אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשל"ה-1975

תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשל"ה-1975

תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשל"ה1-1975
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הזרעים, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"איגוד" - הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים
(International Seed Testing Association;)
"דוגמה רשמית" ו"מעבדה רשמית" - כמשמעותם בתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964 (להלן - תקנות המכירה);
"דרישות התקן" - דרישות שנתקיימו לגבי מין וזן של זרעים לפי תקנות המכירה;
"המנהל" - מנהל השירות לביקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;
"הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת במשרד החקלאות לענין צו מתן רשיונות יבוא, 1939;
"יבוא לצרכי נסיון" - משלוח של זרעים מחוץ לארץ שיועד לצרכי נסיון בלבד בארץ ושהמנהל אישר בתור שכזה;
"רשיון יבוא" - רשיון ליבוא זרעים שנתנה הרשות המוסמכת;
"רשימת זנים מורשים למכירה" - כמשמעותו בתקנות הזרעים (רשימת זנים מורשים למכירה), תשל"ד-1974.
2. בקשת רשיון
(א) אדם הרוצה לייבא זרעים יגיש לרשות המוסמכת בקשה למתן רשיון יבוא ויכלול בה פרטים אלה:
(1) סוג וזן הזרעים המיובאים;
(2) מקום גידולם של הזרעים ((Origin.
(ב) הרשות המוסמכת או המנהל רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לרשיון יבוא להמציא לו כל פרט נוסף על הפרטים לפי תקנת משנה (א) בקשר לזרעים המיובאים.
3. תנאים לרשיון יבוא
לא תתן הרשות המוסמכת רשיון ליבוא זרעים אלא אם הזרעים הם מגידול, מזן וממקור המצויינים ברשימת הזנים המורשים למכירה והם מאותם גידולים שזנים שלהם כלולים ברשימה האמורה.
4. תקן זרעים מיובאים
(א) לא יוציא אדם מנמל זרעים שיובאו ולא ישחררם ממחסני ערובה (להלן - הכנסה לארץ), אלא אם נתקיימו אלה:
(1) ניטלה מהזרעים דוגמה רשמית לפני שחרורם מנמל היבוא;
(2) מטען הזרעים מלווה בתעודה כתומה (.Orange Certificate I.S.T.A)
שהוציאה מעבדה המורשית לכך מטעם האיגוד - בזרעים המיובאים ממדינה בה קיימת מעבדה כאמור - המעידה כי מכסת הזרעים עומדת בדרישות התקן;
(3) בזרעים המיובאים מארצות הברית של אמריקה - כשהמטען מלווה בתעודה רשמית של המדינה או של משרד החקלאות הפדרלי המעידה, כי מכסת הזרעים עומדת בדרישות התקן . (Certificate Seed Lot Analysis)
(ב) האמור בפיסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א) לא יחול על משלוח של זרעי ירקות בכמות של פחות מ-25 ק"ג לכל זן ועל משלוח של זרעים לגידולי שדה בכמות של פחות מ-250 ק"ג לכל זן, ובלבד שהוכח כי הזרעים עומדים בדרישות התקן.
(ג) בהעדר תעודות כאמור בפיסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א) ישוחררו הזרעים רק עם סיום ביצוע הבדיקות הנדרשות במעבדה רשמית והמוכיחות כי מכסת הזרעים עומדת בדרישות התקן.
(ד) המנהל רשאי לפטור מתעודה כאמור בפיסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א), יבוא הזרעים אם לא ניתן היה לקבל תעודה מפאת דחיפות, ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי הזרעים עומדים בדרישות התקן.
5. תנאים נוספים ליבוא זרעים של חסה, מלפפון ועגבניה
לגבי זרעים של חסה, מלפפונים ועגבניות יש לציין בתעודת הבריאות המלווה גם פרטים אלה:
(1) הזרעים של חסה חפשיים מוירוס המוזאיקה, על פי:
(א) בדיקת שדה;
(ב) בדיקת 3000 נבטים לפחות;
(2) הזרעים של מלפפונים חפשיים ממחלת הדמיעה; הם חוטאו בחמרי כספית אורגניים או חמרים אנטיביוטיים שאישר למטרה זו האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות וכי הם ייבדקו בארץ לגבי מחלת הדמיעה הבקטרית;
(3) הזרעים של עגבניות נקיים ממחלות בקטריאליות העוברות בזרעים והם חוטאו חיטוי טרמי.
6. ניקוי זרעים וחיטוי זרעים להבאתם לתקן
(א) אם זרעים אינם עומדים בדרישות התקן, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, להורות על ניקויים מחדש בארץ או חיטויים לשם הבאתם לדרישות התקן.
(ב) הורה המנהל לפי תקנת משנה (א) יידגמו הזרעים דגימה רשמית מחדש עם גמר ביצוע הפעולות לשם בדיקתם במעבדה הרשמית והם ישוחררו רק אם יעמדו בדרישות התקן.
7. איסור יבוא
לא יותר יבואם של זרעים שלא עמדו בדרישות תקנות אלה ויבואן רשאי להוציאם מחוץ לגבולות המדינה או להשמידם בארץ על פי הוראות המנהל.
8. סימון זרעים מיובאים
(א) זרעים שיובאו יסומנו בהתאם להוראות תקנות המכירה; הסימון יהיה בשפה העברית בנוסף לכל שפה אחרת.
(ב) המנהל רשאי להתיר סימון בארץ של זרעים שיובאו בלי שסומנו בהתאם להוראות תקנת משנה (א) בארץ שממנה יוצאו, אם הוכח להנחת דעתו, כי הם יסומנו במחסן היבואן לפני העברתם למקום אחר.
9. סייג תחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על יבואם של זרעים של עצי פרי, עצי סרק ועצי יער; הוראות תקנות 1 ו-3 לא יחולו על יבואם של זרעים של פרחים וצמחי בית ונוי.
10. פטור יבוא לצרכי נסיון
המנהל רשאי לפטור מהוראות תקנות אלה, יבוא של כמויות מתאימות לזריעה לצרכי נסיון של שטחים כדלקמן:
20 דונם - בזני ירקות לשיווק טרי;
30 דונם - בזני ירקות לתעשיה;
100 דונם - בגידולי שדה ומספוא;
300 דונם - בכותנה.
11. ביטול
תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם), תשכ"ה-1965 - בטלות.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ה, 2394.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ