אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש"ע-2010

תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש"ע-2010

תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
"מוסד ללא כוונת רווח" ו"עוסק" - כהגדרתם בחוק מע"מ;
"מחזור מכירות שנתי" -
(1) לעניין עוסק - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מע"מ;
(2) לעניין מוסד ללא כוונת רווח - מחזור כהגדרתו בתוספת השניה לחוק העמותות, התש"ם-1980;
"מפר" - כמשמעותו בסעיף 14ב לחוק.
2. הפחתת סכומי העיצום הכספי
(א) המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעורים שלהלן, אם נתקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1) המפר לא הפר הוראה בחוק בחמש השנים שקדמו להפרה - 20 אחוזים;
(2) אם המפר הפר הוראה בחוק בחמש השנים שקדמו להפרה ואולם לא ביצע בשנתיים שקדמו להפרה את כל המפורט להלן - 10 אחוזים:
(א) הפרה של הוראת החוק שבשלה הוטל עליו העיצום הכספי;
(ב) הפרה של הוראות החוק יותר מפעם אחת;
(3) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה - 30 אחוזים;
(4) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, והכל להנחת דעתו של המנהל - 20 אחוזים;
(5) המפר הוא יחיד ושוכנע המנהל כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות
המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר - 15 אחוזים.
(ב) התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
3. הפחתה בשל התחשבות במחזור מכירות שנתי
(א) המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן, את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על השיעור הנקוב לצדו מתוך מחזור המכירות השנתי של המפר:
(1) לעוסק - 20 אחוזים;
(2) למוסד ללא כוונת רווח - 10 אחוזים.
(ב) תקנת משנה )א( תחול -
(1) בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו;
(2) רק לגבי מפר שהוא יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 14ה(2)(ב) לחוק.
4. פריסת תשלום עיצום כספי
(א) המנהל רשאי, על פי בקשתו של מפר, להורות על פריסת תשלום עיצום כספי, בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו.
(ב) הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), לא יעלה מספר התשלומים על עשרה תשלומים חודשיים; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, ישלם את העיצום הכספי כולו בפירעון מיידי.
________________________________
1 ק"ת תש"ע, 936.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ