אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות, אני קובע כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח) 3
בכללים אלה
"הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;
"ועדת חריגים" - ועדה שתוקם בחברה ממשלתית גדולה והרכבה כולל: סמנכ"ל החברה האחראי על תחום משאבי אנוש, אשר יכהן כיושב ראש הוועדה, היועץ המשפטי של החברה, ופקיד בכיר בחברה, כמשמעותו בסעיף 32(א)(4) לחוק;
"חברה" - חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק;
"חברת השמה" - חברה שעיקר פעילותה בהצבת עובד לעבודה אצל מעסיק בפועל או חברה העוסקת בבחינת התאמתו של עובד להעסקה על ידי המעסיק;
"חברה ממשלתית גדולה" - חברה ממשלתית בסיווג 9 או 10 , כפי שקבעה הרשות לפי הגדרת דרגה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994, אשר מיתקניה פרוסים בכמה מקומות בישראל;
"קרוב משפחה" - בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת;
"קשרי עבודה" - כל אחד מאלה:
(1) עבודה משותפת לצורך קבלת החלטה, מתן המלצות, קביעת נוהלים,
ביצוע מטלה או פרויקט;
(2) קרוב משפחה ממלא תפקיד באגף כוח אדם, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת משמעת או יחידה אחרת שיש לה תפקידים דומים;
(3) קרוב משפחה משמש חבר בוועד העובדים.
2. העסקת קרובי משפחה (תיקון: תשס"ז)
לא תקבל החברה אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו -
(1) המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנוהג בחברה;
(2) כשהתפקיד המוצע לו הוא תפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנוהג בחברה.
3. סייגים (תיקון: תשס"ח) 3
על אף האמור בתקנה 2, רשאית חברה להעסיק אדם שמתקיים בו האמור באותה תקנה אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) העובד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי, אשר הודעה על קיומו פורסמה זמן סביר לפני המועד להגשת מועמדות, בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, ונוסף על כך פורסמה באמצעות אחד מאלה: חברת השמה או באתר האינטרנט של החברה, אם קיים;
(2) בעת הגשת מועמדותו להעסקה בחברה הצהיר האדם בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי טופס הקבוע בתוספת;
(3) המנהל הכללי של החברה ויועצה המשפטי אישרו, בחתימתם, את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך נמסר לדירקטוריון החברה;
(4) בחברה שבה, לפי קביעת הרשות, אין מידע שלם על העסקת קרובי משפחה בהתאם לדרישות שנקבעו בחוזרי הרשות, או בחברה שבה שיעור קרובי משפחה עולה על 15% מכלל עובדי החברה, או בחברה שבה השיעור האמור עולה על 10% לאחר שלוש שנים ממועד תחילת תקנות אלה, תאשר גם ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך יימסר לדירקטוריון החברה.
4. יחסי כפיפות, ניגוד ענינים או קשרי עבודה (תיקון: תשס"ח) 3
(א) ככלל ועל אף האמור בתקנה 3 לא יועסק עובד בחברה, אם מתקיים אחד התנאים שלהלן:
(1) ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות, ישירים או עקיפים, או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה;
(2) ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר בחברה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת החריגים בחברה ממשלתית גדולה ליתן היתר מנומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א), בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף קטן (ג), ובלבד ששוכנעה כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות ובתקינות פעילות החברה, ורשאית היא להתנות תנאים להעסקתם או להעסקת אחד מהעובדים, כך שייימנעו, לפי העניין, יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים, בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם של העובדים.
(ג) בבוא ועדת החריגים להחליט בבקשה למתן היתר לפי סעיף קטן (ב), תשקול, בין השאר, את אלה:
(1) דרגת קרבת המשפחה;
(2) הליך קבלת העובד לעבודה;
(3) מספר המועמדים אשר היו למשרה;
(4) רמת המשרה של קרובי המשפחה;
(5) מקום גאוגרפי של המשרות;
(6) מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותה חברה; בכלל זה, "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" - בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, אחות, בן, בת;
(7) מספר קרובי המשפחה המועסקים באותה חברה;
(8) תקופת ההעסקה המבוקשת בעבור העובד החדש;
(9) חיוניות המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועל ידי אדם מסוים;
(10) מצב התעסוקה במקום שבו מתבקשת ההעסקה;
(11) האפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה, בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם;
(12) מימוש זכויותיהן של נשים להעדפה מתקנת וייצוג הולם.
(ד) ועדת החריגים תדווח, מדי רבעון, לדירקטוריון החברה על כלל ההחלטות שהתקבלו על ידה ונימוקים להחלטות אלה.
5. חובת דין וחשבון לרשות
בדין וחשבון של יושב ראש הדירקטוריון, המוגש לרשות בהתאם לסעיף 25 לחוק, תכלול החברה פירוט של מספר קרובי משפחה של עובדי החברה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם בחברה, קרבת המשפחה של כל אחד מהם לעובד בחברה ותפקידו וכן המספר הכולל של עובדים שהם קרובי משפחה המועסקים בחברה, למועד דוח הדירקטוריון.
5א. מסירת מידע בידי עובדי החברה (תיקון: תשס"ח) 3
(א) עובד חברה המועמד לתפקיד אחר בחברה או מועמד לקידום בדרגה, ימסור לחברה הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי טופס הקבוע בתוספת; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מחובת העובד למסור מידע לחברה לפי כל דין.
(ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, החברה לא תקדם בדרגה, ככל שהדבר נתון לשיקול דעת החברה, או בתפקיד, עובד החברה שלא ימסור מידע כנדרש בהתאם לאמור בסעיף קטן (א).
6. תחילה2
תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.
7. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ח) 3
כללים אלה לא יחולו על קרובי משפחה שהיו מועסקים באותה חברה ערב תחילתם של הכללים, לרבות קרובי משפחה אשר ערב תחילתם של הכללים היה אחד מהם מועסק באותה החברה באמצעות גוף אחר, הפך לעובד החברה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, או בהתאם להסכם הקיבוצי, ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשד לניגוד עניינים, כאמור בתקנה 4 ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד ענינים, כאמור בתקנה 4.
תוספת (תיקון: תשס"ח) 3
(תקנות 3 ו-5א)
בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס"ה-2005, ולצורך עדכון הנתונים המצויים בחברה, הנך מתבקש למלא הצהרה זו:
הצהרה
בדבר קרובי משפחה המועסקים ב .. (שם החברה)
אני החתום מטה (שם העובד) מס' זהות
מס' עובד (אם קיים) מצהיר בזאת כי:
נא סמן X במשבצת
( אין לי קרובי משפחה המועסקים ב (שם החברה).
( יש לי קרובי משפחה המועסקים ב (שם החברה), לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.

הקרבה

שם משפחה ושם פרטי של קרוב המשפחה

משרת קרוב משפחה
מספר עובד (אם קיים) של קרוב המשפחה
היחידה שבה עובד קרוב המשפחה

בן זוג (לרבות ידוע בציבור)

הורה

הורה הורה (סבא/סבתא)

בן/בת

אח/אחות

גיס/גיסה

דוד/דודה

בן אח/אחות או בת אח/אחות

חותן/חותנת

חם/חמות

חתן/כלה

נכד/נכדה


הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, תביא להפסקה מיידית של עבודתי בחברה.
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 547; תשס"ז, 455; תשס"ח, 1602.
2 התקנות פורסמו ביום 13.3.2005.
3 תקנה 7 לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ח, 1602) קובעת לגבי סעיפים 1, 3, 4, 5א, 7 והוספת תוספת:
"7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו גם על עובדי החברה המועסקים ביום פרסומן." (פורסם ביום 25.9.2008).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ