אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-1992

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-1992

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג1-1992
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"זרם" - שיעורו האפקטיבי;
"זרם הבדיקה הגבוה" או "2I" - זרם השימוט (ניתוק) המובטח תוך זמן המוגדר בתקן של המבטח;
"זרם העבודה הממושך" או "bI" - הזרם הממושך המרבי שעבורו תוכנן המעגל;
"זרם העמסת יתר" - זרם יתר במעגל שאין בו תקלה והנגרם על ידי העמסת יתר;
"זרם יתר" - זרם העולה על הזרם הנומינלי ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;
"זרם מתמיד" - זרם שאיננו משתנה באופן משמעותי, כך שהטמפרטורה של מוליך שבו הוא עובר קבועה למעשה;
"זרם מתמיד מרבי של מוליך" או "zI" - זרם מתמיד המעלה את הטמפרטורה של מוליך עד לטמפרטורה המרבית המותרת;
"זרם נומינלי" - הזרם אשר עבורו תוכנן הציוד החשמלי;
"זרם נומינלי של מבטח" "nI" - הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
"זרם קצר" או "kI" - זרם יתר המופיע כתוצאה מקצר;
"טמפרטורה אופפת" - טמפרטורה בקירבתו המיידית של המוליך בזמן שלא עובר בו זרם;
"כבל" - מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים, מאוגדים, תוך ייצורם, כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתנאי התקן;
"מוליך" - גוף המיועד להעביר זרם חשמלי;
"מבטח" - אבזר תקני לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במיתקן;
"מפסק אוטומטי זעיר" - מפסק זרם אוטומטי לפי תקן ישראלי ת"י 745;
"מפסק זרם אוטומטי" - מבטח בעל מנגנון מכני לניתוק זרם;
"מפסק זרם אוטומטי מגביל זרם קצר" - מפסק זרם אוטומטי, שעל ידי ניתוק תוך פחות מרבע מחזור, אינו מאפשר לזרם קצר להגיע למלוא עוצמתו הצפויה;
"קצר" - חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;
"תעלה צרה" - תעלה שמידותיה אינן עולות על הנדרש להתקנה נוחה של המוליכים בה;
"תעלה רחבה" - תעלה שמידותיה עולות באופן משמעותי על הנדרש להתקנה נוחה של המוליכים בה;
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה יפורשו כמשמעותם בחוק ובתקנון אחרות שלפיו.
פרק ב': מבטחים והתקנתם
2. חובת הגנה
(א) כל מוליך חי, בקו או במעגל סופי, אשר איננו מוליך אפס N, מוליך PEN, או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל יעוד.
(ב) לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא ישנה ולא יתקן מבטח אלא אם כן הוא חשמלאי.
(ג) מוליך מבודד, כבל ומבטח יתאימו לתקן.
3. מיקום מבטח ויעודו
(א) מבטח יותקן עד כמה שאפשר קרוב למקור הזינה ובלבד שהמקום יהיה נוח לגישה ולטיפול בו.
(ב) מבטח ינתק את הזרם במוליך כאשר עוצמתו עשויה לגרום לעליית הטמפרטורה של המוליך מעל למותר לפי תקנות אלה.
4. סוגי מבטחים
מבטח יהיה אחד מאלה:
(1) מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד;
(2) מבטח להגנה בפני זרם קצר או מפסק זרם אוטומטי מגביל זרם בלבד;
(3) מבטח להגנה בפני זרם יתר.
5. מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד
(א) מבטח המגן על מוליך בפני זרם העמסת יתר בלבד יתאים לדרישות הבאות:
(1)
(2) לגבי נתיכים או מפסקים אוטומטיים זעירים, אופיין L.
לגבי מפסקים אוטומטיים זעירים אופיין B או C.
לגבי מפסקים אוטמטיים.
כאשר: "bI" - זרם העבודה הממושך במעגל;
"nI" - הזרם הנומינלי של המבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
"ZI" - הזרם המתמיד המרבי שלה המוליך;
"2I" - זרם הבדיקה הגבוה של המבטח.
(ב) ערכי זרםZ I ניתנים בטבלאות שבתוספת הראשונה בהתאם לאופן התקנתם, כמתואר בתוספת השניה; הטבלאות חושבו על יסוד הנחות אלה:
(1) הטמפרטורה המרבית המותרת בזרם ZI היא -
C700 כאשר הבידוד הוא פי.וי.סי. ((PVC רגיל או דומיו (להלן - בידוד c700).
C900 כאשר הבידוד הוא פוליאתילן מוצלב (XLPE) או סוגים מסויימים של בידוד נטול הלוגנים (להלן - בידוד C900).
(2) הטמפרטורה האופפת היא -
C350 באויר או C300 באדמה.
(3) ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 120 מעלות צלזיוס ס"מ לואט.
(4) בתנאים השונים מהאמור בפסקאות (1) עד (3) יש להפעיל את מקדמי התיקון כמפורט בפרק ד'.
(ג) לגבי מבטח שהוא מפסק זרם אוטמטי הניתן לכיוונון יחולו, בנוסף לאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), גם הוראות אלה:
(1) הכיוונון יהיה ניתן לשינוי באמצעות כלים בלבד;
(2) עליו או בצמוד אליו יימצא שלט או סימון ברור ובר-קיימא, שבו יצויין זרם nI המותר למעגל המוגן.
(ד) כאשר משתמשים במבטח משותף להגנת מספר מוליכים במקביל, בפני זרם העמסת יתר, יקויימו במוליכים כל התנאים שלהלן:
(1) הם יהיו מאותו חומר;
(2) הם יהיו בעלי חתך שווה;
(3) הם יהיו בעלי אורך שווה;
(4) אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;
(5) טמפרטורת העבודה של בידודם תהיה זהה.
(ה) הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים לא יחולו הוראות תקנת משנה (ד) ובלבד שיובטח שהזרם בעבודה תקינה בכל מוליך לא יעלה על זרם ZI שלו.
(ו) על אף האמור בתקנה 2(א) אין צורך בהגנה בפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה הוא כזה שאינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים.
6. מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד
(א) מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד יפסיק את זרם הקצר בכפוף לאמור בתקנה 7.
(ב) כושר הניתוק של מבטח, כמוגדר בתקן שלו, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו, ואולם יכול שיהיה קטן מדרישה זו, אם התקיימו כל אלה:
(1) במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר ניתוק כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן;
(2) המבטח בעל כושר הניתוק הקטן יותר יהיה מסוגל להעביר, ללא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.
(ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מוליכים המחברים מקור זינה (כגון גנרטור, שנאי, ממיר או מצבר) אל הלוח ובלבד שבלוח מותקן מבטח למוליכים אלה.
7. משך זרם הקצר המרבי המותר
(א) חתך מוליכי המעגל ומבטחו יותאמו כך שבזרם קצר ינותק המעגל על ידי מבטחו תוך מספר שניות כמתואר בנוסחה הבאה, אך לא מאשר 5 שניות:

כאשר: ''t'' - משך קיום הקצר, בשניות, שבו מגיע המוליך לטמפרטורה של:
(1) c1600 לבידוד c700 כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא c700.
(2) c2500 לבידוד c900 כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא c900. ''K'' - מקדם לפי הטבלה שלהלן:
סוג הבידוד
חומר המוליך בידוד c700 בידוד c900
נחושת 115 140
אלומיניום 74 90
''S'' - חתך המוליך בממ"ר;
" " - זרם הקצר החד מופעי הצפוי בנקודה המרוחקת ביותר של המעגל.
(ב) כאשר t קטן מאשר 0.1 שניה או כאשר המבטח הוא מסוג המגביל זרם קצר, ייבחר המבטח אשר בו הלם החום של זרם הקצר קטן ממכפלת K בריבוע ו-S בריבוע, כמתואר בנוסחה הבאה:

בהתאם לנתוני יצרן המבטח.
(ג) אם הנדרש בתקנות משנה (א) או (ב) אינו ישים, במקרה של קצר לאדמה, מותר להתקין, למטרה זאת, בנוסף למבטח, גם מפסק מגן; מפסק המגן שיותקן כאמור יהיה כזה שלולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם תקלה שהוא פי 10 לפחות מזרם ההפעלה של מפסק המגן.
8. מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר וזרם קצר כאחד
במבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ובפני זרם קצר כאחד יתקיימו כל הדרישות שבתקנות 5, 6 ו-7.
9. מיקום מבטחים
מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ומבטח להגנה בפני זרם קצר יותקנו בכל הסתעפות של מעגל שבה חלה הקטנה בכושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, שינוי אופן התקנתו או שינוי סוג הבידוד.
10. מיקום אחר של מבטח בפני זרם קצר בלבד
(א) קיים במעלה המעגל מבטח בפני זרם קצר, המגן עד לסיום המעגל על המוליכים שבהם חלה הקטנת כושר ההעמסה, אין חובה של התקנת הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.
(ב) בהסתעפות כמתואר בתקנה 9, שאורכה אינו עולה על 3 מטרים ושצורת התקנתה מקטינה עד לסבירות מזערית היווצרות קצר ושאין בקירבתה חומר דליק, אין חובת התקנה של מבטח בפני זרם קצר בלבד.
11. מיקום אחר של מבטח בפני זרם העמסת יתר
(א) בהסתעפות כמתואר בתקנה 9 מותר שהמבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד ימוקם במקום כלשהו במעגל בתנאי שאין כל הסתעפות בין נקודת ההקטנה של כושר ההעמסה לבין המבטח.
(ב) במעגל במיתקן ביתי המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נומינלי של 16 אמפר מותר להסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ"ר על ידי מוליך בחתך של 1.5 ממ"ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.
12. איסור התקנת מבטח
לא יתקין אדם מבטח במקומות כמפורט להלן:
(1) במוליכי אפס ''N'', PEN, הארקה או השוואת פוטנציאלים:
(2) במעגל משני של משנה זרם;
(3) במעגל עירור של גנרטור או של מנוע לזרם ישר;
(4) במעגל המזין התקן התרעה חיוני כגון צופר או מעגל פיקוד שהפסקתו כרוכה בסכנה.
פרק ג': הגנה בפני זרם יתר
13. הזרם המתמיד המרבי במוליך
הותקן מוליך לפי אחת השיטות המפורטות בתוספת השניה לא יעלה הזרם המתמיד המרבי בו על הערכים שבתוספת הראשונה.
14. הגנת מוליך בפני זרם יתר
(א) מוגן מוליך על ידי נתיך עם אופיין Lg או מפסק אוטומטי זעיר עם אופיין B, C או L המשמש להגנתו בפני זרם העמסת ובפני זרם קצר כאחד, לא יעלה הזרם הנומינלי של הנתיך או המפסק האוטומטי הזעיר על הערך המתקבל מהנוסחאות שבתקנה 5; בטבלאות שבתוספת הראשונה פורטו גדלי הנתיכים והמפסקים האוטומטיים הזעירים המותרים להגנת מוליכי נחושת בחתכים של עד 6 ממ"ר בלבד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המתכנן המודע לאופי ההעמסה הצפויה של המוליך המוגן, לסטות, בהתאם לשיקוליו הטכניים, מערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה 5.
(ג) כאשר משתמשים במבטחים בעלי אופיין שונה מ-gL, C, Bאו L על המתכנן לבחור את ערכי המבטחים בהתאם לשיקוליו הטכניים ובהתבססו על נתוני יצרן המבטח.
פרק ד': מקדמי תיקון
15. התקנת מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים ללא רווח ביניהם
מותקנים יותר משלושה מוליכים מבודדים או שלושה כבלים חד-גידיים, למעט מוליכי הארקה, ללא רווח ביניהם, בהתקנה חשופה לתנועת אויר כגון על סולמות, בתנוחה אופקית או אנכית יש להכפיל את הזרם המתמיד המרבי , לפי התוספת הראשונה, במקדם המתאים לפי הטבלאות שלהלן; לענין זה, מוליך אפס N במעגל תלת-מופעי שבו עובר זרם משמעותי ללא הפחתה מקבילה של הזרם במופעים - כגון זרם הרמוני הנובע מעומסים בלתי לינאריים - יראו כמוליך מועמס:
(1) התקנה בשכבה אחת:
מספר המוליכים
4
6
9
12

המקדם
0.80
0.72
0.66
0.63


(2) התקנה בשכבות אחדות או במקובץ:
מספר המוליכים
4
6
8
10
12
16

המקדם
0.80
0.69
0.62
0.59
0.55
0.51


(3) היתה ההתקנה כולה אופקית מותר להגדיל את המקדמים שבפסקאות (1) או (2) בעוד 0.04.
16. התקנת כבלים רב גידיים ללא רווח ביניהם
מותקנים כבלים רב גידיים אחדים, ללא רווח ביניהם, בהתקנה חשופה לתנועת אויר כגון על סולמות, בתנוחה אופקית או אנכית, יש להכפיל את הזרם המתמיד המרבי לפי התוספת הראשונה, במקדם מתאים שלהלן:
(1) התקנה בשכבה אחת:
מספר הכבלים
2
3
4
6
9

המקדם
0.80
0.73
0.70
0.68
0.66

(2) התקנה בשכבות אחדות או במקובץ:
מספר הכבלים
2
3
4
5
6
8
10
12

המקדם
0.8
0.70
0.65
0.60
0.57
0.52
0.48
0.45


(3) היתה ההתקנה כולה אופקית מותר להגדיל את המקדמים שבפסקאות (1) או (2) בעוד 0.05.
17. טמפרטורה אופפת שונה של האויר
משמשים מוליכים מבודדים או כבלים בטמפרטורה אופפת של אויר השונה מ- c350 יוכפלו הערכים של הזרם המתמיד המרבי המותר לפי התוספת הראשונה במקדם מתאים שלהלן:
המקדם
טמפרטורה אופפת של האויר c0


10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

בידוד C 700
1.31
1.26
1.20
1.15
1.08
1.00
0.91
0.85
0.76
0.66

בידוד C 900
1.21
1.17
1.13
1.09
1.04
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80


18. מקדם טמפרטורה של האדמה
מותקנים כבלים באדמה כאשר הטמפרטורה של האדמה שונה מC- 300 יוכפלו הערכים של הזרם המתמיד המרבי Iz המותר שבתוספת הראשונה במקדם שלהלן:
המקדם
טמפרטורה אופפת של האויר c0


10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

בידוד C 700
1.22
1.18
1.12
1.07
1.00
0.94
0.87
0.80
0.71
0.61

בידוד C 900
1.15
1.12
1.08
1.04
1.00
0.96
0.91
0.87
0.82
0.77

19. התקנת כבלים אחדים באדמה
מותקנים באדמה כבלים חד גידיים, המשמשים שני מעגלים תלת מופעיים או יותר יוכפלו הערכים של הזרם המתמיד המרבי Iz המותר שבתוספת הראשונה במקדם שלהלן:
אופן התקנת המעגלים
מספר המעגלים


2
3
4

מעגלים צמודים
0.78
0.66
0.59

מעגלים שהמרחק המזערי
בין המעטים שלהם 7 ס"מ

0.83

0.72

0.67


20. מקדם ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה
(א) מותקנים כבלים באדמה כאשר ההתנגדות התרמית הסגולית שלה שונה מ-120 מעלות צלזיוס ס"מ לואט, יוכפלו הערכים של הזרם המתמיד המרבי Iz שבתוספת הראשונה במקדם מתאים שלהלן:
ההתנגדות התרמית הסגולית
C cm/W0


70


100


120


150


200


250


300


400


500


600

המקדם
1.19
1.07
1.00
0.91
0.81
0.74
0.67
0.64
0.58
0.53


(ב) דוגמאות להתנגדויות תרמיות סגוליות של קרקעות שונות שנמדדו בישראל מפורטות בתוספת השלישית.
פרק ה: שונות
21. בדיקה
(א) הגנות של מוליכים מבודדים או של כבלים במיתקן ייבדקו לפני הפעלת המיתקן או עקב שינוי יסודי במיתקן; לענין זה, שינוי יסודי הוא שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים אך בצורת ההתקנה.
(ב) בבדיקה יאומת אם התקיימו הוראות תקנות אלה.
22. אחריות
חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מחזיקו, על בעלו, על מפעילו, הכל לפי הענין.
23. תחולה
(א) תקנות אלה יחולו על מוליכים מבודדים וכבלים למתח עד 1000 וולט, בעלי בידוד C700 או בידוד C900.
(ב) תקנות אלה אינן חלות על פתילים למעט אלה המהווים חלק ממיתקן קבוע.
(ג) תקנות 3(א), 6(ג), 7(ג), 9, 10, ו-11 לא יחולו על רשת חשמל עילית, לרבות חיבורים עיליים ותת קרקעיים למבנים.
24. ביטול
תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים פוליויניל כלוריד במתח עד 1000 וולט), התשמ"ב-1982 - בטלות.
25. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לפעול לפי תקנות אלה בלבד החל ביום פרסומן.
תוספת ראשונה - שלישית2
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 78.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ