אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987

תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987

תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-13 לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה לענין חלק ה' לתקנות, אני מתקין תקנות אלה:
חלק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה)
בתקנות אלה -
"אישור סוג" - אישור שנתן המנהל לפיו תחנת קשר או חלק ממנה מאפשרים ניצול יעיל של ספקטרום התדרים;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"השר" - שר התקשורת;
"סחר" - קניה, מכירה, תחזוקה, השכרה או השאלה של כל סוגי תחנת קשר ואבזריה - והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה;
"רבעון" - תקופה של 3 חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר, לפי הענין;
"רשיון" - רשיון שניתן לפי הפקודה;
"רשת תחנות חד-מגמיות" - שתי תחנות חד-מגמיות או יותר, המוחזקות בידי אדם;
"תחנת מנוי" - תחנת קשר המוחזקת בידי לקוח של בעל רשיון מסוגי הרשיונות המפורטים בחלקים ב', ג' ו-ח' לתוספת;
"תחנת קשר" - תחנת טלגרף אלחוטי המשמשת לקליטה אלחוטית או לשידור אלחוטי או לקליטה ושידור כאמור כיחידה אחת, ולרבות מכשיר טלגרף אלחוטי המשמש כאמור.
חלק ב': רשיונות
2. רשיונות לתחנת קשר
לא יקים אדם ולא יקיים תחנת קשר, לא יתקינה ולא יפעילה, אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו.
3. בקשה לרשיון
בקשה לרשיון תוגש למנהל בטופס שקבע לכך, ורשאי הוא לדרוש מאת המבקש לצרף לבקשתו מסמכים לאימות פרטים שרישומם נדרש בטופס הבקשה.
4. אישור סוג (תיקון: תשנ"ה3)
(א) תנאי מוקדם למתן רשיון, שקיים אישור סוג בר תוקף לתחנת הקשר נושא הבקשה.
(ב) בקשה לאישור סוג תוגש למנהל בטופס שהורה עליו, ורשאי הוא לדרוש מאת המבקש לצרף מסמכים שרישומם נדרש בטופס הבקשה וכן, אם ראה המנהל כי בדיקת תחנת הקשר, נושא הבקשה, חיונית לשם מתן האישור, יצרף המבקש לבקשה גם את תחנת הקשר.
5. כשירות לרשיון (תיקון: תשנ"ה3)
(א) מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן כשיר לקבל רשיון:
(1) לדעת המנהל אין במתן הרשיון למבקש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם קבלת רשיון לפי פסקה זו לא תתקבל אלא לאחר שמשטרת ישראל ביקשה זאת;
(2) אין לגביו רישום אצל המנהל על שתי הפרות, לפחות, שלא הוראות הפקודה, התקנות שלפיה או תנאי רשיון;
(3) לענין רשיון סחר בלבד - אין לגביו, נוסף לאמור בפסקאות (1)-(2), רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת המנהל יש בה כדי למנוע מתן רשיון.
(ב) היה מבקש הרשיון תאגיד, יחולו הוראות תקנת משנה (א) על מנהליו ועל בעלי השליטה בו; לענין זה ולענין תקנה 7(ב), "שליטה" - כמשמעותה בסעיף 25 לפקודת מס הכנסה. היה מבקש הרשיון חבר-בני-אדם שאינו תאגיד יחולו הוראות תקנת משנה (א) על נציגו המוסמך של חבר-בני-האדם.
6. תקופת תקפו של הרשיון (תיקון: תש"ן, תשנ"ה3, תש"ס6, תשס"א)
(א) תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ב', ג', ו', ז', ח' של התוספת וכן של רישיון מגשר ידני שבחלק י' של התוספת יהיה עד ה31- בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו.
(ב) תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ד' ו-ה' של התוספת וכן של רישיון סחר שבחלק י' של התוספת יהיה עד ה31- בדצמבר של השנה השניה שלאחר שנת נתינתו או חידושו.
(ב-1) תוקפו של רשיון כאמור בחלק י"א של התוספת, בין אם חודש בתחילת תקופה ובין אם ניתן לראשונה או חודש במהלך תקופה, יהיה עד 31 בדצמבר של השנה האחרונה באותה תקופה; לענין זה, "תקופה" פרקי זמן של 5 שנים רצופות, שהראשון בהם תחילתו ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).
(ב-2) תוקפו של רישיון החזקה שבחלק י' של התוספת יהיה עד להפעלתן מחדש של תחנות הקשר או עד להשמדתן בהתאם להוראות המנהל.
(ג) תקפו של רשיון למטרה חריגה לא יעלה על שלושה חדשים.
(ד) תקפו של רשיון יפוג באחד מאלה, לפי המוקדם:
(1) בתום תקופת תוקפו;
(2) בתום תקופה שלגביה ניתן אישור סוג;
(3) הרשיון בוטל או הותלה לפני תום תקופתו;
(4) חדלו להתקיים בבעל הרשיון אחד או יותר מן התנאים המכשירים אותו לקבלת רשיון לפי תקנה 5;
(5) בעל הרשיון נפטר, ואם הוא תאגיד החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט ציווה על פירוקו.
(ה) בתום תקופת הרשיון, רשאי המנהל לחדש את הרשיון לתקופה נוספת, ובלבד שבעל הרשיון שילם את האגרה בעד חידושו במועד שקבע המנהל.
7. העברת רשיון לאחר
(א) רשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
(ב) תאגיד שניתן לו רשיון והועברה השליטה בו או הוחלף מנהל ממנהליו, יראו את הרשיון כרשיון שפג תקפו כל עוד לא הוכח למנהל כי קיימות בתאגיד הוראות תקנה 5.
8. העברת תחנה לאחר
בעל רשיון לא ימכור תחנת קשר נושא רשיונו ולא יעבירנה לאחר בדרך אחרת, בשלמותה או בחלקה, אלא אם כן הותרו המכירה או ההעברה ברשיונו ובהתאם לתנאיו.
8א. רשיון לתחנת עסק (תיקון: תש"ן, תשנ"ה3)
(א) בעל רשיון לתחנת עסק מאחד הסוגים המפורטים בחלקים ב' ו-ג' לתוספת, יראו כבעל רשיון של כל אחת מתחנות המנוי של תחנת העסק.
(ב) אגרה ששילם בעל תחנת עסק יראו כמשולמת גם בעד כל תחנת מנוי של תחנת העסק.
(ג) בעל רשיון לתחנת עסק ידווח למנהל, תוך ארבעה-עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי בתחנת העסק לרבות מספר תחנות המנוי, הכל כפי שיורה לו המנהל.
8ב. רשיון לרשת תחנות חד-מגמיות (תיקון: תשנ"ה3)
(א) בעל רשיון לרשת תחנות חד-מגמיות, יראו כבעל רשיון של כל אחת מן התחנות ברשת והוא יהיה חייב בתשלום האגרה בעדן.
(ב) בעל רשיון לרשת תחנות חד-מגמיות ידווח למנהל, תוך ארבעה-עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי ברשת לרבות מספר התחנות שברשת, הכל כפי שיורה לו המנהל.
8ג. רשיון סחר (תיקון: תשנ"ה3, תש"ס6)
(א) בעל רשיון סחר ירשום בפנקס מלאי את כל פרטיהן של כל תחנות הקשר שברשותו וכן כל פעולת סחר, הכל בהתאם לתנאי הרשיון.
(ב) לא יבצע בעל רשיון סחר פעולת סחר אלא אם כן קיים אישור סוג תקף לתחנת הקשר נושא הפעולה, הכל בהתאם לתנאי הרשיון והתנאים שהתנה המנהל לענין כל אישור סוג.
(ג) לא יעביר בעל רשיון סחר תחנת קשר לאדם אלא אם כן הציג אותו אדם בפני בעל הרשיון רשיון בר-תוקף, מסמך המעיד שהוא מנוי של בעל תחנת עסק לפי תקנה 8א, או אישור שהוא נמנה עם חבר-בני-אדם לענין תקנה 8ב - לפי הענין.
(ד) בעל רשיון סחר ידווח למנהל, עד 31 באוקטובר של כל שנה או במועד אחר שיורה לו המנהל, על כל שינוי ברישומת שבפנקס המלאי, כפי שיורה לו המנהל.
8ד. רשיון לתחנת לווין (תיקון: תשנ"ה3)
(א) בעל רשיון לתחנת לווין המשדרת לתחנות מנוי לפי פרטים 6 ו-7 שבחלק ח' לתוספת, ישלם את האגרה בעד כל תחנות המנוי הקשורות לתחנת הלווין.
(ב) בעל רשיון כאמור בתקנת משנה (א) ידווח למנהל, תוך ארבעה עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי במספר תחנות המנוי הקשורות אליו, הכל כפי שיורה לו המנהל.
9. דרכי הפיקוח על בעל הרשיון
המנהל רשאי לפקח על קיומם של תנאי רשיון, ולשם כך רשאי הוא להכנס, בכל עת סבירה, לחצרים שבהם מצויה, תחנת קשר, לערוך ביקורת במיתקני התחנה הנמצאים בחצרים כאמור, לעיין במסמכים הנוגעים לתחנה ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להבטחת הפיקוח כאמור.
חלק ג': תעודות
10. הגדרות (תיקון: תשנ"ו)
בחלק זה -
"אדם" - למעט תאגיד;
"דרגה" - רמה בסולם הדרישות שהמנהל הכריע כי בעל תעודה לפי תקנות אלה צריך לעמוד בה, לרבות דרישות שנקבעו בתקנות הרדיו הבין-לאומיות (מהדורה 1990) שפירסם איגוד הבזק הבין-לאומי ((International Telecommunications Union וכל תקנות שיבואו במקומן.
"חובב" - אדם המפעיל תחנה שלא למטרת עסק;
"תחנה" - כל אחת מאלה:
(1) תחנת קשר בכלי שיט או בכלי טיס ותחנת קשר המשמשת בעיקר כלי טיס או כלי שיט (להלן - תחנת שיט);
(2) תחנה לקיום קשר אלחוטי אל תחנה שסוגה נקבע ברשיון לשם אימון האדם המפעיל את התחנה ממנה מתקיים הקשר או לשם מחקר טכני ללא ענין כספי או מסחרי (להלן - תחנת חובבים);
"תעודה" - תעודת הפעלה ותעודת חובב רדיו;
"תעודת הפעלה" - תעודה להפעלת תחנת שיט שנתן המנהל לאדם שנתקיימו בו התנאים וההוראות שבחלק זה;
"תעודת חובב רדיו" - תעודה להפעלת תחנת חובבים שנתן המנהל לאדם שנתקיימו בו התנאים וההוראות שבחלק זה.
11. הפעלת תחנה
(א) לא יפעיל אדם תחנת שיט אלא אם כן הוא בעל תעודת הפעלה, ולא ירשה בעל תחנה או אדם אחר מטעמו לאחר להפעיל אותה תחנה אלא לבעל תעודת הפעלה.
(ב) לא יקים אדם תחנת חובבים, לא יקיימה ולא יפעילה אלא אם כן הוא בעל תעודת חובבים.
(ג) בעל תעודה יפעיל את התחנה בתנאים שפורטו בתעודה ובהתאם לתנאי הרשיון.
(ד) המנהל רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה (ב) תחנות חובבים מסוגים שיקבע.
12. בקשה לתעודה
בקשה לתעודה תוגש למנהל בטופס שהוא קבע.
13. תנאי כשירות (תיקון: תשנ"ו)
המנהל רשאי לתת תעודה למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא תושב ישראל;
(2) אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת המנהל יש בה כדי למנוע מתן התעודה;
(3) לדעת המנהל אין במתן התעודה כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם קבלת רשיון לפי פסקה זו לא תתקבל אלא לאחר שמשטרת ישראל ביקשה זאת;
(4) אין לגביו רישום אצל המנהל על שתי הפרות, לפחות, של הוראות הפקודה, התקנות לפיה, תנאי רשיון או תעודה;
(5) לגבי תחנת שיט בלבד - הוא כשיר מבחינה בריאותית לשרת בכלי שיט או בכלי טיס - בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות הספנות (ימאים), התשל"ו-1976, ובתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 - בהתאם לענין;
(6) הוא הוכיח, להנחת דעתם של בוחנים שמינה המנהל, ידיעה מקצועית וכושר ביצוע במקצועות שדרש המנהל;
(7) לענין התעודה לפי תקנה 14(1)(א)1, הוא הוכיח כי שירת שנתיים לפחות כקצין-רדיו בשירות ימי בדרגה ב';
(8) לענין התעודה לפי תקנה 14(1)(א)2, הוא הוכיח כי השלים תקופת התמחות בת ששה חדשים בהפעלת תחנה בפיקוחו של בעל תעודת הפעלה בדרגה ב'.
13א. מבקש בהליך פלילי (תיקון: תש"ס)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 13, רשאי המנהל לסרב ליתן תעודה למבקש או להורות לבוחנים כאמור בתקנה 13(6) שלא לבחון מבקש, כל עוד מתנהל נגדו הליך פלילי בקשר לעבירה, שלדעת המנהל יש בה כדי למנוע מתן התעודה.
14. סוגי תעודות (תיקון: תשנ"ו, תשס"א)
אלה סוגי התעודות:
(1) תעודת הפעלה -
(א) בים -
1. כשירות ברדיו-טלגרף, דרגה א';
2. כשירות ברדיו-טלגרף, דרגה ב';
3. כשירות ברדיו-טלגרף, דרגה מיוחדת;
4. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת;
5. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת - לדיינים בלבד;
6. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה למשתמש בתחומי תדרים גבוהים מאוד (תג"מ);
7. כשירות ברדיו-אלקטרוניקה, דרגה ב';
8. כשירות, דרגה כללית;
9. כשירות, דרגה מוגבלת;
10. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת למשתמש בתחומי תדרים גבוהים מאד (תג"מ), בזיקה ל-(GMDSS) Global Maritime Distress and Safety System.
(ב) באויר -
1. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת;
2. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת - לפיקוח על תנועה אווירית בלבד;
3. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת - לשירות קרקע בלבד;
4. כשירות ברדיו-טלפון, דרגה מוגבלת - ללא מורס.
(2) תעודת חובב רדיו -
(א) דרגה א';
(ב) דרגה ב';
(ג) דרגה ג';
(ד) דרגה ד' (ללא מורס).
15. הצהרת סודיות
מבקש תעודה שנמצא כשיר לקבל תעודה, ימסור למנהל הצהרה על שמירת סודיות בתקשורת בטלגרף אלחוטי, בנוסח שקבע המנהל.
16. תעודת חוץ (תיקון: תשנ"ח)
(א) המנהל רשאי להכיר בתעודה שנתנה מדינה אחרת (להלן - תעודה אחרת) הכרה מלאה, חלקית או מסוייגת.
(ב) הכיר המנהל בתעודה אחרת - יראו אותה כאילו נתן אותה המנהל לפי תקנות אלה.
(ג) המנהל רשאי לפטור חובב בעל תעודה אחרת בהתאם להסכמים בינלאומיים שמדינת ישראל צד להם מחובת רישוי לפי חלק ב', ובלבד שתוקפו של פטור כאמור לא יעלה על שלושה חודשים.
חלק ד': אגרות (תיקון: תשנ"ה)
17. האגרה ומועד תשלומה (תיקון: תש"ן, תשנ"ה3, תשנ"ו-5, תש"ס6)
(א) בחלק זה
"אגרה" - אגרה בעד מתן רשיונות וחידושם או בעד הועדת תדרים והקצאתם;
"יחידת תדר" - רוחב פס תדרים או אפיק.
(ב) בעד רשיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם אגרה מראש לכל תקופת הרשיון על בסיס שנתי שתחילתו ביום 1 בינואר; ניתן הרשיון לאחר תום הרבעון הראשון, תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מיום תחילת הרבעון שבו ניתן הרשיון ועד תום תקופתו.
(ב-1) האגרה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת לצד כל סוג רשיון והיא תשולם, בכפוף לתקנת משנה (ב), במועד שקבע לכך המנהל בהודעתו לבעל הרשיון.
(ב-2) אגרה בעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם לפי יחידות התדר כנקוב בתוספת, ככל שאלה פורטו בה; ואולם אם הועדה או הוקצתה יחידת תדר שונה מהנקוב בתוספת, ישונה שיעור האגרה יחסית ליחידת התדר.
(ב-3) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל, לבקשת בעל רשיון מן סוגים המפורטים בתוספת בחלקים ב', ג', ו', ז', ובפרטים 5 ו6 בחלק ח', להתיר לו לשלם את האגרה בארבעה שיעורים רבעוניים שווים, ובלבד שיתקיימו אלה:
(1) כל תשלום רבעוני יבוצע לא יאוחר מהיום ה15 בחודש הראשון של כל רבעון שבעדו מבוצע התשלום;
(2) על כל תשלום רבעוני ששולם לאחר המועד לתשלום הרבעון הראשון יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנת משנה (ד).
(ב-4) לא מילא בעל הרשיון אחר הוראות תקנת משנה (ב3)(1) ו (2), יראו את ההיתר שנתן לו המנהל כאמור בתקנת משנה (ב-3) כבטל, ויחולו עליו הוראות תקנת משנה (ד).
(ג) בעל רשיון, אשר שילם אגרה בשיעורים רבעוניים כאמור בתקנת משנה (ב-3), בעד הקצאת תדר, בעד רשיון לתחנת קשר בעסק או בעד קו נל"ן אלחוטי, ולאחר מכן חדל להשתמש באותו תדר, באותה תחנת קשר בעסק או באותו קו נל"ן אלחוטי והודיע על כך בכתב למנהל, לא יחויב בגינו ביתרת האגרה בעד הרבעונים שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור.
(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעד רשיון לפי חלק י"א בתוספת תשולם מלוא האגרה מראש לכל התקופה כהגדרתה בתקנה 6(ב1).
(ד) על כל אגרה שלא שולמה במועד שקבע המנהל לתשלומה, יווספו הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א1961; הפרשי הצמדה יחושבו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שקבע המנהל לתשלום האגרה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום האגרה בפועל.
(ה) (בוטלה)
18. החזרת אגרה
(א) בעל רשיון שמכר או העביר את תחנת הקשר לאחר, או שהופסקה פעולתה, לא יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם בעד התקופה בה לא המשיך להחזיק בה.
(ב) בעל רשיון שפג תוקף רשיונו לפני תום תקופתו, כאמור בתקנה 5(ג), לא יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם בעד התקופה שפג תוקף רשיונו כאמור.
19. תחנות שהופסקה הפעלתן (תיקון: תשנ"ה3)
תחנות קשר מבין אלה המפורטות בתוספת שהפעלתן הופסקה והן רוכזו למקום אחד, ייראו כתחנת קשר אחת לצורך רשיון ההחזקה; סכום האגרה לתחנה בעד רשיון או חידושו כאמור הוא חד פעמי וייקבע לפי האגרה הנמוכה ביותר החלה על אחת התחנות.
20. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ה)
21. שינויים בשיעורי האגרה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד2, תשנ"ה, תשס"ח)
(א) שיעורי האגרה שבתוספת ישתנו ב1 בינואר של כל שנה (להלן יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל -
(1) אם הוא אינו עולה על 100 שקלים חדשים - לשקל החדש הקרוב;
(2) אם הוא עולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים;
(3) אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים ואינו עולה על 1000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;
(4) אם הוא עולה על 1000 שקלים חדשים ואינו עולה על 5000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 50 שקלים חדשים;
(5) אם הוא עולה על 5000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
סכום שניתן לעגלו על פי האמור בתקנת משנה זו כלפי מעלה או כלפי מטה - יעוגל כלפי השקל החדש הזוגי הקרוב ביותר או כלפי המכפלה הזוגית הקרובה ביותר של שקלים חדשים, לפי הפסקה השייכת לענין.
(ג) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד לחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום השינוי הקודם.
(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח הפרטים שבתוספת כפי ששונה עקב האמור בתקנת משנה (א).
חלק ה': שונות (תיקון: תשנ"ה)
22. כלי שיט זרים
(א) לא יפעיל אדם תחנת קשר בכלי שיט הנמצא בישראל אך אינו רשום בה, ולא ירשה הממונה על כלי שיט לאחר להפעיל אותה תחנה, אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:
(1) הקשר יקויים באמצעות תחנת החוף של "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן - תחנת החוף) בתדרים שמעל 26.96 מה"ץ;
(2) הספק השידור יהיה מזערי ככל האפשר;
(3) הקשר לא יגרום הפרעות לשירותי אלחוט אחרים; נודע למנהל או למנהל תחנת החוף כי נגרמות הפרעות, הוא רשאי להורות לכלי השיט להפסיק את שידוריו;
(4) אם הקשר הוא באמצעות לוויין, יורשה הקשר רק באמצעות המערכת הלווינית של האיגוד הבין-לאומי לתקשורת לוויינים ((INMARSAT ורק מכלי שיט הנושאים דגל של ארצות שעמן יש למדינה הסכם הדדיות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל להורות בכל עת על הפסקת הפעלתה של תחנת קשר בכלי שיט כאמור בתקנת משנה (א).
23. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין שענינו תחנת קשר, הקמתה, קיומה או הפעלתה.
24. שמירת זכויות
רשיון ותעודה שהיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, רואים אותם כאילו ניתנה לפי תקנות אלה, ובלבד שתקפם יהא בהתאם לרשום בהם.
25. ביטול
בטלות -
(1) תקנות הטלגרף האלחוטי (הקמה והחזקה של תקנות קשר לצורך סחר), התשכ"ה-1965;
(2) תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), התש"ם-1980;
(3) תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות ותעודות), התשל"ח-1978.
26. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987).
התוספת4 (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ה3, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס6, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט תש"ע)
(תקנות 17 ו-19)
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 915; תשמ"ח, 732; תשמ"ט, 208; תש"ן, 191, 567; תשנ"ג, 152, 288, 1014; תשנ"ד, 320, 1185; תשנ"ה, 572; תשנ"ו, 233, 310, 384; תשנ"ז, 173; תשנ"ח, 216; תשנ"ט, 406; תש"ס, 451, 674; תשס"א, 2, 798; תשס"ב, 190; תשס"ג, 325; תשס"ד, 112; תשס"ו, 220, 336; תשס"ז, 532; תשס"ח, 256, 688; תשס"ט, 213 ; תש"ע, 284.
2 תקנה 1 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 (ק"ת תשנ"ד, 320, 1185) קובעת:
"1. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 21 לתקנות העיקריות, לא יראו את יום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994) כיום העלאה לסכומי האגרות שבתוספת לתקנות האמורות".
3 תקנה 12 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 581) קובעת לגבי התוספת:
"12. הוראות מעבר
(א) את האגרות לפי תקנות אלה ישלם בעל רשיון, למעט בעל רשיון לפי חלק ג' לתוספת, בשיעורים כמפורט להלן:
(1) בשנת 1995 - 40% משיעור האגרה שבתוספת;
(2) בשנת 1996 - 70% משיעור האגרה שבתוספת;
(3) החל בשנת 1997 - מלוא שיעור האגרה שבתוספת.
(ב) בעל רשיון לפי חלק ג' לתוספת ישלם את מלוא שיעור האגרה החל בשנת 1995."
4 נוסח התוספת אינו מובא.
5 תקנה 3 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1995 (ק"ת תשנ"ו, 384) (להלן - התקנות המתקנות) לגבי תקנה 17 שתוקנה לפי התקנות המתקנות:
"3. הוראות מעבר
בעל רשיון שחוייב באגרה עובר ליום התחילה ולא שילם אותה עד תום שלושה חודשים מיום התחילה, יווספו לאגרה שהוא חייב בה -
(1) הפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנה 17 לתקנות העיקריות;
(2) סכום המהווה עשרים אחוזים משיעור הקרן."
6 תקנה 7 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 676) קובעת לגבי תיקון תקנות 6, 8ג, 13א והתוספת:
"7. הוראת שעה
לענין יום ההעלאה כמשמעותו בתקנה 21 לתקנות העיקריות, שיחול ביום התחילה, יהיה המדד היסודי המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ