אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המוזיאונים, התשמ"ה-1984

תקנות המוזיאונים, התשמ"ה-1984

תקנות המוזיאונים, התשמ"ה-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-19 לחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצת המוזיאונים ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוזיאון" - מוזיאון שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר לענין החוק;
"אוצר" - הממונה על שימור האוספים והכנת התצוגות במוזיאון;
"רשם" - מי שמונה לפי תקנה 6(א).
2. תקן
הנהלת מוזיאון תכין תקן ובו רשימה של המשרות המיועדות לעובדים מקצועיים ולעובדים אחרים, לרבות דרוגים והדרגות הצמודים להם.
3. אוצר
(א) הנהלת מוזיאון תמנה אוצר אחד לפחות
(ב) אלה כשירים להיות אוצרים:
(1) מי שהוא בעל השכלה אקדמית בתחום מתחומי האוספים שבמוזיאון;
(2) מי שהוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום מתחומי האוצרות;
(3) מי שהוא אוצר יחיד במוזיאון והיה ערב תחילתן של תקנות אלה עובד בתפקיד אוצר במוזיאון במשך תקופה של פחות מחמש שנים והמנהל, על פי המלצת הנהלת המוזיאון, קבע כי הוא מתאים לכהן בתפקיד אוצר;
(4) מי שסיים קורס אוניברסיטאי לאוצרות שהכר בו המנהל לענין תקנות אלה.
4. שימור מוצגים והחזקתם
(א) הנהלת מוזיאון חייבת לשמר את המוצגים שבו, הן בהיותם בתצוגה והן בהיותם באחסון, כך שלא ייגרמו להם נזקים פיזיים או ביולוגים מידי אדם או בהשפעת האקלים, ובכלל זה עליה לדאוג, בין היתר, כי -
(1) כל מוצג יוחזק תמיד במיתקן מתאים בהתחשב בצורתו, במשקלו ובחומר שממנו הוא עשוי;
(2) הטמפרטורה, האור ואחוז הלחות יהיו תמיד בשיעור שיבטיח שהמוצגים לא ייפגעו.
(3) האולמות והמחסנים יהיו מאווררים והמוצגים יהיו מוגנים מפני אבק, זיהום או כל חומר העלול לגרום להם נזק;
(4) תיערך בדיקה תקופתית של כל המוצגים לשם איתור מזיקים והדברתם;
(5) לא יוכנס למוזיאון מוצג העשוי מחמרים אורגניים, אלא אם כן נעשה בו טיפול בעישון.
(ב) הנהלת מוזיאון תתייעץ במומחים לשימור מוצגים ותבצע את הנחיות המנהל לענין תיקון פגמים ברמת השימור, אם יתגלו כאלה.
5. הצגה נאותה של מוצגים
הנהלת מוזיאון תדאג להציג את המוצגים בתצוגה בצורה שבה יפיק מהם הציבור את מרב התועלת בהתחשב במטרת התצוגה; בענין זה תפעל הנהלת המוזיאון על פי הנחיותיו של האוצר ומומחים אחרים לנושא אותה תצוגה.
6. רישום מוצגים
(א) הנהלת מוזיאון תמנה רשם שיהיה אחראי לרישום המוצגים במוזיאון.
(ב) לגבי כל מוצג הנמצא במוזיאון ייערך רישום שייחתם ביד הרשם ויכלול את הפרטים הבאים:
(1) תיאור המוצג;
(2) שם בעלו של המוצג;
(3) הדרך בה הגיע המוצג למוזיאון;
(4) הסימן המזהה שנקבע למוצג;
(5) תאריך ביצועו של הרישום.
(ג) מוצג יירשם במועד הכנסתו למוזיאון ובמועד הוצאתו.
(ד) הסימן המזהה של המוצג ילווה אותו בכל רישום שיתייחס אליו באותו מוזיאון.
(ה) הרישום ייערך בשני העתקים שאחד מהם יישמר מחוץ לכתלי המוזיאון.
7. קיטלוג וצילום אוספים קבועים
לגבי מוצג הנמצא באורח קבע במוזיאון ייעשה בנוסף לרישום האמור בתקנה 6 -
(1) קיטלוג, שיכלול את מרב האינפורמציה המקצועית והמדעית על המוצג;
(2) צילום בדרך שתזהה את המוצג ותתעד את מצבו הפיזי; בצילום ייכלל גם הסימן המזהה של המוצג.
8. ניהול רשימת מצאי
(א) הנהלת מוזיאון תערוך רשימת מצאי של כל המוצגים הנמצאים ברשותו של המוזיאון ובה יירשמו הפרטים האמורים בתקנה 6(ב), לגבי כל מוצג.
(ב) רשימת מצאי תיערך מדי שמונה שנים; רשימת המצאי הראשונה תוכן בידי הנהלת המוזיאון תוך שלוש שנים מיום שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר והעתק ממנה יוגש למנהל.
9. רישום מיוחד של תצוגות
(א) הנהלת מוזיאון תערוך רישום מיוחד ונפרד של מוצגים הנמצאים בתצוגה הפתוחה לציבור.
(ב) רישום מיוחד יכלול רשימה מפורטת של המוצגים שבתצוגה, סימניהם המזהים, מקומו של כל מוצג בתצוגה וכל פרט אחר שיש בו לדעתה של הנהלת המוזיאון כדי לפקח על שלמות התצוגה.
(ג) ברישום לפי תקנה זו יכללו, במידת האפשר, צילומים של התצוגה.
10. מידע למבקרים ולציבור הרחב
(א) לרשות המבקרים במוזיאון יעמוד מידע בכתב על הפעילויות המתקיימות במוזיאון ועל התצוגות הנערכות אותה שעה; המידע יכלול בין היתר, שמות התצוגות, פרטים מזהים על המוצגים שבהן ודברי הסבר.
(ב) הנהלת מוזיאון תקבע נוהלים למסירת מידע כאמור לציבור לרבות הדרכים והתנאים לכך.
(ג) מי שנפגע מהחלטתה של הנהלת מוזיאון לסרב למסור מידע על פי פנייתו או מהתנאת מסירת המידע בתנאי, רשאי לערער על הסירוב או על ההתנאה לפני המנהל.
11. פרסומים
(א) הנהלת מוזיאון תפרסם קטלוג או דברי הסבר לכל תצוגה שבמוזיאון.
(ב) הנהלת מוזיאון רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם, בקשר למוצגים הנמצאים במוזיאון או לתצוגה שבו כרזות, גלויות צבעוניות, הדפסים, מאמרים, חוברות, ספרים, חומר לימוד, משחקים וכל פרסום דומה אחר.
12. מכירת מוצגים
(א) לא יימכר מוצג שבמוזיאון אלא אם כן נתקבל אישור לכך מההנהלה של המוזיאון או ממי שהיא הסמיכה לכך.
(ב) הסכם למכירת מוצג ייערך בכתב.
(ג) תמורה שנתקבלה ממכירתו של מוצג תשמש לרכישתם של מוצגים אחרים עבור המוזיאון, אלא אם כן החליטה הנהלת המוזיאון אחרת, מנימוקים שיירשמו.
13. השאלת מוצגים והעברתם
(א) הנהלת מוזיאון רשאית להשאיל מוצגים מהמוזיאון.
(ב) כל העברת מוצגים מהמוזיאון או השאלתם תיעשה בהסכם בכתב ויכללו בו, בין השאר, הוראות לענין שמירת המוצגים וביטוחם.
14. השמדת מוצגים
לא יושמד מוצג אלא על פי אישור בכתב לכך מההנהלה של המוזיאון, או מי שהיא הסמיכה; האישור האמור יישמר במוזיאון.
15. איסור פרסומת במוזיאון
(א) באולמי תצוגה שבמוזיאון לא תהיה פרסומת למוצר או לגוף מסחרי.
(ב) מוזיאון רשאי להציג בתצוגה מוצג של חברה מסחרית או ששם חברה מסחרית מופיע עליו, אם מטרת התצוגה היא מוזיאלית ולא פרסומית.
(ג) מוזיאון רשאי לקיים תצוגה בחסותו של גוף מסחרי, ובמקרה זה רשאי המוזיאון לציין עובדה זו בקטלוגים ובפרסומים שונים.
16. תשלום דמי כניסה
הנהלת מוזיאון רשאית לגבות דמי-כניסה בשיעור שתקבע.
17. הנחות ופטורים
(א) אלה יהיו זכאים להנחה בתשלום דמי כניסה למוזיאון:
(1) שוטר וחייל בשירות חובה;
(2) תלמידים ונוער מגיל חמש עד גיל שמונה עשרה;
(3) גימלאים בני ששים שנים ומעלה.
(ב) הנהלת מוזיאון רשאית לתת הנחה בתשלום דמי כניסה גם למי שאינו אחד מהאמורים בתקנת משנה (א).
(ג) ילד בגיל שלמטה מחמש שנים יהיה פטור מתשלום דמי כניסה למוזיאון.
18. דו"ח שנתי
(א) הנהלת מוזיאון תגיש למנהל אחת לשנה דו"ח על פעילות המוזיאון (להלן - הדו"ח) לתקופה שמ-1 באפריל ועד 31 במרס.
(ב) הדו"ח יוגש בשני עותקים, תוך שלושים ימים מתום התקופה שלגביה נערך, ויכלול את הפרטים הבאים:
(1) רשימת התצוגות, הן תצוגות קבע והן תצוגות אחרות;
(2) פעילויות חינוכיות ותרבותיות;
(3) אירועים מיוחדים;
(4) כל פעילות תרבותית אחרת כפי שייראה להנהלת המוזיאון;
(5) קשרים עם מוזיאונים אחרים, לרבות חילופי תערוכות;
(6) שמות הפרסומים;
(7) מספר המבקרים;
(8) דו"ח כספי;
(9) תקן עובדי המוזיאון נכון ליום תום תקופת הדו"ח;
(10) תעריפים של דמי כניסה בתום תקופת דו"ח, לרבות הקריטריונים להנחות ולפטורים;
(11) דו"ח לגבי המלצות המשטרה ומכבי אש, לענין בטיחות ושימור אם לא בוצעו ופירוט הסיבות לכך;
(12) הצעת פעילות והצעת תקציב לשנה הקרובה.
19. קצין בטחון
(א) הנהלת מוזיאון תמנה קצין בטחון אשר יהיה אחראי לבטחון המוזיאון ובטיחותו בכל הנוגע לאנשים, למוצגים ולמבנים בתנאי רגיעה וחירום.
(ב) קצין הבטחון יפקח על רמתם ותקינותם של אמצעי המיגון וכיבוי האש במוזיאון ולשם כך ידאג לקשר ולתיאום עם גורמי המשטרה, כיבוי אש וצה"ל.
20. שמירה
(א) הנהלת מוזיאון תהיה אחראית לשמירה נאותה על המוזיאון ועל המוצגים שבו.
(ב) אמצעי השמירה וסדריהם ייקבעו בידי הנהלת המוזיאון בתיאום עם המשטרה.
(ג) בכל מוזיאון יוכן תיק שטח, שיישמר במוזיאון כחומר סודי ועותק ממנו יהיה בידי המשטרה; התיק יוכן על פי הנחיות המשטרה וקצין הבטחון יהיה אחראי לעדכונו.
(ד) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עם המשטרה בכל הנוגע לאמצעי השמירה והמיגון לרבות: צוות כוננות, גידור המוזיאון, ביקורת כניסה, אמצעי הגנה אלקטרוניים, שערי ברזל, סורגים, דלתות ברזל, כריזה, שילוט ותאורת התמצאות על דרכי מילוט ובור בטחון.
(ה) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עם המשטרה וצה"ל בכל ענין הקשור לבטחון אשר אין לגביו הוראות אחרות בתקנות אלה.
21. בטיחות
בענינים הקשורים בכיבוי אש, תפעל הנהלת המוזיאון בתיאום עם רשות כבאות כמשמעותה בסעיף 1 לחוק שירותי כבאות, התשי"ט-1959, ובעניני בטיחות אחרים - בתיאום עם המוסד לבטיחות ולגיהות.
22. אתיקה מקצועית
עובד מוזיאון -
(1) לא יעסוק בפעילות שיש בה, או עלול להיות בה, משום ניגוד אינטרסים למוזיאון שבו הוא מועסק, או למוזיאון מוכר אחר, ולא יקבל טובת הנאה כלשהי בכל נושא הקשור לעבודתו במוזיאון;
(2) לא יעסוק במסחר או בתיווך של עיסקה בפריטים הנכללים בתחום התענינותו של המוזיאון שבו הוא עובד, אלא אם כן הוא פועל מטעם המוזיאון;
(3) לא יתווך בעיסקה למכירת מוצגים שבמוזיאון, או לרכישת מוצגים על ידי המוזיאון, בין בשכר ובין שלא בשכר, אלא אם כן פעילות זו היא חלק מתפקידו במוזיאון;
(4) לא יאסוף פריטים שהם בתחום עבודתו, אלא אם כן אוסף הוא עבור המוזיאון; היה בידיו ערב היותו לעובד מוזיאון אוסף של פריטים שהם בתחום עבודתו, יפסיק עובד את האיסוף וידווח על כך להנהלת המוזיאון בו הוא עובד, בהתאם לנוהל שתקבע;
(5) רשאי לחוות-דעתו המקצועית, בין בתמורה ובין שלא תמורה, בענין שהוא בתחום התמחותו, בהתאם לנוהל שתקבע הנהלת המוזיאון בו הוא עובד.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 397.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ