אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החכרת מקרקעין (הוראות-שעה) (סדרי הגשת ערר וסדרי הדין בועדת-ערר), תש"ך-1960

תקנות החכרת מקרקעין (הוראות-שעה) (סדרי הגשת ערר וסדרי הדין בועדת-ערר), תש"ך-1960

תקנות החכרת מקרקעין (הוראות-שעה) (סדרי הגשת ערר וסדרי הדין בועדת-ערר), תש"ך-1960 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק החכרת מקרקעין (הוראות-שעה), תשי"ט-1959, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת-ערר שנתמנתה לפי סעיף 15 לחוק;
"החלטה" - החלטה שניתנה על ידי רשות מוסמכת לפי החוק;
"משיב" - הרשות המוסמכת שנתנה את ההחלטה.
2. הגשת ערר
העורר ימסור לועדה, או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות, כתב הערר בשלושה העתקים. היה מענה של הועדה בית-משפט, יימסר כתב הערר במשרד הרישום של אותו בית-משפט.
3. פרטי הערר
בכתב הערר יפורטו:
(1) שמו של העורר, תארו, משלח-ידו, מענו והמען למסירת מסמכים - אם הוא המחזיק;
(2) תכנה של ההחלטה שעליה עוררים;
(3) התאריך שבו ניתנה ההחלטה ושבו היא נמסרה לעורר;
(4) נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(5) הסעד המבוקש על ידי העורר.
4. צירוף מסמכים
לכתב הערר יצורפו שלושה העתקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר ושל ההחלטה שעליה עוררים.
5. חתימת הערר
כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא-כוחו.
6. טענות פגם
נמסר כתב הערר לועדה לפי מענה ונתקבל על ידי הפקיד המוסמך לכך, לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורת כתב הערר.
7. העברת כתב הערר למשיב
הוגש ערר לועדה, ישלח יושב ראש הועדה למשיב העתק אחד של כתב הערר ושל כל מסמך שצורף אליו.
8. תשובת המשיב
המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר מחמישה-עשר יום מהיום שנמסר לו העתק הערר כאמור, שלושה העתקים של תשובה מנומקת בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך. יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם ראה סיבה המצדיקה זאת.
9. חתימת התשובה
התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא-כוחו.
10. העברת התשובה לעורר
יושב ראש הועדה ישלח לעורר העתק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה.
11. קביעת מועד לשמיעת הערר
יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולמשיב.
12. התייצבות לחקירה שכנגד
רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-הדין השני, יודיע על כך בכתב לבעל-הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב ראש הועדה.
13. תצהיר כראיה
הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה 12, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד, זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.
14. שמיעת הערר
הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן - את טענות המשיב; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
15. התייצבות בעלי הדין
לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
16. דחיית הדיון
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו, לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחייה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
17. הגבלת הדיון לנימוקים
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
18. פרטים נוספים וראיות נוספות
הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין הנזכר בערר או בתשובה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה 17.
19. החלטת הועדה
החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ובידי חברי הועדה.
20. מסירת העתק ההחלטה
העתק החלטת הועדה מאושר בידי היושב ראש יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
21. מסירת העתקים והזמנה ליועץ המשפטי לממשלה
הוגש ערר על ידי המחזיק, יישלחו העתקים כאמור בתקנות 7, 10 ו-20 וכן הזמנה כאמור בתקנה 11, גם ליועץ המשפטי לממשלה או לבא-כוחו.
22. מיזוג עררים
הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם -
(1) אם העררים הוגשו על החלטה אחת, או -
(2) אם כרוכות בהם אותן בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות או כרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות דומות.
_________________________________
1 ק"ת תש"ך, 1056.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ