אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ"ד-1964

תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ"ד-1964

תקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדת-ערר), תשכ"ד1-1964
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 49 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק ראשון : פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
"מזכיר" - אדם שהשרים מינוהו כמזכיר לפי תקנות אלה;
"תובענה" - תובענה בפני ועדת-הקנסות;
"ערר" - ערר בפני ועדת ערר.
פרק שני : הנוהל בפני ועדת-קנסות
2. המועצה התובעת
המועצה תהיה התובעת בפני ועדת-הקנסות.
3. הגשת תובענה
(א) תובענה תוגש על ידי המועצה בכתב למזכיר במספר עותקים העולה בשלושה על מספר הנתבעים.
(ב) כתב-תובענה ייחתם על ידי המועצה או בא-כוחה.
4. פרטי כתב תובענה
כתב-תובענה יכלול פרטים אלה:
(1) שמו של הנתבע, תיאורו, משלח-ידו ומענו;
(2) ההוראה שבשל עבירה עליה מובא הנתבע לדין;
(3) תיאור העובדות המהוות את עילת התובענה.
5. צירוף עילות ונתבעים
מותר לצרף בכתב-תובענה אחד מספר תובענות ומספר נתבעים.
6. הפרדת הדיון
(א) נכללו בכתב-תובענה מספר תובענות או מספר נתבעים, רשאית ועדת-הקנסות, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן החלטה, לצוות על הפרדת הדיון בתובענה פלונית או על הפרדת דינו של נתבע פלוני.
(ב) הופרד הדיון כאמור, יוגש כתב-תובענה נפרד בשל התובענה שהדיון בה הופרד או נגד נתבע שדינו הופרד.
7. חזרה מתובענה
המועצה רשאית לחזור בה מתובענות שבכתב התובענה, כולן או מקצתן, לפני תחילת הדיון, או בכל שלב משלביו.
8. המצאת כתב התובענה לנאשם
העתק מכתב התובענה ומכל הודעה על חזרה מתובענה, חתום על ידי המועצה או בא -כוחה יומצא על ידי המזכיר לנתבע.
9. קביעת מועד הדיון
יושב-ראש ועדת הקנסות, לאחר שהמזכיר העביר אליה את כתב התובענה, יקבע את מועד תחילת הדיון, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני תום חמישה-עשר יום מהיום בו הומצא כתב התובענה לנתבע, ויורה להזמין בכתב את בעלי-הדין לאותו מועד.
10. נוכחות הנתבע
לא יידון נתבע על ידי ועדת-קנסות אלא בפניו, אולם רשאית ועדת-הקנסות להרשות לנתבע, לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו.
11. דין הנאשם שלא בפניו
על אף האמור בתקנה 10 רשאית ועדת הקנסות לדון נתבע שלא בפניו אם, לאחר שהומצאה לו הזמנה ולא התייצב, הומצאה לו הזמנה שניה בצרוף התראה, שאם לא ייענה גם להזמנה השניה, ידונו בענין שלא בפניו.
12. העדר המועצה
לא תדון ועדת הקנסות בתובענה בהיעדר המועצה; הוזמנה המועצה ולא התייצבה, רשאית ועדת הקנסות לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנתבע.
13. הקראת כתב התובענה
בפתיחת הדיון יקרא יושב-ראש ועדת הקנסות את כתב התובענה בפני הנתבע ואם ראה צורך בכך אף יסביר לנתבע את התובענות המיוחסות לו בכתב התובענה, ויבקש אותו להשיב עליהן.
14. פרשת התביעה
לא הודה הנתבע בעובדות המיוחסות לו בכתב התובענה, או הודה בחלק מהן, תביא המועצה את ראיותיה להוכחת העובדות שהנתבע לא הודה בהן, בפני ועדת הקנסות לפי סדר שתקבע ועדת הקנסות.
15. חזרה מהודאה
ברשות ועדת הקנסות רשאי נתבע לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן החלטה.
16. טענת חוסר עילה
עם סיום הגשת ראיות המועצה רשאי הנתבע לטעון כי התובענה לא הוכחה אף לכאורה, והמועצה רשאית להשיב על הטענה.
17. זיכוי בהעדר הוכחה לכאורה
מצאה ועדת הקנסות כי התובענה לא הוכחה אף לכאורה, תזכה את הנתבע ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 17, לאחר שנתנה למועצה הזדמנות להשמיע את דברה בענין.
18. פרשת ההגנה
לא זוכה הנתבע לפי תקנה 17 רשאי הוא -
(1) להביא את ראיות ההגנה, ולהקדים להן דברי-פתיחה;
(2) להעיד כעד- הגנה, ואז הוא עשוי להיחקר;
(3) למסור הודעה, ואז לא ייחקר;
(4) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה.
19. סיכומים
בתום הבאת הראיות, או אם לא הובאו ראיות עקב הודאת הנתבע בעובדות או מטעם אחר, רשאית המועצה, ואחריה - הנתבע, להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.
20. הכרעת הדין
בתום בירור התובענה תכריע ועדת הקנסות את דינו של הנתבע לזיכוי או לחיוב; הכרעת הדין תהיה בכתב ותנומק.
21. חיוב בעבירה על פי העובדות שהוכחו
ועדת הקנסות רשאית לחייב נתבע בדין בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב התובענה, ובלבד שניתנה לנתבע הזדמנות סבירה להתגונן.
22. עונש אחד בלבד על אותו מעשה
ועדת הקנסות רשאית לחייב נתבע בדין בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מתוך העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו בגזר-דינה אלא עונש אחד בשל אותו מעשה.
23. טענות וראיות לענין שיעור הקנס
חייבה ועדת הקנסות את הנתבע בדין, רשאית המועצה ואחריה - הנתבע, לטעון את טענותיהם לענין שיעור הקנס שיש להטיל. ועדת הקנסות רשאית להרשות להם להביא ראיות לענין זה.
24. גזר הדין
לאחר שמיעת הטענות והראיות, אם היו כאלה, תקבע ועדת הקנסות בגזר-דינה את הקנס המוטל על הנתבע.
פרק שלישי : הנוהל בפני ועדת-ערר
25. הגשת הערר
העורר יגיש למזכיר כתב-ערר מנומק וחתום על ידיו או על ידי בא-כוחו, במספר עותקים העולה בשלושה על מספר הנתבעים שחוייבו בדינם על פי אותו הליך שהעורר חוייב בדינו על פיו בצירוף העתק מאושר של ההחלטה שעוררים עליה.
26. פרטי כתב הערר
כתב-ערר יכלול פרטים אלה:
(1) שם העורר, תיאורו, משלח-ידו, מענו והמען למסירת מסמכים;
(2) התאריך שבו ניתנה ההחלטה שעוררים עליה, סימן התיק של ועדת הקנסות שבו ניתנה ההחלטה וכן התאריך שבו נמסר העתק ההחלטה לעורר;
(3) נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים;
(4) הסעד המבוקש על ידי העורר.
27. המשיב בערר
המועצה תהיה משיב בערר.
28. העברת הערר לוועדת הערר
עם קבלת הערר יעבירו המזכיר, בצירוף תיק ועדת הקנסות שנתנה את ההחלטה שעוררים עליה, ליושב-ראש ועדת-הערר.
29. חזרה מערר
עורר רשאי לחזור בו מעררו בכל שלב משלבי הדיון בו עד למתן ההחלטה.
30. איחוד עררים
הוגשו עררים אחדים באותו ענין, רשאי יושב-ראש ועדת-הערר להחליט על איחוד העררים.
31. הוצאת העתקי כתב הערר
העתק מכתב-הערר ומכל הודעה על חזרה מערר, חתום ביד העורר או בא-כוחו ומסומן בתאריך הגשתו, יומצא על ידי המזכיר למועצה ולכל עורר נוסף בתיק-הערר, אם אוחדו עררים. כן ימציא המזכיר לכל עורר נוסף כאמור, העתק מכל החלטה שעוררים עליה בתיק-הערר ושבה אדם אחר חוייב בדינו.
32. ערר בפני בעלי דין
הדין בערר יהיה בפני בעלי-הדין או באי-כוחם, אולם אם הוזמן בעל-דין ולא התייצב, הוא או בא-כוחו, רשאית ועדת הערר לדון בערר שלא בפניו.
33. סדר הטענות בערר
(א) בערר יטען תחילה העורר, אחריו - המשיב ולאחריו יחזור ויטען העורר.
(ב) אוחדו ערריהם של נתבעים אחדים, תקבע ועדת הערר את סדר הטענות ביניהם.
(ג) ועדת הערר רשאית, אם היא סבורה כי הדבר דרוש לעשיית צדק, להרשות למועצה להשיב על טענות שכנגד, ואולם רשאי העורר, בכל מקרה, להוסיף ולטעון בתום טענות המועצה.
34. הגבלת הדיון לנימוקים שבכתב הערר
בשמיעת הערר לא תיזקק ועדת הערר לכל נימוק שלא הוזכר בכתב-הערר אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת העורר או ששמיעת הנימוק דרושה לעשיית צדק.
35. ראיות בערר
ועדת הערר רשאית, אם היא סבורה כי הדבר דרוש לעשיית צדק, לקבל, לפי בקשת העורר, ראיות נוספות שלא הובאו בערכאה הקודמת. הביא העורר ראיות כאמור, רשאית ועדת הערר להרשות לבעלי-הדין האחרים להביא ראיות-הזמה.
36. החלטת ועדת הערר
לאחר טענות בעלי-הדין תחליט ועדת הערר בהחלטה מנומקת, על אחת מאלה:
(1) לדחות את הערר; ורשאית היא לעשות כן אף אם קיבלה טענה מן הטענות שנטענו בו על ידי העורר, אם היא סבורה כי לא נגרם עיוות-דין;
(2) לקבל את הערר, כולו או מקצתו, ולשנות את ההחלטה של ועדת-הקנסות, לבטלה וליתן אחרת במקומה, או להחזיר את הדיון לועדת-הקנסות, עם הוראות כפי שתמצא לנכון.
פרק רביעי : הוראות שונות
37. הגדרות
בפרק זה "הועדה" - ועדת-קנסות או ועדת-ערר.
38. החלטות ברוב דעות
נחלקו דעות חברי הועדה, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת, תכריע הדעה אשר היא, לדעת יושב-ראש הועדה, מקילה עם הנתבע או העורר; אולם אם לא היה רוב דעות לגבי שיעור הקנס, רואים חבר הועדה שהציע את שיעור-הקנס הגבוה ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר הועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.
39. דעת מיעוט
כל חברי הועדה יחתמו על החלטתה שתינתן בכתב; אולם רשאי בעל דעת-מיעוט להוסיף בהחלטה את דעתו החולקת ונימוקיו.
40. שינוי בהרכב הועדה
נבצר מאחד מחברי הועדה לסיים את הדיון, ייקבע חבר אחר במקומו; על קביעת החבר האחר יחולו הוראות סעיפים 43ב או 43ד לחוק והועדה בהרכבה החדש רשאית להמשיך בדיון מהשלב שאליו הגיעה לפני שינוי ההרכב.
41. המצאת מסמכים
(א) כל מסמך שיש להמציא לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מקום-מגוריו או מקום-עסקיו העיקרי של הנמען, עם אישור-מסירה.
(ב) אישור קבלת המכתב בחתימת הנמען על טופס הדואר או אישור הדוור שהוא הציג את המכתב לנמען והלה סירב לקבלו או לאשר את הקבלה תראה הועדה כראיה שהמסמך הומצא כדין בתאריך המסומן באישור.
(ג) בתקנה זו "הנמען" - לרבות כל מי שאפשר למסור לו מסמך בשביל הנמען.
42. דחיית הדיון והזמנה לדיון
(א) הועדה רשאית לדחות את הדיון או את המשך הדיון למועד אחר, אם הדחייה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
(ב) יושב-ראש הועדה יודיע בכתב לכל בעל-דין על כל מועד שנקבע לדיון, אם לא הודיע על כך בעל פה בשעת דיון ולא רשם את ההודעה בפרוטוקול.
(ג) הזמנה לדיון תומצא לבעלי-הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון אלא אם הסכימו בעלי-הדין לזמן קצר מזה.
43. ליקויים שאינם פוגמים
ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי-התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגום בתקפם של ההליכים על פיהם; אולם אם נראה לועדה כי יש בדבר חשש לעיוות-דינו של הנתבע או העורר, ידחה את הדיון למועד אחר או יורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש.
44. ניהול הדיון
יושב-ראש הועדה ינהל את הדיון בישיבות הועדה, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.
45. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה ינוהל על ידי יושב-ראש הועדה או על פי הוראותיו; הפרוטוקול ייחתם על ידי היושב-ראש ויכלול פרטים אלה:
(1) סימן התיק;
(2) מקום ותאריך הישיבה;
(3) שמות חברי הועדה, ואם הפרוטוקול מתנהל על פי הוראות היושב-ראש על ידי אחר - גם שמו של רושם הפרוטוקול;
(4) שמות בעלי-הדין;
(5) שמות המתייצבים;
(6) שמותיהם של בעלי-הדין או באי-כוחם שהוזמנו ולא התייצבו;
(7) בקשות, טענות, הוראות והודעות אחרות החשובות לענין;
(8) שמות העדים שנחקרו ותוכן עדותם או קיצורה;
(9) ראיות אחרות שנגבו;
(10) החלטות-ביניים;
(11) המועד להמשך הדיון וציון בעלי-הדין או נציגיהם שהיו נוכחים בשעת קביעת המועד.
(ב) כתב-התובענה, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי הועדה וכל תעודה הנוגעת לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
46. צורת ההחלטות
(א) החלטת הועדה בגמר הדיון תיחתם בידי כל חברי הועדה והיא תכלול:
(1) סימון התיק;
(2) מען הועדה;
(3) שמות חברי הועדה;
(4) שמות בעלי-הדין ושמות באי-כוחם, ומענם;
(5) הכרעת הדין ונימוקיה;
(6) גזר-הדין;
(7) תאריך ההחלטה.
(ב) העתק ההחלטה לפי תקנה זו יימסר לבעלי-הדין סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה.
47. הוצאה לפועל
כל החלטה סופית של הועדה הניתנת להוצאה לפועל, תיערך בצורת צו שיתאים להחלטה ויכיל את שם הועדה, מענה, שמות חברי הועדה וסימון התיק, שמות בעלי-הדין, ויפרט את סכום הקנס לטובת המועצה ועל מי הוטל. הצו יכול שיהא ערוך לפי הנוסח שבתוספת ויהא חתום על ידי יושב-ראש הועדה.
48. פעולות על ידי באי כוח
כל פעולה של נתבע, עורר או המועצה לפי תקנות אלה רשאים לעשותה גם באי-כוחם במקומם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
49. סדרי דין כשאין הוראה בחיקוק קיים
בכל ענין של סדרי-דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג הועדה בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.
ת ו ס פ ת
(תקנה 47)
צו
(לפי תקנה 47 לתקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הנוהל בפני ועדת-קנסות וועדות-ערר), (תשכ"ד-1964).
ועדת הקנסות/ערר* תיק מס' ב
בהרכב יושב הראש
חבר
חבר
בתובענה של המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
נגד
לאחר הדיון בתובענה בתיק הנ"ל החליטה הועדה ביום לחייב את לשלם למועצה לייצור ולשיווק של ירקות קנס בסך של ל"י (במילים
ניתן היום

יושב-ראש הועדה-הקנסות/הערר
* מחק את הבלתי מתאים.
______________________________
1 (א) ק"ת תשכ"ד, 1734.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
2 הודעה על הקמת ארגונים יציגים של מגדלים של משווקים לענין הקמת ועדת קנסות לפי סעיף 43(ב) (ג) פורסמה בי"פ תשמ"ב, 123.
3 נוסח התוספת אינו מובא.
4 סעיף 16 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 164, 453) קובע:
"16. תחילה, הוראת מעבר ותקנות ראשונות
(א) תחילתו של פרק זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (בפרק זה - יום התחילה).
(ב) מי שערב תחילתו של פרק זה החזיק בהיתר לפי סעיף 48(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, רשאי להמשיך ולייצא לפי ההיתר, ויראו אותו לענין החוק האמור כמי שקיבל היתר יצוא לפי הוראותיו כנוסחן לאחר תחילתו של פרק זה והכל עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף קטן (ג).
(ג) תקנות ראשונות לפי סעיף 49 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, יותקנו בתוך שנה מיום התחילה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ