אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994

תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994

תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, 13 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בתקנות אלה -
"אמנה" - אמנה בין-לאומית, או חלק ממנה, שעניינה הסדרת מעבר בין-גבולי של פסולת מסוכנת, ושישראל צד לה;
"השבה" - אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת הראשונה;
"ממונה" - מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או
מקצתן;
"סילוק" - אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת השניה ובלבד שאין עמן השבה;
"פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן כהגדרתו בחוק, המיועד לסילוק או להשבה.
2. הגבלת יבוא ויצוא (תיקון: תשס"ח)
לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים אלא לפי תעודת היתר מאת הממונה ובהתאם לתנאיו, ולאחר שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי -
(1) היבוא או היצוא נעשה ממדינה שהיא צד לאמנה או למדינה כאמור, לפי העניין;
(2) ביבוא -
(א) נתקיימו כל אלה:
(1) פסולת החומרים המסוכנים מיועדת להשבה;
(2) מצוי בידי מבקש ההיתר המידע הדרוש לעניין סוג פסולת החומרים המסוכנים והרכבה;
(3) יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, אינו מסכן את בריאות הציבור או הסביבה בהתאם לעקרון הזהירות המונעת;
(4) יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, ייעשו באופן שלא יגרום לפגיעה בבריאות הציבור או באיכות הסביבה;
(ב) בבואו ליתן תעודת היתר ליבוא, לפי פסקת משנה (א) ישקול הממונה, בין השאר, את כמות פסולת החומרים המסוכנים שתיוותר או שתיווצר לאחר פעולת ההשבה שתיעשה בפסולת החומרים המסוכנים נושא ההיתר, וכן את טיבה ואת השפעתה הצפויה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.
(3) ביצוא - הרשות המוסמכת במדינת היעד, בהתאם לאמנה, הסכימה בכתב לקבל לתחומה את פסולת החומרים המסוכנים המיוצאת, והיצוא נעשה על פי תנאים או דרישות שקבעה, ובהתאם לאמנה.
3. תנאים בתעודת היתר (תיקון: תשס"ח)
(א) (1) היתר שניתנה עליו תעודה כאמור בתקנה 2 רשאי הממונה להתנות בתנאים.
(2) ראה הממונה כי חדלו להתקיים הדרישות והתנאים לפי תקנת משנה (א)(1), רשאי הוא לבטל בכל עת את ההיתר.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), בכל תעודת היתר ליבוא ייכללו תנאים אלה:
(1) ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת שיקבע הממונה להבטחת קיום תנאי תעודת ההיתר; הממונה רשאי לחלט את הערובה בתוך 10 ימים מיום שהחליט על כך, אם מקבל תעודת ההיתר הפר תנאי מתנאיה, ובלבד שנתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו;
(2) ביטוח צד שלישי בידי מבטח הרשאי לפעול בישראל, המבטח את יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, מפני הסיכונים העלולים לנבוע כתוצאה מהם לצד שלישי, בגבולות האחריות שיקבע הממונה.
4. דיווח (תיקון: תשס"ח)
מי שבידו תעודת היתר לייבא או לייצא פסולת חומרים מסוכנים, כאמור בתקנות אלה, ידווח לממונה על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת, בהתאם לדרישת הממונה.
5. עונשין (תיקון: תשס"ח)
(א) העושה אחד מאלה, דינו - שישה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):
(1) מייבא לישראל או מייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים בלא היתר או תוך הפרת תנאיו בניגוד להוראות תקנה 2;
(2) אינו מקיים תנאים שהתנה הממונה בהיתר מתוקף סמכותו לפי תקנה 3.
(ב) לא דווח אדם על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת בניגוד להוראות תקנה 4 - דינו קנס כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין.
(ג) עבירה לפי תקנות אלה היא מסוג של אחריות קפידה.
5א. דוח שנתי (תיקון: תשס"ח)
השר להגנת הסביבה יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על תעודות היתר שניתנו לפי תקנות אלה, אשר יכלול, בין השאר, דיווח על פסולת החומרים המסוכנים שיובאה או שיוצאה, סוגה, כמותה ופעולות ההשבה שבוצעו בפסולת שיובאה כאמור.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 1 - הגדרת "השבה)
1. שימוש כדלק (למעט שריפה Use as a fuel (other than in direct
ישירה) או כאמצעי אחר להפקת אנרגיה incineration) or other means to
generate energy
2. השבה או רגנרציה של ממסים sovent reclamation./regneration
3. מיחזור או השבה של חומרים Recycling/reclamation of organic
אורגניים שאינם משמשים ממסים substances which are not used
as solvents
4 מיחזור או השבה של מתכות ושל Recycling/reclamation of metals
תרכובותיהן and metal compounds
5. מיחזור או השבה של חומרים Recycling/reclamation of other
אי-אורגניים אחרים inorganic materials
6. רגנרציה של חומצות או בסיסים Regeneration of acids or bases
7. שיוב של מרכיבים ששימשו Recovery of components used for
להפחתת זיהום הסביבה pollution abatement
8. שיוב של מרכיבים Recovery of components from catalysts
מקטליזטורים
9. זיקוק מחדש של שמן או Used oil re-refining or other reuses of
שימוש חוזר אחר בשמן previously used oil
10. טיפול קרקע המועיל Land treatment resulting in benefit to
לחקלאות או לשיפור הסביבה agriculture or recological improvement
תוספת שניה
(תקנה 1 - הגדרת "סילוק")
1. ערימה על-קרקעית או תת-קרקעית Deposit into or onto land,
(כגון מטמנה) (e.g., landfill etc.)
2. טיפול קרקע (כגון פירוק Land treatment, (e.g., biodegrandation
ביולוגי של שפך נוזל או בוצה of liquid or sludgy discards in soils
בקרקעות)
3. הזרקה לעומק (כגון הזרקה של Deep injection, (e.g., injection of
שפך בר-שאיבה לתוך באר או מערת pumpable discards into wells,
מלח טבעית) salt domes of naturally
occurring repositories, etc.)
4. איגום על-קרקעי (כגון הכנסת שפך Surface impoundment, (e.g.,
נוזל או בוצה לתוך בור או בריכה) placement of liquid or sludge
discards into pits, ponds
or lagoons, etc.)
5. מטמנות מתוכננות שהותאמו הנדסית Specially engineered landfill,
במיוחד (כגון הכנסה לתוך תאים (e.g., placement into lined
בדידים שדופנותיהם מצופים הם discrete cells which are capped
מכוסים ומבודדים זה מזה ומן הסביבה) and isolated from one another
and the environment, etc.)
6. שחרור לתוך מקווה מים, למעט ים או Release into a water body
אוקיינוס except seas/oceans
7. שחרור לתוך ים או אוקיינוס, Release into seas/oceans including
לרבות החדרה לקרקעית sea-bed insertion
8. טיפול ביולוגי שלא צוין בתוספת Biological treatment not specified
זו ושנוצרו בו תרכובות או תערובות elsewhere in this Annex which
סופיות המסולקות באמצעות Results in final compounds or mixtures
פעולה מן הפעולות הרשומות which are discarded by means of any
בתוספת זו. of the operations in this Section
9. טיפול פיסיקלי-כימי שלא צוין Physico chemical treatment not
בתוספת זו ושנוצרו בו תרכובות specified elsewhere in this Annex
המסולקות באמצעות פעולה מן which results in final compounds
הפעולות הרשומות בתוספת זו. or mixtures which are discarded
(כגון נידוף, ייבוש קלייה, סתירה by means of any of the operation
או שיקוע) in this Section (e.g., evaporation,
drying, calcination, neutralization,
Precipitation, tec.)
10. שריפה ביבשה incineration on land
11. שריפה בים incineration at sea
12. אחסנת קבע (כגון הצבת מכולה במכרה) Permanent storage (e.g.,
emplacement of countainers
in a mine, tec.)
13. בלילה וערבול לפני כל פעולה Blending or mixing prior to
מהפעולות שבתוספת זו submission to any of the
operations in this Annex
14. אריזה מחדש לפני כל אחת Repackaging prior to submission to
מהפעולות המפורטות בתוספת זו any of the operation in this Annex
15. אחסנה לקראת כל פעולה מהפעולות Storage pending any of the
המפורטת בתוספת זו operations in this Annex
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1152; תשס"ח, 916.
______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ