אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש"ם-1980

תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש"ם-1980

תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 4 ו-4א לחוק הזרעים, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - ועדה שמונתה לפי תקנה 2;
"זן ראוי לאישור", "זן מכלוא ראוי לאישור" ו"מנהל" - כמשמעותם בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960;
"רשימת הזנים" - רשימת זנים מורשים למכירה, שפורסמה ברשומות.2
2. מינוי ועדה לאישור זנים
(א) שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, ועדה לאישור זנים (להלן - ועדה); הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה ולהעניק להן מסמכויותיה.
(ב) בועדה יהיו חברים נציגי המדינה, ארגונים חקלאיים, יצרני זרעים וסוחרי זרעים. כיושב ראש הועדה יכהן נציג מינהל המחקר החקלאי.
3. איסור מכירת זרעים
(א) לא ימכור אדם, ולא יחזיק למכירה זרעים, אלא אם הם מזן הכלול ברשימת הזנים.
(ב) לא יוסיף אדם את הציון "זן מכלוא" או F-1 לשם הזן אלא אם זוהי דרך יצורו.
4. בקשה לכלול זן ברשימת הזנים
(א) המבקש לכלול זן ברשימת הזנים יגיש ליושב ראש הועדה בקשה בטופס שקבעה; המבקש יצרף לבקשתו נתונים בדבר:
(1) שם הזן;
(2) תיאור הזן;
(3) שם מקיים הזן בישראל;
(4) שם בוחן הזן;
(5) המבחנים ותוצאותיהם.
(ב) רצה המבקש שהזן יירשם כזן ראוי לאישור או כזן מכלוא ראוי לאישור יציין זאת בבקשתו.
5. אגרת בקשה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)3
מגיש בקשה לפי תקנה 4 ישלם אגרת בקשה בסך 1.6 שקלים חדשים בעת הגשת הבקשה ואת הוצאות מבחן הזן.
6. בדיקת בקשה
לצורך בדיקת בקשה תנקוט הועדה אמצעים הנראים לה, ובכלל אלה רשאית היא -
(1) להזמין בוחנים או מומחים אחרים לחוות את דעתם בשאלות מקצועיות;
(2) לבצע בין בעצמה ובין על ידי בוחנים לפי בקשתה, עבודות מחקר, ניסוי או בדיקה הדרושים לשם קבלת החלטה; המבקש רשאי לעקוב אחר ביצוע ניסויים בשדה, באופן ובתנאים שנקבעו על ידי הועדה.
7. הוספת זן לרשימת הזנים
ראתה הועדה כי זן נבדק ונבחן וכי הזן מתאים לתנאי גידול בישראל תורה להוסיף את הזן לרשימת הזנים.
8. מחיקת זן מרשימת הזנים
(א) ראתה הועדה כי השתנו הנתונים והנימוקים אשר הביאו לאישור הזן רשאית היא להורות על מחיקת הזן מרשימת הזנים.
(ב) לפני קבלת החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תאפשר הועדה למגיש הבקשה לפי תקנה 4 לטעון בפניה.
(ג) החליטה הועדה כאמור בסעיף קטן (א) לא יימחק הזן מרשימת הזנים אלא שנתיים לאחר פרסום ההחלטה כאמור.
(ד) החליטה הועדה כאמור בסעיף קטן (א), תפרסם את החלטתה ברשומות ובכתב עת מקצועי בשטח החקלאות, תוך 30 יום מיום מתן ההחלטה.
9. קיום זן ובקורת קיום
(א) מקיים זן כאמור בסעיף 4(3) ינהל רישום מלא ומפורט על אופן קיום הזן.
(ב) רישומי המקיים ושטחי הגידול שלו יועמדו לבקורת רשמית של המחלקה לזרעים במינהל המחקר החקלאי.
(ג) דוגמה רשמית של הזן תישמר כל עוד נכלל הזן ברשימת הזנים במינהל המחקר החקלאי.
10. תחילה
הוראות תקנות אלה יחולו על גידולים שיפורסמו בתוספת לתקנות.
11. פטור
(א) המנהל רשאי לפטור זנים לנסיון מהוראות תקנה 3 לתקופת נסיון ובתנאים שאושרו על ידי הועדה.
(ב) לא יתן המנהל פטור על פי סעיף קטן (א) ליותר משלוש שנים.
12. ביטול
תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תשל"ד-1974 - בטלות (להלן - התקנות המתבטלות).
13. שמירת דין
רשימת הזנים לפי התקנות המתבטלות רואים אותה כרשימת זנים לענין תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תש"ם, 1965; תשמ"ב, 228, 1104; תשמ"ג, 190, 1119; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68;
י"פ תשמ"א, 1288.
2 רשימת הזנים המורשים למכירה פורסמה בי"פ תשמ"ד, 3540; תשמ"ו, 1598, 2777, 3044; תשמ"ז, 1932; תשמ"ח, 3015; תש"ן, 199; תשנ"א, 3240; תשנ"ב, 4365; תשנ"ד, 248; תשנ"ה, 855; תשנ"ז, 318; תשנ"ח, 3841; תשנ"ט, 1937; תשס"א, 3224; תשס"ב, 7; תשס"ד, 2206, 3660; תשס"ה, 1184; תשס"ו, 2417, 4630; ; תשס"ח, 2174;
3 תקנה 1 לתקנות האגרות החקלאיות (הצמדה למדד) קובעת הצמדת האגרות שבתקנה 5 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ