אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007

תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007

תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח -2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 (ב) ו 71 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה -1975 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקרה פנימית על דיווח כספי" - תהליך שמתכננת הנהלת החברה ומיישמת אותו, בפיקוח דירקטוריון החברה ובאישורו, בהתאם להוראות כל דין, כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות החוק, וכולל מדיניות ונהלים שמתקיימים בהם כל אלה:
(1) מתייחסים לניהול רשומות המשקפות באופן מדויק ונאות, ובפירוט סביר, את העסקאות בנכסי החברה והוצאתם מרשותה;
(2) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר את הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות החוק, ושתקבולים ויציאות של החברה, לרבות התחייבות לתשלום, נעשים אך ורק בהתאם להרשאות הגורמים המוסמכים של החברה;
(3) מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או הוצאה מרשות החברה של נכסי החברה שנעשו בחריגה מן ההרשאה שניתנה בידי גורם מוסמך של החברה ושיכולים להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים;
"דוחות שנתיים", "דוחות רבעוניים" - כהגדרתם בהוראות רשות החברות הממשלתיות המתפרסמות מזמן לזמן בנוגע לדוחות כספיים, דוחות דירקטוריון ודוחות ביצוע ביקורת פנימית וחיצונית;
"הנהלה" - "הפקידים הבכירים" כהגדרתם בסעיף 32 (א)( 4) לחוק;
"חברה" - חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית שמתקייים בה אחד לפחות מהתנאים האלה:
(1) סך ההכנסות השנתיות בדוחות הכספיים עולה על 400 מיליוני שקלים חדשים;
(2) היקף הנכסים בדוחות הכספיים עולה על 400 מיליוני שקלים חדשים;
(3) ערך הנכסים או הפרויקטים המופעלים או המנוהלים על ידי החברה, בעבורה או בעבור המדינה או בעבור אחרים עולה על 400 מיליוני שקלים חדשים;
"חולשה מהותית" - ליקוי בקרה או צירוף של ליקויי בקרה המשפיע לרעה על יכולת החברה ליזום, לתת הרשאה, לתעד, לעבד או לדווח על מידע כספי לגורמי חוץ באופן מהימן, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות החוק, אשר כתוצאה ממנו קיימת אפשרות סבירה שבדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים של החברה לא תימנע ולא תתגלה הצגה מוטעית מהותית;
"ליקוי בקרה" - ליקוי בתכנון של בקרה פנימית על דיווח כספי או בהפעלתה שאינו מאפשר לדירקטורים או לעובדי החברה, במהלך ביצוע שוטף של משימותיהם, למנוע או לגלות במועד הצגה מוטעית בדיווח הכספי של החברה;
"ליקוי בתכנון הבקרה הפנימית" - היעדר בקרה הנחוצה להשגת יעד בקרה פנימית על דיווח כספי, או כאשר בקרה קיימת אינה מתוכננת כראוי, כך שאף אם היתה פועלת כמתוכנן, יעד הבקרה לא יושג;
"ליקוי בהפעלה של הבקרה הפנימית" - בקרה שאינה מתפקדת כמתוכנן, או כאשר לאדם המבצע את הבקרה אין את הסמכות הדרושה או את הכישורים הנחוצים לביצוע הבקרה באופן אפקטיבי;
"מודל בקרה מקובל" - מודל בין לאומי מקובל להערכת הבקרה הפנימית על דיווח כספי והאפקטיביות שלה כאמור בתוספת ראשונה.
2. דוח נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
(א) חברה תצרף לדוחות השנתיים דוח נוסף לפי הטופס שבתוספת השניה, בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בהתבסס על מודל בקרה מקובל, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם קיימות, וייכללו הצהרות חתומות של כל נושא משרה החתום על הדוחות הכספיים או דוח הדירקטוריון (להלן - הדוח הנוסף).
(ב) בדוח הנוסף יצוינו גם השינויים, שחלו בשנה האחרונה ושהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה.
3. דוח נוסף של רואה החשבון המבקר
לדוח הנוסף יצורף דוח של רואה החשבון המבקר של החברה שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה, בהתבסס על מודל בקרה מקובל, לרבות כאלה שלא ניתן להן גילוי נאות בהערכת הדירקטוריון וההנהלה, כמפורט בדוח הנוסף (להלן - הדוח הנוסף של רואה החשבון המבקר).
4. מיקומו של הדוח הנוסף
הדוח הנוסף והדוח הנוסף של רואה החשבון המבקר ייכרכו בדוחות השנתיים של החברה, בין דוח הדירקטוריון לבין הדוחות הכספיים.
5. גילוי בדוח המשלים בדבר הבקרה הפנימית
חברה תצרף דוח משלים לדוח הרבעוני שבו יצוינו השינויים, שחלו ברבעון האחרון ושהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה.
6. תחולה
(א) הדוח הנוסף והדוח הנוסף של רואה החשבון המבקר יצורפו לדוחות השנתיים הכוללים דוחות כספיים הערוכים ליום י"ד בטבת התש"ע ( 31 בדצמבר 2009 ) ואילך, או במועד אחר שהורה עליו שר האוצר לגבי חברה מסוימת מנימוקים שיפורטו.
(ב) דוח משלים כאמור בסעיף 5, יצורף לדוחות הרבעוניים, הכוללים דוחות כספיים הערוכים ליום ט"ז בניסן התש"ע ( 31 במרס 2010 ) ואילך, או במועד אחר שהורה עליו שר האוצר לגבי חברה מסוימת מנימוקים שיפורטו.
7. גילוי בתקופת המעבר
בתקופת המעבר חברה תצרף לדוחות השנתיים או הרבעוניים, לפי העניין, דוח בדבר פרטי ההתקדמות בהיערכות של החברה, כולל שלבים ולוחות זמנים, להגשת דוח נוסף והדוח הנוסף של רואה החשבון המבקר; לעניין זה, "תקופת המעבר" - תקופה המתחילה במועד פרסום של תקנות אלה ומסתיימת עם הגשת הדוח הנוסף הראשון.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
מודל בקרה מקובל
1. מודל קוסו (COSO): מסגרת בין-לאומית מקובלת של עקרונות ושיטות להקמה של מערך בקרה פנימית והפעלתו ושאחד מיעדיה הוא קיום של בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי שפירסמה ועדת (the committee (of sponsoring organizations of the treadway comissionואומץ על ידי הארגון הבין לאומי של מוסדות ביקורת מדינה. ("INTOSAI") (International Organization of Superme Audit Institutions
2. מודל בקרה אחר שאישר שר האוצר לחברה מסוימת.
תוספת שניה
(תקנה 2)
דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח -2007
ההנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של ..................................... [שם החברה] (להלן - החברה), אחראים לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתית. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.
הדירקטוריון וההנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו". בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום ................................ (תאריך גרגוריאני) היא אפקטיבית/אינה אפקטיבית בשל חולשות מהותיות המפורטות
להלן .....................................
לא חלו שינויים/חלו שינויים ....................................................
(תאריך) (חתימה)
..................................................... ................................................
(שם ותפקיד)
(תאריך) (חתימה)
..................................................... ................................................
(שם ותפקיד)
(תאריך) (חתימה)
..................................................... ................................................
(שם ותפקיד)
____________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 288;
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ