אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה' לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:
חלק א': הוראות כלליות
פרק ראשון: הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב)
בתקנות אלה -
"אב טיפוס" - אחד מאלה:
(1) כלי טיס שטרם השלים תהליך רישוי לקראת קבלת תעודת סוג ושמטרת הטיסות בו לאשר שהוא ראוי לעבור תהליך זה;
(2) כלי טיס שהוכנסו בו שינויים המחייבים שינוי תעודת סוג שניתנה לכלי הטיס והמשפיעים על ביצועיו או על תכונות הטיסה שלו;
"אויוניקה" - המערכות החשמליות והאלקטרוניות ומערכות הרדיו והמכשירים בכלי טיס;
"אוירון" - כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה.
"אוירון הדרכה זעיר" - אוירון זעיר דו-מושבי המשמש להדרכה;
"אוירון זעיר" - אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 390 ק"ג באוירון חד מושבי ו-454 ק"ג באוירון דו מושבי;
"אוירון זעיר מקבוצה א'" - אוירון זעיר שמושב הטייס בו מחובר באופן קשיח לכנף;
"אוירון זעיר מקבוצה ב'" - אוירון זעיר שמושב הטיס בו תלוי מתחת לכנף וניתן להטיה ביחס אליה;
"אוירון זר" - כלי טיס שאינו רשום בפנקס רישום כלי הטיס לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973;
"אוירון תובלה" - אוירון שמשקלו למעלה מ-5,700 ק"ג אשר ייעודו העיקרי הוא הובלת נוסעים וטובין;
"איש צוות" - אדם שהציב אותו מפעיל כלי טיס למילוי תפקיד בכלי טיס בזמן טיסה;
"איש צוות אויר" - איש צוות המחזיק ברשיון עובד טיס תקף שהוצא לפי תקנות אלה, הממלא תפקיד מבצעי שדרוש לתפעול כלי טיס בזמן הטיסה כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס;
"אישור העדר הרשעות פליליות" - אישור על העדר הרשעות פליליות שניתן מאת משטרת ישראל;
"אישור רשיון" - הכרת רשות הרישוי ברשיון שניתן במדינה חברה כשקול לרשיון הניתן כדין בישראל;
"בית ספר להוראת טיס" - בית ספר להוראת טיס המחזיק ברשיון שניתן לו לפי תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשל"א-1971.
"בלון" - כלי טיס קל מהאויר שאינו מונע על ידי מנוע;
"בלון חפשי" - בלון שאינו קשור או מעוגן לקרקע או לעצם המחובר לקרקע;
"בלון מאוייש" - בלון חופשי אשר לפי מיפרט הוראות היצרן, שאישר המנהל, רשאי לשאת אדם אחד או יותר;
"ג'רופלן" - רוטורקרפט אשר, למעט לצורך התנעה ראשונית, הרוטורים שלו מונעים על ידי תגובת זרימת האויר ולא על ידי מנוע, והשואב את יכולת הדחף שלו מפרופלר הפועל מחוץ למערכת הרוטורים שלו;
"ג'רופלן קטן" - ג'רופלן שמשקלו המירבי המורשה להמראה אינו עולה על 450 ק"ג.
"דאון" - כלי טיס הכבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;
"הארגון" - ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי;
"הגדר" - הערה הנרשמת ברשיון עובד טיס, המהווה חלק ממנו והקובעת זכות או מגבילה את פעולתה של זכות;
"הטסה" - הפעלת מערכות ההגאים של כלי הטיס בזמן הטיסה;
"הליקופטר" - רוטורקרפט שלצורך תנועתו האופקית משתמש בעיקר ברוטור המונע על ידי מנוע;
"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך, לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"זמן הדרכה זוגית" - זמן הטיסה שבו מקבל מתלמד הדרכה בטיסה מאת מדריך הנמצא עמו בכלי הטיס;
"החלטה" - כל אחד מאלה:
(1) סירוב ליתן רשיון, הגדר או תעודת איש צוות, לחדשם או לאשרם;
(2) הכנסת מגבלה ברשיון;
(3) ביטול או התליה של רשיון, הגדר או תעודת איש צוות;
(4) אי הכרה בזכויות לפי תקנות אלה;
"זמן טיסה" - פרק הזמן מהרגע שבו נע כלי הטיס לראשונה בכוחות מנועיו לשם המראה ועד לעצירתו ודימום מנועיו בסוף הטיסה;
"זמן טיסת יחיד" - זמן טיסה בו הטייס הוא המטיס היחיד בכלי הטיס;
"זמן טיסה בדאון" - לרבות בטיסת גרירה ובטיסה חופשית, מהרגע שבו הדאון נע לראשונה לשם המראה ועד לעצירתו בסוף הטיסה;
"זמן טיסת מכשירים" - אותו חלק מזמן הטיסה שבו הטייס מטיס כלי טיס תוך הסתמכות על מכשירי כלי הטיס בלבד ללא נקודת סמך חיצונית;
"זמן טיסת מכשירים מדומה" - פרק הזמן שבו עוסק הטייס על הקרקע בטיסת מכשירים מדומה בעזרת מדמה;
"זמן מכשירים" - זמן טיסת מכשירים וזמן טיסת מכשירים מדומה;
"טייס מפקד" - טייס האחראי לפעולתו ולבטיחותו של כלי טיס בזמן הטיסה;
"טייס משנה" - טייס המחזיק ברשיון טיס הממלא, בנוסף לטייס המפקד, תפקיד בהטסתו של כלי טיס, כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס ולמעט טייס מתלמד;
"טייס מתלמד" - אדם המקבל הדרכה בכלי טיס על מנת שיוכשר לקבלת רשיון טייס;
"טיסה מסחרית" - טיסה לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה, או טיסה לצרכי עסק או מתן שירות;
"טיסת גרירה" - טיסה שבה דאון נגרר על ידי כלי רכב, אוירון, מגליל או כבל גומי;
"טיסה חקלאית" - טיסה שבה מבצעים פעולות של הטלת חומרי הדברה או דשנים על ידי פיזור, ריסוס, איבוק או עישון;
"טיסת ניסוי" - טיסה שנועדה להראות עמידה בדרישות לצורך הוצאת תעודת סוג ותעודת סוג - תוספת, וטיסה שנועדה לבסס שינויי תכן גדולים;
"טיפוס" (type) - כלי טיס מייצור מסויים ודגם בסיסי, לרבות כלי טיס שהוכנסו בו שינויים קלים שאין בהם כדי להשפיע על דרכי הטיפול בו או על תכונות הטיסה שלו; לדוגמא: ססנה 150; בואינג 707 וכד';
"אוירון מקבוצה אא" - אוירון ממין חד-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנוע בוכנה;
"אוירון מקבוצה בא" - אוירון ממין רב-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנועי בוכנה;
"אוירון מקבוצה גא" - אוירון ממין רב-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנועי טורבו - פרופלר או מנועי סילון;
"כלי טיס מקבוצה דא" - כלי טיס, למעט רוטורקרפט, שאינו אוירון מקבוצה א' ב' או ג' ולרבות כלי טיס מורכב;
"טכנאי לבדק כלי טיס" - טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל, או טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;
"כלי טיס" - כלי או מיתקן הנתמך בטיסה על ידי תגובות האויר, למעט תגובות כנגד פני הקרקע או המים;
"כלי טיס גדול" - כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג;
"כלי טיס קטן" - כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 5,700 ק"ג;
"כלי טיס מורכב" - כלי טיס בעל מבנה בלתי רגיל או כלי טיס המונע על ידי יחידת כח בעלת הספק של 380 כוח סוס או יותר;
"כט"ר" - כללי טיסת ראיה;
"כטר"ח" - כללי טיסת ראיה חקלאית;
"כט"מ" - כללי טיסת מכשירים;
"כטר"מ" - כללי טיסת ראיה מבוקרת;
"כללי טיסה" - כט"ר, כט"מ, כטר"מ או כטר"ח;
"לילה" - פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין רבע שעה לפני זריחתה;
"מבחן עיוני" - מבחן להוכחת ידע מקצועי;
"מבחן מעשי" - מבחן כושר ביצוע;
"מבחן רמה" - מבחן תקופתי להוכחת רמת הידע המקצועי של מחזיק ברשיון עובד טיס ומיומנותו המקצועית או מיומנותו בטיסה;
"מדינה חברה" - מדינה שהיא צד לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגו ביום 7 בדצמבר 1944;
"מדמה" - מיתקן שהמנהל אישר להדרכת עובדי טיס ובדיקת רמתם המקצועית שבו ניתן לדמות תנאי הטסה, פיקוח על תעבורה אוירית או פעילות תעופתית אחרת;
"מדריך" - עובד טיס המחזיק ברשיון הדרכה;
"מטוס" - כלי טיס הכבד מהאויר;
"מין" ((Class - סיווג כלי הטיס שנקבע על פי חלוקת משנה של סוג כלי הטיס ובהתאם לאיפיונים דומים, לדוגמא: אוירון חד-מנועי, רב- מנועי, יבשתי, ימי, בוכנה או טורבו-פרופלר; רוטורקרפט יבשתי או ימי; הליקופטר חד-רוטור או ג'רופלן;
"מכון בדק" - כמשמעותו בתקנות מכוני הבדק;
"מכון הסמכה" - מכון בדק שהורשה לפי תקנות מכוני הבדק לקיים מרכז הדרכה לצורך הסמכתם של טכנאים לבדק כלי טיס, או מפעיל שרשיון ההפעלה שניתן לו מאת השר מתיר ניהולו של מרכז הדרכה כאמור;
"מפקח" - אדם שמינה השר להיות מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק;
"מפעיל כלי טיס" - מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לו לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, המקיים בהתאם לתנאי אותו רשיון טיסות מסחריות בישראל, אליה וממנה, או המקיים טיסות מסחריות מישראל ואליה על פי היתר בכתב מאת המנהל, ולרבות הבעלים, השוכר או המטיס של כלי הטיס;
"מצנח ממונע" - כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בעת הטיסה בעיקר על ידי מצנח;
"מצנח רחף" - כלי טיס כבד מן האויר הנתמך בטיסה במצנח, ושהרחפן שולט בו באמצעות מיתריו;
"מתלמד" - אדם המקבל הדרכה בכלי טיס או במדמה כדי להיות כשיר לקבלת רשיון או הגדר;
"מיתקן ניווט" - מיתקן לשימוש חזותי או אלקטרוני הממוקם על הקרקע המשמש או המיועד לשמש למתן אותות הנחייה לכלי טיס בעת המראה, טיסה או נחיתה;
"סוג" ((category - סיווג רחב של כלי הטיס, כגון: אוירון, רוטורקרפט, דאון או כלי טיס קל מהאויר;
"ספר העזר" - ספר עזר לטיסה של כלי טיס שהוצע על ידי היצרן ואושר על ידי המנהל, המפרט את מגבלות כלי הטיס וביצועיו לצורך שמירת כשירות טיסתו והקובע הנחיות באשר לצוות ההטסה לצורך הפעלה בטוחה של כלי הטיס;
"עובד טיס" - מי שקיבל רשיון כאמור בתקנות 5 ו-6;
"עובד קבוע" - איש צוות או איש צוות אויר המועסק בשירות המפעיל בתקופה של שלושה חדשים רצופים לפחות;
"קורס אימונים" - קורס אימונים המתנהל בהתאם לתוכנית לימודים ותוכנית פיקוח שקבעה רשות הרישוי לנותן הקורס;
"רוטורקרפט" - כלי טיס הכבד מן האויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת;
"רחפן" - מפעיל מצנח רחף או מצנח ממונע;
"רשות הרישוי" - מי שהמנהל העביר אליו סמכויותיו לענין רישוי עובדי טיס לפי החוק;
"רשיון עובד טיס" - רשיון עובד טיס תקף שניתן לפי תקנות אלה;
"תנאי טיסת מכשירים" - תנאי מזג אויר המאופיינים על פי הוראות, מרחק טיסה מעננים ומתיקרת העננים, הנופלים מהתנאים המיזעריים שקבע המנהל לקיום טיסת ראייה;
"תנאי טיסת ראיה" - תנאי מזג אויר המאופיינים על פי הראות, מרחק טיסה מעננים ומתיקרת העננים, העולים על התנאים המיזעריים שקבע המנהל;
"תעודה רפואית" - תעודה שניתנה לעובד טיס בידי רופא המינהל או רופא מורשה והמאשרת כי מקבל התעודה עבר בדיקות רפואיות כנדרש בתקנות אלה, או בדיקות רפואיות לעובדי טיס פעילים בשירות מערכת הביטחון, ונתקיימו בו הדרישות הרפואיות לקבלת הרישיון או ההגדר המבוקשים, לחידושם או לשימוש בזכויות על פיהם כמפורט בטבלה;
"תקנות האגרות" - תקנות הטיס (אגרות), התש"מ-1979, או כל תקנות אחרות שתבואנה במקומן;
"תקנות החקירה" - תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984;
"תקנות מכוני הבדק" - תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט-1979.
"תקנות ההפעלה" - תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981.
פרק שני: רשיונות עובדי טיס והגדרים
2. איסור לשמש כעובד טיס ללא רשיון או הגדר מתאימים (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ב)
(א) לא יעסיק אדם ולא ירשה להעסיק עובד טיס, ולא ישמש אדם כעובד טיס ולא יפעיל זכויות המוקנות בתקנות אלה לעובד טיס מסוגו, אלא אם עובד הטיס ממלא אחר אחת מאלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון עובד טיס ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס או הציוד אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;
(2) הוא מחזיק ברשיון עובד טיס מתאים תקן שניתן לו מאת הרשות המוסמכת במדינה חברה ושאושר על ידי רשות הרישוי, וברשיונו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;
(3) היה עובד הטיס איש צוות אויר בכלי טיס הרשום במדינה חברה - הוא מחזיק ברשיון עובד טיס תקף שניתן לו או אושר לו מאת הרשות המוסמכת באותה מדינה ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל.
(ב) היה עובד הטיס איש צוות אויר כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) - לא ישמש ככזה אלא בכלי טיס מהסוג, מהמין ומהטיפוס עליו נבחן או הוסמך לפי תקנות אלה, ואלא אם עמד במיבחן רמה תקופתי כמפורט בתקנות אלה.
(ג) (1) עובד טיס או איש צוות כאמור בתקנת משנה (א)(3) רשאי לקבל ולהחזיק רשיון עובד טיס לפי תקנות אלה;
(2) הותלה, הוגבל או בוטל רשיון עובד טיס שניתן כאמור בתקנת משנה זו, לא יפעיל עובד הטיס או איש הצוות בישראל את הזכויות המוקנות לו על פי רשיון עובד טיס שניתן לו במדינה החברה.
3. תנאי למתן רשיון עובד טיס או הגדר
רשות הרישוי לא תתן רשיון עובד טיס הגדר אלא אם נתמלאו במבקש תנאי הכשירות שנקבעו בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים.
4. רשיון או הגדר זמניים
רשות הרישוי, לאחר שבדקה את המסמכים הדרושים לצורך מתן רשיון עובד טיס או הגדר ומצאה כי נתמלאו במבקש תנאי הכשירות שנקבעו בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים, רשאית ליתן למבקש רשיון עובד טיס או הגדר זמניים לתקופה שאינה עולה על מאה ועשרים יום. תוקף הרשיון או ההגדר הזמניים יפקע בתום התקופה הנקובה בהם או עם קבלת רשיון עובד הטיס או ההגדר המבוקשים.
5. סוגי רשיונות לעובדי טיס שהם אנשי צוות אויר (תיקון: תשס"ה)
אלה הרשיונות לעובדי טיס שהם אנשי צוות אויר שרשות הרישוי רשאית ליתן:
(1) רשיונות לאנשי צוות אויר שהם טייסים:
א. טייס מתלמד;
ב. טייס פרטי;
ג. טייס מסחרי;
ד. טייס תובלה בנתיבי אויר;
ה. מדריך טיסה:
(2) רשיונות לאנשי צוות אויר שאינם טייסים:
א. נווט טיס;
ב. טכנאי טיס;
ג. (בוטלה)
ד. אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון.
6. סוגי רשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר (תיקון: תשמ"ב)
אלה הרשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר שרשות הרישוי רשאית ליתן:
(1) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2;
(2) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1;
(3) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל;
(4) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;
(5) מפקח על תנועה אוירית;
(6) תדריכן מודיעין טיס;
(7) קצין מבצעי אויר;
(8) מקפל מצנחים;
(9) מקפל מצנחים בכיר.
7. סוגי ההגדרים לעובדי טיס (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ח)
אלה סוגי ההגדרים שרשות הרישוי רשאית ליתן לעובדי טיס:
(1) הגדר טיפוס כלי טיס - הקובע את סוג כלי הטיס, מין כלי הטיס וטיפוס כלי הטיס אותו מורשה להפעיל מחזיק הרשיון בו מצוי ההגדר;
(2) סוגי הגדרי רשיונות טיס והדרכה שהם -
א. הגדרי סוג:
1. אוירון;
2. רוטורקרפט;
3. דאון;
4. אוירון זעיר;
5. בלון מאוייש;
6. מצנח ממונע.
ב. הגדרי מין אוירון:
1. חד-מנועי;
2. רב-מנועי;
ג. הגדרי מין רוטורקרפט:
1. הליקופטר;
2. ג'רופלן.
ד. הגדרי מכשירים:
1. מכשירים - אוירון;
2. מכשירים - הליקופטר.
ה. הגדרי מאמן:
1. מאמן טיס;
2. מאמן טיס חקלאי;
3. מאמן טכנאי טיס;
4. מאמן מפקח תנועה אוירית;
5. מאמן תדריכן מודיעין טיס.
(4) הגדרי טייס ניסוי שהם: -
א. הגדר טייס ניסוי סוג 1;
ב. הגדר טייס ניסוי סוג 2;
(5) הגדר חקלאי;
(6) הגדרי פיקוח על תנועה אוירית שהם: -
א. פיקוח שדה;
ב. פיקוח גישה;
ג. פיקוח מרחב;
ד. פיקוח מכ"מ;
(7) הגדרי קיפול מצנחים שהם: -
א. הגדר מצנח מושב;
ב. הגדר מצנח גב;
ג. הגדר מצנח חזה;
ד. הגדר מצנח ברכיים.
8. בקשה לרשיון, להגדר, לאישור או לחידוש (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ב)
(א) המבקש רשיון עובד טיס או הגדר, או המבקש את חידושם או את אישורם, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטופס ובאופן שהורה המנהל וימלא אחר הדרישות לצורך קבלת הרשיון, ההגדר, אישורם או חידושם, הכל כמפורט בתקנות אלה.
(ב) המבקש רשיון למצנח רחף, למצנח רחף עם מנוע עזר או למצנח ממונע, או המבקש את חידושו או אישורו של רשיון כאמור, יגיש בקשה לבעל רשיון הפעלה כאמור בתקנות ההפעלה וימלא אחר כל הדרישות לצורך קבלת הרשיון, אישורו או חידושו, הכל כמפורט בספר עזר מבצעי מאושר של בעל רשיון ההפעלה.
9. רשיון עובד טיס
רשיון עובד טיס יהא בטופס שקבעה רשות הרישוי.
10. אישור רשיון או הגדר מאת מדינה חברה (תיקון: תשנ"ב)
(א) רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה, רשאית רשות הרישוי לאשרם אישור מלא או אישור חלקי בלבד, או לא לאשרם, הכל כמפורט בתקנה זו.
(ב) רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה לא יאושרו אלא אם מבקש האישור:
(1) הוכיח ידע מקצועי בדיני תעופה האזרחית בישראל, בהפעלת כלי טיס ובכלליה, לרבות הנהלים והנוהגים הקשורים בפיקוח על תנועה אוירית ובנהלי חירום, הכל כפי שהורה המנהל;
(2) הוכיח כושר ביצוע כפי שהורה המנהל;
(3) מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(4) עונה על הוראות תקנה 12;
(5) מדבר ומבין את הלשון העברית או את הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(5א) מחזיק רשיון אלחוטאי רדיו טלפון מוגבל שהוצא בישראל.
(6) היתה הבקשה לרשיון טייס מסחרי - הוכיח נסיון של לפחות מאתיים וחמישים שעות זמן טיסה, ומהן לפחות שלושים שעות בשנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה, או במקום הוכחת שלושים השעות כאמור המציא אישור ממדריך טיס שהמבקש נמצא על ידו כשר וראוי להוכיח כושר ביצוע כאמור בפיסקה (2);
(ג) (1) מחזיק ברשיון טייס פרטי ובו הגדר מכשירים שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו ללא הגדר המכשירים;
(2) מחזיק ברשיון טייס מסחרי או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו כאילו היה רשיון טייס מסחרי בלבד ללא הגדר מכשירים או הגדר הדרכה;
(3) על אף האמור בפיסקות (1) ו-(2), יאושר הגדר מכשירים ברשיון אם עבר המבקש בהצלחה מבחן עיוני בנושא כללי טיסת מכשירים כאמור בתקנה 166.
(ד) אישור רשות הרישוי של רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה יהא בכתב, יוצמד לרשיון, ותקופת תוקפו לא תעלה על תקופת תוקפו של הרשיון שניתן מאת המדינה החברה.
(ה) רשות הרישוי רשאית שלא להכיר ברשיון או בהגדר שניתנו מאת מדינה חברה לאדם המחזיק ברשיון עובד טיס שניתן בישראל.
11. רשיון מוגבל או הגדר מוגבל
רשות הרישוי רשאית להגביל רשיון עובד טיס או הגדר, בין מחמת שהמבקש לא עמד בכל הדרישות להוכחת הנסיון ומבחני הרמה כנדרש בתקנות אלה, ובין מחמת שלא עמד בכל הדרישות הרפואיות הישימות המתייחסות לרשיון או להגדר המבוקשים.
12. אישור היעדר הרשעות פליליות (תיקון: תשמ"ט)
(א) לא יינתן רשיון לאיש צוות אויר, רשיון מפקח על תנועה אוירית, רשיון קצין מבצעי אויר, רשיון טייס מתלמד או תעודת איש צוות אלא אם המציא מבקש הרישיון או התעודה לרשות הרישוי אישור על היעדר הרשעות פליליות, או אם הורשע בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק א' לתוספת השישית - חלפו מספר שנים מיום מתן גזר הדין כמפורט להלן:
(1) בעבירה מסוג פשע - חמש שנים;
(2) בעבירה מסוג עוון - שלוש שנים;
(3) בעבירה מסוג חטא - שנה אחת.
(ב) הרשעה בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק ב' לתוספת הששית לא תיחשב כעבירה פלילית לענין תקנה זו.
(ג) רשות הרישוי רשאית לקצר את התקופה הקבועה בתקנת משנה (א) עד כדי מחציתה, אם הוכח להנחת דעתה כי התקיים אחד מאלה:
(1) המבקש לא הורשע בעבירה פלילית בתקופת הזמן שקדמה לביצוע העבירה ושאורכה הוא לפחות פעמיים מאורך התקופה הנזכרת בפיסקאות (1), (2) או (3), לפי הענין, לתקנת משנה (א); או
(2) נתקיימו נסיבות מיוחדות שיירשמו על ידי רשות הרישוי בתיקו האישי של המבקש, המצדיקות את קיצור התקופה כאמור.
(ד) היו משפטים או חקירות פליליות תלויים ועומדים נגד מבקש רישיון, כאמור בתקנת משנה (א), או מבקש תעודת איש צוות, תהא רשות הרישוי רשאית שלא ליתן את הרשיון או תעודת איש הצוות המבוקשים לאחר שהתייעצה בענין עם ראש מחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי במשטרת ישראל.
(ה) הורשע מחזיק ברשיון כאמור בתקנת משנה (א), בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק א' לתוספת השישית, לא יהיה רשאי להשתמש בזכויות שמקנה לו רשיונו, אלא אם כן חלפו מספר השנים מיום מתן גזר הדין, כמפורט בתקנת משנה (א).
12א. תעודה מאת קצין בטחון (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח)
(א) לא יינתן, לא יחודש ולא יאושר רשיון לאיש צוות אויר, רשיון למפקח על תנועה אוירית, רשיון לקצין אויר, רשיון לטייס מתלמד ולא תינתן, תחודש או תאושר תעודה לאיש צוות, אלא אם כן המציא מבקש הרשיון או התעודה לרשות הרישוי אישור חתום בידי קצין הבטחון של משרד התחבורה.
(ב) הודיע קצין הבטחון לרשות הרישוי כי מחזיק הרישיון או התעודה מסכן או עלול לסכן את בטחון התעופה האזרחית - תבטל רשות הרישוי את הרשיון או התעודה.
(ג) מבקש רשיון או תעודה כאמור בתקנת משנה (א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת קצין הבטחון שלא לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), או על ידי הודעת קצין הבטחון כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר לבטחון התעופה האזרחית שמינה השר לענין תקנה זו (להלן - ועדת ערר לבטחון התעופה); נהלי הגשת הערר והדיון לפני ועדת הערר לבטחון התעופה יהיו כאמור בפרק השביעי לחלק א' בשינויים המחוייבים לפי העניין; החלטת ועדת הערר לבטחון התעופה תהיה החלטת גמר כאילו היתה החלטת השר לפי סעיף 29(1) לחוק.
13. התליית רשיון עובד טיס (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
הוברר לרשות הרישוי כי נתקיים במבקש או במחזיק רשיון אחד מאלה:
(1) היה מעורב בתאונה או בתקרית שנחקרה בידי חוקר ראשי לפי תקנות החקירה;
(2) היה מעורב במקרה הנחקר בידי מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק או לפי סעיף 9(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963;
(3) עבר עבירה על החוק או על התקנות שהותקנו לפיו;
(4) עבר עבירה פלילית בכלי טיס או תוך שימוש בכלי טיס, תשקול רשות הרישוי, לפי המלצת החוקר הראשי או המפקח ועל פי הנסיבות, אם לתת למבקש רשיון או להתלות רשיונו של מחזיק כאמור, לפי הענין.
13א. הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות (תיקון: תשמ"ח)
(א) בתקנה זו -
"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;
"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של נבדק באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה;
"מכשיר" - מכשיר המראה את ריכוז האלכוהול באויר נשוף של אדם או את שווה ערכו בדמו של אותו אדם בדוגמה של נשיפת אויר שלו;
"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או בדיקת הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, הנערכת במעבדה או במוסד רפואי ששר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה הכיר בהם;
"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה להימצאות אלכוהול בגופו;
"המידה הקבועה" - אחד מריכוזי האלכוהול שנמצא בבדיקת נשיפה כלהלן:
(1) חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
(2) ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1) או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד שנעשתה בבדיקת נשיפה.
(ב) לא ימלא אדם תפקיד איש צוות בכלי טיס -
(1) כאשר בבדיקת נשיפה או בבדיקת מעבדה נמצא בו אלכוהול בכמות העולה על המידה הקבועה;
(2) תוך שמונה שעות מאז שתיית משקה אלכוהולי כלשהו;
(3) כאשר הוא משתמש בכל סם או תרופה המשפיעים או שיש בהם כדי להשפיע, לדעת המנהל, על כושרו למלא תפקידו באופן העלול לסכן את בטיחות הטיסה.
(ג) היה לשוטר או למפקח חשד סביר כי איש צוות ממלא תפקידו בהיותו נתון להשפעת אלכוהול או סמים, רשאי הוא לדרוש ממנו -
(1) להיבדק בדיקת נשיפה או לחייבו למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה;
(2) כי הבדיקות לקביעת ריכוז האלכוהול באויר הנשוף, ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים מסוכנים בגופו של הנבדק, כולן או מקצתן, יבוצעו במעבדה, מוסד רפואי, על ידי רופא או אדם אחר שהמנהל הסמיכו לענין זה.
(ד) (1) המנהל רשאי לדרוש מאיש צוות אויר להיבדק כאמור בתקנת משנה (ג) בתוך 4 שעות לפני שקיבל את תפקידו עד תום 4 שעות לאחר שגמר למלא תפקידו ולהעביר אליו, או לתת את הסכמתו לכך שהמעבדה, המוסד הרפואי, הרופא או האדם האחר שביצע את הבדיקה יעביר אליו את תוצאותיה;
(2) סירב איש צוות לדרישת המנהל כאמור בפסקה (1) - רשאי המנהל, כל עוד הוא עומד בסירובו, שלא להתיר לו למלא תפקיד של איש צוות.
14. מרמה או מצג שוא
(א) לא יבצע אדם ולא יגרום לאחר לבצע אחת מאלה:
(1) מסירת הצהרה או ידע כוזבים בקשר עם כל בקשה לקבלת רשיון או הגדר, אישורם או חידושם, או בקשר לקבלת תעודה רפואית או תעודת איש צוות;
(2) רישום כוזב בכל ספר או בכל מסמך שיש חובה להחזיקם, למלאם, או להשתמש בהם כדי למלא אחר דרישה או תנאי הנחוצים להוצאה, לחידוש או לאישור כל רשיון או הגדר על פי תקנות אלה, או לשמירת תוקפם של רשיון או הגדר שניתנו לפי תקנות אלה;
(3) השגה או נסיון להשגת רשיון או הגדר על פי תקנות אלה בטענות או בתואנות שיש בהן מרמה או מצג שווא;
(4) כל שינוי על ידי מי שלא הוסמך לכך ברשיון או בהגדר אשר ניתן, חודש או אושר על פי תקנות אלה.
(ב) ביצע אדם או גרם לאחר לבצע אחד המעשים האמורים בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה:
(1) לא לתת לו את הרשיון או ההגדר המבוקשים;
(2) לדחות, לתקופה שתורה, את מתן הרשיון או ההגדר המבוקשים;
(3) לבטל את הרשיון או את ההגדר שהוצאו לו;
(4) להתלות את הרשיון או את ההגדר שהוצאו לו;
(5) לא לאשר את הרשיון או את ההגדר שאישורם מבוקש;
(6) לדחות, לתקופה שתורה, את אישור הרשיון או ההגדר שאישורם מבוקש.
15. התליית רשיון
(א) היתה רשות הרישוי סבורה, לאחר שחקרה בעניין כהלכה, כי כשירותו של עובד טיס לשמש כעובד טיס, או מיומנות הטיסה שלו, או מיומנותו המקצועית נפגמו, או כי עובד הטיס חסר ידע מקצועי או כושר ביצוע מספיקים, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה לעובד הטיס הזדמנות להביא טענותיו בפניה, להתלות את רשיונו או הגדר שברשיונו עד שיעבור בדיקות רפואיות, בחינות עיוניות או בחינות להוכחת כושר ביצוע, ויימצא מתאים לשמש בתפקידו כעובד טיס, הכל בהתאם לנסיבות הענין.
(ב) לא עמד עובד הטיס בבדיקות הרפואיות, בבחינות העיוניות או בבחינות להוכחת כושר ביצוע תוך תקופה של תשעים יום מיום ההתליה, יבוטלו רשיונו או הגדרו.
16. ביטול רשיון
רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, ולאחר שנתנה לעובד הטיס הזדמנות להביא טענותיו בפניה, לבטל את רשיונו או לבטל הגדר ברשיונו, או לבטל אישור רשיון או הגדר, שניתנו לפי תקנות אלה, אם שוכנעה כי יש בהמשך הפעלת זכויותיו לפי תקנות אלה משום סכנה לבטיחות הטיס, או כי עובד הטיס אינו מסוגל לשמש בתפקידו מחמת סיבות רפואיות, מחמת כושר ביצוע לקוי, או מחמת היעדר מיומנות וכישורים מתאימים.
16א. מניעת שימוש בזכויות של רשיון חוץ (תיקון: תשנ"ב)
(א) עובד טיס שרשיונו הותלה כאמור בתקנות 13 או 15 או שרשיונו בוטל כאמור בתקנה 16 ובידו גם רשיון חוץ של עובד טיס, תודיע לו רשות הרישוי על איסור להשתמש ברשיון החוץ בתחומי ישראל.
(ב) רשות הרישוי רשאית, על פי הנסיבות, להרשות לעובד טיס כאמור בתקנת משנה (א) להשתמש ברשיון החוץ שלו לצורך הוצאה חד-פעמית של כלי טיס של מדינת חוץ אל מחוץ לגבולות ישראל.
17. החזרת רשיון שבוטל או הותלה
(א) עובד טיס שרשיונו בוטל או הותלה ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על כך אלא אם ניתן צו עיכוב ביצוע ההחלטה כאמור בתקנה 53.
(ב) הותלה רשיון עובד טיס או הגדר, תרשום רשות הרישוי את ההתלייה של הרשיון או ההגדר ברשיון. הותלה הרשיון - לא יוחזר הרשיון לעובד הטיס אלא לאחר שהסתיימה תקופת ההתלייה.
18. בקשה לרשיון או להגדר לאחר ביטולם
(א) אדם שרשות הרישוי ביטלה רשיון או הגדר, או אישור רשיון או הגדר, והחלטתה לא בוטלה על ידי ועדת ערר לרישוי, לא יגיש בקשה לרשיון או להגדר או לאישורם תוך שנה מיום ביטול הרשיון או ההגדר, או האישור, לפי הענין.
(ב) עובד טיס שרשות הרישוי היתלתה רשיון או הגדר, או אישור רשיון או הגדר שניתנו לו לפי תקנות אלה, לא יגיש בקשה לחידוש הרשיון או ההגדר שהותלה תוך תקופת ההתלייה.
(ג) המנהל רשאי לפטור אדם מהוראות תקנת זו, כולן או מקצתן, או לקצר את התקופה להגשת בקשה.
19. שימוש בזכויות רשיון
א) לא ישתמש עובד טיס בזכויות שמקנה לו רשיונו, אלא אם התמלאו התנאים המפורטים בתקנת משנה (ב) וכל עוד לא חלפו שנים עשר חודשים מהיום האחרון שנקבע למילויים. בתקופת שנים עשר החודשים האמורה לא יהא עובד טיס רשאי להפעיל את זכויותיו אלא אם מילא אחר דרישות תקנת משנה (ב).
(ב) ואלה התנאים שעל עובד טיס למלא אחריהם לצורך שימוש בזכויותיו כאמור, למעט עובד טיס המחזיק ברשיון טייס מתלמד:
(1) עובד הטיס מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(2) עובד הטיס עומד בדרישות תקנות אלה הישימות לאותו רשיון, לרבות עמידה במיבחני רמה וצבירת הנסיון הדרוש;
(3) הרשיון לא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי או לא הוחזר לרשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ד);
(4) האגרה השנתית בגין אותו רשיון שולמה.
(ג) תקופת תוקפו של רשיון טייס מתלמד שניתן לפי תקנות אלה שלא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי, או לא הוחזר לרשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ד), תהא כתקופת תוקפה של התעודה הרפואית שהוצאה לו.
(ד) מחזיק רשיון המבקש להחזירו לרשות הרישוי לצורך ביטולו, לצורך הוצאת רשיון בדרגה נמוכה יותר, או לצורך מחיקת הגדר - יחתום על תצהיר לפיו החזרת הרשיון, כאמור, נעשתה לפי בקשתו, וכי ידוע לו כי לצורך מתן רשיון מסוג הרשיון שהוחזר כאמור, עליו לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנות אלה לצורך הוצאת אותו רשיון או הגדר.
20. שימוש בזכויות הגדר
(א) לא ישתמש אדם בזכויות שמקנה לו הגדרו, למעט הגדר חקלאי והגדר מכשירים אלא אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) הרשיון בו רשום ההגדר תקף ומותר לו להשתמש בזכויות שמקנה לו אותו רשיון;
(2) עובד הטיס שברשיונו ההגדר מחזיק בתעודה רפואית תקפה המתאימה להגדר;
(3) עובד הטיס עומד בדרישות תקנות אלה הישימות להגדר שברשיונו, לרבות לעניין עמידה במיבחני רמה וצבירת נסיון;
(4) ההגדר לא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי.
(ב) תוקפם של הגדר מכשירים והגדר חקלאי והתנאים לחידושם - יהיו כמפורט בתקנות אלה.
21. חידוש זכות, רשיון או הגדר שפקעו (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ב)
עובד טיס -
(1) שזכותו לרשיון או הגדר פקעה;
(2) שפג תוקף רשיונו או הגדר שבו;
(3) שפקע תוקף אישור שניתן לו על פי רשיון או הגדר שפג תוקפו;
המבקש לחדש זכות, רשיון או הגדר כאמור יוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, ידע מקצועי ומיומנות כנדרש על ידי בוחן כאמור בתקנה 36.
21א. הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ו, תשנ"ט)
(א) בטיסה מסחרית בכלי טיס שצוותו מונה שני טייסים, לא ישמש אדם ולא יעסיק מפעיל טייס מפקד שמלאו לו 60 שנים וטייס משנה שמלאו לו 65 שנים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לשמש טייס מפקד אף אם מלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו, אם נתקיימו שני אלה:
(1) הוא נמנה עם צוות המונה שני טייסים או יותר;
(2) בהיותו בתא הטייס (cockpit) הוא יהיה הטייס היחיד שמלאו לו 60 שנים.
21ב. (בוטלה) (תיקון: תשס"ה)
21ג. הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן (תיקון: תשנ"ט, תשס"א)
(א) לא ישמש אדם טייס בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן, עם נוסעים, ולא יעסיק מפעיל כלי טיס טייס בטיסה כאמור, אם מלאו לטייס 60 שנים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים, לשמש טייס בכלי טיס קטן עם נוסעים, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור, ובלבד שהטיסה מבוצעת רק בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, כאמור בפרק השלישי לתקנות ההפעלה.
22. נסיון לצורך הטסת כלי טיס כטייס מפקד (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס עם נוסעים או כלי טיס שצוותו המזערי המורשה כולל לפחות שני טייסים, אלא אם ביצע באותו טיפוס לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות תוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה;
(ב) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס עם נוסעים בלילה אלא אם ביצע לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בלילה תוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה;
(ג) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס לפי כט"מ גם אם הוא בעל הגדר מכשירים, אלא אם ביצע תוך ששה חודשים האחרונים לפחות שש הנמכות באמצעות עזרי ניווט ((NDB, ILS, VOR;
(ד) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, דאון נגרר עם נוסעים, אלא אם ביצע לפחות שש טיסות בדאון כאמור בהסתכמו בשעת דאייה אחת לפחות ואשר בהן מילא אחר דרישות תקנת משנה (א);
(ה) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר דו מושבי עם נוסע אלא אם כן נתקיימו בו התנאים החלים על טייס פרטי לפי תקנה 103 וביצע באותו טיפוס שלוש המראות ושלוש נחיתות בתוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה.
(ו) לא הוכח נסיון כאמור בתקנה זו, יוכיח הטייס כושר ביצוע על כלי טיס מאותו טיפוס אותו הוא מבקש להטיס כנדרש בתקנות 35 ו-36, הכל בהתאם לסוג הרשיון בו הוא מחזיק; אולם הוכחת כושר ביצוע לעניין הגדר מכשירים יכול שתעשה על כלי טיס מאותו סוג אותו הוא מבקש להטיס.
(ז) תקנה זו לא תחול על הפעלה שנדרש לגביה רשיון טיס בנתיבי תובלה באוויר או על הפעלה המבוצעת לפי הפרק השנים עשר לתקנות הפעלת כלי טיס.
(ח) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר הגורר גלישון אלא אם כן ביצע לפחות 6 טיסות באותו דגם של אוירון זעיר שהסתכמו בשלוש שעות טיסה לפחות ומהן בוצעו לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בשלושת החדשים שקדמו לטיסה האמורה.
(ט) לא יטיס אדם אוירון זעיר הגורר גלישון (להלן - טיסה גוררת) אלא אם כן ביצע לפחות 6 זינוקים בלתי נגררים בגלישון, מהם שלושה בשלושת החדשים שקדמו לטיסה הגוררת.
23. נסיון לביצוע טיסות לילה
לא יטיס אדם כלי טיס כטייס מפקד בלילה, אלא אם עמד בדרישות הנסיון לטיסת לילה לקבלת רשיון או הגדר כמפורט בתקנות אלה ואלא אם לא צויין ברשיונו איסור לביצוע טיסות לילה; צויין איסור כאמור ברשיון, יבוטל האיסור אם יעמוד המבקש בדרישות הנסיון האמורות.
24. נסיון לשימוש בזכויות כטכנאי טיס
לא ישתמש אדם בזכויותיו כטכנאי טיס אלא בכלי טיס שלגביו הוא מחזיק בהגדר מתאים, ושעליו ביצע בתקופה של 45 יום שקדמו לאותה טיסה -
(1) שעתיים זמן טיסה בתפקיד של טכנאי; או
(2) עמד במבחן רמה בתפקיד של טכנאי טיס.
25. פטור למוסמכי חיל האויר הישראלי (תיקון: תשס"ה)
מבקש רשיון שהוסמך בחיל האויר הישראלי כטייס, כנווט טיס, כטכנאי טיס, לרדיו-טלפון, כטכנאי לבדק כלי טיס, כמפקח על תנועה אוירית, כמקפל מצנחים או כקצין מבצעי אויר, ובעת הגשת הבקשה הוא עוסק בפועל בחיל האויר הישראלי בתפקיד בו הוסמך כאמור, יהא פטור מהוכחת ידע מקצועי וכושר ביצוע או מיומנות טיסה, הכל לפי הענין, אם הוא פטור מהם בתקנות אלה.
26. שינוי מען
עובד טיס שהחליף את מענו לא יהא רשאי להפעיל את הזכויות המוקנות למחזיק רשיון עובד טיס מסוגו כעבור שלושים יום לאחר החלפת המען, אלא אם הודיע על החלפת המען לרשות הרישוי בכתב.
27. כפל רשיון
בקשה לכפל רשיון עובד טיס של רשיון שאבד או הושמד, תוגש בכתב בפירוט שם המבקש, מענו הקבוע, תאריך מתן הרשיון, תאריך אובדן הרשיון ופירוט ההגדרים שהיו ברשיון. לבקשה יצרף המבקש קבלה על תשלום האגרה עבור כפל רשיון כפי שנקבע בתקנות האגרות.
פרק שלישי: מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים
סימן א': מבחנים עיוניים
28. מועד המבחן
מבחן עיוני יתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים ובמקומות כפי שתקבע רשות הרישוי.
29. תנאים למבחן עיוני (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ב)
לא יגש אדם למבחן עיוני אלא אם הוכיח, להנחת דעת רשות הרישוי, כי מילא אחר כל אלה:
(1) הוא השלים עשרים וחמשה אחוזים מדרישות הנסיון הקבועות בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים, אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה.
(2) היה המבחן העיוני מבחן למבקש רשיון עובד טיס שהוא טייס - הוא השלים לימודי קרקע במסגרת קורס אימונים מאושר מתאים והמציא אישור מדריך מוסמך של הקורס על כך, או השלים לימודי קרקע במסגרת לימוד עצמי בנושאי הידע המקצועי, כנדרש בתקנות אלה, והמציא אישור מאת מדריך מתאים - כאמור בתקנה 34(2)(ב)(1) כי המבקש מסוגל לעמוד במבחן עיוני.
30. ציון מעבר מיזערי
(א) ציון המעבר המיזערי במבחן עיוני שנושאו מיגבלות כלי הטיס שבגינו מבוקש הרשיון או ההגדר, ביצועיו, הכרתו ומבנהו הוא שמונים אחוזים.
(ב) ציון המעבר המיזערי במבחן עיוני בנושאים אחרים הוא כפי שנקבע בתקנות אלה או כפי שייקבע בפרסומי המינהל או בטופס המבחן.
31. אישור מבחן עיוני (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ט)
(א) עמד אדם בהצלחה במבחן עיוני, יקבל על כך אישור בכתב (בתקנה זו - אישור).
(ב) אישור יינתן לכל המאוחר בתום שלושים יום מיום גמר המבחן.
(ג) תקפו של אישור יהיה לתקופה של ששה חדשים מיום המבחן האחרון ובתנאי שהזמן שעבר בין המבחן הראשון לבין המבחן האחרון לא יעלה על שנים עשר חדשים.
(ד) היה המבחן העיוני לקבלת רשיון טייס להובלה בנתיבי אויר, נווט טיס או טכנאי טיס - יהא תוקפו של האישור לתקופה של שנתיים מיום המבחן.
32. העתקת מבחן עיוני או מעשה מרמה אחר
(א) לא יעתיק אדם מאחר במבחן עיוני, לא יתנו לאדם אחר אלא אם הורשה לכך, לא יעזור לאדם אחר בזמן המבחן, לא יכתוב מבחן כאמור במקום אדם אחר, לא ישתמש באמצעי עזר בלתי מאושר בזמן המבחן ולא יסייע לאחר באחד המעשים האמורים.
(ב) ביצע אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לפסול את המבחן העיוני של אותו אדם וכן לעכב את מתן הרשיון או ההגדר, חידושם או אישורם על פי תקנות אלה, עד לתקופה של שנתיים מיום ביצוע המעשה, וכן להתלות או לבטל את רשיון עובד הטיס שהוצא לו.
33. מבחן עיוני חוזר
(א) אדם שנכשל במבחן עיוני רשאי להגיש בקשה למבחן עיוני חוזר בתום שלושים יום מיום המבחן בו נכשל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יהא אדם שנכשל במבחן עיוני רשאי להגיש בקשה למבחן עיוני חוזר כעבור פחות משלושים יום מיום המבחן בו נכשל, אם המציא הצהרה המעידה כי קיבל הדרכה נוספת וכי הוא מוכן לקראת המבחן החוזר, ואותה הצהרה חתומה בידי מחזיק רשיון מדריך טיס עם הגדר מתאים או מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.
(ג) מבחן עיוני חוזר יערך במועדים ובמקומות שנקבעו בהתאם לתקנה 28, או במועדים מוקדמים יותר, ככל שהדבר ניתן לביצוע.
סימן ב': מבחנים מעשיים בטיסה
34. תנאים למבחן מעשי בטיסה
לא יגש אדם למבחן מעשי אלא אם: -
(1) הוא עמד בכל המבחנים העיוניים הנדרשים לפי תקנות אלה לקבלת הרשיון או ההגדר המבוקשים;
(2) א. הוא המציא תעודת גמר שניתנה לו מאת בית ספר מאושר על יד רשות הרישוי ואשר בו למד, חתומה בידי הממונה הראשי על ההדרכה באותו בית ספר; או
ב. המציא אישור, בחתימת ידו של המדריך האישי שלו, לפיו קיבל הדרכה מתאימה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
1. המדריך האישי ממלא אחר התנאים הנדרשים ממדריך טיס ראשי של בית ספר כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשל"א-1971, כאמור בתקנה 5 לתקנות האמורות;
2. כלי הטיס שבו התבצעה ההדרכה היה רשום על שמו של המדריך האישי או על שמו של המתלמד בכל זמן ההדרכה;
3. ההדרכה התבצעה לפי תכנית אימונים ופיקוח שאישרה רשות הרישוי;
4. ההדרכה לא בוצעה בטיסה מסחרית.
35. מבחן מעשי חוזר בטיסה (תיקון: תשנ"ב)
(א) לא יגיש אדם בקשה למבחן מעשי חוזר אלא בתום שלושים יום מיום המבחן המעשי בו נכשל, אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה אדם שנכשל במבחן מעשי בפעם הראשונה רשאי להגיש בקשה למבחן מעשי חוזר בתום פחות משלושים יום אם המציא למנהל הצהרה המעידה שקיבל הדרכה נוספת בהתאם להוראות הבוחן אשר בחנו במבחן המעשי בו נכשל, וכי הוא מוכן לקראת המבחן המעשי החוזר; ההצהרה תהא חתומה בידי מדריך הטיס הראשי של בית הספר או בידי המדריך האישי שלו כאמור בתקנה 34(2)(ב)(1).
36. מבחן מעשי בטיסה
(א) מבחן מעשי בטיסה ייערך על ידי בוחן שקבעה רשות הרישוי בתוך רשימת בוחנים שמונו על ידי המנהל, בכלי טיס הרשום בפנקס כלי הטיס בישראל והמצוייד במכשירים ובעזרים כנדרש בפרסומי המינהל לגבי סוג הרשיון או ההגדר המבוקש.
(ב) מבקש הרשיון או ההגדר ידאג לכל הסידורים הארגוניים הכרוכים בשימוש בכלי הטיס לצורך המבחן, לרבות הוצאות שכירתו של כלי הטיס.
(ג) הבוחן יבחן את יכולת מבקש הרשיון או ההגדר בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנת משנה (ד) ובביצועים ובנושאים המפורטים בתקנות המתייחסות למיומנות הטיסה הנדרשת לצורך קבלת הרשיון או ההגדר, כמפורט בחלק ב' לתקנות אלה.
(ד) אלה הביצועים והנושאים בהם ייבחן הנבחן במהלך המבחן המעשי:
(1) הליכים, תרגילים ותימרונים בטיסה רגילה ובטיסה במצבי חירום המתאימים לסוג כלי הטיס בו מבוצע המבחן, לביצועיו ולמגבלותיו, לרבות שימוש במערכות כלי הטיס, הכל כמפורט בתוכנית הבחינה שפורסמה על ידי המינהל;
(2) הטסת כלי הטיס לפי כללי טיסת ראייה מבוקרת או לפי כללי טיסת מכשירים, הכל בהתאם לעניין, לרבות יכולתו בשמירת נתיב, מהירות וגובה, לפי תוכנית טיסה מאושרת;
(3) שימוש בשירותי תעבורה אוירית;
(4) הטסה מדוייקת וחלקה של כלי הטיס;
(5) יישום ידע הנבחן בתעופה;
(6) יכולת הנבחן בקבלת החלטה מהירה ואורח הפעלת שיפוטו;
(7) יכולת שליטתו של הנבחן כטייס מפקד של כלי טיס.
(ה) אי יכולתו של הנבחן לעמוד באחת מהדרישות המפורטות בתקנת משנה (ד), או העדר משמעת או התנהגות הולמת של עובד טיס שהוכחה בעת הבחינה - יהווה כשלון במבחן מעשי בטיסה.
(ו) נכשל הנבחן כאמור בתקנת משנה (ה), רשאי הבוחן להפסיק את הבחינה באותו שלב בו נכשל הנבחן.
(ז) מפקח או בוחן מוסמך יבצע את טיסת המבחן של מבקש למתן רשיון או הגדר לשם בדיקת יכולת של המבקש לבצע במיומנות את הנוהלים והתמרונים של טיסת המבחן. המפקח או הבוחן לא יהא הטייס המפקד של כלי הטיס בעת ביצוע טיסת המבחן אלא אם נקבע מראש בינו לבין המבקש כי המפקח או הבוחן ישמש כטייס מפקד בעת הטיסה או חלק ממנה.
(ח) ההגבלות החלות בתקנות אלה לגבי הסעת נוסעים לא יחולו בעת טיסת המבחן על הבוחן ועל הנבחן.
פרק רביעי: מבחני רמה לטייסים
37. מבחן רמה תקופתי לטייס פרטי
(א) לא ישמש אדם כטייס מפקד של כלי טיס אלא אם עמד במבחן רמה תקופתי, תוך 24 החודשים שקדמו לאותה טיסה, הכולל מבחן בידע מקצועי ומבחן מעשי, כאמור בתקנה זו. המבחן ייערך על ידי בוחן או על ידי מחזיק ברשיון מדריך טיס לפי בחירת הטייס.
(ב) טייס פרטי הזכאי להטיס כלי טיס שצוותו המיזערי המורשה הוא לפחות שני טייסים, יעמוד במבחן רמה תקופתי בשנים עשר החודשים האחרונים שקדמו לחודש בו משמש הטייס הפרטי כטייס מפקד על אותו כלי טיס.
(ג) המבחן בידע המקצועי יכלול את הנושאים המפורטים להלן:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסות לזכויות מחזיק ברשיון טייס פרטי ולהגבלות החלות עליו, לרבות הנהלים וההליכים של שירותי התעבורה האוירית;
(2) הבנת פרסומי מידע תעופתי לפי פרסומי טיס פנים ארציים והודעות לאנשי תעופה (נוטאם);
(3) הכרת כלי הטיס עליו יתבצע מבחן הרמה התקופתי.
(ד) המבחן המעשי יכלול את הנושאים המפורטים להלן:
(1) הליכים, תרגילים ותימרונים בטיסה רגילה ובטיסה במצבי חירום המתאימים לסוג כלי הטיס בו מבוצע המבחן, לביצועיו ולמגבלותיו, לרבות שימוש במערכות כלי הטיס, הכל כמפורט בתוכנית הבחינה שפירסם המנהל;
(2) הטסה מדוייקת וחלקה של כלי הטיס, לרבות בנתיבים;
(3) יכולת שליטתו של הטייס כטייס מפקד על כלי הטיס.
(ה) היו ברשיון הטייס הפרטי הגדרי טיפוס קבוצות שונות - מבחן הרמה ייערך על כלי טיס מהקבוצה הגבוהה ביותר מבין הקבוצות המפורטות ברשיונו כפי שתקבע רשות הרישוי; אולם אם בחר הטייס להיבחן בכלי טיס מקבוצה נמוכה יותר, הוא יהיה רשאי להטיס כלי טיס מהקבוצה הגבוהה יותר אם עבר מבחן רמה על כלי טיס מאותה קבוצה.
(ו) עמידה במבחן תרשם על ידי הבוחן או המדריך המוסמך ביומן הטיסות האישי של הטייס ותאושר בחתימת ידו בציון פרטי רשיונו והגדריו של הבוחן.
38. מבחן רמה תקופתי לטייס מסחרי
במבחן רמה תקופתי לטייס מסחרי ייערך כאמור בתקנות הפעלת כלי טיס.
פרק חמישי: זיכוי זמן טיסה
39. רישום ביומן
(א) לא יוכר זמן טיסה בנסיון בטיסה לצרכי תקנות אלה, אלא אם זמן הטיסה נרשם ביומן טיסות אישי (להלן - היומן), כמפורט בתקנה זו.
(ב) איש צוות אויר, לרבות טייס מתלמד, ינהל ביומן רישום שעות הטיסה שביצע כדלקמן:
(1) כללי: -
א. התאריך;
ב. טיפוס כלי הטיס וסימני הרישום שלו;
ג. מקומות ההמראה והנחיתה;
ד. משך זמן הטיסה: -
1. כטייס מפקד או בטיסת יחיד;
2. כטייס משנה, לרבות שם הטייס המפקד;
3. כחניך, לרבות שם המדריך;
4. כמדריך, לרבות שם החניך.
(2) תנאי טיסה -
א. יום או לילה;
ב. טיסת מכשירים;
ג. טיסה במדמה טיסה;
ד. כל זמן טיסה אחר.
(ג) רישום זמן הטיסה יהא כמפורט להלן:
(1) זמן טיסת יחיד - טייס מתלמד רשאי לרשום ביומן זמן טיסת יחיד רק אותו זמן בו היה הטייס היחיד בכלי הטיס;
(2) זמן טיסת טייס מפקד:
א. טייס פרטי או טייס מסחרי רשאי לרשום ביומן כזמן טיסת מפקד רק אותו זמן בו מלוא השליטה על כלי הטיס הרשום בהגדרו היתה בידיו, או הזמן בו היה הטייס היחיד בכלי הטיס, או הזמן בו היה הטייס המפקד של כלי טיס שהצוות המיזערי הדרוש להפעלתו לפי תעודת הסוג של כלי הטיס או לפי התקנות הישימות הוא שני טייסים או יותר;
ב. טייס תובלה בנתיבי אויר רשאי לרשום כזמן טיסת מפקד את זמן הטיסה בו הוא היה הטייס המפקד של כלי הטיס;
ג. מדריך טיס רשאי לרשום בזמן טיסת מפקד את זמן הטיסה בו הוא שימש כמדריך טיסה;
(3) זמן טיסת טייס משנה:
טייס רשאי לרשום ביומן כזמן טיסת טייס משנה רק אותו זמן בו הוא שימש כטייס משנה של כלי טיס שהצוות המזערי הדרוש להפעלתו, לפי תעודת הסוג כלי הטיס או לפי התקנות הישימות, הוא שני טייסים או יותר;
(4) זמן טיסת מכשירים:
טייס רשאי לרשום ביומן כזמן טיסת מכשירים רק אותו זמן בו הוא מטיס את כלי הטיס על פי מכשירים, בתנאי טיסת מכשירים ממשיים או מדומים. מדריך טיסת מכשירים רשאי לרשום ביומן כזמן טיסת מכשירים את הזמן בו שימש כמדריך טיסת מכשירים בתנאי טיסת מכשירים ממשיים;
(5) זמן הדרכה:
זמן הדרכה, זמן הדרכת טיסת מכשירים, וזמן לימודי קרקע ותדריכי קרקע במדמה טיסה של המודרך טעון אישור ביומן המודרך על ידי מדריכו האישי.
40. הצגת יומן לביקורת
טייס יציג את היומן לביקורת של רשות הרישוי או מפקח, לפי דרישתם, במקום ובמועד שיקבעו.
41. זיכוי זמן טיסה כטייס פרטי
(א) טייס פרטי זכאי שזמן טיסתו הכולל כטייס מפקד ייזקף לחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה לקבלת רשיון טייס מסחרי.
(ב) טייס פרטי המשמש כטייס משנה בכלי טיס שיש להפעילו עם טייס משנה - זכאי שמחצית זמן טיסתו כטייס משנה ייזקף לחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה לקבלת רשיון טייס מסחרי, ובלבד שלא ייזקפו כאמור יותר מחמישים שעות.
42. זיכוי זמן טיסה כטייס מסחרי
(א) טייס מסחרי זכאי כי זמן טיסתו הכולל כטייס מפקד ייזקף לחשבון זמן הטיסה הכולל, הנדרש לפי תקנות אלה, לקבלת רשיון טיס בדרגה גבוהה יותר.
(ב) טייס מסחרי המשמש כטייס משנה בכלי טיס שיש להפעילו עם טייס משנה, זכאי שמחצית זמן טיסתו כטייס משנה ייזקף לחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה, לקבלת רשיון טיס בדרגה גבוהה יותר.
43. זיכוי זמן טיסה כטייס תובלה בנתיבי אויר
טייס תובלה בנתיבי אויר זכאי שזמן טיסתו הכולל כטייס מפקד או כטייס משנה בכלי טיס שיש להפעילו עם טייס משנה ייזקף לחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה.
44. זיכוי זמן טיסת מכשירים
טייס המפעיל את הגאי כלי הטיס בתנאים ממשיים או מדומים של טיסת מכשירים, בהסתמכו על מכשירים בלבד וללא נקודות סמך חיצוניות - זכאי כי זמן טיסת מכשירים שנרכש כאמור ייזקף לזמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה, לקבלת רשיון טיס בדרגה גבוהה יותר.
45. זיכוי זמן הדרכה
(א) טייס המקבל הדרכה או אימון זכאי כי זמן ההדרכה הזוגי ייזקף במלואו לחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה, לקבלת רשיון טיס בדרגה גבוהה יותר.
(ב) מדריך טיס או מאמן זכאי כי זמן הטיסה בו שימש כמדריך טיס או כמאמן, ייחשב כזמן טיסת מפקד בחשבון זמן הטיסה הכולל הנדרש לפי תקנות אלה, לקבלת רשיון טיס בדרגה גבוהה יותר.
פרק ששי: הסבה
46. איסור הטסת כלי טיס ללא בחינה או הסבה
לא יטיס טייס אלא כלי טיס מהסוג, מהמין ומהטיפוס, כאשר ישים, עליו נבחן לקבלת רשיון לפי תקנות אלה, או שביצע עליו הסבה כאמור בתקנות 47 ו-48.
47. תנאי הסבה מקבוצה לקבוצה
על אף האמור בתקנה 46, טייס שברשיונו הגדר אוירון מקבוצה א', ב', ג', או ד', יהא רשאי להטיס כלי טיס מקבוצה אחרת אם עמד בדרישות המפורטות בתוספת השניה לתקנות אלה, הכל לפי הענין.
48. תנאי הסבה בתוך קבוצה
על אף האמור בתקנה 46, טייס שברשיונו הגדר אוירון מקבוצה ב', ג' או ד', יהא רשאי להטיס כלי טיס אחר מאותה קבוצת המפורטת ברשיונו אם עמד בדרישות המפורטות בתוספת השניה לתקנות אלה, הכל לפי הענין.
פרק שביעי: ועדת ערר לרישוי
49. מתן החלטה (תיקון: תשמ"ח)
(א) רשות הרישוי לא תתן החלטה אלא לאחר שניתנה לעובד טיס או למבקש הרשיון, ההגדר או תעודת איש צוות, הזדמנות להביא לפניה טענותיו לעניין ההחלטה.
(ב) עם הבאת ההחלטה לידיעת עובד הטיס או המבקש, כאמור בתקנת משנה (א) (להלן בפרק זה - מבקש), תודע לו זכותו להשיג או לערור על ההחלטה כמפורט בתקנות אלה.
50. זכות הערר (תיקון: תשמ"ח)
(א) מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת רשות הרישוי רשאי להשיג עליה בפני המנהל;
(ב) מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל, בין שניתנה בתוקף היותו רשות הרישוי ובין בהשגה לפי תקנת משנה (א), רשאי לערור עליה בפני ועדת הערר לרישוי שמינה השר לענין תקנות אלה (להלן - ועדת הערר).
51. הגשת השגה או ערר
(א) השגה כאמור בתקנה 50(א) תוגש למנהל תוך 14 יום מיום מתן ההחלטה; ניתנה ההחלטה שלא בפני המבקש להשיג, תוגש ההשגה תוך 14 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
(ב) ערר על החלטת המנהל, בין שניתנה בתוקף היותו רשות הרישוי ובין בהשגה לפי תקנת משנה (א), יוגש לועדת הערר תוך 14 יום מיום מתן ההחלטה; ניתנה ההחלטה שלא בפני המבקש לערור, יוגש הערר תוך 14 יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
(ג) לא החליט המנהל תוך 15 יום בהשגה שהוגשה לו לפי תקנת משנה (א), יראו את ההשגה כאילו נדחתה על ידו, והענין יועבר להחלטת ועדת הערר, אלא אם הודיע המשיג לועדת הערר כי אין הוא מעונין בהכרעת ועדת הערר בהשגתו.
(ד) ועדת הערר רשאית לדון בערר שהוגש לאחר המועד אם -
(1) שוכנעה שמן הצדק לעשות כן;
(2) המנהל לא החליט תוך 15 יום בהשגה שהוגשה לו לפי תקנת משנה (א).
(ה) נשלחה הודעה בדבר החלטת רשות הרישוי או המנהל בדואר רשום, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות משעת מסירתה לבית הדואר.
52. תוקף החלטה
החלטת רשות הרישוי תהא תקפה כל עוד לא החליטו המנהל או ועדת הערר אחרת בהשגה או בערר שהוגשו לפי תקנות אלה.
53. עיכוב ביצוע החלטה (תיקון: תשמ"ח)
(א) החליטה רשות הרישוי או החליט המנהל, בתוקף היותו רשות רישוי או בהשגה, על ביטול רשיון או הגדר או על התלייתם, רשאי בעל הרשיון או ההגדר הרואה עצמו נפגע על ידי ההחלטה לבקש, במעמד מתן ההחלטה, או תוך 14 יום מיום שהומצאה לידיו, עיכוב ביצוע ההחלטה עד לסיום ההליכים בהשגה שתוגש למנהל או בערר שיוגש לועדת הערר, הכל לפי הענין. עוכב ביצוע ההחלטה כאמור, ומבקש העיכוב לא הגיש השגה למנהל או ערר לועדת הערר תוך המועד שנקבע בחלק זה, יתבטל עיכוב ביצוע ההחלטה מאליו בתום המועד שנקבע להגשת ההשגה או הערר, לפי הענין.
(ב) החליטה רשות הרישוי או המנהל בתוקף היותו רשות רישוי או בדונו בהשגה שלא להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע החלטה, רשאי בעל הרשיון או ההגדר הרואה עצמו נפגע לבקש דיון דחוף בועדת הערר כדי לדון בערר על החלטתה ובערר על אי מתן עיכוב ביצוע ההחלטה עד לסיום ההליכים בערר. על אף האמור בתקנה 56, תדון ועדת הערר בענין לא יאוחר מ-14 יום ממועד הגשת הבקשה כאמור.
(ג) עוכב ביצוע ההחלטה עד לסיום ההליכים בהשגה או בערר, יהא המנהל או ועדת הערר, לפי הענין, רשאים בכל שלב של הדיון להורות על ביטול העיכוב אם ראו שעיכוב ביצוע ההחלטה יש בו כדי לפגוע בבטיחות הטיסה.
54. הרכב ועדת הערר
(א) ועדת הערר תדון בשלושה, שהם - היושב ראש או ממלא מקומו הקבוע והוא ישב בראש המותב, ושני חברים, האחד בעל מקצוע בתחום התעופה הקשור לנשוא הערר, והאחר משפטן בעל ידע בתעופה אזרחית.
(ב) (1) השר ימנה כיושב ראש ועדת הערר וכממלא מקומו הקבוע אנשים בעלי רקע בתעופה שאינם מקרב עובדי המדינה.
(2) תקופת כהונת יושב ראש ועדת הערר וממלא מקומו תהא שנים עשר חודש, והשר רשאי לחזור ולמנותם.
(3) יושב ראש ועדת הערר או ממלא מקומו הקבוע יחדלו לכהן בתפקידם לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה:
א. הוא התפטר מתפקידו כיושב ראש או כממלא מקום במסירת כתב התפטרות לשר. ההתפטרות תכנס לתוקפה בתום 30 יום ממועד מסירת כתב ההתפטרות;
ב. הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
ג. הוא היה מעורב בתקופת כהונתו בתאונה או בתקרית כמשמעותן בתקנות ועדות חקירה;
ד. השר מצא כי נבצר ממנו למלא תפקידו והעבירו מכהונתו בהודעה בכתב.
55. סמכויות ועדת הערר
ועדת הערר רשאית -
(1) לאשר את החלטת המנהל, לבטלה או לשנותה;
(2) להורות על עריכת דיון נוסף בפני המנהל או בפני רשות הרישוי לפי הנחיות שתקבע;
(3) להמליץ בפני המנהל על עריכת בדיקה מחודשת של הענין;
(4) להמליץ בפני המנהל בכל ענין שיתעורר בפניה תוך כדי הדיון, ככל שתמצא לנכון.
56. נוהלי עבודת ועדת הערר
(א) ערר על החלטת המנהל יוגש בכתב למזכיר ועדת הערר ויצורף אליו עותק החלטת המנהל שעליה מוגש הערר.
(ב) הודעה על מועד הדיון בערר ועל מקום הדיון תימסר לעורר לפחות 10 ימים לפני המועד שנקבע לדיון.
(ג) הועדה תדון בערר לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשתו.
(ד) הועדה תיתן לעורר הזדמנות נאותה להעלות טענותיו בפניה, בין בכתב ובין בעל פה, בין בעצמו ובין באמצעות עורך דין.
(ה) הוועדה תפתח את דיוניה בשמיעת העורר, לאחר מכן ישמיע נציג מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה את טיעוניו ולאחר מכן ישיב העורר על טיעוני נציג מינהל התעופה האזרחית.
(ו) הועדה תדון בפומבי, ואולם רשאית היא לקיים את הדיון, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות אם ראתה צורך בכך לשם שמירה על בטחון המדינה או על יחסי החוץ שלה או אם ביקש זאת העורר והועדה מצאה כי מן הצדק להיענות לבקשתו.
(ז) יושב ראש ועדת הערר או ממלא מקומו הקבוע, או מי שהם ביקשו לעשות כן, ינהלו פרוטוקול של דיוני הועדה; הפרוטוקול יישלח על ידי מזכיר הועדת לכל אחד מחבריה, לעורר ולמנהל תוך 14 יום ממועד הישיבה, אם לא הורה יושב ראש ועדת הערר או ממלא מקומו הקבוע אחרת.
57. אי תלות בסדרי דין ובדיני ראיות
בכל ענין של סדרי דין תנהג ועדת הערר בדרך הנראית לה כטובה ביותר לעשיית צדק ולא תהיה קשורה לדיני הראיות.
58. החלטת ועדת הערר
(א) ועדת הערר תחליט ברוב דעות.
(ב) על נוסח החלטת הועדה בערר יחתום כל אחד מחבריה ואם ניתנה ברוב דעות, יצויין שיש בה דעת מיעוט.
(ג) מזכיר הועדה ימציא עותק החלטה לכל אחד מחבריה, לעורר ולמנהל, תוך 14 יום מיום מתן ההחלטה בערר.
59. סופיות החלטת ועדת הערר
החלטת ועדת ערר תהיה החלטת גמר כאמור בסעיף 29(1) לחוק הטיס, 1927.
פרק שמיני: בדיקות רפואיות
60. הגדרות (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ב)
בפרק זה:
"בדיקת ביקורת" - בדיקה רפואית שאיננה בדיקה ראשונית ואיננה בדיקה תקופתית ואשר מטרתה היא לברר אם חלפה הסטיה במצב בריאותו של הנבדק, שבשלה נרשמה הגבלה בתעודה הרפואית או בוטל תוקפה;
"בדיקה ראשונית" - בדיקה רפואית יסודית הנעשית לראשונה למבקש תעודה רפואית לקביעת מצב בריאותו למילוי התפקידים על פי הרשיון או ההגדר המבוקשים;
"בדיקה תקופתית" - בדיקה רפואית הנעשית בהיקף הדרוש לקביעת מידת התאמתו של המבקש להמשיך במילוי התפקידים על פי הרשיון או ההגדר המבוקשים;
"ועדת ערר רפואית" - ועדת ערר רפואית שמינה השר לצורך תקנות אלה;
"ועדה רפואית" - ועדה של שלושה רופאים מורשים שאישר המנהל שכל אחד מהם עוסק בענף רפואה אחר, ואחד מהם לפחות רופא מורשה בכיר, המחליטה על כשירותו של נבדק לקבל תעודה רפואית;
"חידוש רשיון או הגדר" - לרבות שימוש בזכויות על פיהם;
"טופס בדיקה רפואית" - טופס בדיקה רפואית שקבע המנהל;
"רופא המינהל" - רופא מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
"רופא מורשה" - רופא שהשתלם ברפואה תעופתית לפי תכנית לימודים שאישר המנהל לאחר התייעצות עם רופא המינהל;
"רופא מורשה בכיר" - רופא מורשה שנתקיימו בו כל אלה:
(1) ביצע 200 בדיקות לפחות למבקשי רשיונות או הגדר כנדרש על פי תקנות אלה במשך 5 השנים האחרונות ולא נרשמו לחובתו על ידי רופא המינהל יותר מ-10 טעויות בעבודתו;
(2) צבר ותק של 5 שנים לפחות כרופא מורשה.
60א. מתן הרשאה לרופא (תיקון: תשנ"ד)
(א) לא ישמש אדם רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או רופא החבר בועדה רפואית אלא אם כן בידיו הרשאה שניתנה לו מאת המנהל.
(ב) הרשאה, כאמור בתקנת משנה (א), תינתן לארבע שנים אך רשאי המנהל לשוב ולתתה למי שתם תוקף הרשאתו.
61. תנאים למתן תעודה רפואית (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב)
(א) לא יתן רופא המינהל תעודה רפואית אלא אם מבקש הרשיון או ההגדר, שלצורך קבלתם או חידושם נדרשת התעודה, נבדק בדיקה ראשונית על ידי רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או ועדה רפואית, הכל בהתאם לסוג הרשיון או ההגדר המבוקשים, תוך 30 יום שקדמו למועד הגשת הבקשה לקבלת הרשיון או ההגדר ונמצא, להנחת דעתו של רופא המינהל, עונה על הדרישות הרפואיות לקבלת הרשיון או ההגדר המבוקשים כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות אלה, ואם היתה הבקשה לקבלת רשיון טייס מתלמד או רשיון טייס פרטי - המבקש נבדק בדיקה רפואית כמפורט בתקנה זו - תוך ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון והצהיר בכתב כי מצב בריאותו לא הורע מיום ביצוע הבדיקה הרפואית הראשונה ועד ליום מתן ההצהרה.
(ב) לא יתנו רופא המינהל, רופא מורשה או רופא מורשה בכיר תעודה רפואית למבקש חידוש רשיון או הגדר כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם המבקש עבר בדיקה רפואית תקופתית על ידי רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או ועדה רפואית, הכל בהתאם לסוג הרשיון או ההגדר שאת חידושם הוא מבקש, תוך שלושים יום שקדמו למועד הגשת הבקשה לחידוש הרשיון או ההגדר, ונמצא, להנחת דעתם, עונה על הדרישות הרפואיות לחידוש הרשיון או ההגדר המבוקשים כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות אלה.
(ג) (1) תעודה רפואית לאחר בדיקה ראשונית יתן רק רופא המינהל;
(2) תעודה רפואית לאחר בדיקה רפואית תקופתית או לאחר בדיקת ביקורת תינתן בידי רופא המינהל או בידי רופא מורשה.
(ד) לצורך מילוי התנאים למתן תעודה רפואית, רשאים רופא המינהל, רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או ועדה רפואית להסתייע בתוצאות ובנתוני הבדיקות הרפואיות שנערכו לעובדי טיס פעילים בשירות מערכת הביטחון.
62. מקום הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשנ"ב)
הבדיקות הרפואיות יערכו על ידי רופא מורשה, או על ידי רופא מורשה בכיר, הכל לפי הענין, במעונם או במרפאתם, ועל ידי ועדה רפואית במשרדה.
63. חובת המבקש תעודה רפואית
(א) המבקש תעודה רפואית לפי תקנות אלה -
(1) ימלא באופן נכון, מלא ובלתי מטעה את הפרטים הנדרשים ממנו בטופס הבדיקה הרפואית;
(2) ישיב לרופא הבודק תשובות מלאות, נכונות ובלתי מטעות ולא יעלים כל מחלה, מום או מיגבלה אחרת;
(3) יחתום בנוכחות הרופא הבודק על ההצהרה שבטופס האמור.
(ב) עובד טיס המבקש יותר מרשיון אחד או הגדר אחד או חידושם שלצורך קבלתם או חידושם נדרשת תעודה רפואית, יציין בטופס הבדיקה הרפואית את כל סוגי הרשיונות או ההגדרים המבוקשים על ידו.
64. בדיקות רפואיות (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב)
(א) רופא מורשה, או יושב ראש של ועדה רפואית ירשמו את תוצאות הבדיקה שערכו ויסכמו אותה לפי הפרטים שנקבעו בטופס הבדיקה הרפואית לעובדי טיס.
(ב) טופסי הבדיקה יישלחו לרופא המינהל גם אם הבדיקה הרפואית לא הושלמה ובמקרה זה תירשם הסיבה לאי השלמת הבדיקה.
(ג) נערכה הבדיקה על ידי ועדה רפואית, יירשמו בטופס הבדיקה שמות הרופאים שהשתתפו בה ויצויין שם היושב ראש.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) עד (ג) רשאי רופא מורשה או יושב ראש של ועדה רפואית או רופא מינהל, להסתייע לצורך מילוי טופס בדיקה רפואית לעובדי טיס, בתוצאות ונתונים של הבדיקות הרפואיות העדכניות שנערכו לעובדי טיס פעילים בשירות מערכת הביטחון.
65. בדיקות רפואיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) רופא מורשה רשאי לערוך -
(1) בדיקה רפואית ראשונית, בדיקה רפואית תקופתית או בדיקת ביקורת, לכל אחד מאלה:
א. מבקש רשיון טייס מתלמד או חידושו;
ב. מבקש רשיון טייס פרטי או חידושו;
(2) בדיקה רפואית תקופתית, בדיקת דם לכולינסטרזיה ((cholinestrezia ובדיקת ביקורת לכל אחד מאלה:
א. מבקש חידוש הגדר חקלאי;
ב. מבקש חידוש רשיון מפקח על תנועה אוירית;
ג. מבקש חידוש רשיון טכנאי טיס.
(ב) רופא מורשה בכיר רשאי -
(1) לערוך את כל הבדיקות הרפואיות שרופא מורשה רשאי לערוך בהתאם לתקנת משנה (א);
(2) לערוך את כל הבדיקות הרפואיות, למעט בדיקות ראשוניות ובדיקות תקופתיות לעובד טיס המועסק בטיסה מסחרית שמלאו לו 60 שנים שועדה רפואית רשאית לערוך בהתאם לתקנת משנה (ג).
(ג) ועדה רפואית רשאית לערוך בדיקה רפואית ראשונית, בדיקה רפואית תקופתית לרבות בדיקה רפואית תקופתית לעובד טיס המועסק בטיסה מסחרית שמלאו לו 60 שנים ובדיקת ביקורת לכל מבקש רשיון, הגדר או חידושם שלצורך הוצאתם או חידושם נדרשות בדיקות רפואיות אלה.
66. תקופת תוקפה של תעודה רפואית (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ה)
(א) תקופת תוקפה של תעודה רפואית תצוין בגוף התעודה ולא תעלה על אלה:
(1) לתעודה רפואית לדרגת בריאות סוג 1 -
(א) למבקש עד גיל 40 - 12 חודשים;
(ב) למבקש מעל גיל 40 - 6 חודשים;
(2) לתעודה רפואית לדרגת בריאות סוג 2 -
(א) למבקש עד גיל 50 - 24 חודשים;
(ב) למבקש מעל גיל 50 - 12 חודשים;
(3) לתעודה רפואית לדרגת בריאות סוג 3 - 24 חודשים.
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי רופא המינהל להאריך תוקפה של תעודה רפואית לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, אם הוכח להנחת דעתו כי עובד הטיס לא יכול היה להיבדק בבדיקה תקופתית ביום פקיעת תוקף התעודה משום היותו מחוץ לישראל בגלל אילוצים מבצעיים ובתנאי שעובד הטיס המציא אישור בכתב מאת רופא כי לא חל שינוי במצב בריאותו.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א) תוקפה של תעודה רפואית יפקע בכל אחד מאלה:
(1) עם קרות תאונה כמשמעותה בתקנות ועדות חקירה;
(2) עם תחילת אישפוז בבית חולים;
(3) בתום היום החמישה עשר להעדרות רצופה מהעבודה עקב מחלה;
(4) עם פחיתת כושר בריאות מכל סיבה שהיא שיש בה כדי למנוע מעובד הטיס את השימוש בזכויות שמעניק לו רשיונו או הגדרו או בחלק מהן;
(5) אי ביצוע בדיקות דם לכולינסטרזיה כל שבועיים בתקופת עבודות ריסוס בחומר רעיל.
(ג) עובד טיס שנתקיים לגביו אירוע מן המפורטים בתקנת משנה (ב), ידווח על כך לרופא המינהל בהקדם האפשרי, ולא יעשה שימוש בתעודה הרפואית שבידו אלא לאחר שעבר בדיקה תקופתית ועל פי
תוצאות הבדיקה.
67. איסור להשתמש ברשיון ללא תעודה רפואית תקפה (תיקון: תשמ"ה)
(א) בעל רשיון או הגדר שלצורך קבלתם או חידושם נדרשת תעודה רפואית לא יהיה רשאי להמשיך להשתמש בזכויות ברשיונו או בהגדרו אם פקע תוקפה של התעודה הרפואית כאמור בתקנה 66.
(ב) פקע תוקף תעודה רפואית כאמור בתקנה 66 לא תינתן תעודה רפואית חדשה לעובד הטיס אלא אם נבדק המבקש על ידי רופא מורשה או רופא מורשה בכיר, או ועדה רפואית, הכל בהתאם לסוג הרשיון או ההגדר בו הוא מחזיק.
68. מקרים מיוחדים (תיקון: תשנ"ד)
(א) במקרים בהם המבקש אינו עונה על הדרישות הרפואיות במלואן כאמור בתוספת הראשונה לתקנות אלה, רשאי רופא המינהל לתת למבקש תעודת רפואית ורשאית רשות הרישוי לציין מגבלות ברשיונו או בהגדרו, אם נתקיימו במבקש תנאים אלה:
(1) ועדה רפואית שבדקה את המבקש, אישרה בכרטיסו הרפואי כי -
א. מצבו הרפואי של המבקש אינו מעורר חשש של אי כושר פתאומי או של אי יכולת למלא תפקידיו בבטיחות בתקופת תוקף הרשיון או ההגדר;
ב. הוא בעל סגולה גופנית השקולה כנגד אי כושרו הבריאותי.
(2) המבקש הוכיח שיש לו ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית במידה השקולה כנגד אי כושרו הבריאותי.
(ב) איש צוות השוהה מחוץ לישראל המבקש תעודה רפואית, רשאית רשות הרישוי להורות על דחיית הבדיקה הרפואית התקופתית שלו לתקופה שלא תעלה על -
(1) ששה חדשים, אם הוא איש צוות העוסק בטיסות שאינן בגדר תובלה אוירית מסחרית;
(2) שתי תקופות רצופות שאינן עולות על שלושה חודשים כל אחת, אם הוא איש צוות העוסק בטיסות שהן בגדר תובלה אוירית מסחרית ובלבד שייבדק בתום כל שלושה חודשים אצל רופא במקום בו הוא נמצא.
(ג) העלתה בדיקה רפואית כאמור שאיש הצוות אינו כשיר מבחינה בריאותית למלא את תפקידיו בכלי הטיס, לא יחודש רשיונו או הגדרו.
69. סמכויות רופא המינהל (תיקון: תשמ"ה)
(א) רופא המינהל רשאי:
(1) לערוך את כל הבדיקות הרפואיות שרופא מורשה בכיר רשאי לערוך לפי תקנה 65;
(2) לבדוק את המימצאים הרפואיים בטופס הבדיקה הרפואית שנחתם והועבר אליו מאת רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או ועדה רפואית ולסכמם;
(3) להורות לרופא מורשה, לרופא מורשה בכיר או לועדה רפואית לערוך מחדש בדיקה רפואית ראשונית, בדיקה תקופתית או בדיקת ביקורת;
(4) ליתן תעודה רפואית המאשרת כי המבקש שלגביו ניתנה התעודה כשיר להשתמש ברשיון או בהגדר שניתן לו לתקופה שתצויין בתעודה;
(5) לקבוע בתעודה מגבלות רפואיות שיירשמו ברשיונו או בהגדרו של המבקש;
(6) להמליץ בפני רשות הרישוי לשקול אי מתן רשיון, ביטול רשיון או חידוש רשיון או אי אישורו, הכל לפי הענין, אם שוכנע שאותו אדם הסתיר ביודעין מחלה, מום או כל מגבלה אחרת עליהם נשאל בטופס הבדיקה הרפואית; לענין זה אין נפקא מינה אם המחלה, המום או המגבלה שהוסתרו כאמור פוגעים בכושרו הבריאותי של אותו אדם ואם לאו.
(ב) רופא המינהל רשאי להוציא מפעם לפעם הנחיות לרופא מורשה, לרופא מורשה בכיר ולועדה רפואית, בנוגע לבדיקות הרפואיות השונות ולמתן תעודות רפואיות.
(ג) האמור בתקנת משנה (א) (6) אינו גורע מסמכויות רשות הרישוי לפי תקנות אלה.
70. ועדת ערר רפואית (תיקון: תשמ"ח)
(א) מי שנבדק לקבלת תעודה רפואית לפי פרק זה והרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של רופא המינהל שניתנה לפי תקנה 69, רשאי לערור עליה בפני ועדת ערר רפואית.
(ב) ערר כאמור בתקנת משנה (א) יש להגיש תוך שלושים יום מיום קבלת החלטת רופא המינהל; נשלחה הודעה בדבר החלטת רופא המינהל בדואר רשום, יראוה כאילו הגיעה
לידי הנוגע בדבר בתום שבעים ושתים שעות מיום מסירתה לדואר.
(ג) ועדת ערר רפואית רשאית -
(1) לאשר את החלטת רופא המינהל, לבטלה או לשנותה;
(2) להורות על עריכת בדיקה נוספת, כללית או חלקית, בידי רופא מורשה, רופא מורשה בכיר או ועדה רפואית.
(ד) כל עוד לא החליטה ועדת הערר הרפואית אחרת - תעמוד בתוקפה החלטת רופא המינהל.
פרק תשיעי: בוחנים
71. מינוי בוחנים
המנהל רשאי למנות לפי שיקול דעתו אדם כבוחן לביצוע מבחנים מטעם רשות הרישוי, הנדרשים כאמור בתקנות אלה. המנהל יקבע תנאים מזעריים למינוי בוחן, לרבות לעניין נסיונו, הידע המקצועי שלו ומיומנותו, עברו התעופתי, הגינותו ואמינותו.
חלק ב' רשיונות לטייסים
פרק ראשון: רשיון טייס מתלמד
72. כשירות לקבלת רשיון טייס מתלמד
אדם יהא כשיר לקבל רשיון טייס מתלמד אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 17 שנה ביום הגשת הבקשה לרשיון;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית או את הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא הגיש בקשה לקבלת רשיון לרשות הרישוי באמצעות בית הספר לטיסה בו הוא לומד או באמצעות המדריך האישי שלו;
(6) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טייס מתלמד.
73. תנאים לטיסות יחיד (תיקון: תשנ"ב)
(א) טייס מתלמד אינו רשאי להפעיל את כלי הטיס בטיסת יחיד ראשונה אלא אם כן עמד בדרישות הבאות:
(1) קיבל הדרכה בהתאם לתכנית הדרכה של בית ספר להוראת טיס בה הוא לומד לטוס שאישרה רשות הרישוי (להלן - תכנית הדרכה) או בהתאם לתכנית הדרכה אישית שאישרה לו רשות הרישוי, והוכיח, להנחת דעתו של מדריך טיס מוסמך, ידע מקצועי ומיומנות הנדרשים לטיסת יחיד ראשונה;
(2) היה כלי הטיס שבו עומד המתלמד לבצע את טיסת היחיד הראשונה אוירון או רוטורקרפט - המתלמד השלים חמישה עשר שיעורים ראשונים של תוכנית ההדרכה לפחות, וצבר שתים עשרה שעות טיסה לפחות עם מדריך (להלן - הדרכה זוגית) שניתנו לו במסגרת תכנית ההדרכה;
(3) היה כלי הטיס שבו עומד המתלמד לבצע טיסת יחיד ראשונה אוירון זעיר - המתלמד השלים את ששת השיעורים הראשונים לפחות של תכנית ההדרכה וצבר ארבע שעות של הדרכה זוגית שניתנו לו במסגרת תכנית ההדרכה;
(4) היה כלי הטיס שבו עומד המתלמד לבצע טיסת יחיד ראשונה דאון - המתלמד השלים את עשרת השיעורים הראשונים לפחות של תכנית ההדרכה וצבר חמש עשרה הזנקות לפחות;
(5) רשיון הטייס מתלמד שלו ויומן הטיסות האישי נחתמו, לפני הטיסה, בידי מדריכו האישי אשר הדריך אותו בדגם כלי הטיס שבו יבצע את טיסת היחיד הראשונה וקבע כי הוא עומד בדרישות תקנה זו וכי הוא כשיר לבצע טיסת יחיד בטוחה באותו כלי טיס;
(6) מדריך טיס ראשי של בית הספר או ממלא מקומו, שאינו מדריכו האישי, ביצע עם המתלמד טיסת בוחן בכל אחד מאלה:
(1) אוירון ורוטורקרפט - לאחר השיעור העשירי;
(2) אוירון זעיר - לאחר השיעור הרביעי;
(3) דאון - לאחר ההזנקה העשירית.
(ב) טייס מתלמד שביצע טיסת יחיד ראשונה אינו רשאי להפעיל כלי טיס בטיסות יחיד נוספות אלא אם כן קיבל ממדריכו האישי הדרכה זוגית לפני כל טיסה נוספת ונתקיים האמור בתקנה 84(ב) ו-(ג).
(ג) מתלמד בעל רשיון טיס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר שונה מההגדר המבוקש יוכיח שהשלים מחצית לפחות מהדרישות המפורטות בתקנת משנה (א)(1), (2), (3) ו-(4) לפני שיאושר לטיסת יחיד ראשונה.
74. ידע מקצועי (תיקון: תשמ"ג)
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי של הטייס המתלמד:
(1) דיני התעופה האזרחית בהפעלת כלי טיס וכלליה; הוראות והודעות המינהל בנושאים של הפעלת כלי טיס בתנאי כטר"מ, פיקוח על התעבורה אוירית ונהלי חירום;
(2) תורת הטיס ברמה בסיסית והכרת כלי טיס מהסוג, מהמין, ומהטיפוס שעליו הוא לומד לטוס ומתעתד לטוס בטיסת יחיד;
(3) הכרת נהלי שדה התעופה ואזור האימונים בהם הוא מתעתד לטוס;
(4) נהלי אלחוט דיבור. הוראה זו אינה חלה על טייס מתלמד באוירון זעיר.
75. תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ב)
טייס מתלמד באוירון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון או באוירון זעיר בכל אלה:
(1) הכנות לטיסה, לרבות בדיקות לפני טיסה בתפעול המנוע;
(2) הסעה;
(3) טיסה ישרה ואופקית, נסיקה, גלישה, הנמכה ופניות קלות, בינוניות וחדות;
(4) שליטה במהירויות שונות, זיהוי התקרבות והיחלצות מהזדקרות בפניה, מצלילה לולינית, ומסחרור במצבי טיסה שונים;
(5) המראות ונחיתות רגילות וברוח צד והליכי הקפה;
(6) הבחנת השפעת הרוח על אוירון ודרכי תיקונה בכל שלבי הטיסה השונים;
(7) תמרוני נחיתות אונס והליכי חירום אחרים הישימים לאותו טיפוס של אוירון.
76. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
טייס מתלמד בדאון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בכל אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות בדיקה לפני טיסה, כולל בדיקת כבל הגרירה;
(2) הסעת דאון על הקרקע ועגינתו;
(3) חיבור כבל הגרירה, מתן סימנים מוסכמים ותהליכי הינתקות;
(4) המראה על ידי גרירה באמצעות כבל גומי, רכב, מגליל או מטוס;
(5) גלישה ישרה, פניות, הקפה ונחיתה;
(6) גלישה במהירויות שונות, זיהוי הזדקרות והחלצות ממנה;
(7) נחיתות;
(8) הבחנת השפעת הרוח על הדאון ודרכים לתיקונה;
(9) הליכי חירום.
77. תדריכי קרקע והדרכת טיסה ברוטורקרפט
טייס מתלמד ברוטוררפט יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר תאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בכל אלה:
(1) הכנות לטיסה;
(2) רחיפה ועבודת קרקע;
(3) הסעה בטיסה ופניות ברחיפה;
(4) טיסה ישרה ואופקית, נסיקה, הנמכה ופניות;
(5) הקפה רגילה;
(6) המראות ונחיתות רגילות;
(7) הליכי חירום לרבות אוטורוטציה.
78. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר
טייס מתלמד בספינת אויר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בכל אלה:
(1) הכנות לטיסה, לרבות בדיקות לפני טיסה, הפעלת מנועים, הכוונה, ייצוב בקרת לחץ בבלוניות, חימום יתר;
(2) המראה ועליה;
(3) טיסה ישרה ואופקית, נסיקה, פניה והנמכה;
(4) נחיתה באיזון סטטי חיובי ושלילי.
79. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון חפשי (תיקון: תשמ"ח)
טייס מתלמד בבלון מאוייש יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בכל אלה:
(1) הכנות לטיסה ונהלים, לרבות בדיקות חיוניות של לפני טיסה;
(2) הפעלת אויר חם או מקור גז, טיפול במשקלות לאיזון, בשסתומים ובבדי הדבקה;
(3) התנשאות ועליה;
(4) הנמכה, נחיתה ושימוש בשעת חירום בבדי הדבקה.
80. אישור הדרכה
אישור בתיקו האישי של הטייס המתלמד וביומנו, בחתימת ידו של מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס או בחתימת ידו של מדריכו האישי, כי הטייס המתלמד קיבל הדרכה בנושאים המפורטים בפרק זה, הכל בהתאם להגדר כלי הטיס אותו הוא מבקש להטיס, והוכיח בפניו ידע מקצועי ומיומנות טיסה, יהווה הוכחה מספקת לענין ההדרכה האמורה.
81. אימוני ניווט יחיד באוירון או באוירון זעיר או בהליקופטר (תיקון: תשמ"ח)
בטרם יבצע טייס מתלמד טיסת ניווט יחיד באוירון או באוירון זעיר או בהליקופטר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים, הדרכה בכל אלה:
(1) השגת תחזיות מזג אויר, לרבות תנאי ראות בטיסה;
(2) נהלי טיסות פנים ארציות הישימים לטיסת ניווט;
(3) ידיעה טכנית כללית הישימה לטיסת ניווט;
(4) נווטות טיס הכוללת שימוש במפות תעופתיות, קריאת מפה ונווטות חישובית בסיסית;
(5) שמירת כיוון;
(6) טיסה על פי מכשירי טיסה ועזרי רדיו לניווט;
(7) המראה ונחיתה ברוח צולבת;
(8) טיסת ניווט בתנאים ובנתיבים כנדרש בטיסת יחיד הכוללות הליכי חירום הישימים לטיסת ניווט.
(9) פסקה משנה (6) לא תחול על טייס מתלמד באוירון זעיר.
82. אימוני ניווט יחיד בספינת אויר
בטרם יבצע טייס מתלמד טיסת ניווט יחיד בספינת אויר, יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים, הדרכה בכל אלה:
(1) שימוש במפות תעופתיות, ניווט באמצעות מצפן מגנטי שימוש ברדיו דו כיווני;
(2) שליטה בספינת אויר בהסתמך על מכשירי עזר בלבד;
(3) בקרת לחץ גז בהתחשב בהתחממות יתר ושיוט גבהים;
(4) הכרת תנאי מזג אויר קריטיים, השגת דוחות ותחזיות מזג אויר;
(5) הליכי חירום בטיסת ניווט.
83. טיסת ניווט (תיקון: תשמ"ח)
(א) טייס מתלמד יהיה כשיר להטיס כלי טיס, למעט דאון, בטיסת ניווט יחיד, אם נתקיימו כל אלה:
(1) קיבל הדרכה ממדריך בעל הגדר מתאים בכלי טיס מאותו סוג ומין בו הוא מתעתד לבצע את טיסת הניווט באימונים הנדרשים בפרק זה, הכל לפי הענין, והמדריך האישי אישר על גבי רשיונו כי לטייס המתלמד מיומנות בניווט כלי הטיס בו עבר את האימונים כאמור;
(2) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון שניתן לו לפי תקנות אלה;
(3) הוכיח ידע מקצועי כנדרש בתקנות אלה לקבלת רשיון טייס פרטי וצבר לפחות 16 שעות טיסה כטייס על האוירון הזעיר אותו הוא לומד להטיס.
(ב) טייס מתלמד יהיה כשיר לנחות בשדה תעופה זולת שדה התעופה ממנו המריא, אם ביצע קודם לכן נחיתה עם מדריך באותו שדה. הוראה זו לא תחול על נחיתות חירום.
(ג) טייס מתלמד בדאון לא ביצע טיסות ניווט יחיד בדאון.
84. הגבלות החלות על טייס מתלמד (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח)
(א) טייס מתלמד לא ישמש -
(1) כטייס מפקד של כלי טיס:
א. המוביל נוסעים;
ב. המוביל טובין;
ג. המוביל בטיסה מסחרית;
ד. בטיסה מחוץ למרחב בפיקוח של ישראל - אלא על פי הסכם הדדי עם מדינת החוץ שמעל למרחב הפיקוח שלה מתעתד הטייס לטוס;
ה. בטיסה - אלא בכלי טיס מאותו סוג, מין וטיפוס שבהם הוא קיבל את הדרכתו, ושאושרו והרשומים ברשיונו;
(2) כאיש צוות של כלי טיס שלתפעולו נדרש יותר מטייס אחד.
(ב) טייס מתלמד, למעט טייס מתלמד בדאון, לא יטוס בחמש השעות הראשונות של טיסת היחיד שלו אלא אם המדריך נמצא במגדל הפיקוח שבשדה התעופה או במנחת ממנו המריא הטייס המתלמד והוא מפקח על טיסתו.
(ג) טייס מתלמד לא יטוס בטיסת יחיד ללא פיקוח מדריך מוסמך הנמצא בשדה התעופה או במנחת ממנו המריא, או הנמצא בכלי טייס אחר בשטח האימונים של אותו שדה, ונמצא בקשר דו-כיווני עם הטייס המתלמד או עם מגדל הפיקוח בשדה התעופה או במנחת ממנו המריא הטייס המתלמד. בטיסת יחיד של טייס מתלמד בדאון ובאוירון זעיר, חייב המדריך להמצא בשדה התעופה או במנחת בנקודת הזינוק ולהיות, ככל שהדבר אפשרי, בקשר עין מתמיד עם הדאון.
85. תוקף הרשיון
(א) תקופת תוקפו של רשיון טייס מתלמד שניתן לפי תקנות אלה תהא כתקופת תוקף התעודה הרפואית שמחזיק המבקש ובלבד שלא תעלה על עשרים וארבעה חודש מיום הוצאת התעודה.
(ב) מלאו למבקש הרשיון או למבקש חידושו ארבעים שנה לפני הגשת הבקשה לרשיון או לחידוש, יהא תוקף הרשיון כתוקף התעודה הרפואית שמחזיק המבקש ובלבד שלא תעלה על שנים עשר חודש מיום הוצאת התעודה.
86. חידוש רשיון
המבקש חידוש רשיון טייס מתלמד שניתן לו לפי תקנות אלה יוכיח כי הוא עומד בתנאי הכשירויות לקבלת רשיון טייס מתלמד המפורט בפרק זה.
פרק שני: רשיון טייס פרטי
87. כשירות לקבלת רשיון טייס פרטי (תיקון: תשנ"ב)
אדם יהא כשיר לקבל רשיון טייס פרטי אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 17 שנה;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון טייס פרטי;
(6) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כנדרש בפרק זה, הכל בהתאם להגדר המבוקש;
(7) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טייס פרטי ששולמה לפי תקנות האגרות.
(8) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון שניתן לו לפי תקנות אלה.
88. הידע המקצועי הדרוש לקבלת הרשיון (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח)
(א) אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון טייס פרטי:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסים לזכויות מחזיק ברשיון טייס פרטי ולהגבלות החלות עליו, לרבות הנהלים וההליכים של שירותי התעבורה האוירית;
(2) הבנת פרסומי מידע תעופתי ((A.I.P, פרסומי טיס פנים ארציים והודעות לעובדי טיס ((NOTAM;
(3) ידיעה טכנית כללית והגבלות תפעול כלי הטיס ומנועיו, בהתאם להגדר סוג ומין כלי הטיס המבוקש;
(4) הכרת טיפוס כלי הטיס שלגביו מבוקש ההגדר;
(5) עקרונות מטאורולוגיה תעופתית בסיסית, לרבות הבנת מפות מזג אויר ודוחות מטאורולוגיים ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(6) עקרונות נווטות והבטים מעשיים של טיסת ניווט, לרבות שיטות של נווטות טיס ונווטות חישובית; שימוש במפות אוירונוטיות והכנת תכנית טיסה; אולם ידע מקצועי בשימוש בנווטות חישובית במפות אוירונוטיות ובהכנת תכנית טיסה אינו נדרש ממבקש הגדר אוירון זעיר.
(7) השימוש בציוד ובמכשירים לטיסת כטר"מ לרבות שימוש בעזרי רדיו לניווט; אולם ידע מקצועי לגבי שימוש בעזרי רדיו לניווט אינו נדרש ממבקש הגדר דאון ואוירון זעיר;
(8) נהלי בטיחות והליכי חירום.
(ב) (1) מבקש רשיון טייס פרטי שהוסמך בחיל האויר הישראלי כטייס והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה, יהיה פטור מהוכחת ידע מקצועי כאמור בפסקאות (3), (4), (6), (7) ו-(8) לתקנת משנה (א).
(2) המבקש הגדר לאוירון זעיר פטור מהוכחת ידע מקצועי כאמור בפסקאות (3), (6) ו-(7) בתקנת משנה (א).
89. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(א) דרישות הנסיון המיזעריות לקבלת הגדר אוירון הן ארבעים שעות זמן טיסה שבוצעו באוירון במסגרת בית ספר להוראת טיס, או חמישים שעות זמן טיסה שבוצעו מחוץ למסגרת בית ספר כאמור, שבוצעו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון ומהן:
(1) עשרים שעות הדרכה זוגית הכוללות -
א. שלוש שעות בטיסת מכשירים;
ב. שלוש שעות בטיסות ניווט;
ג. שלוש שעות בלילה שבהן בוצעו לפחות עשר המראות ונחיתות מלאות בלילה;
ד. ארבע שעות טיסה תוך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(2) חמש עשרה שעות זמן טיסת יחיד הכוללות -
א. טיסת ניווט יחיד אחת הנמשכת לפחות שעתיים וחצי עם שתי נחיתות בשדות תעופה המרוחקים לפחות שבעים וחמישה קילומטר זה מזה ומשדה ההמראה;
ב. שלוש שעות בטיסות ניווט עם נחיתות בשדות תעופה שונים.
(ב) צבר המבקש את שעות טיסה הנדרשות כאמור בתקנת משנה (א) או חלקן תוך תקופה העולה על השנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה לרשיון - ייזקפו שעות אלה לחשבון זמן הטיסה הנדרש אם עבר המבקש קורס ריענון בן עשר שעות הדרכה לפחות, לשם קבלת רשיון טייס פרטי במסגרת בית ספר להוראת טיסה, בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון.
(ג) החזיק המבקש ברשיון טיס תקף שניתן לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר, הגדר דאון או הגדר ג'רופלן קטן וטס מעל מאה שעות טיסה באוירון זעיר, בדאון או בג'רופלן קטן - דרישות הנסיון המזעריות יהיו שבעים וחמשה אחוזים מדרישות הנסיון כאמור בתקנה זו.
(ד) החזיק המבקש ברשיון טיס תקף שניתן לפי תקנות אלה ובו הגדר הליקופטר וטס מאה שעות טיסה - דרישות הנסיון המזעריות יהיו עשרים שעות טיסה באוירון;
(ה) טייס מוסמך חיל האויר יוכיח 5 שעות זמן טיסה באוירון מקבוצה א' שבוצעו בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
89א. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון זעיר (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח)
(א) צבר המבקש את שעות הטיסה הנדרשות כאמור בתקנת משנה (ב), או חלקן, תוך תקופה העולה על השנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה לרשיון - ייזקפו שעות אלה לחשבון זמן הטיסה הנדרש אם עבר המבקש במסגרת בית ספר להוראת טיסה קורס רענון שבו שמונה שעות הדרכה לפחות, מהן שש שעות הדרכה זוגית, בששת החדשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון.
(ב) דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת הגדר אוירון זעיר הן:
(1) לטיסות מקומיות בלבד - שש עשרה שעות טיסה באוירון זעיר שניתנו במסגרת קורס מאושר; שעות אלה יכללו לפחות שמונה שעות הדרכה זוגית באוירון הדרכה זעיר ושש שעות בטיסות יחיד;
(2) לטיסות מרחב - שלושים ואחת שעות טיסה באוירון זעיר; שעות אלה יכללו אחת עשרה שעות הדרכה זוגית באוירון זעיר, ארבע שעות בטיסות מרחב, ושש עשרה שעות בטיסות יחיד.
(ג) צבר המבקש -
(1) שלושים שעות טיסה לפחות על גלישונים, והיתה בקשתו לקבלת הגדר אוירון זעיר טיפוס ב', די שיוכיח חמישים אחוזים מדרישות הנסיון האמורות בתקנת משנה (ב), בהתאמה;
(2) מאה שעות טיסה לפחות על כלי טיס אחרים, די שיוכיח עשרים וחמישה אחוזים מדרישות הנסיון המפורטות בתקנת משנה (ב), בהתאמה.
90. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון
(א) דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת הגדר דאון יהיו אחד מאלה:
(1) 70 טיסות יחיד בדאון, הכוללות 20 טיסות שבכל אחת מהן בוצעה לפחות פניה אחת של 360;
(2) שבע שעות של טיסת יחיד בדאון, הכוללות 35 הזנקות באמצעות גרירת רכב או מגליל, או 20 המראות בעזרת גרירת אוירון;
(3) 40 שעות זמן טיסה בדאון ובאוירון חד-מנועי, הכוללות לפחות עשר טיסות יחיד בדאון ובאוירון זעיר, שבכל אחת מהן בוצעה לפחות פניה אחת של 360;
(ב) היתה הבקשה להגדר דאון שהוא ממונע, יוכיח המבקש, בנוסף לדרישות הנסיון כאמור בתקנת משנה (א), נסיון של שעה אחת בטיסה בדאון ממונע.
91. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר הליקופטר (תיקון: תשמ"ב)
דרישות הנסיון המיזעריות הדרושות לצורך קבלת הגדר הליקופטר הן ארבעים שעות טיסת יחיד והדרכה בכלי טיס ומהן חמש עשרה שעות טיסת יחיד בהליקופטר הכוללות -
(1) המראה ונחיתה בשדה תעופה המשמש לאוירונים ולהליקופטרים כאחד;
(2) טיסה ובה נחיתה בנקודה שהיא מחוץ לשדה תעופה;
(3) שלוש שעות טיסת ניווט הכוללות טיסה ובה נחיתות בשלוש נקודות או יותר המרוחקות ארבעים קילומטר אחת מהשניה.
92. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן
דרישות הנסיון המיזעריות לצורך קבלת הגדר ג'רופלן הן ארבעים שעות של הדרכת טיסה וטיסות יחיד בכלי טיס ומהן עשר שעות טיסת יחיד בג'רופלן הכוללות -
(1) טיסות ובהן המראות ונחיתות במסלולים סלולים ובלתי סלולים;
(2) שלוש שעות טיסת ניווט הכוללות טיסה אחת ובה נחיתות בשלוש נקודות או יותר המרוחקות ארבעים קילומטרים האחת מהשניה.
93. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת אויר
דרישות הנסיון המיזעריות לצורך קבלת הגדר ספינת אויר הן חמישים שעות טיסה כטייס ומהן עשרים וחמש שעות טיסה בספינת אויר הכוללות חמש שעות טיסת יחיד בספינת אויר, או חמש שעות כטייס מפקד של ספינת אויר שהצוות המיזערי הדרוש להפעלתה הוא שני טייסים או יותר.
94. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר בבלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
אלה דרישות הנסיון המיזעריות לצורך קבלת הגדר בלון חופשי:
(1) עשר שעות טיסה בבלון מאוייש ממולא גז או בבלון המופעל על ידי אויר חם, ומהן שש טיסות שבוצעו בהשגחתו של טייס המחזיק ברשיון טייס מסחרי בבלון מאוייש הכוללות -
א. שתי טיסות הנמשכות לפחות שעה אחת כל אחת, אם הבלון המאוייש ממולא בגז, או שתי טיסות הנמשכות לפחות שלושים דקות כל אחת, אם הבלון המאוייש מופעל על ידי אויר חם באמצעות מיתקן חימום מוטס;
ב. עלייה מבוקרת לגובה של לפחות חמשת אלפים רגל מעל נקודת הזינוק בבלון מאוייש ממולא בגז, או שלושת אלפים רגל בבלון מאוייש ממולא אויר חם באמצעות מיתקן חימום מוטס;
ג. טיסת יחיד בבלון מאוייש;
(2) היה הבלון המאוייש חסר מיתקן חימום מוטס - שש שעות טיסה בבלון מאוייש בהשגחת טייס המחזיק ברשיון טייס מסחרי בבלון מאוייש הכוללות לפחות טיסת יחיד אחת.
95. אישור הדרכה ביומן
(א) מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון, דאון, הליקופטר, ג'רופלן קטן, ספינת אויר או בלון חופשי, יקבל תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים הנדרשים להוכחת מיומנות טיסה לצורך קבלת הגדר כלי הטיס המבוקש בפרק זה.
(ב) אישור בתיקו האישי של הטייס המתלמד וביומנו, בחתימת ידו של מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס או בחתימת ידו של מדריכו האישי, כי הוא קיבל הדרכה בנושאים המפורטים בפרק זה, הכל בהתאם להגדר כלי הטיס אותו הוא מבקש להטיס, יהווה הוכחה מספקת לענין ההדרכה האמורה.
96. תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות חלוקת משקל ואיזון המטוס, בדיקת האוירון ופעילות גמר טיסה;
(2) תפעול אוירון בשדה התעופה ותעבורה אוירית, לרבות קיום קשר רדיו ונקיטת אמצעי זהירות למניעת התנגשויות;
(3) תימרוני טיסה בסיסיים;
(4) טיסות במהירויות איטיות, זיהוי הזדקרות והחלצות ממנה בטיסה ישרה ובפניות;
(5) המראות ונחיתות רגילות וקצרות ובתנאי רוח צולבת;
(6) תימרון ושליטה באוירון באמצעות מכשירים;
(7) טיסת ניווט בשיטת נווטות טיס או נווטות חישובים, שימוש בעזרי רדיו;
(8) טיסת לילה הכוללת המראות ונחיתות;
(9) תהליכי חירום.
96א. תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ב)
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון זעיר, יקבל ממדריך טיסה מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות חישובי משקל ואיזון האוירון, בדיקות האוירון ופעולות גמר טיסה;
(2) תפעול האוירון במנחת, בשדה תעופה, נוהלי תעבורה אוירית ונקיטת אמצעי זהירות למניעת התנגשויות:
(3) תמרוני טיסה בסיסיים;
(4) טיסות במהירויות איטיות, זיהוי הזדקרות והיחלצות ממנה בטיסה ישירה ובפניות;
(5) המראות ונחיתות רגילות וקצרות ובתנאי רוח צולבת;
(6) טיסת ניווט בשיטת נווטות טיס;
(7) תהליכי חירום.
97. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר דאון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת דאייה בדאון בנושאים אלה:
(1) כל הנושאים המפורטים בתקנה 76;
(2) טיסה במהירויות שונות ופניות חדות;
(3) הזדקרות במצבי טיסה שונים והחלצות מהם;
(4) הקפות בגבהים שונים ונחיתות דיוק.
98. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר הליקופטר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה;
(2) ריחוף ועבודות קרקע;
(3) הקפות שונות;
(4) המראות ונחיתות בריצה;
(5) טיסת ניווט;
(6) הפעלה בתנאי משקל מירבי;
(7) המראה בגובה רב ותאוצה מהירה;
(8) תהליכי חירום ואוטורוטציה.
99. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בג'רופלן (תיקון: תשמ"ב)
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר ג'רופלן יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בג'רופלן בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות בדיקת הג'רופלן והטיפול בו;
(2) תימרון לפי עצמים שעל פני הקרקע;
(3) תימרון במהירות איטית גבולית, זיהוי והחלצות משקיעה חזקה במהירות איטית;
(4) תפעול בשדה תעופה והקפה לרבות נקיטת אמצעים למניעת התנגשות ותהליכי התקשרות אלחוט-דיבור;
(5) טיסת ניווט על פי קריאת מפה, נווטות חישובית ושימוש בעזרי רדיו וכו';
(6) תהליכי חירום, לרבות המראות ונחיתות בתנאים גבוליים.
100. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר
מבקש רשיון טייס פרטי ובו הגדר ספינת אויר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר בנושאים אלה:
(1) טיפול על קרקע, עגינה, הכשרת ספינת האויר לטיסה והכנות לטיסה;
(2) המראה לנחיתה עם עילוי סטטי ועילוי חיובי ושלילי לרבות שימוש בקשר רדיו;
(3) טיסה ישרה ואופקית, נסיקה, הנמכה ופניות;
(4) נהלי תעבורה אוירית;
(5) ניווט, שימוש בקריאת מפה, נווטות חישובית ועזרי רדיו;
(6) מצבי חירום מבויימים, לרבות תקלות בציוד, ויסות הגז, ואובדן כוח של מנוע אחד.
101. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
המבקש רשיון טיס ובו הגדר בלון מאוייש יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאוייש בנושאים אלה:
(1) הכשרת הבלון המאוייש לטיסה;
(2) הפעלת מיתקן החימום המוטס - אם הוא מצוייד בכזה;
(3) נחיתות;
(4) מצבי חירום ושימוש בעוגן.
102. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנות הטיסה שלו על המבקש רשיון טייס פרטי להפגין בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בהטסת כלי הטיס שלגביו מבוקש ההגדר לפי כללי טיסת ראיה מבוקרת, לרבות יכולתו בשמירת נתיב, מהירות וגובה לפי תוכנית טיסה מאושרת. הוראת תקנה זו לא תחול על מבקש רשיון טייס פרטי שהוסמך בחיל האויר הישראלי כטייס והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה.
103. זכויות טייס פרטי וההגבלות החלות עליו (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ב)
(א) טייס פרטי, פרט כאמור בתקנת משנה (ב), זכאי לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה בכלי טיס המוליך נוסעים, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה:
(1) אלא אם בתשעים הימים שקדמו לאותה טיסה, ביצע כטייס מפקד, לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בכלי טיס מאותו טיפוס אם כלי הטיס נמנה על קבוצה שאינה קבוצה א', או בכל כלי טיס שהוא מקבוצה א' - אם אותו כלי טיס נימנה על קבוצה זו;
(2) בלילה, אלא אם כן ביצע, תוך ששת החודשים שקדמו לאותה טיסה לפחות חמש המראות וחמש נחיתות באוירון בלילה.
(ב) טייס פרטי אינו רשאי -
(1) לטוס בתנאי כט"מ, אלא אם ברשיונו הגדר מכשירים;
(2) לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה בכלי טיס בטיסה מסחרית;
(3) לשמש בשכר כטייס מפקד או כטייס משנה של כלי טיס;
(4) להוליך נוסעים בדאון אלא אם לזכותו נסיון מיזערי של שלושים שעות דאייה, או של עשר שעות דאייה - אם ברשיונו גם הגדר אוירון.
(5) לטוס בטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ, אלא אם כן הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ;
(ג) (1) בעל רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון זעיר זכאי לשמש טייס מפקד באוירון זעיר ביום ובתנאי כטר"מ וכט"ר בלבד.
(2) בעל רשיון כאמור בפסקה (1) שצבר נסיון של 200 שעות טיסה כטייס מפקד על אוירונים זעירים רשאי לשמש כטייס מפקד באוירון דו-מושבי המוביל נוסע, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(א) צבר לפחות 10 שעות טיסה כטייס מפקד על אותו דגם של אוירון זעיר דו-מושבי;
(ב) ביומנו האישי מצוי אישור בכתב מאת מדריך טייס מוסמך או בוחן, כי הוכיח ידע מקצועי ומיומנות טיסה;
(ג) מילא אחרי האמור בתקנה 105.
(3) על אף האמור בפסקה (2), יהיה הנסיון המזערי כטייס מפקד הדרוש להטסת נוסע באוירון זעיר דו-מושבי -
(א) לבעל רשיון עם הגדר של אוירון או הליקופטר בנוסף להגדר אוירון זעיר - כמפורט בטבלת השעות שבתוספת השמינית;
(ב) לטייס פעיל בחיל האויר הישראלי - 10 שעות טיסה על אותו דגם של כלי הטיס.
(4) טייס בעל רשיון טייס פרטי עם הגדר אוירון זעיר אינו רשאי לשמש -
(א) כטייס מפקד באוירון זעיר בטיסה מסחרית;
(ב) כטייס בשכר או בתמורה של כלי טיס;
(ג) כטייס מפקד של אוירון זעיר בטיסות מרחב, אלא אם כן צבר נסיון נוסף של 10 שעות טיסה כטייס מפקד מאז קיבל את רשיון הטיס שלו, עבר קורס בטיסות ניווט ועמד במבחן בטיסות מרחב.
(ד) בעל רשיון טיס פרטי ובו הגדר בלון מאוייש זכאי לשמש כטייס מפקד בבלון -
(1) ביום ובתנאי כטר"מ וכט"ר בלבד;
(2) בבלון המוליך נוסעים ללא תמורה בתנאי שלזכותו נסיון מזערי של 20 שעות טיסה בבלון.
104. דרישות לטייס מפקד של כלי טיס הגורר דאון (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) לא ישמש אדם כטייס מפקד בכלי טיס הגורר דאון אלא אם התקיימו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס תקף, למעט רשיון טייס מתלמד;
(2) בעל רשיון מדריך טיס עם הגדר דאון אישר ביומן הטיסות האישי שלו כי הטייס קיבל הדרכת קרקע והדרכה בטיסה בדאונים וכי הוא בקיא בטכניקות ובנוהלים החיוניים לגרירה בטוחה של דאונים, לרבות הגבלות מהירות, נוהלי חרום, סימני איתות בשימוש, וזויות הטיה מקסימליות;
(3) הוא ביצע ורשם ביומן הטיסות האישי שלו -
(א) לפחות שלוש טיסות כמפעיל יחיד של כלי הטיס גורר דאון, כאשר נילוה אליו טייס העונה על דרישות תקנה זו, שביצע ורשם ביומן הטיסות האישי שלו לפחות עשר טיסות כטייס מפקד של כלי טיס גורר דאון;
(ב) או לפחות שלוש טיסות כמפעיל יחיד של כלי טיס המדמה נוהלי טיסה לגרירת דאון, כאשר נילוה אליו טייס העונה על דרישות תקנה זו, ולפחות שלוש טיסות כטייס או כמשקיף בדאון הנגרר על ידי כלי טיס.
(4) החזיק אותו אדם רשיון טייס פרטי בלבד, הוא ביצע ורשם ביומן הטיסות האישי שלו לפחות -
א. מאה שעות זמן טיסה כטייס של מטוס ממונע שאינו אוירון זעיר או אוירון הדרכה זעיר;
ב. או מאתיים שעות זמן טיסה כטייס של מטוס, בין ממונע ובין בלתי ממונע;
(5) במרוצת שנים-עשר החדשים שקדמו לאותה טיסה הוא ביצע ורשם ביומן הטיסות האישי שלו -
א. לפחות שלוש טיסות של גרירות דאונים ממשיות או שלוש טיסות במדמה של גרירת דאונים כשנילוה אליו טייס מוסמך העונה על דרישות תקנה זו,
ב. או לפחות שלוש טיסות כטייס מפקד של דאון הנגרר על ידי כלי טיס.
(ב) אדם שלפני כניסת תקנות אלה לתקפן ביצע ורשם ביומן הטיסות האישי שלו, לפחות עשר טיסות כטייס מפקד הגורר דאון, פטור מעמידה בדרישות תקנת משנה (א)(3).
105. שמירת זכויותיו של טייס פרטי (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח)
(א) טייס פרטי יהא זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה 103, אם מילא אחר כל אלה:
(1) עמד בתנאי הכשירויות לקבלת רשיון טייס פרטי כמפורט בפרק זה;
(2) עמד בדרישות המפורטות בתקנה 22 הישימות לאותה טיסה;
(3) עמד במיבחן רמה שנערך על ידי בוחן או מדריך מוסמך כמפורט בתקנות 36(ד) ו-37 ובתקנה 218ח אם הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ;
(4) צבר נסיון של עשר שעות טיסה, עשרים זינוקים או שעתיים ריחוף, הכל בהתאם לכלי הטיס שלגביו נקבע ההגדר שברשיונו, בעשרים וארבעת החודשים שקדמו לאותה טיסה ומהן לפחות שש שעות טיסה, ששה זינוקים או שעת ריחוף כטייס מפקד. לא צבר נסיון כאמור יהא רשאי להשלים את הנסיון בהתאם לזכויותיו של טייס מתלמד.
מלאו למבקש ארבעים שנה בעת ביצוע הטיסה - יוכיח כי צבר חמישים אחוזים מהנסיון המפורט בפסקה זו, בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) זכאי בעל רשיון טייס פרטי ובו הגדר אוירון זעיר, להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה 103(ג), אם מילא את כל אלה:
(1) עמד בתנאי הכשירות הישימים לקבלת רשיון טייס פרטי כמפורש בפרק זה;
(2) ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות באוירון זעיר מאותו דגם בתשעים הימים שקדמו לאותה טיסה;
(3) עמד במבחן רמה שערך בוחן או מדריך מוסמך כמפורש בתקנות 36(ד) ו-37;
(4) צבר נסיון של עשר שעות טיסה בעשרים וארבעת החדשים שקדמו לאותה טיסה, ומהן שש שעות טיסה לפחות כטייס מפקד; לא צבר נסיון כאמור, יהא רשאי להשלים את הנסיון בהתאם לזכויותיו של טייס מתלמד; מלאו למבקש ארבעים שנים בעת ביצוע הטיסה - יוכיח כי צבר חמישים אחוזים מהנסיון המפורש בפסקה זו, בשנים עשר החדשים שקדמו לאותה טיסה.
פרק שלישי: רשיון טייס מסחרי
106. כשירות לקבלת רשיון טייס מסחרי
אדם יהא כשיר לקבלת רשיון טייס מסחרי אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 18 שנה;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא מחזיק ברשיון טייס מתלמד שהורשה לבצע טיסות ניווט של יחיד או ברשיון טייס פרטי, או הינו טייס מוסמך בחיל האויר הישראלי, למעט טייס מוסמך שקורקע בשל חוסר מיומנות טיסה;
(6) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון שניתן לו לפי תקנות אלה;
(7) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון טייס מסחרי;
(8) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כנדרש בפרק זה, הכל בהתאם להגדר המבוקש;
(9) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טייס מסחרי ששולמה לפי תקנות האגרות.
107. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון (תיקון: תשמ"ח)
(א) אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון טייס מסחרי:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסים לזכויות ולהגבלות החלות על בעל רשיון טייס מסחרי, לרבות הנוהלים וההליכים של שירותי תעבורה אוירית והליכי דיווח מקום;
(2) הבנת פרסומי מידע תעופתי (.(A.I.P הודעות לעובדי טיס ((NOTAM, מונחי טיסה וקיצורים מקובלים והשימוש בהם;
(3) ידיעה טכנית כללית והגבלות התפעול של כלי הטיס ומנועיו בהתאם לסוג ולמין כלי הטיס שלגביו מבוקש הרשיון;
(4) תכנון טיסה;
(5) כללי העמסת כלי הטיס וחלוקת המשקל בו והשפעתם על איפיוני הטיסה;
(6) עקרונות מטאורולוגיה ויישום מטאורולוגיה תעופתית בסיסית לרבות ניתוח מפות מזג אויר ודוחות מטאורולוגיים ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(7) א. עקרונות נווטות מעשית הישימה לטיסת ניווט;
ב. שימוש במפות אויריות ועזרי רדיו לניווט;
ג. מכשירי טיסה ומצפן מגנטי וכיולם;
(8) נוהלי בטיחות והליכי חירום לרבות במקרה של תקלת קשר והרעת תנאי מזג אויר;
(9) הכרה טכנית של כלי הטיס והטיפוס שלגביו מבוקש הרשיון.
(ב) מבקש רשיון טיס עם הגדר לבלון מאוייש פטור מהוכחת ידע מקצועי כאמור בפסקה (7) לסעיף קטן (א).
108. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון (תיקון: תשמ"ט)
אלה דרישות הנסיון המזערי לקבלת הגדר אוירון:
(1) מאתיים שעות טיסה כטייס, או מאה וחמישים שעות טיסה אם המבקש עבר קורס אימונים בבית ספר להוראת טיס, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון;
(2) השעות המפורשות בפיסקה (1) לעיל יכללו -
א. מאה שעות כטייס מפקד על כלי טיס ממונע ובהן לפחות -
1. 50 שעות על אוירון;
2. 50 שעות בטיסות ניווט, כל טיסה עם נחיתה בשדה המרוחק 100 ק"מ משדה ההמראה, ולפחות טיסת ניווט אחת עם שתי נחיתות וחניות מלאות בשדות תעופה המרוחקים 300 ק"מ אחד ממשנהו;
3. חמש שעות טיסת לילה ומהן עשר המראות ונחיתות.
ב. חמישים שעות הדרכה בטיסה שניתנו על ידי מדריך טיס מוסמך ובהן -
1. 15 שעות הדרכת טיסה שבוצעו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה באוירונים מאותה קבוצה שלגביה מבוקש ההגדר;
2. 10 שעות הדרכה על אוירון אשר לו כן-נסע מתקפל, מדחף בעל פסיעה משתנית ומדפים מתקפלים, או אוירון מקבוצה ב' או ג'; לא הוכיח המבקש את שעות ההדרכה כאמור, הוא לא יהיה זכאי להטיס אוירון כאמור אלא אם יוכיח את שעות ההדרכה כאמור;
3. עשר שעות זמן מכשירים ובהן לא יותר מחמש שעות במדמה טיסה.
(3) כל שעות טיסת ההדרכה הנדרשות בפסקה (2)ב, יכול שיבואו במנין השעות הנדרשות בפסקה (1), ובלבד שמספרן לא יפחת מחמש עשרה;
(4) טייס שהוסמך בחיל האויר הישראלי והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה, יוכיח 20 שעות נסיון כטייס מפקד באוירון מקבוצה א', באוירון מקבוצה ב' או באוירון מקבוצה ג', ומהן לפחות 5 שעות שבוצעו בשלושת החדשים שקדמו להגשת הבקשה;
(5) א. החזיק מבקש ברשיון טיס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א', שלו מערכת הגאים על שלושה צירים, הגדר דאון או הגדר ג'ירופלן - יכול שעד 40 שעות טיסה מתוך 200 שעות או 30 שעות טיסה מתוך 150 שעות שבוצעו על כלי טיס אלה, יבואו במנין שעות הטיסה הנדרש בפסקה (1);
ב. החזיק מבקש ברשיון טייס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א', שאין לו מערכת הגאים על שלושה צירים או הגדר אוירון זעיר מקבוצה ב' - יכול שעד 15 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה, יבואו במנין השעות הנדרש בפסקה (1).
108א. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון זעיר (תיקון: תשמ"ה)
אלה דרישות הנסיון המזערי לקבלת הגדר אוירון זעיר:
(1) שבעים שעות טיסה כטייס, או חמישים שעות טיסה אם המבקש עבר קורס אימונים בבית ספר להוראת טיס, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון;
(2) השעות המפורטות בפסקה (1) יכללו -
(א) שלושים שעות כטייס מפקד על אוירון זעיר ובהן חמש עשרה שעות לפחות בטיסות ניווט;
(ב) חמש שעות הדרכה בטיסה שנתן מדריך טיס מוסמך;
(3) טייס שהוסמך בחיל האויר הישראלי והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה, יוכיח לפחות עשרים וחמישה אחוזים מדרישות הנסיון כאמור, ומהן לפחות חמש שעות הדרכה כאמור בפסקה (2)(ב).
109. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר הליקופטר (תיקון: תשמ"ט)
דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר הליקופטר הן מאה וחמישים שעות טיסה כטייס, ומהן -
(1) מאה שעות בכלי טיס ממונע ומהן לפחות חמישים שעות בהליקופטר;
(2) מאה שעות כטייס מפקד הכוללות טיסת מרחב עם נחיתה בשלוש נקודות המרוחקות האחת מהשניה לפחות מאה ק"מ;
(3) ארבעים שעות של הדרכת טיסה בבית ספר להוראת טיס ומהן חמש עשרה שעות בהליקופטר;
(4) עשר שעות כטייס מפקד בהליקופטר ובהן -
א. חמש המראות ונחיתות בלילה;
ב. המראות ונחיתות בשלושה שדות תעופה שונים המשמשים להמראת הליקופטרים ואוירונים ולנחיתתם;
ג. המראות ונחיתות בשלוש נקודות שונות שאינן שדות תעופה.
(5) (א) החזיק מבקש ברשיון טייס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שלו מערכת הגאים על שלושה צירים, הגדר דאון או הגדר ג'ירופלן - יכול שעד 40 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס, יבואו במנין השעות הנדרש בפסקאות (1) ו-(2);
(ב) החזיק מבקש ברשיון טייס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שאין לו מערכת הגאים על שלושה צירים או הגדר אוירון זעיר מקבוצה ב' - יכול שעד 15 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקאות (1) ו-(2).
110. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון
אלה דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר דאון:
(1) עשרים וחמש שעות טיסה בכלי טיס ובהן עשרים שעות דאייה, וכן מאה דאיות כטייס מפקד ומהן עשרים וחמש דאיות שבהן בוצעו פניות של 360 מעלות;
(2) או מאתים שעות טיסה בכלי טיס כבד מהאויר ומהן עשרים דאיות כטייס מפקד בהן בוצעו לפחות 20 פניות של 360 מעלות.
111. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן (תיקון: תשמ"ט)
דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר ג'רופלן הן מאתים שעות טיסה כטייס, ומהן -
(1) מאה שעות טיסת בכלי טיס ממונע;
(2) מאה שעות טיסה כטייס מפקד, הכוללות טיסת מרחב עם נחיתה בשלוש נקודות המרוחקות אחת מהשנייה לפחות מאה ק"מ;
(3) שבעים וחמש שעות של טיס מפקד בג'רופלן, ומהן -
א. טיסות, המראות ונחיתות בשלושה שדות תעופה ובשלושה מנחתים שמסלולם אינו מכוסה אספלט;
ב. שלוש טיסות, המראות ונחיתות בשדה תעופה שפועל בו מגדל פיקוח;
ג. עשרים שעות הדרכה בג'רופלן ומהן חמש שעות של הכנות לטיסת מבחן של טייס מסחרי.
(4) א. החזיק מבקש רשיון טייס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' אשר לו מערכת הגאים על שלושה צירים - יכול שעד 25 שעות טיסה שבוצעו בכלי טיס זה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקאות (1) ו-(2).
ב. החזיק מבקש רשיון טייס תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שאין לו מערכת הגאים על שלושה צירים או הגדר אוירון מקבוצה ב' - יכול שעד 15 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקאות (1) ו-(2).
112. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת אויר
דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר ספינת אויר הן מאתיים שעות טיסה כטייס בספינת אויר, ומהן לפחות -
(1) חמש שעות טיסה שבוצעו בששים הימים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון;
(2) חמישים שעות טיסה כטייס מפקד בספינת אויר מהן שלושים שעות טיסה כטייס מפקד, ומהן -
א. עשר שעות טיסת ניווט;
ב. עשר שעות טיסת לילה;
(3) ארבעים שעות זמן מכשירים ומהן עשרים שעות טיסה, שעשר מהן בוצעו בספינת אויר.
113. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר בלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
אלה דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר בלון מאוייש:
(1) שלושים וחמש שעות טיסה כטייס בבלון הממולא בגז או באויר חם עם מחמם מוטס, ומהן -
א. עשרים שעות בבלון מאוייש;
ב. עשר טיסות בבלון מאוייש ומהן -
1. שש טיסות בפיקוח טייס מסחרי של בלון מאוייש;
2. שתי טיסות יחיד;
3. שתי טיסות של לפחות שעתיים כל אחת בבלון ממולא בגז, או שתי טיסות של לפחות שעה אחת כל אחת בבלון ממולא באויר חם;
4. המראה אחת בפיקוח טייס מסחרי של בלון חופשי של עשרת אלפים רגל מעל לנקודת ההמראה בבלון עם גז או עד חמשת אלפים רגל מעל נקודת ההמראה בבלון עם אויר חם;
(2) עשר טיסות בבלון מאוייש עם אויר חם ללא מחמם ומהן -
א. שש טיסות בפיקוח טייס מסחרי של בלון מאוייש;
ב. שתי טיסות יחיד.
114. אישור הדרכה ביומן (תיקון: תשמ"ה)
(א) מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר אוירון, אוירון זעיר, דאון, הליקופטר, ג'רופלן זעיר, ספינת אויר או בלון חופשי, יקבל תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים הנדרשים להוכחת כושר ביצוע לצורך קבלת הגדר כלי הטיס כמפורט בתקנות 115 עד 120.
(ב) אישור בתיקו האישי של הטייס המתלמד וביומנו, בחתימת ידו של מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס או בחתימת ידו של מדריך טיס מוסמך, כי הוא קיבל הדרכה בנושאים המפורטים בפרק זה, הכל בהתאם להגדר כלי הטיס אותו הוא מבקש להטיס, יהווה הוכחה מספקת לענין ההדרכה האמורה.
115. תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר אוירון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון בנושאים הבאים:
(1) הכרת האוירון ומגבלותיו;
(2) הכנות לטיסה, לרבות בדיקה לפני הטיסה, חלוקת המשקל ואיזון אוירון;
(3) שליטה במהירויות איטיות קריטיות, זיהוי התקרבות והיחלצות מהזדקרות עם הספק מנוע או בלעדיו;
(4) המראות ונחיתות רגילות ברוח צד, תוך שימוש במדפים, הספק לפי הצורך ובמהירויות הגישה הנדרשות לנחיתות מדוייקות;
(5) המראות ונחיתות קצרות, נסיקות והנמכות;
(6) תהליכי חרום כגון: פעולה במקרה של אובדן הספק, הפסקה של פעולת אחת המערכות, אש באויר והליכי טיסה ונחיתה עם כוח אסימטרי בטיסה באוירון;
(7) נוהלי טיסת ניווט, שמירת גבהים, דיווחי מקום וכו'.
115א. תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר (תיקון: תשמ"ה)
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר אוירון זעיר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר בנושאים המפורטים בתקנה 96א.
116. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר דאון יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים הבאים:
(1) הכנות לטיסה לרבות בדיקות לפני הטיסה;
(2) תמרונים מדוייקים לרבות גלישות ישירות, פניות לכיוונים, פניות חדות ופניות לוליניות לשני הכיוונים;
(3) השימוש הנכון במהירויות ביצוע לדאון, טיסות במהירויות איטיות קריטיות וזהוי הזדקרות והחלצות ממנה בטיסה ישרה ובפניות;
(4) גישות ונחיתות מדוייקות כשחרטום הדאון נעצר לפני קו או סימן אחר שנקבעו מראש לעניין זה על המסלול, ובתחום 30 מטר לפניו;
(5) טיסת ניווט אחת לפחות של לפחות 50 ק"מ, עם נחיתה בשדה תעופה אחר מזה שממנו המריא;
(6) טיסה אחת של לא פחות מ-4 שעות שהייה רצופה באויר.
117. תדריכי קרקע והדרכה טיסה בהליקופטר
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר הליקופטר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות בדיקות לפני הטיסה;
(2) ריחוף, סיבובים תוך כדי ריחוף והסעה באויר;
(3) טיסה ישרה ואפקית, נסיקה, גלישה, הנמכה ופניות;
(4) הקפות בשדה התעופה הכוללות כללי זהירות למניעת התנגשות;
(5) הנמכה מהירה עם הספק מנוע והחלצות ממנה
(6) טיסת ניווט, שימוש ברדיו ובעזרי ניווט לרדיו;
(7) תהליכי חרום, לרבות נחיתה על מדרוני המראה בגובה רב, נחיתה בריצה, תפעול הכלי בשטחים מוגבלים ועל פסגות צרות, הנמכות אוטורוטציוניות, הפסקת מנוע חלקית והאטה מהירה.
118. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בג'רופלן (תיקון: תשמ"ב)
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר ג'רופלן יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיס בנושאים אלה:
(1) הכנות לטיסה לרבות בדיקות לפני הטיסה;
(2) טיסה ישרה ואופקית, פניות, נסיקה והנמכה;
(3) תמרוני טיסה תוך התייחסות לקרקע;
(4) תמרונים במהירויות איטיות קריטיות, זיהוי והיחלצות משעורי הנמכה גבוהים במהירות איטית;
(5) המראות ונחיתות רגילות ברוח צד;
(6) טיסה בהקפה הכוללת נקיטת אמצעי זהירות בהימנעות מהתנגשות ושימוש ברדיו;
(7) טיסת ניווט;
(8) תהליכי חירום כגון: אובדן הספק, שיבוש בפעולת מערכות, המראות ונחיתות קצרות ודמוי התרוממות במהירות איטית וזוית התקפה גדולה.
119. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר ספינת אויר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים אלה:
(1) תפעול קרקע, עמידה ובדיקות לפני טיסה;
(2) טיסה ישרה ואופקית, פניות, נסיקה והנמכה בתנאי כטר"מ וכט"מ מדומים;
(3) המראות ונחיתות עם עילוי סטטי חיובי ושלילי;
(4) פניות ושמיניות נרפות;
(5) פניות מדוייקות לכוונים בתנאי כט"מ מדומה;
(6) הכנת תוכנית טיסת כט"מ מדומה, הגשתה וקבלת אישור כט"מ;
(7) נווט רדיו כט"מ ותהליכי גישת מכשירים;
(8) טיסת ניווט ושימוש בנווט טיס, נווטות חשובית ועזרי רדיו;
(9) תהליכי חירום, לרבות הפסקת מנוע, טיסת בלון חופשי בלי גז.
120. תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
מבקש רשיון טייס מסחרי ובו הגדר בלון מאוייש יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים אלה:
(1) ניפוח, קשירה ועגינה של בלון מאוייש;
(2) תדריך קרקע וטיסה;
(3) עליה;
(4) הנמכה;
(5) נחיתות;
(6) תפעול מבער אם הבלון מצוייד במבער;
(7) תהליכי חירום, לרבות שימוש בכבל השחרור, כולל שחרור מדומה, והחלצות מהנמכה במהירות סופית כמו טיסה בבלון מאוייש עם מבער.
121. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנות הטיסה שלו, על מבקש רשיון טייס מסחרי להפגין בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בהטסת כלי הטיס שלגביו מבוקש ההגדר לפי כטר"מ לרבות יכולתו בשמירת נתיב, מהירות וגובה לפי תוכנית הטיסה המאושרת, הכל במידת המומחיות הראוייה לטייס מסחרי. הוראת תקנה זו לא תחול על מבקש רשיון טייס מסחרי שהוסמך כטייס בחיל האויר הישראלי ומשרת בו כטייס פעיל בעת הגשת הבקשה.
122. זכויות הגדר אוירון (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט)
אלה זכויות טייס מסחרי שברשיונו הגדר אוירון:
(1) זכויות של טייס פרטי;
(2) זכות לשמש כטייס מפקד של אוירון שאינו מופעל בטיסה מסחרית;
ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה בלילה בטיסות מרחב בתנאי כטר"מ, אלא אם כן הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ;
(3) זכות לשמש כטייס מפקד באוירון המופעל בטיסה מסחרית, שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,700 ק"ג ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה -
א. בלילה באזור שדה התעופה ממנו המריא, אלא אם ביצע תוך ששת החדשים שקדמו לאותה טיסה, לפחות עשר המראות ונחיתות בלילה;
ב. בלילה בטיסת מרחב, אלא אם הוא בעל הגדר מכשירים, וביצע תוך ששת החדשים שקדמו לאותה טיסה לפחות עשר המראות ונחיתות בלילה;
ג. בטיסה לפי כללי מכשירים, אלא אם יש ברשותו הגדר מכשירים.
(4) זכות לשמש כטייס משנה באוירון המופעל בטיסה מסחרית שהצוות המזערי הנדרש בו כולל טייס משנה, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה אלא אם מולאו התנאים המפורטים בפסקה (3).
(5) זכות לשמש טייס מפקד באוירון זעיר בתנאי כטר"מ וכט"ר ביום בלבד ולהטיס נוסע באוירון זעיר דו מושבי ובלבד שברשיונו יש הגדר נוסף של אוירון זעיר, נתקיימו בו הוראות תקנה 103(ג)(2) ויש לו נסיון לפחות כמפורט בתוספת השמינית.
122א. זכויות הגדר אוירון זעיר (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
אלה זכויות טייס מסחרי שברשיונו הגדר אוירון זעיר:
(1) זכויות של טייס פרטי;
(2) זכות לשמש כטייס מפקד באוירון זעיר המופעל בטיסה מסחרית, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה -
א. בתנאי כט"מ;
ב. להולכת נוסעים בתמורה או בשכר.
(3) זכות לשמש טייס מפקד באוירון זעיר דו-מושבי המופעל בטיסה מסחרית ובלבד שבטיסה זו לא יטיס נוסע אלא בתנאי כטר"מ וכט"ר ביום בלבד, נתקיימו בו הוראות תקנה 103(ג)(2) ויש לו נסיון כמפורט בתוספת השמינית.
123. זכויות הגדר הליקופטר (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט)
אלה זכויות טייס מסחרי שברשיונו הגדר הליקופטר:
(1) זכויות של טייס פרטי;
(2) זכות לשמש כטייס מפקד בהליקופטר מדגם בו הוסמך לשמש כטייס מפקד, שאינו מופעל בטיסה מסחרית ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה בלילה בטיסות מרחב ובתנאי כטר"מ אלא אם כן הוא בעל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ;
(3) זכות לשמש כטייס מפקד בהליקופטר מדגם בו הוסמך לשמש כטייס מפקד המופעל בטיסה מסחרית, שמשקלו הכללי אינו עולה על 5,700 ק"ג, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה בלילה אלא אם ביצע תוך תשעים הימים שקדמו לאותה טיסה, לפחות חמש המראות לילה וחמש נחיתות לילה, בטיסות מרחב בלילה ובטיסה לפי כללי מכשירים אלא אם יש ברשותו הגדר מכשירים.
(4) לשמש כטייס משנה בהליקופטר מדגם בו הוסמך לשמש בטייס משנה המופעל בטיסה מסחרית שהצוות המזערי הנדרש בו כולל טייס משנה, ובלבד שלא ישמש בתפקיד זה בלילה, אלא אם ביצע תוך תשעים הימים שקדמו לאותה טיסה, לפחות חמש המראות לילה וחמש נחיתות לילה, ובטיסות מרחב בלילה ובטיסה לפי כללי מכשירים, אלא אם יש ברשותו הגדר מכשירים;
(5) זכות לשמש טייס מפקד באוירון זעיר בתנאי כטר"מ וכט"ר ביום בלבד ולהטיס נוסע באוירון זעיר דו-מושבי ובלבד שברשיונו הגדר נוסף של אוירון זעיר, נתקיימו בו הוראות תקנה 103(ג)(2) ויש לו נסיון לפחות כמפורט בתוספת השמינית.
124. זכויות והגבלות הגדר דאון, ג'רופלן, ספינת - אויר ובלון חופשי (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט)
(א) אלה זכויות טייס מסחרי שברשיונו הגדר דאון, ג'רופלן, ספינת אויר או בלון מאוייש:
(1) לשמש כטייס מפקד בדאון, ג'רופלן, ספינת אויר או בבלון מאוייש, הכל בהתאם להגדר שברשיון;
(2) ליתן הדרכה בספינת אויר אם ברשיונו הגדר ספינת אויר או ליתן הדרכה בבלון מאוייש אם ברשיונו הגדר בלון מאוייש בתנאי כטר"מ וכט"ר ובמשך שעות היום בלבד.
(ב) אלה ההגבלות החלות על טייס מסחרי שברשיונו הגדר ספינת אויר או הגדר בלון מאוייש: להטיס ספינת אויר או בלון מאוייש ללא מבער אם נבחן על כלי טיס כאמור ללא מבער; הגבלה כאמור, תרשם ברשיון. נבחן הטייס המסחרי שברשיונו הגבלה באמור על כלי טיס שיש בו מבער, תמחק ההגבלה.
125. שמירת זכויות (תיקון: תשמ"ח)
טייס מסחרי יהא זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנות 122 עד 124, הכל בהתאם להגדר שברשיונו, אם מילא אחר כל אלה:
(1) עמד בתנאי הכשירויות לקבלת רשיון טייס מסחרי כמפורט בפרק זה;
(2) עמד בדרישות המפורטות בתקנה 22 הישימות לאותה טיסה;
(3) עמד במיבחן רמה שנערך על ידי בוחן מוסמך כמפורט בתקנות 36 ו-37;
(4) צבר נסיון של עשר שעות טיסה, עשרים זינוקים או שעתיים ריחוף, הכל בהתאם לכלי הטיס שלגביו נקבע ההגדר שברשיונו, בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה ומהם לפחות שש שעות טיסה, ששה זינוקים או שעת ריחוף כטייס מפקד. מלאו למבקש ארבעים שנה בעת ביצוע הטיסה - יוכיח כי צבר חמישים אחוזים מהנסיון המפורש בפסקה זו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
פרק רביעי: רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר
126. כשירויות לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר
אדם יהא כשיר לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 23 שנה;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא מחזיק ברשיון טייס מתלמד שתורשה לבצע טיסות ניווט של יחיד או ברשיון טייס פרטי, טייס מסחרי, או הינו טייס פעיל בחיל האויר הישראלי, למעט טייס שקורקע;
(6) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס לרדיו טלפון שניתן לו לפי תקנות אלה;
(7) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר;
(8) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיס כנדרש בפרק זה;
(9) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר ששולמה לפי תקנות האגרות.
127. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון (תיקון: תשנ"ב)
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסים לזכויות ולהגבלות החלות על בעל רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר לרבות הנהלים וההליכים של שירותי תעבורה אוירית פנים ארצית ובינלאומית והליכי דיווח מיקום;
(2) עקרונות ניווט, לרבות השימוש בנוסחאות, במפות אויריות, במכשירים ובאמצעי עזר לניווט הדרושים לניווט כלי טיס במכשירים; הבנת עקרונות ותכונות של מערכות ניווט מתאימות;
(3) עקרונות מטאורולוגיה ויישום מטאורולוגיה תעופתית בסיסית, לרבות השימוש במפות מזג אויר ודוחות מטאורולוגיים ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(4) תורת הטיסה בכלי טיס;
(5) הכנות לטיסה;
(6) תכנון טיסה, לרבות תכנון טיסה באיזור מבוקר ובנתיבי אויר המתאימים לרמה של טייס תובלה בנתיבי אויר;
(7) כללי העמסת כלי טיס, חלוקת המשקל בו והשפעתם על אפיון טיסה;
(8) עקרונות טכניים של אחזקת גוף כלי טיס ומנועיהם;
(9) ידיעה טכנית כללית והגבלות תפעול של כלי טיס ומנועיהם בהתאם לסוג כלי הטיס המבוקש;
(10) הבנה ושימוש של פרסומי מידע תעופתי (.(A.I.P, הודעות לעובדי טיס ((NOTAM, מונחי טיסה וקיצורים מקובלים והשימוש בהם.
(11) הכרה טכנית של כלי הטיס והטיפוס שלגביו מבוקש הרשיון.
128. הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם הגדר אוירון (תיקון: תשמ"ט)
אלה דרישות הנסיון המזעריות לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר עם הגדר אוירון:
(1) אלף חמש מאות שעות זמן טיסה בטייס, שבוצעו תוך עשר השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון. היו לזכות המבקש אלפיים וחמש מאות שעות טיסה ייזקפו לזכותו כל השעות האמורות אם הוכיח בי מהן מאתיים שעות טיסה בוצעו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(2) זמן טיסה כאמור בפסקה (1) יכלול את כל אלה באוירון תובלה;
א. מאה שעות זמן טיסת לילה כטייס מפקד או כטייס משנה;
ב. מאתיים וחמישים שעות כטייס מפקד או מאה וחמישים שעות כטייס מפקד ועוד מאה שעות נוספות כטייס משנה הממלא, בהשגחתו של טייס מפקד, תפקידיו של טייס מפקד.
מאתים וחמישים השעות האמורות יכללו מאה שעות של זמן טיסה בטיסת ניווט ומהן לפחות עשרים וחמש שעות טיסת לילה, או מאתיים שעות ניווט כטייס משנה ומהן עשרים וחמש שעות טיסת ניווט בלילה. שעות טיסת הניווט הנדרשות בפיסקת משנה זו יכול שיכללו בשעות הטיסה הנדרשות בפיסקת משנה (א);
ג. שבעים וחמש שעות זמן מכשירים מהן לא יותר מעשרים וחמש שעות זמן קרקע במכשירים;
ד. מאתיים וחמישים שעות על אוירון רב-מנועי;
(3) א. החזיק מבקש רשיון טייס מסחרי תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שבו מערכת הגאים על שלושה צירים, הגדר דאון או הגדר ג'ירופלן - יכול שעד 300 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקה (1).
ב. החזיק מבקש רשיון טייס תקף לפי תקנה זו ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שאין לו מערכת הגאים על שלושה צירים או הגדר אוירון זעיר מקבוצה ב' - יכול שעד 150 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש לפי פסקה (1).
(4) רשות הרישוי רשאית להפחית מדרישות הנסיון כאמור בפיסקות (1) ו-(2), הכל בהתאם לדרגת מומחיות המבקש ונסיונו.
129. הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם הגדר הליקופטר (תיקון: תשמ"ט)
אלה דרישות הנסיון המזערי לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר ובו הגדר הליקופטר:
(1) אלף וחמש מאות שעות טיסה שבוצעו תוך עשר השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרשיון. היו לזכות המבקש אלפיים וחמש מאות שעות טיסה, ייזקפו לזכותו כל השעות האמורות אם הוכיח כי מהן מאתיים שעות טיסה בוצעו על הליקופטרים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(2) זמן הטיסה כאמור בפיסקה (1) יכלול את כל אלה:
א. 200 שעות כטייס מפקד על הליקופטרים ועוד 50 שעות נוספות כטייס משנה על הליקופטרים, הממלא תפקידיו של טייס מפקד בהשגחתו של טייס מפקד;
ב. מאה שעות זמן טיסת לילה כטייס מפקד או כטייס משנה הכוללות חמש עשרה שעות טיסה על הליקופטרים;
ג. חמש מאות שעות טיסה בטיסות ניווט הכוללות 25 שעות כטייס מפקד בטיסות ניווט לילה;
ד. שבעים וחמש שעות זמן טיסת מכשירים מהן לא יותר מעשרים וחמש שעות זמן קרקע מכשירים ולא פחות מ-25 שעות בוצעו בטיסה כטייס מפקד בתנאי מכשירים;
ה. מאתיים וחמישים שעות טיסה על הליקופטר רב-מנועי.
(3) א. החזיק מבקש רשיון ברשיון טייס מסחרי תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שבו מערכת הגאים על שלושה צירים, הגדר דאון או הגדר ג'ירופלן - יכול שעד 300 שעות טיסה על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקה (1).
ב. החזיק מבקש ברשיון טייס מסחרי תקף שניתן לו לפי תקנות אלה ובו הגדר אוירון זעיר מקבוצה א' שאין בו מערכת הגאים על שלושה צירים או הגדר אוירון זעיר מקבוצה ב', - יכול שעד 150 שעות טיסה שבוצעו על כלי טיס אלה יבואו במנין השעות הנדרש בפסקה (1).
130. מיומנות טיסה לקבלת הגדר אוירון
להוכחת מיומנות הטיסה שלו על מבקש רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר ובו הגדר אוירון, להפגין בפני בוחן את יכולתו כביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בכל אלה:
(1) ידע בהכנת תוכנית טיסה בינלאומית והגשתה, בדיקת נתוני מזג אויר והכנת טפסי משקל ואיזון;
(2) כושר טיסה במטוס רב-מנועי בעל משקל מירבי של למעלה מ-5,700 ק"ג, או במטוס רב-מנועי שלדעת רשות הרישוי מתאים להפעלה בנתיבי אויר, בכל אחת מפעולות אלה:
א. תמרונים רגילים ותמרוני חרום בטיסה במידת המומחיות הראוייה לטייס תובלה בנתיבי אויר;
ב. הטסת מטוס רב-מנועי כשאחד ממנועיו אינו עובד;
ג. הדגמת כושר טיסה תוך כדי טיסה בנתיבי אויר בינלאומיים, בשימוש בשרותי תעבורה אוירית ובנוהליה וכן שימוש באמצעי קשר מתאימים;
ד. כושר טיסה בהטסת מטוס בלילה תוך הסתמכות על מכשירים בלבד.
131. מיומנות טיסה לקבלת הגדר הליקופטר
להוכחת מיומנות הטיסה על מבקש רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר ובו הגדר הליקופטר, להפגין בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בכל אחת מאלה:
(1) המראות ונחיתות רגילות, נחיתות ברוח צולבת, טיפוס ופניות טיפוס, סיבובים חדים, ריחוף במהירות מזערית, הנמכה מהירה ועצירה מהירה;
(2) תמרונים רגילים ותמרוני חירום הכוללים פעולה במקרה של אובדן הספק מנוע, הספק בפעולת אחת המערכות, אש בהליקופטר, ציפה, עזיבה מהירה של הכלי והפעלה מבצעית של ציוד חירום והצלה;
(3) הטסת הליקופטר רב-מנועי, כולל בגישות ונחיתות, כאשר אחד ממנועיו אינו עובד; הנמכות אוטורוטציוניות, הפסקת מנוע חלקית והאטה מהירה בהליקופטר חד-מנועי.
132. זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי אויר (תיקון: תשמ"ט)
אלה זכויות טייס תובלה בנתיבי אויר וההגבלות החלות עליו:
(1) לשמש בתפקידו של טייס פרטי ומסחרי בתנאי כטר"מ, כט"ר וכט"מ;
(2) לשמש כטייס מפקד וכטייס משנה במטוס המופעל בטיסה מסחרית שמשקלו הכולל עולה על 5,700 ק"ג.
(3) לשמש כטייס מפקד באוירון זעיר ובאוירון הדרכה זעיר בתנאי כטר"מ וכט"ר ביום, להטסת נוסע, ובלבד שיש לו נסיון לפחות כמפורט בתוספת השמינית.
133. שמירת זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי אויר
טייס בעל רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר יהא זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה 132 אם מילא אחר כל אלה:
(1) הוא עמד בתנאי הכשירויות לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר כמפורט בפרק זה;
(2) הוא עמד בדרישות המפורטות בתקנה 22, הישימות לאותה טיסה;
(3) הוא עמד במבחני רמה שנערכו על ידי בוחן מוסמך כמפורט בתקנות 36 ו-38;
(4) הוא צבר נסיון מזערי של 20 שעות טיסה כטייס תוך ששת החודשים שקדמו לטיסה האמורה;
(5) הוא ביצע 10 הנמכות בהסתמכו על עזרי רדיו לניווט הישימים, תוך ששת החודשים שקדמו לטיסה האמורה;
(6) הוא צבר שלוש שעות כטייס מפקד או כטייס משנה, הכל בהתאם להגדר שברשיונו, על אותו טיפוס כלי טיס אותו הוא מתעתד להטיס; נסיון זה יכול שייכלל במסגרת עשרים השעות הנדרשות בפיסקה (4).
פרק חמישי: רשיון מדריך טיס
134. כשירות לקבלת רשיון מדריך טיס (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה)
אדם יהא כשיר לקבל רשיון מדריך טיס אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף; אולם אם הוא מתעתד לקבל רשיון מדריך טיס לאוירון זעיר, יחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף ובהגדר אוירון זעיר.
(2) הוא עבר קורס מדריכי טיס כמפורט בתקנה 135;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בפרק זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון מדריך טיס.
(5) היתה הבקשה לרשיון מדריך טיס עם הגדר לאוירון זעיר, יוכיח המבקש שיש לו נסיון של לפחות 250 שעות טיסה ומהן לפחות 15 שעות כטייס מפקד על אוירון זעיר מהסוג המתאים להגדר המבוקש.
135. דרישות קורס מדריכי טיס
(א) המבקש להוכיח ידע מקצועי כאמור בתקנה 136 יוכיח כי הוא סיים בהצלחה:
(1) קורס אימונים עיוני למדריכי טיס, הכולל את הנושאים המפורטים בתקנה 136;
(2) קורס אימונים בטיסה, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת רשיון מדריך הטיס, או סיים בהצלחה קורס אימונים בהדרכת טיס במסגרת חיל האויר ועסק למעשה בהדרכת טיס בסיסית במסגרת חיל האויר בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
(ב) ההדרכה בטיסה כאמור בפיסקה (2) לתקנת-משנה (א) תינתן על ידי מי שהחזיק ברשיון מדריך טיס, או בהגדר הדרכה, לפחות במשך השנתיים שקדמו למתן ההדרכה, ושהדריך לפחות 500 שעות, מהן לפחות 300 שעות באוירונים.
136. הוכחת ידע מקצועי (תיקון: תשמ"ג)
(א) אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי לקבלת רשיון מדריך טיס:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסים לזכויות ולהגבלות החלות על מחזיק ברשיון טייס מסחרי לרבות הנהלים וההליכים של שרותי תעבורה אוירית והליכי דיווח מיקום;
(2) הבנת פרסומי מידע תעופתי (.(A.I.P, הודעות לאנשי תעופה ((NOTAM, מונחי טיסה וקיצורים מקובלים והשימוש בהם;
(3) ידיעה טכנית כללית, הגבלות של תפעול כלי הטיס ומנועיהם בהתאם לסוג כלי טיס שלגביו מבוקש ההגדר;
(4) תכנון טיסה;
(5) כללי העמסת כלי טיס, חלוקת המשקל בו והשפעתם על אפיון הטיסה;
(6) עקרונות מטאורולוגיה ויישום מטאורולוגיה תעופתית בסיסית לרבות ניתוח מפות מזג אויר ודוחות מטאורולוגיים ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(7) א. עקרונות נווטות ונווטות מעשית הישימה לטיסת ניווט;
ב. שימוש במפות אויריות ועזרי רדיו לניווט מתאימים;
ג. מכשירי טיסה ומצפן מגנטי וכיולם;
(8) נהלי בטיחות והליכי חירום לרבות במקרה של תקלת קשר והרעת תנאי מזג אויר;
(9) עקרונות הדרכת טיס, לרבות תהליך הלמידה, יסודות תכנון ההדרכה ועקרונות פסיכולוגיה חברתית, שימוש בעזרי הוראה, הערכת שגיאות המתלמד ודרכי תיקונן ואחריות המדריך;
(10) עקרונות רפואה תעופתית.
(ב) הוראות פסקאות (1), (6), (7) ו-(8) לתקנת משנה (א) לא יחולו על המתעתד לקבל רשיון מדריך טיס לאוירון זעיר, ובמקומן יחולו אלה:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל המתייחסים לזכויות ולהגבלות החלות על מחזיק ברשיון טיס ובו הגדר לאוירון זעיר, לרבות הנהלים וההליכים של שירותי תעבורה אוירית והליכי דיווח מיקום;
(2) עקרונות מטאורולוגיה ויישום מטאורולוגיה תעופתית בסיסית ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(3) א. עקרונות נווטות מעשית הישימה לטיסת ניווט;
ב. שימוש במפות טופוגרפיות;
(4) נהלי בטיחות והליכי חירום לרבות במקרה של הרעה בתנאי מזג אויר.
137. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנותו בטיסת הדרכה על מבקש הרשיון להוכיח בפני בוחן את יכולתו כמדריך טיס בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) ובהדרכת טיסה בכלי טיס מהסוג, מהמין ומהטיפוס שלגביו מבוקש הרשיון.
138. תוקף הרשיון
תקופת תוקפו של רשיון מדריך טיס היא 24 חודש ותוקפו מותנה בתוקפו של רשיון הטייס של מדדיך הטיס ובתוקפה של התעודה הרפואית המתאימה.
139. הגדרים נוספים למדריך טיס
מחזיק ברשיון מדריך טיס המבקש הגדר הדרכה נוסף ברשיונו:
(1) יחזיק ברשיון טייס תקף ובו הגדרים מתאימים להגדר מדריך הטיס המבוקש;
(2) יהיה בעל נסיון של לפחות חמש עשרה שעות כטייס מפקד בכלי טיס מהסוג והמין המתאימים להגדר המבוקש;
(3) יעבור מבחן עיוני ומבחן בטיסה כאמור בסימן זה למתן רשיון מדריך טיס עם ההגדר המבוקש.
140. זכויות מדריך טיס (תיקון: תשמ"ג)
(א) מחזיק רשיון מדריך טיס זכאי, במסגרת המגבלות שברשיונו ובהגדרו:
(1) להדריך -
א. בהתאם להגדרי הטייס שלו, כנדרש בתקנות אלה למתן רשיון טייס או הגדרי טייס;
ב. הדרכת קרקע או בקורס ביתי כנדרש בתקנות אלה למתן רשיון טייס או הגדרי טייס;
ג. הדרכת קרקע או הדרכה בטיסה כנדרש בתקנות אלה למתן רשיון מדריך טיס והגדרי מדריך טיס, אם הוא עומד בדרישות תקנה 135(ב);
ד. הדרכה בטיסה הנדרשת לביצוע טיסת יחיד ראשונית או טיסת ניווט;
(2) ליתן אישורים ולבצע מבחנים שהותרו לו בתקנות אלה.
(ב) מחזיק רשיון מדריך טיס לאוירון זעיר זכאי להדריך כאמור בתקנת משנה (א), אולם באוירון זעיר בלבד.
141. מגבלות רשיון מדריך טיס
מחזיק ברשיון מדריך טיס יהיה כפוף למגבלות אלה:
(1) שעות הדרכה - הוא לא יבצע יותר משמונה שעות הדרכה בטיסה בכל תקופה של 24 שעות רצופות;
(2) הגדרים - הוא לא ידריך בטיסה בכלי טיס שעבורו הוא אינו מחזיק בהגדרי סוג, מין וטיפוס, ברשיון הטייס שלו וברשיון מדריך הטיס שלו;
(3) חתימה ברשיון טייס מתלמד - הוא לא יחתום ברשיון טייס מתלמיד לאישור ביצוע טיסת יחיד ראשונית או טיסת ניווט ראשונית, אלא אם הוא הדריך את הטייס המתלמד כנדרש בתקנות אלה וקבע כי הטייס המתלמד מוכן לביצוע הטיסה בבטיחות באותו כלי טיס;
(4) חתימה בספר טייס - הוא לא יחתום בספר טייס מתלמד לטיסת יחיד אלא אם הוא הדריך את הטייס המתלמד וקבע כי הוא מוכן לטיסת היחיד באותו טיפוס כלי הטיס, או לטיסת ניווט, אלא אם הוא בחן את הכנתו של הטייס המתלמד, תכנון הטיסה שלו, ציודו ונהליו המוצעים וקבע כי הם מספיקים לביצוע הטיסה המוצעת בנסיבות הקיימות;
(5) טיסות יחיד - הוא לא יאשר לטייס מתלמד לבצע טיסת יחיד, אלא אם הטייס המתלמד מחזיק ברשיון טייס מתלמד תקף שנחתם לביצוע טיסת יחיד בכלי הטיס מהדגם שבו הוא עומד לטוס. כמו כן הוא לא יאשר לטייס מתלמד לבצע טיסת ניווט יחיד אלא אם הטייס המתלמד מחזיק ברשיון טייס מתלמד תקף שנחתם לביצוע טיסת ניווט יחיד בכלי טיס מהסוג שבו הוא עומד לטוס;
(6) הדרכה באוירון רב-מנועי או בהליקופטר - הוא לא ידריך באוירון רב-מנועי או בהליקופטר אלא אם הוא בעל נסיון של לפחות חמש שעות כטייס מפקד בכלי טיס מאותו דגם.
142. חידוש רשיונות כמדריך טיס
רשיון מדריך טיס יחודש לתקופה נוספת של 24 חודש אם מדריך הטיס יעמוד במבחן טיסה כאמור בתקנה 137, או בחלקים מאותו מבחן שלדעת רשות הרישוי הם חיוניים כדי לקבוע את כשירותו כמדריך טיס. למרות האמור לעיל, ניתן לחדש את רשיונו ללא מבחן אם התקיים אחד מאלה:
(1) רמת הדרכתו בתקופה הקודמת מראה להנחת דעת רשות הרישוי שהוא מדריך טיס כשיר;
(2) יש לו עבר מספק כבוחן טיס, כמדריך טיס ראשי או כטייס מפקד של כלי טיס גדול שהופעל בטיסה מסחרית בשירותו של מפעיל או בפעילות אחרת הכרוכה בהדרכה מתמדת של טייסים, והוא עבר מבחן עיוני בעל פה שיש בו כדי לבחון את ידיעתו בדרישות עדכניות לגבי הדרכה ומתן רשיונות טייס;
(3) הוא השלים בהצלחה בתקופה של 90 יום שקדמו להגשת בקשת החידוש, קורס ריענון למדריכי טיס שכלל לפחות 24 שעות של הדרכת קרקע או הדרכת טיסה או שתיהן.
143. מעבר מהגדר הדרכה לרשיון מדריך טיס
(א) מחזיק בהגדר הדרכה לפי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשט"ז-1956, לא ישתמש בזכויות שמקנה לו הגדרו לאחר ה' בטבת התשמ"ב (31 בדצמבר 1981). לפי מועד זה הוא רשאי להמיר את הגדרו ברשיון מדריך טיס מתאים עם הגדרים מתאימים כאמור בתקנה זו. המחזיק בהגדר הדרכה בדאון זכאי לקבל רשיון מדריך טיס עם הגדר דאון.
(ב) אלה התנאים להמרת הגדר הדרכה ברשיון מדריך טיס עם הגדרים מתאימים כאמור בתקנת משנה (א):
(1) הגדר אוירון - חד מנועי: רשיון מדריך טיס עם הגדר אוירון חד-מנועי ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר אוירון שעמד בהצלחה במבחן מעשי למדריך טיס באוירון חד-מנועי, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכה בטיסה באוירונים חד-מנועיים כמדריך טיס מוסמך;
(2) הגדר אוירון-רב-מנועי: רשיון מדריך טיס עם הגדר אוירון רב-מנועי ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר אוירון שעמד במבחן מעשי למדריך טיס באוירון רב-מנועי, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכה בטיסה באוירון רב-מנועי כמדריך טיס מוסמך;
(3) הגדר רוטורקרפט - הליקופטר: רשיון מדריך טיס עם הגדר רוטורקרפט - הליקופטר ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר רוטורקרפט שעמד במבחן מעשי למדריך טיס בהליקופטר, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכה בטיסה בהליקופטר כמדריך טיס מוסמך;
(4) הגדר רוטורקרפט-ג'רופלן: רשיון מדריך טיס עם הגדר רוטורקרפט - ג'רופלן ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר רוטורקרפט שעמד כמבחן מעשי למדריך טיס בג'רופלן, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכה בג'רופלן כמדריך טיס מוסמך;
(5) הגדר מכשירים - אוירון: רשיון מדריך טיס עם הגדר מכשירים - אוירון ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר מכשירים שעמד במבחן מכשירים מעשי למדריך טיס באוירון, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכת מכשירים באוירון כמדריך טיס מוסמך;
(6) הגדר מכשירים - הליקופטר: רשיון מדריך טיס עם הגדר מכשירים - הליקופטר ינתן למחזיק בהגדר הדרכה תקף עם הגדר מכשירים שעמד במבחן מכשירים מעשי למדריך טיס בהליקופטר, או שביצע לפחות 20 שעות הדרכת מכשירים בהליקופטר כמדריך טיס מוסמך.
144. רישומי מדריך טיס
(א) מחזיק ברשיון מדריך טיס יחתום בספר הטייס של כל אדם שאותו הוא הדריך הדרכת קרקע או הדרכת טיס ויציין באותו ספר את הזמן והמועד בו ניתנה ההדרכה. כמו כן ינהל המדריך רישומים בספר המדריך שלו או במסמך נפרד, המכילים את שני אלה:
(1) שמו של כל אדם שהמדריך אישר את ספר הטייס או את רשיון טייס מתלמד שלו לשם ביצוע טיסת יחיד על ידיו; הרישום חייב לכלול את סוגו של כל אישור ומועדו;
(2) שמו של כל אדם שלגביו הוא חתם על אישור לביצוע מבחן בכתב, בטיסה או מבחן מעשי, לרבות את סוג המבחן, מועד האישור ותוצאות המבחן.
(ב) מדריך הטיס ישמור בנפרד או בספר הטייס שלו למשך לפחות שלוש שנים את הרישומים הנדרשים בתקנת משנה (א).
חלק ג': רשיונות לאנשי צוות אויר שאינם טייסים
(תיקון: תשס"ה)
פרק ראשון: נווט טיס
145. כשירות לקבלת רשיון נווט טיס
אדם יהא כשיר לקבל רשיון נווט טיס אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו עשרים ואחת שנה;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית והלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(4) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי-טיס;
(5) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(6) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון נווט טיס;
(7) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בפרק זה;
(8) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון נווט טיס ששולמה לפי תקנות האגרות.
146. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי לצורך קבלת רשיון נווט טייס:
(1) דיני התעופה האזרחית וכלליה בהפעלת כלי טיס, לרבות הנהלים הקשורים בתכנון טיסה, הן לפני הטיסה והן אגב הטיסה עצמה;
(2) פרסומי הארגון המתייחסים למתקני קשר, נהלי קשר והליכיו, לרבות התקשרויות ומינוח מקובל בהתקשרויות אלה;
(3) פרסומי מידע תעופתי (.(A.I.P, פרסומי המינהל, הוראות והודעות המינהל, קבצים תעופתיים וקיצורי מונחים בשימוש בנווטות;
(4) צורת הארץ והשמים, לרבות ההגדרות, יחידות ונוסחאות המשמשות בניווט אוירי, ערכן המעשי של מפות תעופה והשימוש בהן, תנועת גורמי השמים, זיהויים והסתייעות בהם לצורך תצפית וחישוב לפי תצפית;
(5) ניווט אוירי, לרבות אמצעי עזר ותהליכים המקובלים בניווט אוירי, ניהול יומן הניווט, ניווט לפי חישוב, ניווט על ידי שימוש במפות תעופה, ניווט על פי שימוש במערכות ניווט נישאות או ממוקמות בקרקע (כגון עזרי רדיו לניווט, מערכות אינרציאליות);
(6) כיוון מכשירים וציוד כלי הטיס המשמשים בניווט אוירי והשימוש בהם, לרבות עקרונות הפעלתם, הטעויות הצפויות ושיטות תיקונן;
(7) מטאורולוגיה כללית: תצפיות מטאורולוגיות ושיטת ההכנה של דינים וחשבונות מטאורולוגיים לתעופה המבנה והניתוח של מפות סינופטיות, מזג האויר וקשריו עם מערכות לחץ, לרבות עקרון החיזוי. קלימטולוגיה של נתיבי הטיסה ותופעות מזג אויר בגובה רב.
147. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
(א) אלה דרישות הנסיון המזערי לצורך קבלת רשיון נווט טייס:
(1) מאתיים שעות ניווט אוירי בכלי טיס בטיסות מרחב ומהן שלושים שעות טיסת לילה בטיסות מרחב;
(2) עשרים וחמש קביעות מקום הימצאות לפי תצפיות שמימיות אגב טיסת לילה, ועשרים וחמש קביעות כאמור אגב טיסת יום באמצעי אלחוט, באלטימטריה או במתקני עזר אחרים של ניווט אוירי והשימוש בקביעות אלה לניווט כלי טיס.
(ב) היה המבקש טייס בתובלה אוירית מסחרית, רשאית רשות הרישוי לזקוף מחצית הזמן בו שימש כטייס כזה לחשבון מחצית זמן הטיסה הכולל הנדרש לקבלת רשיון נווט טיס, ובלבד שזמן הטיסה שייזקף כאמור לא ייזקף לחשבון זמן טיסת הלילה במרחב לפי תקנה זו.
(ג) השלים המבקש קורס אימונים לניווט טיס, יראוהו כאילו מילא אחר הוראות תקנת משנה (א) (1).
148. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנות מקצועית על המבקש להדגים את יכולתו ואת מומחיותו המקצועית בניווט כלי טיס בטיסת יום ובטיסת לילה לפי חישוב או לפי ניווט שמימי או לפי שיטות ניווט אחרות.
149. זכויותיו של נווט טיס
נווט טיס זכאי לשמש בתפקיד זה בכל כלי טיס ובלבד שהוא בקיא ורגיל בכל הידיעות המתאימות הרווחות אותה שעה.
פרק שני: טכנאי טיס
150. כשירות לקבלת רשיון טכנאי טיס
אדם יהא כשיר לקבל רשיון טכנאי טיס אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו עשרים ואחת שנה;
(2) הוא קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון טכנאי טיס;
(6) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בפרק זה;
(7) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טכנאי טיס ששולמה לפי תקנות האגרות.
151. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי לצורך קבלת רשיון טכנאי טיס:
(1) דיני התעופה האזרחית וכלליה בהפעלת כלי טיס לרבות הנוהלים הקשורים באחזקת כלי טיס ובשמישותו;
(2) פרסומי מידע תעופתי ((A.I.P, הוראות והודעות המינהל;
(3) תורת הטיסה ואוירודינמיקה, לרבות ניתוח הגורמים המשפיעים על התכונות האוירודינמיות של כלי טיס רב-מנועי ומנועים למיניהם;
(4) מטאורולוגיה כללית, תצפיות מטאורולוגיות; ושיטת ההכנה של דינים וחשבונות מטאורולוגיים לתעופה; מזג אויר וקשריו עם מערכות לחץ, תופעות מזג אויר, לרבות בגובה רב, והשפעתם על ביצועי כלי הטיס;
(5) עקרונות וכללי ניווט אוירי, לרבות תכנון טיסה המבוסס על גורמים אלה: טעינה, חישובי מרכז הכובד, הישגים, תצרוכת דלק, לוחות עקומות של כח המנוע ויעילותם, וכן פיקוח על הספק המנועים ומידת השפעת התמורות בתנאים מטאורולוגיים על ההספק;
(6) משקל ואיזון - שיטות שונות לחישוב מרכז הכובד של כלי טיס;
(7) עקרונות כללי בדק והפעלת הגוף של כלי טיס, של מתקני הכוח ושל הציוד המותקן בהם הנמצאים בדרך כלל בטיפולו של טכנאי טיס;
(8) חישובים כלליים, יחידות אורך, משקל, נפח, חשמל ולחץ;
(9) הכרה טכנית של האוירון ובכלל זה:
א. תיאור כללי של האוירון;
ב. ביצועי האוירון והתמצאות בספר האוירון;
ג. מנועים;
ד. מערכות כלליות של האוירון; ההגוי כולל טייס אוטומטי, חשמל, דלק, הידרוליקה, מכשירי האוירון, אש, חמצן, דיחוס, כולל עקרונות במצבים רגילים ובחירום של המערכות כאמור;
ה. מגבלות מבצעיות של האוירון;
ו. צריכת דלק במצבי שיוט שונים ותכנון טיסה;
ז. נהלי חירום של האוירון במקרה של אש, נטישה והצפה;
ח. ציוד עזרה ראשונה והשימוש בו;
ט. שימוש בעקומות שבספר המטוס לצורך קביעת כמויות דלק, מטען משתלם, מרחקי המראה, נחיתה, המהירויות השונות ונקודת זמן שוה אל וחזור.
152. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
דרישות הנסיון המזערי לצורך קבלת רשיון טכנאי טיס הן מאה שעות זמן טיסה בתפקידיו של טכנאי טיס אותן צבר תוך שנים-עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון; ששים שעות מזמן הטיסה האמור יכול שתתבצענה במדמה טיסה שאישרה לכך רשות הרישוי.
153. מיומנות מקצועית
(א) להוכחת מיומנותו המקצועית על המבקש להדגים את כושרו במילוי תפקידו של טכנאי טיס בכל אלה:
(1) הפעלה רגילה: הדגמה בנתיב טיסה מייצג הכוללת את כל אלה:
א. בדיקות לפני טיסה;
ב. נוהלי תדלוק;
ג. בדיקות מסמכי כלי הטיס המתאימים;
ד. חישובי משקל ואיזון וחישובי כח המראה;
ה. כל הנוהלים הרגילים הישימים לתפקידיו, כקבוע בחלקים המתאימים של ספר העזר למבצעים, תאום בין אנשי הצוות ודיווח תקלות;
(2) הפעלה לא רגילה ואלטרנטיבית: הדגמה של יכולתו לאבחן תפקוד לא רגיל של המערכות ולהשתמש בנהלים אלטרנטיביים;
(3) נהלי חירום: עליו להוכיח, בין בעל פה ובין בפועל, את יכולתו לבצע את כל נהלי החירום הישימים.
(ב) המבחן להוכחת מיומנות מקצועית כאמור בתקנת משנה (א) יבוצע בטיסה, אלא אם אישרה רשות הרישוי שימוש במדמה טיסה מאושר לאותו אוירון, לביצוע חלקים מסויימים של המבחן.
154. זכויותיו של טכנאי טיס (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג)
(א) טכנאי טיס זכאי לשמש טכנאי טיס במין האוירון שלגביו הוא קיבל את הרשיון, ובלבד שבשנים עשר החדשים שקדמו לאותה טיסה הדגים, בהשגחת טייס-מפקד או מחזיק ברשיון טכנאי טיס, את כשרו לשמש בתפקידים אלה באוירון כאמור, התמחה בכל הידיעות המתאימות והרווחות אותה שעה להפעלתו ורכש נסיון מספיק בתפקידיו של טכנאי טיס באוירון כאמור.
(ב) (בוטל)
פרק שלישי: (בוטל) (תיקון: תשס"ה)
155. - 160. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה)
פרק רביעי: אלחוטאי טיס לרדיו - טלפון
161. רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון (תיקון: תשס"ד)
אדם יהא כשיר לקבל רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון אם מלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו שבע-עשרה שנים;
(2) הוא קורא מדבר ומבין את הלשון העברית והלשון האנגלית המקובלות בתעופה;
(3) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(4) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(5) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון;
(6) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בפרק זה;
(7) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון.
162. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי לצורך קבלת רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון:
(1) בקיאות מעשית ברדיו-טלפון ובמיוחד במניעת הפרעות;
(2) ידיעה מפורטת בכיוונון ועבודת רדיו-טלפון;
(3) יכולת לשדר ולקלוט כראוי באמצעות רדיו-טלפון;
(4) ידיעה בתקנות הרדיו הכלולות באמנות הבינלאומיות בעניני טלקומוניקציה הנוגעות לקשר ברדיו-טלפון ובמיוחד בחלק הדן בעניני בטחון חיים.
163. זכויותיו של אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון
אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון זכאי להפעיל מיתקני רדיו-טלפון בכל כלי-טיס.
164. רשיון מוגבל
רשות הרישוי רשאית להעניק רשיון מוגבל לשמש אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון למי שהוכיח להנחת דעתה -
(1) בקיאות מעשית בעבודת רדיו-טלפון ובהילוכיה;
(2) יכולת לשדר ולקלוט כראוי באמצעות רדיו-טלפון;
(3) ידיעה בתקנות הרדיו הנספחות לאמנת הטלקומוניקציה והנוגעות לקשר ברדיו - טלפון ובמיוחד בחלק הדן בעניני בטחון-חיים.
165. זכויותיו של אלחוטאי טיס רדיו-טלפון מוגבל
מחזיק רשיון אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון מוגבל זכאי להפעיל מיתקני רדיו-טלפון בכל כלי טיס, ובלבד:
(1) שההספק הנמסר לאנטנה על ידי המשדר בהעדר איפנון אינו עולה על 50 ווט;
(2) או שההספק הנמסר לאנטנה על ידי המשדר בהעדר איפנון אינו עולה על 250 ווט, ופעולת המשדר אינה דורשת אלא שימוש באמצעי פריפה חיצוניים פשוטים, התדרים אינם ניתנים לכיוונון בידי האלחוטאי ויציבות התדרים נשמרת באופן אוטומטי במשדר.
חלק ד': הגדרי טייסים
פרק ראשון: הגדר כלי טיס
סימן א': הגדר אוירון קבוצה א'
166. כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה א'
טייס יהיה כשיר לקבלת הגדר אוירון קבוצה א' אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס ובו הגדר אוירון תקף;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר אוירון קבוצה א'.
167. הוכחת ידע מקצועי
(א) הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי הם הכרה טכנית של האוירון ובכלל זה:
(1) מבנה האוירון, מערכותיו ונוהלי הטסתו;
(2) מגבלות האוירון;
(3) תפעול מבצעי של האוירון לרבות חישובי משקל ואיזון, העמסה, מרכז הכובד ושימוש בגרפים לצורך החישובים השונים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טייס המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר אוירון קבוצה א', רשאי להוכיח ידע מקצועי כאמור בפני מדריך מוסמך, ואישור בכתב מאת מדריך כאמור כי המבקש עמד בפניו בבחינות האמורות, דיו להוכחת ידע מקצועי כנדרש בתקנה זו.
168. הדרכה באויר
טייס המבקש הגדר אוירון קבוצה א' או טיפוס נוסף בהגדר אוירון קבוצה א' יקבל הדרכת טיסה באויר בנושאי הדרכה המפורטים להלן על טיפוס האוירון אותו הוא מבקש להטיס, הכל בשים לב לרשיונות ולנסיון הטיסה שלו כמפורט בטבלת השעות שבתוספת השניה, ולמגבלות הביצועיות של אותו אוירון;
(1) תרגילים כלליים, המראות, נחיתות והליכה סביב;
(2) שליטה במהירויות איטיות, זיהוי התקרבות להזדקרות והיחלצות ממנה עם הספק מנוע או בלעדיו וסחרור;
(3) המראות ונחיתות רגילות וברוח צד תוך שימוש במדפים, הספק מנוע לפי הצורך ובמהירויות הגישה הנדרשות לנחיתות מדוייקות;
(4) תהליכי חירום, כגון פעולה במקרה של אובדן הספק בפעולת אחת המערכות, אש באויר וכיוצא באלה.
169. מיומנות טיסה
(א) להוכחת מיומנות טיסה על טייס המבקש הגדר אוירון קבוצה א' להפגין בפני בוחן את יכולתו המעשית במידת המומחיות הראוייה בהטסת האוירון לגביו מבוקש ההגדר ובנושאים שלהלן:
(1) הכרת הנהלים שלפני הטיסה, בדיקת מסמכי האוירון, נתוני האוירון, כולל חישובי משקל ואיזון, חישובי מהירויות ומרחקים שונים;
(2) בדיקות חיוניות בתפעול רגיל ובחירום;
(3) הטסת האוירון תוך ביצוע כל התמרונים השונים הנדרשים בטיסה רגילה;
(4) ביצוע כל התמרונים האחרים החיוניים, לדעת הבוחן, לשם קביעת כושר הביצוע של המבקש.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טייס המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר אוירון קבוצה א' רשאי להוכיח את המיומנות הנדרשת בתקנת משנה (א) בפני מדריך מוסמך; הוכיח המבקש את מיומנותו כאמור, יאשר המדריך בכתב ביומנו האישי של המבקש כי הוא עונה על דרישות המיומנות האמורות וישלח הודעה מתאימה לרשות הרישוי.
סימן ב': הגדר אוירון קבוצה ב'
170. כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ב'
טייס יהא כשיר לקבל הגדר אוירון קבוצה ב' אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס ובו הגדר אוירון תקף;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר אוירון קבוצה ב'.
171. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) תורת הטיסה - ידיעה כללית, לרבות -
א. ניתוח הגורמים המשפיעים על התכונות האוירודינמיות של אוירון רב מנועי ובכלל זה:
1. במנועים;
2. במדחף, מערכת שינוי הפסיעה, הנצה, יעילות וגרר של מדחף עם שינוי בפסיעתו ובהנצתו;
3. במושגים והגדרות של מהירויות כגון:
Vxse, Vyse Vx, Vy, Vmc, Vne, Vso, Vr, V2, V1;
4. מרחקים של האצה, האטה, המראה ונחיתה;
ב. דיחוס;
ג. חמצן;
ד. ציוד חירום והצלה - חגורות הצלה, סירות הצלה, כיבוי אש וכיוצא באלה.
(2) הכרה טכנית של האוירון ובכלל זה -
א. מבנה האוירון, מערכותיו ונוהלי הטסתו;
ב. מגבלות האוירון;
ג. תפעול מבצעי של האוירון לרבות חישובי משקל ואיזון, טעינה, מרכז הכובד ושימוש בגרפים לצורך החישובים השונים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טייס המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר אוירון קבוצה ב' או הגדר אוירון קבוצה ג' המבקש טיפוס נוסף באוירון קבוצה ב',
יוכיח ידע מקצועי בנושאי ההכרה הטכנית של אוירון בלבד כמפורט בפיסקה (2) לתקנת משנה (א).
172. הדרכה באויר
(א) המבקש הגדר אוירון קבוצה ב' או טיפוס נוסף באוירון קבוצה ב' יקבל הדרכת טיסה באויר כמפורט להלן:
(1) מבקש בעל רשיון טייס תקף ובו הגדר אוירון קבוצה ג', יקבל הדרכה זוגית באויר בנושאי ההדרכה המפורטים להלן על אוירון אותו הוא מבקש להטיס, הכל בשים לב לרשיונו ולנסיון הטיסה שלו כמפורט בטבלת השעות שבתוספת השלישית:
א. תרגילים כלליים, המראות, נחיתות והליכה סביב;
ב. הנצת מנוע וכיבויו, תפעול כללי של מנוע אחד בטיסת שיוט, הפעלה ושימוש במכשירי הניווט והקשר, לרבות טייס אוטומטי אם קיים כזה באוירון;
ג. פעולות חירום בכל מצבי הטיסה, המראות קצרות, נחיתות והליכות סביב עם מנוע אחד;
(2) החזיק המבקש ברשיון טייס תקף בלי הגדר אוירון קבוצה ב', יקבל עשר שעות הדרכה זוגית באויר על טיפוס האוירון אותו הוא מתעתד להטיס, בנושאים כאמור בפיסקה (3), לפי הפרוט דלהלן:
א. ארבע שעות - בנושאי ההדרכה המפורטים בפיסקת משנה (1);
ב. חמש שעות - טיסת הדרכה בנתיבים תוך ביצוע של לפחות שלוש נחיתות בשלושה שדות תעופה שונים;
ג. שעה אחת - חזרה לקראת המבחן המעשי;
(3) החזיק המבקש ברשיון טיס תקף אך בלי הגדר אוירון קבוצה ב' או ג', יקבל את ההדרכה בנושאים אלה:
א. הכרת תא האוירון;
ב. הסעה;
ג. חמש המראות רגילות;
ד. המראות מופסקות בשלבים שונים;
ה. המראות קצרות ורגילות;
ו. המראות ונחיתות ברוח צולבת;
ז. כשלון מנוע בהמראה;
ח. נסיקות רגילות ונסיקות תוך פניות;
ט. פניות רגילות, בינוניות וחדות;
י. התקרבות להזדקרות, זיהויה והיחלצות ממנה;
יא. תמרונים במהירויות נמוכות;
יב. הנצת מנוע, תרגילי התנעה באויר במצב חירום;
יג. תמרונים ללא כוח מנוע, כולל נחיתות אונס ונוהלי נחיתות זהירות;
יד. טיסת מכשירים כללית;
טו. תהליכי המתנות סביב עזר ניווט או נקודת ריתוק;
טז. הקפות והנמכות עם ובלי מדפים, כולל הנמכות באמצעות עזרי רדיו;
יז. טיסת מכשירים כאשר מנוע אחד מונץ;
יח. הקפות לילה;
יט. טיסת ניווט - שימוש בעזרי רדיו ונחיתה בשדה אחר;
כ. חזרה כללית למבחן.
(ב) מבקש החייב בהדרכת טיסה בהתאם לפיסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (א), יקבל את ההדרכה תוך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
(ג) מבקש החייב בהדרכת טיסה בהתאם לפיסקה (3) לתקנת משנה (א) יקבל את ההדרכה תוך ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
173. מיומנות טיסה
(א) להוכחת מיומנות טיסה על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המעשית במידת המומחיות הראוייה בנושאים אלה:
(1) הכרת הנהלים שלפני הטיסה, בדיקת מסמכי האוירון, העמסה, נתוני המטוס כולל חישובי משקל ואיזון, חישובי מהירויות ומרחקים שונים, תכנון טיסה, שיקולי מזג אויר;
(2) בדיקות חיוניות בתפעול רגיל ובחירום;
(3) הטסת המטוס תוך ביצוע כל התמרונים הנדרשים בטיסה רגילה;
(4) הטסת המטוס בשלבי הטיסה השונים כאשר אחד ממנועיו מונץ;
(5) גישה לנחיתה עם מנוע עם אפס סחב ((zero thrust, או עם גרר של מדחף מונץ;
(6) ביצוע כל התמרונים המתאימים בהסתמך על מכשירי המטוס בלבד;
(7) ביצוע כל תמרונים אחרים החיוניים, לדעת הבוחן, לשם קביעת כושר הביצוע של המבקש.
(ב) היה המבקש בעל הגדר מכשירים, יפגין בפני בוחן את יכולתו הממשית במידת המומחיות הראוייה גם בביצוע הנמכות באמצעות מכשירים. לא הוכיח יכולת מעשית כאמור, תרשם ברשיון הטייס שלו הגבלה המתירה טיסות כטר"מ בלבד.
(ג) היה המבקש בעל הגדר אוירון קבוצה ב', והוא מבקש טיפוס נוסף באוירון קבוצה ב', יוכיח מיומנות טיסה בפני מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס, בנושאים כאמור בתקנת משנה (א). עמד המבקש בהצלחה במבחן יאשר הבוחן בספר הטייס שלו את טיפוס כלי הטיס עליו נבחן והוא יהיה זכאי להטיסו.
סימן ג': הגדר אוירון קבוצה ג'
174. כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ג'
טייס יהא כשיר לקבל הגדר אוירון קבוצה ג' אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס תקף;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר אוירון קבוצה ג'.
175. הוכחת ידע מקצועי
(א) אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) תורת הטיסה - ידיעה טכנית כללית, לרבות -
א. ניתוח הגורמים המשפיעים על התכונות האוירודינמיות של אוירון רב מנועי ובכלל זה:
1. מבנה;
2. מנועים, כולל מנוע סילון או מנוע טורבו-פרופלר;
3. מדחף, מערכת שינוי הפסיעה, הנצה, יעילות וגרר של מדחף עם שינוי בפסיעתו ובהנצתו;
4. שיטות ונוהלים בשימוש לחישובי משקל ואיזון ומגבלות אוירון לצורכי המראות ונחיתות ולחישובי מרחקי האטה והאצה;
5. מושגים והגדרות של מהירויות כגון:
Vxse, Vyse, Vx, Vy, Vmc, Vne, Vso, Vr, V2, V1;
ב. חמצן:
1. מבנה האטמוספרה;
2. מערכת הנשימה ומערכת הדם;
3. היפוקציה - צורות, סמפטומים, זיקה לחמצן ושיטות התגברות על התופעה;
4. נשימת יתר ((hyperventilation סימפטומים ושיטות התגברות על התופעה;
5. מערכות חמצן ומסכות;
ג. דיחוס:
1. מערכות דיחוס - יתרונות וחסרונות של מערכות דיחוס שונות;
2. הסכנות שבאובדן הדיחוס, התופעות הפיסיולוגיות של אובדן לחץ פתאומי;
ד. ציוד חירום והצלה - חגורות הצלה, סירות הצלה, כיבוי אש וכיוצא באלה;
(2) מטאורולוגיה - ידיעה מעשית:
א. תופעות מזג אויר הכוללות מערכות לחץ, התקרחות, ערפל, סופות רעמים וכן הנוהלים הדרושים להמנעות ועקיפת תופעות אלה;
ב. תופעות מזג אויר בגובה רב, זרם סילון, עירבול, חיתחות;
(3) נוהלי תעבורה אוירית ופרזיולוגיה, כולל נוהל הנמכות מבוקרות;
(4) נווטות ושמוש בעזרים לניווט;
(5) נוהל קשר ונוהל אובדן קשר;
(6) הכרה טכנית של האוירון ובכלל זה:
א. תיאור כללי של האוירון;
ב. ביצועי האוירון והתמצאות בספר האוירון;
ג. מנועים;
ד. מערכות כלליות של האוירון:
1. ההגוי, כולל טייס אוטומטי;
2. חשמל;
3. דלק;
4. הידראוליקה;
5. מכשירי האוירון;
6. אש;
7. חמצן;
ה. עקרונות הפעלה במצבים רגילים, לא רגילים ובמצבי חירום של המערכות המפורטות בתקנה זו;
ו. מגבלות מבצעיות של האוירון;
ז. צריכת דלק במצבי שיוט שונים ותכנון טיסה;
ח. ציוד עזרה ראשונה והשימוש בו;
ט. שימוש בגרפים שבספר האוירון לצורך קביעת כל אחד מאלה:
1. חישובי משקל ואיזון - כמויות דלק ומטען;
2. טעינת האוירון;
3. מרחקי המראה ונחיתה, האטה והאצה;
4. גבהי שיוט אופטימליים;
5. המהירויות השונות;
6. נקודות אל-חזור וזמן שווה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טייס המחזיק ברשיון טייס תקף ובו הגדר אוירון קבוצה ג' המבקש דגם נוסף באוירון קבוצה ג', יוכיח ידיעה מקצועית בנושאי הכרה טכנית של האוירון בלבד, כמפורט בפיסקה (6) לתקנת משנה (א).
176. הדרכה באויר
המבקש הגדר אוירון קבוצה ג' או דגם נוסף באוירון קבוצה ג' יקבל הדרכה זוגית באויר על האוירון אותו הוא מבקש להטיס בנושאים ובמספר שעות ההדרכה הדרושות כמפורט בתוספות הרביעית והחמישית הכל בשים לב לרשיונו של המבקש, להגדר שבו ולנסיון הטיסה שלו.
177. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנותו בטיסה על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המעשית במידת המומחיות הראוייה בנושאים המפורטים בתקנה 36(ד).
סימן ד': הגדר אוירון קבוצה ד'
178. כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ד'
טייס יהא כשיר לקבל הגדר אוירון קבוצה ד' אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס תקף;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר אוירון קבוצה ד'.
179. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) תורת הטיסה - ידיעה טכנית כללית, לרבות:
א. מנוע סילון או מנוע טורבו-פרופלר, הכל לפי הענין;
ב. פרופלר, מערכת שינוי בפסיעה, הנצה, יעילות וגרר של פרופלר עם שינוי בפסיעתו והנצתו;
ג. דיחוס מערכות, סכנות באובדן הדיחוס, תופעות פיזיולוגיות של אובדן לחץ פתאומי;
ד. חמצן - היפוקציה, מערכות חמצן ומסכות;
ה. ציוד חירום והצלה;
(2) הכרה טכנית של המטוס ובכלל זה -
א. מבנה המטוס, מערכותיו ונוהלי טיסתו;
ב. מגבלות המטוס;
ג. תפעול מבצעי של המטוס לרבות חישובי משקל ואיזון, טעינה, מרכז הכובד ושימוש בגרפים לצורך החישובים השונים.
180. הדרכה באויר
המבקש הגדר אוירון קבוצה ד' יקבל ארבע שעות הדרכה טיסה באויר בנושאים אלה:
(1) הכרת המטוס ומגבלותיו;
(2) הכנות לטיסה לרבות בדיקה לפני טיסה, חלוקת המשקל ואיזון המטוס;
(3) שליטה במהירויות איטיות, קריטיות, זיהוי התקרבות והחלצות מהזדקרות עם הספק מנוע או בלעדיו;
(4) המראות ונחיתות רגילות ברוח צד תוך שימוש במדפים, הספק מנוע לפי הצורך ובמהירויות הגישה הנדרשות לנחיתות מדוייקות;
(5) המראות ונחיתות קצרות, נסיקות והנמכות;
(6) תהליכי חירום כגון: פעולה במקרה של הפסקת פעולת מערכת במטוס וכיוצא באלה.
181. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנותו בטיסה על המבקש להפגין בפני הבוחן את יכולתו המעשית, במידת המומחיות הראוייה, בנושאים אלה:
(1) הכרת הנוהלים שלפני הטיסה, בדיקת מסמכי המטוס, חישובי מהירות ומרחקים שונים;
(2) בדיקות חיוניות בתפעול רגיל;
(3) הטסת המטוס תוך ביצוע כל התמרונים הנדרשים בטיסה רגילה;
(4) ביצוע כל התמרונים המתאימים בהסתמך על מכשירי המטוס בלבד;
(5) ביצוע תמרונים אחרים החיוניים, לדעת הבוחן, לשם קביעת כושר הביצוע של המבקש.
סימן ה': הגדר רוטורקרפט
182. כשירות לקבלת הגדר רוטורקרפט
טייס יהא כשיר לקבל טיפוס נוסף בהגדר רוטורקרפט אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס עם הגדר רוטורקרפט תקף;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר רוטורקרפט.
183. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) מבנה הרוטורקרפט מהטיפוס שלגביו מבוקש ההגדר, מערכותיו ונהלי הטסתו;
(2) מגבלות הרוטורקרפט;
(3) תפעול מבצעי של הרוטורקרפט לרבות חישובי משקל ואיזון, טעינה, מרכז הכובד ושימוש בגרפים לצורך החישובים השונים.
184. הדרכה באויר
המבקש דגם נוסף בהגדר רוטורקרפט יקבל ארבע שעות הדרכת טיסה באויר בנושאים אלה:
(1) תפעול הגאים - הרגשת הגאי הרוטורקרפט, פניות ישרות ואופקיות ושינוי הספק מנוע;
(2) הקפות, עבודה קרקע, הקפה תלולה והמראה מזערית;
(3) אוטורוטציה 900, 1800 ו-3600; נחיתות אונס מריחוף ללא רוטור זנב וללא לחץ הידראולי.
185. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנותו בטיסה על המבקש הגדר טיפוס נוסף בהגדר רוטורקרפט להפגין בפני בוחן את יכולתו המעשית במידת המומחיות הראויה בנושאים שלהלן:
(1) הכרת הנהלים שלפני הטיסה, בדיקת מסמכי הרוטורקרפט, העמסה ונתוני משקל ואיזון;
(2) בדיקות חיוניות בתפעול רגיל ובחירום;
(3) הטסת הרוטורקרפט תוך ביצוע כל התמרונים הנדרשים בטיסה רגילה ובחירום.
סימן ו': הגדר אוירון זעיר
185א. כשירות לקבלת הגדר אוירון זעיר (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח)
טייס יהיה כשיר לקבלת הגדר אוירון זעיר אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טיס תקף;
(2) הוא הוכיח בקיאות, ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה;
(3) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר נוסף לאוירון.
185ב. הוכחת ידע מקצועי (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש לקבל הגדר אוירון זעיר יוכיח לרשות הרישוי בקיאות וידע מקצועי בנושאים שלהלן:
(1) מבנה האוירון הזעיר, מערכותיו ונהלי הטסתו;
(2) מגבלות תפעוליות של האוירון הזעיר;
(3) תפעול מבצעי של האוירון הזעיר לרבות חישובי משקל ואיזון, העמסה, מרכז כובד ושימוש בגרפים לצורך החישובים האמורים;
(4) מיקרומטאורולוגיה, גזירת רוח, ערבולים וטרמיקות בגובה נמוך;
(5) תקנות ונהלים הקשורים בהפעלת אוירון זעיר.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טייס המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר אוירון זעיר והמבקש הגדר אוירון זעיר נוסף מאותה קבוצה רשאי להוכיח בקיאות וידע מקצועי כאמור בפני מדריך טיס מוסמך; אישור בכתב מאת מדריך כאמור די בו להוכחת ידע מקצועי כנדרש בתקנה זו.
185ג. הדרכה באויר (תיקון: תשמ"ח)
טייס המבקש הגדר אוירון זעיר או הגדר סוג נוסף, יקבל הדרכת טיסה באויר על סוג האוירון אותו הוא מבקש להטיס בהתחשב ברשיון שבידו ובנסיון הטיסה שלו כמפורט בטבלת השעות שבתוספת השביעית, במגבלות הביצועיות של אותו אוירון ובנושאי הדרכה המפורטים להלן:
(1) תרגילים כלליים, המראות, נחיתות והליכות סביב;
(2) שליטה באוירון במהירויות איטיות, זיהוי התקרבות להיזדקרות והיחלצות ממנה עם הספק מנוע, או בלעדיו;
(3) המראות ונחיתות רגילות וברוח צד תוך שימוש בהספק מנוע לפי הצורך ובמהירויות הגישה הנדרשות לנחיתות מדוייקות;
(4) התנהגות בעת חירום, ובכלל זה פעולה במקרה של אבדן הספק מנוע מלא או חלקי, אש באויר, ערבול וכיוצא באלה.
185ד. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר (תיקון: תשמ"ח)
(א) הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ראשוני לאוירון זעיר לבעל רשיון טיס תקף הוא לפחות -
(1) שתי שעות טיסה לפחות באוירון זעיר מסוג א';
(2) 5 שעות טיסה לפחות באוירון זעיר מסוג ב';
שבוצעו במסגרת בית ספר להוראת טיס באוירונים זעירים.
(ב) הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון זעיר נוסף הוא כמפורט בטבלה שבתוספת השביעית.
185ה. מיומנות טיסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) טייס המבקש הגדר אוירון זעיר יוכיח בפני בוחן מיומנות טיסה ויכולת מעשית במומחיות ראוייה, בהטסת האוירון לגביו מבוקש ההגדר בנושאים שלהלן -
(1) הכרת הנהלים שלפני הטיסה, בדיקת מסמכי האוירון, נתוני האוירון, כולל חישובי משקל ואיזון וחישובי מרחקים שונים;
(2) בדיקות חיוניות בתפעול רגיל ובהפעלת חירום;
(3) הטסת האוירון תוך ביצוע התמרונים השונים הנדרשים בטיסה רגילה;
(4) ביצוע תמרונים אחרים החיוניים, לדעת הבוחן, לשם קביעת כושר הביצוע של המבקש.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) טיס המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר אוירון זעיר והמבקש הגדר אוירון זעיר נוסף מאותה קבוצה רשאי להוכיח את המיומנות הנדרשת בתקנת משנה (א) בפני מדריך טיס מוסמך; הוכיח את מיומנותו כאמור, יאשר המדריך בכתב, ביומנו האישי של המבקש, כי הוא עמד בדרישות המיומנות האמורות וישלח הודעה מתאימה לרשות הרישוי.
סימן ז' - הגדר לבלון מאוייש (תיקון: תשמ"ח)
185ו. כשירות לקבלת הגדר (תיקון: תשמ"ח)
טייס יהיה כשיר לקבל הגדר לבלון מאוייש אם נתמלאו בו כל אלה -
(1) הוא מחזיק ברשיון טיס תקף;
(2) הוא צבר נסיון מזערי כאמור בתקנה 94;
(3) הוא הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, ידע מקצועי ומיומנות טיסה כמפורט בסימן זה.
185ז. הוכחת ידע מקצועי (תיקון: תשמ"ח)
המבקש לקבל הגדר בלון מאוייש (להלן בסימן זה - המבקש) יוכיח לרשות הרישוי בקיאות וידע מקצועי בנושאים שלהלן:
(1) מבנה הבלון, מערכותיו ונהלי הטסתו;
(2) מגבלות הבלון;
(3) תפעול מבצעי של הבלון, לרבות חישובי משקל ואיזון, טעינה, שימוש במבער וכיוצא באלה.
185ח. הדרכה באויר (תיקון: תשמ"ח)
המבקש יקבל ממדריך טיסה בעל רשיון מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים המפורטים בתקנות 101 ו-120.
185ט. הוכחת מיומנות טיסה (תיקון: תשמ"ח)
על המבקש להוכיח בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בהטסת בלון מאוייש שלגביו מבוקש ההגדר.
185י. זכויות הגדר (תיקון: תשמ"ח)
זכויותיו של בעל רשיון טיס עם הגדר בלון מאוייש יהיו כמפורט בתקנות 103 ו-124.
185יא. שמירת זכויות (תיקון: תשמ"ח)
טייס יהיה זכאי להפעיל את הזכויות המפורטות בתקנה 185י בהתאם לרשיונו אם מילא אחר האמור בתקנות 105 ו-125.
פרק שני: הגדר מכשירים
186. כשירות לקבלת הגדר מכשירים (תיקון: תשמ"ח)
טייס יהא כשיר לקבל הגדר מכשירים אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק לפחות ברשיון טיס פרטי תקף עם הגדר כלי טיס מתאים להגדר המכשירים המבוקש.
(2) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה המאשרת כי הוא עומד גם בדרישות הרפואיות לצורך קבלת הגדר מכשירים;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בפרק זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר מכשירים.
187. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) דיני התעופה האזרחית והוראות המינהל, לרבות הנהלים וההליכים של שירותי תעבורה אוירית פנים ארצית ובינלאומית והליכי דיווח מיקום;
(2) עקרונות ניווט, לרבות השימוש בנוסחאות, במפות אויריות, במכשירים ובאמצעי עזר לניווט הדרושים לניווט כלי טיס במכשירים, הבנה של עקרונות ומערכות ניווט מתאימות;
(3) עקרונות מטאורולוגיה ויישום מטאורולוגיה תעופתית בסיסית, לרבות השימוש במפות מזג אויר ודוחות מטאורולוגיים ונוהלי השגת מידע מטאורולוגי;
(4) כללי טיסת מכשירים ותכנון טיסה, אגב התחשבות בשירותי הפיקוח על תנועה אוירית, ביצועיהם של כלי טיס, תנאים מטאורולוגיים חזויים, לרבות הערכת זמן הגעתו של כלי טיס לנקודות שונות לאורך הנתיב, כמויות הדלק הדרושות לטיסה והצפיה מראש לשינויים בתוכנית הטיסה העלולים להתעורר עקב שינויים בתנאי הטיסה.

188. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מכשירים (תיקון: תשמ"ח)
אלה דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר מכשירים:
(1) 125 שעות טיסה ומהן 50 שעות לפחות כטייס מפקד בטיסות ניווט שבוצעו בכלי טיס ממונע וכאשר בכל טיסה בוצעה נחיתה בשדה תעופה המרוחק 50 ק"מ לפחות משדה התעופה שהמריא ממנו; שעות טיסה כטייס מתלמד בטיסות ניווט, לא יובאו במנין 50 השעות האמורות;
(2) ארבעים שעות של זמן מכשירים בכלי טיס ומהן לא יותר מעשרים שעות זמן מכשירים מדומה, או לפחות שלושים שעות של זמן מכשירים אם השלים המבקש קורס אימונים, ומהן לא יותר מחמש עשרה שעות זמן מכשירים מדומה:
(3) מחצית מזמן המכשירים כאמור בפיסקה (2) יהיה זמן הדרכה זוגית עם מדריך מוסמך, ובו עשר שעות הדרכה שבוצעו תוך ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת ההגדר.
189. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנות הטיסה שלו, על מבקש ההגדר להפגין בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו בפעולות הטיסה המפורטות להלן תוך הסתמכות על מכשירים בלבד:
(1) תמרונים הדרושים להדגמת מומחיותו בהפעלת כלי טיס;
(2) פתרון בעיות של ניווט לפי חישוב קביעת מקום הימצאו, דרכי התמצאות, ירידה והתקרבות על ידי שימוש באלחוט בשדה תעופה מסויים, כשהוא מטיס את כלי הטיס בתנאי טיסת מכשירים ממשיים או מדומים, לרבות דרכי הקשר הנדרשות באותן הנסיבות;
(3) פיענוח אותות אלחוטיים הניתנים לפי הצופן הבינלאומי של מורס;
(4) הפעלת מטוס רב מנועי כשאחד ממנועיו אינו פועל, אם מבוקש רשיון על מטוס רב מנועי.
190. זכויות טייס שברשיונו הגדר מכשירים (תיקון: תשמ"ט)
טייס שברשיונו הגדר מכשירים זכאי להטיס כלי טיס אותו הוא מורשה להטיס בהתאם להגדר שברשיונו לפי כטר"מ וכט"ר ולפי כטר"מ.
191. חידוש זכויות שבהגדר מכשירים
(א) לא ישתמש אדם בזכויותיו לפי הגדר מכשירים שברשיונו, אלא אם -
(1) הוא זכאי להשתמש בזכויות שמקנה לו הרשיון שבו מצוי ההגדר;
(2) יש לו נסיון מזערי של שש שעות זמן מכשירים שבוצעו תוך ששת החודשים שקדמו לטיסה ומהן לא פחות משלוש שעות זמן טיסת מכשירים, שבהן ביצע לפחות שש הנמכות באמצעות עזרי רדיו לניווט הישימים;
(3) עמד במבחן מעשי כמפורט בתקנה 189, תוך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה.
(ב) טייס שלא עמד בדרישות הנסיון כמפורט בתקנת משנה (א), יעמוד במבחן מעשי כמפורט בתקנה 189, תוך ששת החודשים שקדמו לאותה טיסה.
192. דרישות לאישור קטגוריה II ו-III (תיקון: תשמ"ט)
(א) לא יבצע טייס הפעלת קטגוריה II ו-III אלא אם ניתן לו אישור לכך ברשיונו מאת רשות הרישוי.
(ב) מבקש אישור קטגוריה II ו-III חייב להחזיק -
(1) ברשיון טייס עם הגדר מכשירים או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר;
(2) בהגדר טיפוס לטיפוס האוירון, אם האישור מבוקש לאוירון גדול או לאוירון טורבו-סילוני קטן.
193. דרישות נסיון לקטגוריה II ו-III (תיקון: תשמ"ט)
(א) מבקש אישור קטגוריה II ו-III למעט מבקש המחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר, יהיה בעל נסיון של -
(1) חמישים שעות זמן טיסה בלילה בתנאי כטר"מ כטייס מפקד;
(2) שבעים וחמש שעות זמן טיסת מכשירים בתנאים ממשיים או מדומים, מהן לא יותר מעשרים וחמש שעות במדמה טיסה; וכן
(3) מאתיים וחמישים שעות טיסת מרחב כטייס מפקד.
(ב) שעות טיסת לילה ושעות טיסת מכשירים שהשתמשו בהן כדי לעמוד בדרישות פיסקות (1) ו-(2) לתקנות משנה (א), ניתן להתחשב בהן גם כדי לעמוד בדרישות פיסקה (3) לתקנת המשנה האמורה.
194. מבחן מעשי (תיקון: תשמ"ט)
(א) כל אחד מאלה יעמוד במבחן מעשי כאמור בתקנה זו:
(1) מבקש אישור קטגוריה II ו-III או מבקש חידוש אישור כאמור;
(2) מבקש הוספת טיפוס אוירון נוסף באישורו.
(ב) כדי להיות זכאי לגשת למבחן מעשי, על המבקש לענות על דרישות תקנה 192(ב), ואם הוא לא עמד במבחן מעשי בשנים עשר החודשים שקדמו לאותו מבחן, עליו לעמוד בדרישות הנסיון האלה:
(1) דרישות תקנה 22(ג);
(2) לפחות שש גישות ILS בששת החודשים שקדמו למבחן. גישות אלה יהיו בתנאי טיסת מכשירים ממשיים או מדומים ויתבצעו עד לגובה המינימלי לנחיתה לגישת ILS בטיפוס האוירון שבו יתבצע המבחן. אולם, אין צורך שהגישות יבוצעו עד לגבהי ההחלטה ((decision heights המורשים להפעלת קטגוריה II ו-III. לפחות על שלוש מגישות אלה להתבצע באופן ידני, ללא שימוש ב-approach coupler.
(ג) זמן הטיסה הנדרש כדי לעמוד בהוראות פיסקה (2) לתקנת משנה (ב) יכול לעמוד גם בדרישות פיסקה ((l לתקנת המשנה האמורה.
(ד) המבחן המעשי יהיה כאמור בתקנה 61.67(d) לתקנות התעופה של ארה"ב, שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
195. תקופת תוקפו של אישור קטגוריה II ו-III (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)
תוקפו של אישור קטגוריה II ו-III יפקע בתום ששה חודשים לאחר שהוא ניתן או חודש. האישור יחודש לאחר שהמבקש עבר מבחן מעשי כאמור בתקנה 194 לגבי כל טיפוס אוירון שבאישור. אולם, אישור לכל טיפוס מסויים של אוירון לא יחודש בתום שנים עשר החודשים לאחר ביצוע המבחן המעשי לגבי אותו טיפוס אוירון. אם מחזיק האישור עובר מבחן מעשי לחידוש בחודש שלפני פקיעת תוקפו של האישור או בחודש שלאחריה, הוא יראה כאילו עבר את המבחן בחודש שבו פוקע תוקפו של האישור.
פרק שלישי: הגדרי מאמן טיס
סימן א': הגדר מאמן טיס
196. כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס (תיקון: תשנ"ב)
טייס יהא כשיר לקבל הגדר מאמן טיס אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר תקף;
(2) הוא עבר בהצלחה קורס למדריך טיסה כאמור בתקנה 439 לתקנות הפעלת כלי טיס;
(3) הוא הוכיח נסיון כמפורט בסימן זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר מאמן טיס.
197. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן טיס
המבקש הגדר מאמן טיס יוכיח כי צבר אלף שעות טיסה כטייס מפקד בשירותו של מפעיל ומהן חמש מאות שעות טיסה כטייס מפקד על טיפוס כלי הטיס שלגביו מבוקש הגדר מאמן הטיס.
198. זכויות מאמן טיס וההגבלות החלות עליו
(א) מאמן טיס זכאי להדריך טייסים המחזיקים ברשיונות מסחריים תקפים המועסקים בשירות המפעיל שבשירותו הוא מועסק והמתעתדים לקבל רשיון טייס מסחרי בדרגה גבוהה יותר מזו של רשיונם הנוכחי, או המתעתדים לקבל הגדר סוג, מין או טיפוס כלי טיס נוספים.
(ב) לא ידריך מאמן טיס אלא בכלי טיס מאותו טיפוס שניתן לגביו אישור הדרכה.
199. מחן הגדר מאמן טיס על טיפוס מסויים
טייס שברשיונו הגדר מאמן טיס תקף המבקש אישור הדרכה על כלי טיס מטיפוס מסויים -
(1) יוכיח זמן טיסה מזערי של עשרים שעות טיסה כטייס מפקד על אותו טיפוס, שבוצעו בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה;
(2) יצויין אישור מאמן על הטיפוס המסויים ברשיון מדריך הטיס שלו.
סימן ב': הגדר מאמן טיס חקלאי
200. כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס חקלאי
טייס יהא כשיר לקבל הגדר מאמן טיס חקלאי אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס מסחרי עם הגדר חקלאי;
(2) הוא מחזיק ברשיון מדריך טיס עם הגדרים מתאימים;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי ונסיון כמפורט בסימן זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר מאמן טיס חקלאי.
201. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי לקבלת הגדר מאמן טיס חקלאי:
(1) נהלים בהפעלה חקלאית של כלי טיס;
(2) עקרונות מטאורולוגיה ונווטות מעשית הישימים לטיסות חקלאיות.
202. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן טיס חקלאי
הנסיון המזערי הנדרש לצורך קבלת הגדר מאמן טיס חקלאי הוא אלף שעות טיסה כטייס חקלאי.
203. זכויות מאמן טיס חקלאי וההגבלות החלות עליו
מאמן טיס חקלאי זכאי להדריך טייסים המחזיקים ברשיונות מסחריים תקפים המתעתדים לקבל הגדר חקלאי.
פרק רביעי: הגדרי טייס ניסוי
סימן א': טייס ניסוי סוג 1
204. כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי סוג 1
טייס יהא כשיר לקבל הגדר טייס ניסוי סוג 1 אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו עשרים ושלוש שנה;
(2) הוא מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף או ברשיון טייס לתובלה בנתיבי אויר תקף ובהם הגדר מכשירים או הגדר חקלאי תקפים;
(3) הוא הוכיח נסיון מזערי של אלף שעות טיסה ומהן חמש מאות שעות כטייס מפקד, שבוצעו תוך שמונה השנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה לקבלת ההגדר;
(4) הוא עמד במבחן מעשי כמפורט בתקנה 36(ד);
(5) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר טייס ניסוי סוג 1.
205. 2 (תיקון: תשמ"ח)
טייס ניסוי סוג 1 זכאי לבצע טיסת ניסוי בכלי טיס -
(1) שאינו אב טיפוס בתנאי שברשיונו מצוי הגדר סוג מתאים;
(2) שהוא אב טיפוס אשר משקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 1000 ק"ג בתנאי שברשיונו מצויים הגדרי מין וסוג מתאימים.
206. תקופת תוקף ההגדר
תקופת תוקפו של הגדר טייס ניסוי סוג 1 היא ששה חדשים.
207. חידוש ההגדר
המבקש חידוש הגדר טייס ניסוי סוג 1 יוכיח -
(1) עמידה בתנאי הכשירות לחידוש הרשיון בו מצוי ההגדר;
(2) נסיון מזערי של עשרים טיסות כטייס ניסוי שבוצעו תוך ששת החודשים שקדמו לבקשת חידוש ההגדר או עמידה במבחן מעשי כמפורט בתקנה 36(ד).
סימן ב': טייס ניסוי סוג 2
208. כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי סוג 2 (תיקון: תשמ"ח)
טייס יהא כשיר לקבל הגדר טייס ניסוי סוג 2 אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו עשרים וחמש שנה;
(2) הוא מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף ובו הגדר מכשירים, או ברשיון טייס לתובלה בנתיבי אויר תקף;
(3) הוא הוכיח נסיון מזערי של אלפיים שעות טיסה כטייס מפקד שבוצעו תוך שמונה השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת ההגדר;
(4) הוא עסק במשך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת ההגדר כטייס ניסוי במסגרת מכון בדק או במסגרת חיל האויר;
(5) הוא בעל השכלה אקדמית בהנדסה או במדעים מדוייקים;
(6) הוא סיים בהצלחה קורס אימונים לטייסי ניסוי;
(7) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר טייס ניסוי סוג 2.
209. זכויותיו של טייס ניסוי סוג 2
טייס ניסוי סוג 2 זכאי לבצע טיסת ניסוי בכלי טיס מכל דגם לרבות באב טיפוס.
210. תקופת תוקף ההגדר
תקופת תוקפו של הגדר טייס ניסוי סוג 2 היא ששה חודשים.
211. חידוש ההגדר
המבקש חידוש הגדר טייס ניסוי סוג 2 יוכיח:
(1) עמידה בתנאי הכשירות לחידוש הרשיון בו מצוי ההגדר;
(2) נסיון מזערי של עשרים טיסות כטייס ניסוי שבוצעו תוך ששת החודשים שקדמו לבקשת חידוש ההגדר או עמידה במבחן מעשי כמפורט בתקנה 36(ד).
211א. טיסת ניסוי בכלי טיס שבנה חובב (תיקון: תשנ"ב)
טייס כשיר לבצע טיסות ניסוי על כלי טיס שבנה חובב כאמור בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977, אם הוכיח כל אלה:
(1) הוא השתתף באופן פעיל בבניית כלי הטיס;
(2) הוא בעל ידע מקצועי והכרה של כלי הטיס, מגבלותיו, תכונותיו וביצועיו;
(3) הוא מחזיק ברשיון טיס תקף ובו הגדרי סוג דומים לכלי הטיס שבנה;
(4) הוא בעל נסיון של 50 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בכלי טיס מסוג דומה;
(5) הוא בעל מיומנות בטיסה והוכיח בפני בוחן את יכולתו בביצועים וברמת טיסה בכלי טיס דומה, אלא אם כן ביצע מבחן רמה תוך תשעים הימים שקדמו לטיסת הניסוי.
פרק חמישי: הגדר חקלאי
212. כשירות לקבלת הגדר חקלאי
טייס יהא כשיר לקבל הגדר חקלאי אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טייס מסחרי תקף;
(2) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה המאשרת כי הוא עומד בדרישות הרפואיות לצורך קבלת הגדר חקלאי;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בפרק זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר חקלאי.
213. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת ידע מקצועי:
(1) כללי התעופה בהפעלת כלי טיס חקלאיים, לרבות כללים מבצעיים הקשורים בביצוע טיסה חקלאית;
(2) תורת הטיסה, לרבות המכניקה של הטיסה הנמוכה ותמרון כלי הטיס בעמסי יתר, בעמסים משתנים והשפעתם על תכונות הטיסה ומגבלות כלי הטיס;
(3) מטאורולוגיה אלמנטרית, לרבות ידיעת התופעות המטאורולוגיות הקשורות בטיסה נמוכה, בערבול ובגזירת רוחות;
(4) הכרת הגידולים החקלאיים שמטפלים בהם מהאויר וכן הכרת המזיקים השונים;
(5) ידיעת הדינים החלים על ריסוס מן האויר;
(6) יסודות האגרוטכניקה של טיסה חקלאית;
(7) הסכנות הכרוכות בטיפול בחומרי רעל והדברה לרבות נזקים לאדם, לבעל חיים ולצומח;
(8) הטיפול במטוס ובציוד המיועד לכלי טיס חקלאיים;
(9) רפואה מונעת הקשורה בטיסה חקלאית והטיפול הראשוני במקרה הרעלה.
214. נסיון הדרוש לקבלת הגדר חקלאי
אלה דרישות הנסיון המזעריות הדרושות לקבלת הגדר חקלאי:
(1) חמש מאות שעות טיסה ומהן מאה שעות כטייס מפקד על אוירון מקבוצה א' אם ההגדר מבוקש לגבי הטסת אוירון מקבוצה זו, או על רוטורקרפט, אם ההגדר מבוקש לגבי הטסת הליקופטר;
(2) המבקש השלים קורס אימונים בטיסה חקלאית.
215. מיומנות טיסה
להוכחת מיומנות הטיסה שלו על מבקש ההגדר להפגין בפני בוחן את יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) וכן את יכולתו להטיס את כלי הטיס בטיסה חקלאית.
216. זכויות טייס שברשיונו הגדר חקלאי וההגבלות החלות עליו
אלה זכויות טייס שברשיונו הגדר חקלאי וההגבלות החלות עליו:
(1) הוא זכאי להטיס כלי טיס בטיסה חקלאית ובטיסת העברה באזורים שנקבעו בפרסומי מידע תעופתי לטיסה חקלאית (להלן - טיסת העברה) כמפורט בתקנות הפעלת כלי טיס:
(2) הוא זכאי להטיס כלי טיס בטיסת העברה בלילה בהגבלות אלה:
א. ההמראה מבוצעת בכלי טיס המצוייד במכשירים ובציוד כמפורט בתקנות הפעלת כלי טיס;
ב. ההמראה מבוצעת משדה תעופה שהמנהל אישר לביצוע טיסה כאמור;
ג. הראות ובסיס העננים לא יפחתו מהמפורסם בפרסומי מידע תעופתי לגבי שדה התעופה ממנו הוא ממריא ולגבי המנחת בו ינחת, ומהקבוע בתקנות הפעלת כלי טיס לגבי אזורי הטיסה;
ד. הוא צבר נסיון של לפחות 300 שעות בטיסה חקלאית;
ה. הוא צבר נסיון של עשרים וחמש שעות כטייס מפקד של כלי הטיס אותו הוא מתעתד להטיס, בטיסת העברה בשעות כאמור, ומהן בוצעו לפחות עשר שעות בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה;
ו. כלי הטיס ריק ממטען חקלאי.
217. תקופת תוקף ההגדר
תקופת תוקפו של הגדר חקלאי היא ששה חודשים.
218. חידוש ההגדר
המבקש חידוש הגדר חקלאי יוכיח:
(1) עמידה בתנאי הכשירות לחידוש הרשיון בו מצוי ההגדר ובבדיקות רפואיות להגדר חקלאי;
(2) נסיון מזערי של עשרים וחמש שעות טיסה חקלאית שבוצעו תוך ששת החודשים שקדמו להגשת בקשת החידוש או עמידה במבחן מעשי כמפורט בתקנה 36(ד).
פרק ששי - הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ (תיקון: תשמ"ח)
218א. כשירות לקבלת ההגדר (תיקון: תשמ"ח)
טייס יהיה כשיר לקבל הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ (להלן בפרק זה - הגדר טיסות) אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון טיס תקף עם הגדר אוירון ללא הגבלות לטיסות בלילה;
(2) בששת החדשים שקדמו להגשת הבקשה הוא עבר קורס אימונים להגדר לילה במסגרת בית ספר להוראת טיס;
(3) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות טיסה כמפורט בפרק זה;
(4) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת הגדר לטיסות לילה.
218ב. הוכחת הידע המקצועי לקבלת ההגדר (תיקון: תשמ"ח)
המבקש לקבל הגדר טיסות יוכיח בקיאות וידע בנושאים אלה:
(1) הוראות דיני התעופה האזרחית המתייחסות לטיסות לילה בתנאי כטר"מ לרבות הציוד שיהיה מצוי בכלי טיס בטיסות לילה, תאורת מסלולים, מכשולים בלילה כאמור בנספח 14 לאמנה ובתקנות ההפעלה, גבהי בטחון וכל הוראה שיורה המנהל כהגדרתו בתקנות ההפעלה;
(2) הכרת מכשירים בסיסיים במטוס כולל עזרי רדיו לניווט, השפעות לילה על טיב הקוונים ((QDM, QDR, תאורת המטוס כולל תאורת חירום;
(3) בחירת מפות ועזרים המתאימים לטיסות מרחב בלילה, הכנת מפה לניווט בלילה, סימון גבהי בטחון לאורך הנתיב וקריאת מפה בלילה כולל שימוש בתאורת חירום במטוס;
(4) תנאי חירום בלילה הכולל אפשרויות לביצוע נחיתות ללא תאורה בשדה או לאורך הנתיב;
(5) השגת מידע מטאורולוגי, פענוחו ושימושו בו כולל אפשרות לצפות היווצרות ערפילים, הגבלות בראות ושאר הפרעות מטאורולוגיות;
(6) ידע בניצול עזרים כגון הכוונת מכ"מ ותאורת גישה (VASI ו(PAPI-;
(7) ראיית לילה, תופעות פיזיולוגיות של טיסת לילה כולל מצבי ורטיגו והיחלצות ממנו.
218ג. הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר (תיקון: תשמ"ח)
המבקש לקבל הגדר טיסות יוכיח נסיון של 150 שעות טיסה בכלי טיס לפחות ומהן -
(1) 100 שעות כטייס מפקד באוירון, פרט לאוירון זעיר, ומהן 50 שעות בטיסות מרחב לפחות;
(2) 15 שעות בטיסות לילה לפחות; שעות אלה יכולות לכלול גם את השעות שבוצעו במסגרת קורס האימונים לקבלת ההגדר.
218ד. תדריכי קרקע והדרכת טיס באוירון (תיקון: תשמ"ח)
(1) המבקש הגדר טיסות יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה זוגית בת 10 שעות לפחות באוירון בנושאים אלה:
(1) בדיקת האוירון והכנתו לטיסות לילה לגבי מזג אויר, ניווטים וכיוצא באלה;
(2) תפעול אוירון בשדה תעופה בשעות הלילה כולל שימוש בעזרי הנמכה ויזואליים;
(3) תמרוני טיסה בסיסיים באזור שדה התעופה בלילה, כולל המראות והפסקת המראה, נחיתות רגילות ונחיתות חירום בלילה;
(4) טיסה כללית בלילה עם לוח מכשירים מלא ומוגבל;
(5) טיסה בלילה בשיטת ניווט טיס, כולל קריאת מפה, נווטות חישובית, שימוש בעזרי רדיו ADF, VOR ומכ"מ בנתיבים כלהלן: פרוזדורי אויר, פרוזדורי אויר מיוחדים ובנתיבים מוגדרים מראש;
(6) טיסת אימון עם נחיתות ויזואליות, כולל בעזרת VASI ו-PAPI - בשדות התעופה המאושרים לטיסות לילה - בן-גוריון, עטרות, שדה דב וחיפה;
(7) עד 30% מתוכנית האימונים האמורה יכול שתבוצע במדמה טיסה מאושר.
218ה. מיומנות טיסה (תיקון: תשמ"ח)
המבקש הגדר טיסות יוכיח בפני בוחן או בפני מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס, שהוסמך לכך בכתב, את מיומנות הטיסה שלו ואת יכולתו בביצועים ובנושאים המפורטים בתקנה 36(ד) ובתנאי שכל אלה יבוצעו בלילה ובתנאי כטר"מ.
218ו. פטורים (תיקון: תשמ"ח)
פטורים מחובות פרק זה כולן או מקצתן -
(1) טייס שהוסמך בחיל האויר הישראלי והמשרת בו בשירות פעיל כטייס בעת הגשת הבקשה ולו הגדר טיסות לילה מטעם חיל האויר זכאי לקבלת הגדר טיסות אם הוכיח שביצע 5 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בלילה אשר בוצעו בשנה שקדמה להגשת הבקשה;
(2) טייס בעל רשיון טיס תקף אשר צבר נסיון של 300 שעות טיסה הכוללות -
(א) 100 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בטיסות מרחב באוירון פרט לאוירון זעיר;
(ב) 10 שעות טיסה לפחות בטיסות לילה;
(ג) 10 שעות לפחות בהדרכה זוגית בטיסות מכשירים בסיסית;
יהיה זכאי לקורס הדרכה מעשי מקוצר בן 4 שעות בלבד ויהיה עליו להוכיח את הידע המקצועי ואת מיומנות הטיסה, כאמור בתקנות 218ב ו-218ה;
(3) טייס בעל רשיון טיס תקף אם הגדר מכשירים לאוירון, זכאי לקבל הגדר טיסות לאחר ביצוע טיסת אימון ועמידה במבחן בטיסת מרחב לילה.
218ז. זכויות טיס בעל הגדר (תיקון: תשמ"ח)
טייס בעל רשיון טיס עם הגדר טיסות רשאי לבצע טיסות מרחב בלילה בנתיבים ובאזורים המאושרים לכך.
218ח. שמירת זכויות (תיקון: תשמ"ח)
טייס בעל רשיון טיס עם הגדר טיסות זכאי להפעיל הזכויות כאמור בתקנה 218ז, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) עמד בדרישות לשמירת הזכויות המפורטות בתקנות הרישוי לגבי סוג הרשיון שבידו;
(2) ביצע שלוש המראות ושלוש נחיתות בלילה לפחות, כטייס מפקד, בתוך תשעים הימים שקדמו לאותה טיסה;
(3) עבר מבחן רמה בטיסת ניווט בלילה, על ידי מדריך טיס ראשי של בית ספר להוראת טיס בתוך 12 החדשים שקדמו לאותה טיסה.
חלק ה': רשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר
פרק ראשון: רשיון טכנאי לבדק כלי טיס
סימן א': כללי
219. הגדרות
בפרק זה:
"כושר ביצוע" - היכולת לבצע כהלכה פעולות טכניות בשטח התמחות מקצועית מוגדר של אחזקה, תיקון או שינוי על כלי טיס, מנועיהם או ציודם;
"מבחן יסודות" - מבחן עיוני בנושא יסודות שטח ההתמחות המקצועית;
"מבחן סוג" - מבחן עיוני העוסק בהכרה של טיפוס כלי טיס או טיפוס המנוע או טיפוס הציוד או בדיקות ותהליכים;
"נסיון מקצועי" - נסיון מקצועי בביצוע עבודות אחזקה, תיקון, שינוי או שיפוץ בשטח התמחותו המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס, המבוצעות על כלי טיס, מנוע או ציוד, או ביצוע תפקידי פיקוח או השגחה ישירה על ביצוע עבודות אלה, או הדרכה בביצוע עבודות אלה;
"סימוכי אחזקה" - מערכי ביקורת ואחזקה, ספרי אחזקה, עלוני שירות, הוראות, שינויים ונוהלי עבודה שאושרו על-ידי המנהל לביצוע אחזקה או שינוי בכלי טיס, מנועיהם או ציודם;
"סימוכי שיפוץ" - מערכי שיפוץ, ספרי עזר לשיפוץ ולתיקון, עלוני שירות, הוראות שנויים ונוהלי עבודה שאושרו על ידי המנהל לביצוע תיקון, שיפוץ או שינוי בכלי טיס, מנועיהם או ציודם;
"סימוכי תהליכים" - מערכי עבודה, עלוני ונוהלי עבודה שאושרו על ידי המנהל לביצוע אחזקה או שינוי בכלי טיס, מנועיהם או ציודם;
"עובד מכון הסמכה" - עובד הנמנה על עובדי מכון הסמכה והשלים בו ששה חודשי עבודה רצופים;
"תעודת בדק ושחרור" - תעודה המעידה שעבודות האחזקה, התיקונים והשינויים בכלי טיס הושלמו, לפי שיטות שנקבעו בסימוכי האחזקה.
220. פירוט ההגדר ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס
ההגדר ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס יפרט כל אחד מאלה:
(1) שטח ההתמחות המקצועית של מחזיק הרשיון;
(2) טיפוס כלי הטיס, טיפוס המנוע או טיפוס הציוד לרבות מערכותיהם או קבוצת הטיפוסים של כלי טיס, המנוע או הציוד, הכל בהתאם לשטח ההתמחות המקצועית.
221. שטחי ההתמחות המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס
שטחי ההתמחות המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס יהיו:
(1) מבנה כלי טיס ומערכותיו;
(2) מנוע כלי טיס ומערכותיו;
(3) אבזרי כלי טיס או מנוע;
(4) חשמל ומכשירים;
(5) רדיו-אלקטרוניקה;
(6) אויוניקה;
(7) בדיקות ותהליכים מיוחדים.
222. כשירות לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס
(א) אדם יהא כשיר לקבל רשיון טכנאי לבדק כלי טיס אם מילא אחר כל אלה:
(1) מלאו לו 18 שנה;
(2) הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס;
(3) הוכיח למנהל או למנהל מכון ההסמכה, הכל בהתאם לרשיון המבוקש, ידע מקצועי, נסיון מקצועי וכושר ביצוע, הדרושים לקבלת הרשיון וההגדר המבוקשים;
(4) היתה הבקשה לרשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או סוג 1 מוגבל - הוא עובד מכון הסמכה;
(5) המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס ששולמה לפי תקנות האגרות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל או מנהל מכון ההסמכה באישור המנהל, הכל בהתאם לרשיון המבוקש -
(1) לשחרר, שחרור מלא או שחרור חלקי, מבקש רשיון או הגדר נוסף שהוכשר כטכנאי לבדק כלי טיס בחיל האויר הישראלי ברמה שאינה נופלת מהרמה הנדרשת לפי תקנות אלה, או בכל מוסד שהוכר על ידי המנהל לצורך תקנות אלה, מחובת ההוכחה של ידע מקצועי וכושר ביצוע כמפורט בחלק זה;
(2) לזקוף את נסיונו המקצועי הכולל של מבקש הרשיון במסגרת חיל האויר הישראלי או במסגרת המוסד שהוכר כאמור בפיסקה (1) לחשבון הנסיון המקצועי הנדרש ממנו לפי פרק זה.
(ג) המנהל רשאי שלא ליתן לעובד מכון הסמכה רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או סוג 1 או הגדר נוסף על ההגדר שברשיונו אם ההגדר ברשיון המבוקש או ההגדר הנוסף המבוקש נמצא ברשימת ההגדרים המפורטים ברשיון מכון ההסמכה.
223. בקשה לרשיון טכנאי לבדק כלי טיס
(א) המבקש רשיון טכנאי לבדק כלי טיס או חידושו או המבקש הגדר נוסף, יגיש בקשה למנהל או למנהל מכון ההסמכה, הכל בהתאם לרשיון המבוקש, בטופס ובאופן שיורה המנהל או מנהל מכון ההסמכה וימלא אחרי התנאים שפורטו בתקנות אלה.
(ב) רשיון טכנאי לבדק כלי טיס יהא בטופס כפי שהורה המנהל או מנהל מכון ההסמכה באישור המנהל, הכל בהתאם לרשיון המבוקש.
224. מבחנים עיוניים ומבחני כושר ביצוע
(א) מבחנים עיוניים ומבחני כושר ביצוע לטכנאי לבדק כלי טיס יתקיימו במועדים, במקומות ובשלבים, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל או מנהל מכון ההסמכה, הכל בהתאם לסוג הרשיון המבוקש.
(ב) על המבקש לקבל רשיון טכנאי לבדק כלי טיס להשלים את מבחני הוכחת כושר הביצוע לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום מבחני הסוג.
225. ציון מעבר במבחן עיוני ובמבחן כושר ביצוע
ציון המעבר במבחן עיוני או במבחן כושר ביצוע לצורך קבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס הוא 70 אחוזים למאה.
226. תוקף מבחנים עיוניים
(א) תוקף אישור מבחן יסודות יהא בלתי מוגבל בזמן.
(ב) תוקף אישור מבחן סוג יפקע בתום שלוש שנים מיום עריכת המבחן.
(ג) במנין תקופת תוקף אישור מבחן סוג לא תלקח בחשבון תקופת שירות הנבחן בצבא הגנה לישראל אם בתקופת השירות הועסק הנבחן באותו שטח התמחות מקצועית המצוין בהגדר המבוקש או בהגדר הנוסף המבוקש. המנהל, או מנהל מכון ההסמכה באישור המנהל, רשאים להאריך תוקפו של אישור של מבחן סוג שפקע תוקפו אם מצאו שנתקיימו נסיבות המצדיקות הארכת תוקף האישור.
227. מבחן עיוני חוזר
(א) נבחן שנכשל במבחן עיוני, רשאי להגיש בקשה למבחן עיוני חוזר בתום לפחות 30 יום מיום המבחן בו נכשל.
(ב) המנהל או מנהל מכון ההסמכה, הכל לפי הענין, רשאים לקצר את התקופה הנקובה בתקנת משנה (א) אם מצאו שקיימות נסיבות המצדיקות קיצור התקופה.
228. מבחן חוזר להוכחת כושר ביצוע
(א) אדם שנכשל במבחן להוכחת כושר ביצוע, לא ייגש למבחן חוזר אלא בתום 60 יום לפחות מיום המבחן בו נכשל.
(ב) המנהל או מנהל מכון ההסמכה, הכל לפי הענין, רשאים לקבוע מועדים אחרים להגשת בקשה למבחן חוזר להוכחת כושר ביצוע, אם מצאו שקיימות נסיבות המצדיקות זאת.
229. תנאים למתן הגדר נוסף
(א) טכנאי לבדק כלי טיס המבקש הגדר נוסף על ההגדר שברשיונו יוכיח נסיון מקצועי וכושר ביצוע, הכל בהתאם להגדר הנוסף המבוקש.
(ב) המנהל, או מנהל מכון ההסמכה, לאחר שקיבל אישורו של המנהל, רשאי לפטור את המבקש מהצורך להוכיח נסיון מקצועי כאמור בתקנת משנה (א) אם שטח ההתמחות המקצועית של ההגדר הנוסף הוא אותו שטח התמחות מקצועית של ההגדר שברשיונו, בתנאי שהמבקש הוכיח לפחות ששה חודשי נסיון מקצועי תוך השנתיים שקדמו לבקשה.
(ג) המנהל, או מנהל מכון ההסמכה, לאחר שקיבל את אישורו של המנהל, רשאי לפטור את המבקש, פטור מלא או חלקי, מהצורך להוכיח ידע מקצועי וכושר ביצוע כאמור בתקנת משנה (א).
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל, או מנהל מכון ההסמכה לאחר שקיבל את אישורו של המנהל, לפטור את מבקש ההגדר הנוסף מהצורך להוכיח אח מלוא תקופת הנסיון המקצועי הנדרשת, בתנאי שבאחד מההגדרים הקודמים שברשיון המבקש מפורט אותו שטח ההתמחות המקצועית וטיפוס או טיפוסים בעלי קוי אופי דומים, כהגדר הנוסף המבוקש.
230. תוקף הרשיון
(א) תקופת תוקפו של רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או סוג 1 לא תעלה על עשרים וארבעה חודשים.
(ב) תקופת תוקפו של רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או סוג 1 מוגבל תיקבע על ידי מנהל מכון ההסמכה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על עשרים וארבעה חודשים.
231. חידוש הרשיון
(א) טכנאי לבדק כלי טיס המבקש חידוש רשיון שניתן לפי תקנות אלה, יוכיח כי תוך השנתיים שקדמו להגשת בקשת חידוש הרשיון, רכש נסיון מקצועי בתחום ההגדר שברשיון במשך ששה חודשים לפחות, ובלבד שלמנהל או למנהל מכון ההסמכה יש השגחה ישירה או עקיפה על ביצוע העבודות הכלולות בנסיון המקצועי או שהעבודות בוצעו במסגרת צבא הגנה לישראל.
(ב) רשיון של טכנאי לבדק כלי טיס לא יחודש אם לא היה לו תוקף במשך תקופה העולה על שנתיים, אלא אם עמד המבקש בבחינות כפי שנדרש מאת המנהל או מנהל מכון ההסמכה לאחר שקיבל את אישור של המנהל.
סימן ב': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2
232. ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2:
(1) עקרונות המבנה והפעולה של כלי טיס, מנועם וציודם;
נוהלי האחזקה ושיטות הביצוע של תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנועיהם וציודם הכל לפי שטח ההתמחות המקצועית והטיפוס או קבוצת הטיפוסים המצויינים בהגדר שברשיון או בהגדר הנוסף, כפי שפורסם בפרסומי המינהל;
(2) הדינים, הכללים, החובות והזכויות החלים על טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2.
233. הנסיון הדרוש לקבלת רשיון
(א) דרישות הנסיון המזעריות לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 הן שלוש שנות נסיון מקצועי באחזקה של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, תיקונם או שינוים, ומהן לפחות ששה חודשי נסיון מקצועי בשטח ההגדר המבוקש שנרכש תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
(ב) המנהל רשאי לקצר את תקופת הנסיון המקצועי הנדרשת בתקנת משנה (א) -
(1) לתקופה של שנתיים - אם הנסיון המקצועי של המבקש הוא בשטח הגדר שהמנהל קבע שלצורך קבלתו נדרשת הוכחת נסיון מקצועי של שנתיים בלבד;
(2) לתקופה של שנתיים - אם המבקש קיבל, להנחת דעתו של המנהל, הדרכה בשטח ההגדר המבוקש;
(3) לתקופה של שמונה עשר חודשים - אם הנסיון המקצועי של המבקש הוא בשטח הגדר שבפרסומי המינהל נקבע שלצורך קבלתו נדרשת הוכחת נסיון מקצועי של שנתיים בלבד, והמבקש קיבל הדרכה מתאימה בשטח ההגדר המבוקש.
234. כושר ביצוע
המבקש רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 יוכיח כושר ביצוע באחזקה של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, תיקונם או שינוים, הכל בהתאם להגדר המבוקש, וכן יוכיח יכולת שימוש נאות בסימוכי האחזקה.
235. הגדר נוסף
(א) המבקש הגדר נוסף באותו שטח התמחות מקצועית של ההגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 232 הישימים להגדר המבוקש; המבקש לא יידרש להבחן שנית באותם תחומי ידע מקצועי בהם כבר הוכיח את בקיאותו;
(2) נסיון מקצועי הדרוש להגדר המבוקש של לפחות ששה חודשים תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(ב) המבקש הגדר נוסף בשטח התמחות מקצועית שונה מזו שבהגדר שברשיונו יוכיח:
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 232 הישימים להגדר המבוקש;
(2) אותו נסיון מקצועי הדרוש לצורך קבלת רשיון כאמור בתקנה 233;
(3) כושר ביצוע באמור בתקנה 234.
236. זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2
טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 זכאי -
(1) לאשר, במסגרת מכון בדק או במסגרת מחזיק רשיון אחזקה עצמית לפי תקנות מכוני הבדק, כלי טיס, מנועיהם או ציודם הרשומים בהגדר שברשיונו ככשירים לטיסה לאחר שבוצעו בהם עבודות אחזקה, תיקונים או שינויים בהתאם לסימוכי האחזקה הישימים;
(2) להוציא תעודת בדק ושחרור.
סימן ג': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1
237. הוכחת ידע מקצועי
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1:
(1) עקרונות המבנה והפעולה של כלי טיס, מנועם וציודם, נוהלי השיפוץ, בדיקות ותהליכים מיוחדים וכן שיטות הביצוע של תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנועיהם וציודם, הכל לפי שטח ההתמחות המקצועית והטיפוס או קבוצת הטיפוסים המצוינים בהגדר שברשיון או בהגדר הנוסף, וכמפורסם בפרסומי המינהל;
(2) הדינים, הכללים, החובות והזכויות החלים על טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1.
238. נסיון מקצועי
(א) דרישות הנסיון המזעריות לקבלת רשיון לטכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 הן ארבע שנות נסיון בשיפוץ של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, תיקונם או שינוים, ומהן לפחות ששה חודשי נסיון מקצועי בשטח ההגדר שברשיון המבוקש שנרכש תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
(ב) המנהל רשאי לקצר בשנה את תקופת הנסיון המקצועי האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתו כי המבקש קיבל הדרכה מתאימה בשטח ההגדר המבוקש.
239. כושר ביצוע
המבקש רשיון יוכיח כושר ביצוע בשיפוץ של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, בדיקות ותהליכים מיוחדים הכל בהתאם להגדר המבוקש וכן יוכיח יכולת שימוש נאות בסימוכי השיפוץ.
240. הגדר נוסף
(א) המבקש הגדר נוסף באותו שטח התמחות מקצועית של ההגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 237 הישימים להגדר המבוקש; המבקש לא יידרש להבחן באותם תחומי ידע מקצועי בהם כבר הוכיח את בקיאותו;
(2) נסיון מקצועי הישים להגדר המבוקש של לפחות 6 חודשים תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 239.
(ב) המבקש הגדר נוסף בשטח התמחות שונה מזה שבהגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 237 הישימים להגדר המבוקש;
(2) נסיון מקצועי הדרוש לצורך קבלת רשיון כאמור בתקנת 238;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 239.
241. זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1
טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 זכאי לאשר כשירות של כלי טיס, מנועם או ציודם הרשומים בהגדר שברשיונו לאחר שבוצעו בהם עבודות שיפוץ, תיקון, שינוי, בדיקה ותהליכים מיוחדים בהתאם לסימוכי השיפוץ או סימוכי התהליכים המיוחדים הישימים, ובתנאי שמחזיק הרשיון פועל במסגרת מכון בדק או מועסק על ידי מחזיק ברשיון אחזקה עצמית שניתן לפי תקנות מכוני הבדק.
סימן ד': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל
242. ידע מקצועי
המבקש רשיון או המבקש הגדר נוסף לפי סימן זה -
(1) יקבל את ההדרכה הדרושה לקבלת הרשיון או ההגדר;
(2) יהא בקי בכל אלה:
א. עקרונות המבנה והפעולה של כלי טיס, מנועיהם וציודם;
נוהלי האחזקה ושיטות הביצוע של תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנועים וציוד, הכל לפי שטח ההתמחות המקצועית והטיפוס או קבוצת הטיפוסים המצויינים בהגדר שברשיון או בהגדר הנוסף, הכל כמצויין במערכי הידיעות שאישר המנהל;
ב. הדינים והכללים, החובות והזכויות החלים על טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל;
ג. נוהלי המכון הנוגעים לעבודתו של אותו טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל;
(3) יוכיח למנהל ידע מקצועי באותם הנושאים שהמנהל קבע שמבחנים בהם ייערכו מטעמו.
243. נסיון מקצועי
(א) דרישות הנסיון המזעריות לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל הן שלוש שנות נסיון מקצועי באחזקה של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, תיקונם או שינוים ומהן לפחות ששה חודשים נסיון מקצועי בשטח ההגדר המבוקש שנרכש תוך השנתיים שקדמו לבקשה.
(ב) המנהל רשאי לקצר את תקופת הנסיון המקצועי הנדרשת בתקנת משנה (א) -
(1) לתקופה של שנתיים - אם הנסיון המקצועי של המבקש הוא בשטח הגדר שהמנהל קבע שלצורך קבלתו נדרשת הוכחת נסיון מקצועי של שנתיים בלבד;
(2) לתקופה של שנתיים - אם המבקש קיבל, להנחת דעת המנהל, הדרכה בשטח ההגדר המבוקש;
(3) לתקופה של שמונה עשר חודשים - אם הנסיון המקצועי של המבקש הוא בשטח הגדר שבפרסומי המינהל נקבע שלצורך קבלתו נדרשת הוכחת נסיון מקצועי של שנתיים בלבד והמבקש קיבל הדרכה מתאימה בשטח ההגדר המבוקש.
244. כושר ביצוע
המבקש רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל יוכיח כושר ביצוע באחזקה של כלי טיס, מנוע או ציוד, תיקונם ושינוים, הכל בהתאם להגדר המבוקש; כן יוכיח יכולת שימוש נאות בסימוכי האחזקה.
245. סמכות המנהל
המנהל יתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל לעובד מכון הסמכה אם נוכח כי העובד, שעבורו הגיש מכון הסמכה בקשה לרשיון כאמור, עמד בדרישות הישימות לקבלת הרשיון כמפורט בתקנות אלה ובתקנות מכוני הבדק.
246. הגדר נוסף
(א) המבקש הגדר נוסף באותו שטח התמחות מקצועית של ההגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 212 הישימים להגדר המבוקש; המבקש לא יידרש להבחן שנית באותם תחומי ידע מקצועי בהם כבר הוכיח את בקיאותו;
(2) נסיון מקצועי הישים להגדר המבוקש של לפחות ששה חודשים תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 244.
(ב) המבקש הגדר נוסף בשטח התמחות מקצועית שונה מזה שבהגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 242 הישימים להגדר המבוקש;
(2) אותו נסיון מקצועי הדרוש לצורך קבלת רשיון כאמור בתקנה 243;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 244.
247. זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל
טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל זכאי, במסגרת מכון ההסמכה בו הוא עובד -
(1) לאשר כלי טיס, מנועם או ציודם הרשומים בהגדר שברשיונו ככשרים לטיסה לאחר שבוצעו בהם עבודות אחזקה, תיקונים או שינויים בהתאם לסימוכי האחזקה הישימים;
(2) להוציא תעודת בדק ושחרור.
248. מעבר ממכון למכון
(א) עבר המחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל ממכון הסמכה אחד למשנהו, ובמכון ההסמכה השני הוא מועסק בביצוע אותן עבודות בתחומי ההגדרים שברשיונו, רשאי מנהל מכון ההסמכה השני, באישור המנהל, לפטור אותו אדם, פטור מלא או חלקי, מהצורך לקבל הדרכה ומהצורך להוכיח ידע מקצועי וכושר ביצוע. לא יינתן פטור מהצורך להוכיח בקיאות בנוהלי מכון ההסמכה השני.
סימן ה': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל
249. ידע מקצועי
המבקש רשיון או המבקש הגדר נוסף לפי סימן זה -
(1) יקבל את ההדרכה הדרושה לקבלת הרשיון או ההגדר;
(2) יהא בקיא בכל אלה:
א. עקרונות המבנה והפעולה של כלי טיס, מנועיהם או ציודם;
נוהלי השיפוץ ושיטות הביצוע של תיקונים ושינויים בכלי טיס, מנועיהם וציודם או תהליכים מיוחדים, הכל לפי שטח ההתמחות המקצועית והטיפוס או קבוצת הטיפוסים המצויינים במערכי הידיעות שאישר המנהל;
ב. הדינים והכללים, החובות והזכויות החלים על טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;
ג. נוהלי מכון ההסמכה הנוגעים לעבודתו של אותו טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;
(3) יוכיח למנהל ידע מקצועי באותם השטחים שהמנהל קבע שמבחנים בהם ייערכו מטעמו.
250. נסיון מקצועי
(א) דרישות הנסיון המזעריות לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל הן שלוש שנות נסיון מקצועי בשיפוץ של כלי טיס, מנועיהם או ציודם, תיקונם או שינוים, ומהן לפחות ששה חודשי נסיון מקצועי בשטח ההגדר המבוקש שנרכש תוך השנתיים שקדמו לבקשה.
(ב) המנהל רשאי לקצר בשנה את תקופת הנסיון המקצועי האמור בתקנת משנה (א) אם הוכח, להנחת דעתו, כי המבקש קבל הדרכה מתאימה בשטח ההגדר המבוקש.
251. כושר ביצוע
המבקש רשיון או המבקש הגדר נוסף יוכיח כושר ביצוע בשיפוץ של כלי טיס, מנועם או ציודם, תיקונם או שינויים, או תהליכים מיוחדים, הכל בהתאם להגדר המבוקש; כן יוכיח יכולת שימוש נאות בסימוכי השיפוץ או סימוכי התהליכים.
252. סמכות המנהל
המנהל יתן רישיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל לעובד מכון הסמכה אם נוכח כי העובד, שלגביו הגיש מכון הסמכה בקשה לרשיון כאמור, עמד בדרישות הישימות לקבלת הרשיון כמפורט בתקנות אלה ובתקנות מכוני הבדק.
253. הגדר נוסף
(א) המבקש הגדר נוסף באותו שטח התמחות מקצועית של ההגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 249 הישימים להגדר המבוקש; המבקש לא יידרש להבחן שנית באותם תחומי ידע מקצועי בהם כבר הוכיח את בקיאותו;
(2) נסיון מקצועי הישים להגדר המבוקש של לפחות ששה חודשים תוך השנתיים שקדמו לבקשה;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 251.
(ב) המבקש הגדר נוסף בשטח התמחות מקצועית שונה מזה בהגדר שברשיונו יוכיח -
(1) ידע מקצועי בנושאים המפורטים בתקנה 249 הישימים להגדר המבוקש;
(2) אותו נסיון מקצועי הדרוש לצורך קבלת רשיון כאמור בתקנה 250;
(3) כושר ביצוע כאמור בתקנה 251.
254. זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל
טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל זכאי לאשר במסגרת מכון ההסמכה בו הוא עובד, כשירות של כלי טיס, מנועיהם או ציודם הרשומים בהגדר שברשיונו, לאחר ביצוע עבודות שיפוצים, תיקונים או שינויים או תהליכים מיוחדים בהם בהתאם לסימוכי השיפוץ או סימוכי התהליכים הישימים.
255. פטור לאדם העובר ממכון למכון
עבר המחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל ממכון הסמכה אחד למשנהו ובמכון ההסמכה השני הוא מועסק בביצוע אותן עבודות בתחומי ההגדרים שברשיונו, רשאי מנהל מכון ההסמכה השני, באישור המנהל, לפטור אותו אדם, פטור מלא או חלקי מהצורך לקבל הדרכה ומהצורך להוכיח ידע מקצועי וכושר ביצוע, לא יינתן פטור מהצורך להוכיח בקיאות בנוהלי מכון ההסמכה השני.
פרק שני: רשיון פיקוח על תנועה אוירית
סימן א': כללי
256. הגדרות (תיקון: תשנ"ב)
בפרק זה -
"שירות מידע תעופתי" - שירותי מתן מידע תעופתי בדבר בטיחות, סדירות ויעילות התעבורה האוירית בכל הנוגע לאלה:
(1) שדות תעופה;
(2) שירותי פיקוח על התנועה האוירית;
(3) קשר ושירותי תעבורה אוירית ומתקניהם;
(4) שרותים מטאורולוגיים ומתקניהם;
(5) שרותי חיפוש והצלה ומתקניהם;
(6) חיקוקים, נהלים והוראות הקשורים בתעבורה אוירית;
(7) סיכונים לתעבורה האוירית;
"הגדר מאמן" - הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית כאמור בתקנה 310.
"מכ"ם" - מוצא כיוון ומרחק - מכשיר המודד, באמצעים אלקטרוניים, כיוון ומרחק בינו ובין עצם פלוני;
"מרחב מבוקר" - כל מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל שכל טיסה בו חייבת בהגשת תכנית טיסה, בקבלת מירשה טיסה ובשמירת קשר במשך כל הטיסה בין כלי הטיס לבין יחידת שירות פיקוח על תנועה אוירית;
"מרחב פיקוח" - המרחב האוירי בישראל והמרחב האוירי מחוץ לישראל הנתון לפיקוחה האוירי, שתחומיהם מוגדרים בפרסומי מידע תעופתי ושבהם ניתנים שירותי פיקוח על תנועה אוירית;
"ספר עזר" - ספר עזר מבצעי לשירותי פיקוח על תנועה אוירית הכולל את כל ההוראות והנהלים החיוניים כדי לאפשר למפקח על תנועה אוירית למלא את תפקידו.
"פקח מתלמד" - פקח תנועה אוירית אשר סיים בהצלחה קורס פיקוח טיסה בסיסי והמחזיק בתעודה המאשרת זאת;
"שירות פיקוח בשדה" - שירות פיקוח על התנועה האוירית בשדה תעופה;
"שירות פיקוח גישה" - שירות פיקוח על התנועה האוירית בכניסה וביציאה משדה תעופה לפי כללי טיסת מכשירים.
"שירות פיקוח מרחב" - שירות פיקוח על התנועה האוירית המתנהלת במרחב המבוקר;
"שירות פיקוח מכ"ם" - מתן שירות פיקוח גישה או שירות פיקוח מרחב באמצעות מכ"ם.
257. כשירות לקבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית
אדם יהא כשיר לקבל רשיון מפקח על תנועה אוירית אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו 21 שנה, או 19 שנה אם הוסמך בחיל האויר הישראלי כבקר או כפקח;
(2) הוא קורא, מבין ומדבר ברהיטות וללא פגם העלול להפריע לקיום קשר רדיו תקין את הלשון העברית והלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;
(3) הוא מחזיק ברשיון אלחוטאי טיס רדיו-טלפון מוגבל או עבר מבחן R/T במסגרת קורס פיקוח טיסה בסיסי או קורס מודיעין טיס בסיסי;
(4) הוא מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(5) הוא מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון;
(6) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית;
(7) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כנדרש בסימן זה, הכל בהתאם להגדר המבוקש;
(8) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון מפקח על תנועה אוירית ששולמה לפי תקנות האגרות.
258. הידע המקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית:
(1) דיני התעופה האזרחית וכלליה בהפעלת כלי טיס, לרבות ההליכים, הנהלים והנהגים הקשורים בפיקוח על תנועה אוירית אשר פורסמו על-ידי הארגון (כגון 2 - A, A-11, 4444 .Doc ו-8168 .Doc);
(2) פרסומי הארגון המתייחסים למתקני קשר, נוהלי קשר והליכיו, לרבות נוהלי התקשרויות טלפוניות ומינוח מקובל בהתקשרויות אלה;
(3) עקרונות ניווט אוירי, לרבות השימוש במדי גובה;
(4) הערכת מפות סינופטיות, דוחות ותחזיות מזג אויר שידיעתן הכרחית לפיקוח על תנועה אוירית;
(5) הכרת תכונותיהם של כלי טיס מסוגים שונים וביצועיהם במצבי טיסה שונים;
(6) ידיעה בסיסית במכשירי עזר לניווט אלקטרוניים וחזותיים, השימוש בהם ומגבלותיהם;
(7) פרסומי מידע תעופתי בישראל (.(A.I.P, הוראות והודעות המנהל.
259. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון (תיקון: תשנ"ב)
אלה דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית:
(1) בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון שימש המבקש במשך חמישה עשר חודש כטייס או כנווט טיס, ובהן שלושה חודשים פיקח המבקש באורח מעשי על תנועה אוירית תחת השגחתו, ולהנחת דעתו של מפקח על תנועה אוירית המחזיק ברשיון פיקוח על תנועה אוירית ובו הגדר מאמן; או
(2) בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה סיים המבקש בהצלחה קורס פיקוח טיסה בסיסי, ופיקח על תנועה אוירית, באורח מעשי, שלושה חודשים לפחות לאחר שסיים בהצלחה קורס פיקוח טיסה בסיסי, תחת השגחתו ולהנחת דעתו של מפקח על תנועה אוירית המחזיק ברשיון תקף ובו הגדר מאמן.
260. הגדרי פיקוח על תנועה אוירית
אלה הגדרי פיקוח על תנועה אוירית:
(1) פיקוח שדה;
(2) פיקוח גישה;
(3) פיקוח מרחב;
(4) פיקוח מכ"ם.
261. תנאים לקבלת הגדר פיקוח נוסף
(א) מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר פיקוח נוסף על ההגדר שברשיונו אם עבד, באורח מעשי, לפחות ששה חודשים בשירות הפיקוח שלגביו ניתן לו ההגדר שברשיונו ואם מילא אחר דרישות פרק זה לצורך קבלת ההגדר הנוסף.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על הגדר פיקוח מכ"ם.
262. שימוש בזכויות הרשיון (תיקון: תשנ"ב)
(א) לא ישתמש אדם בזכויות לפי רשיון מפקח על תנועה אוירית שניתן לפי תקנות אלה, אלא אם כן הוא -
(1) מחזיק בתעודה רפואית תקפה;
(2) שילם את האגרה השנתית כאמור בתקנות האגרות;
(3) עבר אימונים תקופתיים והוכיח מיומנות מקצועית כמפורט בספר העזר של היחידה שבה הוא מפעיל את זכויותיו; הוכחת המיומנות כאמור תיעשה במיתקן אימון שאישר המנהל או בעבודה מעשית ביחידה שבה הוא מפעיל את זכויותיו לפי הרשיון שבידו.
(ב) לא ישתמש אדם בזכויות לפי רשיון מפקח על תנועה אוירית שהיה בו הגדר פיקוח אחד בלבד אם פקע תוקף הגדר הפיקוח שבו. היה ברשיון יותר מהגדר אחד - לא ישתמש אדם בזכויות לפי הרשיון אם פקע תוקף כל הגדרי הפיקוח שבו.
263. פקיעת תוקף הגדר פיקוח
הגדר פיקוח שברשיון מפקח על תנועה אוירית יפקע מאליו אם מחזיק הרשיון לא שימש בתפקיד שלגביו קיבל אותו הגדר במשך ששה חודשים רצופים. פקע תוקף ההגדר, לא ישמש מחזיק הרשיון בתפקיד שלגביו קיבל את ההגדר אלא אם עמד במבחן כפי שהורתה רשות הרישוי.
264. חידוש זכות שימוש בזכויות לפי רשיון (תיקון: תשנ"ב)
המבקש חידוש זכות השימוש בזכויות לפי רשיון מפקח על תנועה אוירית שניתן לו לפי תקנות אלה יוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי -
(1) עמידה בתנאי הכשירות לקבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית כמפורט בפרק זה;
(2) כי שימש בתפקיד בהתאם לכל הגדר שברשיונו שנים עשר ימים בשנה אך לא פחות מששה ימים בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה;
(3) נתקיימו בו הוראות תקנה 262(א)(3).
סימן ב': הגדר פיקוח שדה
265. כשירות לקבלת הגדר פיקוח שדה
מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר פיקוח שדה אם סיים בהצלחה קורס אימונים בסיסי בפיקוח שדה והוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות כנדרש בסימן זה.
266. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר פיקוח שדה:
(1) הדינים, הכללים וההוראות המתייחסים להפעלת שדות התעופה השונים;
(2) נוהלי תיאום פיקוח על תנועה אוירית בין יחידות פיקוח שונות;
(3) קריטריונים לקביעת מיכשולים וסימונם;
(4) הליכי הזעקת שירותי חירום למיניהם;
(5) זיהוי קיצורים ונתונים אחרים בקשר לדיווחי תצפיות מטאורולוגיות, וכן איפיוני תחזיות מזג האויר ((TAFOR, METAR;
(6) אותות זיהוי אלחוטיים, תדרים ונתונים אחרים בקשר לשירותי ניווט בשטח כאמור;
(7) פרסומי מידע תעופתי בישראל (.(A.l.P, הוראות והודעות המנהל.
267. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח שדה
אלה דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת הגדר פיקוח שדה:
(1) חודש שירות בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה בשדה תעופה שלגביו מבוקש ההגדר, תחת השגחתו של מפקח על תנועה אוירית שברשיונו הגדר פיקוח שדה, אם המבקש מחזיק בהגדר פיקוח גישה; או
(2) שלושה חודשי שירות בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, בשדה תעופה שלגביו מבוקש ההגדר תחת השגחתו של מפקח תנועה אוירית, שברשיונו הגדר פיקוח שדה.
268. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית, על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המקצועית בתחום ההגדר המבוקש.
269. זכויותיו של מפקח פיקוח שדה
הגדר פיקוח שדה מזכה מפקח על תנועה אוירית לשמש כמפקח על שירות פיקוח שדה, ובלבד שהוא בקי בכל הידע המקצועי המתאים הרווח אותה שעה, לגבי שדה התעופה שבו מצויה יחידת הפיקוח על תנועה אוירית שבה הוא מועסק, להנחת דעתו של מנהל אותה יחידה.
סימן ג': הגדר פיקוח גישה
270. כשירות לקבלת הגדר פיקוח גישה
מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר פיקוח גישה אם ברשיונו הגדר פיקוח שדה או הגדר פיקוח מרחב ואם הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בסימן זה.
271. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר פיקוח גישה:
(1) כללי הגישה והפיקוח האזורי על שדה התעופה שלגביו מבוקש ההגדר;
(2) נוהלי תיאום בין פיקוח על תנועה אוירית בחלל האויר שבפיקוחו, ובחלל פיקוח עילי הסמוך לו;
(3) נהלים באשר לכלי טיס הטסים לפי כט"מ, הן לגבי כלי הטיס היוצאים מתחום פיקוח הגישה והן לגבי כלי טיס הנכנסים לתחום פיקוח הגישה;
(4) אמצעי עזר אלקטרוניים וחזותיים לפיקוח על תנועה אוירית;
(5) צורת פני הקרקע ותווי קרקע בולטים;
(6) ההליכים בחיפושים ובהצלה במתקנים ובאמצעי העזר המתאימים;
(7) הליכים של הזעקת שירותי החירום למיניהם;
(8) זיהוי קיצורים ונתונים אחרים בקשר לדיווחי תצפיות מטאורולוגיות וכן איפיוני תחזיות מזג אויר (METAR ו(TAFOR-;
(9) אותות זיהוי אלחוטיים, תדרים ונתונים אחרים בקשר למתקנים ושירותים של ניווט בשטח כאמור;
(10) פרסומי מידע תעופתי בישראל (.(A.l.P, הוראות והודעות המנהל.
272. הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח גישה
דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר פיקוח גישה הן חודשיים שירות פיקוח גישה בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה בשדה התעופה שלגביו מבוקש ההגדר תחת השגחתו של מפקח על תנועה אוירית שברשיונו הגדר פיקוח גישה.
273. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית, על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המקצועית בתחום ההגדר המבוקש.
274. זכויותיו של מפקח שירות, פיקוח גישה
הגדר פיקוח גישה מזכה מפקח על תנועה אוירית לשמש כמפקח על שירות פיקוח גישה ובלבד שיהא בקי בכל הידע המקצועי המתאים הרווח אותה שעה.
סימן ד': הגדר פיקוח מרחב
275. כשירות לקבלת הגדר פיקוח מרחב
מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר פיקוח מרחב אם עבר קורס אימונים בסיסי בפיקוח מרחב ואם הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בסימן זה.
276. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר פיקוח מרחב:
(1) צורת פני הקרקע ותווי הקרקע באזור בו הוא מפקח;
(2) אותות זיהוי אלחוטיים, תדרים ונתונים אחרים המתאימים למתקנים ושירותים של ניווט;
(3) תדרים, נהלים ונתונים אחרים למתקנים ולשרותים של קשרי רדיו;
(4) נהלים באויר, לכלי טיס הטסים לפי כטר"מ וכט"מ, הן לגבי כלי טיס היוצאים מתחום פיקוח גישה או פיקוח שדה והן לגבי כלי טיס הנכנסים לתחום פיקוח גישה או פיקוח שדה ומועברים ממנו ליחידת פיקוח סמוכות;
(5) תנאים מטאורולוגיים מיוחדים באזור בו הוא מפקח ומקורות נתונים מטאורולוגיים;
(6) מצב שדות תעופה ותנועה אוירית;
(7) תהליכים בחיפושים ובהצלה במתקנים ובשירותים המתאימים;
(8) פרסומי מידע תעופתי בישראל (.(A.l.P, הוראות והודעות המנהל.
277. הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
אלה דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר פיקוח מרחב:
(1) החזיק המבקש בהגדר פיקוח גישה - חודשיים שירות פיקוח מרחב בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, בשדה התעופה שלגביו מבוקש ההגדר, תחת השגחתו של מפקח על תנועה אוירית שברשיונו הגדר פיקוח מרחב; או
(2) שלושה חודשי שירות כאמור, היכולים להיות חופפים לדרישות הנסיון כאמור בתקנה 259(1).
278. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית, על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המקצועית בתחום ההגדר המבוקש.
279. זכויותיו של מפקח שירות פיקוח מרחב
הגדר פיקוח מרחב מזכה מפקח על תנועה אוירית לשמש כמפקח פיקוח מרחב ובלבד שהוא בקי בכל הידע המקצועי המתאים הרווח אותה שעה.
סימן ה': הגדר פיקוח מכ"ם
280. כשירות לקבלת הגדר פיקוח מכ"ם
מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר פיקוח מכ"ם אם ברשיונו הגדר פיקוח גישה או הגדר פיקוח מרחב, אם סיים בהצלחה קורס אימונים בסיסי של פיקוח מכ"ם, ואם הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בסימן זה.
281. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר פיקוח מכ"ם:
(1) עקרונות מכ"ם, מבנהו, פעולתו ומגבלותיו;
(2) אפיוני כלי טיס מסוגים שונים ומידת השפעתם על פיקוח מכ"ם;
(3) הסביבה וגורמים סביבתיים אחרים בעלי השפעות מהותיות על ביצועי המכ"ם;
(4) השפעות מטאורולוגיות על ביצועי המכ"ם;
(5) ידיעת נתיבי הטיסה והמגבלות בהם באופן שניהול הטיסה ייעשה במירב הבטיחות;
(6) הכרת מחקני המכ"ם שבשימוש וידיעת מגבלותיהם, לרבות ההשפעות של צורת פני הקרקע המקומיים, של תנאים מטאורולוגיים משמעותיים ושל גורמים משפיעים אחרים;
(7) נוהלי התיאום שבין יחידת פיקוח במכ"ם לשאר יחידות בקרת התנועה האוירית;
(8) נוהלי חירום בבקרת מכ"ם;
(9) נוהלי תקשורת ונוהלי אלחוט דיבור לשירות בקרת מכ"ם;
(10) נוהלי זיהוי מטרות;
(11) יישום תקני הפרדה במכ"ם.
282. הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
דרישות הנסיון המזעריות לקבלת הגדר פיקוח מכ"ם הן חודשיים שירות פיקוח מכ"ם, בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, תחת השגחתו של מפקח על תנועה אוירית שברשיונו הגדר מכ"ם.
283. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית, על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו המקצועית בתחום ההגדר המבוקש.
284. זכויותיו של מפקח פיקוח מכ"ם
הגדר פיקוח מכ"ם מזכה מפקח על תנועה אוירית לשמש כמפקח על שירות פיקוח מכ"ם ובלבד שיהא בקי בכל הידע המקצועי המתאים הרווח אותה שעה.
פרק שלישי: רשיון תדריכן מודיעין טיס
285. הגדרות
בפרק זה -
"מודיעין טיס" - שירות למתן מידע תעופתי ולאישור תכניות טיסה;
"קורס מודיעין טיס בסיסי" - קורס לתדריכני מודיעין טיס בסיסי המתקיים בבית ספר לפיקוח טיסה מאושר.
"שירות מידע תעופתי" - כמשמעותו בתקנה 256 לעיל.
286. כשירות לקבלת רשיון תדריכן מודיעין טיס (תיקון: תשנ"ח)
תקנה 257 למעט פסקאות (3) ו-(4) ותקנה 258 יחולו על המבקש רשיון תדריכן מודיעין טיס, בשינויים המחוייבים לפי העניין.
287. הנסיון הדרוש לקבלת רשיון
אלה דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת רשיון תדריכן מודיעין טיס:
(1) בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה סיים המבקש קורס מודיעין טיס בסיסי;
(2) לאחר סיום הקורס האמור צבר המבקש במשך חודשיים לפחות נסיון בעבודה מעשית במודיעין טיס תחת השגחתו ולהנחת דעתו של תדריכן מודיעין טיס המחזיק ברשיון תקף.
288. שימוש בזכויות ברשיון וחידוש השימוש בהן (תיקון: תשנ"ב)
(א) המבקש חידוש הזכויות שמקנה לו רשיון יוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי -
(1) עמידה בתנאי הכשירות לקבלת רשיון תדריכן מודיעין טיס כמפורט בפרק זה;
(2) כי שימש בתפקיד תדריכן מודיעין טיס שנים עשר ימים בשנה אך לא פחות מששה ימים בששת החדשים שקדמו להגשת הבקשה, או עבר אימונים תקופתיים בששת החדשים שקדמו למועד החידוש והוכיח מיומנות מקצועית כמפורט בספר העזר של היחידה שבה הוא מפעיל את זכויותיו; הוכחת המיומנות כאמור תיעשה במיתקן אימון שאישר המנהל או בעבודה מעשית ביחידה שבה הוא מפעיל את זכויותיו לפי הרשיון שבידו.
(ב) לא ישתמש אדם בזכויות לפי רשיון תדריכן מודיעין טיס שהוא מחזיק בו אם לא שימש בתפקיד זה במשך ששה חדשים רצופים.
289. זכויותיו של תדריכן מודיעין טיס
רשיון תדריכן מודיעין טיס מזכה את המחזיק בו לשמש כתדריכן מודיעין טיס ביחידת מודיעין טיס ובלבד שיהא בקי בכל הידע המקצועי המתאים הרווח אותה שעה ובנוהלי העבודה הנהוגים באותה יחידה.
פרק רביעי: קצין מבצעי אויר
290. כשירות לקבלת רשיון קצין מבצעי אויר
אדם יהא כשיר לקבל רשיון קצין מבצעי אויר אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו עשרים ואחת שנה;
(2) הוא קורא, כותב, מבין ומדבר את הלשון העברית והלשון האנגלית;
(3) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון קצין מבצעי אויר;
(4) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כנדרש בפרק זה;
(5) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת קצין מבצעי אויר, ששולמה לפי תקנת האגרות.
291. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון קצין מבצעי אויר:
(1) כללי תובלה אוירית;
(2) תכונותיו של טיפוס אחד לפחות של כלי טיס המשמש בתובלה אוירית סדירה ובמיוחד הישגיו, משקלו הכולל, תכולת הדלק, תצרוכת דלק בהספקי עוצמה המיוחדים לגבהים שונים, המהירות החסכונית ביותר שבה אפשר לקיים טיסה אופקית ומפות טעינה;
(3) מפות מזג אויר, תחזית מזג אויר וסימני קיצור, סמלים וכינויים למזג אויר;
(4) מטאורולוגיה יסודית, ובמיוחד השפעת מזג האויר על תובלה אוירית סדירה;
(5) הפעלת אמצעי עזר אלחוטיים לניווט ואמצעי עזר אלחוטיים לקשר, לרבות תנאי מזג אויר בעלי השפעה שלילית, וכן המעשה וההילוך בקשר בין כלי טיס לבין תחנות קרקע:
(6) עקרונות הניווט האוירי ובמיוחד כללי טיסת מכשירים;
(7) שימוש במדי גובה ומגבלותיהם ובמיוחד ביחס להכוונה ברומטרית;
(8) דרכי הפיקוח על תנועה אוירית.
292. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון (תיקון: תשס"ה)
אלה דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת רשיון קצין מבצעי אויר:
(1) שנתיים של שירות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרשיון באחד התפקידים או בתפקידים אחדים המפורטים בפסקאות (א) עד (ה) ובלבד שתקופת השירות בכל אחד מהם לא תפחת משנה אחת:
א. טייס בתובלה אוירית או במבצעים צבאיים סדירים;
ב. נווט טיס בתובלה אוירית או במבצעים צבאיים סדירים;
ג. (בוטלה)
ד. מטאורולוג בארגון המשגר כלי טיס בתובלה אוירית, או במבצעים צבאיים סדירים;
ה. מפקח על תנועה אוירית, תדריכן מודיעין טיס, מפקח על קציני מבצעי אויר, מפקח על מערכות תובלה אוירית או מפקח על מערכות במבצעים צבאיים סדירים;
(2) שירות של שנה אחת כעוזר בשיגור כלי טיס לתובלה אוירית או למבצעים צבאיים סדירים תוך עשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת הבקשה. השלים המבקש קורס אימונים, רשאית רשות הרישוי לפטרו מדרישות פיסקה זו.
293. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו ואת כושר ביצועו במידת המומחיות הראויה לקצין מבצעי אויר, בפעולות אלה:
(1) ניתוח נכון ומדוייק, במידה סבירה, של סדרת מפות יומיות למזג אויר לפי שיטות חדישות, והשימוש בהן לחיזוי מזג האויר לגבי תובלה אוירית;
(2) ניתוח מדוייק ומפורט של תנאי מזג האויר השוררים בקרבת נתיב אויר מסויים לפי סדרת מפות יומיות של מזג אויר ודינים וחשבונות של מזג אויר לפי שיטות חדישות וחיזוי מגמות מזג האויר לגבי תובלה אוירית, במיוחד לגבי תחנות סופיות מסויימות;
(3) השימוש במפות או בעקומות לשם קביעת המצבים החסכוניים ביותר של כלי טיס בגבהים מסויימים מבחינת תצרוכת הדלק;
(4) שיגור כלי טיס במשוער אגב הסתייעות בתנאי מזג אויר במשוער.
294. זכויותיו של קצין מבצעי אויר
קצין מבצעי אויר זכאי לשמש ככזה לגבי כל נתיב או קטע ממנו אשר ביחס אליו הוא ממלא את דרישות המינימום בהכשרה נתיבית כפי שיורה המנהל.
פרק חמישי: מקפל מצנחים ומקפל מצנחים בכיר
סימן א': כללי
295. הגדרות
בפרק זה:
"מקפל" - מקפל מצנחים ואורזם.
296. הגדרי קיפול מצנחים
(א) הגדרי קיפול מצנחים הם:
(1) הגדר מושבי;
(2) הגדר גב;
(3) הגדר חזה;
(4) הגדר ברכיים.
(ב) מחזיק ברשיון מקפל מצנחים הזכאי לקבל רשיון מקפל מצנחים בכיר זכאי לכך שההגדרים שהיו ברשיון הראשון יועברו לרשיונו השני.
297. תנאים לקבלת הגדר נוסף
מחזיק ברשיון מקפל מצנחים או ברשיון מקפל מצנחים בכיר המבקש הגדר נוסף על ההגדרים שברשיונו:
(1) יוכיח נסיון מזערי של קיפול עשרים מצנחים מאותו סוג שלגביו מבוקש ההגדר, בהתאם להוראות יצרנו ובהשגחתו של מחזיק רשיון מקפל מצנחים בכיר שבו הגדר לאותו סוג מצנחים, או בהשגחתו של מקפל מצנחים המשרת בצה"ל ברמה דומה, שבוצעו תוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
(2) להוכחת מיומנותו המקצועית יפגין בפני בוחן את יכולתו בקיפול ובהחזקת סוג המצנחים לגביו מבוקש ההגדר.
סימן ב': רשיון מקפל מצנחים
298. כשירות לקבלת רשיון מקפל מצנחים
אדם יהא כשיר לקבל רשיון מקפל מצנחים אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו שמונה עשרה שנה;
(2) הוא קורא, כותב, מבין ומדבר את הלשון העברית והלשון האנגלית;
(3) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון מקפל מצנחים;
(4) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כנדרש בסימן זה, הכל בהתאם להגדר המבוקש;
(5) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון מקפל מצנחים ששולמה לפי תקנות האגרות.
299. ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון מקפל מצנחים:
(1) מבנהו, קיפולו ואחזקתו של מצנח מסוג מסויים לשימוש רגיל;
(2) השימוש בו;
(3) הוראות היצרן לגביו;
(4) הוראות סימן זה.
300. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת רשיון מקפל מצנחים הן קיפול עשרים מצנחים מהסוג שלגביו מבוקש ההגדר, בהתאם להוראות היצרן ובהשגחתו של מחזיק רשיון מקפל מצנחים בכיר.
301. מיומנות מקצועית
(א) להוכחת מיומנותו המקצועית על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו בקיפול ובאחזקה של לפחות סוג אחד של מצנח לשימוש רגיל המתאים להגדר שאותו הוא מבקש.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על -
(1) חייל או אזרח העובד בצבא הגנה לישראל או בצבא של מדינה זרה, או היה כזה בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה; וכן
(2) משרת או שירת בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה כמקפל מצנחים עבור אותו צבא.
302. זכויות מקפל מצנחים
מחזיק ברשיון מקפל מצנחים רשאי לקפל או לאחזק, למעט ביצוע תיקון גדול, כל סוג של מצנחים שלגביו יש ברשיונו הגדר.
סימן ג': רשיון מקפל מצנחים בכיר
303. כשירות לקבלת רשיון מקפל מצנחים בכיר
אדם יהא כשיר לקבל רשיון מקפל מצנחים בכיר אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) מלאו לו שמונה עשרה שנה;
(2) הוא קורא, כותב, מבין ומדבר את הלשון העברית והלשון האנגלית;
(3) הוא הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רשיון מקפל מצנחים בכיר;
(4) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כנדרש בסימן זה, הכל בהתאם להגדר המבוקש;
(5) הוא המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רשיון מקפל מצנחים בכיר ששולמה לפי תקנות האגרות.
304. הידע המקצועי הדרוש לקבלת הרשיון
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רשיון מקפל מצנחים בכיר:
(1) מבניהם, קיפולם, אריזתם ואחזקתם של שני סוגי מצנחים לשימוש רגיל;
(2) השימוש בהם;
(3) הוראות היצרן לגביהם;
(4) הוראות סימן זה והוראות הפרק החמישי לתקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), התשכ"א-1961.
305. הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון
אלה דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת רשיון מקפל מצנחים בכיר:
(1) נסיון של חמש שנים בקיפול מצנחים;
(2) קיפול מאתיים מצנחים לשימוש רגיל ומהם מאה מצנחים מכל סוג שבוצעו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
306. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו המקצועית על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו בקיפול ובאחזקה של שני סוגי מצנחים לשימוש רגיל המתאימים להגדרים שאותם הוא מבקש, ואת יכולתו לפקח על אחרים בפעולות קיפול ואחזקה כאמור.
307. זכויות מקפל מצנחים בכיר
מחזיק ברשיון מקפל מצנחים בכיר רשאי:
(1) לקפל, לאחזק ולשנות כל סוג של מצנחים שלגביו יש לו הגדר;
(2) להדריך או לפקח על בני אדם אחרים בהליכים ובשיטות נכונות בכל הקשור בקיפול, אחזקה, שינוי ושימוש בסוג המצנחים שלגביו יש לו הגדר.
חלק ו': הגדרי מאמן שאינו טייס
פרק ראשון: הגדר מאמן טכנאי טיס
308. כשירות לקבלת הגדר מאמן טכנאי טיס
טכנאי טיס יהיה כשיר לקבל הגדר מאמן טכנאי טיס אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא עבר בהצלחה קורס מאמנים של טכנאי טיס לפי תכנית למודים שאושרה על ידי רשות הרישוי;
(2) הוא עמד במבחן טיסה בכלי טיס שבו הוא עומד לאמן, להנחת דעתה של רשות הרישוי;
(3) הוא ביצע לא פחות מאלף שעות טיסה כטכנאי טיס.
309. זכויות מאמן טכנאי טיס והגבלותיו
(א) מאמן טכנאי טיס זכאי:
(1) לאמן מתעתדים לקבל רשיון טכנאי טיס;
(2) לאמן בעלי רשיון טכנאי טיס המתעתדים לקבל הגדר נוסף ברשיונם.
(ב) לא יאמן טכנאי טיס אלא בכלי טיס שמותר לו ברשיונו לשמש בו כטכנאי טיס, מדגם שבו ביצע בשנה שקדמה לאותו אימון לפחות מאה שעות טיסה כטכנאי טיס שאושר לו בהגדרו על ידי רשות הרישוי לאחר שעבר לגביו מבחן בטיסה.
פרק שני: הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית
310. כשירות לקבלת הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית (תיקון: תשנ"ב)
מפקח על תנועה אוירית יהא כשיר לקבל הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית אם נתמלאו בו שני אלה:
(1) הוא מחזיק בהגדרי פיקוח על תנועה אוירית הדרושים לעמדה שבה הוא מאמן;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בפרק זה.
311. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר (תיקון: תשמ"ב)
אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית:
(1) עקרונות הדרכת פיקוח על תנועה אוירית, לרבות תהליך הלמידה, יסודות תכנון ההדרכה ועקרונות פסיכולוגיה חברתית, שימוש בעזרי הוראה, הערכת שגיאות המתלמד ודרכי תיקונן ואחריות המדריך;
(2) שיטות הדרכה;
(3) ידע מקצועי כמפורט בסימנים ב' עד ה' בפרק השני לחלק ה'.
311א. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ב)
312. הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית הן חמש שנות נסיון כמפקח על תנועה אוירית.
313. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו בהדרכה על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו כמדריך הן בהעברת ידע מקצועי והן בהדרכה מעשית.
314. זכויותיו של מאמן מפקח על תנועה אוירית
מאמן מפקח על תנועה אוירית זכאי -
(1) להדריך מתלמדים לקבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית או לקבלת הגדר כאמור בתקנה 260;
(2) לפקח על עבודתו השוטפת של מפקח על תנועה אוירית ביחידות הפיקוח השונות.
315. שימוש בזכויות הגדר
לא ישתמש מאמן מפקח על תנועה אוירית בזכויות הגדרו אלא אם אימן במשך שנים עשר החודשים שקדמו לפחות עשרה מתלמדים. לא עמד המאמן בדרישה זו, יוכיח מיומנותו בהדרכה בפני בוחן כאמור בתקנה 313.
פרק שלישי: הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס
316. כשירות לקבלת הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס
תדריכן מודיעין טיס יהא כשיר לקבל הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס אם נתמלאו בו שני אלה:
(1) הוא מחזיק ברשיון תדריכן מודיעין טיס;
(2) הוא הוכיח ידע מקצועי, נסיון ומיומנות מקצועית כמפורט בפרק זה.
317. הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר
הידע המקצועי הנדרש לקבלת הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס יהא כאמור בתקנה 311, בשינויים המתחייבים לפי העניין.
318. הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר
דרישות הנסיון המזעריות לצורך קבלת הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס הן שלוש שנות נסיון כתדריכן מודיעין טיס.
319. מיומנות מקצועית
להוכחת מיומנותו בהדרכה על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו כמדריך הן בהעברת ידע מקצועי והן בהדרכה מעשית.
320. זכויותיו של מאמן תדריכן מודיעין טיס ושימוש בהן
(א) מאמן תדריכן מודיעין טיס זכאי -
(1) להדריך מתלמדים לקבלת רשיון תדריכן מודיעין טיס;
(2) לפקח על עבודתו השוטפת של תדריכן מודיעין טיס ביחידות מודיעין טיס השונות.
(ב) לא ישתמש מאמן תדריכן מודיעין טיס בזכויות הגדרו אלא כאמור בתקנה 315, בשינויים המתחייבים בהתאם לעניין.
חלק ז': תעודת איש צוות
321. כשירות לקבלת תעודת איש צוות (תיקון: תשמ"ט)
המנהל רשאי לתת לאדם תעודת איש צוות אם הוכח, להנחת דעתו, כי הוא אחד מאלה:
(1) עובד קבוע בשירות מפעיל, המשמש בתפקיד של איש צוות;
(2) איש חיל האויר בצבא הגנה לישראל, היוצא מישראל בתפקיד איש צוות או משקיף טיסה;
(3) מפקח;
(4) ממלא אחר תנאים מיוחדים שקבע המנהל.
322. תנאים למתן תעודת איש צוות
(א) לא תינתן תעודת איש צוות למי שזכאי לה לפי פרק זה אלא אם הוא מחזיק אותה שעה ברשיונות ובהגדרים הנחוצים לתפעולו של כלי הטיס בזמן הטיסה.
(ב) לא תינתן תעודת איש צוות, אלא אם הוכיח המפעיל להנחת דעתו של המנהל, כי איש הצוות נחוץ לשם מילוי תפקיד בכלי טיס בזמן הטיסה.
323. בקשה לתעודת איש צוות
(א) בקשה לתעודת איש צוות למי שזכאי לה לפי פרק זה תוגש למנהל על ידי מפעיל, או על ידי הרשות המתאימה לכך בצבא ההגנה לישראל, הכל לפי הענין.
(ב) בבקשה לתעודת איש צוות, שהזכאי לה הוא עובד קבוע בשירות מפעיל המשמש בתפקיד איש צוות או איש צוות אויר, יצויינו הפרטים האישיים שלו ויצורפו אליה אישור על היותו עובד קבוע בשירות המפעיל ושתי תמונות דרכון; לגבי איש צוות - יצורף גם אישור על העדר הרשעות פליליות שניתן בתשעים הימים שקדמו להגשת הבקשה.
324. זכויות מחזיק בתעודת איש צוות
(א) תעודת איש צוות תשמש לזיהוי המחזיק בה בעת היציאה מישראל והכניסה אליה.
(ב) תעודת איש צוות עשויה להקנות למחזיק בה רשות כניסה ללא דרכון ואשרות כניסה למדינת חוץ שאימצה ללא סייג את האמור בנספח 9 לאמנת הארגון.
(ג) תעודת איש צוות אינה פוטרת את המחזיק בה מחובה לשאת את כל המסמכים שאזרח או תושב ישראל חייב לשאתם בעת היציאה מישראל.
(ד) תעודת איש צוות אינה פוטרת את המחזיק בה מחובה לשאת דרכון ואשרות כניסה למדינות בהן הוא נדרש או עשוי להידרש לשאתם או להציגם.
325. חובות המפעיל לגבי תעודת איש צוות
(א) המפעיל יוודא כל אלה:
(1) שהמחזיק בתעודת איש צוות יעשה בה שימוש אך ורק במסגרת מילוי תפקידו בשירות המפעיל;
(2) שהמחזיק בתעודת איש צוות יצא מישראל בהתאם לחוק;
(3) ששם כל מחזיק בתעודת איש צוות ייכלל בטופס המצהר (מניפסט) וברשימה השמית של אנשי הצוות.
(ב) חובות המפעיל לגבי תעודת איש צוות, כמפורט בתקנת משנה (א) יחולו בשינויים המתאימים, הכל לפי העניין, גם על הממונה על איש חיל האויר בצבא ההגנה לישראל, ועל הממונה על מי שממלא אחר תנאים מיוחדים שקבע המנהל.
326. חובות המחזיק בתעודת איש צוות
אלה חובותיו של המחזיק בתעודת איש צוות:
(1) המחזיק בתעודת איש צוות יעשה בה שימוש רק במסגרת מילוי תפקידו בשירות המפעיל, בשירות חיל האויר בצבא הגנה לישראל, או בשירות הממונה עליו, הכל לפי הענין, כששמו רשום על גבי התעודה.
(2) מחזיק בתעודת איש צוות אשר תעודתו אבדה או נגנבה, יודיע על כך לאלתר למנהל, למשטרת ישראל ולמפעיל.
327. התלייה או ביטול תעודת איש צוות
הוכח, להנחת דעת המנהל, כי נעשה שימוש לרעה בתעודת איש צוות, רשאי הוא להתלות התעודה או לבטלה.
328. פקיעתה של תעודת איש צוות
(א) תעודת איש צוות תהא תקפה כל עוד לא בוטלה או הותלתה על ידי המנהל ולא ארע אחד מאלה למחזיק בה:
(1) רשיון עובד הטיס שלו בוטל או הותלה;
(2) הוא נפטר;
(3) הוא חדל להיות עובד קבוע בשירות המפעיל;
(4) הוא סיים תפקידו בחיל האויר בצבא הגנה לישראל;
(5) הוא חדל למלא אחר התנאים המיוחדים שקבע המנהל.
(ב) תעודת איש צוות שבוטלה, הותלתה או שפקע תוקפה, תוחזר למנהל תוך חמישה עשר יום מיום הביטול, ההתלייה או אירוע המאורע המפקיע.
חלק ח': הוראות שונות
329. סמכות השר ליתן פטור (תיקון: תשמ"ח)
המנהל רשאי לפטור מבקש רשיון או תעודה הניתנים על פי תקנות אלה ממילוי אחר דרישות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם הוכיח המבקש, להנחת דעתו, ידיעה מקצועית, נסיון ומיומנות מקצועית.
330. הוראות מעבר
רשיונות לעובדי טיס, הגדרים ותעודות שניתנו לעובדי טיס לפי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשט"ז-1956, ושהיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה, אלא אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
331. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו מאסר ששה חודשים או קנס אלף שקלים או שני העונשים כאחד.
332. ביטול
תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשט"ז-1956 - בטלות.
333. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ששה חודשים לאחר פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 61)
(תיקון: תשמ"ב, תשמ"ח, תשנ"ד, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ה)
פרק 1 - דרישות רפואיות לרישוי עובדי טיס
(תיקון: תשס"ה)
1.1 דרגות בריאות (תיקון: תשמ"ח)
(א) דרגת בריאות סוג 1 (Class I Medical Assesment) למחזיקי רשיונות או מבקשי רשיונות אלה:
(1) רשיון טיס מסחרי - אוירון, הליקופטר ואוירון זעיר;
(2) רשיון טיס בנתיבי תובלה - אוירון והליקופטר;
(3) רשיון נווט טיס;
(4) רשיון טכנאי טיס
(ב) דרגת בריאות סוג 2 (Class II Medical Assesment) למחזיקי רשיונות או מבקשי הרשיונות האלה:
(1) רשיון טיס פרטי - אוירון, הליקופטר ואוירון זעיר;
(2) רשיון טיס פרטי לדאון;
(3) רשיון טיס פרטי למצנח ממונע;
(4) רשיון טיס לבלון חפשי;
(5) (בוטלה)
(ג) דרגת בריאות סוג 3 (Class III Medical Assesment) למחזיקי רשיונות או מבקשי הרשיון האלה:
(1) מפקח על תנועה אוירית.
1.2 הצהרה רפואית ויתור על סודיות רפואית ומסמכים (תיקון: תשמ"ח)
מבקש תעודה רפואית (להלן - מבקש) יספק לרופא המינהל כל פרט או מסמך שידרש בהקשר למצבו הבריאותי והנפשי, עברו הרפואי, מצבם ועברם הרפואי של בני משפחתו ומחלות תורשתיות במשפחה; אי מסירת ידיעות וסילוף עובדות מהווה עבירה ועלול להביא להעמדתו לדין של המבקש.
1.3 חובת דיווח על ממצא רפואי (תיקון: תשמ"ח)
על רופא מינהל הבודק לדווח לרשות הרישוי על ממצא חיובי גם כאשר אין הממצא החיובי יכול, לדעתו, להוות סכנה לבטיחות הטיסה.
1.4 דרישות לחידוש תעודה רפואית (תיקון: תשמ"ח)
הדרישות הרפואיות לחידוש תעודה רפואית זהות לאלו שנדרשו בעת הבדיקה הרפואית הראשונה, פרט למקרים חריגים שצויינו במפורש.
(ד)4 דרישות לדרגות בריאות (סוגים 1, 2 ו-3).
1.5 בדיקות רפואיות ודרישות גופניות ונפשיות (תיקון: תשמ"ח)
מבקש תעודה רפואית כמפורט בפרק זה יעבור -
(א) בדיקה רפואית, גופנית ונפשית;
(ב) בדיקות כושר ראייה ומבחן צבעים;
(ג) בדיקות שמיעה.
1.6 למבקש תעודה רפואית לצוות אויר לא יהיו:
(א) פגמים גופניים בין אם מולדים או נרכשים;
(ב) נכות פעילה או בלתי פעילה, חדה או כרונית;
(ג) תוצאות לוואי או מצג לאחר פציעה, חבלה או ניתוח העלולים לפגוע בכושרו להפעיל בבטיחות כלי טיס באויר בכל גובה שהוא בטיסה ממושכת או בטיסה קשה.
פרק 2 - דרישות רפואיות כלליות (סוג 1) (פרקים 4-2) (תיקון: תשמ"ח, תשס"ה)
2.1 מחלה גופנית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין פגמים מולדים או נרכשים, נכות גופנית פעילה או בלתי פעילה, חדה או כרונית, מצב או תוצאות לוואי לאחר פציעה, חבלה או ניתוח - העלולים לפגוע בכושרו להפעיל בבטיחות כלי טיס באויר בכל גובה שהוא בטיסה קשה.
2.2 מחלה התקפית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין מחלה או נכות העלולים להביאו פתאום למצב בו לא יהיה מסוגל להפעיל בצורה בטוחה כלי טיס.
2.3 ליקוי נפשי (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או לעברו הרפואי של המבקש אינם מצביעים על קיום ליקויים העלולים להביאו למצב בו לא יהיה מסוגל להפעיל בבטיחות ובבטחון את הזכויות, ולמלא בבטיחות את החובות, בהתאם לרשיון או להגדר המבוקשים, כגון במצבים אלה:
(1) מצב פסיכוטי פעיל או ברמיסיה;
(2) אלכוהוליזם או התמכרות לסמים;
(3) אישיות בלתי יציבה (בעיות הסתגלות);
(4) כל ליקוי נפשי אחר על רקע תסמונת אורגנית.
2.4 מחלת כפיון ומערכת העצבים (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או לעברו הרפואי אינם מצביעים על אחד מאלה:
(1) מחלה מתקדמת או יציבה של מערכת העצבים אשר תוצאותיה עלולות להפריע להפעיל בבטיחות ובבטחון את כלי הטיס;
(2) מחלת הכפיון בכל צורותיה;
(3) התקפי איבוד הכרה חסר הסבר רפואי משביע רצון;
(4) הפרעות במערכת העצבים.
2.5 חבלה בראש (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מחבלה בראשו אשר תוצאותיה עלולות להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס.
2.6 מחלת לב וכלי דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין מום מולד או נרכש במערכת הלב וכלי הדם העלולים להפריע לו להפעלה בטוחה של כלי טיס.
(ב) עברו הרפואי של המבקש אינו מצביע על אוטם שריר הלב.
(ג) התופעות המפורטות להלן לא יביאו בהכרח לפסילת המבקש מלקבל תעודה:
(1) אי סדירות קצב נשימתי ((Respiratory Arrhythmia;
(2) הופעה מידי פעם של פעימות אקסטרא-סיסטולות הנעלמות תוך תרגול מתאים;
(3) דופק מהיר כתוצאה מהתרגשות או פעילות;
(4) דופק איטי שאינו קשור בחסם פרוזדור חדרי ((Atrio Ventricular Block
(ד) בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית תהווה חלק בלתי נפרד מבדיקות הלב שעל המבקש לעמוד בה במקרים האלה -
(1) לצורך קבלת רשיון או הגדר;
(2) לצורך חידוש זכויות רשיון או הגדר -
אחת לשנתיים כשגיל המבקש עד ארבעים שנה;
אחת לשנה כשגיל המבקש מעל ארבעים שנה.
(ה) אין בכוחה של בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית שגרתית, ללא בדיקות קליניות משלימות של מערכת הלב וכלי הדם, כדי לפסול את המבקש.
2.7 לחץ דם ומחזור דם (תיקון: תשמ"ח, תשס"ה)
(א) לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי הוא תקין.
(ב) המבקש אינו לוקח סמים לוויסות לחץ דם גבוה למעט סמים אשר על פי קביעת רופא המינהל אין בהם כדי להפריע להפעלה בטוחה של כלי הטיס.
2.8 כלי דם (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מהפרעה משמעותית במבנה או בתפקוד של מערכת כלי הדם.
2.9 דרכי הנשימה (תיקון: תשמ"ח)
המבקש חופשי מליקוי תפקודי חד וממחלה פעילה של הריאות, הבינה ((Mediastinum או הצדר ((Pleura. בכל מקרה של ספק, על הרופא הבודק להיעזר בבדיקת רנטגן לצורך האבחנה.
(א) בדיקה רדיוגרפית של החזה תבוצע כחלק מהבדיקה המקורית של המבקש, ותחזור לאחר מכן תקופתית, לפי הענין.
(ב) מבקש הסובל מאחת ממחלות דרכי הנשימה או מהתופעות המפורטות להלן ייפסל מלקבל תעודה:
(1) פגם נרחב בדופן החזה עם תמט בית החזה;
(2) ירידה בנפח הנשימה בגבהים בעקבות מצב שלאחר ניתוח ריאה;
(3) גנחת הריאה ((Pulmomary Emphysema;
2.10 שחפת פעילה ובלתי פעילה (תיקון: תשמ"ח)
(א) שחפת פעילה של הריאות או ליקויים סמויים או בלתי סמויים שנתרפאו הידועים כשחפתיים או אשר הם לכאורה שחפתיים במקורם - אין בהם כדי להביא בהכרח לפסילתו של המבקש.
(ב) בהעדר תסמונת קלינית המטילה ספק באשר למידת הפעילות של מחלה, ליקוי או פגם - ייפסל המבקש זמנית לתקופה של שלושה חדשים לפחות מתאריך הבדיקה בה נתגלה הליקוי.
(ג) השוואה בין הבדיקה הרדיוגרפית שנלקחה בתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב) ובין הבדיקה הרדיוגרפית הראשונית תקבע את כשירותו של המבקש תעודה לתקופה של שלושה חדשים.
(ד) לאחר שבשמונה בדיקות רדיוגרפיות רצופות שבוצעו בפרקי זמן קבועים של כל שלושה חדשים לא נמצאו שינויים בהשוואה הרדיוגרפית הראשונית ולא נתגלו סימנים המעידים על התפשטות מחלה, ליקוי או פגם - ניתן לקבוע כי המחלה, הליקוי או הפגם התרפאו או הם בלתי פעילים.
2.11 מחלות מעיים וקיבה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה מתישה עם ליקוי רציני בתפקוד של מערכת הקיבה והמעיים.
(ב) המבקש אינו סובל מהתערבות כירורגית במערכת העיכול או מעבר רפואי העלול לגרום לאובדן פתאומי של כושר בטיסה ובמיוחד מכל עצירות שמקורה בהצרה או בלחץ במערכת העיכול.
(ג) למבקש אין בקע בהפשעה או במקום אחר.
2.12 מצב לאחר ניתוח מעברי המרה או מערכת העיכול (תיקון: תשמ"ח)
מבקש, שבניתוח דרכי המרה או של מערכת העיכול נכרת או הוטה חלקית או כללית אחד האברים האמורים, ייפסל מלקבל תעודה, אלא אם כן רופא המינהל קבע, לאחר שעיין בפרטי הניתוח כפי שהומצאו לו מטעם בית החולים בו בוצע הניתוח, כי לניתוח אין השפעה העלולה להביא את המבקש למצב של אובדן פתאומי של כושרו בטיסה.
2.13 הפרעות מטבוליות (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מהפרעות מטבוליות, תזונתיות או מהפרעות במערכת בלוטות הפרשה פנימיות, העלולות להפריע לו להפעלה בטוחה של כלי טיס.
2.14 סכרת (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל מסכרת מאוזנת ללא תרופות ייחשב ככשיר מבחינה רפואית.
2.15 טחול (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל בקביעות מהגדלה בולטת או בינונית של הטחול.
2.16 קשרי לימפה ומחלות דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל בצורה כרונית מהגדלה של קשרי הלימפה וממחלות דם.
2.17 מחלות כליות ודרכי השתן (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין סימנים של מחלת כליות.
(ב) המבקש אינו סובל ממחלות מעברי השתן וממחלות אברי המין; מחלה זמנית תביא לפסילה זמנית בלבד.
(ג) שתן המבקש נקי מאלמנטים שנקבעו כפתולוגיים.
2.18 טיפול כירורגי בכליות (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש חפשי מכל תולדה של מחלה או של טיפול כירורגי בכליות ובדרכי השתן העלולים להביאו לאובדן כושר פתאומי ובמיוחד מכל הפרעה שמקורה בהצרה או בלחץ בכליות ובדרכי השתן.
(ב) מקרה של כריתת כליה שאינה מלווה בלחץ דם גבוה או באורמיה לא יפסול את המבקש, בהכרח, מלקבל תעודה.
(ג) מבקש שבניתוח בדרכי השתן נכרת או הוטה, כללית או חלקית, אחד מאברי מערכת דרכי השתן - ייפסל מלקבל תעודה רפואית, אלא אם כן רופא המינהל קבע, לאחר שעיין בפרטי הניתוח כפי שהומצאו לו מטעם בית החולים בו בוצע הניתוח, כי לניתוח אין השפעה העלולה להביא את המבקש למצב של אובדן פתאומי של כושרו בטיסה.
2.19 עגבת (תיקון: תשמ"ח)
מבקש שהיה חולה אי פעם בעגבת יידרש להוכיח לשביעות רצונו של רופא המינהל כי קיבל טיפול נאות במחלה וכי המחלה התרפאה כליל.
2.20 מחלות נשים והריון (תיקון: תשמ"ח)
בנוסף לאמור בתוספת זו - מבקשת אינה סובלת מהפרעות וסת שאינן ניתנות לריפוי המגבילות את כושרה והעלולות להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס.
2.21 גמר הריון (תיקון: תשמ"ח)
בנוסף לאמור בתוספת זו - מבקש לאחר לידה, הפסקת הריון או ניתוח גניקולוגי לא תשמש בתפקידיה בהתאם לרשיון שבידה אלא לאחר שרופא המינהל או ועדה רפואית בדקו אותה ומצאו שהיא כשירה לשמש בתפקידה על פי הרשיון.
2.22 מחלות עצמות ושרירים (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה פעילה או מוגבלת של העצמות, הפרקים, השרירים או הגידים או מכל תוצאה פיזית של מום מלידה או מום שנרכש.
(ב) מבקש הסובל מתוצאות פונקציונליות של חבלה או ליקוי בעצמות, פרקים, בשרירים או בגידים או מפגמים אנטומיים מסויימים שאין בהם כדי להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס בכל גובה שהוא ובמשך טיסה ממושכת או קשה, לא ייפסל בהכרח מלקבל תעודה.
2.23 אוזניים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש חפשי מהפגמים האלה:
(1) מחלה חדה או כרונית של האוזן הפנימית או של האוזן התיכונה;
(2) נקב של תוף האוזן שלא נרפא; מבקש הסובל מנקב יבש או בודד ממקור שאינו מידבק - לא ייפסל בהכרח מלקבל תעודה;
(3) סתימה תמידית של חצוצרות השמע;
(4) הפרעות תמידיות של מנגנון המבוך; מצבי הפרעה זמניים עשויים לפסול את המבקש באורח זמני בלבד.
2.24 אף וחלל הפה (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש כניסת אויר חופשית דרך האף בשני הנחיריים.
(ב) למבקש אין עיוות צורה רציני או ליקוי רציני, חד או כרוני, של חלל הפה או של דרכי הנשימה העליונים.
(ג) המבקש אינו סובל מליקוי בדיבור או מגמגום.
פרק 3 - דרישות רפואיות של כושר ראייה (סוג 1)
(תיקון: תשמ"ח)
3.1 דרישות כושר ראייה (תיקון: תשמ"ח)
(א) פעולת העיניים תהיה תקינה.
(ב) למבקש לא יהיה ליקוי פעיל או בלתי פעיל או ליקוי כרוני בכל אחת מעיניו העלול להפריע לפעולה תקינה עד כדי סיכון לבטיחות הטיס או לביצוע בטוח של תפקידיו בטיסה.
3.2 שדות הראייה של המבקש יהיו תקינים.
3.3 חדות הראייה למרחק של המבקש בכל עין בנפרד תהיה כדלקמן:
(1) ללא עדשות 6/9 (20/30/07);
(2) בעזרת עדשות - כאמור בפסקת משנה (1) בתנאי שחדות הראייה ללא עדשות לא תפחת מ-6/60 (20/2000,01) או בתנאי ששגיאת השבירה הינה בטווח של +3 דיופטריות (תיקון ספירי אקויולנטי) - (Equivalent (Spherical Error.
3.4 (א) המבקש יהיה מסוגל לקרוא עם או בלי עדשות תרשים "Chart N5" או תרשים אקויולנטי במרחק שייבחר על ידו בטווח של 30 עד 50 ס"מ ומסוגל לקרוא תרשים "N14 Chart" או תרשים שווה ערך במרחק של 100 ס"מ.
(ב) למבקש הנזקק לעדשות יש זוג משקפיים חליפי המוכן לשימוש כאשר הוא ממלא תפקידו כאיש צוות אויר.
(ג) מבקש הנזקק לעדשות למטרת עמידה בדרישות אלה ישתמש בכל שלבי הבדיקות באותו זוג עדשות.
3.5 עוצמת תאורה בבדיקות ראייה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הבדיקה תבוצע בתנאי תאורה מקובלים.
(ב) חדות הראייה תימדד באמצעות מערכת של אופטוטיפים ((Optotypes של לנדולט ((Landolt או אופטוטיפים דומים המוצבים במרחק של 5 עד 6 מטרים מהמבקש, בהתאם לשיטת בדיקה מקובלת.
3.6 זיהוי צבעים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש נדרש להוכיח את כושרו לזהות על נקלה צבעים אשר זהויים דרוש לשם ביצוע תפקידו בהתאם לרשיון או להגדר המבוקש.
פרק 4 - דרישות רפואיות לשמיעה (סוג 1) (תיקון: תשמ"ח)
4.1 חופש מפגם בשמיעה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין פגם בכושר השמיעה העלול להפריע לביצוע תפקידיו בהתאם לרשיון המבוקש.
4.2 כושר שמיעה (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין אובדן כושר שמיעה, בכל אוזן בנפרד, העולה על 35 דציבל בכל אחת מהתדירויות 1000, 500 או 2000 הרץ, או יותר מ-50 דציבל בתדירות של 3000 הרץ.
(ב) מבקש שאובדן השמיעה שלו חמור מהמפורט בסעיף (א) יכול להיחשב ככשיר מבחינה רפואית אם:
(1) למבקש כושר שמיעה בכל אוזן בנפרד, השווה לזו של אדם בריא לגבי דיבור ואותות משואת הלחוט בטווח תדירויות 600 עד 4800 הרץ וזאת על רקע אקוסטי השווה לזה הקיים בתא הטייס בשעת טיסה;
(2) למבקש כושר שמיעה בשתי אוזניו לגבי שיחה רגילה בחדר שקט (שהרעש בו פחות מ- 50 דציבל), כאשר הבודק נמצא מאחורי גבו במרחק שני מטרים ממנו.
(ג) המבקש ייחשב ככשיר מבחינה רפואית אם הוא בעל כושר שמיעה כמפורט בסעיפים (א) ו-(ב) גם אם הבדיקות נערכו בשיטות אחרות מאלו המפורטות בהן.
פרק 5 - דרישות רפואיות כלליות (סוג 2) (פרקים 7-5) (תיקון: תשמ"ח)
5.1 מחלה גופנית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין פגמים מולדים או נרכשים, נכות פעילה או בלתי פעילה, חדה או כרונית, מצב לאחר פציעה, חבלה או תוצאת לוואי של ניתוח העלולים לפגוע בכושרו להפעיל בבטיחות כלי טיס באויר בתנאי טיסה רגילים.
5.2 מחלה התקפית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין כל מחלה או נכות העלולים להביאו פתאום למצב בו לא יהיה מסוגל להפעיל בצורה בטוחה כלי טיס.
5.3 ליקוי נפשי (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או לעברו הרפואי אינם מצביעים על קיום ליקויים העלולים להביאו למצב בו לא יהיה מסוגל להפעיל בבטיחות ובבטחון את הזכויות, ולמלא את החובות, בהתאם לרשיון או להגדר המבוקשים, כגון בכל אחד ממצבים אלה:
(1) מצב פסיכוטי פעיל או ברמיסיה;
(2) אלכוהוליזם או התמכרות לסמים;
(3) אישיות בלתי יציבה (בעיות הסתגלות);
(4) כל ליקוי נפשי אחר על רקע תסמונת אורגנית.
5.4 מחלת כפיון ומערכת העצבים (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או עברו הרפואי אינם מצביעים על אחת מאלה:
(1) מחלה מתקדמת או יציבה של מערכת העצבים אשר תוצאותיה עלולות להפריע להפעיל בבטיחות ובבטחון את כלי הטיס;
(2) מחלת כפיון בכל צורותיה;
(3) התקפי איבוד ההכרה חסרי הסבר רפואי משביע רצון;
(4) הפרעות במערכת העצבים.
5.5 חבלה בראש (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מחבלה בראשו אשר תוצאותיה עלולות להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס.
5.6 מחלות לב וכלי דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין מום מולד או נרכש במערכת הלב וכלי הדם העלולים להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס.
(ב) עברו הרפואי של המבקש אינו מצביע על אוטם שריר הלב.
(ג) התופעות המפורטות להלן לא תבאנה בהכרח, לפסילת המבקש מלקבל תעודה:
(1) אי סדירות קצב נשימתי ((Respiratory Arrhythmia;
(2) הופעה מדי פעם של פעימות אקסטרא-טיסטולות הנעלמות תוך תרגול מתאים;
(3) דופק מהיר כתוצאה מהתרגשות או פעילות;
(4) דופק איטי שאינו קשור בחסם פרוזדורי חדרי ((Atrio Ventricular Block.
(ד) בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית תהווה חלק בלתי נפרד מבדיקות הלב שעל המבקש לעמוד בהן במקרים הבאים:
(1) לצורך קבלת רשיון או הגדר;
(2) לצורך חידוש זכויות של רשיון או הגדר לאחר גיל ארבעים שנה;
(3) לצורך חידוש זכויות רשיון או הגדר - אחת לחמש שנים כשגיל המבקש עד ארבעים, ואחת לשנתיים כשגיל המבקש מעל ארבעים שנה;
(4) בעת בדיקות חוזרות בכל מקרה של ספק של מבקש שגילו מעל ארבעים שנה.
(ה) אין בכוחה של בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית שגרתית ללא בדיקות קליניות משלימות של מערכת הלב וכלי הדם כדי לפסול את המבקש.
5.7 לחץ דם ומחזור דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי של המבקש יהיה תקין.
(ב) המבקש אינו לוקח סמים לויסות לחץ דם גבוה, פרט לאותם סמים אשר לפי חוות דעת רופא המינהל אין בהם כדי להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס.
(ג) למבקש אין הפרעה משמעותית במבנה או בתפקוד של מערכת כלי הדם.
5.8 דרכי הנשימה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש חופשי מליקוי תפקודי חד וממחלה פעילה של הריאות, הבינה ((Mediastinum או הצדר ((Pleura. בכל מקרה של ספק, על הרופא הבודק להיעזר בבדיקת רנטגן לצורך האבחנה.
(ב) בדיקה רדיוגרפית של החזה תבוצע כחלק מהבדיקה המקורית של המבקש ותחזור לאחר מכן תקופתית, לפי הענין.
5.9 בית החזה (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל מאחת ממחלות דרכי הנשימה או מהתופעות המפורטות להלן ייפסל מלקבל תעודה:
(1) פגם נרחב בדופן החזה עם תמט בית החזה;
(2) ירידה בנפח הנשימה בגבהים בעקבות מצב שלאחר ניתוח ריאה;
(3) גנחת הריאה ((Pulmomary Emphysema.
5.10 שחפת (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל משחפת פעילה של הריאות.
(ב) ליקויים סמויים או בלתי פעילים שהתרפאו הידועים כשחפתיים או אשר הם לכאורה שחפתיים במקורם - אין בהם כדי להביא בהכרח לפסילתו של המבקש.
5.11 מחלות מעיים קיבה ובקע (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה מתישה עם ליקוי רציני בתיפקוד של מערכת הקיבה והמעיים.
(ב) המבקש אינו סובל מהתערבות כירורגית במערכת העיכול או מעבר רפואי העלול לגרום לאובדן פתאומי של כושר בטיסה ובמיוחד מכל עצירות שמקורה בהצרה או בלחץ.
(ג) למבקש אין בקע במפשעה או במקום אחר, אלא אם רופא המינהל קבע שעל המבקש להשתמש בתמיכה המתאימה היטב.
5.12 מצב לאחר ניתוח מעברי המרה או מערכת העיכול (תיקון: תשמ"ח)
מבקש שבניתוח של דרכי המרה או של מערכת העיכול נכרת או הוטה חלקית או כללית אחד מהאברים האמורים, ייפסל מלקבל תעודה, אלא אם כן רופא המינהל קבע, לאחר שעיין בפרטי הניתוח כפי שהומצאו לו מטעם בית החולים בו בוצע הניתוח, כי לניתוח אין השפעה העלולה להביא את המבקש למצב של אבדן פתאומי של כושרו בטיסה.
5.13 הפרעות מטבוליות (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מהפרעות מטבוליות, מהפרעות תזונתיות או מהפרעות במערכת בלוטות הפרשה פנימיות, העלולות להפריע לו להפעלה בטוחה של כלי טיס.
5.14 סכרת (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל מסכרת מאוזנת ללא תרופות ייחשב ככשיר מבחינה רפואית.
5.15 קשרי לימפה (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל בצורה ניכרת מהגדלה של קשרי הלימפה - ייפסל מלקבל תעודה רפואית.
5.16 מחלות כליות ודרכי השתן (תיקון: תשמ"ח)
(א) שתן המבקש יהא נקי מאלמנטים שנקבעו כפתולוגיים.
(ב) למבקש אין סימנים של מחלת כליות.
(ג) המבקש אינו סובל ממחלות מעברי השתן וממחלות אברי המין; מחלה זמנית תביא לפסילה זמנית בלבד.
(ד) המבקש חפשי מכל תולדה של מחלה או טיפול כירורגי בכליות ובדרכי השתן העלולים להביא לאובדן כושר פתאומי ובמיוחד מכל הפרעה שמקורה בהצרה או בלחץ.
(ה) מקרה של כריתת כליה שאינה מלווה בלחץ או באורמיה לא יפסול את המבקש, בהכרח, מלקבל תעודה רפואית.
(ו) מבקש שבניתוח במערכת דרכי השתן נכרת או הוטה, כללית או חלקית, אחד מאברי המערכת ייפסל מלקבל תעודה רפואית, אלא אם כן רופא המינהל קבע, לאחר שעיין בפרטי הניתוח כפי שהומצאו לו מטעם בית החולים בו בוצע הניתוח, כי לניתוח אין השפעה העלולה להביא את המבקש למצב של אובדן פתאומי של כושרו בטיסה.
5.17 עגבת (תיקון: תשמ"ח)
מבקש שהיה חולה אי פעם בעגבת יידרש להוכיח לשביעות רצונו של רופא המינהל כי קיבל טיפול נאות במחלה וכי המחלה התרפאה כליל.
5.18 מחזור חדשי (תיקון: תשמ"ח)
בנוסף על האמור בתוספת זו - מבקשת תהיה חפשית מהפרעות במחזור החדשי, ומהפרעות אשר אינן מגיבות לטיפול והעלולות להוות סכנה לבטיחות טיסה.
5.19 הריון (תיקון: תשמ"ח)
בנוסף על האמור בתוספת זו - הריון או חשד להריון יפסול את המבקשת, זמנית, מלקבל רשיון עד לגמר ההריון כאמור בסעיף 5.20.
5.20 גמר הריון (תיקון: תשמ"ח)
מבקש לאחר לידה, הפסקת הריון או ניתוח גניקולוגי, לא תשתמש בתפקידיה בהתאם לרשיון שבידה אלא לאחר שנבדקה על ידי רופא המינהל או ועדה רפואית ונמצאה כשירה לשמש בתפקידיה על פי הרשיון.
5.21 מחלת עצמות ושרירים (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה פעילה או מוגבלת של העצמות, הפרקים, השרירים או הגידים או מכל תוצאה פיזית של מום מלידה או מום שנרכש.
(ב) מבקש הסובל מתוצאות פונקציונליות של חבלה או ליקוי בעצמות, פרקים, שרירים או גידים או מפגמים אנטומיים מסויימים שאין בהם כדי להפריע להפעלה בטוחה של כלי טיס, לא ייפסל בהכרח מלקבל תעודה.
5.22 אוזניים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש חפשי מהפגמים האלה:
(1) מחלה חדה או כרונית של האוזן הפנימית או של האוזן התיכונה;
(2) הפרעות תמידיות של מנגנון המבוך;
מצבי הפרעה זמניים עשויים לפסול את המבקש באורח זמני בלבד.
5.23 אף וחלל הפה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין עיוות צורה רציני או ליקוי רציני, חד או כרוני, של חלל הפה או של דרכי הנשימה העליונים.
פרק 6 - דרישות רפואיות של כושר ראייה - (סוג 2) (תיקון: תשמ"ח)
6.1 דרישות כושר ראיה (תיקון: תשמ"ח)
(א) פעולת העיניים תהיה תקינה.
(ב) למבקש לא יהיה ליקוי פעיל או בלתי פעיל או ליקוי כרוני בכל אחת מעיניו העלול להפריע לפעולה תקינה עד כדי סיכון לבטיחות הטיסה או לביצוע בטוח של תפקידי המבקש בטיסה.
(ג) שדות הראייה של המבקש יהיו תקינים.
(ד) חדות הראיה של המבקש בכל עין תהיה כדלקמן:
(1) ללא עדשות 6/12 (05, 20/40);
(2) בעזרת עדשות - כאמור בפסקת משנה (1), בתנאי שהמבקש הנזקק לעדשות ישתמש בהן בעת מילוי תפקידיו לפי הרשיון וההגדר המתאימים ובתנאי שיימצא בהישג ידו זוג משקפיים חלופי המוכן לשימוש כאשר, הוא ממלא תפקיד כאיש צוות אויר.
(ה) המבקש יהיה מסוגל לקרוא, עם או בלי עדשות, תרשים "N5 Chart" או תרשים אקויולנטי במרחק שייבחר על ידו בתחום של 30 עד 50 ס"מ.
(ו) מבקש הנזקק לעדשות למטרת עמידה בדרישות אלה ישתמש בכל שלבי הבדיקות באותו זוג עדשות.
6.2 עוצמת תאורה בבדיקות ראייה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הבדיקה תבוצע בתנאי תאורה מקובלים.
(ב) חדות הראייה תימדד באמצעות של אופטוטיפים ((Optotypes של לנדולט ((Landolt או אופטוטיפים דומים המוצבים במרחק של 5 עד 6 מטרים מהמבקש, בהתאם לשיטת בדיקה בתנאי תאורה מקובלים.
6.3 זיהוי צבעים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש נדרש להוכיח את כושרו לזהות על נקלה צבעים אשר זהויים דרוש לשם ביצוע תפקידו בהתאם לרשיון או להגדר המבוקש. סעיף זה אינו חל על המבקש הגדר דאון.
פרק 7 - דרישות רפואיות לשמיעה - (סוג 2) (תיקון: תשמ"ח)
7.1 חופש מפגם בשמיעה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין כל פגם בכושר השמיעה העלול להפריע לביצוע בטוח של תפקידיו בהתאם לרשיון המבוקש.
7.2 כושר שמיעה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש כושר שמיעה בשתי אוזניו לגבי שיחה רגילה בחדר שקט (שהרעש בו פחות מ-50 דציבל) כאשר הבודק נמצא מאחורי גבו במרחק של שני מטרים ממנו.
פרק 8 - דרישות רפואיות כלליות - (סוג 3) (פרקים 10-8) (תיקון: תשמ"ח)
8.1 מחלה גופנית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין פגמים מולדים או נרכשים, נכות פעילה או בלתי פעילה, חדה או כרונית, מצב לאחר פציעה, חבלה או תוצאת לוואי של ניתוח העלולים לפגוע בכושרו לבצע בבטיחות את תפקידיו.
8.2 מחלה התקפית (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין מחלה או נכות העלולים להביאו פתאום למצב בו לא יהיה מסוגל לבצע את תפקידו בבטיחות.
8.3 ליקוי נפשי (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או לעברו הרפואי אינם מצביעים על קיום ליקויים העלולים להביאו למצב בו לא יהיה מסוגל להפעיל בבטיחות ובבטחון את הזכויות ולמלא בבטיחות את החובות, בהתאם לרשיון או להגדר המבוקשים, כגון כל אחד ממצבים אלה:
(1) מצב פסיכוטי פעיל או ברמיסיה;
(2) אלכוהוליזם או התמכרות לסמים;
(3) אישיות בלתי יציבה (בעיות הסתגלות);
(4) כל ליקוי נפשי אחר על רקע תסמונת אורגנית.
8.4 מחלת כפיון ומערכת העצבים (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
האבחנה הקלינית המתייחסת למצב המבקש או עברו הרפואי אינם מצביעים על אחת מאלה:
(1) מחלה מתקדמת או יציבה של מערכת העצבים אשר תוצאותיה עלולות להפריע להפעיל בבטיחות ובבטחון את תפקידיו;
(2) מחלת הכפיון בכל צורותיה;
(3) התקפי איבוד-הכרה חסרי הסבר רפואי משביע רצון;
(4) הפרעות במערכת העצבים.
8.5 חבלה בראש (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מחבלה בראשו אשר תוצאותיה עלולות להפריע לו לביצוע בטוח של תפקידיו.
8.6 מחלות לב וכלי דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין מום מולד או נרכש במערכת הלב וכלי הדם העלולים להפריע לביצוע בטוח של תפקידיו.
(ב) מבקש שהחלים בצורה משביעת רצון מאוטם שריר הלב (Myocardial (Infarction יכול להתקבל ככשר.
(ג) התופעות המפורטות להלן לא תבאנה, בהכרח, לפסילת המבקש מלקבל תעודה:
(1) אי סדירות קצב נשימתי ((Respiratory Arrhythmia;
(2) הופעה מידי פעם של פעימות לב הנעלמות תוך תרגול מתאים;
(3) דופק מהיר כתוצאה מהתרגשות או פעילות;
(4) דופק איטי שאינו קשור בחסם פרוזדורי חדרי (Atrio Ventricular (Block.
(ד) בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית תהווה חלק בלתי נפרד מבדיקות הלב שעל המבקש לעמוד בהם במקרים אלה:
(1) לצורך קבלת רשיון או הגדר;
(2) לצורך חידוש זכויות של רשיון או הגדר בפעם הראשונה אחרי גיל ארבעים שנה;
(3) לצורך חידוש זכויות רשיון או הגדר - אחת לחמש שנים כשגיל המבקש עד ארבעים שנה, ואחת לשלוש שנים כשגילו מעל לארבעים שנה.
(4) בעת בדיקות חוזרות, בכל מקרה של ספק, לפי הענין.
(ה) אין בכוחה של בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית שגרתית ללא בדיקות קליניות משלימות של מערכת הלב וכלי הדם כדי לפסול את המבקש.
8.7 לחץ דם ומחזור דם (תיקון: תשמ"ח)
(א) לחץ דם טיסטולי ודיאסטולי יהיה תקין.
(ב) המבקש אינו לוקח סמים לוויסות לחץ דם גבוה, פרט לאותם סמים אשר לפי דעת רופא המינהל אין בהם כדי להפריע לביצוע בטוח של תפקידיו.
8.8 כלי דם (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין הפרעה משמעותית במבנה או בתפקוד של מערכת כלי הדם.
8.9 דרכי הנשימה (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש חפשי מליקוי תפקודי חד וממחלה פעילה של הריאות, הבינה ((Mediastrum או הצדר ((Pleura. בכל מקרה של ספק, על הרופא הבודק להעזר בבדיקת רנטגן לצורך האבחנה.
(ב) בדיקה רדיוגרפית של החזה תבוצע כחלק מהבדיקה המקורית של המבקש ותחזור לאחר מכן תקופתית, לפי הענין.
(ג) מבקש הסובל מאחת ממחלות דרכי הנשימה או מהתופעות המפורטות בסעיף 5.9(ג) לעיל, ייפסל מלקבל תעודה.
(ד) במקרה של אפיזודה ריאתית ייפסל המועמד רק אם קיימים ממצאים קליניים.
8.10 ליקוי בלתי פעיל (תיקון: תשמ"ח)
(א) ליקויים סמויים או בלתי פעילים שהתרפאו הידועים כשחפתיים אשר הם לכאורה שחפתיים במקורם - אין בהם כדי להביא בהכרח לפסילתו של המבקש.
(ב) בהעדר תסמונת קלינית המטילה ספק באשר למידת הפעילות של מחלה, ליקוי או פגם - ייפסל המבקש זמנית לתקופה של שלושה חדשים לפחות מיום הבדיקה בה נתגלה הליקוי.
(ג) השוואה בין הבדיקה הרדיוגרפית שנלקחה בתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב) ובין הבדיקה הרדיוגרפית הראשונית, תקבע את כשירותו של המבקש לקבל תעודה לתקופה של שלושה חדשים.
(ד) לאחר שבשמונה בדיקות רדיוגרפיות רצופות, אשר בוצעו בפרקי זמן קבועים של כל שלושה חדשים, לא נמצאו שינויים בהשוואה לבדיקה הרדיוגרפית הראשונית ולא נתגלו סימנים המעידים על התפשטות המחלה, ניתן לקבוע כי המחלה, הליקוי או הפגם התרפאו או הם בלתי פעילים.
8.11 מחלות מעיים קיבה ובקע (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה מתישה עם ליקוי בתפקוד של מערכת הקיבה והמעיים.
(ב) המבקש אינו סובל מהתערבות כירורגית במערכת העיכול או מעבר רפואי העלול לגרום לאובדן פתאומי של כושר ובמיוחד מכל עצירות שמקורה בהצרה או בלחץ במערכת העיכול.
(ג) למבקש אין בקע במפשעה או במקום אחר, אלא אם רופא המינהל קבע שעל המבקש להשתמש בתמיכה המתאימה היטב.
8.12 הפרעות מטבוליות (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מהפרעות מטבוליות, מהפרעות תזונתיות או מהפרעות במערכת בלוטות הפרשה פנימיות, העלולות להפריע להפעלה בטוחה של תפקידיו.
8.13 סכרת (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל מסכרת מאוזנת ללא תרופות ייחשב ככשיר מבחינה רפואית.
8.14 קשרי לימפה (תיקון: תשמ"ח)
מבקש הסובל בצורה ניכרת מהגדלה של קשרי הלימפה ייפסל מלקבל תעודה רפואית.
8.15 מחלות כליות ודרכי השתן (תיקון: תשמ"ח)
(א) שתן המבקש יהא נקי מאלמנטים שנקבעו כפתולוגיים.
(ב) למבקש אין סימן של מחלת כליות.
(ג) המבקש אינו סובל ממחלות מעברי השתן וממחלות אברי המין.
מחלה זמנית תביא לפסילה זמנית בלבד.
8.16 ניתוח בכליות ודרכי השתן (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש חפשי מכל תולדה של מחלה או טיפול כירורגי בכליות או בדרכי השתן העלולים להביא לאובדן כושר פתאומי ובמיוחד מכל הפרעה שמקורה בהצרה או בלחץ בכליות ובדרכי השתן.
(ב) מקרה של כריתת כליה שאינה מלווה בלחץ דם גבוה או באורמיה לא יפסול את המבקש בהכרח מלקבל תעודה רפואית.
8.17 עגבת (תיקון: תשמ"ח)
(א) מבקש שהיה חולה אי פעם בעגבת יידרש להוכיח לשביעת רצונו של רופא המינהל כי קיבל טיפול נאות במחלה וכי המחלה התרפאה כליל.
8.18 מחלות עצמות ושרירים (תיקון: תשמ"ח)
(א) המבקש אינו סובל ממחלה פעילה או מוגבלת של העצמות, הפרקים, השרירים או הגידים או מכל תוצאה פיזית של מום מלידה או מום שנרכש.
(ב) מבקש הסובל מתוצאות פונקציונליות של חבלה או ליקוי בעצמות, בפרקים, בשרירים או בגידים או מפגמים אנטומיים מסויימים שאין בהם כדי להפריע לביצוע בטוח של תפקידיו, לא ייפסל בהכרח מלקבל תעודה.
8.19 אוזניים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש חפשי מהפגמים האלה:
(1) מחלה חדה או כרונית של האוזן הפנימית או האוזן התיכונה;
(2) הפרעות תמידיות של מנגנון המבוך; מצבי הפרעה זמניים עשויים לפסול את המבקש באורח זמני בלבד.
8.20 אף וחלל הפה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין עיוות צורה רציני או ליקוי רציני, חד או כרוני, של חלל הפה או של דרכי הנשימה העליונים.
8.21 ליקוי בדיבור (תיקון: תשמ"ח)
המבקש אינו סובל מליקוי בדיבור או מגמגום.
8.22 מחזור חדשי (תיקון: תשמ"ח)
בנוסף על האמור בתוספת זו - מבקשת הסובלת מהפרעות חמורות במחזור החדשי אשר אינן מגיבות לטיפול והעלולות לסכן את בטיחות הטיסה, תיפסל מלקבל תעודה רפואית.
פרק 9 - דרישות רפואיות של כושר ראייה - (סוג 3)
(תיקון: תשמ"ח)
9.1 דרישות כושר ראייה (תיקון: תשמ"ח)
(א) פעולת העיניים של המבקש תהיה תקינה.
(ב) למבקש לא יהיה ליקוי פעיל או בלתי פעיל או ליקוי כרוני בכל אחת מעיניו העלול להפריע לפעולה תקינה עד כדי סיכון לבטיחות הטיסה או לביצוע בטוח של תפקידי המבקש בטיסה.
(ג) שדות הראייה של המבקש יהיו תקינים.
(ד) חדות הראייה למרחק של המבקש, בכל עין בנפרד, תהיה כדלקמן:
(1) ללא עדשות 6/9 (20/30/07);
(2) בעזרת עדשות - כאמור בפסקת משנה (1) בתנאי שחדות הראייה ללא עדשות לא תפחת מ-6/60 (20/2000,01) או בתנאי ששגיאת השבירה הינה בטווח של 3 + דיופטריות (תיקון ספירי אקויולנטי) (Equivalent Spherical (Error.
(ה) המבקש יהיה מסוגל לקרוא, עם או בלי עדשות, תרשים "N5 Chart" או תרשים אקויולנטי במרחק שייבחר על ידו בטווח של 30 עד 50 ס"מ ומסוגל לקרוא תרשים "N14 Chart" או תרשים שווה ערך ממרחק של 100 ס"מ.
(ו) למבקש הנזקק לעדשות יש זוג משקפיים חלופי המוכן לשימוש כאשר הוא ממלא תפקידו כמפקח על תנועה אוירית.
(ז) מבקש הנזקק לעדשות למטרת עמידה בדרישות אלה ישתמש בכל שלבי הבדיקות באותו זוג עדשות.
9.2 עוצמת תאורה בבדיקת ראייה (תיקון: תשמ"ח)
(א) הבדיקה תבוצע בתנאי תאורה מקובלים.
(ב) חדות הראייה תימדד באמצעות מערכת של אופטוטיפים ((Optotypes של לנדלוט ((Landolt או אופטוטיפים דומים המוצבים במרחק של 5 עד 6 מטרים מהמבקש, בהתאם לשיטת בדיקה מקובלת.
9.3 זיהוי צבעים (תיקון: תשמ"ח)
המבקש נדרש להוכיח את כושרו לזהות על נקלה צבעים אשר זיהויים דרוש לשם ביצוע תפקידו בהתאם לרשיון או להגדר מבוקש.
פרק 10 - דרישות רפואיות לשמיעה - (סוג 3) (תיקון: תשמ"ח)
10.1 חופש מפגם בשמיעה (תיקון: תשמ"ח)
למבקש אין כל פגם בכושר השמיעה העלול להפריע לביצוע בטוח של תפקידיו בהתאם לרשיון המבוקש.
10.2 כושר שמיעה (תיקון: תשמ"ח)
(א) למבקש אין אובדן כושר שמיעה, בכל אוזן בנפרד, העולה על 35 דציבל בכל אחת מהתדירויות 1000, 500 או 2000 הרץ, או יותר מ-50 דציבל בתדירות של 3000 הרץ.
(ב) מבקש שאובדן השמיעה שלו חמור מהמפורט בפסקה (א) יכול להחשב ככשיר מבחינה רפואית אם:
(1) למבקש כושר שמיעה בכל אוזן בנפרד השווה לזו של אדם בריא לגבי דיבור ואותות משואת אלחוט בטווח תדירויות 600 עד 4800 הרץ, וזאת, על רקע אקוסטי השווה לזה הקיים בתא הטייס בשעת טיסה;
(2) למבקש כושר שמיעה בשתי אוזניו לגבי שיחה רגילה בחדר שקט (שהרעש בו פחות מ-50 דציבל), כאשר הבודק נמצא מאחורי גבו במרחק שני מטרים ממנו).
(ג) המבקש ייחשב ככשיר מבחינה רפואית אם הוא בעל כושר שמיעה כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) גם אם הבדיקות נערכו בשיטות אחרות מאלו המפורטות בהן.
פרק 11 - טבלאות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ד, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ה)

11.1 טבלת דרישות רפואיות לקבלת תעודה רפואית (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ד, תשנ"ט, תשס"ה)
דרישות רפואיות לתעודה רפואית לדרגת בריאות
סוג

כללית

III II I

ראיה

III II I

שמיעה

III II Iסוג תעודה

סוג הרישיון
וההגדר
הפרק בתוספת הראשונה

2 5 8

3 6 9

4 7 10
רפואית
מונפקת

טייס מתלמד

X
X
X
II

טייס פרטי

X
X
X
II

טייס פרטי*


הגדר מכשירים


X

X

X

II

טייס חקלאי

X
X
X
I

טייס מסחרי

X
X
X
I

טייס תובלה
נתיבי אוויר


X

X

X

I

טייס דאון

X
X
X
II

טייס בלון
מאויש ומצנח ממונע


X

X

X

II

טכנאי טיס

X
X
X
I

מפקח על תנועה אווירית


X

X

X

III* הערה: דרגות ראייה ושמיעת 1 ו-2 זהות.
** תקופת תוקף מרבית של התעודה בחודשים, לטייס מפקד המחזיק ברשיון טייס
תובלה - נתיבי אויר, שמלאו לו 60 שנים, כמפורט בתקנה 21א, תהא ארבעה חודשים.
11.2 טבלת תדירות בדיקות וסוגי בדיקות לכל דרגת בריאות (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ד, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ה)

סוגי בדיקות

בדיקה גופנית
כללית
בדיקות
ראייה
בדיקת שמיעה
(קול, דיבור)
בדיקת שמיעה
(אודיומטריה)
א.ק.ג
במנוחה
א.ק.ג.
במאמץ
צילום חזה
בדיקות
דם
בדיקות
שתן

1. דרגת בריאות 1
א. עד גיל 40
כל 12 חדשים
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
חקלאי 6 חדשים
בכל
בדיקה
בכל בדיקה
בדיקה ראשונה
וכל 5 שנים*
בכל
בדיקה

*
בדיקה ראשונה
וכל 5 שנים
כל בדיקה
כל בדיקה
ב. מעל גיל 40
כל 6 חדשים
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
בכל
בדיקה
בכל בדיקה
בדיקה
ראשונה
וכל 3 שנים
בכל בדיקה
*

בדיקה
ראשונה
וכל 5 שנים
כל בדיקה
כל בדיקה

2. דרגת בריאות 2
א. עד גיל 40
כל שנתיים
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
בכל
בדיקה
בכל בדיקה
-
בדיקה ראשונה וכל שנתיים
-
בדיקה
ראשונה
בדיקה ראשונה
כל בדיקה
ב. מעל גיל 40
כל שנה
בכל בדיקה
בכל בדיקה
-
בדיקה ראשונה וכל שנתיים
-
בדיקה
ראשונה
בדיקה
ראשונה
כל בדיקה

3. דרגת בריאות 3
א. עד גיל 40
כל שנה
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
בכל
בדיקה
בכל בדיקה
בדיקה ראשונה וכל 5 שנים
בדיקה ראשונה וכל 5 שנים
-
-
בדיקה ראשונה וכל 5 שנים
כל בדיקה
ב. מעל גיל 40
כל שנה
בדיקה ראשונה
בדיקה חוזרת
בכל בדיקה
כל בדיקה
בדיקה ראשונה
וכל 5 שנים
בדיקה ראשונה וכל 3 שנים
-
-
בדיקה ראשונה וכל 3 שנים
כל בדיקה


בדיקה תקופתית לנבדק בריא לכאורה, אם נתקיימו בו 2 גורמי סיכון לפחות מתוך הגורמים הבאים:
1. ערכי רמת כולסטרול בדם מעל 240 מ"ג %;
2. ערכי לחץ דם 90 / 160 ;
3. עישון או תולדות עישון מעל 10 שנים;
4. מחלת עורקים כלילית של אחד מבני משפחתו שהחלה לפני שהגיע לגיל 55.
תוספת שניה - תוספת שמינית3
(תיקון: תשמ"ט)

התוספת הששית
(תקנה 12)
חלק א'
עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, או לפי החיקוקים הבאים:
(1) פקודת החוק הפלילי, 1936;
(2) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), התשי"ב-1952;
(3) חוק לתיקון דיני העונשין (תקיפת שוטרים), התשי"ב-1952;
(4) חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), התשי"ז-1957;
(5) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות), התשכ"ב-1962;
(6) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), התשכ"ג-1963;
(7) חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ד-1964;
(8) חוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב בלי רשות), התשכ"ד-1964;
(9) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) (נוסח משולב), התשל"ג-1973.
חלק ב'
(א) העבירות הבאות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) עבירות של סכסוכי עבודה (סעיפים 164-163);
(2) עבירות של ריבוי נישואין (סעיפים 174א183-);
(3) עבירות של השחתת מודעות (סעיף 195);
(4) עבירות של השחתת פני מקרקעין (סעיף 196);
(5) עבירות של הפרעה לבחירות (סעיף 197).
(6) עבירות של הפסקת הריון (סעיפים 312-321);
(7) עבירות של טענת נישואין במרמה (סעיף 359);
(8) עבירות קלות (סעיפים 496-489).
(ב) עבירות מקבילות לעבירות המנויות בפיסקה (א), לפי חיקוקים מוקדמים יותר.
תוספת שביעית (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט)
(תקנה 185א)
טבלת שעות הדרכה מזעריות הדרושות לקבלת הגדר נוסף על אוירון זעירהגדר אוירון
זעיר מקבוצה
או בעל גלגל
זנב
הגדר אוירון
זעיר מקבוצה
או בעל גלגל
חרטום
הגדר אוירון
זעיר מקבוצה
או בעל שפמון (קנרד)
הגדר אוירון
זעיר
מקבוצה ב'


1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1. גלגל זנב
4 3 2 1 1
6 4 2 1 1
6 5 3 2 2
8 6 5 5 5

2. גלגל אף
6 4 2 2 1
4 3 2 1 1
6 5 3 2 2
8 6 5 5 5

3. שפמון
6 5 3 2 2
6 5 3 2 2
4 3 2 1 1
8 6 5 5 5

4. פונדולר
8 6 5 5 5
8 6 5 5 5
8 6 6 5 5
4 2 2 1 1

1. טייס עם נסיון של עד 20 שעות כטייס מפקד על אוירון זעיר.
2. טייס עם נסיון של 50 - 21 שעות כטייס מפקד על אוירון זעיר.
3. טייס עם נסיון של 50 שעות ויותר כטייס מפקד על אוירון זעיר.
4. טייס בעל רשיון טייס פרטי רגיל עם הגדר אוירון זעיר אשר צבר לפחות 10 שעות טיסה כטייס מפקד על אוירון זעיר.
5. טייס בעל רשיון עם נסיון של 100 שעות טיסה כטייס מפקד לפחות בכלי טיס עם 5 שעות טיסה כטייס מפקד על אוירון זעיר.
תוספת שמינית (תיקון: תשמ"ט)
(תקנות 103(ג)(ד), 122(5), 122א(3), 123(5) ו-132 (ד))
טבלת הנסיון המזערי הנדרש כטייס מפקד על אוירון זעיר המבקש להטיס נוסע באוירון זעיר דו-מושבי בהתאם לסוג הרשיון והנסיון שצבר המבקש בכלי טיס אחרים
סוג הרשיון נסיון הטיסה הכללי שצבר באוירון או בהליקופטר
שבידי המבקש 50 100 150 200 250
רשיון טיס פרטי 100 50 30 15 10
רשיון טיס מסחרי - - - 15 10
רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר - - - - 10
הערה: עשר שעות טיסה כטייס מפקד בדגם אוירון זעיר כאמור בתקנה 103(ג)(2) יכול שיבואו במנין השעות המפורטות בטבלה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 510; תשמ"ב, 276, 196, 1673; תשמ"ג, 1731; תשמ"ה, 70, 1500, 1808; תשמ"ז, 579; תשמ"ח, 552, 829; תשמ"ט, 205, 1147; תש"ן, 60; תשנ"ב, 1060; תשנ"ד, 207, 900; תשנ"ה, 1400; תשנ"ו, 266; תשנ"ז, 1089; תשנ"ח, 1343; תשנ"ט, 186, 733; תשס"א, 627; תשס"ב, 336; תשס"ד, 24; תשס"ה, 543.
2 במקור לא הובאה כותרת שוליים לתקנה 205.
3 נוסח התוספות אינו מובא.
4 במקור של סעיף 1.4 לתוספת הראשונה (ק"ת תשמ"ח, 563) מופיע בסוף הסעיף ס"ק (ד).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ