אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החינוך, 1933

תקנות החינוך, 1933

תקנות החינוך, 1933 1
(עפ"י סעיף 14)
1. השם הקצר
תקנות אלה תיקראנה תקנות החינוך.
2. פירוש (תיקון: תשי"ב)
בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר -
"אושר" פירושו אושר מטעם המנהל;
"בית-ספר ערבי" פירושו בית-ספר שהשפה הערבית היא לשון ההוראה היחידה או העיקרית בו;
"בית-ספר עברי" פירושו בית-ספר שהשפה העברית היא לשון ההוראה היחידה או העיקרית בו;
"פקודה" פירושה פקודת החינוך;
"שנת לימודים" פירושה התקופה המתחילה עם גמר פגרת-הקיץ שבשנת-חמה אחת ומסתיימת עם גמר פגרת-הקיץ בשנת-החמה שלאחריה;
"גן-ילדים" פירושו בית-ספר הנועד לילדים בגיל שלמטה משש.
חלק א': רישום בתי-ספר
3. בקשה לרישום (תיקון: 1938, תשי"ב, תשכ"א, תשכ"ז)
(א) בקשה לרישום בית-ספר, למעט גן-ילדים ולמעט בית-ספר על-יסודי, תיערך בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות. עפ"י דרישת המנהל או רופא ממחלקת הבריאות, יגיש המבקש תרשים או תרשימים מבנין בית-הספר או מאותו חלק של הבנין, אשר יפרש המנהל או רופא מחלקת הבריאות, המציינים את הפרטים הדרושים.
(ב) בקשה לרישום גן-ילדים תהא בטופס שייקבע על ידי שר החינוך והתרבות ושאפשר להשיגו בלשכות מחוזיות של משרד החינוך והתרבות. הבקשה תוגש למפקח המחוז של משרד החינוך והתרבות בשני עותקים בצירוף המסמכים המפורטים בטופס.
(ג) בקשה לרישום בית-ספר על-יסודי תהא בטופס שבתוספת הרביעית.
4. תקפו של רישום
לכשייגמר רישום בית-ספר יהא הרישום בר-תוקף רק לגבי הבנין הנקוב בטופס הבקשה, ותקפו ייפסק אם נעשו בבנין שינויים יסודיים המשנים את שיעור גדלו והתאמתו של המקום המיועד לתלמידים ולמורים או את תנאי הבריאות.
4א. פרסומים (תיקון: תשכ"ח)
(א) כל עוד לא נרשם בית-ספר לא יפרסם בעליו או מנהלו, בין במישרין ובין בעקיפין -
(1) כי בית-הספר או כל חלק ממנו רשום, מוכר או בפיקוח משרד החינוך והתרבות;
(2) את שם בית-הספר אם הוא כולל אחת מהמלים: לאומי, עירוני, ממלכתי, עדתי, דתי או לניסוי;
(3) שבבית-הספר ניתן שכר-לימוד מדורג;
(4) שבבית-הספר נערכות בחינות או ניתנים מענקים, מילגות או הטבות כלשהן בשיתוף-פעולה עם משרד החינוך והתרבות, בתמיכתו, בידיעתו, בחסותו או בהסכמתו.
(ב) נרשם בית-ספר בהתאם לתקנה 4, יהיו בעליו או מנהלו רשאים לפרסם כל אחד מהפרטים הנזכרים בתקנת-משנה (א), רק לאחר קבלת אישור בכתב של המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או מי שהוסמך לכך על ידיו, ולפי תנאי אותו אישור.
5. שינויים בבנין בית הספר (תיקון: 1938, תשכ"ח)
אם חפץ בעליו של בית-ספר רשום -
(א) להעביר את בית-הספר או חלק הימנו לבנין אחר, או
(ב) לעשות בבנין שינויי-מיבנה שישנו שינוי ניכר את גודל המקום או מצבו, או את תנאי הבריאות של המקום, עליו להגיש בקשת-רישום חדשה בשביל הבנין הזה בטופס שבתוספת הראשונה ואם היה המדובר בבית-ספר על-יסודי - בטופס שבתוספת הרביעית לתקנות אלה, ועליו להגיש תרשימים ככל אשר ידרוש המנהל או רופא מחלקת הבריאות.
6. גמר הרישום
רישום בית-ספר יהא נחשב לגמור עם מסירת הודעה מאת המנהל אל המבקש.
חלק ב': רישום בתי-ספר ציבוריים
7. בית ספר שבעליו הוא רשות מקומית יהא בית ספר ציבורי
בכפוף להוראות תקנה 9, ירשום המנהל בתור בית-ספר ציבורי כל בית-ספר שבעלו הוא רשות-חינוך מקומית.
8. בתי ספר אחרים שיוכלו להיות בתי ספר ציבוריים
עפ"י בקשת בעל בית-ספר ובכפוף להוראות תקנה 9, רשאי המנהל לרשום בתור בית - ספר ציבורי -
(א) כל בית-ספר של עדה;
(ב) כל בית-ספר שבעליו הוא אגודה רשומה או מוסד ציבורי המוכר מטעם הממשלה שאיננו רשות-חינוך מקומית.
9. תנאי רישום בית ספר בתור בית ספר ציבורי (תיקון: תשכ"א)
שום בית-ספר לא יירשם ולא יוסיף להיות רשום בתור בית-ספר ציבורי אלא אם כן -
(א) סבור המנהל שמספר המקומות לתלמידים בבתי-ספר ציבוריים אחרים אינו מספיק לצרכי האזור;
(ב) לשון ההוראה היא אחת או יותר מאחת השפות הרשמיות, או שלשון ההוראה היא יוונית או ארמנית;
(ג) אם נמצא בית-הספר בתוך אזור-עיריה או אזור מועצה מקומית, יעשו בו סידורים המניחים את הדעת ללמוד שפה רשמית, לבד מלשון-ההוראה העיקרית;
(ד) תכנית הלימודים הכללית, ספרי-הלימוד וספרי-העזר המיועדים לתלמידים ולמורים, אושרו על ידי המנהל בתור תכנית, ספרי-לימוד וספרי-עזר המתאימים לדרגת בית-הספר וסוגו, ובלבד שטיבם של שיעורי הדת בבית-ספר של עדה הניתנים לתלמידים מבני אותה עדה יהא תמיד טעון אישור של בעל בית-הספר;
(ה) אם נמצא בית-הספר באזור עיריה, או באזור מועצה מקומית, יינתן בו חינוך גופני במידה מספקת;
(ו) משכורותיהם של המורים הן בדרגה לא-נמוכה מהדרגה המינימלית שנתאשרה ע"י המנהל לבתי-ספר ציבוריים;
(ז) בנוגע לכל מורה שאיננו משמש במישרה ממשלתית בעלת-פנסיה - משלם בעל בית - הספר - כשנדרש לכך ע"י המנהל, ולאחר שהתחשב באמצעים הכספיים שלו - מדי חודש בחדשו לאוצר המדינה לזכות המורה אותה תרומת-פנסיה שתיקבע ע"י המנהל;
(ח) שום אדם לא יתמנה למורה אם אינו רצוי למנהל, ואם נדרש לכך הבעל מאת המנהל, עליו למנות כמורה אדם שיוצע על ידי המנהל;
בתנאי שאין להציע ערבי כמורה בבית-ספר עברי ויהודי כמורה בבית-ספר ערבי בלי הסכמה לכך בכתב מאת הבעל; ובתנאי שבבית-ספר הרשום עפ"י תקנה 8, די יהיה אם הבעל יודיע למנהל את שמו של האדם שנתמנה כמורה ואת יתר הפרטים שהמנהל ידרוש ממנו, ויתחייב, אם ידרוש כך המנהל, לבטל את המינוי; ובבית-ספר כזה לא ימנה המנהל מורה שאינו רצוי לבעל;
(ט) שום מורה לא יפוטר ושום מורה לא ייענש, בלי אישור תחילה מאת המנהל, זולת בנזיפה;
(י) אם קיימת דרגת שכר-הלימוד, הריהי טעונה אישור מטעם המנהל; (יא) אם הוטל שכר-לימוד, יקבעו ויפרישו מקומות לתלמידים בלי תשלום כנדרש ע"י המנהל, אלא שבבית-ספר של עדה יהא נתון הדבר להסכם שייחתם בין המנהל ובין הבעל כדי לשמור על צביונו הדתי של בית-הספר.
חלק ג': רישום מורים ומתן רשיונות למורים
10. אופן בקשת רישום כמורה או רשיון הוראה
(1) בקשת-רישום כמורה או רשיון-הוראה בבתי-ספר ציבוריים ונתמכים - חוץ מן האמור בתקנות 24 ו-25 - תוגש על גבי הטופס שבתוספת השניה לתקנות אלה, והיא תכיל את כל הפרטים בדבר המבקש שידרוש המנהל.
(2) מכלל מתן הרשיון להוראה יסתבר שהמורה רשום.
11. סוגי הרשיונות
ברשיון-הוראה בבית-ספר ציבורי או בבית-ספר נתמך יפורש אם הוא -
(א) רשיון למורה מוסמך; או
(ב) רשיון למורה בלתי מוסמך.
12. הגבלות ברשיונות
הרשיונות הניתנים לפי תקנה 11 יפורש בהם עוד אם כוחם יפה: -
(א) להוראת כל מקצוע; או
(ב) להוראת מקצועות מיוחדים כמותנה בתקנות 14, 30 ו-31 ובתוספת השלישית לתקנות אלה.
13. אפשר לתת רשיונות לגבי כיתות מסוימות בלבד
ברשיון הניתן לפי תקנה 11 יפורש אם כוחן יפה להוראה -
(א) בבתי-ספר גבוהים; או
(ב) בבתי-ספר תיכוניים; או
(ג) בבתי-ספר עממיים; או
(ד) בגני-ילדים,
או במחלקות מסויימות מהמוסדות הנ"ל,
וכוחו של הרשיון יהא יפה להוראה בכל בתי-הספר או הכיתות שמדרגתם נמוכה מזו שלשמם ניתן הרשיון, זולת אם פורש ברשיון יוצא מן הכלל הזה.
14. תנאי רשיון מיוחד
רשיון מיוחד לא יהא כוחו יפה אלא להוראת אותם מקצועות המפורטים בו, ורשיון מיוחד להוראת לימודי-דת בבית ספר של עדה לפי כל תכנית שאינה תכנית הממשלה לא יהא בר-תוקף אלא אם כן נתקיים בחתימת ראש העדה שבישראל או בחתימת בא-כוחו המורשה על ידו בכתב שהוגש למנהל.
15. סמכות להגביל רשיון לבתי ספר מסויימים
המנהל רשאי להגביל את תקפו של רשיון רק לאותם בתי-הספר שבהם משתמשים בלשון - הוראה מסויימת.
16. ביטול רישום ורשיונות מחמת התנהגות רעה
אם פוטר מורה עפ"י סעיף 8(3) מהפקודה, יבוטל הרישום או הרשיון שלו החל מהתאריך שיפורש ע"י המנהל.
17. ביטול וכו' מחמת מסירת פרטים לא נכונים בבקשה
אם נתברר למנהל בכל עת שהיא שהיה תיאור כוזב מהותי בפרטים שנרשמו בטופס הבקשה לרישום או לרשיון, רשאי הוא לבטל אותו רישום או רשיון החל מתאריך שיפרש.
18. ביטול וכו' מחמת גיל
המנהל יוכל לבטל כל רשיון החל מסוף עונת הקיץ של שנת-הלימודים שבה מגיע המורה הנוגע בדבר לשנתו הששים.
19. דרך הביטול
הרישום או הרשיון יבוטלו ע"י מסירת מודעה בכתב מאת המנהל למורה הנוגע בדבר, והודעה זו תפורסם ברשומות.
20. מי ראוי לרשיון של מורה מוסמך?
רשיון למורה מוסמך יתן המנהל רק לאדם שנרשם בהתאם לתקנה 28, 29 או 30.
21. זמן תקפו של רשיון למורה מוסמך
רשיון של מורה מוסמך יהא לו תוקף תמיד אלא אם כן בוטל ע"י המנהל בהתאם לפקודה והתקנות האלה.
22. זמן תקפו של רשיון למורה שאינו מוסמך
רשיונו של מורה בלתי-מוסמך שניתן עפ"י תקנה 11 יהא זמני, ויפורש בו שהוא ניתן לאותה תקופה שצויינה ברשיון, ובלבד שלא תהא התקופה יתרה משלוש שנים.
23. זמן תקפו של רשיון זמני
רשיון זמני, כל עוד לא בוטל עפ"י תקנה 17,16 או 18, יהיה בר-תוקף לתקופה שאינה פחותה מהתקופה המפורשת ברשיון, ואז או לאחר מכן לא יסתיים הרשיון אלא בתאריך שמסר עליו המנהל מודעה בכתב לפחות שלושה חדשים מראש לבעל הרשיון, למרות כל הוראה שבתקנה 22 הקובעת את ההיפך. ואם ניתן הרשיון עפ"י תקנה 14 תימסר המודעה לאיש המקיים את הרשיון בחתימתו.
24. רשיונות לשעת דחק
רשיון לשעת הדחק שכוחו אינו יפה אלא לבית-ספר ציבורי או נתמך מסויים יוכל להינתן למנהל בית-הספר ובו יורשה להעסיק אדם מסויים תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.
25. בקשה לרשיון לשעת הדחק
בקשה לרשיון כאמור יכולה להישלח בכתב לכל פקיד גבוה במחלקת החינוך או במינהל המחוז, והפקיד רשאי ליתן את הרשיון בשמו של המנהל.
26. ביטולם או פקיעתם של רשיונות לשעת דחק
רשיון לשעת הדחק ייתם זמנו וייפקע תקפו, בלא הודעה נוספת על כך, בתאריך המפורש בו, בלתי אם בוטל קודם לכן עפ"י תקנה 16.
27. חידושם של רשיונות לשעת דחק
רשיון לשעת הדחק אין לחדש בלי היתר בכתב מאת המנהל לרשות המוציאה את הרשיון לפני שעברו שנים-עשר חודש מתאריך גמר הרשיון.
28. רישום מורים מוסמכים ומתן רשיונות להם
יוכל המנהל לרשום וליתן רשיונות של מורה מוסמך לדרגה מפורשת של בית-ספר או כיתה לכל אדם אשר -
(I) יש לו תעודת-הוראה מאושרת ולימד בבית-ספר או בכיתה מן הדרגה המפורשת לא פחות משנת-לימודים אחת, או עמד בבחינה עיונית ומעשית במקצוע החינוך שנתאשרה ע"י המנהל, ולימד להנחת דעתו של המנהל בבית-ספר או בכיתה מן הדרגה המפורשת לא פחות משלוש שנות-לימוד; וגם
(II) הראה הוכחות מספיקות שהוא השלים קורס מאושר מינימלי של חינוך כללי כדלקמן: -
(א) למורה בגן-ילדים - קורס עממי של שש שנים (למעט כיתות גן ילדים או תינוקות);
(ב) למורה עממי - קורס תיכוני של ארבע שנים;
(ג) למורה בבית-ספר גבוה או בבית-ספר תיכוני - הקורס לקבלת תואר B.A. של אוניברסיטה מאושרת, או תואר שווה לו או גבוה ממנו;
או עמד בבחינה שנתאשרה ע"י המנהל במקצועות הנלמדים בבית-הספר ולימד להנחת דעתו של המנהל בבית-ספר או בכיתה מן הדרגה המפורשת לא פחות משלוש שנות - לימוד.
29. הסמכות לפטור מהוראות תקנה 28
למרות כל דבר האמור בתקנה 28 להיפוכו של דבר, יוכל המנהל במקרים יוצאים מן הכלל לרשום, בלי בחינה, בתור מורה מוסמך לבית-ספר גבוה או תיכוני כל אדם אשר לפני ה31- באוגוסט, 1932, הורה בכיתות תיכוניות בלבד או בעיקר באותן כיתות לא פחות משלוש שנות-לימוד, או שקיבל תואר אקדימאי גבוה מאוניברסיטה בעלת רמה גבוהה.
30. רישום בתור מורה מוסמך למקצוע מיוחד
רשאי המנהל לרשום כל אדם בתור מורה מוסמך למקצוע מיוחד עפ"י תקנה 12(ב) שיבחן את כשירותו.
31. רשיונות זמניים ומיוחדים למורים מוסמכים
רשיון זמני ומיוחד שניתן או שחודש לבעל רשיון תמידי יירשם על גבי רשיונו.
חלק ד': רשות-חינוך מקומית
32. הרכבתה באזורי עיריות ומועצות מקומיות ובאזורי כפרים
פרט למותנה בתקנות 42 ו-50 יהא ועד החינוך של רשות-חינוך מקומית מורכב מלא יותר משלושה-עשר חבר באזור-עיריה או באזור של מועצה מקומית ולא יותר משבעה חברים באזור-כפר.
33. חברים נבחרים
לא יותר מחמישה חברי עיריה או מועצה מקומית ולא יותר משלושה חברים מבין חברי רשות הכפר יהיו חברי הועד, וייבחרו ע"י רשות החינוך המקומית.
34. חברים ממשלתיים
הממונה על המחוז ימנה לא יותר מחמישה מתוך האנשים דלקמן בתור חברים ממשלתיים של ועד החינוך של העיריה או של המועצה המקומית ולא יותר משלושה אנשים כאלה בתור חברים לועד החינוך של רשות הכפר: -
(א) פקיד גבוה מההנהלה הכללית;
(ב) מפקח החינוך הערבי של המחוז;
(ג) מפקח החינוך היהודי של המחוז;
(ד) המנהל של בית-ספר ציבורי ערבי באזור, שיתמנה מטעם המנהל;
(ה) המנהל של בית-ספר ציבורי יהודי באזור, שיתמנה מטעם המנהל.
35. חברים נספחים
באישורו של הממונה על המחוז ובאישור רשות-החינוך המקומית יוכל ועד-חינוך לספח אליו לא יותר משלושה אנשים נוספים שאינם חברים לרשות המקומית.
36. אזורים דו-לשוניים
באזורים שיקבע שר החינוך והתרבות יהיו שני ועדי-חינוך ליד רשות-החינוך המקומית: האחד יהא הועד הערבי שע"י רשות-החינוך המקומית והוא ינהל בתי-ספר ערביים בלבד, והשני יהא הועד היהודי שע"י רשות-החינוך המקומית והוא ינהל בתי-ספר עבריים בלבד.
37. ועד ערבי וועד יהודי
ועד ערבי או יהודי שיורכב עפ"י תקנה 36 יהיה של לא יותר מתשעה חברים.
38. חברים נבחרים
לא יותר מארבעה חברים של רשות-החינוך המקומית יהיו חברי הועד. אלה יהיו ערבים - בועד החינוך הערבי או יהודים - בועד החינוך היהודי, והם ייבחרו על ידי רשות-החינוך המקומית.
39. חברים ממשלתיים בועד הערבי
הממונה על המחוז יוכל למנות את הפקידים דלקמן כחברים לועד הערבי שנתכונן עפ"י תקנה 36 -
(א) פקיד גבוה בהנהלה הכללית;
(ב) מפקח החינוך הערבי במחוז;
(ג) מנהל בית-ספר ציבורי ערבי באזור, שיתמנה מטעם המנהל.
40. חברים ממשלתיים בועד היהודי
הממונה על המחוז יוכל למנות את הפקידים דלקמן כחברים לועד היהודי שנתכונן עפ"י תקנה 36 -
(א) פקיד גבוה בהנהלה הכללית;
(ב) מפקח החינוך היהודי במחוז;
(ג) מנהל בית-ספר ציבורי יהודי באזור, שיתמנה מטעם המנהל.
41. חברים נספחים
באישור הממונה על המחוז ובאישור הרשות המקומית יוכל ועד ערבי או ועד יהודי לספח אליו לא יותר משני חברים נוספים שלא מבין חברי הרשות המקומית.
42. חבר נוסף
אם באזור של רשות-חינוך מקומית יש בית ספר ציבורי או קבוצת בתי-ספר ציבוריים שבייסודם או בהחזקתם משתתפת אגודה המנהלת רשת פיקוח על בתי-הספר שלה מאושרת מטעם המנהל, תוכל האגודה באישור המנהל ובאישור הממונה על המחוז למנות מפקח או פקיד אחר כחבר לועד המתאים שע"י רשות-החינוך המקומית; החבר שנתמנה כך יהא נוסף על החברים שנבחרו, נתמנו ונספחו בהתאם לתקנות 32 עד 41.
43. ועדים משותפים
לשם הדיון בענינים הנוגעים גם לבתי-ספר ערביים וגם לבתי-ספר יהודיים והנהלתם באזור שיש בו שני ועדים, על רשות-החינוך המקומית ועל הממונה על המחוז למנות מבין חברי הועדים ועד משותף שיורכב כמותנה בתקנות 32, 33 ו-34, ובאישורם של הממונה על המחוז ורשות-החינוך המקומית יוכל הועד המשותף לספח אליו שלושה חברים נוספים מבין החברים הנספחים של הועד הערבי ושל הועד היהודי, אם יש לועדים אלה חברים נספחים.
44. ועדות משנה
בהתחשב עם תקנה 43 ובאישורו של הממונה על המחוז תוכל רשות-חינוך מקומית לבחור ועדת-משנה מבין חברי ועד החינוך או מבין חברי הועד הערבי או הועד היהודי, כפי שיהיה מתאים, אשר תפקח על בית-ספר ציבורי או קבוצת בתי-ספר ציבוריים הנתמכים ע"י קרן דתית או על ידי מס שהוטל עפ"י פקודת העדות הדתיות (ארגונן).
45. ייסוד ועדות משנה
חברים שנתמנו לועדת-משנה שנוסדה על מנת לפקח על בתי-ספר ציבוריים ערבים יהיו ערבים, וחברים שנתמנו לועדת-משנה שנוסדה על מנת לפקח על בתי-ספר ציבוריים עבריים יהיו יהודים.
46. חברים נספחים לועדות משנה
ועדת-משנה רשאית לספח אליה לא יותר משני חברים נוספים, אך סיפוח זה לא יעשה אותם חברים לרשות-חינוך מקומית.
47. מנהלי בתי ספר וחברים ממשלתיים ביחסם לועדות משנה
מנהל בית-ספר ערבי או מנהל בית-ספר עברי שהוא חבר לועד-חינוך מקומי יוכל להיות חבר לועדת-משנה המתאימה ואם נתמנה כך - יהא זכאי בהצבעה; יתר חברי ועד-החינוך המקומי הממשלתיים, או סגניהם, יוכלו להשתתף בכל אסיפה של ועדת - המשנה אך לא יהיו זכאים להצביע, אם אינם חברים בה.
48. ממלאי מקום של חברים ממשלתיים
בהתחשב עם הוראות תקנה 57, יוכל כל חבר ממשלתי של ועד-חינוך מקומי ליפות את כוחו של פקיד מפקידי מחלקתו למלא את מקומו למשך אותה התקופה שהוא יקבענה:
בתנאי שגם אז יוכל החבר הממשלתי להשתתף בכל אסיפות הועד או ועדת-המשנה.
49. אין סגן חבר מצביע כשהחבר משתתף
אם משתתף חבר ממשלתי באסיפת הועד לא יוכל בא-כוחו להצביע באותה אסיפה.
50. חברים ממשלתיים בלי זכות הצבעה
הממונה על המחוז, סגן הממונה על המחוז, מנהל מחלקת החינוך, סגן מנהל מחלקת החינוך, הרופא הממשלתי הראשי ומהנדס המחוז או סגניהם יוכלו להשתתף בכל ישיבה של ועד או ועדת-משנה אך הצבע לא יצביעו, בלתי אם כפי המותנה בתקנה 54.
51. כמה זמן יכהנו החברים במשרתם
החברים הנבחרים של ועד או ועדת-משנה יכהנו במישרתם כל זמן שהרשות הבוחרת בהם מכהנת במישרה; חברים ממשלתיים יכהנו כל זמן שהם משמשים במישרותיהם הממשלתיות, ובכפוף לאישורם של הממונה על המחוז ושל רשות-החינוך המקומית; וחברים נספחים - כל זמן שהרשות המספחת תרצה בכך.
52. יו"ר של ועד או ועדת משנה
(1) אם נתמנה פקיד גבוה מההנהלה הכללית להיות חבר בועד או בועדת-משנה, יהיה הוא היו"ר בתוקף מישרתו.
(2) אם אין שם פקיד גבוה מההנהלה הכללית, הרי ראש העיריה או נשיא אחר של רשות-החינוך המקומית, אם הוא חבר בועד או בועדת-משנה, יהא יו"ר בתוקף משרתו.
(3) אם אין יו"ר בתוקף מישרתו, הרי על הועד או על ועדת-המשנה לבחור מבין חבריהם יו"ר שבדרך כלל ישב ראש בכל הישיבות; מנהל בית-ספר לא יהיה זכאי להיבחר כיו"ר.
(4) למרות ההוראות שנקבעו בסעיפים-הקטנים (1), (2) ו-(3), הרי הפקיד הממשלתי הגבוה ביותר מההנהלה הכללית המשתתף באחת הישיבות הוא שישמש יו"ר לאותה ישיבה.
53. סגן היו"ר מ"מ היו"ר
סגן היו"ר ייבחר ע"י הועד או ע"י ועדת-המשנה מבין חבריהם, אולם מנהל בית-ספר לא יהיה כשר לכך; בהעדר היו"ר או פקיד גבוה מההנהלה הכללית ישב בראש ישיבת הועד סגן היו"ר; אם נעדרו היו"ר וסגן היו"ר, ייבחר ממלא-מקום ליו"ר הישיבה.
54. סמכות ההצבעה של היו"ר
בכל ישיבה של הועד או ועדת-משנה תהיה ליו"ר באותה ישיבה, אם הוא חבר בעל זכות הצבעה, גם זכות הצבעה רגילה וגם זכות הצבעה מכרעת, אבל אם איננו חבר בעל זכות הצבעה תהיה לו רק זכות הצבעה מכרעת.
55. מנין חוקי (קוורום)
בועד שנוצר עפ"י תקנה 32 או 43 יהוו חמישה חברים הזכאים להצביע מנין חוקי באזור-עיריה או באזור מועצה מקומית, ושלושה חברים יהוו מנין חוקי באזור-כפר; בועד שנוצר עפ"י תקנה 36 יהוו מנין חוקי ארבעה חברים הזכאים להצביע.
56. בוחרים או ממנים בא-כח כשנעדר חבר לזמן ארוך
אם נראה לרשות-החינוך המקומית שאיזה חבר של ועד או ועדת-משנה לא יוכל מסיבה מספקת, כגון מחלה או העדר מישראל, להשתתף בישיבות במשך תקופה ארוכה, יש לבחור, למנות או לספח בא-כוח לתקופת-העדרו של החבר באותו האופן שבה נבחר, נתמנה, או סופח החבר הנעדר שבמקומו הוא בא.
57. מורה לא יוכל להיות חבר
שום מורה בכל בית-ספר שהוא בתוך אזור רשות-החינוך המקומית לא ייבחר, לא יתמנה ולא ייספח כחבר או כסגן-חבר של ועד או כל ועדת-משנה:
בתנאי שהמנהל של בית-ספר ציבורי שהנהו חבר ממשלתי רשאי, אם ייעדר מסיבה שלא תהיה לו שליטה עליה, למנות מורה באותו בית-ספר בתור ממלא-מקומו עפ"י תקנה 48.
58. הודעה על האסיפות
ליו"ר ועד או ועדת-משנה תהיה הסמכות לקרוא לישיבה בכל עת, בתנאי שישלח לכל חבר בעל זכות הצבעה הודעה בכתב על דבר הישיבה לא יאוחר מעשרים וארבע שעות לפני הישיבה.
חלק ה: תפקידיה של רשות-חינוך מקומית
59. תפקידה של רשות חינוך מקומית (תיקון: 1943)
לבקשת המנהל ובכפוף להוראות תקנה 63, תמלא רשות-החינוך המקומית ביחס לכל בית-ספר ציבורי שבאזורה כל אלה:
(א) תספק, דרך קנייה, שכירות או באופן אחר, אדמה לבניני בתי-ספר ולמגרשי-משחקים;
(ב) תשכור, תבנה, תתקן ותשנה בניני בתי-ספר;
(ג) תדאג למגרשי-משחקים;
(ד) תדאג להספקת-מים כדי הצורך ללא-תשלום;
(ה) תדאג לנוחיות ולמכשירים סניטריים והיגייניים;
(ו) תקצה לתלמידים עניים מספר-מקומות מספיק, לדעת המנהל, בלי תשלום שכר-לימוד;
(ז) תספק חינם לתלמידים עניים את הספרים, החמרים והמכשירים שיקבע המנהל;
(ח) תספק לכל מקום ציוד ורהיטים לבתי-ספר עפ"י הפירוטים שאישר המנהל;
(ט) תספק חבר-מורים שמספרם וכשירותם מספיקים לדעת המנהל;
(י) תשלם את משכורת כל המורים שאינם פקידים ממשלתיים בעלי-פנסיה;
(יא) תשלם לאוצר בשל כל מורה שאינו פקיד ממשלתי בעל זכות-פנסיה דמי-השתתפות בפנסיה שייקבעו ע"י המנהל.
60. מסי חינוך יוטלו ע"י רשויות מקומיות
רשות-חינוך מקומית תוכל באישור של הממונה על המחוז להטיל ארנונת-חינוך, בנוסף על כל ארנונה, מס, מעשר או תשלום-חוב אחר שנשום ונגבה ע"י הממשלה או הרשות המקומית עפ"י הוראות כל חוק בר-תוקף.
61. הטלתם וכו' של מסי חינוך
כל ארנונת החינוך יוטלו ע"י הרשות המקומית וייגבו בשמה ע"י הרשות הגובה את כל הארנונות, המסים, המעשרות ותשלומי-החובה, שארנונת-החינוך הנ"ל נוספת עליהם.
62. מה ייעשה בשכר הלימוד
שכר-הלימוד הנגבה על ידי כל ועדת-משנה ישולם לבנק שאישרה רשות-החינוך המקומית ויוצא לצורך בתי-הספר הנתונים להנהלת אותה ועדת-המשנה בלבד.
63. החזקת בתי ספר של עדה
בהתאם לסעיף 11(3) לפקודה תוכל רשות-חינוך מקומית לחתום על הסכם להחזקת בית-ספר של עדה בתנאים אלה: -
(א) יתמנה ועד להנהלת עסקי בית-הספר מורכב מחמישה חברים אשר שלושה מהם יציע בעל בית-הספר וחבר אחד שתציע רשות-החינוך המקומית; המוצע ע"י רשות-החינוך המקומית צריך שיהיה חבר העדה המשתתף בועד-החינוך המתאים, אם יש בועד-החינוך חבר כזה;
(ב) ועד ההנהלה יבחר מתוכו יו"ר שיהא ממונה על בית-הספר;
(ג) בית-הספר יירשם ע"י המנהל כבית-ספר ציבורי;
(ד) בנין בית-הספר והמגרשים יוחזקו על חשבון הבעלים; שאר הוצאות בית-הספר יסופקו לפי הסדר שבין רשות-החינוך המקומית ובין המנהל, בכפוף להוראות פיסקה (ח);
(ה) אם יש בבית-הספר מקומות פנויים שלא נתמלאו ע"י בני העדה, יקבלו ילדים מעדות אחרות עד למספר שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה מהמספר הכולל של התלמידים, אלא בהסכמת ועד ההנהלה;
(ו) שום תלמיד לא יהא נדרש להשתתף בלימוד מקצוע הדת אם אביו או אפוטרופסו דרשו בפירוש שלא ישתתף בכך;
(ז) לתלמידים מעדות אחרות תהא הרשות לשמוע לקח בדתם הם במשך השעות שהוקצו להוראת הדת;
(ח) משכורות המורים המלמדים דת בלבד ישולמו ע"י עדותיהם;
(ט) אם לא פחות מחמישה-עשר תלמיד מבני עדה אחרת או עדות אחרות רוצים להשתתף בשיעורי הדת עפ"י תכנית-הלימודים הממשלתית, או עפ"י תכנית מאושרת אחרת, ואם יש מורה מתאים לכך מבין מורי בית-הספר, יתן אותו מורה את שיעור הדת בבתי-הספר.
64. עונשין (תיקון: תשכ"ח)
בעליו או מנהלו של בית-ספר שפרסם או הירשה פרסום כנזכר בתקנה 4א בניגוד להוראות אותה תקנה, דינו - מאסר חודש או קנס 500 לירות, בעבור כל פרסום כאמור.
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
ממשלת ישראל
משרד החינוך והתרבות
פקודת החינוך
טופס בקשה
(א) לרישום בית ספר; או
(ב) לרשיון להעביר בית ספר; או
(ג) לרשיון להתקין הוספות או שינויים בבית הספר.
(מתחו קו מתחת לבקשה המתאימה).
הערה: - בטרם ימלאו מבקשי הרשיון את הטופס הזה, עליהם לקרוא בעיון את התקנות הדנות ברישום בתי ספר.
חלק א. - ימולא ע"י המבקש
1. שם המבקש וכתבתו המלאה.


2. שם הבעלים וכתבתם המלאה (1).


3. שם הממונה וכתבתו המלאה (2).


4. שם בית הספר.


5. מקום בית הספר (3).


6. מדרגת בית הספר (4).
(מתח קו מתחת למדרגה המתאמת)
בי"ס עממי, תיכון, גבוה

7. סוג בית הספר (4).
(א) מכינה, כתאב, עלמייה,

(מתח קו מתחת לסוג המתאים)
תלמוד תורה, ישיבה, סמינר,


בי"ס טכני, בי"ס לעבודות


מחט, בי"ס חקלאי, בי"ס


למסחר, בי"ס של לילה,


שעורי השתלמות, בית מדרש


למורים (להוראה בגן ילדים,


בבי"ס עממי או תיכוני),


בי"ס מקצועי (לנגינה וכו').


(ב) בי"ס לבנים, לבנות, מעורב.


(ג) בי"ס בלי פנימיה,


בי"ס ופנימיה בו.


שעורי ערב.

8. האם שייך הבנין לבעל
אם לא, ציין (א) את שם בעל

בית-הספר?
הבית, (ב) את שכר הדירה


השנתי, ו-(ג) תאריך גמר מועד


השכירות.


(א)


(ב)


(ג)

9. שכר לימוד לתלמיד

בי"ס עממי
בי"ס תיכוני

ציין אם השכר הוא חדשי שנתי או לכל
תלמידים בפנימיהזמן מזמני הלימוד)
תלמידי יום
תלמידי ערב

בי"ס ערב
ב"יס תיכוני

10. מספר התלמידים הלומדים בחינם
תלמידים בפנימיה
תלמידי יום
תלמידי ערב11. לשון (לשונות) ההוראה


12. לשונות אחרות והמקצועות העיקריים הנלמדים בבית הספר.


13. מספר המורים המלמדים או העתידים ללמד, לרבות מנהל בית הספר.מספר החדר (5)

14. (א) חדר כיתות (6)
מס'
מס'
מס'
מס'

מספר התלמידים המקסימלי שעומדים להכניס לכל כיתה.

(ב) חדרי שינה (6)
מספר חדר השינה


מס'
מס'
מס'
מס'

המספר המקסימלי של מיטות שעומדים לשים בכל חדר.


(ג) חדרים אחרים (7) (ציין למה הם משמשים)(1) "בעלים", ביחס לבית ספר, פירושו אדם, אגודה, עדה או חברה המיסדים בי"ס ומנהלים אותו.
(2) "ממונה", אם בית ספר מתנהל ע"י בעליו, פירושו הבעלים: ובנוגע לכל בי"ס אחר, פירושו האיש שנתמנה לאותו הזמן לשמש כבא כוחם האחראי של הבעלים.
(3) צריך לציין את הנפה, העיר או הכפר, השכונה ומספר הבית של בית הספר.
(4) בנוגע להגדרת המדרגות והסוגים השונים, ראה טופס ED 20 (הוראות, באורים והגדרות) שאפשר לקבלו ממשרד החינוך והתרבות.
(5) צריך לייחד לכל חדר בבית הספר מספר סידורי במערכה יחידה, ממספר 1 ומעלה, והמספר הזה ישמש כסימן זהות תמידי של החדש בחליפת המכתבים שתחול אח"כ.
(6) ציין אם נועדו לעממיים או תיכוניים.
(7) המשמשים לצורך בית הספר, כגון ספריה, חדר המורים.
חלק ב' - הערות מאת הרופא הממשלתי הראשי
מספר החדר

15. (א) חדר כיתות
מס'
מס'
מס'
מס'

מספר התלמידים המקסימלי שהותר.

(ב) חדרי שינה
מספר חדר השינה


מס'
מס'
מס'
מס'

המספר המקסימלי של מיטות שהותר.


איוורור, הארה ושאר דרישות היגייניות


(ג) חדרים אחרים


חלק ג - הערות מאת מהנדס המחוז
מספר החדר

16. (א) חדרי כיתות
מס'
מס'
מס'
מס'

מספר התלמידים המקסימלי שהותר.

(ב) חדרי שינה
מספר חדר השינה


מס'
מס'
מס'
מס'

המספר המיטות המקסימלי שהותר.


(ג) חדרים אחרים


(א) בתי כסא
מספר
בתי כסא
בתי כסא


את התנאים צריך למלא לפני הרישום

לבנים
לבנות
למורים
(ב) משתנותאורך המקום במטרים.מספר התאים.מגרש משחקים. השטח במטרים מרובעים.
(המקום והתאריך) (חתימת המבקש)
(חתימת הרופא הממשלתי הראשי)
(המקום והתאריך) (מספר האסמכתא)
(חתימת פקיד מחלקת העבודות הציבוריות)
(המקום והתאריך) (מספר האסמכתא)
ד. הערות מאת מפקח החינוך המחוזי.

(המקום והתאריך) (חתימה)

ה. הערות מאת הממונה על המחוז או פקיד המחוז.

(המקום והתאריך) (חתימה)

תוספת שניה
(תקנה 10)
ממשלת ישראל
משרד החינוך והתרבות
פקודת החינוך
רישום מורים ומתן רשיונות להם
טופס בקשה להרשם כמורה ולקבלת רשיון (או לקבלת רשיון) להורות בבתי ספר ציבוריים ונתמכים.
הערה: - בטרם ימלאו את הטופס הזה, על המבקשים לקרוא בעיון את התקנות בנידון רישום מורים ומתן רשיונות להם.
(1) כתוב אם אתה מבקש (א) רק להרשם בו (ב) גם להרשם וגם לקבל רשיון להורות בבתי ספר ציבוריים ונתמכים.
(2) צריך לכתוב את השם בברור ובניקוד.
שמו הפרטי של המבקש
תארו (אם יש לו תואר)*


שמו הפרטי של האב
תארו של האב (אם יש לו תואר)*
*כגון שיך, רב, חג'

שם המשפחה (אם יש שם משפחה)זכר או נקבה?(3)גילו בשנים שלמות

**ציין את השנה, ואם

תאריך הולדתו (היום והשנה)**

אפשר גם את היום, לפי הלוח הגריגוריאני

מקום הולדתו(4)האם המבקש נשוי או רווק?דת המבקש*

*הכת הדתית שלו

האזרחות הנוכחית של המבקשאזרחות אביואזרחות המבקש עפ"י לידתו1. אם הבקשה היא רק ל-(א) מחק את (ב)(5) כתובתו התמידית של המבקשהנפה
העיר או הכפר
הרובע או השכונה
הרחוב
שם הבית או מספרו(6) בית הספר או בתי הספר שבו (שבהם) אתה מורה עתה (אם הנך מחוסר משרת הוראה רשום "מחוסר משרה" לרוחב כל הטורים הבאים).
העיר
שם בית הספר
המשכורת החודשית היסודית
הערך הכספי החדשי של שאר תשלומים, כגון: הוספות, כלכלה ודירה.

(7) היכן חונכת?*
העיר
שם בית הספר
מדרגת בית הספר
תקופת הלימוד מן עד
מס' הכיתות (שנים) בבית הספר
הכתה הגבוהה ביותר שגמרת**
לשון ההוראה

(8) פרט איזה תעודות ודיפלומות קבלת
המוסד נותן התעודה
תאריך התעודה

מ
ק
תעודה להוראה בבית ספר לתינוקות וגני ילדיםצ
ו
ע
י
תעודה להוראה בבית ספר עממיו
ת
צעודה להוראה בבית ספר תיכון
כ
ל
ל
י
ו
ת

*(9) ציין הכשרות אחרות שיש לך; היש לך תעודות עליהן אם אין; וכן מסור פרטים אחרים על אודותיך שלא נכללו בידיעות אשר כבר מסרת (כגון שרות בצבא).
*(10) פרט כאן את בתי הספר שבהם הורית.
העיר
שם בית הספר
תקופת ההוראה מן עד
מספר השנים
מדרגת בית הספר
סוג בית הספר*(11) ציין את המקצועות שהורית.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
(12) ציין את הלשונות שאתה יכול להורות בהן:
1. 3.
2. 4.
(חתימת מגיש הבקשה)
(התאריך והמקום)
התעודה הבאה תחתם ע"י פקיד ממשלתי גבוה, ראש עדה דתית או אדם אחראי אחר:-
(13) הריני מעיד שהפרטים הנ"ל הנם נכונים, לפי מיטב ידיעתי.
(חתימה)
(המקום והתאריך) (המשרד)

ימולא ע"י משרד החינוך והתרבות:
המס' בפנקס המורים תאריך הרישום
מס' הרשיון

* יש צורך למלא את הסעיף הזה רק אם הבקשה היא לרשיון להוראה בבתי"ס ציבוריים נתמכים.
**ציין את מספר הכיתה בסדר עולה, מכיתה א', שהיא הנמוכה ביותר בבית הספר, ומעלה.
תוספת שלישית (תקנה 12)
מקצועות מיוחדים שאפשר ליתן להם רשיונות: -
(א) הוראה דתית ועיקריה של כת דתית;
(ב) כל שפה שהיא;
(ג) כל אמנות, מלאכה או מקצוע של מלאכה;
(ד) עבודות-מחט;
(ה) תורת משק הבית;
(ו) התעמלות;
(ז) חקלאות.
תוספת רביעית
(תקנה 3(ג))
מדינת ישראל
משרד החינוך והתרבות
מינהל החינוך העל-יסודי
טופס בקשה לרישום בית ספר על-יסודי
א. פרטים על המוסד
שם המוסד מענו מספר הטלפון שנת היווסדו שם מנהל מענו מספר טלפון הבעלות (ציין את השם רשמי) אם מדובר בתאגיד, ציין פרטי רישומו הבעלות על המקרקעין, כפי שרשום בספרי האחוזה
* ציין X במקום המתאים.
מסמכים מצורפים (העתקים מאושרים)*
( חוזה שכירות (אם קיים)
( נסח רישום (בספרי האחוזה)
( אחר (פרט תוכן המסמך)
תלמידים וכיתות (סיכום כולל)
הכיתות
ט'
י'
י"א
י"ב
סך הכל

מספר הכיתות המקבילות


מספר התלמידים בכיתות


שכר הלימוד הנהוג בכיתותב. תיאור המבנים
מספר המבנים מספר הקומות בכל מבנה שטח הבנין נטו במ"ר חומר הקירות החיצוניים (ציין את החומר העיקרי) שנת סיום הבניה של המבנה (או רובו) מספר חדרי לימוד
לכיתות (ללימודים עיוניים)
שטחי כיתות במ"ר
האם תוכנן המבנה מראש כבית-ספר?*
(כן / (לא
האם שימש בעבר למטרה אחרת?*
(כן / (לא ; אם כן, ציין לאיזו
האם קיימות במוסד כיתות שאין להן חדר-לימוד קבוע (כיתות נודדות)?*
(כן / (לא ציין מספר הכיתות
האם קיימים במבנה חדרים שאינם בשימוש המוסד (כגון למגורים, עסקים, בית-ספר יסודי וכו')?
ג. תיאור החדרים
1. חדרי ספח*
אולם התעמלות (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
/ספורט
חדר מורים (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
חדר מנהל (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
חדר מזכירות (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
חדר רופא/אחות (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
חדר אוכל (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
בית כנסת (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
/חדר תפילה
אולם בית הספר (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב
חדרי אמנות (כן / (לא; מידות במ': אורך רוחב

2. חדרים ללימודים מעשיים
(חדר ללימוד מעשי הוא חדר (או מבנה) המשמש בקביעות וברוב הזמן ללימודים מעשיים, כגון: סדנאות למיניהן - למסגרות, לאלקטרוניקה, לנגרות וכו'; חדרים ללימודי כלכלת-בית, פקידות, שרטוט וכו'; מעבדות למיניהן - לפיזיקה, לכימיה, לביולוגיה וכו'; מבנים או מיתקנים ללימודי מקצועות החקלאות - רפתות, לולים, חממות, מתבנים וכו').
מס' סד.
השימוש העיקרי
מידת החדר/ המבנה במ'
ציוד הקבע המצוי
מספר מקומות העבודה
הכיתות הלומדות בקביעות בחדר הלימוד


רוחב
אורךהמגמה
דרגת הכיתה


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
פירוט הציוד הלימודי המצוי במוסד (ציוד אור-קולי, ציוד ומיתקנים לחינוך גופני וכו')
3. שירותים ומקלטים
מספר התאים בבתי-השימוש הקיימים במוסד מספר התאים למורים מספר התאים לתלמידים מספר התאים לתלמידות מספר התאים המשותפים לתלמידים ולמורים מספר הברזים לרחיצה, שטיפה או שתיה הקיימים בבית הספר
האם קיים בבית-הספר מקלט/ים שאושר/ו על-ידי הג"א?* (כן / (לא; אם כן, ציין את השטח הכללי של המקלטים במ"ר האם קיימת ליד בית-הספר פנימיה?* (כן / (לא
4. חצר המוסד
א) סך-כל שטח המגרש בשימוש המוסד (במ"ר) הכוונה לשטח המגרש הבנוי והפנוי, כולל חצר, מגרש ספורט, שטח חקלאי ושטח לא מנוצל).
ב) מזה: סך-הכל השטח הבנוי (במ"ר)
ג) השטח הלא-בנוי המשמש (במ"ר) למטרות הבאות:
חצר בית-הספר מ"ר
מגרש ספורט מ"ר
שטח חקלאי מ"ר
שטח לא מנוצל מ"ר
5. חדרים בבניה
מספר חדרי הלימוד בתיכנון ובבניה מועד משוער לסיום הבניה סדנאות, מעבדות וחדרי ספח בתכנון ובבניה (פרט):
מס' סיד'
יעוד
מידות ב- מ'
מועד משוער לסיום הבניהארוך
רוחב1.
2.
3.
4.
5.
* ציין X במקום המתאים.
ד. מערכת השעות השבועית
נא לצלם 2 טבלאות לתוספת הרביעית שבעמוד 2898
ז. מצורף בזה* :
1. ( תקציב בית-הספר ומאזן מאושר לשנת התקציב האחרונה.
2. ( תכנית הבנין (תשריט), כולל שטחים, מבנים ומיתקנים
הצמודים אליו.
3. ( רשימה שמית של התלמידים והמסמכים לפיהם נתקבלו
לבית-הספר.
4. ( התקנות לפיהן עולים התלמידים מכיתה לכיתה.
5. ( רשימת ספרי-הלימוד וספרי-העזר לפי הכיתות ולפי המקצועות.
ח. מגמת הפיקוח
ברצוני שהמוסד יימצא בפיקוח כללי/דתי/אחר (פרט)תאריך חתימה

חותמת המוסד שם ממלא השאלות ותפקידו במוסד
* ציין X במקום המתאים.
______________________________
1 חא"י ג', (ע) 1713, (א) 1710; ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 481, (א) 571; 1943, תוס' 2, (ע) 97, (א) 114; ק"ת תשי"ב, 1262; תשט"ו, 151; תשכ"א, 747, 1168; תשכ"ז, 2340; תשכ"ח, 116, 186, 305.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ