אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. דרכי השקעה
אפוטרופוס ישקיע את כספי החסוי שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, באחת מדרכים אלה:
(1) בנכסים בנקאיים כמפורט להלן:
(א) כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה - בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית;
(ב) כספים שלא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה - בתכניות חיסכון בנקאיות צמודות מדד, לפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;
(2) בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפירעונם;
(3) במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;
(4) דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש.
3. התחשבות בצורכי החסוי
דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצרכיו השוטפים והמיוחדים של החסוי, בשינויים מזמן לזמן.
4. אישור בית משפט
(א) השקעת כספי חסוי ששוויים עולה על 500,000 שקלים חדשים, טעונה אישור של בית המשפט.
(ב) האפוטרופוס יגיש בקשה לאישור דרך השקעה, כאמור בתקנת משנה (א), אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.
5. כספים שהיו מושקעים לפני המינוי
כספים שביום מינוי האפוטרופוס היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן - מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע האפוטרופוס את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
6. הגשת בקשה לבית משפט
(א) בקשה לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4(ב) ו-5, תוגש בכתב; המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.
(ב) בבקשה יפורטו -
(1) הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;
(2) כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות;
(3) התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים הבאות.
(ג) לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי חסוי כאמור בתקנה 4(א) יצרף האפוטרופוס חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.
7. ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות
(א) בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי סעיף 4(א) רשאי הוא להורות על ניהול כספי החסוי על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
8. הצמדה
(א) הסכום הנקוב בתקנה 4(א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.
(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
9. ביטול
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ם-1979 - בטלות.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
11. הוראת מעבר
אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 609.
2 התקנות פורסמו ביום 23.5.2000.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ