אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 44, 126(ב), 141, 292(1) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק), ולפי סעיף 189 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. רישום חברה וטפסים
(א) המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים; לבקשה יצורפו העתק מתקנון החברה כאמור בסעיפים 8 ו-23 לחוק והצהרת כל אחד מבעלי המניות וכל אחד מן הדירקטורים הראשונים כמפורט בטפסים 1 ו-2 שבתוספת, בהתאמה.
(ב) חברה שמענה הרשום הוא במענו של אדם אחר, תציין גם את שמו של אותו אדם.
(ג) שמו של החותם על טפסים 1 ו-2, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
2. העברת מניות והקצאת מניות (תיקון: תשס"ו)
(א) הודעות לרשם על העברת מניות והקצאת מניות, בחברה פרטית, ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, לפי הענין; החותם על ההודעה יציין על גבי הטופס כי הפעולה המדווחת נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק.
(ב) שמו של החותם על טפסים 3 ו-4, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
3. הפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר (תיקון: תשס"ו)
חברה פרטית תדווח לרשם על הפסקת כהונתו של רואה חשבון מבקר ועל מינוי של רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 159 לחוק.
4. דוח שנתי (תיקון: תשס"ו, תשס"ח)
(א) חברה פרטית תשלח לרשם, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי לפי טופס 5 שבתוספת, חתום בידי יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהדירקטוריון הסמיכו לכך; בדוח השנתי יצוין, בין השאר, כי החברה ערכה דוחות כספיים שבוקרו בידי רואה חשבון מבקר ושאושרו ונחתמו בידי הדירקטוריון כאמור בסעיפים 171 ו-172 לחוק, והתאריך אשר לגביו נערך המאזן כאמור בסעיף 172 לחוק; כמו כן יצוין בדוח השנתי כי נתקיים האמור בסעיף 174 לחוק, תוך ציון המועד שבו נתקיימה האסיפה השנתית האחרונה שבה הוצגו הדוחות אלא אם כן נתקיים בחברה האמור בתקנת משנה (ב).
(א1) שמו של החותם על טופס 5, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי אחד מאלה:
(1) עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו;
(2) רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.
(ב) נקבע בתקנונה של חברה פרטית כי אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית כקבוע בסעיף 61(א) לחוק, ולא קיימה החברה אסיפה שנתית, יצוין הדבר בדוח וכן יצוין בו אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות כאמור בסעיף 61(ב) לחוק והמועד שבו הם נשלחו.
(ג) חברה פרטית לא פעילה שמתקיימות בה ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 158(א) לחוק, אשר החליטה, כאמור בסעיף 172(ז) לחוק, כי אין היא חייבת בהגשת דוחות כספיים, תציין זאת בדוח השנתי.
(ד) חברה פרטית שבמועד משלוח הדוח השנתי יש לה מנהל כללי, או מנהל עסקים ראשי או אדם אחר האחראי לניהולה השוטף, תציין את פרטיו המלאים בדוח השנתי במקום שנקבע לכך בטופס.
(ה) היה לחברה דירקטור שאינו תושב ישראל או אינו תאגיד ישראלי, תציין בדוח השנתי כי הפרטים והמסמכים שנדרש צירופם לפי תקנה 16 לדוח הראשון לגבי אותו דירקטור לא השתנו; חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים, תצרף החברה לדוח השנתי את המסמכים כנדרש לגבי הדוח הראשון לפי תקנה 16.
(ו) חברה פרטית תציין בדוח השנתי את שמו של רואה חשבון מבקר של החברה; לא היה לחברה רואה חשבון מבקר, תציין את פרק הזמן שחלף, מהמועד שבו אין לה רואה חשבון מבקר עד למועד הדוח השנתי.
(ז) חברה פרטית אשר מינתה נושא משרה לענין סעיף 39 לחוק או שמינתה אחראי לענין סעיף 360(ה) לחוק, רשאית לציין בדוח השנתי את שמו של נושא המשרה בחברה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה ואת שם האחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור בסעיף 354 לחוק.
5. הודעה בדבר שינויים בדירקטוריון (תיקון: תשס"ו)
(א) חברה פרטית תודיע לרשם על שינויים שחלו בהרכב הדירקטוריון שלה לפי טופס 6 שבתוספת; בטופס יצוינו פרטיו של הדירקטור שחדל לכהן והמועד שבו חדל לכהן, וכן פרטיו של האדם שמונה לדירקטור ותאריך מינויו; נקבע כאמור בסעיף 221 לחוק, כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור יחול לאחר מועד המינוי, יצוין בהודעה מועד תחילת הכהונה.
(ב) (בוטלה)
(ג) החותם על ההודעה יציין אם השינויים המפורטים בה בוצעו במרשם הדירקטורים המתנהל בחברה לפי סעיף 224 לחוק, אם לאו.
(ד) שמו של החותם על טופס 6, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
6. הגדלת הון רשום או ביטולו (תיקון: תשס"ו)
חברה פרטית תדווח לרשם על הגדלת הון המניות הרשום שלה בטופס 7 שבתוספת, וכן תדווח לפי טופס 8 שבתוספת על ביטול הון המניות הרשום אם נתקבלה החלטה לפי סעיף 287.
7. שינויים בתקנון חברה (תיקון: תשס"ו)
(א) חברה תודיע לרשם על שינויים בתקנונה לפי סעיף 20 לחוק, ותציין בהודעה את התאריך שבו התקבלה החלטת האסיפה הכללית בדבר השינוי וכן שהאמור בהודעה משקף את האמור בפרוטוקול; שונה הנוסח של הוראה בתקנון, בלא שבוטלה ההוראה כולה, תציין החברה בהודעתה את השינוי וכן את הנוסח המלא של ההוראה בתקנון, כתיקונה, והכל זולת אם התקיים בהחלטה האמור בתקנה 8.
(ב) חברה ציבורית תדווח כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שינוי שם בלבד.
8. דיווח לרשם כדיווח על שינוי תקנון
דיווח כדין, בטופס המתאים, על פעולה לפי החלטה של האסיפה הכללית המהווה גם שינוי בתקנון החברה, יראו בו גם הודעה על שינוי התקנון, אם נשלח במועד הקבוע בסעיף 21(ב) לחוק.
9. שינוי מען משרד רשום
חברה תדווח לרשם על שינוי במען המשרד הרשום לפי טופס 9 שבתוספת.
10. שינוי סוגי חברות
חברה פרטית שהפכה לחברה ציבורית וחברה ציבורית שהפכה לחברה פרטית, תדווח על השינוי לרשם, כאמור בסעיף 343(א) לחוק; הפכה חברה ציבורית לחברה פרטית תציין בהודעתה מיהם בעלי המניות בחברה הרשומים במרשם בעלי המניות, כמות המניות שבבעלות כל אחד מהם, וסוג המניות, אם קיים יותר מסוג אחד של מניות.
11. סמכות החותם ואימות החתימה
מי שהוסמך לכך בחברה יחתום על כל הודעה, דוח וכל טופס המוגש לרשם לפי תקנות אלה, בציון שמו, מספר הזהות שלו ותפקידו בחברה ויצהיר כי הוא נושא משרה בחברה, המוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק.
12. רישום שעבוד
(א) חברה תדווח לרשם על פרטי משכנתאות ושעבודים שיצרה לפי טופס 10 שבתוספת במועדים הקבועים לכך בפקודה.
(ב) ברישום שעבוד לפי הסכם מכר או שכירות, ניתן להוסיף הערה בטופס האמור, כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים להסכם, שהנכס נושא ההסכם ישמש כערובה לחיוב כאמור בסעיף 2(ב) לחוק המשכון, התשכ"ז-1967.
13. דיווחים של חברה ציבורית
דיווח של חברה ציבורית שנשלח לרשם לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הכולל דיווח על שינויים שיש לדווח עליהם גם לפי תקנות אלה יראו בו דיווח שניתן כדין לפי תקנות אלה; ואולם הרשם רשאי לדרוש נוסף על כך, גם דיווח לפי תקנות אלה, בנושאים שיפרט בדרישתו.
14. סכומים שמותר לחברה לגבות
הסכום המרבי שרשאית חברה לגבות בעד מתן העתק ממסמכים כאמור בסעיף 126(א) לחוק הוא - 1 שקל חדש לכל עמוד, ורשאית היא להצמיד את הסכום האמור למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אם חל שינוי מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
15. מועד הדיווח
דיווח לרשם לפי תקנות אלה, שלא נקבע לו מועד אחר, בין בחוק ובין בפקודה, ייעשה בתוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח.
16. אימות (תיקון: תש"ס)
(א) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה:
(1) לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות);
(2) בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון;
(3) בידי עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל;
(4) בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל.
(ב) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור.
(ג) בדוח השנתי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו החברה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) או (ב).
(ד) עורך דין או נוטריון שאישר מסמך לפי תקנה זו, יציין על גבי הטופס או המסמך את שמו, מענו, מספרי טלפון ופקסימיליה שלו ומספר רשיונו.
17. מילוי טופס בחסר - הפרת חובת דיווח
חברה שלא מילאה בטופס מהטפסים שבתוספת, פרט מהותי, יראו אותה כמי שהפרה את החובה להגיש דיווחים כאמור בסעיף 354, והרשם רשאי להטיל עליה עיצום כספי לפי סימן ב' שבפרק הרביעי לחוק.
18. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התש"ס (1 בפברואר 2000).
19. תוקף
תקנות 5(ב) ו-6 (ב) לתקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום כניסתו לתוקף, לפי הוראות סעיף 377(2) לחוק, של סעיף 145 לחוק.
20. תיקון תקנות התשמ"ט
(א) תקנות 4, 5 ו-6 וכן התוספת השניה בתקנות החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשמ"ט-1989 (להלן - התקנות הקודמות) - יימחקו.
(ב) האגרות הקבועות בתקנות הקודמות ימשיכו לחול עד לקביעת אגרות לפי חוק זה.
תוספת (תיקון: תש"ס, תשס"ו, תשס"ט)
טופס 1
(תקנה 1)
אל: רשם החברות
בקשה לרישום חברה
(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן החוק))
שם החברה המוצע1:
אני החתום מטה:
שם משפחה שם פרטי מס' זהות2
או:
שם התאגיד מס' תאגיד3
שמענו: _______
מדינה - ישוב - רחוב - מספר בית - מיקוד מס' טלפון
אני מבקש לרשום חברה בשם הנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה -
__________________________ __________ __________
יישוב - רחוב - מס' בית - מיקוד אצל - שם מלא ת.ד - יישוב
ומצרף בזה:
1. עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין כאמור בסעיף 23(ב) לחוק; שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים שנוסחה כדלהלן:
לגבי יחיד: שאני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 וסעיף 7 לחוק;
לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין.
2. הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.
_____________
1 ניתן לציין את שם החברה גם באותיות לטיניות או בערבית.
2 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
3 היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' רישום התאגיד. היה בעל המניות תאגיד זר, יצרף העתק תעודת ההתאגדות האישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
להלן פרטים על החברה ועל תקנונה:
מטרות החברה: (נא סמן ופרט ככל שנדרש)
(1) __ לפי סעיף 32(1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי
(2) __ לפי סעיף 32(2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים בתקנון
(3) __ לפי סעיף 32(3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון
(4) __ החברה הוקמה למטרות ציבוריות, המפורטות בתקנונה, בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.
הון החברה: הון רשום: ________ שקלים חדשים/ללא ערך נקוב
המורכב מ ________ מניות ללא ערך נקוב או -
המורכב מ ________ מניות בנות ___ כל אחת וכן -
לפי הסוגים הבאים: _______________________
אחריות בעלי המניות (נא סמן החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש)
(1) מוגבלות במניות ____
(2) בלתי מוגבלת ___ - החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים) ___ חברה אחרת (פרט) _______________
תאריך: _______ חתימה4: ________
* היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
אני עורך דין ______ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד), וחתם/ה עליה בפניי.
תאריך: ________ חתימת עורך הדין: ________
שם: ______________
מען: ______________
ת.ז: ______________
מס' רשיון: _________
_____________
4 היה בעל המניות תאגיד, יחתום מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד, בציון שמו של החותם ומספר תעודת הזהות שלו.
טופס 2
(תקנה 1)
אל: רשם החברות
הצהרת דירקטורים ראשונים
(סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן החוק))
שם החברה המוצע1:
אני החתום מטה:
שם משפחה שם פרטי מס' זהות2
או:
שם התאגיד מס' תאגיד3
שמענו: _______
מדינה - ישוב - רחוב - מספר בית - מיקוד מס' טלפון
מצהיר בזה כי -
סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה ארגון מוסמך אחר, אפעל לרשום פרטיי במרשם הדירקטורים המנוהל על פי סעיף 224 לחוק, ולרשום את פרטי בעלי המניות במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק;
לגבי דירקטור יחיד:
(1) אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, סעיף 7 לחוק והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק;
(2) אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה;
לגבי תאגיד:
(1) התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון;
(2) ומטעמנו יכהן לפי סעיף 236 לחוק: ________ _______ ______
שם משפחה שם פרטי מס' זהות2
(אם נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי, על מנת שיירשם במרשם הדירקטורים כאמור בסעיף 236(ב) לחוק).
תאריך: _______ חתימה4: ________

* היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יציין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.

אני עורך דין ______ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם היה הדירקטור תאגיד), וחתם/ה עליה בפני.

תאריך: ________ חתימת עורך הדין: ________
שם: ______________
מען: ______________
ת.ז: ______________
מס' רשיון: _________


_____________
1 ניתן לציין את שם החברה גם באותיות לטיניות או בערבית.
2 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון ויצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
3 היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר הרישום של התאגיד ובמידה ומדובר בתאגיד זר, יצרף העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
4 היה הדירקטור תאגיד, יחתום מי שמוסמך לכך מטעם התאגיד בציון שמו של החותם ומספר תעודת הזהות שלו.
אל: רשם החברות טופס 3 (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 2)
הודעה על העברת מניות בחברה פרטית
(סעיף 140(6) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))
שם החברה

מס' חברה
מען המשרד הרשום ומספר הטלפון ___________
פרטי מעביר המניות
מס' זהות1

שם המעביר

תאריך ההעברה

שם/סוג
המניה

סמל מניה
(לשימוש הרשם)

ערך מניה*

כמות
מניות
מועברות

ס"ב
מס' סודר
1

משפחה
פרטי

שנה
חודש
יום

אג'
ש"חפרטי מקבל המניות
מס' זהות1

שם המקבל

מען

ס"ב
מס' סודר
1

משפחה
פרטי

מדינה
יישוב
רחוב
מס' בית
מיקוד


*באין ערך נקוב תרשם הספרה "0"
אני מצהיר כי העברת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק וכי הפרטים בהודעה הינם נכונים ושלמים.
כמו כן אני מצהיר שהנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס מספר זהות1 תפקיד בחברה תאריך חתימה
"אני עורך דין מאשר בזה כי
המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה ,
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.
חתימת עורך הדין:
מען:
ת"ז:
מס' רישיון:
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצויין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצאה הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד, ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
אל: רשם החברות טופס 4 (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 2)
דו"ח הקצאת מניות*
(סעיף 140(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))
שם החברה

תאריך ההקצאה

מס' חברה
מען המשרד הרשום ומספר הטלפון ______שם/סוגי מניות
שהוקצו
סמל מניה
(לשימוש הרשם)
ערך מניה**
מס' מניות מסוג
זה שהוקצו

מס' מניות שהוצאו כנגד התשלוםאג'
ש"ח


מלא
חלקי
ערך החלקבמזומן
לא במזומן

אג'
ש"ח


בעלי המניות שלהם הוקצו המניות
שם בעל המניה


מס' זהות1

מען
4
סמל המניה
(לשימוש הרשם)

ערך המניה

מס' המניות מאותו סוג שהוקצו לבעל המניה

סכום
שתשלומו
נדרש על
כל מניה

מדינה
ישוב
רחוב
מס'
בית
מיקוד* יש לשלוח טופס זה לרשם החברות תוך 14 ימים מיום ההקצאה בפועל, אם הוקצו מניות נפרעות בשלמותן או בחלקן, שלא במזומנים יש לצרף העתק מסמך המפרט את התמורה בעד המניה
** במניה ללא ערך נקוב יש לציין הספרה "0"
ההקצאה במזומן _______ ההקצאה שלא במזומן _______
הסכום ששולם בעד כל מניה ______ שקלים חדשים הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה _____ שקלים חדשים
הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו _____ שקלים חדשים התמורה שנתקבלה בעד הקצאה ______ שקלים חדשים
____ אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק (סמן ( אם התקיים)
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס מספר זהות1 תפקיד בחברה תאריך חתימה
"אני עורך דין מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית
שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.
חתימת עורך הדין:
מען:
ת"ז:
מס' רישיון:
_____________
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצויין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון, ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד, ואם המדובר בתאגיד זר יצורף בדיווח הראשון לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
אל: רשם החברות
טופס 5 (תיקון: תשס"ו, תשס"ח)
(תקנה 4)
דו"ח שנתי של חברה פרטית
(סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))
שם החברה
מספר החברה
מען המשרד הרשום
מספר הטלפוןאסיפה שנתית
התקיימה ביום1

הדו"ח מעודכן
ליום2


חלוקת הון המניות
שם המניה וערכה
הנקוב (לגבי מניות
שהן בעלות ערך נקוב)
סוג מניה
מספר המניות
בהון הרשום
מספר
המניות
המוקצות

בעלי המניות והמניות שבבעלותם
שם בעל המניה
מספר זהות3
מען
סוג המניות
מספר המניות
הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
מניות למוכ"ז במחזור
מס' מניות בכל שטר
מס' השטר

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור ___
פרטי הדירקטורים המכהנים
שם הדירקטור
מספר זהות4
מען
תאריך המינוי


אני עורך דין ______ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: ________
שם: ______________
מען: ______________
ת.ז: ______________
מס' רשיון: _________

__________________
1 המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית, יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.
2 יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית
3 היה בעל המניות מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצאה; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח ראשון של החברה לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
4 היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא. היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח ראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
5 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון, ובדיווח ראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
6חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.
פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)
שם הדירקטור
מספר זהות4
מועד סיום הכהונה
סמן בחלופה המתאימה:
____ לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות
____ חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.
קיום הוראת סעיף 171(ג) לחוק - הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים;
סמן אם התקיים ______.
קיום הוראת סעיף 173 לחוק: [סמן בחלופה הנכונה]
(1) באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש ____.
(2) אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61(א) לחוק, ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61(ב) לחוק __.
(3) החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172(ז) לחוק, _____.
רואה חשבון מבקר [סמן ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה]
(1) לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק _____.
שם רואה החשבון המבקר _________ מען משרדו _____________ - (אם יש לחברה יותר מרואה חשבון מבקר אחד יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון-מבקר של החברה).
(2) לחברה אין רואה חשבון מבקר _____.
פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה ____ ימים.
(3) החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158(א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון-מבקר ____.
מנהל החברה
אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו מענו ומספר תעודת הזהות שלו ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם -
שם _________ מען ____________ מס' תעודת זהות5 _________ טלפון בעבודה __________
צירוף מאזן: חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.
הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360(ה) לחוק הוא:
שם ________ מס' תעודת זהות5 _______ תפקיד בחברה ________
נושא המשרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק הינן6:
שם ________ מס' תעודת זהות _______ תפקיד בחברה ________
הצהרת דירקטוריון החברה לפי סעיף 174
_______ הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173(א) לחוק והדוחות הכספיים _____ הובאו בפני/ ______ נשלחו ל/ בעלי המניות בתאריך _______ (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).
חתימה והצהרה:
אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.
שם
מספר זהות4
חתימה


* היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
אני, רואה חשבון .., ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת הדוח וסייעתי בכנת דוח זה, מאשר בזאת כי המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות שמספרה .., חתם בפניי על מסמך זה.
חתימת רואה החשבון: .
שם: ..
מען: .
מס' זהות:
מס' רישיון: ..
אל: רשם החברות
טופס 6 (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 5)
הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
(סעיף 140(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))
שם החברה

מס' חברה
מען המשרד הרשום ומספר הטלפון. .

פרטי הדירקטורים שמונו

שם הדירקטור
דירקטור
שהינו תאגיד

מס' זהות1

מען

תאריך המינוי

פרטי
משפחה
שם התאגיד

סב
מס'
סודר
1

מדינה
יישוב
רחוב
מס'
בית
מיקוד

שנה
חודש
יום


תאריך תחילת כהונה2


שם הדירקטור
שנה
חודש
יום
פרטי דירקטור שמכהן מטעם תאגיד

שם התאגיד
שמטעמו מונה
הדירקטור
שם הדירקטור
שמכהן מטעמו

מס' זהות

מען

תאריך המינוי


משפחה
פרטי

סב
מס'
סודר
1

מדינה
יישוב
רחוב
מס'
בית
מיקוד

שנה
חודש
יום

פרטי דירקטורים שחדלו לכהן

שם הדירקטור
דירקטור שהינו תאגיד

מס' זהות

תאריך השינוי

משפחה
פרטי
שם התאגיד

סב
מס סודר
1

שנה
חודש
יום

את ההודעה יש להגיש תוך תקופת 14 ימים מיום השינוי
השינויים המפורטים בטופס זה בוצעו ___/לא בוצעו ___ במרשם הדירקטורים, לפי סעיף 224 לחוק (סמן את החלופה המתאימה) או ציין הערות _______
אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס מספר זהות תפקיד בחברה תאריך חתימה
אני עורך דין ______ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.
חתימת עורך הדין: ________
שם: ______________
מען: ______________
ת.ז: ______________
מס' רשיון: _________
__________________
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ויצורף בדיווח הראשון לגביו, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999. היה הדירקטור תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. כשהמדובר בתאגיד זר יצורף, בדיווח הראשון לגביו העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.
2 טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיים בה האמור בסעיף 221 לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור תחול במועד מאוחר ממועד המינוי.

אל: רשם החברות
טופס 7
(תקנה 6)

הודעה בדבר הגדלת הון
(סעיפים 21(ב), 140(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))
שם החברה
מס' חברה
קוד


ס"ב
מס' סודר
ז
23
תאריך ההחלטה

שנה
חודש
יום


חלוקת ההון המוגדל
סוג/שם המניה

סמל המניה
(לשימוש הרשם)

מספר מניות
מסוג זה

ערך המניה*

סה"כ ערך נקובאג
ש"ח
* כאשר למניה אין ערך נקוב יש לצין את הספרה "0"

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.

שם ממלא הטופס מספר זהות1 תפקיד בחברה תאריך חתימה
_________________________
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה בה הוצא, ויצרף, אם זה הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.


אל: רשם החברות
טופס 8
(תקנה 6)
הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
(סעיפים 21(ב), 140(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))

שם החברה
מס' חברה
קוד


ס"ב
מס' סודר
ז
23
תאריך ההחלטה

שנה
חודש
יום


חלוקת ההון שבוטל
סוג/שם המניה
סמל המניה
(לשימוש הרשם)

מספר המניות
מסוג זה

ערך המניה*

סה"כ ערך נקוב


אג
ש"ח

* כאשר למניה אין ערך נקוב יש לצין את הספרה "0"

אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.


שם ממלא הטופס מספר זהות1 תפקיד בחברה תאריך חתימה_________________________
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה בה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.

אל: רשם החברות
טופס 9
(תקנה 9)

הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו
(סעיף 123 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק))

שם החברה

מס' חברה
קודסב
מס'
סודר
ז21


מודיעים בזה לפי סעיף 123 לחוק, שהמשרד הרשום של החברה נמצא במען שלהלן:
רחוב
מס' הבית
יישוב
מיקוד
ת.ד.אצל (שם מלא)
(ציון תיבת הדואר
בלבד אינו מספיק)


אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק

_______ _____
שם החותם מספר זהות2 תפקיד בחברה תאריך חתימה


לשימוש המשרד:
המען נרשם בפנקס החברות* את ההודעה יש להגיש תוך 14 יום מיום שינוי המען________________________
1 לפי תקנה 1(ב), יש לציין את שם האדם האחר היושב באותו מען כמו החברה.
2 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה בה הוצא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
אל: רשם החברות
טופס 10 (תיקון: תש"ס2) (תקנה 12)
פרטי משכנתאות ושעבודים
(סעיף 178 לחוק החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983)
שם החברה הלווה

מס' חברה
קודסב
מס' סודר
ז


הסכום המובטח
במילים

הסכום
המובטח

קוד
מטבע

סוג
מטבע

תאריך יצירהאג'
ש"ח

שנה
חודש
יום


קוד

תאור המסמך

מס בולים
פרטי המלווים
מס' זהות1

פרטי המלווה

סכום ההלוואה

סב
מס' סודר
זאג'
ש"ח

פרטי נכסים משועבדים

תאור הנכסים המשועבדים


אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף ציין "כ"תאריך החלטה

תאריך הוצאת סדרה

שנה
חודש
יום

שנה
חודש
יום


לרישום הערה כנאמר בתקנה 12(ב)
לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999
הערה לעניין איסור או הגבלה על יצירת שעבודים אחרים ותנאים מיוחדים
אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ושלמים וכי אני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק.
_______ _____
שם החותם מספר זהות3 תפקיד בחברה תאריך חתימה
אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ושלמים4.
_______
שם החותם מספר זהות3 תוארו תאריך
_________________________
1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצויין מספר דרכונו והמדינה בה הוצא הדרכון, במידה ומדובר בתאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. היה התאגיד תאגיד זר, יצויין מס' הרישום והמדינה בה נרשם.
2 ייחתם בידי נושא משרה בחברה כאשר השעבוד נרשם על ידי החברה.
3 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
4 ייחתם בידי אדם מעוניין כמשמעותו בסעיף 186 לפקודה, כאשר השעבוד נרשם בהתאם לסעיף 186 לפקודה.
______________________________
1 ק"ת תש"ס, 166, 588; תשס"ו, 585; תשס"ח, 1358.
2 תקנה 3 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 588) קובע לענין טופס 10:
"3. הוראת מעבר
שעבודים שנרשמו לפי בקשת אדם מעוניין כמשמעותו בסעיף 186 לפקודה, לפי טופס 8 שבתוספת לפקודה לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו נרשמו לפי טופס 10 לתקנות העיקריות כתיקונו בתקנות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ