהתאם להרשאות שהוציאה המועצה לפי סעיף קטן (ד).
(ז) לא ימסור בעל מדגרה אפרוחים בני-יומם מן המדגרה אלא בהתאם להרשאת המועצה ותנאיה.
(ח) הודיעה המועצה בכתב לבעל המדגרה כי מגדל ביצי דגירה עבר על מכסתו האישית כפי שנקבעה על פי סעיף 32 לחוק, לא יקבל בעל המדגרה ולא יכניס למדגרה ביצי דגירה של מגדל כאמור.
31ב. השמדת אפרוחים בני-יומם (תיקון: תשל"ו, תש"ם)
(א) בעל מדגרה חייב להשמיד, בנוכחות מבקר שמינתה המועצה לפי סעיף 67 לחוק (להלן, בפרק זה - מבקר), את כל האפרוחים בני-יומם ממין זכר של גזעים קלים, שבקעו במדגרה שלו.
(ב) המועצה רשאית להתיר לבעל מדגרה לא להשמיד אפרוחים בני-יומם ממין זכר של גזעים קלים, בהתאם לתנאים שהמועצה קבעה בהיתר.
(ג) בעל מדגרה לא ישמיד אפרוחים בני-יומם מגזעים כבדים או אפרוחים בני-יומם ממין נקבה מגזעים קלים אלא בנוכחות מבקר.
(ד) בעל מדגרה יודיע למועצה בכתב בטופס שקבעה על מועד כל בקיעה במדגרתו לפחות שבע יממות שלימות לפני שעת הבקיעה הצפויה, תוך מילוי כל הפרטים בטופס.
(ה) לא בא מבקר למדגרה עד תום שלושים שעות משעת הבקיעה הצפויה שהודיע עליה בעל המדגרה לפי סעיף קטן (ד), כדי להיות נוכח בהשמדת האפרוחים בני-יומם, רשאי בעל המדגרה להשמיד את האפרוחים בני-יומם ממין זכר של גזעים קלים, או האפרוחים של גזעים כבדים, שלא בנוכחות מבקר, מיד לאחר תום 30 שעות כאמור.
(ו) השמיד בעל מדגרה אפרוחים בני-יומם כאמור בסעיף קטן (ה), יודיע על כך למועצה בטופס שקבעה המועצה, לא יאוחר משלושה ימים לאחר השמדתם, תוך מילוי כל הפרטים בטופס.
(ז) מיד לאחר בקיעתם יארוז בעל מדגרה את האפרוחים בני-יומם המיועדים להשמדה ביחידות אריזה אחידות כשבכל אחת מהן מספר שווה של אפרוחים.
(ח) מספר האפרוחים בני-יומם ממין זכר של גזעים קלים המיועדים להשמדה ושהושמדו בפועל לא יקטן מהמספר הכולל של אפרוחים בני-יומם ממין זכר שבקעו באותו מידגר ולא יפחת מ- 37.5% ממספר ביצי הדגירה שהוכנסו למדגרה אותו מידגר, אלא אם הוכיח בעל המדגרה להנחת דעתה של המועצה, כי החסר נגרם מסיבות שלא בשליטתו.
31ג. איסור הדגרה (תיקון: תשל"ו)
(א) ראתה המועצה כי עודף היצע של תוצרת ענף הלול מחייב הפסקה זמנית או הגבלה זמנית של הדגרה, רשאית היא מפעם לפעם לאסור או להגביל הדגרה של ביצי דגירה במדגרות לתקופות שתקבע.
(ב) החליטה המועצה על איסור או הגבלה בהדגרה כאמור בסעיף קטן (א), לא יכניס בעל מדגרה ביצים למדגרה בניגוד להחלטה האמורה.
31ד. ביצי דגירה של אווזים (תיקון: תש"ם)
(א) לא יכניס בעל מדגרה למדגרה ולא יחזיק בה ביצי דגירה של אווזים שאינן נקיות.
(ב) לא ימסור מדגיר תאים משומשים להעברת ביצי דגירה של אווזים או אפרוחי אווזים אלא אם הם רחוצים ועברו תהליך של חיטוי.
32. רישום וביקורת (תיקון: תשמ"ו)
בעל מדגרה ינהל ספר וירשום בו באופן ברור ונכון את כל פעולות ההדגרה לרבות פרטים בדבר רכישת ביצי דגירה וקבלתן במדגרה, בטופס ובמספר עותקים כפי שהמועצה תורה מדי פעם בפעם ויחזיקנו במקום המדגרה וימסור עותקים ממנו לפי דרישת מבקר שמונה על פי סעיף 67(א) לחוק.
32א. תלושים לרכישת אפרוחים בני-יומם (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
(א) המועצה רשאית לנפק תלושים בטופס שקבעה, שישמשו למגדלים לרכישת אפרוחים בני-יומם מקבלן מורשה לשיווק חומר רבייה (להלן - קבלן מורשה).
(ב) התלושים יהיו לצורך גידול מין או מינים של תוצרת הלול, כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם.
(ג) לא יעביר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ימסור מגדל תלושים שקיבל כאמור בסעיף קטן (א) אלא בהתאם להוראות כללים אלה.
32ב. תנאים והגבלות בתלושים (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
המועצה רשאית לנפק מפעם לפעם את התלושים ולקבוע בהם תנאים והגבלות לגבי השימוש בהם לרבות הגבלת תקופת תקפם.
32ג. מספר אפרוחים בני-יומם (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
(א) מספר אפרוחים בני-יומם שלגביהם יוקצו תלושים למגדל ייקבע בהתחשב במכסה האישית לייצור ושיווק אותו מין של תוצרת הלול שאליו מתייחס התלוש, כפי שנקבעה למגדל על פי סעיפים 32 או 34 לחוק, על בסיס המפתח שקבעה המועצה מפעם לפעם בכללים.
(ב) לא נקבעו מכסות אישיות לייצור ושיווק מין פלוני של תוצרת לול, לפי סעיפים 32 או 34 לחוק, ייקבע מספר האפרוחים בני יומם, שלגביהם יוקצו תלושים, למגדל אותו מין של תוצרת לול בהתחשב עם היקף ייצור שתקבע המועצה בהתחשב בתחזית ההיצע והביקוש.
(ג) מגדל המבקש הקצאת תלושים ישיב למועצה בכתב, לפי דרישתה בכתב, על כל שאלותיה בדבר מספר העופות במשקו, סוגיהם, מועד חיסולם וחידושם וכל הכרוך בכך.
32ד. הגבלה, הדגרה ומכירה של אפרוחים בני-יומם (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
(א) הנפיקה המועצה תלושים כאמור לגבי גידול מין פלוני של תוצרת הלול -
(1) קבלן מורשה ובעל מדגרה לא יתנו, ומגדל או אדם אחר לא יקבל, אפרוחים בני-יומם לגידול המין המסויים של תוצרת הלול אלא על פי תלושים שיימסרו לו, בתקופה, בכמות ובהתאמה לפרטים הנקובים בתלושים;
(2) קבלן מורשה ימסור את התלושים המתאימים לבעל מדגרה שאצלו הוא הזמין בעד המגדל את האפרוחים בני-יומם לגידול אותו מין של תוצרת הלול;
(3) בעל מדגרה לא יכניס ביצי דגירה למדגרה להדגרת אפרוחים בני-יומם לגידול המין המסוים של תוצרת הלול, לא ידגיר ביצי דגירה ולא ימשיך להדגירם ולא ימסור אפרוחים בני-יומם ממדגרתו אלא -
א. לפי הזמנת הקבלן שאליו הוא צמוד בשיווק אפרוחיו ובהתאם לתלושים שזה מסר לו כאמור;
ב. על פי תלושים, בתקופה, בכמות, בתנאים ולמגדל, הכל כמצויין בתלושים, או לפי הזמנת מגדל שקבלן מורשה הפנה אליו כאמור;
(4) המועצה רשאית לא להקצות תלושים למגדל לגידול המין המסויים של תוצרת הלול, אם היא מצאה שאותו מגדל עבר, או עתיד לעבור, את מכסתו כפי שנקבע לו על פי סעיפים 32 או 34 לחוק, או את היקף הייצור שנקבע לו לפי סעיף 32ג(ב);
(5) המועצה תמציא למגדל החלטה מנומקת בדבר סירובה להקצות לו תלושים על פי פסקה (4) ואם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מענו, כפי שזה רשום במועצה, יראוה כאילו הומצאה לו בתום 7 ימים מהיום שנמסרה בדואר, זולת אם יוכיח המגדל שלא הומצאה.
(ב) (1) שר החקלאות ימנה לענין סעיף קטן (א)(4) ועדת ערר אחת או יותר, לרבות היושב ראש של הועדה, שלא מבין חברי המועצה; כל ועדת ערר תהיה בת שלושה חברים.
(2) מגדל רשאי לערור על החלטת המועצה לפני ועדת הערר תוך 15 ימים מיום שההחלטה לפי סעיף קטן (א)(5) הומצאה לו; החלטת ועדת הערר תהא סופית.
32ה. שמירת תלושים והיתרים (תיקון: תשמ"א, תשנ"ד)
בעל מדגרה יחזיק במקום בו נמצאת המדגרה את התלושים שקיבל בהתאם לסעיף 32ד(א)(2) ועותק של היתר שהוצא, אם הוצא, מכוח כללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומר רביה), התשל"ד-1974 (להלן - כללי היצוא), לקבלן המורשה שאליו הוא צמוד, ואשר לפיו הוא מסר אפרוחים, וזאת במשך שלושה חדשים לפחות מיום הכנסת ביצים למדגרה, ויציג או ימסור אותם בכל עת לפי דרישת מבקר המועצה.
32ו. שמירת מכסות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
קבלת תלושים לרכישת אפרוחים בני-יומם אינה מזכה מגדל לייצר יותר ממכסתו שנקבעה לו על פי סעיפים 32 או 34 לחוק, או מהיקף הייצור שנקבע לו לפי סעיף 32ג(ב).
פרק ג'1: הסדר פיקוח וטרינרי (תיקון: תשנ"ח)
32ז. הגדרות (תיקון: תשנ"ח)
בפרק זה -
"אגרת פיקוח" - אגרת פיקוח וטרינרי שנקבעה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ח-1998 (להלן - הצו);
"בעל משחטה" - לרבות בעל הזכות להפעילה;
"המנהל" - מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או רופא וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהוא הסמיכו בכתב;
"התקנות" - תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960, ותקנות פיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), התשל"ז-1976;
"וטרינר" - רופא וטרינר עובד המועצה שהמנהל הסמיכו בכתב להיות הרופא הווטרינר או וטרינר מפקח כהגדרתם בתקנות;
"משחטה" - בית שחיטה או משחטה כהגדרתם בתקנות שניתן אישור להפעלתם לפי התקנות;
"פיקוח וטרינרי" - כמשמעותו בתקנות;
"פקח" - עובד המועצה שהמנהל הסמיכו בכתב.
32ח. וטרינר ופקחים (תיקון: תשנ"ח)
תוך 30 ימים מקבלת בקשה על כך בכתב מאת משחטה, תציב המועצה במשחטה וטרינר ופקחים לביצוע פיקוח וטרינרי, כפי שיורה המנהל מפעם לפעם בהתאם לאמות מידה וכללים שקבע ושהופקדו לעיון הציבור במשרד החקלאות.
32ט. סיום העסקת רופאים (תיקון: תשנ"ח)
משחטה רשאית, באישור המנהל, לסיים הצבתם של וטרינרים או פקחים במשחטה, כולם או מקצתם, על ידי הועדה בכתב למועצה; הודעה כאמור תימסר חודש ימים לפחות לפני סיום ההצבה.
32י. תשלום אגרת פיקוח (תיקון: תשנ"ח)
(א) בעל משחטה שהמועצה הציבה וטרינר ופקחים במשחטתו כאמור בסעיף 32ח, ישלם למועצה אגרת פיקוח.
(ב) לא שילם בעל משחטה את האגרה תוך 7 ימים מקבלת חשבון המועצה, רשאית המועצה להפסיק את הצבתם של הווטרינרים והפקחים, מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בסמכויותיה לגביית האגרה לפי כל דין.
פרק ד' : הסדר הזמנות
33. הזמנות תוצרת הלול מקבלנים מורשים
(א) רשאית המועצה להזמין מדי פעם בפעם בכתב, אצל קבלן מורשה, את תוצרת הלול שהוא מקבל מכל מקור, כולה או מקצתה, והקבלן המורשה ימסור למועצה או למי שהמועצה תורה את תוצרת הלול המוזמנת לפי סוגים ומינים בטיב, באריזה, בכמויות, במועדים ובמקומות, כשהתוצרת מתאימה לשיווק, לרבות ליצוא, והיא ארוזה ומסומנת, הכל לפי כללי המועצה והוראותיה.
(ב) ההזמנה יכולה להיות כללית, בלי הגבלת כמויות או תקופה, ויכולה היא להיות מיוחדת לכמות מסויימת, לתקופה מסויימת או למספר פעמים מסויימים.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את המועצה מלשווק באמצעות קבלנים מורשים את תוצרת הלול שהיא הזמינה על פי כללים אלה, כולה או מקצתה.
34. שיווק על-ידי קבלן מורשה
רשאי קבלן מורשה לשווק על אחריותו תוצרת הלול שהמועצה לא הזמינה, בתנאים שהסכימו עליהם הקבלן והמגדל, בפירוש או מכללא, בתנאי כי קבלן מורשה לא ידרוש ולא יקבל בעדה מחיר העולה על המחיר הסיטוני שנקבע כדין.
35. קיום הוראות תקנות הפיקוח
לגבי ביצים שנועדו בהזמנה ליצוא, יקיים הקבלן המורשה נוסף להוראות המועצה וכלליה גם את הוראות תקנות הפיקוח.
36. פסילת משלוח
נפסל משלוח תוצרת הלול על פי ההזמנה, אם על-ידי המועצה ואם על-ידי מבקר על פי תקנות הפיקוח, רשאית המועצה להחזיר את המשלוח לקבלן המורשה שסיפקו, וכן לנהוג לגביו כמפורט בזה:
(1) היה המשלוח ביצי-מאכל - להעבירו לאיסום או למפעל הקפאה;
(2) היה המשלוח ביצי-דגירה - למכור את ביצי-הדגירה כביצי-מאכל;
(3) היה המשלוח אפרוחים בני-יומם - להשמידו;
(4) היה המשלוח מיועד ליצוא - לשווקו בשוק המקומי.
37. הובלה
(א) הובלת תוצרת הלול על פי הזמנה תיעשה במכוניות המכוסות בכיסוי שלם ובלתי חדיר לגשם בחורף ובכיסוי אוורירי המגן בפני השמש בקיץ.
(ב) תוצרת הלול תוגן בפני מים ושמש בזמן טעינתה להובלה ופריקתה.
38. משקל בחדשי הקיץ
בחדשים אפריל עד אוקטובר רשאית המועצה לדרוש מקבלן מורשה כי ביצי-המאכל המוזמנות יהיו במשקל העולה בגרם אחד על המשקל התואם את סוגן על פי סעיף 16.
39. התאמה להזמנה
(א) רשאית המועצה לפסול תוצרת הלול המיועדת להישלח על פי הזמנה עוד בהיותה במחסנו של קבלן מורשה.
(ב) לא תפסול המועצה משלוח כלשהו של תוצרת הלול, אלא על פי התוצאה הממוצעת של בדיקת 5% לפחות של התיבות שבמשלוח, כל סוג בפני עצמו; הוראה זו לא תפגע בסמכות המועצה לערוך בדיקות ללא הגבלה.
(ג) הקבלן המורשה או נציגו זכאי להיות נוכח בשעת הבדיקה.
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור קבלן מורשה מאחריות להתאמת המשלוח כולו למותנה בהזמנה.
40. אין לספק תוצרת שנפסלה
לא יספק קבלן מורשה על פי הזמנה, תוצרת הלול שנפסלה.
41. תעודות ומסמכים
כל משלוח תוצרת הלול, שיישלח על-ידי קבלן מורשה על פי הזמנה, ילווה בתעודות ובמסמכים כפי שהמועצה תורה מדי פעם בפעם.
42. החסנה ואריזה לייצוא
ביצים ואפרוחים בני יומם המיועדים ליצוא יוחסנו על-ידי קבלן מורשה במחסנו, בנפרד מביצים ואפרוחים בני יומם שאינם מיועדים ליצוא, ואריזתם ליצוא תיעשה אצל הקבלן המורשה המספקם על פי ההזמנה אלא אם כן נעשתה האריזה אצל המגדל.
43. איסור סימון
לא יסמן אדם משלוח או תיבות תוצרת הלול ליצוא אלא על פי הוראות המועצה ובהתאם להן.
פרק ה' : תעודות משלוח
44. הגדרה (תיקון: תשל"ח, תש"ם)
בפרק זה, "עוף חי" - לרבות אפרוחים בני-יומם.
45. איסור הובלה בלי תעודות משלוח (תיקון: תשל"ח, תשנ"ד)
לא יוביל אדם ולא יעביר ממקום למקום -
(1) ביצי מאכל שלא נחתמו וסווגו בהתאם לסעיף 15 (להלן - ביצים בלתי מוחתמות) בכמות העולה על 60 ביצים המיועדות לצריכה עצמית של יחיד ובני משפחתו;
(2) עוף חי בכמות העולה על 5 עופות המיועדים לצריכה עצמית של יחיד ובני משפחתו;
(3) ביצי דגירה, לרבות ביצי דגירה בלתי פוריות;
אלא בהתאמה גמורה לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח שהוצאה על פי כללים אלה או בהיתר שהוצא לו לפי כללי היצוא, אם הוצא, ושהוא חייב לשאתם עמו עד הגיע המשלוח ליעדו.
46. פנקסי תעודות המשלוח (תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשמ"ח)
(א) המועצה תכין פנקסים של טפסי תעודות משלוח בהתאם לסוגי המשלוחים; נוסח התעודות ומספר עותקיהן ייקבעו בידי המועצה מפעם לפעם.
(ב) התעודות יהיו ממוספרות בדפוס ומראש במספר שוטף.
(ג) המועצה תמסור פנקסים של טפסי תעודות המשלוח המוחתמים בחותמת המועצה למגדלים במישרין או לקבלנים המורשים כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם לשיווק ביצי מאכל, בשר עוף וביצי דגירה, פרט לאמור בסעיף קטן (ד).
(ד) מגדלי פרגיות והודנים יהיו רשאים לקבל במשרדי המועצה תעודות משלוח המיועדות לפרגיות והודנים. בעלי מדגרות יהיו רשאים לקבל במשרדי המועצה שלושה פנקסים של טפסי תעודות משלוח המיועדות לאפרוחים בני-יומם, פנקס נוסף יימסר לבעל מדגרה רק כנגד החזרת פנקס קודם לאחר סיום השימוש בו.
(ה) קבלן מורשה בעל מדגרה ומגדל המקבלים פנקסים של טפסי תעודת משלוח על פי סעיף קטן (ג) או (ד) ישלמו למועצה סכום לכיסוי הוצאות הדפסת והכנת הפנקסים כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם.
(ו) קבלן מורשה ימסור לכל מגדל הצמוד אליו בשיווק תוצרתו, כנגד קבלה לפי דוגמא ובמספר עותקים כפי שייקבע בידי המועצה מפעם לפעם, פנקסים של טפסי תעודות משלוח לפי הצורך והוא רשאי לגבות מהמגדל את הסכום שהקבלן המורשה שילם למועצה כאמור בסעיף קטן (ה), למעט לגבי מגדל שקיבל פנקסים כאמור במישרין מאת המועצה.
(ז) קבלן מורשה ינהל ספר מסירת פנקסים של טפסי תעודות משלוח למגדלים לפי דוגמה ובמספר עותקים כפי שייקבעו בידי המועצה מפעם לפעם; קבלן מורשה יעביר למועצה כל חודש, בין ה1- וה15- בו, את הדפים המקוריים של הספר האמור המתייחסים למסירת הפנקסים של ספרי תעודות משלוח בחודש החולף, בצירוף עתקי הקבלות שנחתמו בידי מגדלים על פי סעיף קטן (ו).
(ח) עם סיום השימוש בטפסי תעודות משלוח שבפנקס, יהא חייב הקבלן המורשה שקיבל אותו פנקס מאת המועצה, וכן מגדל או בעל מדגרה שקיבל אותו פנקס על-פי סעיפים קטנים (ג) או (ד), להחזירו למועצה עד תום 30 יום מתאריך השימוש בטופס תעודת המשלוח האחרון שבאותו פנקס, כאשר הוא במצב המתחייב משימוש בטפסים על פי כללים אלה.
(ט) קבלן מורשה שמסר פנקס של טפסי תעודות המשלוח למגדל לא ימסור לו פנקס נוסף, אלא כנגד החזרת הפנקס הקודם לאחר סיום השימוש בו.
(י) על קבלן מורשה להחזיר למועצה, ביחד עם הדפים של ספר מסירת פנקסים על פי סעיף קטן (ז), את כל הפנקסים שהוא מקבל בחזרה מאת המגדלים עם סיום השימוש בטפסי תעודות המשלוח שבפנקס.
(יא) מגדל וכל בעל מדגרה שקיבל פנקס טפסי תעודות משלוח על פי כללים אלה יחזיק אותו אצלו, לא ימסור אותו לאחר ויעשה בו שימוש אך ורק לפי הוראות כללים אלה.
47. מסירת תעודות משלוח למוביל ולקונה תרנגולי הודו (תיקון: תשל"ח, תש"ם, תשמ"ח, תשנ"ד)
(א) (1) בעת מסירת כל משלוח של תוצרת המפורטת בסעיף 45 למוביל, או בסמוך לכך, ימלא מגדל או בעל מדגרה, לפי הענין באופן ברור ונכון את כל הפרטים בטופס תעודת המשלוח על כל עותקיו, כאשר העותקים ממולאים בעת ובעונה אחת באופן קריא באמצעות נייר העתקה, יחתום עליהם ויחתים עליהם את המוביל וכן ידביק המגדל במקום המיועד לכך בטופס תעודת המשלוח מדבקה שתונפק לו על-ידי המועצה, הנושאת את שמו, שם משפחתו, שם הישוב של משקו ואת מספר היצרן שלו במועצה.
(2) היום והחודש של המשלוח בכל טופס תעודת משלוח, וכן כמות הכלובים לגבי משלוח עופות, יירשמו גם במלים.
(ב) המגדל או בעל מדגרה לפי הענין ימסור למוביל ארבעה עותקים ממולאים וחתומים כאמור ואת העותק המסומן מיועד למגדל או מיועד לבעל מדגרה, לפי הענין ישאיר בפנקס כשהוא בלתי נתלש ממנו.
(ג) במקרה של מכירת תרנגולי הודו במכרז של המועצה, ימסור המגדל את תרנגולי ההודו נשוא המכרז ישר לקונה, ימלא בעת המסירה או בסמוך לכך את טפסי תעודות המשלוח כאמור בסעיף קטן(א) אך יחתים עליהם את הקונה, וימסור לקונה שני עותקים, זה המסומן "מיועד לקונה" ואת זה המסומן "מיועד לביקורת בדרכים", ואילו את העותק המסומן "מיועד למגדל" ישאיר בפנקס כשהוא בלתי נתלש; את שאר העותקים יעביר המגדל לקבלן המורשה שאליו הוא צמוד בשיווק תרנגולי הודו.
(ד) במכירת תרנגולי הודו על-ידי מגדלים לקבלן מורשה שאליו הוא צמוד בשיווק תרנגולי הודו, ישאיר המגדל בפנקס תעודות משלוח את הטופס המסומן "מיועד לקונה במכרז" כשהוא בלתי נתלש.
(ה) בעת מסירת משלוח של חומר רביה המיועד ליצוא יצרף בעל מדגרה לתעודת המשלוח שהוא מוסר למוביל כאמור בסעיף קטן (ב), העתק צילומי של ההיתר שהוציאה המועצה ליצוא אותו משלוח על-פי כללי היצוא, או יציין על גבי תעודת המשלוח, באופן שיורה לו המנהל מזמן לזמן, את קיומו של היתר כאמור.
48. ביקורת בדרכים (תיקון: תשל"ח, תשנ"ד)
נעצר המוביל של התוצרת או קונה תרנגולי הודו שנמכרו במכרז של המועצה על-ידי מבקר מטעם המועצה, חייב הוא להמציא לו את כל הפרטים הנדרשים על ידיו ולמסור לו את העותק של תעודת המשלוח המסומן "מיועד לביקורת בדרכים" ואם התוצרת מיועדת ליצוא - את העתק ההיתר האמור בסעיף 47(ה).
49. מסירת תעודות משלוח לקבלן מורשה (תיקון: תשל"ח, תש"ם)
(א) קבלן מורשה המקבל משלוח של תוצרת המפורטת בסעיף 45 מבלי שנמסרו לו יחד עם המשלוח עותקים של תעודת המשלוח כדרוש על פי כללים אלה, יודיע על כך מיד למועצה וימסור לה על הפרטים המתייחסים לאותו משלוח בטופס שייקבע מפעם לפעם בידי המועצה.
(ב) המוביל ימסור לקבלן המורשה ביחד עם המשלוח את כל העותקים של תעודת המשלוח שהוא קיבל מהמגדל לגבי אותו משלוח והקבלן המורשה יחתום במקום המיועד לכך על כל העותקים.
(ג) קבלן מורשה יחזיר מיד למגדל את העותק המסומן "מיועד להחזרה למגדל", יעביר מיד למועצה את העותק המסומן "מיועד למועצה לענף הלול", כולל העותק המסומן "מיועד לפיקוח בדרכים" אם לא נלקח ממנו אותו טופס על-ידי מבקר בדרכים, וישמור בידיו את העותק המסומן "מיועד לקבלן מורשה".
49א. מסירת תעודות משלוח של אפרוחים בני-יומם (תיקון: תש"ם)
(א) מוביל של אפרוחים בני-יומם ימסור למגדל, ביחד עם המשלוח, את העותק המיועד למגדל של תעודת המשלוח שהוא קיבל מבעל מדגרה לגבי אותו משלוח, והמגדל יחתום על כל עותקי תעודות המשלוח.
(ב) מוביל של אפרוחים בני-יומם יחזיר מיד לבעל מדגרה את כל עותקי תעודת המשלוח, למעט העותק שנשאר בידי המגדל.
(ג) בעל מדגרה יעביר מיד למועצה את העותק המסומן "מיועד למועצה לענף הלול" כולל העותק המסומן "מיועד לפיקוח בדרכים" אם לא נלקח ממנו אותו טופס על ידי מבקר בדרכים וישמור בידיו את העותק המסומן "מיועד לבעל מדגרה".
50. איסור שימוש פעמיים ואיסור תיקון (תיקון: תשל"ח)
(א) לא ייעשה שימוש בתעודת משלוח יותר מפעם אחת ולא ייעשה תיקון בפרטים שמולאו בה.
(ב) נתגלה צורך לתקן פרט בתעודת משלוח, תבוטל התעודה על-ידי כתיבת המלה "מבוטל" באותיות גדולות על כל עותקיה, ותוכן תעודת משלוח חדשה.
אם כבר נתלשה התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה, יוצמדו מחדש העותקים של התעודה המבוטלת לפנקס תעודות המשלוח במקומה בהתאם למספרה השוטף.
51. המצאה לביקורת (תיקון: תשל"ח, תשנ"ד)
כל המחזיק בידיו תעודות משלוח או היתר ליצוא חומר רביה יציגן למועצה או למבקר לפי דרישתם הראשונה.
52. החזרת פנקסים למועצה (תיקון: תשל"ח, תש"ם)
קבלן מורשה ומגדל ובעל מדגרה שקיבלו פנקסי תעודות משלוח יחזירום למועצה לפי דרישתה הראשונה.
פרק ו' : סימון בשר-עוף
53. איסור שימוש במלה עופכן (תיקון: תשנ"ד)
לא יסמן אדם בשר-עוף במלה עופכן או בסמל המופיעים בתוספת השניה או בשניהם, אלא על פי היתר בכתב מאת המועצה ולפי תנאי ההיתר.
54. היתר לסימון
המועצה תתיר לסמן בשר-עוף כאמור בסעיף 53 לאחר שהוגשה לה בקשה על-ידי מבקש המפעיל מיתקן המשמש לשחיטת עופות ולמריטה, ניקוי, צינון, קירור והקפאה של בשר-עוף (להלן - משחטה) אשר הוכיח, להנחת דעתה, כי קויימו כל אלה:
(1) המשחטה נמצאת בפיקוחו הקבוע של השירות הוטרינרי של משרד החקלאות וממלאת אחר כל דרישות השירות;
(2) המשחטה מצויידת בציוד חדיש ומתאים לעיבוד בשר-עוף;
(3) המשחטה מצויידת במיתקנים מתאימים לצינון, קירור והקפאה, לרבות מיתקנים לכל אחד מאלה:
(א) להקפאה בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;
(ב) להחסנת בשר-עוף קפוא בטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;
(ג) לקירור ולצינון בשר-עוף בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;
(ד) לייצור פתיתי-קרח;
(4) המשחטה מצויידת באמצעי תובלה להובלה ולחלוקה של בשר-עוף בתנאים נאותים
מבחינה תברואית, להנחת דעתו של מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוסמך על ידיו ומבחינת קירורו של בשר-העוף;
(5) הפעלת המשחטה ואופן ביצוע הליכי-הייצור מותאמים לייצור ממוכן בכמויות, באופן שנתקיימו שניים אלה:
(א) שאין מבצעים במשחטה כל טיפול בעופות או בבשר-עוף ליחידים;
(ב) שאין גישה למקומות הייצור לציבור, לרבות לקוחות.
55. תנאי ההיתר
בעל היתר לא יסמן בשר-עוף אלא אם קויימו כל אלה:
(1) העופות מהם מיוצר בשר-העוף מסופקים למשחטה ישירות מלולו של מגדל-עופות;
(2) בשר-העוף מכיל את כל חלקי העוף, מרוטים ונקיים, ללא חלקי-פנים בלתי אכילים וללא-ראשים; בשר-העוף יכול שיכיל את הרגליים, הכבד והקורקבן - בתנאי כי הרגליים יהיו קצוצות-צפרניים והקורקבן יהיה פתוח ומנוקה;
(3) בשר-העוף יהיה ארוז בשקיות-ניילון, שקית נפרדת לכל עוף ואם מצורפים הכבד והקורקבן ייארזו אלה בשקית-ניילון נפרדת המחוברת לשקית של בשר-העוף;
(4) התנאים שנקבעו על-ידי המועצה מדי פעם בפעם לגבי אופן השימוש בסימן.
56. ביטול היתר
המועצה רשאית לבטל היתר לסמן בשר-עוף אם הפר בעל-ההיתר תנאי מתנאיו, כלל מכללי המועצה, הוראה מהוראותיה או אם לא מתקיימת עוד דרישה הכלולה בסעיף 54.
פרק ז' : שונות
57. ביטול
בטלים:
סעיפים 4 עד 6, 8 עד 12, 16 עד 20(ב) , 21 עד 24 ו-28 עד 31 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ"ד-1964;
סעיפים 6 עד 11 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ"ה-1964;
סעיף 1 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (תיקון), תשכ"ו-1966;
סעיפים 10, 11 ו-13 עד 35 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ"ז-1967.
58. שמירת דינים
אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.
58א. אצילת סמכות (תיקון: תשל"ט, תשמ"א)
המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה על פי כללים אלה.
59. (בוטל) (תיקון: תשנ"ד)
תוספת ראשונה3 (תיקון: תשנ"ד)
(סעיף 12)
נוסח ההודעה
לכבוד
המועצה לענף הלול
רח' קפלן 2
תל אביב
א.נ.,
הנדון: הצמדה לקבל מורשה
אנו מודיעים לכם בזה על הסכמתנו כי המגדל החתום מטה יהיה צמוד לקבלן המורשה החתום מטה בשיווק ביצי מאכל/פטימים/תרנגולי הודו עד יום
המגדל החתום מטה מאשר בזה כי ידוע לו שלפי סעיף 12 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), התשכ"ח-1968, הוא אינו רשאי להיצמד לקבלן מורשה אחר לפני התאריך שצויין לעיל.

הקבלן המורשה המגדל

תוספת שניה (תיקון: תשנ"ד)
(סעיף 53)
ע ו פ כ ן

להדביק דיור

_________________________________
1 ק"ת, תשכ"ח, 1862; תשל"א, 897; תשל"ה, 880; תשל"ו, 2637; תשל"ז, 686; תשל"ח, 2074, 31; תשל"ט, 964; תש"ם, 2388; תשמ"א, 1548; תשמ"ח, 1021; תשנ"א, 263; תשנ"ב, 1360; תשנ"ד, 28; תשנ"ח, 308; תש"ס, 123; תשס"ח, 1236.
2 במקור לא מובאות כותרות שוליים לסעיפים 25א - 25ב.
3 הנוסח אינו מובא.
4 הנוסח אינו מובא. הנוסח מובא בספר חוקי חקלאות תשמ"ח, פרק 7. בעלי חיים, 7.2 ענף הלול.
5 סעיף 3 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 1236) קובע לגבי תיקון השם וסעיף 16:
3. תחילה והוראות מעבר
תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם. ואולם ניתן לפעול לפיהם מיום הפרסום. (החוק פורסם ביום 18.8.2008).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ