אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40, 44(א), 45(א)(2) ו-(ג), 54, 57(ב) ו-58 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר לענין פרקים ב', ה' וז', בהסכמת שר הרווחה לענין פרק ו', בהתייעצות עם שר האוצר לענין פרק ד', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז, תשס"ח)
בתקנות אלה -
"אישור מינוי" - אישור השר לפי סעיף 40(ב) לחוק למינוי אדם כמתכנן יעדים תעסוקתי;
"בית חולים" - כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;
"גוף ציבורי" - רשות ציבורית כאמור בפסקאות (1) עד (8) להגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
"הכשרה מקצועית" - פעילות להכשרת משתתף לרבות בדרך של לימוד מעשי במקום עבודה או אצל בעל מקצוע;
"המוסד" - המוסד לביטוח לאימי;
"המשרד" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
"השר"2 - שר התעשיה המסחר והתעסוקה או מי שהוא הסמיכו;
"חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;
"מחלה" - מחלת משתתף או מחלת קרוב;
"מחלת משתתף" - לרבות היעדרות משתתפת בשל טיפולי הפריה חוץ גופית כמשמעותה בחוק עבודת נשים;
"מחלת קרוב" - כל אחת מאלה, ובלבד שהמחלה היתה מזכה את המשתתף להיעדר לפי חוק ממקום עבודתו אילו היה עובד:
(1) מחלת ילד כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993;
(2) מחלת הורה כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ג-1993;
(3) מחלת בן זוג כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998;
(4) הריון ולידה של בת זוג כמשמעותם בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000;
"מנהל המרכז" - מנהל תאגיד שמפעיל מרכז תעסוקה;
"מקום השירות" - מעביד שאצלו מבוצע שירות בקהילה;
"מקום מגורים" - כתובת המגורים האחרונה שעליה דיווח המשתתף לעובד המוסד שהוסמך לברר תביעה לגמלה לפי סעיף 13 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
"מקום מגורים חדש" - מקום מגוריו של משתתף עובר;
"מקום מגורים מקורי" - מקום מגוריו של תושב אזור שילוב בעת שהוחלו על האזור הוראות פרק ז' לחוק;
"מרכז תעסוקה מקורי" - מרכז התעסוקה הפועל באזור מקום המגורים המקורי;
"מרכז תעסוקה קרוב" - מרכז התעסוקה הקרוב ביותר למקום המגורים החדש, בין אם הוא מרכז התעסוקה המקורי ובין אם הוא מרכז תעסוקה אחר;
"משתתף עובר" - מי שהיה תושב אזור שילוב בעת שהוחלו על האזור הוראות פרק ז' לחוק ולאחר מכן העתיק את מקום מגוריו אל מחוץ לאזור למעט:
(1) מי שהתגורר במרכז קליטה והעביר את מקום מגוריו למגורי קבע אל מחוץ לאזור;
(2) מי שהעתיק את מקום מגוריו למקום מגורים חדש, שהמרחק בינו לבין מרכז התעסוקה הקרוב עולה על שישים קילומטרים.
"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"רופא המרכז" - רופא שאישר השר לפי סעיף 53(א)(2) לחוק;
"תכנית אישית" - כמשמעותה בפרק ז' לחוק;
"תנאים מגבילים" - תנאים רפואיים המגבילים את כושרו של משתתף לעבוד או להשתתף בתכנית אישית;
"תעודה מוכרת" - תעודת מחלה המוכרת לפי הוראות פרק ג', מאושרת בידי רופא המרכז לפי תקנה 9, אם מתכנן יעדים תעסוקתי התנה את תוקפה באישור;
"תעודה רפואית" - תעודת מחלה או תעודה בדבר תנאים מגבילים.
פרק ב': מתכנן יעדים תעסוקתי
2. כישוריו של מתכנן יעדים תעסוקתי ואישור מינויו 2
(א) הכישורים הנדרשים ממתכנן יעדים תעסוקתי הם אלה:
(1) בעל תעודת גמר של בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953, או סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, או במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך התרבות והספורט על לימודים שווי ערך ל-12 שנות לימוד;
(2) עבד כשכיר או כעצמאי בהיותו בגיר במשך שנה לפחות.
(ב) לא ייתן השר אישור מינוי לאדם שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא אינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;
(2) הוא הורשע באחת מהעבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:
(א) העבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), המפורטות להלן: עבירת אלימות, עבירה לפי פרק ז' סימן ה', עבירה לפי פרק ח' סימנים י' וי"ב , עבירה לפי פרק ט' סימנים ד' וה', עבירה לפי פרק י' סימן ה' או ו', עבירה לפי פרק י"א סימנים א' עד ו';
(ב) עבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;
(ג) עבירה לפי סעיף 55(ב) לחוק;
(ד) עבירה לפי חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, או חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;
(ה) עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כמתכנן יעדים תעסוקתי;
(3) בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לאישור מינוי כאמור בתקנה 4, התקיים בו האמור בפסקה (1), (2) או (4) של סעיף 1 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959.
(ג) השר רשאי לסרב ליתן אישור מינוי אם נתקיים באדם שלגביו התבקש האישור אחד מאלה:
(1) הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מהעבירות המפורטות בתקנת משנה (ב);
(2) הוא פעל כמתכנן יעדים תעסוקתי בלא אישור מינוי או בניגוד לתנאיו.
3. ביטול אישור מינוי 2
(א) השר רשאי לבטל אישור מינוי אם באדם שלגביו ניתן האישור נתקיים אחד מאלה:
(1) האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2) בעל האישור הורשע בעבירה מהעבירות המפורטות בתקנה 2(ב) או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;
(3) בעל האישור פעל בניגוד לתנאיו;
(4) בעל האישור הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;
(5) מונה לבעל האישור עובד ציבור מלווה לפי הוראות סעיף 50 לחוק;
(6) בעל האישור אינו מקיים את תפקידו כראוי לרבות אי קיום הנחיות שהשר מוציא מזמן לזמן;
(7) בעל האישור התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כמתכנן יעדים תעסוקתי;
(8) בבעל האישור התקיים האמור בתקנה 2(ב)(3) בעת ששימש כמתכנן יעדים תעסוקתי.
(ב) הוגש כתב אישום נגד מי שניתן לו אישור מינוי בעבירה כאמור בתקנה 2(ב)(1) או (2), רשאי השר להתלות את האישור עד לסיום ההליכים.
4. הגשת בקשה למתן אישור מינוי
בקשה למתן אישור מינוי תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותכלול -
(1) פרטים הנוגעים לאדם שמבקש אישור מינוי (להלן - המבקש) ולמרכז התעסוקה;
(2) אישור מנהל המרכז כי המבקש מועמד לתפקיד מתכנן יעדים תעסוקתי במרכז התעסוקה;
(3) התחייבות המבקש למלא אחר תנאי האישור, הוראות החוק ותקנות אלה והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מהמרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - המרשם);
(4) כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידת המבקש בתנאים הקבועים בתקנה 2(א).
5. הארכת תוקף אישור מינוי 2
(א) השר רשאי להאריך את תוקפו של אישור מינוי בהתקיים תנאים אלה:
(1) הוגשה בקשה להארכת אישור ערוכה לפי הטופס שבתוספת השניה;
(2) מנהל המרכז אישר כי המבקש ממשיך לשמש עובד התאגיד המפעיל את מרכז התעסוקה וכי המרכז מעוניין בהמשך עבודתו ופירט אם התקיימו תנאים המאפשרים ביטול האישור או התלייתו;
(3) המבקש חתם על התחייבות כאמור בתקנה 4(3) ביחס לתקופת הארכת האישור, לפי הנוסח המפורט בתוספת השניה.
(ב) השר רשאי שלא להאריך את תוקף האישור אם התקיים תנאי המאפשר ביטול האישור או התלייתו.
6. הוראות עזר 2
(א) השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים לדעתו, לטיפול בבקשה לאישור או להארכתו.
(ב) החלטה לפי תקנה 2(ג), 3(א) או (ב) או החלטה שלא להאריך את תוקף האישור לפי תקנה 5(ב) תתקבל לאחר שניתנה למבקש או לבעל האישור, לפי הענין, ולמנהל המרכז הזדמנות להביא את טענותיהם לפני השר.
פרק ג': הכרה בתעודה רפואית
7. הכרה בתעודה בדבר תנאים מגבילים
תעודה בדבר תנאים מגבילים שהמציא משתתף תוכר אם התקיימו בה כל אלה:
(1) היא חתומה בידי רופא מומחה לרפואה תעסוקתית או לרפואה שיקומית;
(2) מצוינים בה הפרטים כלהלן:
(א) שם המשתתף ומספר זהותו;
(ב) אבחון התנאים המגבילים;
(ג) התקופה שבה מתקיימים התנאים המגבילים;
(ד) פירוט התנאים אשר בהתקיימם יוכל המשתתף לעבוד או להשתתף בתכנית אישית;
(ה) שם הרופא, מענו, מספר רישיון לעסוק ברפואה ומספר רישיון לעסוק ברפואה תעסוקתית או ברפואה שיקומית;
(3) התעודה נערכה בעבור מרכז התעסוקה עובר למועד בקשת המשתתף להכיר בתנאים המגבילים.
8. תנאים להכרה בתעודת מחלה
תעודת מחלה שהמציא משתתף תוכר אם התקיימו בה כל אלה:
(1) היא חתומה בידי רופא קופת חולים, ואם היה המשתתף מאושפז בתקופת המחלה - בידי רופא בית חולים;
(2) מצוינים בה הפרטים כלהלן:
(א) שם החולה ומספר זהותו;
(ב) אבחון המחלה;
(ג) מספר ימי המחלה;
(ד) שם הרופא, מענו, מספר רישיון לעסוק ברפואה;
(3) התעודה נערכה בתקופת המחלה.
9. אישור רופא המרכז
(א) מתכנן יעדים תעסוקתי רשאי להתנות הכרה בתעודה רפואית באישור רופא המרכז.
(ב) כתנאי למתן אישורו, רשאי רופא המרכז לדרוש מן המשתתף לעמוד לבדיקה רפואית לפניו ולהמציא הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל ענין הקשור בתעודה הרפואית, והכול אם המידע דרוש לשם מתן האישור.
(ג) החלטת רופא המרכז תינתן בכתב והעתק ממנה יימסר למשתתף.
פרק ד': היעדרות מאושרת מתכנית א ישית
10. אישור היעדרות (תיקון: תשס"ו, תשס"ז)
(א) מתכנן יעדים תעסוקתי יאשר, לבקשת משתתף, את היעדרותו של המשתתף מן התכנית האישית שהוכנה לו במועדים אלה:
(1) יום המנוחה השבועית כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
(2) ימי חג כמפורט בתוספת השלישית;
(3) שבתון על פי דין;
(4) ימי מחלת משתתף שלגביהם ניתנה תעודה מוכרת;
(5) שישה ימים במהלך כל שישה חודשים מיום שנקבע כמשתתף, בשל מחלת קרוב ושלושה ימים נוספים במהלך ששת החודשים האמורים במקרה של מחלת ילד של משתתף חד-הורי, ובלבד שהמשתתף מסר למתכנן היעדים התעסוקתי את הטפסים והאישורים הנדרשים לפי החוק המתייחס למחלת הקרוב, כאמור בהגדרה "מחלת קרוב", כאילו היה עובד המגיש את הטפסים והאישורים למעבידו;
(6) היעדרות בשל שירות מילואים;
(7) חופשת אימוץ כמשמעותה בסעיפים 6 ו-6א לחוק עבודת נשים;
(8) ימים שבהם מקום הביצוע של התכנית האישית אינו פועל, ובלבד שההיעדרות אושרה בידי מתכנן היעדים התעסוקתי;
(9) היעדרות עקב אבל על פטירת קרוב משפחה כמפורט בתוספת הרביעית.
(10) היעדרות עקב אשפוז ילדו של המשתתף בבית חולים, ובלבד שהמשתתף מסר למתכנן היעדים התעסוקתי אישור רפואי מתאים; היעדרות כאמור לא תאושר במקרים האלה:
(א) ההורה השני של הילד הוא משתתף שקיבל אישור להיעדר כאמור;
(ב) בת הזוג של המשתתף זכאית לגמלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, אלא אם כן בחזקת האם כמה ילדים קטינים;
(ג) תקופת האשפוז עולה על חודש מלא;
(11) היעדרות משתתף אב שלילדו טרם מלאו 7 שנים, עקב אשפוז בת זוגו ובלבד שהמשתתף מסר למתכנן היעדים התעסוקתי אישור רפואי מתאים ותקופת האשפוז אינה עולה על חודש מלא.
(12) שלושה ימים רצופים, פעם אחת בשנה מיום שנקבע כמשתתף, לפי בקשתו, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(1) חלף חודש לפחות מיום שנקבע כמשתתף;
(2) הוגשה בקשה בכתב למתכנן היעדים התעסוקתי שבועיים לכל הפחות לפני מועד ההיעדרות המבוקש; בקשות חריגות שיוגשו באיחור יועברו לאישור יושב ראש מינהלת מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה (מהל"ב) שבמשרד; לא יאושרו בקשות רטרואקטיביות;
(3) הבקשה אושרה מראש ובכתב בידי מתכנן היעדים התעסוקתי.
(ב) מתכנן יעדים תעסוקתי רשאי לאשר, לבקשת משתתף, היעדרויות נוספות מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם ניתן על כך אישור השר.
(ג) מתכנן היעדים התעסוקתי רשאי להתנות אישור לפי פסקאות (6) עד (9) של תקנת משנה (א) ואישור לפי תקנת משנה (ב) בקבלת תיעוד מתאים מהמשתתף.
(ד) משתתף יודיע למתכנן היעדים התעסוקתי מיד לכשנודע לו כי הוא עומד להיעדר מהתכנית האישית, מכל סיבה שהיא; לא הודיע משתתף כאמור ונעדר מהתכנית האישית מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א) רשאי מתכנן יעדים תעסוקתי לדרוש מהמשתתף לבצע את התכנית האישית במועדים חלופיים כמספר הימים שבהם נעדר כאמור.
פרק ה': שינוי מקום מגורים
11. החלת פרק ז' לחוק
הוראות פרק ז' לחוק יחולו במלואן על משתתף עובר.
12. שיוך למרכז תעסוקה (תיקון: תשס"ז, תשס"ח) 2
(א) שילובו בעבודה של משתתף עובר יקודם, בכפוף להוראות תקנת משנה (ב), במסגרת מרכז התעסוקה הקרוב, אלא אם כן הוא מעוניין כי שילובו בעבודה יקודם במרכז התעסוקה המקורי.
(ב) השר רשאי, לבקשת משתתף עובר, לאחר שנתן למתכנן היעדים התעסוקתי להביע את עמדתו בעניין, ומנימוקים מיוחדים שירשמו, להורות כי קידום שילובו של המשתתף העובר בעבודה ייעשה במרכז תעסוקה לבחירת המשתתף.
(ג) משתתף עובר שהעביר את מקום מגורי הקבע שלו אל מחוץ לאזור למקום המרוחק בין 40 ל-60 קילומטרים ממרכז התעסוקה המקורי יטופל במרכז התעסוקה הקרוב או המקורי, לבחירתו.
(ד) אם המרחק ממקום מגוריו הנוכחי של המשתתף למרכז התעסוקה שבחר בהתאם לתקנת משנה (ג) עולה על 40 קילומטרים, יחול לגביו אחד מאלה:
(1) מרכז התעסוקה יספק למשתתף הסעה למקום ביצוע התכנית האישית ובחזרה, וזמן הנסיעה האמור, העולה על שעה אחת, יימנה כשעות השתתפות בתכנית האישית ובלבד שהיקף השעות של תכניתו האישית עולה על שעה בשבוע;
(2) מרכז התעסוקה יקבע למשתתף תכנית אישית במקום שאינו עולה על 40 ק"מ ממקום מגוריו הנוכחי של המשתתף.
השר רשאי, לבקשת המשתתף, לאחר שנתן למתכנן היעדים התעסוקתי להביע את עמדתו בעניין, ומנימוקים מיוחדים שירשמו, להורות כי קידום שילובו של המשתתף ייעשה כאמור בפסקה (2).
13. חישוב מרחקים
מדידת מרחק לענין תקנות אלה תיעשה בין הכניסות ליישובים שביניהם נמדד המרחק.
פרק ו': אישור השתתפות
14. עריכה, דרכים ומועדים
(א) אישור ההשתתפות ייערך לפי הטופס שבתוספת החמישית ויועבר למוסד באופן ממוחשב באמצעות המשרד.
(ב) אישור ההשתתפות יימסר למוסד לא יאוחר מהחמישי לחודש שלאחר החודש שבעדו משתלמת הגמלה; העתק למשתתף ולמשרד יימסר לא יאוחר משלושה ימים לאחר העברת האישור למוסד.
פרק ז': שירות בקהילה
15. תקופה והיקף מרביים של השירות
משתתף יבצע שירות בקהילה בהיקף ולתקופה כדלהלן:
(1) היקף השעות המרבי של השירות לא יעלה על תשע שעות ביום; בין יום שירות אחד למשנהו תהיה הפסקה של שתים עשרה שעות לפחות; לענין שירות שמבוצע בכמה מקומות - יימנו השעות בכל המקומות במצטבר;
(2) תקופת השירות באותו מקום שירות לא תעלה על ארבעה חודשים (להלן - תקופת השירות);
(3) פרק הזמן שבין תקופת שירות, שביצע משתתף בהיקף המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, לבין תקופת שירות אחרת, לא יפחת מהאמור בטור ב' שלצדו:
טור א'
היקף השירות
טור ב'
פרק הזמן שבין התקופות

(א) עד יום בשבוע בממוצע
חודש רצוף

(ב) מעל יום ועד יומיים
בשבוע בממוצע
חודשיים רצופים

(ג) מעל יומיים ועד שלושה
ימים בשבוע בממוצע
שלושה חודשים רצופים

(ד) מעל שלושה ימים בממוצע
ארבעה חודשים רצופים


16. מקום ביצוע השירות
(א) שירות בקהילה יכול שיתבצע בכל מקום עבודה, למעט במקום עבודה של יחיד ובמקום עבודה הפועל למטרות רווח, בכפוף לתנאים האלה:
(1) שירות בקהילה בגוף ציבורי יבוצע רק בפרויקטים חד-פעמיים לזמן קצוב שאישרו המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיכו והממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי שהוא הסמיכו;
(2) מקום השירות מינה עובד באותו מקום שתפקידו לסייע וללוות את המשתתפים;
(3) חלות על מקום השירות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), התשל"ט-1979, ותקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 (להלן - תקנות עבודת נשים), ימסור מקבל השירות מידע וידריך את המשתתפים כאילו היו עובדיו.
(ב) לא יבוצע שירות בקהילה בידי משתתף במקום שבו אסור להעביד עובד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (בפרק זה - פקודת הבטיחות), והוראות תקנות עבודת נשים.
17. תקופה מרבית למקום שירות 2
תקופת ביצוע השירות על ידי סך כל המשתתפים במקום השירות לא תעלה על שנתיים ואולם השר יהיה רשאי להאריך תקופה זו למקום שירות מסוים; התקופה האמורה תמנה מיום תחילת ביצוע השירות לראשונה במקום השירות.
18. החלת דיני בטיחות
יראו משתתף, המבצע שירות בקהילה, במקום שירות שחלות עליו הוראות לפי פקודת הבטיחות, כאילו היה עובד של אותו מקום לענין ההוראות האמורות.
19. אי תחולה
הוראות פרק זה לא יחולו על הכשרה מקצועית.
פרק ח': שונות
20. מסירת מידע
מסירת מידע בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק יכול שתיעשה באופן ממוחשב באמצעות המשרד.
21. תוקף
תוקפן של תקנות אלה ביום תחילתו בתקופת תוקפו של פרק ז' לחוק.
תוספת ראשונה - חמישית (תיקון: תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח) 3
_____________________
1 ק"ת תשס"ה, 184; תשס"ו, 587; תשס"ז, 156; תשס"ח, 1082.
2 פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ה, 3779) המסמיכה את בעלי התפקידים במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה המפורטים בטור א' להלן, לענין התקנות המפורטות בטור ב' לצדם:
טור א' טור ב'
בעלי התפקידים התקנות
1. המנהל הכללי ויושבת ראש 2(ב) ו-(ג), 3, 5
מינהלת 6(א), 10(ב) הבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה 12(ב)(3)
(להלן-המינהלה) 17

2. מנהל התקשרויות המינהלה 2(ב) ו-(ג), 3, 5
6(א), 12(ב)(3).
3 הנוסח אינו מובא.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ