אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב) ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
1. בית המשפט המוסמך
בית המשפט המוסמך לקבוע את שכרו של אפוטרופוס לפי תקנות אלה הוא בית המשפט המחוזי שמינהו.
2. בקשה לקביעת שכר
בקשת אפוטרופוס לקביעת שכרו (להלן - הבקשה) תהא ערוכה לפי טופס 1 בתוספת ותוגש לבית המשפט בשני עותקים.
3. האפוטרופוס הכללי - משיב
(א) המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי, ועותק אחד הימנה, על כל צירופיה, יומצא לו במשרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט.
(ב) האפוטרופוס הכללי יקבע את עמדתו ביחס לבקשה בהתחשב בהיקף עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו, ויודיעה לבית המשפט, בעת הדיון בבקשה או לפני כן בכתב; הודיע האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על עמדתו בכתב - לא יוזמן לדיון בבקשה אלא אם כן ביקש זאת, אולם רשאי בית המשפט להזמינו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
4. תנאים והגבלות
(א) בית המשפט לא יקבע את שכרו של האפוטרופוס מראש, ולא ידון בקביעת שכרו לפני תום ששה חדשים מיום תחילת מינויו או שנים עשר חדשים מיום פסיקת שכרו הקודמת, לפי הענין.
(ב) בית המשפט לא יקבע שכר לאפוטרופוס אלא אם כן קיבל את הודעתו של האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 3(ב) ושוכנע כי המבקש ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק.
5. שיעורי השכר
(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 120 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 240 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודמת, ולענין ההעלאה ב-1 ביולי 1989 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1988.
(ב) ניהל האפוטרופוס נכס דלא ניידי של החסוי שיש עמו הכנסה תקופתית קבועה, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר ניהול עבורו בשיעור שלא יעלה על 5% מההכנסה האמורה ברוטו בתקופת הניהול, ובלבד שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר זולתו בניהול האמור תמורת תשלום מכספי החסוי.
(ג) ביצע האפוטרופוס עסקה במקרקעין עבור החסוי, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר בשיעור שלא יעלה על 2% מן התמורה שנתקבלה בעסקה האמורה; בבקשה לקביעת שכר על פי תקנת משנה זו, יפרט המבקש כל הוצאה שהוציא מכספי החסוי לשם ביצוע העסקה, לרבות הוצאה לתיווך, לשומה וליעוץ משפטי, ורשאי בית המשפט לנכותה, כולה או חלקה, מן השכר שיפסוק.
6. שירותים מקצועיים
(א) לא ייקבע לאפוטרופוס שכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים, ויראוהו ככלול בשכר שנקבע לו לפי תקנה 5(א).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, על פי המלצת האפוטרופוס הכללי, כי האפוטרופוס ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר מיוחד עבורן, ורשאי הוא לנכות ממנו כל הוצאה שהוציא האפוטרופוס לשם ביצוע אותן פעולות.
(ג) שכר שייקבע לפי תקנה זו בעת מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של האפוטרופוס, ואילו בעד פעולות חורגות אחרות לא יעלה השכר שייקבע על כפל שיעור השכר על פי תקנה 5(א), ובנסיבות יוצאות מן הכלל שיירשמו - על כפולת עשרה של שיעור השכר על פי התקנה האמורה.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989).
תוספת
טופס 1
(תקנה (2)
בבית המשפט המחוזי ב תיק ...............
בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס
בענין: החסוי/ה (להלן - החסוי/ה).
המבקש
שם המשפחה שם פרטי מס' זהות
שמענו למסירת כתבי בי דין הוא
המשיב: האפוטרופוס הכללי,
שמענו
על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988, מוגשת בזה לבית המשפט בקשה לקביעת שכרו של המבקש כאפוטרופוס על החסוי/ה.
1. ביום בתיק מינה בית המשפט את המבקש כאפוטרופוס על החסוי.
2. סיבת המינוי:
3. בקשה זו מתייחסת לפעולותיו של המבקש על פי המינוי בתקופה (*) מ
עד כפירוטו בדו"חות המצורפים לבקשה זו.
4. המבקש הגיש/לא הגיש** בעבר בקשות לקביעת שכר (ציין תאריכים וסכומים שאושרו)

5. א. להלן פירוט המסמכים והדו"חות, על פי תקנות 15ב עד 15ה לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, המצורפים לבקשה זו:
(1)
(2)
ב. מסמכים נוספים:

בהתחשב בפעולותיו המפורטות בדו"חות המצורפים, סבור המבקש כי הוא ראוי לשכר בעד ביצוע תפקידו כאפוטרופוס על החסוי/ה וכי שיעור המגיע לו הוא שקלים חדשים, לפי
תאריך חתימת המבקש ..................
* אם אין הבקשה תקופתית, ציין את העילה להגשתה.
** מחק את המיותר
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 43.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ