אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985

תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985

תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), בהתייעצות עם הארגון המייצג את מספר החשמלאים הגדול במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית ספר להנדסאים" - בית ספר על-תיכוני להכשרת הנדסאים שהכיר בו האגף;
"בית ספר לטכנאים" - בית ספר על-תיכוני להכשרת טכנאים שהכיר בו האגף;
"המנהל" - מנהל האגף או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"האגף" - האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד העבודה והרווחה;
"חשמלאי" - בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק;
"חשמלאי חונך" - חשמלאי בעל רשיון אשר מנהל האגף הסמיכו לשמש כמדריך ומנחה בהיקלטותם של חשמלאים בעבודה במקצוע;
"יחידת הבחינות" - יחידת הבחינות של האגף;
"מגמת חשמל" - מגמת לימודים לפי הדרישות שבתכנית הבחינות, אשר מטרתה הכשרת בעלי מקצוע בעבודת חשמל;
"מיתקן חשמלי" - מיתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו;
"מתח נמוך" - מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על 1000 וולט בין המוליכים;
"מתח גבוה" - מתח ששיעורו בפעולה עולה על 1000 וולט בין המוליכים;
"מתח עליון" - מתח ששיעורו בפעולה עולה על 33,000 וולט בין המוליכים;
"עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;
"פנקס הטכנאים" - פנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד העבודה והרווחה, לרישום טכנאים והנדסאים;
"פנקס המהנדסים" - פנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.
פרק שני: רשיונות
סימן א': הוצאת רשיונות
2. בקשה למתן רשיון
(א) בקשה למתן רשיון תוגש למנהל לפי טופס שיקבע.
(ב) הבקשה תיחתם ביד המבקש לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בטופס.
(ג) לבקשה יצורפו תעודות לאימות הפרטים בטופס.
3. מתן רשיון
(א) המנהל רשאי לתת רשיון למבקש או לחדשו אם מילא המבקש אחר התנאים הקבועים בתקנות אלה.
(ב) הרשיון יהיה תקף כשהוא חתום ביד המנהל ומוחתם בחותמת בנק הדואר המאשרת תשלום האגרה הקבועה בתקנות אלה בעד הרשיון או בעד חידושו.
(ג) תקפו של הרשיון יהיה לתקופה המצויינת בו.
4. סירוב לתת רשיון
ראה המנהל שמבקש הרשיון אינו ממלא אחר התנאים לקבלת רשיון, הקבועים בתקנות אלה, יודיע על כך למבקש בכתב תוך ששים ימים מיום הגשת הבקשה.
5. חידוש הרשיון
(א) הודעה על הצורך בחידוש רשיון ישלח המנהל לבעל רשיון שלושים ימים לפני פקיעת תקפו; להודעה יצורף טופס בקשת החידוש.
(ב) בעל רשיון המבקש חידוש רשיונו יאשר בחתימתו בגוף טופס בקשת החידוש, במקום המיועד לכך, שעבד בשנה החולפת בעבודות חשמל בהתאם לסוג רשיונו; בעל רשיון חשמלאי-עוזר יחתים את הממונה עליו בשנה החולפת האמורה על אישור עבודתו.
(ג) לא קיבל בעל רשיון הודעה כאמור בתקנת משנה (א), עד ארבעה עשר ימים לפני תום תקפו של הרשיון, יבקש חידושו מהמנהל, לפני תום תקפו של הרשיון.
(ד) בעל רשיון המבקש חידוש רשיונו לאחר שרשיונו בוטל או לאחר עבור שנתיים מיום שפג תקפו, רשאי המנהל לדרוש ממנו הגשת בקשה למתן רשיון כאמור בתקנה 2 והמנהל יפעל לגביו כאמור בתקנות 3 או 4, לפי הענין.
6. ביטול רשיון והחזרתו
(א) ביטל המנהל רשיון, לפי סעיף 5(ג) לחוק, ישלח לבעל הרשיון הודעה על כך בדואר רשום.
(ב) בוטל רשיון או פקע תקפו, יחזיר אותו בעל הרשיון למנהל תוך ארבעה עשר ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א).
סימן ב': סוגי רשיונות
7. רשיונות לסוגיהם
רשיון יהיה מאחד הסוגים המפורטים להלן:
(1) חשמלאי-עוזר;
(2) חשמלאי-מעשי;
(3) חשמלאי-מוסמך;
(4) חשמלאי-ראשי;
(5) חשמלאי-טכנאי;
(6) חשמלאי-הנדסאי;
(7) חשמלאי-מהנדס;
(8) חשמלאי-בודק - סוג 1;
(9) חשמלאי-בודק - סוג 2;
(10) חשמלאי-בודק - סוג 3;
(11) חשמלאי-מסוייג - לפי תחום עיסוקו;
(12) חשמלאי-שירות - לפי תחום התמחותו.
סימן ג': חשמלאי-עוזר
8. תנאים למתן רשיון חשמלאי-עוזר
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-עוזר אם נתקיים במבקש אחד מאלה:
(1) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים בהצלחה י"ב כיתות בבית ספר מקצועי במגמת חשמל;
(2) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס להכשרה מקצועית בחשמל של האגף, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות;
(3) בידו תעודת מקצוע בחשמל שניתנה לו לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953;
(4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות;
(5) מלאו לו 18 שנים והוכיח שעבד במשך 3 שנים במקצוע החשמל בהשגחת חשמלאי-חונך, ועמד בהצלחה בבחינות לחשמלאי-מעשי שערכה יחידת הבחינות.
9. העבודות המותרות לחשמלאי-עוזר
בעל רשיון חשמלאי-עוזר רשאי לעזור בביצוע עבודות חשמל במיתקן בעל מתח נמוך וזאת בפיקוחו של בעל רשיון חשמלאי מהסוגים המנויים בפסקאות (3) עד (8) שבתקנה 7.
סימן ד': חשמלאי-מעשי
10. תנאים למתן רשיון חשמלאי-מעשי
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-מעשי אם נתקיים במבקש אחד מאלה:
(1) בידו תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית-ספר לטכנאים, במגמת החשמל ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות;
(2) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים בהצלחה י"ב כיתות בבית-ספר מקצועי במגמה לחשמל, והוכיח שעבד שנה אחת כחשמלאי-עוזר;
(3) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי-מוסמך של האגף, או בפיקוחו, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד שנה אחת כחשמלאי-עוזר;
(4) בידו תעודת מקצוע בחשמל שניתנה לו לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953, והוכיח שעבד במשך שלוש שנים כחשמלאי-עוזר;
(5) בידו תעודה המעידה על כך שסיים י"ב כיתות בבית ספר תעשייתי במגמה לחשמל, שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד שנה אחת כחשמלאי-עוזר;
(6) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי-מעשי שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד שנתיים כחשמלאי-עוזר;
(7) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי-מוסמך של האגף, או בפיקוחו של האגף, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד במשך חמש שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי-חונך;
(8) הוכיח שעבד במשך ארבע שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי-חונך ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי-מעשי, שערכה יחידת הבחינות;
(9) הוכיח שעבד במשך שש שנים בעבודות חשמל בהשגחה חשמלאי-חונך ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי-מוסמך, שערכה יחידת הבחינות.
11. העבודות המותרות לחשמלאי-מעשי (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה)
בעל רשיון חשמלאי-מעשי רשאי -
(1) לעסוק בביצוע העבודות של בעל רשיון חשמלאי-עוזר;
(2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע עבודות חשמל -
(א) כולל עריכת תכניות, למעט תכנון הארקת יסוד - כשהמיתקן בעל עצמת זרם עד 1X40 אמפר, ונמצא בתוך מבנה המשמש לדירות מגורים או למשרדים;
(ב) למעט עריכת תכניות, כשהמיתקן בעל עצמת זרם העולה על 1X40 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך אותן ובהשגחתו ובאחריותו של בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן.
(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון מהסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) ו-(7) שבתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל, מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.
סימן ה': חשמלאי-מוסמך
12. תנאים למתן רשיון חשמלאי-מוסמך
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-מוסמך אם נתקיים במבקש אחד מאלה:
(1) בידו תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית ספר להנדסאים, במגמת חשמל, ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות;
(2) הוא רשום כחוק כטכנאי-חשמל בפנקס הטכנאים והוכיח שעבד שנה אחת לפחות בעבודות חשמל כחשמלאי מעשי בעל רשיון;
(3) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים י"ב כיתות בבית ספר מקצועי במגמה לחשמל והוכיח שעבד שנתיים כחשמלאי-מעשי;
(4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי-מוסמך של האגף, או בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי-מעשי;
(5) בידו תעודה המעידה על כך שסיים י"ב כתות בבית ספר תעשיתי, במגמה לחשמל שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי-מעשי, או שלוש שנים כחשמלאי-עוזר;
(6) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי-מוסמך של האגף, או בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד חמש שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי-חונך ובמשך שנה אחת כחשמלאי-מעשי;
(7) עבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי-מעשי ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי-מוסמך שערכה יחידת הבחינות;
(8) עבד במשך שבע שנים לפחות בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי-חונך ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי-מוסמך שערכה יחידת הבחינות.
13. העבודות המותרות לחשמלאי-מוסמך (תיקון: תשנ"ד)
בעל רשיון חשמלאי-מוסמך רשאי -
(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-מעשי רשאי לבצען;
(2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע -
(א) כל עבודות החשמל, לרבות עריכת תכניות, במיתקן בעל עצמת זרם עד 3X80 אמפר, ובלבד שהמיתקן נמצא במבנה המשמש לדירות מגורים, משרדים או בתי מלאכה;
(ב) עבודות החשמל, למעט עריכת תכניות לביצוע, במיתקן בעל עצמת זרם העולה על 3X80 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו לפי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור, ובהשגחתו ואחריותו של בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן.
(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) או (7) בתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.
סימן ו': חשמלאי-ראשי
14. תנאים למתן רשיון חשמלאי-רשאי
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-ראשי אם נתקיים במבקש אחד מאלה:
(1) הוא מהנדס חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים;
(2) הוא הנדסאי חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים ועבד במשך שנה לפחות כחשמלאי-מוסמך;
(3) הוא טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים ועבד במשך שנתיים לפחות בעבודות חשמל, מהן שנה אחת כחשמלאי-מוסמך;
(4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאים ראשיים של האגף, או בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ועבד במשך שנתיים לפחות כחשמלאי-מוסמך.
15. העבודות המותרות לחשמלאי-ראשי (תיקון: תשנ"ד)
בעל רשיון חשמלאי-ראשי רשאי -
(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-מוסמך רשאי לבצען;
(2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך, לעסוק בביצוע עבודות חשמל -
(א) לרבות עריכת תכניות - במיתקן חשמלי בעל עצמת זרם עד 3X250 אמפר;
(ב) למעט עריכת תכניות, במיתקן בעל עצמת זרם העולה על 3X250 אמפר, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור.
(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה -
לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו ובנוכחותו של בעל רשיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בתקנה 7, פסקאות (5) עד (7), ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושא בטיחות מיתקני חשמל במתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות.
סימן ז': חשמלאי טכנאי
16. תנאים למתן רשיון חשמלאי-טכנאי
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-טכנאי אם נתקיימו במבקש שני אלה:
(1) הוא טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים;
(2) הוא עבד במשך שנתיים כחשמלאי-ראשי.
17. העבודות המותרות לחשמלאי-טכנאי (תיקון: תשנ"ה)
בעל רשיון חשמלאי-טכנאי רשאי -
(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-ראשי רשאי לבצען;
(2) לעסוק בביצוע עבודות חשמל במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך -
(א) כאשר עוצמת הזרם במיתקן עד 3X400 אמפר - לרבות עריכת תכניות.
(ב) כאשר עוצמת הזרם במיתקן עולה על 3X400 אמפר - למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור;
(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ושהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס.
סימן ח': חשמלאי-הנדסאי
18. תנאים למתן רשיון חשמלאי-הנדסאי
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-הנדסאי אם נתקיימו במבקש כל אלה:
(1) הוא הנדסאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים;
(2) הוא עבד במשך שנתיים לפחות כחשמלאי-ראשי.
19. העבודות המותרות לחשמלאי-הנדסאי
בעל רשיון חשמלאי-הנדסאי רשאי -
(1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי-טכנאי רשאי לבצען;
(2) במיתקן בעל מתח נמוך -
(א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל כאשר המיתקן בעל עוצמת זרם עד 3X630 אמפר, לרבות עריכת תכניות;
(ב) במיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם מעל 3X630 אמפר, לעסוק בביצוע עבודות חשמל למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על-פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס;
(3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה - לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט עריכת תכניות ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ושהעבודות יבוצעו על-פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי-מהנדס.
סימן ט': חשמלאי-מהנדס
20. תנאים למתן רשיון חשמלאי-מהנדס
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-מהנדס אם נתקיימו במבקש שני אלה:
(1) הוא מהנדס חשמל בזרם חזק הרשום במדור חשמל, בפנקס המהנדסים;
(2) הוא עבד במשך שנתיים בהנדסת חשמל זרם חזק.
21. העבודות המותרות לחשמלאי-מהנדס
בעל רשיון חשמלאי-מהנדס רשאי לערוך כל תכנית חשמל ולבצע כל עבודת חשמל.
סימן י': חשמלאי-בודק - סוג 1
22. תנאים למתן רשיון חשמלאי-בודק סוג 1
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-בודק סוג 1, אם המבקש עבד במשך חמש שנים כחשמלאי-טכנאי.
23. העבודות המותרות לחשמלאי-בודק סוג 1 (תיקון: תשנ"ד)
בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 1 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 3X80 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.
סימן י"א: חשמלאי-בודק - סוג 2
24. תנאים למתן רשיון חשמלאי-בודק סוג 2
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-בודק סוג 2, אם המבקש עבד במשך חמש שנים כחשמלאי-הנדסאי.
25. העבודות המותרות לחשמלאי-בודק סוג 2 (תיקון: תשנ"ד)
בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 2 רשאי -
(1) לעסוק בביצוע בדיקות שבעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 1 רשאי לבצען;
(2) לבצע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עצמת זרם עד 3X250 אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.
סימן י"ב: חשמלאי-בודק - סוג 3
26. תנאים למתן רשיון חשמלאי-בודק סוג 3
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-בודק סוג 3, אם המבקש עבד במשך שנתיים כחשמלאי - מהנדס.
27. העבודות המותרות לחשמלאי-בודק סוג 3
בעל רשיון חשמלאי-בודק סוג 3 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות בכל מיתקן חשמלי.
סימן י"ג: חשמלאי-מסוייג
28. תנאים למתן רשיון חשמלאי-מסוייג
המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-מסוייג למבקש המבצע סוג מסויים של עבודות חשמל, אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית ונסיון מקצועי, ולהתנות מתן הרשיון בתנאים אלה:
(1) הרשיון יינתן למבקש, לביצוע עבודות חשמל מסוג שצוין ברשיון במסגרת מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד;
(2) המבקש סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי דרישות האגף ובפיקוחו;
(3) לגבי עבודות הקשורות בתפעול מערכות מתח גבוה ימציא המבקש את המסמכים הבאים:
(א) תרשים מפורט של מערכת/מיתקן המתח הגבוה אשר בה הוא אמור לטפל;
(ב) אישור על סיום הצלחה של קורס לתפעול מערכות מתח-גבוה;
(ג) אישור על סיום בהצלחה של קורס מתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל;
(ד) אישור מבעל רשיון חשמלאי-מהנדס המאשר שבחן את המבקש ומצאו כשיר לתפעל את המערכת למתח גבוה; כמפורט בסעיף זה ושתדרך את המבקש אישית בכל הקשור לתפעול נאות של המיתקן שעליו הוא מופקד.
סימן י"ד: חשמלאי-שירות
29. תנאים למתן רשיון חשמלאי-שירות
(א) המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי-שירות לאדם המבצע סוג מסויים של עבודות חשמל ואלקטרוניקה שבידו תעודת גמר קורס של האגף או שנערך בפיקוחו, באחד מתחומי ההתמחות שיפורטו להלן ולפי התנאים שייקבעו לגבי כל אחד מהם:
(1) מיכשור ובקרה;
(2) מיכשור אלקטרוני;
(3) מערכות רדיו ואודיו;
(4) טלויזיה באחד מהסוגים :
(א) טלויזיה שחור-לבן;
(ב) טלויזיה בצבעים;
(5) מערכות וידיאו, הסרטה ומכונות קולנוע;
(6) אנטנות;
(7) מכשירים חשמליים ביתיים, באחד מהסוגים הבאים:
(א) מכונות כביסה;
(ב) מקררים;
(ג) שואבי אבק;
(ד) מערבלים;
(ה) מדיחי כלים;
(ו) מגהצים;
(ז) מייבשי כביסה;
(ח) תנורי חימום;
(ט) תנורי בישול ואפיה;
(8) מערכות קירור ומיזוג אויר;
(9) מערכות גנרטורים;
(10) מערכות חשמל ופיקוד למעליות;
(11) אחזקת ציוד תעשייתי;
(12) תיקון ושיפוץ מכונות חשמל.
(ב) בעל רשיון חשמלאי-שירות רשאי לבצע עבודות בתחום ההתמחות המצויין ברשיונו ובהתאם לתנאים שהתנה בו המנהל.
פרק שלישי: הוראות שונות
30. ביצוע עבודות חשמל בידי תלמידים
בתקופת הכשרתו למקצוע במוסדות ההכשרה שנזכרו בתקנות אלה, רשאי תלמיד לבצע עבודות חשמל בתנאי -
(1) שהעבודות יבוצעו בהדרכתו ובהשגחתו של מדריך אשר בידו רשיון חשמלאי בר-תוקף שלפיו רשאי הוא לבצע את העבודות בנושא ההדרכה, או שהוא חשמלאי-חונך;
(2) שלא יועסק בביצוע עבודות חשמל במתח גבוה;
(3) שהעבודות יבוצעו באחריות מוסד ההכשרה שבו הוא לומד.
31. מנין תקופות עבודה במקצוע
(א) אישור בדבר תקופת עבודה במקצוע וסוג העבודה יינתן בידי חשמלאי בעל רשיון אשר השגיח ופיקח על עבודתו של מבקש הרשיון ובתנאי שנותן האישור הוא בעל רשיון מסוג גבוה מזה של המבקש ושהוא בעל רשיון מסוג מן הסוגים המנויים בפסקאות (3) עד (7) בתקנה 7.
(ב) במנין תקופות העבודה במקצוע לענין תקנות אלה לא יבואו עבודות שביצע המבקש לפני הגיעו לגיל 18 שנים.
(ג) הוכח להנחת דעתו של המנהל כי מבקש רשיון עסק בעבודות חשמל, בהיותו חייל או עובד בצבא-הגנה לישראל בתוקף תפקידו, רשאי הוא לקבוע שיראו את המבקש, לצורך מנין תקופת עבודתו כחשמלאי בעל רשיון לפי תקנות אלה, כאילו עבד בתקופת העיסוק בצה"ל, או בחלק ממנה כחשמלאי בסוג מהסוגים המנויים בתקנה 7, לפי סוג עבודות החשמל שביצע בתקופה האמורה.
(ד) לענין ותק בעבודות חשמל הנדרש לפי סוג הרשיון המבוקש לא יובא בחשבון מלוא הותק במקצועות הצבאיים המפורטים בתוספת, ומגיש הבקשה יידרש בכל מקרה להמציא אישור על ותק של שנה אחת לפחות בעבודות חשמל כנדרש בתקנות בהתאם לסוג הרשיון המבוקש.
(ה) אישור על תקופת העבודה במקצוע כאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד) יבוא בחשבון רק אם ניתן מאת השלישות הראשית.
(ו) חשמלאי העובד כעצמאי, למעט חשמלאי-עוזר, ימציא: תצהיר על תקופת עבודתו, אישור ממשרד מס ערך מוסף על היותו עוסק מורשה ויצרף אישור מחברת החשמל על סוג העבודות שביצע בתקופה האמורה, לגבי אותן עבודות שביצוען טעון אישור של חברת החשמל.
32. בחינות
(א) יחידת הבחינות תערוך את הבחינות השונות הנזכרות בתקנות אלה תוך היעזרות בועדת בחינות של מומחים שימנה שר העבודה והרווחה (להלן - הועדה המייעצת).
(ב) האגף יקבע תכנית בחינות לכל אחד מסוגי הרשיונות שיכללו בחינות עיוניות ובחינות מעשיות.
(ג) נושאי הבחינה יהיו לפי תכנית הבחינות.
33. מינוי הועדה המייעצת
(א) שר העבודה והרווחה ימנה את חברי הועדה המייעצת שתהיה בת חמישה חברים: המנהל יהא יושב ראש הועדה וארבעה חבריה יהיו מומחים שהמליץ עליהם האגף.
(ב) הועדה המייעצת תייעץ לאגף בקביעת תכנית הבחינות.
34. הודעות מאת בעל הרשיון
(א) בעל רשיון חייב להודיע בכתב למנהל תוך שלושים ימים -
(1) על כל שינוי בשמו או במענו הפרטי;
(2) על אבדן רשיונו, בצירוף אישור על מסירת הודעה למשטרה.
(ב) הודיע בעל הרשיון כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לתת לו העתק רשיון שאבד.
35. חובה לחתום על מסמך
(א) בעל רשיון יחתום את שמו ויטביע חותמת הנושאת את שמו המלא, מספר רשיונו וכן סוג הרשיון על כל מסמך הנוגע לעבודות חשמל שביצע.
(ב) בתקנה זו, "מסמך" - תכנית המוגשת לאישור, חישוב טכני, בקשה לבדיקת מיתקן חשמלי ואישור הניתן להוכחת ותק מקצועי לעוסק בביצוע עבודות חשמל.
36. חובת הצגת רשיון
בעל רשיון חייב להציג את רשיונו לפי דרישת מקבל השירות.
37. אגרות (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ד)
(א) בעד מתן רשיון לפי תקנות אלה או חידושו, או העתק רשיון, תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
(ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בפברואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) שר העבודה והרווחה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
38. פטור מתשלום אגרה
עובד המדינה שהרשיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מתשלום האגרה.
39. ביטול
תקנות החשמל (רשיונות), התשכ"ד-1963 - בטלות.
40. תחילה
תחילתן שלתקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985).
41. הוראות מעבר
(א) בתום ששה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה לא ינתן עוד רשיון חשמלאי-בכיר חדש.
(ב) רשיון חשמלאי-בכיר שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, או לפי תקנת משנה (א) אחרי תחילתן, ישאר בתוקף לתקופה שצוינה בו ויחודש במועדים שיקבע המנהל.
(ג) רשיון כאמור בתקנת משנה (ב) דינו, אך ורק לענין העבודות המותרות למחזיקו לביצוע, כדין רשיון חשמלאי-טכנאי שניתן לפי תקנות אלה.
תוספת
(תקנה 37)
(תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב)
אגרות בשקלים חדשים
1. בעד מתן רשיון -
חשמלאי עוזר 73
חשמלאי מוסמך 73
חשמלאי ראשי 98
חשמלאי מהנדס 98
חשמלאי בודק 98
חשמלאי מסוייג 98
חשמלאי מעשי 98
חשמלאי טכנאי 98
חשמלאי הנדסאי 98
חשמלאי שירות 98
ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל -
אגרות בשקלים חדשים
חשמלאי עוזר 73
חשמלאי מוסמך 73
חשמלאי ראשי 73
חשמלאי בכיר 73
חשמלאי מהנדס 73
חשמלאי בודק 73
חשמלאי מסוייג 73
חשמלאי מעשי 73
חשמלאי טכנאי 73
חשמלאי הנדסאי 73
חשמלאי שירות 73
2. בעד חידוש הרשיון -
(א) כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי מועד תום תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו (להלן - המועד הקובע):
אגרות בשקלים חדשים
1. חשמלאי עוזר 90
2. חשמלאי מסוג אחר 90
(ב) כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:
1. חשמלאי עוזר 132
2. חשמלאי מסוג אחר 132
3. בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים ונקבע בתנאי רשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל תהיה האגרה -
בשקלים חדשים
(א) כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך
הקובע, לרשיון מכל הסוגים 73
(ב) כשהיא משולמת אחרי התאריך הקובע,
לרשיון מכל הסוגים 124
4. העתק רשיון 50
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 878; תשמ"ז, 716; תשמ"ט, 22, 706, 770, תש"ן, 381, 448, 881; תשנ"א, 613, 1165; תשנ"ב, 908, 1434; תשנ"ג, 1173; תשנ"ד, 820; תשנ"ה, 275, 1314; תשנ"ו, 621; תשנ"ז, 383; תשנ"ח, 373; תשנ"ט, 448; תש"ס, 305; תשס"ב, 343.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ