אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ה-2005

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ה-2005

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 58 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א: הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור" - אזור שהוחלו עליו הוראות פרק ז' לחוק;
"אישור השתתפות" - כמשמעותו בפרק ז' לחוק;
"הוועדה" - ועדת ערר שמונתה בהתאם לסעיף 46(ב) לחוק;
"המוסד", "המשרד", "רופא המרכז" ו"תעודה רפואית" - כהגדרתם בתקנות המדיניות הכלכלית;
"השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"ימי אבל וחג" - כמשמעותם בתוספת השלישית והרביעית לתקנות המדיניות הכלכלית;
"מומחה רפואי" - רופא מומחה ברפואה שיקומית, תעסוקתית או בפסיכיאטריה, שאישר השר לענין תקנות אלה לבדיקת מצב בריאותו וכושרו הגופני של משתתף;
"מרכז תעסוקה" - המרכז שבו מקודם שילובו בעבודה של המשתתף מגיש הערר;
"משיב" - תאגיד שמפעיל מרכז תעסוקה;
"משתתף" - כהגדרתו בסעיף 37 לחוק;
"תקנות המדיניות הכלכלית" - תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004.
2. מקום השיפוט
ערר יוגש ויידון בוועדה שבאזור שיפוטה מצוי מרכז התעסוקה שבו עובד מתכנן היעדים התעסוקתי שנתן את ההחלטה נושא הערר.
3. פרטי הערר
(א) ערר יהיה ערוך לפי טופס 1 שבתוספת ויכלול את -
(1) פרטי המשתתף מגיש הערר ומען להמצאת מסמכי ערר;
(2) ציון מרכז התעסוקה;
(3) תמצית ההחלטה שעליה מוגש הערר והתאריך שבו היא נודעה למשתתף;
(4) תקופת ההארכה שניתנה בניסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, אם ניתנה;
(5) העובדות שעליהן מסתמך המשתתף ונימוקיו;
(6) הסעד המבוקש.
(ב) לערר יצורף -
(1) העתק צילומי של המסמכים שעליהם מסתמך המשתתף;
(2) אישור השתתפות - אם המשתתף עורר על קביעה שבו;
(3) העתקי תעודות רפואיות שהוגשו לרופא המרכז והעתק החלטתו, אם ניתנה - אם המשתתף עורר בנושאים רפואיים.
4. כתב תשובה
(א) כתב תשובה יהיה ערוך לפי טופס 2 שבתוספת ויכלול את -
(1) פרטי המשיב מען ומספר פקסימילה להמצאת מסמכי ערר;
(2) נימוקים להחלטה שמוגש עליה הערר והתאריך שבו היא נודעה למשתתף;
(3) תקופת ההארכה שניתנה בניסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, אם ניתנה;
(4) תגובת המשיב לטענות המשתתף.
(ב) לכתב התשובה יצורף העתק צילומי של המסמכים שעליהם מסתמך המשיב לרבות אישור ההשתתפות והתכנית האישית במקרה הצורך.
(ג) ביקש המשיב מהוועדה למחוק על הסף את הערר, כולו או מקצתו, לפי סעיף 24 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק בתי דין), יפרט בכתב התשובה את הטעמים לכך.
5. ערר בנושאים רפואיים
(א) היה הערר בנושאים רפואיים, תעביר הוועדה בפקסימילה את מסמכי הערר למומחה רפואי לקבלת חוות דעתו, ביום שבו הוגש כתב התשובה.
(ב) מומחה רפואי יערוך את חוות דעתו לפי טופס 3 שבתוספת, ויעביר אותה לוועדת הערר באמצעות פקסימילה לא יאוחר משלושה ימים מקבלת הערר וכתב התשובה; סבר המומחה הרפואי כי יש צורך במידע נוסף לשם מתן חוות דעתו, רשאי הוא לדרוש מן המשתתף להתייצב לפניו לבדיקה רפואית במועדים שיחליט וכן רשאי הוא לפנות לרופא המרכז או לרופא החתום על התעודה הרפואית לקבלת הבהרות ופרטים נוספים, בכל ענין הקשור לערר, והכל אם המידע דרוש לשם מתן חוות דעתו ובמקרה זה יודיע על כך לוועדת הערר ויעביר אליה את חוות דעתו, באמצעות פקסימילה, לא יאוחר משמונה ימים מקבלת הערר וכתב התשובה.
(ג) סירב משתתף להופיע לפני מומחה רפואי, להמציא פרטים והבהרות שדרש במועדים שהחליט או כי חוות הדעת ומידע רפואי הנוגע לה יימסרו לוועדה ולמשיב, יראוהו כמי שוויתר על עררו; ועדת הערר רשאית לקבוע מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי אי-הופעה או אי-המצאה כאמור לא ייחשבו סירוב לענין תקנת משנה זאת;
6. הגשת מסמכים והמצאתם וקביעת מועד הדיון
(א) ערר וכתב תשובה יוגשו בעותק אחד, מודפסים וחתומים בידי המשתתף או המשיב, לפי הענין, במשרדי ועדת הערר בהתאם לאמור בתקנה 2; ואולם, משתתף רשאי להגיש את הערר גם בכתב יד קריע וברור.
(ב) במועד הגשת הערר יינתן למשתתף זימון לדיון בנוסח שלפי טופס 4 לתוספת, שייקבע למועד שלא יעלה על ארבעה עשר ימים מיום הגשת הערר; היה הערר בנושאים רפואיים, יהיה הזימון למועד שלא יעלה על שבעה עשר ימים מיום הגשת הערר.
(ג) הוועדה תמציא למשיב, באמצעות פקסימילה, את הערר עם הזימון לדיון בנוסח שלפי טופס 5 לתוספת, ביום שבו הוגש לה.
(ד) המשיב יגיש למשרדי הוועדה כתב תשובה לא יאוחר מחמישה ימים מיום שהומצא לו הערר.
(ה) הוועדה תמציא למשתתף את כתב התשובה בדואר רשום עם אישור מסירה בתוך יומיים מהגשתו; המשתתף יהיה רשאי לקבל העתק של כתב התשובה במזכירות ועדת הערר.
(ו) לא הגיש משיב כתב תשובה במועד המפורט בתקנת משנה (ד), רשאית הוועדה לקיים את הדיון בהעדר כתב תשובה.
(ז) סבר מומחה רפואי כי עליו לערוך למשתתף בדיקה רפואית בהתאם להוראות תקנה 5(ב), תודיע לו הוועדה על מועד הבדיקה באמצעות מספרי הטלפונים שציין בערר; לענין זה יראו הודעה שנמסרה בטלפון כהמצאה של זימון לבדיקה.
(ח) נתן מומחה רפואי את חווה דעתו, יהיו המשתתף והמשיב רשאים לקבל העתק ממנה במזכירות הוועדה עובר לדיון.
(ט) מסמך שיישלח באמצעות פקסימילה ייראה כמסמך שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח אם נשלחה עד השעה 16:00 בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, או ימי מנוחה שנקבעו בחיקוק; מסמך שיישלח באמצעות פקסימילה ביום ו', ביום מנוחה או לאחר השעה 16:00, יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו; השולח יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימילה את המסמך ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך שנשלח, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.
(י) משלוח מסמך בדואר רשום ייעשה עם אישור מסירה שיצורף לתיק הערר.
7. מיצוי הליכים
משתתף לא יצרף לערר ולא יגיש לוועדה או למומחה רפואי מסמכים או תעודות רפואיות אלא אם כן הגישם, לפני הגשת הערר, למתכנן יעדים תעסוקתי או לרופא המרכז.
8. אי התייצבות
הוועדה רשאית להחליט בערר בלא נוכחות המשיב או המשתתף, אם הוזמנו בהתאם להוראות תקנות אלה ולא התייצבו או אם התייצבו ועזבו את הישיבה לפני סיומה.
9. החלטת הועדה
(א) יושב ראש ועדת הערר או מי שהוא קבעו לצורך זה, ירשום בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון ויחתום עליו.
(ב) עם תום הדיון בערר ולא יאוחר משלושה ימים מהדיון, תיתן הוועדה את החלטתה בערר; נוסף על האמור בסעיף 40(ב) לחוק בתי דין, תעביר הוועדה את ההחלטה, מיד עם הינתנה, למוסד באופן ממוחשב באמצעות המשרד ולמשיב באמצעות פקסימילה.
(ג) עם קבלת החלטת הוועדה ולא יאוחר מיומיים מקבלתה, ישלח המשיב למוסד אישור השתתפות חדש, במידת הצורך.
10. מועדים להופעת משתתף
לא ייקבעו מועדים להופעת משתתף לפני מומחה רפואי או לפני הוועדה ביום המנוחה השבועית, ימי אבל וחג או בימים שבהם משתתף מצוי בשירות מילואים.
11. הארכת מועדים
הוועדה רשאית להאריך מועד שנקבע בתקנות אלה ואולם, הארכת מועדים שתגרום לכך שההחלטה תינתן במועד העולה על עשרים ואחד ימים מהגשת הערר תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו, בשים לב להוראת סעיף 3ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
12. חזרה מן הערר
הודיע העורר לוועדת הערר כי הוא חוזר בו מן הערר, יבוטל הערר וועדת הערר תודיע על כך למשיב.
13. תוקף
תקופת תוקפן של תקנות אלה לתקופת תוקפו של פרק ז' לחוק.
תוספת
טופס 1
(תקנה 3(א))
לפני ועדת ערר ב ___________ ערר מס' ____________
שבין
__________
נגד
______________
ערר לפי פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004
(תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - החוק)
מוגש בזה ערר על החלטת מתכנן היעדים התעסוקתי מיום ____________
1. פרטי העורר:
שם פרטי ושם משפחה: _______________.
מס' זהות: ___________
מען להמצאת מסמכי ערר: _________________ מיקוד: _________
טלפון למסירת הודעות: ____________
טלפון נייד: _____________
2. ציון מרכז התעסוקה:
אזור: _______________
3. תמצית ההחלטה שמוגש עליה הערר: __________________
4. התאריך שבו נודעה ההחלטה לעורר: __________________
5. תקופת ההארכה שניתנה בניסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, אם ניתנה:
6. העובדות שהעורר מסתמך עליהן ונימוקיו
(כתוב כל נימוק בנפרד ובצורה תמציתית; במידת הצורך, צרף גיליון נוסף)
7. הסעד המבוקש: ______________________________________
המסמכים המצורפים* לערר זה הם (יש לפרט): ___________________
ידוע לי ואני מסכים לכך שאם הערר הוא בנושאים רפואיים רשאי מומחה רפואי כמשמעותו בתקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ה-2005, לדרוש ממני להתייצב לפניו לבדיקה רפואית במועדים שעליהם יודיע לי באמצעות הטלפון שאת מספרו ציינתי כטלפון למסירת הודעות וכן רשאי הוא לפנות לרופא המרכז או לרופא החתום על התעודה הרפואית לקבלת הבהרות ופרטים נוספים, בכל ענין הקשור לערר, והכל אם המידע דרוש לשם מתן חוות דעתו.
ידוע לי כי אם אסרב להופיע לפניו או להמציא פרטים והבהרות שדרש במועדים שקבע, יראו אותי כמי שוויתר על עררו.
אני מסכים כי חוות הדעת ומידע רפואי הנוגע אליה יימסרו לוועדת הערר ולמשיב.
_______________ ________________
תאריך חתימת העורר
__________
* יש לצרף העתק צילומי של המסמכים שעליהם מסתמך העורר; משתתף העורר על קביעה באישור השתתפות לפי סעיף 45 לחוק, יצרף את אישור ההשתתפות.
לערר בנושאים רפואיים יש לצרף תעודות רפואיות שהוגשו לרופא המרכז והעתק החלטתו, אם ניתנה. משתתף הצפוי לשרת שירות מילואים בסמוך לאחר הגשת הערר יצרף את צו הזימון לשירות מילואים. אין לצרף מסמכים או תעודות רפואיות שטרם הוגשו למתכנן יעדים תעסוקתי או רופא המרכז.
טופס 2
(תקנה 4(א))
לפני ועדת ערר ב ___________ ערר מס' ____________
שבין
__________

נגד
______________
כתב תשובה לערר לפי פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004
אני החתום מטה מבקש מוועדת הערר לדחות את הערר ומוסר פרטים אלה:
1. פרטי העורר :
שם פרטי ושם משפחה:
מס' זהות:
מען להמצאת מסמכי ערר: _____________ מיקוד:__________
טלפון: ___________
2. פרטי המשיב: ____________________________
שם התאגיד: __________________
כתובתו: ___________________________________
איש קשר לערר: _______________________
מס' טלפון: _____________________
מס' טלפון נייד: __________________
מס' פקסימילה: __________________
3. נימוקים למחיקתו על הסף של הערר, כולו או מקצתו *(אם ישנם)
4. הנימוקים להחלטה שמוגש עליה הערר:_____________________
5. התאריך שבו הודעה ההחלטה לעורר: ____________________
6. תקופת ההארכה שניתנה בניסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, אם ניתנה:
7. תגובת המשיב לטענות שמעלה המשתתף (התייחס לכל טענה בנפרד ובצורה תמציתית; במידת הצורך, צרף גיליון נוסף)
המסמכים המצורפים** לערר זה הם (יש לפרט):

תאריך חתימת המשיב
____________
* לפי סעיף 24 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.
** יש לצרף העתק צילומי של המסמכים שעליהם מסתמך המשיב, לרבות אישור ההשתתפות והתוכנית האישית במקרה המתאים.
לערר בנושאים רפואיים יש לצרף החלטת רופא המרכז, אם ניתנה.
טופס 3
(תקנה 5)
לפני ועדת ערר ב ערר מס'
שבין

נגד

חוות דעת מומחה רפואי
שם הרופא
מומחיות: רפואה שיקומית / תעסוקתית/ פסיכיאטריה*
מען ומקום עבודה
מס' רישיון
1. להלן חוות דעתי לטענות המועלות בערר (יש לפרט את הממצאים והנימוקים לחוות הדעת):
( חוות דעתי ניתנת בהתבסס על מסמכי הערר;
(חוות דעתי ניתנה בהתבסס על מסמכי הערר ולאחר שבדקתי את המשתתף/קיבלתי ממנו הבהרות ופרטים נוספים*;


2. אין בידי לתת חוות דעת שכן המשתתף סירב להופיע לפני או להמציא פרטים והבהרות על אף שנתבקש לעשות כן ביום
________
* מחק את המיותר

תאריך חתימה
טופס 4
(תקנה 6(ב))
לפני ועדת ערר ב ערר מס'
שבין

נגד

הזמנה לדיון בערר
אל
הנך מוזמן להתייצב לדיון שיתקיים ביום __________ בשעה _______
בכתובת: __________________________________
אם לא תתייצב לדיון ביום ובשעה כאמור, תהא הוועדה רשאית להחליט בערר בהעדרך.

תאריך חתימה חותמת
טופס 5
(תקנה 6 (ג))
לפני ועדת ערר ב ערר מס'
שבין

נגד

דרישה להגיש כתב תשובה והזמנה לדיון
אל
מס' פקסימילה
הואיל ו מס' זהות הגיש ערר נגדך ביום ,
המצורף בזה, הינך נדרש להגיש כתב תשובה, לא יאוחר מחישה ימים מהיום שהומצאה לך דרישה זו, והינך מוזמן להתייצב לדיון בערר שיתקיים ביום , בשעה בכתובת:
אם לא תגיש כתב תשובה כאמור או לא תתייצב לדיון ביום ובשעה כאמור, תהא הוועדה רשאית להחליט בערר בלא כתב תשובה או בהעדרך, לפי הענין.

תאריך חתימת-מרכז הוועדה חותמת
____________________
1 ק"ת תשס"ה, 807.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ