אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004

תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004

תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:
1. מטרה
מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.
2. הגדרות (תיקון: תשס"ט)
(א) בתקנות אלה -
"חומר מפוקח" - חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר;
"חומר מפוקח ממוחזר" - חומר מפוקח שנאסף מציוד, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה;
"יבואן" - יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;
"יצרן" - יצרן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;
"כמות יבוא" - סך כל כמות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש פטור;
"כמות ייצור" - סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;
"כמות יצוא" - סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;
"כמות צריכה" - ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא;
"ממונה" - כהגדרתו בחוק;
"פרוטוקול מונטריאול" או "הפרוטוקול" - פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987 שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה);
"רישיון ייבוא" - כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939;
"רישיון ייצוא" - כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 1940;
"שימוש פטור" - כמשמעותו בתקנה 6.
(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן - אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים;
"שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)" - שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול כשימוש קריטי או חיוני.
3. הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח (תיקון: תשס"ט)
(א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מיובא או מיוצא בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא - ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם ולא ייבא חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה למדינה שאינה צד לפרוטוקול.
(ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.
(ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC`s), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4.
(ד) כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית.
4. חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח (תיקון: תשס"ט)
(א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית.
(ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח.
(ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה.
(ד) הכמות המותרת למכירה של מתיל ברומיד, תיעשה כאמור בתקנת משנה (ג) באופן שלא יאוחר מ-1 במרס תחולק 60% לפחות מכמות מתיל הברומיד המותרת למכירה באותה שנה.
4א. דיווח (תיקון: תשס"ט)
הממונה ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה ולא יאוחר מיום 31 במרס לגבי השנה שקדמה לה, על ייצור, ייבוא, ייצוא ומכירה של כל אחד מסוגי החומרים המפוקחים, לרבות המכסות שנקבעו למכירה לפי תקנה 4 וזהותם של מקבלי מכסות אלה; בדיווח כאמור תיכלל השוואה בין נתוני השנה המדווחת לזו שקדמה לה."
5. הגבלת ייצור, ייצוא וצריכה של מתיל ברומיד (תיקון: תשס"ט)
(א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט כחומר מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן - מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות שנקבעה לאותו אדם על ידי הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 4(א).
(ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית לצד השורה "כל שנה משנת 2009 ואילך.
6. שימוש פטור (תיקון: תשס"ט)
שימוש פטור הוא כל אחד מאלה:
(1) שימוש בחומר מפוקח לייצור חומר אחר, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר (feedstock);
(2) שימוש בחומר מפוקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט בטור א' בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול מונטריאול ותפורסם באתר האינטרנט;
(3) השמדת החומר המפוקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאל; החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט;
(4) הסגר (quarantine); לענין זה, "הסגר" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק של ממש בגידולים חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם;
(5) קדם-משלוח (pre-shipment); לענין זה, "קדם משלוח" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד של מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או הייצוא;
(6) (בוטלה) (תיקון: תשס"ט)
(7) שימוש חוזר בחומר מפוקח (recovered substance);
(8) שימוש בחומר מפוקח ממוחזר (reclaimed or recycled substance).
6א. חלוקת הכמות המותרת לשימוש של מתיל ברומיד (תיקון: תשס"ה, תשס"ט)
המנהל יקבע את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימוש כמפורט בטור ג' של חלק ב' לתוספת השלישית, בהתאם לאמות מידה שהוא יקבע לפי סוג השימוש, משך השימוש והיקפו; לענין תקנה זו, "המנהל" -
(1) בכל הנוגע לשימוש בחקלאות - מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(2) בכל הנוגע לשימוש בתברואה - המנהל לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975.
7. העברת זכות לייצור חומר מפוקח
הועברה אל ישראל כמות ייצור של מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן - המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצר חומר מפוקח בכמות העולה על האמור בחלק ב' בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת הכמות המותרת לייצור חומר מפוקח לישראל;
(2) כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד.
8. דיווח
יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפוקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפוקח; דיווח כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרוטוקול מונטריאול וכפי שיעדכנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר האינטרנט.
9. עונשין (תיקון: תשס"ט)
העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
10. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
12. (בוטלה) (תיקון: תשס"ט)
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ד, תשס"ט)
רשימת החומרים המפוקחים
חלק א' - חומרים מפוקחים אסורים בייצור ובייבוא
(תקנות 2(א) ו-3 (א) ו-(ב))
קבוצה 1 (נספח I A לפרוטוקול מונטריאול) - כלורופלורוקרבונים
C2F4Cl2 (CFC 114)
CFCl3 (CFC 11)

C2F5Cl (CFC 115)
CF2Cl2 (CFC 12)
C2 F3 (CFC 113)

קבוצה 2 (נספח II A לפרוטוקול מונטריאול) - הלונים

C2F4Br2 (HALON 2402)


CF2 BrCI 2 (HALON 1211)
CF3 Br (HALON 1301)


קבוצה 3 (נספח I B לפרוטוקול מונטריאול) - כלורופלורוקרבונים
C3 F3Cl5 (CFC 213)
CF3Cl (CFC 13)

C3 F4Cl4 (CFC 214)
C3 F5Cl3 (CFC 215)
C2BrCl2 (CFC 111)
C2F2Cl4 (CFC 112)

C3 F6Cl2 (CFC 216)
C3FCl7 (CFC 211)

C3 F7Cl (CFC 217)
C3F2Cl6 (CFC 212)

קבוצה 4 (נספח II B לפרוטוקול מונטריאול) - קרבון טטרהכלוריד
CCl4
קבוצה 5 (נספח III B לפרוטוקול מונטריאול) - 1 - 1 - 1 טריכלורואתן
trichloroethane-C2H3Cl3 l, l, l,
קבוצה 6 (נספח II C לפרוטוקול מונטריאול) - הידרוברומופולורקרבונים
C3HF5Br2
CHFBr2
C3HF2Br5

C3HF6Br
CHF2Br
C3HF3Br4

C3H2 FBr
CH2FBr
C3HF4Br3

C3H2 F2Br4
C2HFBr4
C3H5F2Br

C3H2 F3Br3
C2HF2Br3
C3H5FBr2

C3H2 F4Br2
C2HF3Br2
C3H6FBr

C3H2 F3Br
C2HF4Br
C2H4FBr

C3H3 FBr4
C2H2FBr3
C3HFBr6

C3H3 F2Br3
C2H2F3Br
C3H4FBr3

C3H3 F4Br
C2H3FBr2
C3H4F2Br2


C2H3F2Br


קבוצה 6 א (נספח CIII לפרוטוקול מונטריאול) - ברומוכלורומתאן
CH2BrCI;
Bromochloromethane


חלק ב' - חומרים מפוקחים מוגבלים ביצור, יבוא וצריכה (תיקון: תשס"ט)
(תקנות 2(א), 3(ג) ו-(ד), ו-5 (א)
קבוצה 7 (נספח C I לפרוטוקול מונטריאול -: HCFC`s)
טור א' טור ב' טור ג'
נוסחה כינוי פוטנציאל דלדול האוזון
(פד"א)*
CHFCl2
**(HCFC-21)
0.04

CHF2Cl
**(HCFC-22)
0.055

CH2FCl
(HCFC-31)
0.02

C2HFCl4
(HCFC-121)
0.01-0.03

C2HF2Cl3
(HCFC-122)
0.02-0.08

C2HF3Cl2
(HCFC-123)
0.02-0.06

CHCl2CF3
**(HCFC-123)
0.02

C2HF4Cl
(HCFC-124)
0.02-0.04

CHFClCF3
**(HCFC-124)
0.022

C2H2FCl3
(HCFC-131)
0.07-0.05

C2H2F2C12
(HCFC-132)
0.008-0.05

C2H2F3Cl
(HCFC-133)
0.02-0.06

C2H3FCl2
(HCFC-141)
0.005-0.07

CH3CFCl2
**(HCFC-14lb)
0.11

C2H3F2Cl
(HCFC-142)
0.008-0.07

CH3CF2Cl
**(HCFC-142b)
0.065

C2H4FCl
(HCFC-151)
0.003-0.005

C3HFCl6
(HCFC-221)
0.015-0.07

C3HF2Cl5
(HCFC-222)
0.01-0.09

C3HF3Cl4
(HCFC-223)
0.01-0.08

C3HF4Cl3
(HCFC-224)
0.01-0.09

C3HF5Cl2
(HCFC-225)
0.02-0.07

CF3CF2CHCl2
**(HCFC-225ca)
0.025

CF2ClCF2CHClF
**(HCFC-225cb)
0.033

C3HF6Cl
(HCFC-226)
0.02-0.10

C3H2FCl5
(HCFC-231)
0.05-0.09

C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
0.008-0.10

C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
0.23-0.007

C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
0.01-0.28

C3H2F5Cl
(HCFC-235)
0.03-0.52

C3H3FCl4
(HCFC-241)
0.004-0.09

C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
0.005-0.13

C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
0.007-0.12

C3H3F4Cl
(HCFC-244)
0.009-0.14

C3H4FCl3
(HCFC-251)
0.001-0.l

C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
0.005-0.04

C3H4F3Cl
(HCFC-253)
0.003-0.03

C3H5FCl2
(HCFC-261)
0.002-0.02

C3H5F2Cl
(HCFC-262)
0.002-0.02

C3H6FCl
(HCFC-271)
0.001-0.03

קבוצה 8 (נספח E לפרוטוקול מונטריאול) - מתיל ברומיד
נוסחה פד"א (ODP) *
CH3Br 0.6
* "פוטנציאל דלדול האוזון" - מספר המבטא את מידת ההשפעה האפשרית, הבדוקה או המחושבת, של חומר מפוקח על שכבת האוזון; כאשר מצוין טווח של פד"א (ODP) הערך הקבוע לחישוב הוא הערך הגבוה, המבוסס על הערכה ולא על סמך בדיקות מעבדה, כמו במקרים שבהם מצוין מספר בודד.
** ערך הפד"א (ODP) במקרים אלה נקבע לפי האיזומר הנפוץ ביותר מסחרית.
תוספת שניה
(תקנה 6(2))
רמת נקיון מינימלית לחומרים מפוקחים המיועדים לבדיקות אנליטיות או לצורכי מחקר
טור א' טור ב'
דרגת הנקיון באחוזים של החומר המפוקח החומר המפוקח

99.5
CCl4 (reagent grade)

99.0
1,1,1 - trichloroethane

99.5
CFC - 11

99.5
CFC - 13

99.5
CFC - 12

99.5
CFC - 113

99.5
CFC - 114

99.5
Other w/Boiling P>20oC

99.0
Other w/Boiling P>20oC

תוספת שלישית (תיקון: תשס"ט)
חלק א'
(תקנה 3(ד) ו-4)
לוח זמנים להגבלת ולהפחתת יבוא והצריכה של HCFCS
טור א' טור ב' טור ג'
החל בשנת אחוז הגבלה או הפחתה כמות מרבית לצריכה*

1989 (שנת בסיס) 329 (כמות הבסיס)

1996
הקפאה בהתאם לצריכה בשנת
הבסיס 89)
329

2004
35
213

2010
75
82.25

2015
90
33

**2020
99.5
1.645


2030

100

0

* כמות מרבית לצריכה - מחושבת על ידי הכפלת כמות הבסיס של HCFCs באחוזי ההפחתה המפורטים בטור ב' בתוספת זו בהתייחס לתקופות זמן שבטור א'. לענין זה, "כמות הבסיס" - הכמות (בטונות) שיובאה, נצרכה או יוצרה בשנה שנקבעה כשנת הבסיס להתייחסות לכל קבוצה של חומרים מפוקחים, המוכפלת בפוטנציאל דלדול אוזון של כל חומר מפוקח או קבוצה של חומרים מפוקחים.
** החל בשנה זו מוגבלת הצריכה לתחזוקת מיתקנים קיימים בלבד.
חלק ב'
(תקנות 4, 5(א) ו-7)
כמויות מרביות לייצור וצריכה של מתיל ברומיד
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
החל בשנת אחוז הגבלה או כמות מרבית
הפחתה לצריכה כמות ייצור
(בטונות) (בטונות)

1991 (שנת שנת הבסיס לחישובים 3580 24500
בסיס)

1995
הקפאת הייצור
והצריכה בהתאם
ליצור ולצריכה שהיו
בשנת הבסיס 1991
3580
24500

1999
25
2685
18375

2001
50
1790
12250

2003
70
1074
7350

2005
100
0
0

כל שנה
משנת 2009
ואילך

הכמות השנתית שאושרה לאותה שנה בהחלטה של מפגש הצדדים, לשימושים קריטיים (critical uses)
בישראל, פחות כמות
החומר שנעשה בה שימוש כאמור בתקנה 6(7) ו-(8).
הכמות המרבית לצריכה כאמור בטור ג' לאותה שנה, ונוסף עליה -
(1) כמות שנתית המיועדת לסיפוק צורכי פנים של מדינות המוגדרות מתפתחות על פי פרוטוקול מונטריאות ובהתאם לפרוטוקול.
(2) שמות שנתית המיועדת בעבור שימושים פטורים בישראל ובעבור ייצוא לשימושים קריטיים ופטורים.

________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 139, 263; תשס"ה, 776; תשס"ט, 368.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ