אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה), התשס"ה-2004

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה), התשס"ה-2004

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה), התשס"ה-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), לאור יישום הוראות רשות החברות הממשלתיות (להלן - הרשות) בהתייעצות עם שר המשפטים ועם רשות ניירות ערך, ולפי הצעת הרשות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ו-2 תשס"ח3, תשס"ט, תש"ע)
בתקנות אלה
"גילויי הדעת" - גילוי דעת מס' 36 שפרסמה לשכת רואי חשבון בישראל בנושא כללים לעריכת דוחות כספיים מותאמים על פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי, לרבות ההוראות שנקבעו בגילויי דעת מס' 40, 50 ו-56 שפרסמה הלשכה האמורה.
"הוראות הרשות" - הוראות של הרשות לפי סעיף 33ב לחוק שניתנו לחברה ביום ט' באדר התשס"ד (2 במרס 2004) וביום כ"ח באלול התשס"ד (14 בספטמבר 2004), וכן הוראות נוספות לפי הסעיף האמור בנוגע לפעילויות החברה, כפי שיינתנו מזמן לזמן;
"נכסי התכנית" נכסים המוחזקים על ידי קופת הגמל המרכזית אשר יש לכלול אותם בדוחות הכספיים של החברה כנגד התחייבויות החברה לתשלומי פנסיה;
"קופת הגמל המרכזית" קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בערבון מוגבל;
"תקופת המעבר" - תקופה המתחילה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ומסתיימת ביום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);
"תקן דיווח כספי בין-לאומי 1" - תקן דיווח כספי בין-לאומי 1 "אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בין לאומיים" (First-time Adoption of (International Financial Reporting Standards ;
"תקן לחברות בפיקוח" - כללים של המוסד לתקינה בחשבונאות בארה"ב Accounting Standards Board (FASB) Financial) המנויים בפרק Re6 בדבר פעילויות מפוקחות ( Regulated Operations ) בנוסח המשולב Current Text ) ( של תקני המוסד האמור, לרבות תיקונים, הבהרות או תוספות לכללים אלה, כפי שיהיו מזמן לזמן;
ניתן לעיין בתקנים של המוסד לתקינה בחשבונאות בארה"ב באתר האינטרנט של המוסד http://www.fasb.org ;
"תקני דיווח כספי בין-לאומיים" - תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בין לאומיים (International Accounting Standard Board (IASB)).
ניתן לעיין בתקני דיווח כספי בין לאומיים באתר האינטרנט של הוועדה
.http://www.iasb.org
2. קביעת נותן שירות חיוני לציבור
חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - החברה) היא נותן שירות חיוני לציבור.
3. עריכת דוחות כספיים (תיקון: תשס"ו-2, תשס"ח3, תש"ע)
(א) הדוחות הכספיים של החברה למועד הנכלל בתקופת המעבר ייערכו לפי תקני דיווח כספי ביןלאומיים, ובכלל זה לפי תקן דיווח כספי בין-לאומי 1 שלעניינו מועד המעבר לתקני דיווח כספי בין לאומיים date) of transition to IFRSs ) ) הוא י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א)-
(1) דוחות כספיים של החברה למועד הנכלל בתקופת המעבר ייערכו לפי ההוראות שנקבעו בגילויי הדעת ולפי תקן לחברות בפיקוח, ואולם החברה לא תיישם בדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008) ובדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008), הוראות של תקן לחברות בפיקוח שהיא לא יישמה בדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)
(2) בדוחות כספיים של החברה ליום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008), ייחוס המחויבות לפנסיה לפי תקופת השירות של העובדים ייעשה באותה דרך שבה נעשה הייחוס בדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007).
(3) אופן יישום תקני דיווח כספי בין-לאומיים ישונה או יותאם כנדרש לצורך יישום האמור בפסקאות (1) ו-(2).
(4) בדוחות הכספיים של החברה הערוכים לים ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) וליום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009), וכן לגבי מספרי ההשוואה וכל מידע אחר הכלול בדוחות כספיים אלה, רשאית החברה להציד את נכסי התכנית בסכומים המחושבים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 1964.
(א2) בביאורים לדוחות כספיים של החברה למועד הנכלל בתקופת המעבר ייכלל גילוי איכותני (לא כמותי) המסביר באילו היבטים כללי הדיווח המיושמים בדוחות הכספיים של החברה שונים מתקני דיווח כספי בין-לאומיים, בדוח הדירקטוריון תצוין הערכת ההשפעה הכספית של שוני זה על ההון העצמי והרווח הנקי של החברה, המחולקת להשפעת תקן לחברות בפיקוח והשפעת גילויי הדעת.
(א3) בביאורים לדוחות כספיים של החברה למועד הנכלל בתקופת המעבר
ייכלל גילוי פעילויות החברה שנדרש לפי הוראות הרשות.
(ב) לא יישמה החברה את הוראות הרשות לא תערוך החברה את הדוחות הכספיים של החברה בהתאם להוראות שנקבעו בגילויי הדעת.
(ג) (בוטלה)
3א. (בוטלה)(תיקון: תשס"ו-2 תשס"ח3)
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו באלול התשס"ד (12 בספטמבר 2004).
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 26; תשס"ו, 838; תשס"ח, 1050; תשס"ט, 394; תש"ע, 336, 1147.
2 תקנה 4 לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 838) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 3 והוספת תקנה 3א:
"4. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי הדוחות הכספיים הערוכים ליום ב' בניסן התשס"ו (31 במרס 2006) ואילך."
3 תקנה 4 לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ח2008 (ק"ת תשס"ח, 1051) קובעת לגבי תיקון תקנות 1 ו-3 וביטול תקנה 3א:
"4. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי דוחות כספיים הערוכים ליום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ואילך, לרבות לגבי נתוני השוואה הכלולים בדוחות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ