אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ס-2000

תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ס-2000

תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 85א ו-160 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. דרכי השקעה
מנהל עיזבון ישקיע את כספי העיזבון שאינם דרושים לצורכי הנהלתו השוטפים באחת מדרכים אלה:
(1) בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית ובעיזבון שצפוי שניהולו יימשך יותר משנתיים ממועד ההשקעה עד לחלוקת הכספים ליורשים, ושהכספים לא יידרשו לניהול צורכי העיזבון השוטפים, לרבות תשלום חובות העיזבון - בתכנית חיסכון בנקאיות צמודות מדד, לפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;
(2) בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפרעונם;
(3) במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;
(4) דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש.
3. התחשבות בצורכי העיזבון
דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצורכי ניהול העיזבון השוטפים, לרבות תשלום חובות העיזבון, ובמועד הצפוי של החלוקה ליורשים.
4. אישור בית משפט
השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,000,000 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.
5. כספים שהיו מושקעים ביום המינוי
כספים שביום מינוי מנהל העיזבון היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן - מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע מנהל העיזבון את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
6. הגשת בקשה לבית משפט
(א) בקשה לבית המשפט לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4 ו-5, תוגש בכתב; המשיבים בבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי וכל היורשים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לפטור מחובת המצאת הבקשה למשיב פלוני; צורפה הסכמתו של יורש לבקשה אין צורך להמציאה לו ולהזמינו לדיון אלא אם כן הורה על כך בית המשפט.
(ב) בבקשה יפורטו -
(1) הסכום הכולל של כספי העיזבון, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;
(2) כלל נכסי העיזבון והכנסותיו הנוכחיות והצפויות עד למועד החלוקה ליורשים;
(3) התחייבויות והוצאות העיזבון הנוכחיות והצפויות עד למועד החלוקה ליורשים.
(ג) לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי עיזבון כאמור בתקנה 4 יצרף מנהל העיזבון חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.
7. ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות
בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי תקנה 4 רשאי הוא להורות על ניהול כספי העיזבון על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
8. הצמדה
(א) הסכום הנקוב בתקנה 4 יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.
(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
9. ביטול
תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), התש"ם-1979 - בטלות.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
11. הוראת מעבר
אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 608.
2 התקנות פורסמו ביום 23.5.2000.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ