אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, תש"ם-1979

תקנות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, תש"ם-1979

תקנות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, תש"ם-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לפקודת סרטי הראינוע, וסעיף 8 לפקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' : המועצה והרכבה
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - המועצה לביקורת סרטים ומחזות;
"השר" - שר הפנים;
"יושב ראש המועצה" - יושב ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות או ממלא מקומו;
"מחזה או שעשוע ציבורי" - כמשמעותו בפקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת).
2. תקופת כהונתם של חברי מועצה
חברי מועצה, למעט יושב ראש המועצה, יתמנו לתקופת חברות קצובה.
3. ביטול מינויו של נציג
השר רשאי לבטל מינויו של חבר מועצה אם נתקיימה בו אחת מאלה:
(1) הוא נעדר, ללא סיבה מספקת, מישיבות המועצה או מישיבות ועדותיה, שאליהן זומן, במשך שלושה חדשים רצופים;
(2) הוא פשט את הרגל או מונה כונס לנכסיו מטעם בית המשפט;
(3) הוא הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון;
(4) הוא הוכרז פסול דין או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידיו מסיבה אחרת.
4. מינוי חבר במקום חבר שתוקף מינויו פקע
חבר מועצה שנפטר, התפטר או שמינויו בוטל, ימנה השר חבר אחר תחתיו, אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.
5. גמול
חבר המועצה יהא זכאי לקבל תשלום והחזר הוצאות בעד השתתפות בישיבות בשיעור כפי שייקבע.
6. הודעה על הרכב המועצה3
הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות.
פרק ב' : ישיבות המועצה וועדותיה
7. ישיבות המועצה
ישיבות המועצה הן סגורות.
8. מספר חברי ועדות משנה
בכל ועדת משנה שתוקם לא יכהנו פחות משני חברים של המועצה.
9. סדרי עבודה
(א) המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.
(ב) כל ועדה משנה תמסור למועצה, בכתב, את דעתה על הבקשות שעיינה בהן ואת המלצתה לגבי מתן היתר ותנאיו, או איסור הסרט, המחזה, או השעשוע הציבורי.
(ג) היו חילוקי דעות בועדת המשנה, יוצג הסרט בפני ועדת משנה נוספת או יובא בפני המליאה; התגבשה דעה שיש לאסור הצגתו או להשמיט מתוכן קטעים מסויימים, יובא הסרט לדיון והחלטה בפני מליאת המועצה; חבר מועצה רשאי לבקש דיון בסרט במליאת המועצה.
(ד) אין המועצה חייבת לראות כל סרט, מחזה או שעשוע ציבורי. ועדת משנה רשאית להמליץ על התרת סרט רק לאחר שהוצג בפניה; לגבי מחזה או שעשוע ציבורי, רשאית היא להסתפק בקריאת הטקסט בלבד.
(ה) המועצה תחליט בבקשה למתן היתר אשר נידונה בועדת משנה שהובאה לפניה רק לאחר ששמעה חוות דעתה והמלצתה של הועדה.
10. סיכומי ישיבות
סיכומים מישיבות המועצה יירשמו בפרטיכל שייחתם ביד היושב ראש.
פרק ג' : בקשות, היתרים ועיון מחדש
11. הגשת בקשה ותשלומי אגרה
(א) בקשה להיתר תוגש למזכירות המועצה על גבי טופס בצירוף עותק אחד של הסרט, תקציר הסרט ומערכת תמונות המיועדות לפרסום, או המחזה או תוכן השעשוע הציבורי בשני עותקים.
(ב) אגרת הבקשה לסרט תשולם בעת הגשת הבקשה.
(ג) מזכיר המועצה רשאי להודיע למבקש ההיתר להעביר את הסרט למקום הקרנה שיקבע ולקחתו ממנו.
(ד) החליטה המועצה שלא להתיר את הקרנת הסרט, יהיה בעל הסרט זכאי להחזר תשלומי המכס.
11א. תיקון והשלמת תקציר (תיקון: תשמ"א)
היתה המועצה או ועדת משנה סבורה כי תקציר הסרט שהגיש מבקש ההיתר איננו מתאר בצורה נכונה את תכנו של הסרט או שחסרים בתקציר פרטים מהותיים, רשאית המועצה או הועדה לדרוש ממבקש ההיתר לערוך את התקציר מחדש או לתקנו או להשלימו.
12. סימון סרטים ותמונות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ט)
(א) סימונו של סרט כסרט שהצגתו אושרה יהיה במתן היתר על גבי טופס לפי הדוגמה שבתוספת הראשונה וכן על גבי הסרט בסימן כפי שתקבע המועצה.
(ב) היתר לסרט יינתן בצירוף מערכת אחת של תמונות מתוך הסרט אשר אושרו לפרסום וסומנו על ידי המועצה בהטבעת חותמת לפי הדוגמה שבתוספת השניה.
13. הצגת היתר לראוה
היתר להצגת סרט יצולם באורך של כחמישה מטרים, יחובר אל ראש הסרט ויוצג לראוה על הבד ככל סרט.
13א. טופס היתר למחזה ושעשוע ציבורי (תיקון: תשמ"א)
היתר להצגת מחזה או שעשוע ציבורי יינתן על גבי טופס לפי הדוגמה המתאימה שבתוספת השלישית.
14. סירוב למתן היתר
החליטה המועצה שלא להתיר הצגת סרט, מחזה או שעשוע ציבורי יודיע על כך המזכיר בכתב למבקש ההיתר.
15. שינוי שם סרט
בקשה לשינוי השם העברי של סרט לועזי תוגש למזכירות המועצה לפני הוצאת ההיתר; הוצא היתר - לא ישונה שם הסרט.
16. עיון מחדש
(א) מבקש היתר רשאי להגיש ליושב ראש המועצה בקשה מנומקת לעיון מחדש בהחלטת המועצה, תוך שנה מיום קבלת ההחלטה.
(ב) החליט יושב ראש המועצה להביא את הבקשה לעיון מחדש, יודיע על כך למבקש.
(ג) בדיון מחדש, רשאית המועצה להחליט:
(1) להשאיר את החלטתה הקודמת בעינה;
(2) להענות לבקשה ולשנות את החלטתה בתנאים או ללא תנאים;
(3) להזמין את מבקש ההיתר להופיע בפניה ולשמוע טענותיו.
17. ביטול ההיתר
(א) דיון בבקשה על ביטול היתר שנתנה המועצה ייערך במליאת המועצה בלבד; בעל ההיתר יוזמן כדי להשמיע את טענותיו.
(ב) ביטלה המועצה היתר שניתן, יודיע על כך יושב ראש המועצה לבעל ההיתר בציון נימוקי ההחלטה.
פרק ד': פיקוח
18. פיקוח
(א) כל חבר מחברי המועצה וכן מי שהרשה מזכיר המועצה (להלן - המבקר) יהא רשאי להיכנס בכל עת למקום ששם מוקרן סרט, מוצג מחזה או מתקיים שעשוע ציבורי. מזכיר המועצה יוציא את ההרשאה לאחר קבלת אישורו המוקדם של יושב ראש המועצה.
(ב) המבקר יגיש דין וחשבון בכתב על תוצאות ביקורו למזכיר המועצה אשר יפעל לפי המימצאים שנתגלו.
19. ביטול
תקנות המועצה לבקורת סרטים ומחזות, תשל"ט-1979 -בטלות.
תוספת ראשונה2
(תקנה 12(א))
ה י ת ר
תיק
המועצה לביקורת סרטים ומחזות
(פקודת סרטי הראינוע)
שם הסרט
(בעברית)

(בלועזית)
שם הבמאי
שמות השחקנים הראשיים
ב מערכות ( דקות), מתוצרת
הורשה להצגה במדינת ישראל
הערות:
תקציר הסרט מצורף להיתר ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
תאריך:

יושב ראש המועצה
תוספת שניה (תיקון: תשמ"א)
(תקנה 12(ב))

משרד הפניםמאושרהמועצה לביקורת סרטים ומחזות


תוספת שלישית (תיקון: תשמ"א)
(תקנה 13א)
מדינת ישראל
משרד הפנים
המועצה לביקורת סרטים ומחזות
לכבוד
תאריך
תיק מס' מב/15/
היתר מס'
המחזה
מאת המתרגם
שיוצג ע"י תיאטרון בשפה
הותר להצגה במדינת ישראל, בתנאים הבאים:
רצ"ב הטכסט המאושר.

יו"ר המועצה
מדינת ישראל
משרד הפנים
המועצה לבקורת סרטים ומחזות
לכבוד תאריך
תיק מס' מב/15/
היתר מס'
הופעת האמן(ים)
בתכנית:
נתאשרה בתנאים הבאים:


יו"ר המועצה
_________________________________
1 (א) ק"ת תש"ם, 159; תשמ"א, 712; תשמ"ט, 1452.
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשס"א, 1402) על העברת הסמכויות של שר הפנים לשר המדע, התרבות והספורט.
2 תקנה 3 לתקנות המועצה לביקורת סרטים ומחזות (תיקון), התשמ"ט-1989, (ק"ת תשמ"ט, 1452) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת:
"3. הוראות מעבר
(א) היתר לסרט שניתן על ידי המועצה עד מועד תחילתן של התקנות המתקנות (להלן - יום התחילה) יוחלף בהיתר חדש לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב) המחזיק בהיתר שהוצא לפני יום התחילה יגיש, תוך 30 ימים מיום התחילה בקשה להיתר חדש ויצרף לבקשה את ההיתר שבידו.
(ג) בקשה להיתר חדש תהא פטורה מאגרה.
(ד) תקפו של היתר שהוצא לפני תחילתן של התקנות המתקנות יפקע 90 ימים מיום התחילה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ