אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הירושה, התשנ"ח-1998

תקנות הירושה, התשנ"ח-1998

תקנות הירושה, התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 73ד, 76, 91 ו-160 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, סעיף 26 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לענין מועדים שבסדרי דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות ותחולה
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור פעולה של רשם" - כמשמעותו בסעיף 65א לחוק;
"בית המשפט" - בית המשפט לעניני משפחה;
"בית דין דתי" - כמשמעותו בסעיף 155(1) לחוק;
"החוק" - חוק הירושה, התשכ"ה-1965;
"חסוי", "קטין" - כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;
"טופס" - טופס שבתוספת;
"יורש" - לרבות זוכה על פי צוואה, לפי הענין;
"חוק בית המשפט לעניני משפחה" - חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995;
"הממונה הארצי" - הממונה הארצי לעניני ירושה כמשמעותו בסעיף 65א לחוק;
"המרשם הארצי" - כמשמעותו בסעיף 73ד לחוק;
"נעדר" - אדם שזהותו או מקום הימצאו אינם ידועים או אדם הנמצא מחוץ לגבולות ישראל ומחמת התנאים השוררים במקום הימצאו, ואשר עליהם אין לו שליטה, אין הוא מסוגל לטפל בעניניו;
"רשם לעניני ירושה" או "רשם" - כמשמעותו בסעיף 65א לחוק;
"תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
2. תחולתן של התקנות
(א) בקשות ותובענות לפי החוק (להלן - עניני ירושה), יוגשו והדיון בהן יתנהל, לפי תקנות אלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על עניני ירושה המתנהלים בבית המשפט, יחול חלק ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי במידה שאין בו סתירה לתקנות אלה.
פרק ב': המרשם הארצי
3. הממונה הארצי
(א) לשם ניהול המרשם הארצי יפעל הממונה הארצי בתפקידים ובסמכויות שהוענקו לו בחוק ובתקנות אלה.
(ב) ואלה סמכויותיו ותפקידיו של הממונה הארצי:
(1) הקמת לשכות רשמים לעניני ירושה בכל אזורי פעולתם;
(2) קביעת נוהלי עבודת הרשמים לעניני ירושה לרבות נוהלי העברת תיקים מרשם לרשם;
(3) מתן הנחיות למשנה לממונה הארצי לענין הפעלת סמכויותיו;
(4) קביעת נהלים להעברת תיקים ומסמכים לבית המשפט וקבלתם ממנו, בהתייעצות עם מנהל בתי המשפט;
(5) הסדרת כל ענין אחר הדרוש לצורך מילוי תפקידיו של הממונה הארצי לפי החוק.
4. פרטי המרשם הארצי
(א) המרשם הארצי יכלול מידע ממוחשב של צוואות שהופקדו לפי סעיף 21 לחוק, של זכרונות דברים שהופקדו לפי סעיף 23(ב) לחוק, של צוואות שנמסרו לפי סעיף 75 לחוק, של בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום שהוגשו וכן של צווי ירושה, צווי קיום וצווים למינוי מנהלי עזבונות, שנתנו בתי משפט, בתי דין דתיים או רשמים לעניני ירושה.
(ב) במרשם הארצי יצוינו -
(1) לענין הפקדת צוואה וזכרון דברים - הפרטים שנקבעו בתקנה 6;
(2) לענין מסירת צוואה - הפרטים שנקבעו בתקנה 8;
(3) לענין בקשה לצו ירושה או צו קיום - פרטים אלה:
(א) שמו של המוריש ומספר תעודת זהותו או דרכונו (להלן - פרטי זהות), מקום מושבו במועד פטירתו ותאריך פטירתו;
(ב) פרטי זהות של המבקש, מענו וענינו בבקשה;
(ג) אם ישנו מיופה כוח - שמו ומענו;
(ד) הרשם לעניני ירושה או בית הדין שאליו הוגשה הבקשה; מועד הגשת הבקשה;
(ה) אם הועברה הבקשה לבית המשפט לפי סעיף 67א לחוק - מועד ההעברה ובית המשפט שאליו היא הועברה;
(4) לענין צו ירושה, צו קיום וצו למינוי מנהל עזבון פרטים אלה:
(א) פרטי זהות של המוריש;
(ב) פרטי זהות של מנהל העזבון;
(ג) תאריך מתן הצו ובידי מי ניתן.
5. סודיות, בירור ועיון
(א) צוואות וזכרונות דברים על צוואות שבעל פה שהופקדו אצל רשם לעניני ירושה, וכל התיקים והרישומים הנוגעים להם, לרבות המרשם הארצי, יישמרו בסוד וכל עוד המצווה בחיים לא תימסר כל ידיעה עליהם.
(ב) לאחר מותו של אדם רשאי מעוניין בדבר לקבל את פרטי המרשם הארצי הנוגעים למנוח.
(ג) מת מצווה שצוואתו הופקדה או נמסרה, רשאי מעוניין בדבר להגיש לרשם לעניני ירושה בקשה לעיין בצוואה; בבקשה כאמור יצוין הענין שיש למבקש בעיון; ראה הרשם כי למבקש ענין בדבר, רשאי הוא להתיר לו לעיין בצוואה, כולה או חלקה, כפי שיקבע הרשם ורשאי הוא להורות על מסירת העתק צילומי למבקש מהחלק שהתיר לעיון; עיון כאמור ייעשה בנוכחותו של עובד לשכת הרשם.
פרק ג': הפקדה, עשייה ומסירה של צוואות
6. הפקדת צוואה
(א) המבקש להפקיד צוואתו אצל רשם לעניני ירושה יגיש לו בקשה על כך
בכתב.
(ב) המבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לעניני ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.
(ג) על המעטפה יצוינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה ובפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע ויחתמו עליה הרשם לעניני ירושה והמפקיד.
(ד) דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור על הפקדת הצוואה.
(ה) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הפקדה של זכרון דברים האמורה בסעיף 23(ב) לחוק, ובלבד שעל המעטפה יצוין גם שמם ומענם של העדים.
(ו) מי שהפקיד את צוואתו אצל רשם לעניני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב; הרשם לעניני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי; דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.
7. עשיית צוואה בפני רשות
(א) המבקש לעשות צוואה בפני בית משפט, רשם של בית משפט, חבר בית דין דתי או רשם לעניני ירושה (להלן - רשות), יגיש לרשות בקשה על כך בכתב ויפרט בבקשתו אם דברי הצוואה יהיו בעל פה או בכתב.
(ב) הצוואה תיעשה בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי, ודברי הצוואה כפי שהוגשו לרשות או נרשמו בידיה (להלן - נוסח הצוואה) יימסרו למצווה.
(ג) תיק הבקשה יהיה תיק נפרד אשר יכלול את פרוטוקול הדיון אשר יפרט את דרך עשיית הצוואה לרבות הצהרת המצווה כי הצוואה נעשתה ברצון חופשי; נוסח הצוואה לא יצורף לתיק.
8. מסירת צוואה
מי שחייב למסור צוואה לפי סעיף 75 לחוק, יגיש את המסמך שבידו לרשם לעניני ירושה בציון פרטי זהותו ומענו וכן שמו של המצווה ויקבל אישור על המסירה; דבר המסירה יירשם במרשם הארצי; המסמך האמור יישמר בדרך שנשמרות צוואות מופקדות.
9. הודעה על הימצאות צוואה (תיקון: תשס"א)
(א) היו במרשם הארצי צוואה או זכרון דברים על צוואה שבעל פה ונודע לרשם לעניני ירושה על מותו של המצווה, ונתמלאו התנאים שבסעיף 76 לחוק, יפתח הרשם לעניני ירושה את המעטפה, יעיין בה, ימסור עליה הודעה בדואר רשום לזוכים על פיה, ואם חזרה הודעה שנשלחה לזוכה, יודיע הרשם על הצוואה ברשומות.
(ב) הרשם לעניני ירושה יערוך פרוטוקול על דבר פתיחת הצוואה והעיון בה ויצרף אליו העתק מההודעה לזוכים ואישור מסירתה ומההודעה ברשומות, אם פורסמה.
פרק ד': הגשת תובענה לבית המשפט
10. מקום השיפוט (תיקון: תשס"א)
(א) תובענה בעניני ירושה תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מושבו של המוריש בארץ תוגש התובענה לבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצאים נכסים מנכסי העזבון.
(א1) היה מושבו של המוריש במותו באזור, כמשמעותו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (להלן - האזור), תוגש התובענה לבית המשפט שאזור פעולתו הוא הקרוב למקום שבו היה מושבו של המוריש במותו.
(ב) תובענה בעניני ירושה שהועברה מרשם לעניני ירושה לפי סעיף 67א לחוק וכן ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה המוסמך לפי תקנת משנה (א).
(ג) תובענה חדשה נוספת בעניני ירושה, תוגש כאמור בסעיף 6(ד) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995; ראה בית המשפט כי בית משפט אחר דן בתובענה קודמת בעניני ירושה, בין שנסתיים בה הדיון ובין שהיא עדיין תלויה ועומדת, יעביר את התובענה לאותו בית משפט אשר ימשיך לדון בה מהשלב שאליו הגיע בית המשפט שהעבירה, אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לשם בירור התובענה עליו לדון בה כאילו הובאה לפניו לכתחילה.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א), (ב) ו-(ג), רשאי בית המשפט להורות על העברת הדיון לבית משפט אחר אם כל הצדדים או רובם מתגוררים מחוץ לתחום השיפוט.
11. פתיחת תיק עזבון
(א) תובענות בעניני ירושה יצורפו לתיק משפחה אחד שייקרא תיק עזבון ויכלול תיק עיקרי ותיקי משנה.
(ב) בתובענה חדשה נוספת בעניני ירושה, יציין מביא ההליך את מספרו של התיק העיקרי בבית המשפט שבו נדונה תובענה קודמת.
(ג) תובענה ראשונה תקבל מספר של תיק עיקרי, וכל תביעה נוספת תקבל מספר של תיק משנה לתיק העיקרי; בקשות לסעד ביניים יצורפו לתיק העיקרי או לתיק המשנה שבמסגרתו הוגשו, לפי הענין; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על בקשה לעשיית צוואה לפי תקנה 7.
12. סעדים בשל תביעות שונות
תובענה מן המפורטות להלן, תוגש בתביעה נפרדת, יהיה מספר הענינים בה אשר יהיה:
(1) תובענה לעשיית צוואה;
(2) תובענה למתן צו ירושה או צו קיום והתנגדות;
(3) תובענה להצהרת מוות;
(4) תובענה להוכחת מותו של אדם וזמן מותו;
(5) תובענה להוכחת צוואה;
(6) תובענה למזונות או למדור מן העזבון ומן היורשים;
(7) תובענה למינוי מנהל עזבון והתנגדות למינוי;
(8) תובענה לתיקון צו ירושה או צו קיום והתנגדות;
(9) ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה;
(10) תובענה אחרת בעניני ירושה לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו.
פרק ה': צו ירושה וצו קיום
סימן א': הגשת בקשה לרשם לעניני ירושה
13. הרשם לעניני ירושה המוסמך (תיקון: תשס"א)
(א) בקשה לצו ירושה או לצו קיום תוגש לרשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העזבון.
(א1) היה מושבו של המוריש במותו באזור, תוגש הבקשה לרשם לעניני ירושה שאזור פעולתו הוא הקרוב למקום שבו היה מושבו של המוריש במותו.
(ב) נמצאו נכסים מנכסי העזבון באזורי פעולתם של רשמים לעניני ירושה שונים והוגשה בקשה בקשר לעזבון פלוני לאחד מהם, לא יהיו עוד האחרים מוסמכים לענין אותו עזבון.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי הממונה הארצי, על פי בקשת צד לבקשה להורות על העברתה לרשם באזור פעולה אחר, אם כל המבקשים או רובם מתגוררים מחוץ לאזור הפעולה של הרשם לעניני ירושה המוסמך או מטעמים מיוחדים אחרים שיירשמו.
14. הגשת בקשה (תיקון: תשס"א)
(א) בקשת צו ירושה או צו קיום או בקשת שניהם כאחד תוגש בשני עותקים, ערוכה לפי טופס 1 או 2; העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש ושל אדם אחר, אם קיימות עובדות הכלולות בבקשה שאינן בידיעתו האישית של המבקש; היה מי מן היורשים קטין, חסוי או נעדר - יציין זאת המבקש בראש הבקשה ובגופה, על פי הטופס.
(ב) לא תקובל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:
(1) כל הפרטים הנדרשים לפי הטופס שנקבע בתקנת משנה (א) מולאו כהלכה וצורפו לטופס כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה;
(2) צורפה תעודת פטירה או הצהרת מוות לאימות פטירה של המוריש ושל כל אדם אחר שיש להוכיח את פטירתו וזמן מותו, מאושרת כדין, או צורפה בקשה להוכיח באופן אחר את עובדת מותו וזמן מותו של המוריש או של כל אדם כאמור, לפי סעיף 68(א) לחוק, או החלטה שנתן בית המשפט בבקשה כאמור;
(3) היתה הבקשה לצו קיום - צורפה הצוואה המקורית או בקשה להתיר את הוכחת הצוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק או החלטה שנתן בית משפט בבקשה כאמור; הופקדה או נמסרה צוואה לרשם לעניני ירושה, יציין זאת המבקש בבקשתו ויצרף העתק הימנה;
(4) צורף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום ליורשים על פי דין, שפורטו בבקשה לצו ירושה, או לזוכים על פי הצוואה, לפי הענין, או תצהיר של המבקש או של אדם אחר, כאמור בתקנת משנה (א) כי הוא מסר, אישית, את ההודעה לידי היורשים או הזוכים או מי מהם וכן צורף העתק מהודעה שנערכה לפי טופס 3 או טופס 3א לפי הענין;
(5) היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין - צורף לבקשה ייפוי כוח;
(6) שולמה האגרה שנקבעה וכן שולמו הוצאות הפרסום כאמור בתקנה 17;
(7) במרשם הארצי אין רישום בדבר הגשת בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום לרשם לעניני ירושה או לבית דין דתי, בענין אותו עזבון.
(ג) מבקש הרוצה לזכות בחלקו של יורש שנפטר אחרי מות המוריש, יצרף לבקשתו צו ירושה או צו קיום מאושר כדין, לגבי אותו יורש.
15. תצהירים לאימות פטירה
(א) בקשה להוכחת עובדת מותו של אדם וזמן מותו תוגש לרשם או לבית המשפט כשהענין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק, ותלווה בתצהירים של המבקש ושל אדם אחר, שבהם יפורטו נסיבות המוות וזמנו והטעמים המיוחדים לאי-המצאת תעודת הפטירה או הצהרת מוות.
(ב) בבדיקת הבקשה רשאי הרשם לעניני ירושה או בית המשפט, לפי הענין, לברר את העובדות המצוינות בתצהירים ורשאי הוא להזמין את המצהירים ולחקרם.
16. הודעת הסתלקות
(א) המסתלק מחלקו בעזבון יגיש הודעת הסתלקות לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כשהענין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק.
(ב) בהודעת הסתלקות יפורטו פרטי זהותו של המסתלק, שיעור ההסתלקות, ואם הסתלק לטובת בן-זוגו של המוריש, ילדו או אחיו, יציין במפורש לטובת מי הסתלק; הודעת ההסתלקות תהיה בתצהיר.
(ג) היה המסתלק קטין או פסול-דין, תצוין עובדה זו בהודעת ההסתלקות והבקשה לאישור הודעת ההסתלקות תוגש לבית המשפט.
17. פרסום (תיקון: תשס"א)
הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום תפורסם בעתון יומי אחד וכן ברשומות; ההודעה בעתון היומי תכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות בתוך תקופה של שבועיים מיום הפרסום בעיתון היומי או תקופה ארוכה יותר, לפי קביעת הרשם לעניני ירושה; הוצאות הפרסום יחולו על המבקש.
18. בדיקת המרשם
(א) הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יברר הרשם לעניני ירושה במרשם הארצי אם נמסרה או הופקדה צוואה או אם נמסר או הופקד זכרון דברים על צוואה שבעל-פה.
(ב) מצא הרשם לעניני ירושה כי מצויה צוואה בקשר לאותו עזבון, כאמור בתקנת משנה (א), ואין היא נושא הבקשה, ישלח הודעה בדואר רשום על דבר קיומה לזוכים על פיה ועל דבר הגשת הבקשה; בהודעה יצוין כי הזוכים רשאים להגיש כתב התנגדות לבקשה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה.
19. התנגדות לבקשה (תיקון: תשס"א)
(א) הרוצה להגיש התנגדות לבקשה יגיש לרשם לעניני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, יפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ויצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת; העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות יאומתו בתצהיר; לכתב ההתנגדות תצורף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה, ייפוי כוח - אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין וכן טופס פתיחת הליך לפי תקנה 7א לתקנות סדר הדין האזרחי.
(ב) קבע רשם לעניני ירושה זמן להגשת התנגדויות, רשאי הוא לפי שיקול דעתו, להאריכו מזמן לזמן, אף אם הסתיים הזמן שנקבע לכתחילה.
סימן ב': העברת הבקשה לבית המשפט
20. העברת תיק הבקשה
ראה הרשם כי נתקיים אחד מן התנאים הקבועים בסעיף 67א לחוק, יעביר את התיק על כל מצורפיו לבית המשפט המוסמך ויצרף אליו את פרטי המרשם הארצי הקשורים לענין.
21. סדר הדין בבקשה
(א) מגיש הבקשה לרשם לעניני ירושה יירשם כתובע והדיון יתנהל בבית המשפט כמפורט להלן בתקנה זו:
(1) הוגשה התנגדות לבקשה או שראה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה, מגיש ההתנגדות או היועץ המשפטי לממשלה יירשם כנתבע בתובענה;
(2) לא היה נתבע בתובענה, יעיין בית המשפט בבקשה שהועברה אליו ורשאי הוא להזמין את הנוגעים בדבר לדיון ולברר את העובדות הטעונות הוכחה גם אם לא נתבקש לעשות כן.
(ב) הודעה על תאריך הדיון תומצא בדואר רשום לתובע, לנתבע ולמנהל העזבון אם נתמנה קודם לכן; הוגשה התנגדות, יצורף כתב ההתנגדות להודעה לתובע ולמנהל העזבון.
22. הודעת הרשם על הימצאותה של צוואה
הועברה בקשה לצו ירושה או לצו קיום לבית משפט, ולאחר מכן נמסרה צוואה לרשם לעניני ירושה, ישלח הרשם הודעה, בדואר רשום, על דבר קיומה של הצוואה לזוכים על פיה; בהודעה יצוין כי הזוכים רשאים להגיש כתב התנגדות לבקשה לבית המשפט שאליו הועברה הבקשה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה, העתק מההודעה ואישור על מסירתה יישלחו לבית המשפט.
סימן ג': מתן צו ירושה וצו קיום
23. מתן צו באין התנגדות
(א) לא הוגשה התנגדות בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 או בתוך המועד הקבוע בתקנה 18(ב), לפי המאוחר מביניהם, ולא נתקיים תנאי מהתנאים האחרים המפורטים בסעיף 67א(א) לחוק, והרשם לעניני ירושה החליט לתת את הצו המבוקש, ייערך הצו לפי תקנה 24 והרשם יאשר אותו בחתימתו.
(ב) החליט בית המשפט לתת צו ירושה או צו קיום ולא הוגשה התנגדות בתוך המועד הקבוע בתקנה 22, ייערך הצו כאמור בתקנה 24, ובית המשפט יאשר אותו בחתימתו.
24. נוסח הצו (תיקון: תשס"א)
(א) צו ירושה ייערך לפי טופס 4 וצו קיום לפי טופס 5.
(א1) נתמנה מנהל עיזבון במועד מתן צו ירושה או צו קיום צוואה או עד לאותו מועד, יצוין הדבר בצו.
(ב) צו קיום יצהיר על תוקפה של הצוואה שהעתק מאושר ממנה מצורף לו; ביטל או תיקן בית המשפט הוראה מהוראות הצוואה יציין זאת בצו; הוראה זו תחול גם על רשם לעניני ירושה לעניני צוואה שתיקן.
(ג) ציווה המוריש חלק מנכסיו, רשאי הרשם לעניני ירושה או בית המשפט לכלול בצו אחר צו ירושה וצו קיום לפי טופס 6, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב).
(ד) היה המנוח נספה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, יצוין בצו הירושה או בצו הקיום "נפל" במקום "נפטר".
25. צו חלקי
הרשם לעניני ירושה או בית המשפט רשאי לתת צו ירושה או צו קיום על חלק מן העזבון כל אימת שנראה לו כי מתן הצו אינו עשוי להשפיע על זכויות שעדיין לא נתבררו.
26. קיום צוואה פגומה
(א) קיים בית המשפט צוואה בכתב יד על אף העדר חתימה או תאריך, או שקיים צוואה על אף פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 20 עד 23 לחוק או בכשרותם של העדים, או שתיקן צוואה לפי סעיפים 30 ו-32 לחוק או שביטל הוראה מהוראותיה, תצוין העובדה בהחלטתו ויפורשו נימוקיה.
(ב) תיקן הרשם לעניני ירושה צוואה לפי סעיף 32 לחוק תצויין העובדה בהחלטתו ויפורשו נימוקיה.
27. תיקון או ביטול צו (תיקון: תשס"א)
(א) המבקש תיקון או ביטול של צו ירושה או של צו קיום, יגיש בקשה בכתב לבית המשפט או לרשם לעניני ירושה שנתן את הצו; בבקשה יצוינו כתובות כל היורשים;
העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש ושל אדם אחר, אם קיימות עובדות הכלולות בבקשה שאינן בידיעתו האישית של המבקש; לבקשה יצורף אישור על תשלום האגרה שנקבעה.
(ב) בית המשפט או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, ישלח עותק מן הבקשה בדואר רשום לכל מי שצוין בצו כיורש, ויזמינו להשיב לבקשה בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההזמנה.
(ב-1) הוגשה בקשה לתיקון או לביטול של צו ירושה או של צו קיום צוואה שנתן הרשם לעניני ירושה, רשאי הוא להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שנתן בקשר לעיזבון.
(ג) הבקשה תידון בפני בית המשפט או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, אולם אם הוגשה הבקשה לרשם לעניני ירושה, והוא ראה כי נתקיים אחד מן התנאים הקבועים בסעיף 67א(א) לחוק או אם ראה שלא להיזקק לבקשה לפי סעיף 72 לחוק, יעביר את הבקשה לבית המשפט כדי שידון בה; ביתהמשפט רשאי שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפניו לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה.
(ד) הועברה הבקשה לבית המשפט, יראו את מגיש הבקשה כתובע ואת היורש כנתבע בתובענה.
(ה) החליט בית המשפט או הרשם לעניני ירושה לתקן או לבטל את הצו, ייתן צו מתוקן וישלח הודעה על כך לכל אחד מהצדדים; הודעה על תיקון הצו או ביטולו תישלח למרשם הארצי.
פרק ו': מזונות מן העזבון
28. תובענה למזונות מן העזבון
(א) תובענה למזונות מן העזבון, שינוים או ביטולם, לרבות בקשת ביניים לקביעת מזונות זמניים, תוגש בכתב לבית המשפט.
(ב) בתובענה יצוין דבר זכותו של התובע למזונות מן העזבון ויפורשו בה, ככל האפשר, הפרטים המצוינים בסעיף 59 לחוק וכן פירוט הכנסות התובע בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת התביעה; לתובענה יצורף תצהיר לשם אימות העובדות שעליהן היא מתבססת ויצורפו כל המסמכים התומכים בתובענה.
29. הזמנה וכתב הגנה
הוגשה תביעה למזונות מן העזבון, תומצא התביעה לכל היורשים לפי צו הירושה או למנהל העזבון, אם מונה, בצירוף הזמנה לפי טופס 7, להגיש כתב הגנה בתוך חמישה עשר ימים; לכתב ההגנה יצורף דוח על נכסי העזבון והכנסותיו ערוך בתצהיר בצירוף כל המסמכים התומכים בו.
30. הרחבת העזבון לצורכי מזונות
ראה בית המשפט כי יש לדון בהרחבת העזבון לצורכי מזונות, כאמור בסעיף 63 לחוק, יוזמן לדיון מי שעלול להיפגע על ידי ההחלטה והוא יצורף כנתבע.
פרק ז': הנהלת העזבון
31. בקשה למינוי מנהל עזבון (תיקון: תשס"א)
(א) בקשה למינוי מנהל עזבון, לרבות מנהל עזבון זמני, תוגש בידי מעוניין, אם כל הצדדים הנוגעים לענין הסכימו לבקשה, לרשם לעניני ירושה המוסמך; ואולם הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון לפי סעיף 81 לחוק, אינה טעונה הסכמת הנוגעים בדבר; באין הסכמה כאמור או אם הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום לרשם לעניני ירושה והועברה לבית המשפט, תוגש הבקשה בידי מעוניין בדבר לבית המשפט.
(ב) הבקשה תוגש בשני עותקים, ערוכה לפי טופס 8; העובדות המפורטות בה יאומתו בתצהיר ויצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.
(ג) לא תקובל בקשה לניהול עיזבון אלא אם כן שולם לאפוטרופוס הכללי סכום בשיעור שנקבע לענין זה בתקנה 1 לתקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), התשל"ח-1978.
32. תוכן הבקשה
(א) המבקש יפרט בבקשתו את הטעמים שעל יסודם יש למנות מנהל עזבון ואת שמו ומענו שלל מנהל העזבון המוצע, אם הוצע.
(ב) היה ידוע למבקש כי המוריש קבע בצוואתו מבצע צוואה או מנהל עזבון, תצוין גם עובדה זו והבקשה לקיום הצוואה תלווה בבקשה למינויו כמנהל עזבון; התנגד המבקש למינוי יציין זאת בבקשה לקיום הצוואה ויפרט את נימוקיו להתנגדות.
33. התנגדות לבקשה (תיקון: תשס"א)
על בקשה למינוי מנהל עיזבון בבית המשפט או אצל הרשם לעניני ירושה תחול תקנה 19, בשינויים המחויבים לפי הענין.
34. הסכמתו של מנהל העזבון
אדם העומר להתמנות מנהל עזבון יגיש הסכמתו למינוי או ימסרנה בעל פה לבית המשפט או לרשם לעניני ירושה, לפי הענין.
35. ערובה
החליט בית המשפט או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, לחייב את מנהל העזבון במתן ערובה, תינתן הערובה לפי טופס 9.
36. הפקדת כספים
בית המשפט או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, רשאי להורות למבקש על הפקדת סכום כסף בבית המשפט לכיסוי שכרו של מנהל העזבון והוצאותיו.
37. מינוי מנהל עזבון (תיקון: תשס"א)
(א) ראה הרשם לעניני ירושה או בית המשפט כי יש צורך במינוי מנהל עזבון או מינוי מנהל עזבון זמני (להלן - מנהל עזבון), ימנה מנהל עזבון בצו ערוך לפי טופס 10; לא צוינה בצו תקופת המינוי, תהא תקופת מינויו של מנהל עזבון שנתיים ושל מנהל עזבון זמני שישה חודשים.
(ב) (בוטלה)
(ג) על פי בקשת מנהל העזבון רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (א).
(ד) צמצם בית המשפט או הרשם לעניני ירושה את תפקידיו של מנהל העזבון או הרחיבם, או קבע פעולות הטעונות אישורו, יצוין הדבר בצו; היה המינוי למנהל עזבון זמני, ייקבעו בצו סמכויותיו ותפקידיו.
(ה) מזכירות בית המשפט או מזכירות הרשם לעניני ירושה, תמציא לאפוטרופוס הכללי עותק מכל צו מינוי לפי תקנה זו וכן מכל צו להארכת תוקפו.
(ו) מינה בית דין דתי מנהל עזבון, תמציא מזכירות בית הדין העתק מצו המינוי לאפוטרופוס הכללי.
38. פרטת נכסי העזבון
פרטה כאמור בסעיף 84 לחוק יגיש מנהל עזבון לאפוטרופוס הכללי ערוכה לפי טופס 11 ומאומתת בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותק מן הפרטה ליורשים או למי מהם.
39. ציון תפקידו של מנהל העזבון וחובותיו
(א) בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של מנהל עזבון, מכוח תפקידו, יצוין שהוא פועל כמנהל עזבונו של פלוני, ואם היה מנהל עזבון זמני תצוין עובדה זו.
(ב) משנודע למנהל העזבון שיש בעזבון מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם על פי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי מנהל עזבון; הממונה על הרישום האמור ירשום הערה כנדרש משהוגש לו צו המינוי.
(ג) מנהל העזבון יפתח חשבון בבנק על שם העזבון ויפקיד בו כספים מכוח תפקידו, ככל האפשר בתכוף לאחר קבלתם, ולא יחזיק את כספי העזבון בחשבונו הפרטי.
(ד) מנהל העזבון יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה, חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.
40. בקשת הוראות מבית המשפט (תיקון: תשס"א)
(א) בקשה של מנהל עזבון למתן הוראות מבית המשפט בדבר הנוגע למילוי תפקידו תוגש בכתב בצירוף תצהיר.
(א1) מינה הרשם לעניני ירושה מנהל עיזבון, יצרף מנהל העיזבון או מעוניין בדבר, לבקשתו הראשונה מבית המשפט, גם את צו מינוי מנהל העיזבון, ומזכירות בית המשפט תפתח תיק עיזבון שאליו יצורף הצו וכל בקשה שתוגש לבית המשפט בקשר לעיזבון.
(ב) בכל מקרה שבו כולל העזבון רכוש או זכויות של קטין, חסוי או נעדר תצוין עובדה זו בהבלטה במשפט הפתיחה שבבקשה.
(ג) לכל בקשה למתן הוראות בנוגע לנכסים יש לצרף את המסמכים המעידים על הזכויות הקיימות בהם או העתקים מאושרים מהם, אולם רשאי בית המשפט לפטור מהגשת המסמכים האמורים אם הוא סבור כי אין צורך בהם לשם מתן ההוראות.
(ד) בבקשת מנהל עזבון לאישור פעולה כנדרש בסעיף 97 לחוק, או לאישור מכירה של נכס מנכסי העזבון או לחלוקתו למי מן היורשים, יהיו כל היורשים משיבים, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, לפטור מחובת המצאת הבקשה למשיב פלוני; צורפה הסכמתו של יורש לבקשה, אין צורך להמציאה לו ולהזמינו לדיון, אלא אם כן הורה על כך בית המשפט.
(ה) בבקשה למתן הוראות שלא לפי תקנת משנה (ד), רשאי בית המשפט להורות על צירוף היורשים, כולם או מקצתם, כמשיבים לבקשה.
(ו) בית המשפט רשאי, כאמור בסעיף 83 לחוק, ליתן הוראות למנהל עזבון אף בלא שהוגשה בקשה בדרך האמורה בתקנה זו.
41. הגשת דוחו"ת
(א) דינים וחשבונות של מנהל עזבון יוגשו לאפוטרופוס הכללי, לפי טופס 12, ויאומתו בתצהיר.
(ב) האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים מן הדינים והחשבונות ליורשים או למי מהם.
42. אכיפת תשלום
מנהל עזבון האחראי לנזק שנגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עזבון ובית המשפט לא פטרו מאחריותו זו, כולה או מקצתה, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו, למכרם ולהשתמש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע ממנהל העזבון או לכיסוי כל הפסד שגרם, ואת היתרה ישלם למנהל העזבון.
43. - 44. (בוטלו) (תיקון: תשס"א)
45. משיבים בבקשות
(א) נתמנה מנהל עזבון, יומצא לו עותק מכל בקשה שתוגש לפי תקנות אלה, ודינו כדין משיב.
(ב) לא נתמנה מנהל עזבון, יומצא עותק מכל בקשה, ככל האפשר, ליורשים ולצדדים הנוגעים בדבר, ודינם כדין משיבים; אולם רשאי בית המשפט אם ראה את הדבר לנכון, לפטור מהמצאה למשיבים או לאחדים מהם.
פרק ז1: פסיקת שכר טרחה של מנהל עיזבון ואישור על סיום תפקידו (תיקון: תשס"א)
45א. בקשה לפסיקת שכר טרחה ואישור על סיום תפקיד (תיקון: תשס"א)
(א) סיים מנהל עיזבון את תפקידיו בניהול עיזבון, כאמור בסעיף 82 לחוק, יגיש בקשה לפסיקת שכר טרחה ולקבלת אישור על סיום תפקידו כמנהל עיזבון.
(ב) בבקשה יפרט מנהל העיזבון, בין השאר, את שווי נכסי העיזבון, לפי תקנה 45ז, את הפעולות שביצע בניהול העיזבון, את גובה השכר שהוא מבקש ואת דרך חישובו.
(ג) בית משפט לא ידון בבקשה לפי תקנת משנה (א) בטרם קיבל הודעה מהאפוטרופוס הכללי בדבר בדיקת הפרטה והדינים והחשבונות הסופיים, או בדבר החלטתו שלא לבדקם, אלא אם כן חלפו שבעים וחמישה ימים מיום שהוגשו הדינים והחשבונות הסופיים לאפוטרופוס הכללי.
(ד) הוראות תקנה 40(ד) יחולו גם על בקשה לפי פרק זה.
45ב. קביעת השכר (תיקון: תשס"א)
(א) בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי העיזבון; השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו.
(ב) כלל ניהול העיזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 4% משווי העיזבון.
(ג) לשכר הטרחה שיקבע בית המשפט לפי תקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף.
45ג. מס כולל שכר מנהל עיזבון (תיקון: תשס"א)
(א) שכר מנהל עיזבון כולל שכר בעד כל הפעולות הרגילות הכרוכות בניהול העיזבון, לרבות בעד הגשת בקשות למינוי מנהל עיזבון, למתן הוראות, לפסיקת שכר טרחה ולאישור על סיום תפקידו והוא אינו כולל שכר בעד הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה.
(ב) שכר מנהל עיזבון כולל החזר ההוצאות השוטפות הרגילות הכרוכות בניהול העיזבון; מנהל עיזבון רשאי לנכות מהעיזבון הוצאות אחרות שהוציא בקשר לעיזבון, כפי שיאשר בית המשפט, ורשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת אישור מראש להוצאה מיוחדת שהוא עומד להוציא.
(ג) בית המשפט רשאי לפסוק למנהל עיזבון שכר נפרד בעד שירותים מקצועיים שנתן בתחום מקצועו בקשר לעיזבון, וכן רשאי הוא להתיר לו לנכות מהעיזבון הוצאות בעד שירותים מקצועיים שקיבל בקשר לעיזבון, אשר אינם כלולים בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) שכר שייפסק או שיותר בניכוי לפי תקנת משנה (ג) לא יעלה על התעריף המינימלי הקיים או המומלץ במקצועו של נותן השירות המקצועי, אלא אם כן אישר זאת בית המשפט מראש.
45ד. המועד לפסיקת השכר (תיקון: תשס"א)
(א) בית המשפט יפסוק את שכרו של מנהל העיזבון בתום ניהול העיזבון.
(ב) נמשך ניהול העיזבון זמן רב או שהוא כרוך בהשקעת עבודה מרובה, רשאי בית המשפט לפסוק למנהל עיזבון שכר חלקי, על חשבון השכר הכולל, שלא יעלה על 2% משווי נכסי העיזבון, על פי הפרטה ותוספת הפרטה, אם הוגשה.
45ה. כמה מנהלי עיזבון (תיקון: תשס"א)
(א) השכר שיפסוק בית המשפט בעד ניהול עיזבון לא יושפע מכך שיש לעיזבון כמה מנהלי עיזבון.
(ב) היו לעיזבון כמה מנהלי עיזבון, יחולק השכר ביניהם על פי הסכמתם או על פי קביעת בית המשפט.
45ו. מנהל עיזבון במקום מנהל קודם (תיקון: תשס"א)
מינה בית המשפט מנהל עיזבון, במקום מנהל עיזבון קודם, קבוע או זמני, או לאחר תום כהונת מנהל עיזבון קודם שנפסק שכרו, לא יעלה שכרם הכולל של מנהלי העיזבון על השכר האמור בתקנה 45ב(ב).
45ז. שווי העיזבון (תיקון: תשס"א)
(א) נכסי העיזבון לצורך קביעת שווי העיזבון הם כל אותם נכסים שהיו בעיזבון במועד פטירת המוריש או שנוספו לאחר מכן, על פי הפרטה ותוספת הפרטה, אם הוגשה.
(ב) לצורך קביעת שכר טרחת מנהל העיזבון ייקבע שוויים של נכסי העיזבון כדלקמן:
(1) נכסים כספיים - השווי ביום פטירת המוריש בצירוף הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פטירת המוריש;
(2) נכסים אחרים - השווי ביום מימושם או ביום חלוקתם ליורשים בלא מימוש, לפי הענין, בצירוף הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום המימוש או יום החלוקה ליורשים בלא מימוש, לפי הענין.
פרק ח': ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה
46. המועד להגשת ערעור
המועד להגשת ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה הוא חמישה עשר ימים מיום המצאת ההחלטה; הערעור יוגש לבית המשפט המוסמך.
47. עיכוב ביצוע
הרשם לעניני ירושה שנתן החלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה בערעור או לתקופה קצרה ממנה, אם הוגשה לו על כך בקשה בכל עת שלאחר ההחלטה ועד לגמר הדיון בערעור או עד תום המועד להגשתו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר; הוגשה הבקשה לאחר שימוע ההחלטה, ידון בה הרשם אף בלי שניתנה הודעה מראש עליה.
פרק ט': הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום בבית דין דתי
48. הגשת בקשה לבית דין דתי (תיקון: תשס"א)
(א) על בקשה לצו ירושה או לצו קיום בבית דין דתי, יחולו תקנות 10(א), 14, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 29 ו-30 בשינויים המחויבים לפי הענין. ואולם על אף האמור בתקנה 14, תקובל בקשה לצו ירושה בבית דין דתי גם אם לא מולא חלק ד בטופס 1.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא תקובל בבית דין דתי בקשה אלא אם כן צורפו אליה:
(1) הסכמות כל הצדדים הנוגעים בדבר לשיפוט בית הדין הדתי, בתצהיר;
(2) החלטת רשם לעניני ירושה או בית משפט, לפי הענין, לפי סעיף 68(א) לחוק, בענין הוכחת מותו של אדם או זמן מותו שלא על ידי תעודת פטירה או הצהרת מוות;
(3) החלטת בית משפט לפי סעיף 68(ב) לחוק, להתיר הוכחת צוואה בהגשת העתק או באופן אחר.
(ג) קיבל בית הדין בקשה לצו ירושה או צו קיום, ישלח הודעה על קבלתה למרשם הארצי בציון כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 4(ב). הממונה הארצי ישלח לבית הדין הדתי את כל פרטי המרשם הארצי הנוגעים לאותו עזבון.
49. הודעת הרשם בדבר הימצאותה של צוואה
הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום לבית דין דתי, ולאחר מכן נמסרה צוואה לרשם לעניני ירושה, ישלח הרשם הודעה בדואר רשום על דבר קיומה של הצוואה לזוכים על פיה; בהודעה יצוין כי הזוכים רשאים להגיש כתב התנגדות לבקשה לבית הדין שלו הוגשה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה; העתק מההודעה ואישור על מסירתה יישלחו לבית הדין הדתי.
50. מתן הצו
(א) הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה או לצו קיום ואין בה הסכמה לסמכות השיפוט של בית הדין - ימחק בית הדין את הבקשה.
(ב) לא הוגשה התנגדות בתוך המועדים הקבועים בתקנה 17 או 49, לפי המאוחר מביניהם, רשאי בית הדין ליתן את הצו המבוקש.
51. מנהל עזבון שמונה בידי בית דין דתי
הוראות פרק ז יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מנהל עזבון שמינה בית דין דתי.
פרק י': שונות
52. המצאה בדואר
כל מסמך ששלח בית משפט, בית דין או רשם לעניני ירושה, בדואר רשום, לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין, או לפי המען של צד לבקשה או לתובענה או של בא כוחו, המצוי במסמך שהוגש לבית המשפט, לבית הדין או לרשם לעניני ירושה, לפי הענין, יראו אותו כמסמך שהומצא לידי הנמען כדין ביום העשירי שלאחר משלוחו.
53. בירור עובדות
בבדיקת בקשה לצו ירושה או לצו קיום רשאי בית המשפט, בית הדין הדתי או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, לברר את העובדות המצוינות בתצהירים ורשאי הוא להזמין את המצהירים ולחקרם.
54. המצאה ליועץ המשפטי לממשלה (תיקון: תשס"א)
(א) העתק מכל בקשה או תובענה לצו ירושה, לצו קיום, להוכחת צוואה, להוכחת מותו של אדם וזמן מותו, למינוי מנהל עזבון למתן הוראות למנהל עיזבון, לקביעת שכר טרחה והוצאות של מנהל עיזבון ואישור על סיום תפקידו, לרבות קביעת שכר ביניים וכן תיקון או ביטול של צו ירושה או צו קיום המוגשים לבית משפט, לבית דין דתי או לרשם לעניני ירושה, יומצא לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, במשרד האפוטרופוס הכללי שבאזור פעולתו של הרשם לעניני ירושה המוסמך.
(ב) הודיע היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצא לו העתק הבקשה או התובענה שברצונו להתייצב או לטעון בענין - יקבע בית המשפט או בית הדין מועד לדיון ויזמין את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו לדיון.
(ג) ראה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו כי מפאת צורך בחקירה או בבדיקה נוספת של הבקשה או התובענה תידרש תקופת זמן נוספת לשם קביעת עמדתו, יודיע על כך בכתב לבית המשפט, לבית הדין או לרשם לעניני ירושה, לפי הענין, לפני עבור המועד האמור בתקנת משנה (ב), ובית המשפט, בית הדין או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, רשאי להאריך את המועד הקבוע בתקנת משנה (ב) מטעמים מיוחדים שיירשמו.
54א. תרגום (תיקון: תשס"א, תשס"ג)
היה מסמך המוגש לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כתוב בשפה זרה, למעט השפה האנגלית, יצורף לו תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון ואולם רשאי הרשם או בית המשפט להורות על צירוף תרגום גם למסמך הכתוב בשפה האנגלית.
54ב. חוסר מעש (תיקון: תשס"א)
נבצר מרשם לעניני ירושה לדון בבקשה שהוגשה לו, מחמת חוסר מעש מצד המבקשים, רשאי הוא ליתן הודעה למבקשים לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק הבקשה; לא ניתן טעם להנחת דעתו של הרשם - תימחק הבקשה.
55. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).
56. הוראות מעבר
(א) תובענה בעניני ירושה שהוגשה לבית משפט מחוזי לפי תחילתן של תקנות אלה, תידון בבית המשפט שאליו הוגשה; תובענה נוספת בעניני ירושה, בענין אותו עזבון, תוגש גם לאחר תחילתן של תקנות אלה, לבית המשפט המחוזי שאליו הוגשה התובענה לראשונה; בתקנת משנה זו, "תובענה" - למעט בקשה לצו ירושה או לצו קיום.
(ב) הוגשה תובענה בענין עזבון מסוים לבית משפט מחוזי, והוגשה לאחר מכן, לענין אותו עזבון, תובענה לבית משפט מחוזי אחר, יעביר בית המשפט המחוזי האחר את התיק לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לראשונה.
(ג) על תובענות לפי תקנה זו יחולו תקנות 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 53 ו-54 ופרקים ו' ו-ז'.
(ד) על הדיון בתובענות לפי תקנה זו יחולו תקנות סדר הדין האזרחי אם אין בהן סתירה לתקנה זו.
תוספת (תיקון: תשס"א, תשס"ג)(
טופס 1
(תקנה 14(א))
בפני הרשם לעניני ירושה ב ( (סמן X במשבצת המתאימה)
בפני בית הדין ב ( (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
בענין עזבון המנוח
בקשת צו ירושה
חלק א': המבקש, המוריש ומעמד היורשים
1. המבקש
(1) שם המבקש (2) מס' תעודת זהות
(3) מענו
(4) ענינו במתן הצו
(5) מיוצג על ידי עורך דין
(6) המען להמצאת כתבי בי-דין
2. המוריש
(7) שם המוריש (8) מס' תעודת זהות
(9) מקום מושבי היה ב
(10) נפטר ביום ב
כשהוא ( רווק ( נשוי ( אלמן ( גרוש (סמן X במשבצת המתאימה)
(11) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן:

* מחק את המיותר
3. המוריש השאיר/לא השאיר צוואה*
4. כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)
בין היורשים ו/או הזוכים על פי הצוואה ( נכלל ( לא נכלל
קטין ( חסוי ( נעדר (סמן X בכל משבצת מתאימה)
חלק ב': בן הזוג והקרובים הסמוכים של המוריש
1. בן זוגו של המוריש
(12) ( למוריש היה במותו בן זוג
(א) ( בן הזוג חי ושמו הוא
מס' תעודת זהותו מענו
(ב) ( בן הזוג נפטר אחרי המוריש ביום כמוכח ב
ויורשיו של בן הזוג הם:
השם מס' תעודת זהות המען הקרבה לבן הזוג
1.
2.
(13) זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעזבון (כשהמנוח לא השאיר צוואה לגבי המכונית והדירה):
(א) מכונית
( למוריש לא היתה מכונית במותו.
( למוריש היתה במותו מכונית נוסעים שהיתה שייכת למשק הבית המשותף לו ולבן זוגו, ובן הזוג זכאי לקבלה על פי סעיף 11(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965. ואלה פרטי המכונית: (ציין את פרטי המכונית והבעלות עליה כפי שהם רשומים ברשיון הרכב, וכן כל פרט אחר הנוגע לענין, כגון אם היו מספר מכוניות נוסעים במשק הבית המשותף).
(ב) דירה
(סעיף זה יש למלא רק כשבן הזוג היה נשוי למוריש למעלה משלוש שנים
והמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם או הורים, אך הניח - בנוסף לבן הזוג - אחים או צאצאיהם או הורי הורים):
( העזבון כולל דירה / חלק מדירה (ציין איזה חלק).
שפרטיהם: גוש חלקה כתובת
ובן הזוג גר בה / לא גר בה* עם המוריש ערב מותו של המוריש.
בן הזוג היה נשוי למוריש החל ביום
( העזבון איננו כולל דירה או חלק ממנה.
(14) ( למוריש לא היה במותו בן זוג.
( בן הזוג נפטר לפני המוריש ביום כמוכח ב
2. קרוביו הסמוכים של המוריש
קרוביו הסמוכים של המוריש הם אלה ואין אחרים זולתם:

(15) ילדי המוריש וצאצאיהם -
אלה הם כל הילדים שנולדו למוריש אי פעם:
השם מס' תעודת זהות המען שם הורהו השני
1.
2.
3.
(16) הורי המוריש וצאצאיהם -
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם):
(א) אבי המוריש -
בעת מותו של המוריש היה אביו בין החיים;
שם האב מס' ת"ז
מענו
( אבי המוריש נפטר לפניו, ביום כמוכח ב
והניח / לא הניח* צאצאים.
(ב) צאצאי אבי המוריש -
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאבי המוריש נפטר לפניו).
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי המוריש:
השם מס' תעודת זהות המען שם אמו
1.
2.
3.
(ג) אמו של המוריש -
( בעת מותו של המוריש היתה אמו בין החיים;
שם האם מס' ת"ז
מענה
( אם המוריש נפטרה לפניו, ביום כמוכח ב
והניחה / לא הניחה* צאצאים.
(ד) צאצאי אמו של המוריש -
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאם המוריש נפטרה לפניו).
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאם המוריש:
השם מס' תעודת זהות המען שם אמו
1.
2.
3.
(17) הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם -
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם או הורים או צאצאיהם);
(א) הורי אבי המוריש -
(1) אבי אביו של המוריש;
( בעת מותו של המוריש היה אביו בין החיים;
שם אבי האב מס' ת"ז
מענו
( אבי אביו של המוריש נפטר לפניו, ביום כמוכח ב
(2) צאצאי אבי אביו של המוריש -
(יש למלא פסקה זו רק במקרה שאבי אביו של המוריש נפטר לפניו).
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי אביו של המוריש:
השם מס' תעודת זהות המען שם אביו
1.
2.
3.
(3) אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(1) לעיל).
(4) צאצאי אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(2) לעיל).
(ב) הורי אמו של המוריש (יש למלא לפי סעיף (17)(א) לעיל, על ארבע פסקאותיו).
חלק ג': שינויים לאחר פטירת המוריש
(18) יורשים אלה הסתלקו מחלקם בעזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
שם היורש פרטי החלק שממנו הסתלק
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) -
פרטי האדם שלטובתו הסתלק: שמו
מס' תעודת זהותו קרבתו למוריש
(19) מבין יורשי המוריש נפטרו לאחר מותו:
שם היורש מס' תעודת זהותו הקרבה למוריש
נפטר ביום כמונח ב
והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:

חלק ד': היורשים וחלקיהם בעזבון
לאור האמור בחלקים ב' ו-ג' לעיל, יורשיו של המנוח על פי דין וחלקיהם בעזבון הם כדלקמן:
מקום מושבו כשרותו חלקו
מס' השם מס' ת"ז ומענו הקרבה למנוח המשפטית בעזבון
1.
2.
3.
היורשים המנויים לעיל הם היורשים היחידים של המוריש ואין זולתם
* מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998
*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
חלק ה': הצהרת המבקש
(20) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:
(1)
(2)
(3)
(21) לרשם לעניני ירושה/לבית דין זה הסמכות לדון בבקשה הואיל **
לפיכך, אני פונה בזה בבקשה למתן צו ירושה של המנוח ומצהיר:
תצהיר
אני הח"מ מס' ת"ז
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.

תאריך חתימת המבקש/ת המצהיר/ה
אני מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני
במשרדי ב
מר/גב' שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' /
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר***
לתשומת לב ממלא הטופס:
1) עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון.
2) עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות.
3) במקרה של ילד שנפטר לפני המוריש, יש לציין עובדה זאת ליד שמו, ולהוסיף את תאריך הפטירה ואת התעודות המצורפות להוכחתה; כן יש לציין במקרה זה את שמותיהם ומעניהם של כל הצאצאים שנולדו לילד אי פעם.
4) ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אבי המוריש שנפטר לפני אביו.
5) ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אם המוריש שנפטר לפני אמו.
6) ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אבי אביו של המוריש שנפטר לפני אביו של אותו ילד.
(7) במקרה שזהותו של יורש אינה ידועה, יש לציינו על ידי פירוט קרבתו למוריש.
טופס 2
(תקנה 14(א))
בפני הרשם לעניני ירושה ב ( (סמן X במשבצת המתאימה)
בפני בית הדין ב ( (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /

בקשת צו קיום צוואה
1. המבקש
(1) שם המבקש (2) מס' תעודת זהות
(3) מענו
(4) ענינו במתן הצו
(6) המען להמצאת כתבי-דין
2. המוריש
(7) שם המוריש מס' תעודת זהות
ומקום מושבו היה ב נפטר ביום
ב
כשהוא ( רווק ( נשוי ( אלמן ( גרוש (סמן X במשבצת המתאימה)
(8) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן:

3. הצוואה
המוריש השאיר צוואה (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק)
מיום ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה אחרת/השאיר צוואה* אחרת מיום
הצוואה מיום במקורה מצורפת בזה*/הופקדה בבית המשפט/
אצל הרשם לעניני ירושה * ב / נמסרה לבית המשפט / לרשם לעניני ירושה* ב
(במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך )
4. כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה
בין הזוכים לפי הצוואה נכלל/לא נכלל* ( קטין ( חסוי ( נעדר ( תאגיד
(סמן X במשבצת המתאימה)
(אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוגו ומענו הרשום).
5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש
מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש:
שם הזוכה מס' תעודת זהותו קרבתו למנוח
נפטר ביום והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
1.
2.
6. שינויים לאחר פטירת המוריש:
(9) זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם* על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
שם הזוכה
פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש), ילדו או אחיו) - פרטי האדם שלטובתו הסתלק: שמו מס' תעודת זהותו
קרבתו למנוח .
(10) מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש:
שם הזוכה מס' תעודת זהותו קרבתו למנוח
נפטר ביום כמוכח ב והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:

(11) הזוכים על פי הצוואה -
לאור האמור בצוואה ובפסקאות 5 ו-6 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם:
מס' שם מס' מקום מושבו קרבתו כשרותו חלקו או
הזוכה תעודת ומענו למוריש המשפטית מנתו לפי
זהות הצוואה
1.
2.
(12) בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים
לזוכים לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת
(13) מנהל העזבון על פי הצוואה הוא מס' תעודת זהותו
מענו
(14) לרשם לענייני ירושה/לבית דין דתי זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל**
לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום
תצהיר
אני הח"מ מס' תעודת זהות
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.

תאריך חתימת המבקש/ת - המצהיר/ה
אני מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני
במשרדי ב
מר/גב' שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' /
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר***
* מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998
*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
לתשומת לב ממלא הטופס:
1) עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון.
2) עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות.

טופס 3
(תקנה 14(ב)(4))
שם השולח
מענו
לכבוד התאריך

הנדון: צוואת המנוח
הודעה ליורש על פי הצוואה

בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בצוואתו של המנוח מיום שנפטר ביום
ב הוא ציווה להעניק לך בתנאי ש
בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה/לבית הדין הדתי*
ב בקשה למתן צו לקיום הצוואה, וזאת על פי ענייני בה כ ____________________________
בכבוד רב,

* מחק את המיותר חתימת השולח
טופס 3א (תיקון: תשס"א)
(תקנה 14(ב)(4))
שם השולח
מענו
לכבוד התאריך

הנדון: עיזבון המנוח
הודעה ליורש על פי דין
בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה/לבית הדין הדתי* ב בקשה למתן צו ירושה, בענין עיזבון המנוח וזאת על פי עניני בו כ .
בכבוד רב,


חתימת השולח
__________
* מחק את המיותר
טופס 4 (תיקון: תשס"א)
(תקנה 24(א))
בפני הרשם לעניני ירושה ב (*
בבית המשפט ב (*
בבית הדין ב (*
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
צו ירושה
בענין עזבון המנוח מס' ת"ז
שנפטר ביום ומענו היה
אני מצהיר כי:
א. שמות יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון הם:
שם היורש* מס' ת"ז הקרבה החלק
1)
2)
3)
ב. מכונית נוסעים מסוג מספר
תירשם על שם
ג. חלקו של המנוח בדירה הידועה כגוש חלקה תת חלקה
והנמצאת ב תירשם על שם
צו זה ניתן היום

חתימה
* יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין, חסוי או נעדר.
טופס 5
(תקנה 24א))
בפני הרשם לעניני ירושה ב (*
בבית המשפט ב (*
בבית הדין ב (*
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
צו קיום צוואה
של המנוח מס' ת"ז
שנפטר ביום ומענו היה ב
1. אני מצהיר כי צוואתו של המנוח מיום שהעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף.
2. על פי קביעתו של המנוח בצוואה, מיניתי כמנהל העזבון את
שמס' תעודת זהותו ומענו
3. אלה הוראות הצוואה האמורה שמצאתי בטלות/שתיקנתי:
א) לא מיניתי למנהל העזבון את שנקבע בצוואה כמבצעה/כמנהל העזבון מסיבות אלה:
ב)

צו זה ניתן היום

חתימה
טופס 6 (תיקון: תשס"א)
(תקנה 24(ג))
בפני הרשם לעניני ירושה ב (*
בבית המשפט ב (*
בבית הדין ב (*
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
צו ירושה וקיום צוואה
1. אני מצהיר כי הצוואה של המנוח שנפטר ביום
ומענו היה מס' תעודת זהות והעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף, חוץ מן ההוראות המפורטות להלן שמצאתי בטלות/תיקנתי ________________________________________
2. יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם הם כדלקמן:
שם היורש ומספר תעודת זהותו*
הקרבה
החלק

(א)(ב)(ג)צו זה ניתן היום

חתימה
* יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין, חסוי או נעדר.
טופס 7
(תקנה 29)
הזמנה בתביעה למזונות
או למדור מן העזבון
ומן היורשים
בבית המשפט תיק:
בבית הדין
נגד
אל:
דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות או מדור מן העזבון לפי פרק ו' לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן/ת להגיש כתב הגנה לתובענה לבית משפט/לבית דין זה, בתוך חמישה עשר ימים, מיום שהומצאה לך הזמנה זו, יחד עם דוח על נכסי העזבון והכנסותיו, ערוך בתצהיר בצירוף כל המסמכים התומכים בו.
אם לא תעשה כן תהיה לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
יום
חתימת פקיד בית המשפט
טופס 8 (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 31(ב))
בפני הרשם לעניני ירושה ב (*
בבית המשפט ב (*
בבית הדין ב (*
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
בקשה למינוי מנהל עזבון
המבקש מענו מספר תעודת זהות
מיוצג על ידי בא-כוחו עורך דין
המען להמצאת כתבי בי-דין הוא
1. ענינו של המבקש במתן הצו:
1א. הטעמים שעל יסודם יש למנות מנהל עיזבון:


2. המנוח נפטר ביום ב מס' ת"ז
3. בקשת צו ירושה/צו קיום צוואה של המנוח הוגשה ביום
צו ירושה/צו קיום צוואה של המנוח ניתן ביום /לא הוגשה בקשת צו ירושה / צו קיום צוואה של המנוח.
4. לפי מיטב ידיעתי טרם נתמנה מנהל לעזבונו של המנוח / המנוח קבע בצוואתו את כמבצע צוואתו או מנהל עזבונו.
4א. שמו ומענו של מנהל העיזבון המוצע:

5. לרשם לעניני ירושה/לבית משפט/לבית דין זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל לפיכך פונה המבקש בבקשה למתן צו מינוי מנהל עזבונו של המנוח ומצהיר כדלקמן:
תצהיר
אני הח"מ מספר תעודת זהות מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שצוינו בבקשה דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.

המצהיר/ה - המבקש/ת
_______
* מחק את המיותר
אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפני
שזיהה/תה עצמו/מה על ידי תעודת זהות מספר / המוכר/ת לי אישית, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
** למילוי רק כשמוצע מנהל עיזבון.
טופס 9
(תקנה 35)
כתב ערובה בדבר הנהלת עזבון
אני הח"מ המען ומספר תעודת הזהות
שנתמניתי ביום למנהל עזבונו של המנוח מתחייב בזה
לשלם לאפוטרופוס הכללי סך שקלים חדשים, אם יימצא שלא מילאתי תפקידי וחובתי כמנהל העזבון.
תאריך
מנהל העזבון
_______
* מחק את המיותר
טופס 10
(תקנה 37(א))
בפני הרשם לעניני ירושה ב (*
בבית המשפט ב (*
בבית הדין ב (*
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק /
צו למינוי מנהל עזבון/מנהל עזבון זמני*
בענין: עזבון המנוח(ה)
השם המלא מס' ת"ז
מ אשר נפטר/ה ביום
לאחר עיון בבקשתו של שעניינו במתן הצו
אני מחליט בזה למנות את:
השם המלא מס' ת"ז המען
למנהל עזבונו/ה של המנוח/למנהל עזבון זמני לעזבונו של המנוח*
תוקפו של המינוי הוא עד יום
סמכויותיו ותפקידיו של מנהל העזבון הזמני הם**
הוראות מיוחדות למנהל העזבון
על מנהל העזבון להמציא לאפוטרופוס הכללי, במועדים הקבועים לכך, פרטה של נכסי העזבון ודוחות על פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965, והתקנות שהותקנו על פיו.
ניתן היום

חתימה
_______
* מחק את המיותר
** למילוי רק במקרה של מינוי מנהל עזבון זמני
טופס 11
(תקנה 38)
לכבוד תיק מס':
האפוטרופס הכללי ב תאריך:
פרטת העזבון
בענין עזבון המנוח:
אני הח"מ המען מס' תעודת זהות
המכהן על פי צו בית המשפט / בית דין דתי / הרשם לעניני ירושה מיום _______כמנהל עזבון המנוח הנזכר לעיל, מגיש בזה פרטת נכסי העזבון וחובותיו נכונה ליום פטירת המנוח שנפטר ביום
ב
1. נכסי העזבון:
א. מקרקעין וזכויות במקרקעין:
תיאור הנכס
מען
גוש
חלקה
תת חלקה


ב. מזומנים בבנקים וניירות ערך:
מס' החשבון
שם הבנק, סניף וכתובת
סכום נקוב
סכום משוערך

ג. רהיטים וחפצי בית:ד. תכשיטים ודברי ערך אחרים:


ה. חובות המגיעים לעזבון:


ו. זכויות אחרות:


2. חובות העזבון:
מהות החוב
תאריך היווצרו
הסכים


תצהיר
אני מצהיר בזה כי הפרטה הנ"ל שלמה ומשקפת את מלוא נכסיו וחובותיו של העזבון ליום פטירת המנוח הידועים לי וכי תוכן הצהרתי זו אמת.
תאריך
חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני מר/גב' שזיהה עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס' /
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 12
(תקנה 41(א))
לכבוד תיק מס': __/__/__
האפוטרופס הכללי ב תאריך:
דין וחשבון כספי על ניהול עזבון
לתקופה מיום _______ עד יום ______
מוגש בהתאם לסעיף 86 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965
ותקנה 41(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998
עזבון המנוח _______ ________ ______________ __________
שם המנוח/ה תאריך הפטירה מס' תיק רשם לעניני ירושה מס' תיק בית משפט
______________ ____________ ____________ _____________
שם מנהל העזבון כתובת טלפון פקס
________________ __________________ __ __________________
תאריך המינוי תאריך הגשת הפרטה תאריך הגשת דו"ח קודם
מס' החשבון, או החשבונות, שם הבנק והכתובת:


שם החשבון
מס' החשבון
שם הבנק
כתובת הבנק

עובר ושב
ניירות ערך
מטבע חוץ
תוכנית חסכון
אחר_______

ריכוז תקבולים ותשלומים
(א) יתרת פתיחה מדו"ח קודם _____________________
(אם זה דו"ח ראשון נא ציין הסכום שבפרטה)
(ב) סה"כ תקבולים עפ"י דו"ח זה ______________________
(ג) סה"כ תשלומים עפ"י דו"ח זה ______________________
יתרה _________________________


הערות:
1. נא לצרף לדו"ח את כל המסמכים ששימשו בסיס להכנתו, ובכלל זה:
(א) צילום מדפי חשבון בנק (עו"ש מט"ח ועוד) המראים את יתרות הפתיחה והסגירה וכן את התנועה הכספית.
(ב) אישורי בנק של כל רכישת ניירות ערך, מט"ח או מכירתם.
(ג) קבלות או אישורים על תשלומים שבוצעו.
(ד) אישורים של יורשים / נהנים על קבלת חלקם בעזבון.
(ה) חוזים הקשורים לניהול העזבון.
(ו) החלטות בית המשפט הנוגעות לניהול העזבון.
(ז) אישורים על פתיחת כספת והפרוטוקול בדבר התכולה.
(ח) הערות של חפצי בית או דברי ערך אחרים.
2. במקרה הצורך יש לצרף פרטים משלימים בדפים נפרדים.

א. ריכוז תקבולים
יש לרכז את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: תקבולים ממכירת נכסי העזבון, לרבות מקרקעין, תקבולים משכר דירה, תקבולי הכנסה מהשקעות, מתוכנית חסכון ממט"ח וכל הכנסה מכל מקור שהוא*.
ב. ריכוז תשלומים
יש לרכז את כל התשלומים מן העזבון לסוגיהם כגון: הוצאות קבורה, הקמת מצבה, תשלומי חובות העזבון, שכ"ט וכו'**.

מס'
סידורי
סוג התקבול
תאריך קבלתו
הסכום
מס'
סידורי
סוג התשלום
תאריך התשלום
הסכום

* במקרה של מכירת מקרקעין יש ** אין לכלול את התשלומים ליורשים בגין חלוקת
לצרף דו"ח נוסף אשר יפרט את העזבון. אלה יופיעו בחלוקת נכסים.
התקבולים מן המכירה, מועד קבלתו
של כל תקבול ואופן השקעתו.
התנועה בחשבונות ניירות ערך, מט"ח ותוכניות חסכון
ניירות ערך
שם נייר הערך ומספרו
היתרה ביום
תחילת דו"ח זה
קניה בתקופת הדו"ח
מכירה בתקופת
הדו"ח
יתרה ביום
סגירת הדו"ח


ערך נקוב
שווי
ערך נקוב
שווי
ערך
נקוב
שווי
ערך
נקוב
שווי

מטבע חוץ
שם המטבע
היתרה ביום תחילת הדו"ח
סה"כ הפקדות בתקופת הדו"ח
ריבית שנוספה בתקופת הדו"ח
סה"כ
פחות המרות בתקופת הדו"ח
יתרה בסגירת הדו"ח

תוכניות חסכון
שם המטבע
סכום הקרן ביום תחילת הדו"ח
סה"כ הפקדות בתקופת הדו"ח (קרן בלבד)
סכום הפדיון בתקופת הדו"ח
סכום הקרן ביום הסגירה
שווי החסכון בתאריך סגירת הדו"ח
חלוקת נכסים / כספים ליורשים או לנהנים *
נכסים
תשלומים

שם היורש
או הנהנה
חלקו בעזבון
סוג הנכס
תאריך המסירה
שווי הנכס
במזומנים
במט"ח
בני"ע
תוכנית
חסכוןסה"כ* במקרה של מטלטלין נא לציין את סוג הנכס שנמסר ליורש.
במקרקעין נא לציין גוש וחלקה.
תצהיר
הנני מצהיר בזה כי הפרטים והסכומים הנכללים בדו"ח זה הם מלאים, נכונים ומדויקים, וכי תוכן הצהרתי זו אמת.

תאריך חתימת המצהיר
אני הח"מ מאשר בזה, כי ביום הופיע(ה) בפני מר / גב' שזיהה עצמו(ה) ע"י תעודת זיהוי מס' /
המוכר/ת לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 13
(תקנה 44)
בבית המשפט ב *
בבית הדין ב *
* (סמן X במשבצת המתאימה)
תיק עזבונות /
בענין: עזבון המנוח
ובענין: בקשת מנהל העזבון לפסיקת שכרו/לשחרורו מתפקידו*
הודעת האפוטרופוס הכללי
לאחר עיון בבקשתו של מיום
שם מנהל העזבון
ל
מודיע בזה האפוטרופוס הכללי לבית המשפט/בית הדין*, כי פרטת העזבון והדו"חות הוגשו לו/לא הוגשו לו* בידי המבקש כדין, ונבדקו בידו/לא נבדקו בידו*, בהתאם להוראות תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988.
הערות נוספות:

התאריך האפוטרופוס הכללי
________
* מחק את המיותר.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1256; תשס"א, 42, 476, 866; תשס"ג, 710, 880.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ