אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
בתקנות אלה -
"החוק" - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;
שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
2. תחולת סדר הדין האזרחי
בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.
3. בית המשפט המוסמך
בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או החסוי, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לחסוי מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים.
4. המצאת בקשה
בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בשלושה עתקים ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא -
(1) לקטין, לפסול הדין או לחסוי, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;
(2) ליועץ המשפטי לממשלה;
(3) למי שבית המשפט הורה על כך.
5. בקשה להכרזת פסול דין
(א) בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש.
(ב) המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין.
6. בקשה למינוי אפוטרופוס
(א) בקשה למינוי אפוטרופוס תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של החסוי ואת הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, ויצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.
(ב) הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרש בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב.
7. בקשת הורה
בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני.
8. החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה
לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו.
9. צו למינוי אפוטרופוס (תיקון: תשמ"ט)
(א) צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת ויסומן במספר סידורי שוטף של בית המשפט שהוציאו; בצו יצויין אם המינוי הוא כללי או מוגבל, ואם הוא מוגבל - לאילו ענינים נתמנה האפוטרופוס.
(ב) עם מתן הצו ימציא המזכיר הראשי של בית המשפט העתק ממנו לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה שעל פיה ניתן, על כל נספחיה.
10. פרטה ודו"חות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ט, תשנ"ב)
(א) פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר, אלא אם כן שווים הכולל של נכסי החסוי אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.
(ב) הפרטה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.
10א. רישום (תיקון: תשל"ב)
(א) משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי החסוי מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.
(ב) הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי.
11. ציון התפקיד
בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם החסוי.
12. הודעה ליועץ המשפטי לממשלה (תיקון: תשמ"ט)
העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט, יועבר לבא-כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.
13. שחרור מתצהיר (תיקון: תשנ"ב)
בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.
14. פנקסים (תיקון: תשל"ב, תשנ"ב)
(א) אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות.
(ב) הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה - מקורה, ולגבי כל הוצאה - יעודה.
(ג) אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנהוג אין להם קבלות.
(ד) כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של החסוי, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.
15. חשבון נפרד
אפוטרופוס יחזיק את כספי החסוי בחשבון נפרד בבנק על שם החסוי ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם.
15א. ביטוח (תיקון: תשל"ב)
האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:
(1) מפני אבדן רכוש ומפני אש - של נכסי החסוי;
(2) מפני אחריות מעבידים - לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי החסוי.
15ב. דין וחשבון (תיקון: תשל"ב, תשמ"ט, תשנ"ב)
אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי, לתקופת אותו דין וחשבון -
(1) את ההוצאות וההכנסות;
(2) פירוט הנכסים והחובות;
(3) פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל החסוי וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי החסוי ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של החסוי בביטוח רפואי וסוציאלי.
15ג. חשבונות ומסמכים אחרים (תיקון: תשל"ב)
אפוטרופוס יגיש לבית המשפט במצורף לדין וחשבון -
(1) העתק מחשבון הבנק של החסוי ליום עריכת הדין וחשבון;
(2) חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;
(3) מאזן וחשבון ריווח והפסד - לגבי ניהול עסק;
(4) רשימת הדיירים - לגבי ניהול בנין להשכרה.
15ד. בדיקת הפרטה והדו"חות (תיקון: תשל"ב, תשמ"ט)
(א) האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.
(ב) האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו"ח לגבי ניהול עסק של החסוי יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.
(ג) עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו"ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.
15ה. פטור מבדיקה (תיקון: תשל"ב, תשמ"ט)
(א) האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח בכל אחד מאלה:
(1) האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של החסוי;
(2) לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי החסוי מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח;
(3) מעיון ראשון בדו"ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכי אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו"ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב.
16. רישום מרכזי של פסולי דין
(א) ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו.
(ב) הכריז בית המשפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה.
תוספת
(תיקון: תשל"ב, תשמ"ט, תשנ"ב)
טופס 1
(תקנה 9(א))
בבית המשפט המחוזי ב תיק
צו מינוי מס'
צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן - החוק)
בענין החסוי(ה)
שם מלא שם האב
המבקש:
שם מלא קרבתו לחסוי (ככל שקיימת)
שמענו למסירת כתבי בי-דין הוא
לאחר שעיינתי בבקשה ובצירופיה ושמעתי את
אני ממנה בזה את
שם מלא מס' ת"ז מען
אפוטרופוס על החסוי(ה):

שם החסוי/ה שם האב מס' ת"ז מען
מינוי זה הוא כללי* מינוי זה מוגבל כדלקמן*:
הוראות מיוחדות*:
על האפוטרופוס לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו, ולהגיש למשרד האפוטרופוס הכללי, הפועל ליד בית משפט זה, פרטה ודו"חות לפי הוראותיו ובמועדים שנקבעו בחוק, בידי בית המשפט או בידי האפוטרופוס הכללי, לפי הענין.
העתק צו זה יומצא לאפוטרופוס הכללי עם נתינתו.
היום
חתימת השופט
________________
* מחק את המיותר.

טופס 2
(תקנה 10(ב))
אל האפוטרופוס הכללי ב תיקכם מס'
בענין האפוטרופסות על החסוי(ה)
שם מס' ת"ז מען
פרטה
1. אני הח"מ המען
המכהן על פי צו שניתן בבית המשפט המחוזי
בתיק ביום כאפוטרופוס על החסוי(ה), מגיש בזה פרוט נכסי החסוי(ה) וחובותיו ליום
1. נכסי החסוי
(א) מיטלטלין
(1) רהיטי בית וחפציו:


(2) תכשיטים ודברי ערך אחרים:


(ב) מקרקעין וזכויות במקרקעין:
(1)
(2)
(3)
(ג) כספי החסוי וחובות המגיעים לו:
(1) יתרת כספים ונ"ע בבנקים:


(2) חובות המגיעים לחסוי:


(3) זכויות אחרות:

2. חובותיו של החסוי:
(1)
(2)
(3)

תצהיר
הנני מצהיר כי פרטה זו משקפת את מלוא נכסיו וחובותיו של החסוי הידועים לי, לתאריך היום, וכי תוכן הצהרתי אמת.

תאריך חתימת המצהיר/ה
הנני מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפני, עורך דין
במשרדי מר/גב' שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חותמת חתימת מקבל התצהיר
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 2080; תשל"ב, 424; תשמ"ט, 36; תשנ"ב, 1306.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ