אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החשמל (סדרי-הדין של ועדת-עררים), תשט"ו-1955

תקנות החשמל (סדרי-הדין של ועדת-עררים), תשט"ו-1955

תקנות החשמל (סדרי-הדין של ועדת-עררים), תשט"ו-1955 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג) לחוק החשמל, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת-עררים שנתמנתה על פי סעיף 7 לחוק;
"ערר" - ערר שהוגש על פי סעיף 8 לחוק;
"החלטת המנהל" - החלטת המנהל שניתנה על פי סעיף 6 לחוק.
2. הגשת ערר
הערר יוגש בכתב לועדה תוך שלושים יום מיום מסירת החלטת המנהל לעורר, אך יושב-ראש הועדה רשאי להאריך את הזמן להגשת הערר, אם יראה סיבה מספקת לכך.
3. פרטי הערר
(א) בכתב הערר יפורטו:
(1) שמו של העורר, תיאורו, משלח-ידו ומענו, והמען למסירת מסמכים;
(2) התאריך שבו נמסרה החלטת המנהל לעורר;
(3) הנימוקים אשר עליהם מבסס העורר את עררו, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור.
(ב) הערר יהא חתום ביד העורר או בא-כוחו.
(ג) לכתב יצורף העתק החלטת המנהל שעליה הוא עורר.
(ד) המנהל יצויין בכתב הערר כמשיב.
4. מסירת העתקים (תיקון: תשט"ז)
(א) העורר חייב להגיש לועדה את המסמכים שלהלן בארבעה העתקים:
(1) כתב הערר;
(2) החלטת המנהל שעליה הוא עורר.
(ב) הוגש כתב הערר לועדה, ימסור יושב-ראש הועדה למשיב העתק אחד ממנו ומהמסמכים שצורפו לו למשיב.
5. תשובת המשיב (תיקון: תשט"ז)
(א) המשיב רשאי להגיש לועדה תוך שבעה ימים מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערר, תשובה בכתב בארבעה העתקים.
(ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או בא-כוחו.
(ג) הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימסור יושב-ראש הועדה לעורר העתק מהתשובה.
6. החלטה על יסוד החומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב להשמיע טענותיהם בפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהוא בפניה.
7. קביעת מועד לשמיעת הערר
לא ויתרו הצדדים כאמור בתקנה 6 או החליט יושב-ראש הועדה להזמין את הצדדים, ייקבע, כתום חמישה-עשר יום מיום הגשת הערר, מועד לשמיעתו ותימסר לצדדים על כך הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות.
8. הזמנת עדים וחקירתם
(א) כל צד רשאי על פי בקשה להזמין אנשים שנוכחותם לפני הועדה דרושה כדי להעיד או להמציא מסמכים.
(ב) הצד המזמין עד יחקור אותו. הצד האחר רשאי לחקרו בחקירה-שכנגד והצד המזמין רשאי לחקרו בחקירה חוזרת בענינים הנובעים מאותה חקירה-שכנגד.
9. טענות הצדדים
(א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב.
(ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב.
10. החלטת הועדה
(א) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב-ראש וחברי הועדה.
(ב) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר לעורר ולמשיב בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
11. מיזוג עררים
הועדה רשאית למזג עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם כרוכות בהם אותן בעיות-חוק או אותן בעיות-עובדה או כרוכות בהם בעיות-חוק או בעיות-עובדה דומות.
12. צירוף צדדים
הועדה רשאית בכל שלב של מהלך הדיון לצרף, על פי בקשת העורר או המשיב או אדם מעוניין כעורר או כמשיב בערר שלפניה, כל אדם הנראה לה מעוניין בו.
13. מסירה
מסירת ערר, תשובה, החלטת הועדה לפי תקנות אלה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתבתו במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים.
_________________________________
1 ק"ת תשט"ו, 598; תשט"ז, 432.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ