אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987

תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987

תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 382 ו-395 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות ותחולה
1. הגדרות (2)
בתקנות אלה -
"בית המשפט" - בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי משרדה הרשום של החברה או מקום עסקיה העיקרי;
"טופס" - טופס שנוסחו ניתן בתוספת;
"הכונס הרשמי" - לרבות המשנה וסגן הכונס הרשמי וכל פקיד שהכונס הרשמי הרשהו להשתמש בסמכויותיו לפי הפקודה;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה לפירוקה של חברה, לפי תקנה 3;
"פירוק" - פירוק חברה בידי בית המשפט או בפיקוחו, לפי הענין;
"פקודת פשיטת הרגל" - פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980.
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;
"תקנות פשיטת הרגל" - תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985.
2. תחולת תקנות סדר הדין
הוראות תקנות סדר הדין יחולו על הליכי פירוק במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.
פרק ב': הליכי פירוק
סימן א': בקשת פירוק
3. בקשת פירוק (16) (תיקון: תשס"א)
(א) בקשת פירוק תוגש לבית המשפט לפי טופס 1 ותאומת בתצהיר ותצורף לה תמצית מידע ממוחשב מרשם החברות; הוגשה הבקשה שלא בידי החברה, ימציא המבקש העתק ממנה לחברה במשרדה הרשום.
(ב) הוגשה הבקשה בידי החברה, יצורף אליה דין וחשבון בדבר חובותיה ונכסיה של החברה, מעודכן ליום הגשת הבקשה וערוך לפי טופס 2; בית המשפט רשאי לפטור את החברה מהגשת הדו"ח האמור אם ראה לעשות כן מנימוקים מיוחדים, שיירשמו.
4. מסירה לכונס הרשמי והפקדת פקדון (16א)
(א) המבקש ימסור לכונס הרשמי העתק מהבקשה וכן יפקיד בידו פקדון בסך ארבע מאות שקלים חדשים וכל סכום נוסף שיורה הכונס הרשמי או שיצווה בית המשפט, כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי.
(ב) לא תקובל בקשת פירוק בבית המשפט אלא אם כן הוצג בפניו אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת הפקדון והעתק הבקשה.
5. זכות לקבל העתק הבקשה (21)
משתתף בחברה או נושה שלה זכאי לקבל מהמבקש העתק מבקשת הפירוק תמורת תשלום הוצאות הכנת ההעתק.
6. פרסום הודעה (18)
ארבעה עשר ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת הפירוק יפרסם המבקש הודעה בדבר הגשת הבקשה ומועד הדיון בה, ערוכה לפי טופס 3; ההודעה תפורסם ברשומות ובעתון יומי הנדפס בשפה העברית, אולם בחברה שעיקר עסקיה מנוהלים במגזר הערבי - ייעשה הפרסום בעתון יומי הנדפס בשפה הערבית.
7. תעודה מאת הרשם (23)
בית המשפט לא ידון בבקשת הפירוק אלא אם כן הוצגה לפניו תעודה מאת הרשם או מאת פקיד בית המשפט שהרשם הסמיך לכך, המאשרת כי המבקש מילא אחר כל הוראות התקנות הנוגעות להגשת בקשת הפירוק.
8. הודעה על השתתפות בדיון (25,24)
(א) לא יורשה אדם להשתתף בדיון בבקשת הפירוק ללא אישור בית המשפט זולת אם הודיע למבקש, שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, על כוונתו להשתתף בו.
(ב) המבקש יכין רשימת האנשים שמסרו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), וימסור העתק ממנה לבית המשפט לפני המועד שנקבע לדיון; לא נתקבלו הודעות כאמור, יודיע על כך המבקש בכתב לבית המשפט.
9. התנגדות לבקשת פירוק (26)
אדם הרוצה להתנגד לבקשת פירוק יגיש לבית המשפט כתב התנגדות מאומת בתצהיר ויפרט בו את נימוקי ההתנגדות; כתב ההתנגדות יוגש שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה והעתק ממנה יומצא למבקש.
10. חילופי מבקשים (27)
ביטל מבקש את בקשת הפירוק שהגיש או שזנח את הטיפול בה, רשאי בית המשפט, בכל שלב משלבי הדיון, על פי בקשת נושה או משתתף הרשאי להגיש בקשת פירוק (להלן - מבקש חדש), לצוות על חילופי המבקשים ועל המשך הדיון בבקשה בידי המבקש החדש.
11. החזרת מחצית פקדון
(א) הודיע מבקש על ביטול בקשת הפירוק או שבקשתו נדחתה בידי בית המשפט, יחזיר לו הכונס הרשמי מחצית מהפקדון וכן כל סכום נוסף שהפקיד לפי תקנה 4, בניכוי ההוצאות שהוציא הכונס הרשמי.
(ב) ציווה בית המשפט על חילופי מבקשים לפי תקנה 10, יפקיד המבקש החדש בידי הכונס הרשמי את הסכומים שהוחזרו למבקש הקודם.
סימן ב': מפרק זמני - הוראות כלליות
12. מינוי מפרק זמני לפני צו פירוק (22)
מינוי מפרק זמני לפי סעיף 300(ב) לפקודה ייעשה על פי בקשת נושה, משתתף או הכונס הרשמי, או אף ללא בקשה כאמור.
13. הפקדת פקדון
הוגשה בקשה למינוי מפרק זמני בידי נושה או משתתף, יחולו הוראות תקנה 4 לענין הפקדת הפקדון והסכום הנוסף, והוראות תקנה 11 לענין החזרתם, הכל בשינויים המחוייבים.
14. צו המינוי
(א) לא יתמנה אדם כמפרק זמני אלא אם כן הודיע לבית המשפט על הסכמתו לכך.
(ב) בצו המינוי רשאי בית המשפט לקבוע את סמכויותיו ואת תפקידו של המפרק הזמני; העתק מהצו יומצא לכונס הרשמי.
סימן ג': מפרק זמני שאינו הכונס הרשמי
15. חובותיו של מפרק זמני שאינו הכונס הרשמי
מפרק זמני שאינו הכונס הרשמי (להלן בסימן זה - מפרק זמני) -
(1) יתן כל ערובה שתיראה לבית המשפט להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם וכל אשר יגיע לידו בקשר לנכסים אלה; הערובה תהא בכתב ערובה, ערוך לפי טופס 4;
(2) יגיש דוחו"ת כספיים במועדים ובאופן שיורה עליהם בית המשפט;
(3) ישלם כל סכום המגיע ממנו ככל שיורה בית המשפט;
(4) יהא אחראי לכל הפסד שגרם בזדון או ברשלנות לנכסים שהוא ממונה עליהם.
16. אכיפת תשלום
מפרק זמני שלא הגיש דוחו"ת כספיים או לא שילם את הסכום המגיע ממנו, או שגרם הפסד לנכסים שהוא ממונה עליהם, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסיו ומכירתם ועל שימוש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע ממנו או לכיסוי כל הפסד שגרם; יתרת דמי המכר תימסר למפרק הזמני.
17. סיום התפקיד
מפרק זמני שסיים את תפקידו, ימסור לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו, לרבות דין וחשבון כספי; הכונס הרשמי יחזיר למי שביקש את המינוי את יתרות הפקדון והסכום הנוסף שהפקיד אצלו לפי תקנה 13, אשר נותרו לאחר תשלום כל ההוצאות.
סימן ד': צו פירוק
18. עריכת הצו ופרסומו (28)
(א) צו פירוק ייערך לפי טופס 5, ובית המשפט ימציא לכונס הרשמי שלושה העתקים ממנו.
(ב) הודעה על מתן הצו ועל מועד האסיפות של הנושים ושל המשתתפים, ערוכה לפי טופס 6, תפורסם ברשומות ובעתון יומי הנדפס בשפה העברית, ובחברה שעיקר עסקיה מנוהלים במגזר הערבי - גם בעתון יומי הנדפס בשפה הערבית, אולם רשאי הכונס הרשמי להחליט שלא לפרסם כלל הודעה כאמור, אם ימצא זאת לנכון בנסיבות הענין.
19. פרסום צו פירוק בפיקוח בית המשפט (31)
ניתן צו לפירוק חברה בפיקוח בית המשפט, יפרסם המבקש הודעה על כך ברשומות או באופן אחר שיורה עליו בית המשפט, וישלח העתקים מן הצו למי שיורה בית המשפט ובאופן שיורה.
20. רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין
על פי בקשת הכונס הרשמי, מפרק או מפרק זמני, יבדוק מי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל על פי דין, אם חברה שניתן לגביה צו פירוק היא בעלת זכויות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם מצא כן - ירשום בפנקס הערה בדבר קיום הצו האמור.
21. הוצאות משפט
(א) הוצאות משפט הכרוכות בכל הליך עד למתן צו פירוק יחולו על מי שנקט בהליך, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.
(ב) ניתן צו פירוק על פי בקשת נושה, ישולמו לו הוצאותיו מתוך נכסי החברה בסכום שיקבע בית המשפט.
סימן ה': מנהל מיוחד
22. בקשה למינוי מנהל מיוחד (32) (תיקון: תשס"א)
בבקשה למינוי מנהל מיוחד לפי סעיף 318 לפקודה, יפרט הכונס הרשמי את הנימוקים המחייבים את המינוי.
23. חובותיו של מנהל מיוחד
על מנהל מיוחד יחולו ההוראות החלות על מפרק זמני לפי תקנות 15 ו-160, בשינויים המחוייבים.
24. דו"ח סופי (33)
מנהל מיוחד שסיים את תפקידו ימסור לכונס הרשמי דין וחשבון על פעולותיו, לרבות דין וחשבון כספי.
פרק ג': דו"ח על מצב עסקי החברה
25. עריכת הדו"ח (34, 36)
(א) דו"ח על מצב עסקי החברה לפי סעיף 292 לפקודה (בפרק זה - דו"ח) ייערך לפי טופס 7 ויוגש לכונס הרשמי בשלושה עתקים.
(ב) הכונס הרשמי רשאי לדרוש ממגיש הדו"ח, או ממי שהכין אותו או השתתף בהכנתו, פרטים נוספים ומשלימים וכן מסמכים העשויים לסייע בבדיקת הדו"ח.
26. אישור הוצאות (38(1))
הכונס הרשמי לא ישלם הוצאות שהוצאו להכנת הדו"ח אלא אם כן אישרן מראש, זולת אם החליט בית המשפט אחרת.
27. ויתור על הדו"ח (38(2))
בית המשפט ידון בויתור על דו"ח, כאמור בסעיף 292(ג) לפקודה, אם הוגשה לו בקשה לכך מאת מעונין בדבר והכונס הרשמי המליץ על היענות לבקשה.
פרק ד': אסיפות של נושים ומשתתפים
28. אסיפות ראשונות (97)
אסיפות ראשונות של נושים ומשתתפים ייערכו במועד מוקדם ככל האפשר לאחר מתן צו הפירוק, בתאריך ובמקום שיקבע הכונס הרשמי.
29. משלוח הודעות לנושים ולמשתתפים (100)
הכונס הרשמי ישלח, בהקדם האפשרי, הודעה לפי טופס 8 על מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה לכל נושה ששמו ידוע לו, לפי המען הנקוב בתביעתו, ואם לא הגיש תביעה - לפי המען הנקוב בדו"ח על מצב העסקים, או לפי מענו האחר הידוע לכונס הרשמי; כמו כן ישלח הכונס הרשמי הודעה לפי טופס 9 על אסיפת המשתתפים הראשונה לכל מי שמתוך ספרי החברה נראה כמשתתף שלה, ובלבד שחוקיותן של אסיפות כאמור לא תיפגע אם ההודעות לא נשלחו או לא נתקבלו.
30. הזמנה לנושא משרה (101)
הכונס הרשמי או המפרק, לפי הענין, רשאי לשלוח לנושא משרה בחברה הזמנה להשתתף באסיפת נושים או משתתפים; נושא משרה שקיבל הזמנה כאמור, חייב לבוא לאסיפה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה.
31. החלטות של אסיפות נושים ומשתתפים (109)
החלטה באסיפת נושים או באסיפת משתתפים תתקבל ברוב קולות הנוכחים המצביעים בעצמם או על ידי שליח, והמייצגים את רוב ערך התביעות של הנושים או הזכויות של המשתתפים, לפי הענין.
32. תחולת תקנות פשיטת רגל
על אסיפות נושים ומשתתפים יחולו הוראות פרק ג' לתקנות פשיטת הרגל, ככל שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים.
פרק ה': המפרק
סימן א': מינוי מפרק ותפקידיו
33. הצעה למינוי (39)
(א) נערכה אסיפת נושים שבה הוחלט על מועמד לתפקיד מפרק, ימציא הכונס הרשמי לבית המשפט פרוטוקול מהאסיפה, בצירוף דו"ח שלו בדבר תוצאותיה, תוך שלושים ימים מיום שנערכה האסיפה.
(ב) נחלקו הדעות באסיפת הנושים או שלא הוצע מועמד או שהכונס הרשמי מתנגד להצעת הנושים, יציע הכונס הרשמי לבית המשפט למנות אדם אחר לתפקיד מפרק.
(ג) בית המשפט ידון בהצעות שהובאו לפניו כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) ויחליט בדבר מינוי המפרק.
34. ערובה (41)
ערובה שנדרש מפרק לתיתה לפי סעיף 300(ה) לפקודה, תיערך לפי טופס 4 ותופקד בידי הכונס הרשמי.
35. העברת נכסים למפרק (142)
מונה מפרק, יעביר אליו הכונס הרשמי את כל נכסי החברה שברשותו, למעט כספים שהופקדו בבנק שקבע שר האוצר לפי סעיף 311(א) לפקודה, אך רשאי הכונס הרשמי לנכות את כל ההוצאות והאגרות המגיעות לו מהנכסים; הועברו הנכסים למפרק ללא הניכוי האמור, יהיה לכונס הרשמי שעבוד עליהם בשיעור החוב המגיע לו.
36. סמכות לדרוש נכסים (59)
המפרק רשאי לדרוש מכל אדם להעביר אליו נכסים שבידו אשר לחברה זכות לכאורה עליהם, לרבות מאזנים, פנקסי חשבונות ומסמכים אחרים, והמחזיק יעבירם למפרק תוך המועד שצויין בדרישתו.
37. מפרק כפקיד בית המשפט (66,58)
המפרק ישמש כפקיד בית המשפט, ובכפוף להשגחתו יפעיל את הסמכויות ויבצע את התפקידים האמורים בסעיף 382(1) לפקודה.
38. העסקת עורך דין
מפרק המעסיק עורך דין לא ישלם לו שכר מתוך נכסי החברה, זולת אם ציווה על כך בית המשפט.
סימן ב': הדיון בבית המשפט
39. בקשת הוראות
(א) בקשתו של מפרק מבית המשפט למתן הוראות תוגש בכתב.
(ב) עותק מהבקשה יימסר לכונס הרשמי לא יאוחר מחמשה עשר ימים לפני היום שנקבע לדיון בבקשה.
40. פניה לבית המשפט
פניה לבית המשפט מצד מי שנפגע ממעשה או מהחלטה של המפרק, תיעשה תוך שלושים ימים מיום שהודע לו עליהם.
סימן ג': ניהול חשבונות ודוחו"ת
41. פנקסי חשבונות (150, 152)
(א) המפרק ינהל את פנקסי החשבונות של הפירוק לפי כללי חשבונאות מקובלים.
(ב) מפרק הממשיך לנהל את עסקי החברה, ינהל לשם כך חשבון מיוחד לפי הכללים האמורים בתקנת משנה (א).
(ג) על פי בקשת המפרק רשאי הכונס הרשמי להורות על איחוד הניהול של החשבונות האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב).
42. הפקדת כספים בחשבון בנק (145, 146)
(א) הפקדת כספים בחשבון בבנק שקבע שר האוצר, כאמור בסעיפים 311(א) ו-372 לפקודה, וכן תשלומים מתוך אותו חשבון, יבוצעו באמצעות הכונס הרשמי על פי בקשת המפרק.
(ב) הורשה המפרק להפקיד את הכספים בבנק אחר, כאמור בסעיף 311(א) לפקודה, יפתח המפרק בבנק חשבון נפרד על שמו כמפרק החברה ויפקיד בו את הכספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם; תשלומים מתוך אותו חשבון יהיו בהמחאות חתומות ביד המפרק תוך ציון תפקידו כאמור.
43. ביקורת חשבונות (153)
הכונס הרשמי רשאי למנות רואה חשבון או מבקר חשבונות כדי לבקר את חשבונות המפרק; מונה מבקר כאמור, ימציא לו המפרק את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים לבקורת הדו"ח.
44. דוחו"ת המפרק (151, 156)
(א) דין וחשבון שעל המפרק להגיש לפי סעיף 313 לפקודה ייערך לפי טופס 10.
(ב) הכונס הרשמי רשאי להורות למפרק, כל אימת שיראה צורך בכך, להמציא לו, תוך זמן שיקבע, דוחו"ת על הכספים שקיבל וששילם ועל מהלך ניהול הפירוק, וזאת בנוסף על הדיווח לפי תקנת משנה (א).
(ג) הצהיר המפרק בכתב כי בתקופת הדו"ח לא היו תקבולים ותשלומים, יראו את התצהיר כדו"ח.
סימן ד': התפטרות מפרק, העברתו ושחרורו
45. בקשת מפרק להתפטר (143, 170)
(א) מפרק הרוצה להתפטר מתפקידו יגיש לכונס הרשמי בקשה על כך.
(ב) הכונס הרשמי רשאי להורות למפרק למסור הודעה על כוונתו להתפטר לכל משתתף ולכל נושה שהוכיח את חובו.
46. החלטה להעביר מפרק מתפקידו
(א) נושים של ששית מערך התביעות רשאים לבקש מהכונס הרשמי לזמן אסיפת נושים כדי לדון ולהחליט בשאלה אם ראוי להעביר את המפרק מתפקידו; עשו כן, עליהם להפקיד סכום כסף בשיעור שיקבע הכונס הרשמי לכיסוי ההוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.
(ב) קיבלה אסיפת הנושים החלטה, ברוב האמור בתקנה 31, כי מן הראוי להעביר את המפרק מתפקידו, ימציא הכונס הרשמי העתק ממנה לבית המשפט.
47. דו"ח סופי (153)
הועבר מפרק מתפקידו או ביקש להתפטר או להשתחרר, ימסור לכונס הרשמי דו"ח כספי סופי, וכן ימסור לו או למפרק החדש - אם נתמנה כזה - את פנקסי החשבונות ושאר המסמכים הנוגעים לניהול נכסי החברה.
48. תעודת שחרור
נוכח הכונס הרשמי כי המפרק מילא את כל חובותיו על פי הפקודה והתקנות, יתן לו תעודת שחרור ערוכה לפי טופס 11.
פרק ו': חקירה מוקדמת וחקירה פומבית
49. חקירה מוקדמת
לאחר מתן צו פירוק רשאי הכונס הרשמי לזמן מנהל או כל נושא משרה אחר בחברה כדי לחקרו על מצב עסקי החברה וחובותיה, ועל המוזמן להתייצב לחקירה במקום ובשעה שנקבעו בהזמנה.
50. חקירה פומבית (43-51)
(א) החליט בית המשפט על הזמנת אדם לחקירה פומבית לפי סעיף 298 לפקודה וקבע את מועדה, ישלח לו הזמנה להופיע לחקירה במועד ובמקום שצויינו בה; הכונס הרשמי יודיע למשתתפים וכן לנושים שהגישו תביעת חוב את מועדה ומקומה של החקירה הפומבית; ההודעה תישלח אליהם באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת שימצא הכונס הרשמי לנכון.
(ב) מי שהוזמן להיחקר ולא התייצב, יחולו לגביו הוראות סעיף 73 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.
פרק ז': הצהרה על אחריות אישית
51. בקשה להצהיר על אחריות אישית (52)
(א) בקשתו של הכונס הרשמי או של המפרק מבית המשפט להצהיר שכל דירקטור של חברה ישא באחריות אישית לחבויותיה לפי סעיף 373 לפקודה, או לצוות על כפיית תשלום לפי סעיף 374 לפקודה, תלווה בתסקיר בו יפורטו העובדות שעליהן מבוססת הבקשה.
(ב) בקשה לסעד כאמור בתקנת משנה (א) שהוגשה מאת נושה או משתתף, תלווה בתצהיר של המבקש לאימות העובדות הכלולות בה, ורשאי בית המשפט, בכל עת לפני מתן הצו, לדרוש מהכונס הרשמי או מהמפרק להגיש לו תסקיר על העובדות הנוגעות לבקשה האמורה.
(ג) בקשה לפי תקנת משנה (א) או (ב) תומצא למשיב יחד עם הזמנה לדין, והמשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון בבקשה; בית המשפט בדונו בבקשה רשאי להורות על הבאת ראיות נוספות בתמיכה לבקשה, ככל שיראה צורך בכך, לרבות השמעת עדים.
52. פרוטוקול החקירה הפומבית כראיה (53)
(א) הוגשה בקשה לפי סעיף 373 או 374 לפקודה לאחר שנערכה חקירה פומבית, רשאי המבקש להשתמש בפרוטוקול שנרשם בחקירה כראיה נגד כל אדם, ובלבד שאם מתכוון המבקש להשתמש בפרוטוקול החקירה כראיה נגד מי שלא נחקר בחקירה הפומבית, עליו למסור לו, חמישה עשר ימים לפחות לפני בירור הבקשה, הודעה על רצונו להגיש את הפרוטוקול לבית המשפט כראיה נגדו; להודעה יצורף העתק הפרוטוקול.
(ב) הוגש הפרוטוקול או חלק ממנו לבית המשפט, רשאי המשיב לחקור חקירה שכנגד את האדם שפרוטוקול חקירתו הפומבית הוגש כאמור.
פרק ח': תביעת חובות וחלוקת דיבידנד
53. תחולת תקנות פשיטת רגל
על זכויותיהם של נושים, על תביעת חובות ועל חלוקת דיבידנדים בפירוק חברה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות פשיטת הרגל, ככל שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים; לענין זה, שינויים כאמור - "חייב" - חברה בפירוק; "יום מתן צו הכינוס" - התאריך הקובע כמשמעותו בסעיף 354(ה) לפקודה; "נאמן" - מפרק.
פרק ט': איסור קבלת טובות הנאה
54. בעל תפקיד (136) (תיקון: תשס"א)
מפרק, כונס נכסים מי שמונה בידי בית המשפט בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), לתפקיד של נאמן לביצוע הסדר נושים או לתפקיד אחר במסגרת אותו הליך ומנהל מיוחד בחברה, לא יקבלו במסגרת מילוי תפקידם בה, בין במישרין ובין בעקיפין, כל שכר, מתנה, תמורה או טובת הנאה כספית אחרת, לבד מן השכר שקבע להם בית המשפט לפי הפקודה ותקנותיה.
55. חבר ועדת ביקורת (139)
חבר ועדת ביקורת שנתמנה לפי סעיף 348 לפקודה לא יקבל, בין במישרין ובין בעקיפין, כל תשלום, מתנה, תמורה או טובת הנאה כספית אחרת בעד פעולה שעשה או שירות שנתן במסגרת ניהול נכסי החברה, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לקצוב תשלום בעד פעולות או שירותים מיוחדים שניתנו כאמור.
פרק י': הכונס הרשמי
סימן א': תפקידי עזר
56. תפקידי עזר
הכונס הרשמי רשאי להטיל על עובד מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם תפקידי עזר לשם ביצוע הפקודה, ורשאי הוא לאצול לו לשם כך סמכות מסמכויותיו.
סימן ב': הליכים בבית המשפט
57. בקשות הכונס הרשמי לבית המשפט (175)
(א) הכונס הרשמי רשאי לבקש מבית המשפט הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו.
(ב) בקשה של הכונס הרשמי לבית המשפט יכול שתהיה בעל פה או בכתב, ואף ללא תצהיר, וניתן לצרף אליה דו"ח של הכונס הרשמי; בית המשפט יקבל דו"ח כאמור כראיה לכאורה על תוכנו.
58. ערעור על החלטת הכונס הרשמי (174)
ערעור על החלטה של הכונס הרשמי יוגש לבית המשפט תוך שלושים ימים מיום שהומצאה ההחלטה למערער.
59. המצאה לכונס הרשמי
(א) לא יקיים בית המשפט דיון בהליך לפי הפקודה אלא אם כן נוכח שהומצאה הזמנה לכונס הרשמי.
(ב) מענו של הכונס הרשמי להמצאת כתבי בית-דין הוא במשרדו שבאיזור שיפוטו של בית המשפט שבו מתנהל ההליך, ובהליך בבית המשפט העליון - במשרדו הראשי של הכונס הרשמי בירושלים.
60. עמדת הכונס הרשמי
הכונס הרשמי רשאי לנקוט עמדה לענין הליך בבית המשפט על ידי מתן הודעה בכתב בלבד, מבלי להתייצב בעת הדיון.
61. תסקיר הכונס הרשמי (57)
הוגשה בקשה לבית המשפט לאשר פשרה או הסדר, רשאי הכונס הרשמי להגיש לבית המשפט, שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבירור הבקשה, תסקיר בענין תנאי הפשרה או ההסדר ובענין ניהול עסקי החברה על ידי מנהליה וסיבת כשלונה, ובכל ענין אחר אשר לדעת הכונס הרשמי יש מקום להביאו לידיעת בית המשפט.
62. הכונס הרשמי כמפרק (157)
מקום שהכונס הרשמי פועל כמפרק, יבוא במקומו בית המשפט לענין כל מעשה ומינוי שיהיה בידי הכונס ולענין כל רשות שהיתה צריכה להינתן מטעמו, וכל מסמך שיש להגישו לפי תקנות אלה לכונס, יגישנו הכונס לבית המשפט.
פרק י"א: כספים, אגרות והוצאות
63. השקעות כספי פירוק (149 (4))
לענין השקעות כספים שבנכסי פירוק, יחולו על הכונס הרשמי, בשינויים המחוייבים, ההוראות החלות על האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.
64. אגרות הכונס הרשמי (183) (תיקון: תשס"א)
(א) מקום שהכונס הרשמי משמש ככונס נכסים, מפרק זמני או מפרק, ישולמו לו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אגרת ניהול, אגרת מימוש ואגרת חלוקה בפועל בשיעורים ובתנאים הקבועים לענין שכרו של בעל תפקיד בתקנות 7 עד 10 ו-15 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981.
(ב) בעד השגחה על פעולותיו של מפרק תשולם לכונס הרשמי אגרת השגחה בשיעור 20 אחוזים מהשכר שנקבע לאותו מפרק. בעד השגחה על פעולותיו של מפרק זמני, כונס נכסים, נאמן לביצוע הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות או תפקיד אחר על פי אותו סעיף, תשולם לכונס הרשמי אגרת השגחה בשיעור 20 אחוזים מהשכר שנקבע לבעל תפקיד כאמור.
(ג) מילא הכונס הרשמי תפקיד או ביצע עבודה שאינם מפורטים בתקנות אלה, תשולם לו בעדם אגרה שיקבע בית המשפט לפי אומד דעתו, על פי בקשת הכונס הרשמי שיצורף אליה דו"ח המפרט את פעולותיו.
65. הוצאות הכונס הרשמי (184)
(א) לכונס הרשמי ישולמו מתוך נכסי החברה הוצאותיו על נסיעות ושמירת נכסים, הוצאות משפטיות וכן כל הוצאה סבירה אחרת שהוציא במהלך כינוס נכסי החברה וניהולם, לרבות דמי נזק שהיה עליו לשלמם עקב מעשה או מחדל שלו בפעלו בתום לב במסגרת תפקידו וסמכויותיו.
(ב) הוגשה תביעה נגד הכונס הרשמי לתשלום הוצאות או דמי נזק, יודיע על כך למפרק או למי שנכסי החברה הנוגעים לענין מסורים בידיו אותה שעה; מתאריך ההודעה ישמשו הנכסים כערובה לתשלום ההוצאות.
66. סדר תשלום ההוצאות (161)
ההוצאות הכרוכות בפירוק ישולמו לפי סדר העדיפויות הבא:
(1) הוצאות מימושם של נכסי החברה;
(2) הוצאות שהכונס הרשמי או שלוחיו הוציאו או התחייבו להוציא בקשר לחברה או לנכסיה, לרבות הוצאות פרסום בעתון וברשומות;
(3) הוצאות שהוציא המפרק במילוי תפקידו וכן שכר טרחתו כפי שאישרם בית המשפט;
(4) הוצאות משפט וכן אגרות שיש לשלמן לכונס הרשמי.
67. תשלום הוצאות כשאין נכסים (171)
ניתן צו פירוק נגד חברה שאין לה נכסים, לא יהא הכונס הרשמי חייב להוציא כל הוצאות בנוגע לצו האמור, אלא אם כן אישר בית המשפט הוצאות אלה על פי בקשת הכונס הרשמי ובתנאים שקבע בית המשפט.
פרק י"ב: הוראות מיוחדות לענין פירוק מרצון
68. דו"חות לרשם החברות (163)
בפירוקה של חברה מרצון או בפיקוח בית המשפט, שלא הסתיים תוך שנה מיום תחילתו, חייב המפרק לשלוח לרשם החברות אחת לשנה וכל עוד לא הסתיים הפירוק, דו"ח בדבר הליכי הפירוק ומצבו, ערוך לפי טופס 10, כנדרש בסעיף 371 לפקודה.
69. כספים שלא נתבעו (165(2))
נשארו ביד המפרק או בשליטתו כספים מנכסי חברה בפירוק מרצון שבמשך ששה חדשים מיום סיום הליכי הפירוק לא נמצא להם תובע או שלא נדרשו, יחולו הוראות סעיף 372 לפקודה.
פרק י"ג: שונות
70. אגרות בית המשפט (182)
בעד כל הליך או ענין בבית משפט בענין פירוק, ישולמו האגרות הקבועות לכך בתקנות בית משפט (אגרות), התשל"ו-1976.
71. כותרת כתב בי-דין (7)
בכותרתו של כל כתב בי-דין על פי הפקודה יצויין שמה של החברה הנוגעת בדבר, ואם ניתן נגדה צו פירוק - תצוין גם עובדת היותה בפירוק.
72. עריכת טופס (3)
מסמך שיש לערכו לפי אחד הטפסים שבתוספת, יהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו; היתה בטופס דרישה להמצאת מסמכים, רשאי בית המשפט, לצורך הדיון שלפניו, לצוות על מתן פרטים נוספים כפי שיצויין בצו.
73. צירוף צד להליך (133)
בית המשפט רשאי לצרף נושה או משתתף כצד להליך המתנהל בפניו, אם נראה לו כי אותו אדם עלול להיפגע מהחלטה שתתקבל באותו הליך.
74. פגם במינוי (181)
פגם או שיבוש במינויים או בבחירתם של כונס נכסים, מפרק או חבר ועדת ביקורת, לא יגרע מתקפו של מעשה שעשו בתום לב במסגרת התפקיד שלו מונו או נבחרו.
75. גניזת פנקסים (153(2))
לפי בקשת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להורות שפנקסי חשבונות ושאר מסמכיה של חברה שנשארו בידי הכונס הרשמי לאחר גמר פירוקה ייגנזו, יימכרו או יושמדו, או שיעשה בהם אחרת.
76. ביטול
תקנות החברות (פירוק), 1936 - בטלות.
77. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
(ב) תקנות אלה יחולו גם על עניינים התלויים ועומדים ביום תחילתן לפני בית המשפט או הרשם, אלא אם כן ציווה בית המשפט או הרשם אחרת.
טופס 1
(תקנה 3(א))
בקשת פירוק
תיק __________
בבית המשפט המחוזי
ב _______________
בענין החברה __________
המבקש: _____________
מס' זהותו: ___________
מקום מגוריו: _________
מענו להמצאת כתבי בית-דין: ________
שם הישוב ________ הרחוב ________ מס' הבית ________ המיקוד _______
המבקש רשאי להגיש בקשה זו בהיותו: נושה / משתתף / היועץ המשפטי לממשלה / החברה עצמה *
בית המשפט מתבקש בזה ליתן צו לפירוק החברה _________ בע"מ (להלן - החברה) שאלה הם פרטיה:
תאריך רישומה במשרד רשם החברות __________ מס' הרישום _________ מען משרדה הרשום _____________
הונה הרשום הוא _________ שקלים חדשים מחולק ל- ________ מניות בנות _______ שקלים חדשים לכל אחת.
ההון הנפרע הוא _________ שקלים חדשים.
המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה: ___________________________________________________________________________
העילות המצדיקות את פירוקה של החברה כאמור בסעיפים 257 ו-258 לפקודת החברות (יש לפרט כל אחת מהעילות): _______________________ בית המשפט מתבקש לשלוח העתק מבקשה זו
ל ________________
תאריך _________ חתימה _________
תצהיר
אני הח"מ, מס' תעודת זהות __________ מצהיר בזה כי כל העובדות שצויינו בבקשה דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
___________________
חתימת המצהיר / המבקש
אני הח"מ __________ מאשר בזה כי ביום _______ הופיע(ה) בפני __________ במשרדי ב ___________ מר/גב' ___________ המוכר(ת) לי אישית/שזיהיתיו(ה) על פי תעודת זהות מס'* ______, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לענשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_________________
חתימת מקבל התצהיר
____________
* מחק את המיותר
טופס 2
(תקנה 3(ב))
תיק _________
לכבוד
בית המשפט המחוזי
ב ____________
דין וחשבון בדבר חובות ונכסים
בענין בקשת החברה _________ בע"מ לפירוקה
אני החתום מטה _________ תפקידי בחברה ________ מתכבד בזה לצרף לבקשת הפירוק של החברה מיום _________ דין וחשבון זה על חובותיה ונכסיה.
חובות לנושים (פסיב)
סה"כ שקלים חדשים
זכויות (אקטיב)
סה"כ שקלים חדשים

נושים מובטחים
_________
סה"כ הרכוש
________

נושים בדין קדימה
_________
חובות המגיעים
________

נושים רגילים
_________
לחברה
________

ס"ה חובות לנושים
_________
שווי הבטחונות
________

עודף הזכויות על
_________
ס"ה הזכויות
________

החובות
_________
(רכוש)
________


_________
עודף החובות
________


_________
על הזכויות
________

סה"כ כללי
_________
סה"כ כללי
________

חלק א': חובות
פירוט החובות

שעבודים קיימים להבטחת החוב

(1)

מב'
(2)
שר
הנושה
(3)

המען
(4)
סכום
החוב
(5)
תאריך
יצירת
החוב
(6)
ממה
נובע
החוב
(7)
פרטי
הנכס
המשועבד
(8)
תאריך
יצירת
השעבוד
(9)
שווי
הבטחון
בשקלים
סך כל החובות
הסכום הכולל של השעבודיםיתרת החובותפירוט הרכוש
מס'
סידורי
פירוט הרכוש
מספר
הפריטים
מקום הימצאו
של הרכוש
השווי המוערך
בש"ח________________________________
הערות: 1. לגבי מקרקעין ציין גם גוש וחלקה.
2. לגבי חשבונות בנקים ציין שם הבנק, הסעיף ומספר כל חשבון בנפרד.
3. לגבי מכונית נוסעים ציין גם מספר רישוי.
תצהיר
אני הח"מ ________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה שהדו"ח שאני מגיש בזה לבית המשפט הוא מדוייק, מלא ומעודכן בכל חלקיו לתאריך היום.
_____________
(חתימת המצהיר)
אני הח"מ _______ עו"ד מ _______ מאשר בזה כי ביום ________ הופיע(ה) בפני מר/גב' _______ המוכר(ת) לי אישית / שזיהיתי על פי תעודת זהות מס' ________ ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה (תהיה) צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה (תעשה) כן אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.
____________
(חתימת עוה"ד)
טופס 3
(תקנה 6)
הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה
בבית המשפט המחוזי
ב _____________ תיק _________
בענין פירוק החברה ___________ בע"מ
המבקש ________
נמסרת בזה הודעה, כי ביום ________ הוגשה לבית המשפט המחוזי ב __________
בקשה לפרק את החברה הנ"ל, וכי בקשה זו תישמע בבית המשפט _________ ביום _______ בשעה ______
כל נושה או משתתף של החברה שברצונו לתמוך במתן צו הפירוק או להתנגד לו, רשאי להופיע בשעת הדיון, בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר באופן שתגיע לידיו של המבקש לפי המען: שם הישוב ____________
ביום הרחוב מס הבית מיקוד לא יאוחר משעה ביום
לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מהבקשה לפירוק.
________ _______
תאריך חתימה
טופס 4
(תקנות 15 ו-34)
בבית המשפט המחוזי
ב ______________ תיק __________
כתב ערובה
בענין החברה _________ בע"מ
אני הח"מ ________ מס' זהות _______ מען _________ שנתמניתי לתפקיד מפרק זמני / מפרק החברה* הנ"ל מתחייב בזה לשלם לכונס הרשמי סך של _____ שקלים חדשים. לסכום זה יתווסף סכום של הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, לפי עליית המדד מהמדד שפורסם לאחרונה לפני חתימת כתב זה, עד המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום; הסכומים הנ"ל ישולמו על ידי, לפי דרישה ראשונה של הכונס הרשמי, אם יימצא כי אירע אחד מאלה:
1. לא מלאתי תפקיד מתפקידי או חובה מחובותי כמפרק זמני / כמפרק* על פי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.
2. לא הגשתי דוחו"ת או חשבונות במועד או באופן שהורה עליהם בית המשפט או הכונס הרשמי;
3. לא מלאתי כהלכה את הוראות בית המשפט או הכונס הרשמי בענין ניהול נכסי החברה;
4. לא שילמתי סכום המגיע ממני כפי שהורה בית המשפט;
5. גרמתי בזדון או ברשלנות הפסד לנכסי החברה שבניהולי.
יום __________ ________________
חתימה
_______________
* מחק את המיותר
טופס 5
(תקנה 18(א))
בבית המשפט המחוזי
ב- ____________ תיק _____________
צו לפירוק חברה בידי בית המשפט
בפני כב' השופט _________
בענין החברה _________ בע"מ
שמען משרדה הרשום הוא __________
על פי בקשת _________ מיום _______ שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שמיעת עוה"ד ________ ב"כ __________ ולאחר קריאת הבקשה לפירוק וההצהרה של __________ שהוגשה ביום __________ ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה ב-:
1. ילקוט הפרסומים מספר ______ עמוד ____ מיום _______
2. עתון יומי _________ מיום _______
מצווה בזה בית המשפט:
1. שהחברה הנ"ל תפורק בידי בית המשפט על פי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983;
2. כונס הנכסים הרשמי ב __________ יהיה המפרק הזמני של החברה;
3. נושאי משרה בחברה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונס הרשמי ב _________ כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי החברה.
ניתן היום _________ במעמד __________
________
שופט
טופס 6
(תקנה 18(ב))
בבית המשפט המחוזי
ב _________ תיק ___________
הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק
ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
שם החברה __________ בפירוק.
מען משרדה הרשום ___________.
תאריך מתן צו הפירוק __________
מועד אסיפת הנושים הראשונה ביום _____ בשעה _____ במקום __________ מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ביום ____________ בשעה __________ במקום __________
___________
הכונס הרשמי
טופס 7
(תקנה 25(א))
בבית המשפט המחוזי
ב תאריך
דו"ח על מצב עסקי החברה
בענין החברה (בפירוק)
חובות לנושים (פסיב)
סה"כ שקלים חדשים
זכויות (אקטיב)
סה"כ שקלים חדשים

נושים מובטחים (רשימה א' טור 4)


ס"ה הרכוש (רשימה ד')נושים בדין קדימה (רשימה ב' טור 4)


חובות המגיעים לנכסים (רשימה ה')נושים רגילים (רשימה ג' טור 4)


שווי הבטחונות (רשימה א' טור 8)סה"כ חובות לנושים


סה"כ הזכויות (רכוש)עודף הזכויות על החובות (רשימה ו')


עודף החובות על הזכויות (רשימה ו')סה"כ כללי


סה"כ כללי
תצהיר
אני הח"מ מס' תעודת זהות מען מצהיר בזה כי לפי מיטב ידיעתי הדו"ח שאני מגיש בזה לבית המשפט הוא מדוייק, מלא ומעודכן בכל חלקיו לתאריך צו הפירוק.

חתימה
אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיע בפני מר/גב' שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר / המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
רשימה א': נושים מובטחים


המספר
(1)

שם הנושה(2)

המען (3)

סכום החוב בש"ח
(4)

ממה נובע החוב
(5)

פרטי הנכס המשועבד
(6)

תאריך יצירת השעבוד
(7)

שווי הבטחון בש"ח
(8)

ההפרש בש"ח בין השווי לחוב
(9)

סה"כ
רשימה ב': נושים בדין קדימה

המספר
שם
המען
סכום החוב
תאריך
ממה
ישולם
סכום הדיבידינד ישולם כחוב רגיל


הנושה

בש"ח
יצירת החוב
נובע החוב
במלואו
(יועבר לרשימה ג')

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

סה"כרשימה ג': נושים רגילים
מספר

שם הנושה
המען
סכום החוב בש"ח
תאריך יצירת החוב
ממה נובע החובסה"כ

רשימה ד': הרכוש
מס' סדורי
פירוט הרכוש
מספר הפריטים
מקום הימצאו של בעל הרכוש
השווי המוערך בש"ח

הערות: 1. לגבי מקרקעין ציין גם גוש וחלקה.
2. לגבי חשבונות בנקים ציין שם הבנק, הסעיף ומספר כל חשבון בנפרד.
3. לגבי מכונית נוסעים ציין גם מספר רישוי
רשימה ה': חובות המגיעים לחברה
מספר
שם החייב
המען
סכום החוב בש"ח
אימתי נתחייב החוב

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

סה"כ
סמן בX- החובות האבודים.
רשימה ו': חשבון הגרעון (או העודף)
זכות האקטיב
בש"ח
חובה (פסיב)
בש"ח

* עודף הזכויות על החובות


* עודף החובות על הזכויותליום................


ליום..................הכנסות או רווחים ממקורות


חובות אבודים (רשימה ה')אחרים (נא לפרט):


תשלום ריבית והפרשי הצמדהמכירה בפחות ממחיר העלותהפסד עסקיהפסדים אחרים (נא לפרט):
סה"כסה"כ
עודף החובות על הזכויותעודף הזכויות על החובות
* מחק את המיותר
טופס 8
(תקנה 29)
מדינת ישראל
לכבוד משרד המשפטים
הכונס הרשמי
תאריך
מס' תיק פ"ח
ת"א
הנדון: הודעה על אסיפת נושים ראשונה של החברה
בע"מ בפירוק
הריני להודיעך כי אסיפת הנושים של החברה הנ"ל תתקיים ב ביום בשעה
על סדר היום: בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה וכן מועמדים לחברי ועדת הביקורת.
זכות ההצבעה באסיפה תינתן אך ורק לנושה שיגיש לכונס הרשמי תביעת חוב לא יאוחר מיום אם הנך מעונין להיות מיוצג באסיפה זו על ידי מיופה כח, עליך להגיש למשרדי גם טופס יפוי-כח.
מצורפים בזה טפסים של תביעת חוב ויפויי כוח.
אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מנין חוקי, תיערך אסיפה נדחית באותו מקום ביום בשעה והיא תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.
בכבוד רב,

הכונס הרשמי
טופס 9
(תקנה 29)
מדינת ישראל
לכבוד משרד המשפטים
הכונס הרשמי
תאריך
מס' תיק פ"ח
ת"א
הנדון: הודעה על אסיפת משתתפים ראשונה של החברה
בע"מ בפירוק
הריני להודיעך כי אסיפת המשתתפים של החברה הנ"ל תתקיים ב ביום בשעה
על סדר היום: בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה וכן מועמדים לחברי ועדת הבקורת.
אם הנך מעוניין להיות מיוצג באסיפה זו על ידי מיופה כח, עליך להגיש למשרדי יפוי-כח מתאים לא יאוחר מיום שעה
מצ"ב טפסי יפוי כוח.

אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מנין חוקי, תיערך אסיפה נדחית באותו מקום ביום בשעה והיא תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.
בכבוד רב,

הכונס הרשמי
טופס 10
(תקנה 44 או 68)
בבית המשפט המחוזי
ב תיק
דו"ח כספי של מפרק לפי סעיף 313/*371 לפקודת החברות
בענין החברה בפירוק מרצון/בפיקוח
לתקופה שמיום עד יום
תקבולים

תשלומים

תאריך
הפירוט
הסכום

תאריך
הפירוט
הסכוםסה"כסה"כ


נערך ביום
שם המפרק וחתימתו
__________________
* מחק את המיותר
טופס 11
(תקנה 48)
מדינת ישראל
משרד המשפטים
הכונס הרשמי
תאריך
מס' התיק
תעודה לשחרור מפרק
בענין החברה בפירוק
הואיל ומר מס' זהות מ מונה ביום כמפרק החברה הנ"ל, והואיל וביום הגיש בקשה לשחררו מתפקידו בהתאם לסעיף 316 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983;
והואיל ומר הגיש דוחו"ת על פעולותיו כמפרק והפעולות נבדקו ונמצאו מתאימות לדרישות הפקודה; ומאחר שנוכחתי לדעת כי המפרק מילא את כל חובותיו על פי הפקודה והתקנות שלפיה; לפיכך אני משחרר בזה את מר מתפקידו כמפרק החברה.
ניתן ביום

הכונס הרשמי

תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז - 1987
לוח השוואה לפי המספרים החדשים

התקנה התקנה
החדשה הקודמת
1 2
2 -
3(א) 16
3(ב) -
4 16א
5 21
6 18
7 23
8(א) 24
8(ב) 25
9 26
10 27
11 -
12 22
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 28
19 31
20 -
21 -
22 32
23 -
24 33
25(א) 34
25(ב) 36
26 38(1)
27 38(2)
28 97
29 100
30 101
31 109
32 -
33 39
34 41
35 142
36 59
37 58,66
38 -
39 -
40 -
41(א) 150
41(ב) 152
42(א) 145
42(ב) 146
43 153
44 151,156
45 143,170
46 -
47 153
48 -
49 -
50 43-51
51 52
52 53
התקנה התקנה
החדשה הקודמת
53 71-96,
131-132
54 136
55 139
56 -
57 175
58 174
59 -
60 -
61 57
62 157
63 149(4)
64 183
65 184
66 161
67 171
68 163
69 165(2)
70 182
71 7
72 3
73 133
74 181
75 153(2)
- -
76 -
77 -
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 884; תשס"א, 130, 722.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ