אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964

תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964

תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הזרעים, תשט"ו-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט, תשמ"ח)
בתקנות אלה -
"אחוז נביטה", לגבי כמות של זרעים - אחוז הזרעים הנובטים שבהם, למעט זרעים זרים;
"דוגמה רשמית" - דוגמה מייצגת של זרעים שניטלה על ידי מפקח לבדיקה במעבדה רשמית, בהתאם להוראות התוספת הראשונה;
"זרעים מושבחים" - זרעים שקוימו בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960, ואושרו בידי מפקח כזרעים מושבחים;
"זרעים זרים", לגבי כמות של זרעים - זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השניה (להלן - עשבים שוטים) או זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית (להלן - עשבים מחבלים), או זרעים שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים;
"זרעים קשים" - זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך כדי בדיקה שתבוצע בהם במעבדה הרשמית;
"חומר דומם" - לרבות שיירי-צמחים שאיבדו את כשרם לצמוח;
"חומר זר", לגבי כמות של זרעים - כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים וחומר דומם;
"מנהל" - מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל שירות לביקורת זרעים, וכן מי שהמנהל העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"מעבדה רשמית" - המעבדה לבדיקת זרעים של מכון וולקני לחקר החקלאות בבית-דגן;
"נקיון", לגבי כמות של זרעים - שיעור הנקיון מחומר זר.
"טוהר הזן" - התוצרת בשדה מזרעים, המתאימה לתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים הכוללת צמחים, פירות או זרעים;
"אחוז הסטיה" - הסטיה באחוזים מכלל התוצרת משדה לפי דוגמה שנבדקה במעבדה רשמית, הסוטה לפחות בתכונה אחת מתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים;
"זן מכלוא" - זן שנוצר מהפריית הורה זכרי עם הורה נקבי שהועדה לאישור זנים אישרה כזן מכלוא.
2. התקן לזרעים של גידולי שדה
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית הוא כפי שנקבע להלן:
(1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
(2) לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד';
(3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.
3. התקן לזרעים של ירקות
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית הוא כפי שנקבע להלן:
(1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
(2) לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד';
(3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.
4. התקן לזרעים של פרחים
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית הוא כפי שנקבע להלן:
(1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבעו לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית;
(2) לגבי נקיונם - 97%;
(3) לגבי נקיונם מעשבים שוטים - 99.75%;
(4) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.
5. מכירת זרעים של גידולי שדה (תיקון: תשמ"ח)
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית (להלן - גידולי-שדה) אלא אם כן -
(1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 2;
(2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים למעט זני מכלוא, לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר;
(3) נביטתם ונקיונם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם;
(4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים;
(5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים.
6. מכירת זרעים של גידולי ירקות (תיקון: תש"ל, תשל"ה, תשמ"ח)
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית (להלן - ירקות) אלא אם כן -
(1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 3;
(2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים, למעט בזני מכלוא לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר;
(3) נביטתם ונקיונם נבדקו לפני מכירתם תוך -
1. 6 חדשים - אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל;
2. 12 חדשים - אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות.
(4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים;
(5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים.
7. מכירת זרעים של גידולי שדה וירקות למטה מרמת התקן (תיקון: תש"ל)
(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6 תהיה הרשות ליצירת זרעים, שמונתה לפי הוראות תקנה 4 לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש"ך-1960, רשאית לאשר מכירת זרעים של גידולי-שדה ושל ירקות כשאחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן שנקבע להם בהתאם להוראות תקנות 2 ו-3, בתנאים מיוחדים שתקבע הרשות בקשר לסימונם ומכירתם.
(ב) לא תאשר הרשות מכירת זרעים לפי הוראות תקנת-משנה (א) אלא אם ניטלה מהם דוגמה רשמית.
8. מכירת זרעים של פרחים
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית (להלן - פרחים), אלא אם -
(1) אחוז נביטתם הוא ברמת התקן שנקבע לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית;
(2) אחוז נקיונם של הזרעים - למעט זרעים של הגידולים: אקרו-קליניום, אגרטון, צפרני-חתול, הליכריזון, טגטס, כלניות, גילרדיה - הוא 97% או אחוז גבוה יותר;
(3) נסיונם ונביטתם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם.
9. סימון זרעים של גידולי שדה
זרעים של גידולי-שדה למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הרביעית ושם הזן; בתערובת של זרעים יצויין השם של כל סוג-גידולים המהווה יותר מ-5% בתערובת, ולצדו פירוט האחוז;
(2) ארץ המוצא אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ;
(3) משקל הזרעים באריזה;
(4) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם;
(5) תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מאלה:
(א) אחוז הנביטה;
(ב) אחוז הזרעים הקשים;
(ג) אחוז של זרעי העשבים השוטים;
(ד) אחוז החומר הדומם;
(ה) אחוז הנקיון;
(6) שם המוכר ומענו;
(7) שם היצרן ומענו;
(8) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו;
(9) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי;
(10) מספר המכסה.
10. סימון זרעי ירקות (תיקון: תשל"ד, תשמ"ח)
זרעים של ירקות למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת החמישית וציון שם הזן;
(2) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם;
(3) תוצאות הבדיקה לגבי אחוז הנביטה;
(4) המלים "הנקיון בהתאם לתקן", אם לפי תוצאות הבדיקה נקיונם הוא ברמת התקן או למעלה ממנה;
(5) שם המוכר ומענו;
(6) שם היצרן ומענו;
(7) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו;
(8) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי;
(9) מספר המכסה או סימן-זיהוי אחר שיאושר לה על ידי המנהל.
מלים אלו לפי הענין: "יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 6 חדשים" - בזרעים ממין השומיים, לרבות בצל; "יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 12 חדשים" - בזרעים ממין אחר של ירקות.
11. מכירה וסימון זרעי ירקות באריזות קטנות
(א) לא ימכור אדם זרעי-ירקות באריזות שמשקלן קטן מ-20 גרם (להלן- אריזות קטנות), אלא אם -
(1) אחוז נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או מעליה;
(2) בדיקתם בוצעה במועדים שנקבעו לה בתקנה 7(3);
(3) סומנו בפרטים אלה:
(א) שם הגידול כפי שצויין בתוספת החמישית וציון שם הזן;
(ב) שם האורז;
(ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3).
(ב) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות.
12. סימון זרעי פרחים
זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית;
(2) צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי-פרחים מצבעים שונים - ייכללו המלים "תערובת של צבעים";
(3) המלים "בהתאם לתקן";
(4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3);
(5) שם המוכר ומענו;
(6) שם היצרן ומענו;
(7) ארץ המוצא - אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ;
(8) מספר המכסה.
13. סימון אריזה
(א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה, לרבות אריזת זרעים הנמכרים ממיכל פתוח, יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן - סימן).
(ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה.
(ג) בתוך האריזה תושם תווית-סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפיסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו-(10) לתקנה 9 או בפיסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10.
14. פטור מסימון
הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על הזרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק"ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו באריזה פתוחה שסומנה כדין.
15. שינויים והוספת פרטים בתווית סימון
(א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית-סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית-סימון שחוברה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13.
(ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלה המפורטים בתווית-הסימון יבוצע על-ידי צירוף תווית-סימון נוספת לכל מיכל (להלן - תווית נוספת).
(ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברה בהתאם להוראות תקנה 13.
16. בדיקת זרעים במעבדה רשמית
(א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית.
(ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית:
(1) מתוך דוגמאות שנלקחו על-ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על-ידיו;
(2) מתוך דוגמאות שנשלחו על-ידי מבקש הבדיקה.
17. ציון ביצוע בדיקה
(א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על-ידי מפקח.
(ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על-ידי המחזיק בזרעים.
18. איסור מכירת זרעים (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשס"ו-3)
לא ימכור אדם זרעים מהגידולים המפורטים להלן אלא אם אושרו כזרעים מושבחים:
אגוזי אדמה כל הזנים;
חסה - כל הזנים;
כותנה מהזנים אקלה 4-42, 15-17, וSJ1-2-SJ וזנים מקבוצת פימה;
מלפפונים - כל הזנים למעט זנים של מלפפונים ארוכים;
סורגום מכלוא - מהזנים ה610- וה726-;
עשב רודס - כל הזנים;
תפוחי אדמה - כל הזנים;
חיטה - כל הזנים. 3
19. אגרה (תיקון: תשכ"ח, תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
(א) בעד נטילת דוגמה על-ידי מפקח תשולם אגרה בסך 14.70 שקלים חדשים ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 6.10 שקלים חדשים.
(ב) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ-25 שקים, תשולם תוספת של 0.31 שקלים חדשים לכל חמישה שקים, או חלק מהם שלמעלה מ-25.
20. ביטול
תקנות הזרעים (מכירה), תשי"ט-1959 - בטלים.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ג)
(תקנה 1)
אופן לקיחת דוגמאות
1. בתוספת זו, "מכסה" - כל כמות של זרעים -
(1) שאינה עולה על 20,000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל זרעי דגני החורף;
(2) שאינה עולה על 10,000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל קטן מזה של זרעי הדגניים.
2. כל מכסה חייבת בבדיקה נפרדת ותישא אות מיוחד לזיהוי.
3. המכסה חייבת להיות אחידה מבחינת נקיון וכושר הנביטה. קיים חשד של העדר אחידות במכסה, יש לקחת דוגמאות נפרדות מכל חלק הנבדל ממשנהו ולהגישן לבדיקה נפרדת.
4. משקל הדוגמה שיש להגיש לבדיקה יהיה לכל סוג מסוגי הזרעים הנקובים מטה כמפורט לצדו:
סוג
משקל
בגרמים
סוג
משקל
בגרמים

אגוזי אדמה
1000
סטריה
50

אבטיח
1000
עגבניות
15

אורז
400
עשב רודס
25

אספסת
50
עשב סודני
250

אפונה
1000
פול
1000

בצל
80
פטרוזיליה
40

בקיה
1000
פנסילריה
250

גזר
30
פלפל
150

דוחן
150
פשתה
100

דלעת
1000
פספלון
50

זון
60
צנון
300

חיטה
1000
צנונית
300

חצילים
150
קולורבי
250

חימצה
1000
קישוא
150

חסה
30
שיבולת שועל
1000

חילבה
500
שעורה
1000

חמניות
1000
שמיר
40

כרפס
25
שעועית
1000

כותנה
1000
תלתן תת קרקעי
250

כרוב
100
תורמוס
1000

כרובית
100
תלתן פרסי
25

מילון
150
תירס
1000

מלפפון
150
תרד
6

סורגום
900
תלתן אלכסנדרוני
60

סלק
500
5. היו הזרעים במכסה, ארוזים במיכלים של יותר מק"ג אחד זרעים, יחולו הוראות אלה:
(1) היה מספר המיכלים שבמכסה לא יותר מ-5, יש ליטול דגימות-זרעים מכל מיכל;
(2) היה מספר המיכלים שבמכסה לפחות 6, אך לא יותר מ-30, יש ליטול דגימת- זרעים מכל מיכל שלישי, אך לא פחות מאשר מ-5 מיכלים;
(3) היה מספר המיכלים שבמכסה יותר מ-31, יש ליטול דגימת-זרעים מכל מיכל חמישי, אולם לא פחות מ-10 מיכלים;
(4) מכל מיכל יש ליטול את הדגימה ב-3 חלקים בכמויות שוות, מן השכבה העליונה, מן האמצע ומן הקרקעית.
6. היו הזרעים שבמכסה ארוזים במיכלים של פחות מק"ג אחד זרעים, מותר ליטול כדוגמת-זרעים אחד או יותר מיכלים שלמים.
7. היו הזרעים מונחים בתפזורת, יש למשוך לפחות 10 דגימות מתוך 10 חלקים שווים של המכסה, כשמכל חלק ניטלת מנה, ובלבד שהדרך והצורה ייצגו במידה מספקת את המכסה.
8. ניטלה הדוגמה בעת שהזרעים שבמכסה נמצאים בתהליך של ניקוי, יש ליטול לפחות עשר דגימות תוך הפסקות שוות בזמן יציאת זרם הזרעים מתוך המנגנון המנקה, ובלבד שהמיכל לקליטת זרעים מהזרם תופס את הזרעים במלוא החתך של הזרם והזרעים שנפלו למיכל אינם נזרקים מתוכו בכוח הזרם, והדגימות ניטלות במשך כל תהליך הניקוי.
9. את הדגימות יש ליטול במכשירים ארוכים במידה מספקת שאפשר יהיה להגיע לכל שכבה שממנה צריך ליטול זרעים לצורך הדוגמה.
10. זרעים בעלי קליפה שאינה חלקה הנאחזים זה בזה וארוזים במיכלים, מותר ליטול את המנות ביד במקום במכשיר; יש להקפיד שהאצבעות של היד יסגרו על הזרעים במהודק, כדי שלא יישמטו כמה מהם ושדגימות הזרעים יילקחו ממקומות שונים בכל מיכל.
11. ניטלו דגימות שביחד עולות על הכמות הדרושה בדוגמה, יש לערבב היטב את כל הדגימות ומתערובת זו יש ליטול את הכמות הדרושה.
12. (א) כל דוגמה תילקח ב-3 דוגמאות שוות אשר כל אחת מהן היא במשקל שנקבע בסעיף 4.
(ב) כל מנה מהדוגמה תיסגר ותיחתם על ידי המפקח שנטל את הדוגמה.
תוספת שניה (תיקון: תשכ"ז)
(תקנה 1)
עשבים שוטים
דגניים GRAMINEAE
זון משכר Lolium temulentum
חפורית הפקעים Phalaris bulbosa
חילף החולות Eragrostis bipinnata
(ערבית:חילפה)
משין גלילי Imperata cylidrica
(ערבית:חילפה)
דוחנית השלחין Echinochloa colonum
אצבען מאדים Digiraria sanguinalis
זיפן מצוי Setaria verticillata
חפורית מוזרה Phalaris paradoxa
חפורית מצויה Phalaris brachystachys
אלבסיני הודית Eleusine indica
דורת ארם-צובא Sorghum helpense
(ערבית: כוסב)
יבלית מצויה (ערבית: אנג'יל) Cynodon Dactylon
מצליבים CRUCIFERAE
חרדל השדה Sinapis arvensis
חרדל לבן Sinapis alba
כרוב שחור Brassica nigra
טוריים מצויים Diplotaxis erucoides
צנון מצוי Raphanus raphinistrum
בקבוקון מקומט Rapistrum rugosum
קטניות LEGUMINOSAE
זנב העקרב השכני Scorpiurus muricata
מיני בקיה .Vicia sp
מיני טופח .Lathyrus sp
מיני אספסת .Medicago sp
מיני תלתן .Trifolium sp
דבשה הודית Melilotus indicus
דבשה חרוצה Melilotus sulcatus
ינבוט השדה Prosopis farcata
הגה מצוי Alhagi Maurorum
סוככיים UMBELLIFERAE
צלע השור החרוזה Bupleurum subovatum
אמיתה קיצית Ammi visgana
אסתום מצוי Astoma seselifolium
נירית הקמה Ridolfia segetum
מיני גזר .Daucus sp
מורכבים COMPOSITAE
קורטם דק Carthamus teunis
מיני דרדר .Sentaurea sp
ברקן סורי Notobasis syriaca
גדילן מצוי Silybum marianum
עכובית הגלגל Gundelia tournefortii
חוח עקוד Scolymus maculatus
מיני חרצית .Chrysanthemum sp
עולש מצוי Cichorium pumillum
קחונית מצויה Ormenis mixta
סביון אביבי Senecio vernalis
מרור הגינות Sonchus oleraceus
לכיד הנחלים Xanthium strumarium
קיצית מסולסלת Erigeron crispus
שלמוניים DIPSACEAE
שלמון סורי Cephalaria syriaca
פואתיים RUBIACEAE
דבקה משולשת Galium tricorne
שפתניים LABIATAE
בר גביע חלק Molucella laevis
דלועיים CUCURBITACEAE
ירוקת החמור Ecbalium elaterium
חבלבליים ONVOLVULACEAE
חבלבל השדה Convolvulus arvenis
חלבלוביים EUPHORBIACEAE
מיני חלבלוב .Euphorbia sp
לשישית הצבעים Crozophora tinctoria
סלקיים CHENOPODIACEAE
סלק מצוי Beta vulgaris
מיני כף אוז .Chenopodium sp
ירבוזיים AMARANTHACEAE
מיני ירבוז .Amaranthus sp
רגלתיים ORTULACACEAE
רגלת הגנה Portulaca oleracea
סולניים SOLANACEAE
סולנום שעיר Solanum villosum
גמאיים CYPERACEAE
גמא הפקעים Cyperus rotondus
(ערבית: סעידה)
פרגיים PAPAVERACEAE
פרג מצוי Papaver rhoeas
נוריתיים RANUNCULACEAE
מיני נורית .Ranunculus sp
ערטניתיים BERBERIDACEAE
ערטנית השדות Leontice leontopetalum
צפורניים CARYOPHYLIACEAE
סבונית השדות Vaccaria segetalis
סרפדיים URTICACEAE
מיני סרפד .Urtica sp
זווגניים ZYGOPHYLLACEAE
קוטב מצוי Tribulus terrestris
ארכוביתיים POLIGONACEAE
מיני חומעה .Rumex sp
ארכובית חד-שנתית Polygoum belardi
חמציציים OXALIDACEAE
חמציץ קטן Oxalis corniculata
תוספת שלישית
(תקנה 1)
עשבים מחבלים
Euphorbia esula
Helianthus ciliaris
מיני עלקת .Orobanche spp
Polygonum argyrocolium
Solanum carolinense
Sonchus arvensis
.Striga spp
Agropyrum repens
.Ambrosia spp
Centaurea repens
Chrysanthemum leucanthemum
Cirsium arvense
מיני כשות .Cuscuta spp
גומא הפקעים Cyperus rotundus
תוספת רביעית (תיקון: תש"ל, תשס"ו)
(תקנה 2)
תקן מינימלי לזרעים של גידולי-שדה
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
הגידול אחוז הנביטה נקיון אחוז מכסימלי
של זרעי
עשבים שוטים ****
אספסת 80 98 0.25
אפונת-שדה 80 98 0.15
אפונת-בקר 75 98 0.15
בקיה 80 98 0.15
דוחן 80 97 0.15
זון 80 96 0.50
חימצה 80 98 0.15
חלבה 80 98 0.50
חלבה לזבל ירוק * 80 98 2.00
חמניות 80 97 0.15
חריע 70 98 0.15
טופח 80 98 0.15
כותנה 80 98 0.15
כרוב מספוא 70 98 0.15
לוביה 75 98 0.15
סויה 80 98 0.15
סורגום 85 97 0.20
סטריה 80 97 0.20
סלק-סוכר 70 97 0.20
סלק-מספוא 65 97 0.15
סתוויון 55 97 0.20
עשב-רודוס 20 ** 98 *** 0.25
עשב סודני 80 98 0.15
פול גדול 80 98 0.15
פול קטן 80 98 0.25
פנסלריה 75 97 0.20
פספלון 10 30 0.20
פשתה 80 98 0.15
שבולת-שועל 85 97 0.20
שבולת שועל לירק 80* 90 *** 0.20
שומשום 80 98 0.15
שעורה 85 98 0.20
תורמוס 80 98 0.15
תירס 80 98 0.15
תלתן (מושגבי) כרמל 80 98 0.25
תלתן (פהלי) תבור 80 98 0.25
______________________________
* לציין על האריזה באופן בולט את המטרה.
** כולל זרעים ריקים.
*** חומר דומם - לא יותר מ-1%.
**** ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.
תוספת חמישית (תיקון: תשמ"ח)
(תקנה 3)
תקן מינימלי לזרעים של ירקות
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
הגידול אחוז הנביטה נקיון אחוז מכסימלי
של זרעי
עשבים שוטים
אבטיח 80 98 0.15
אפונת-גן 80 98 0.15
במיה 60 97 0.15
בצל ולוף 75 98 0.15
גזר 70 96 0.40
דלעת 75 98 0.15
חצילים 75 98 0.15
כרוביים 75 98 0.20
חסה 80 97 0.25
כרפס 70 96 0.40
לפת 80 98 0.20
מילון 80 98 0.15
מלפפונים 80 98 0.15
סלק 70 97 0.15
עגבניות 80 98 0.15
צנון 75 97 0.25
צנונית 75 97 0.25
פטרוזיליה 65 96 0.40
פלפל 75 98 0.15
כולרבי 75 98 0.20
קישואים 80 98 0.20
שמיר 70 96 0.40
שעועית 75 98 0.15
שעועית לימה 80 98 0.15
תרד חרפי 75 98 0.15
תרד ניו-זילנדי 50 98 0.15
תוספת ששית
(תקנה 4)
רשימת זרעי פרחים וצמחי-בית ותקן-נביטה שלהם
טור א' טור ב'
הגידול אחוז נביטה
מינימלי
הליפטרון Helipterum-Acroclinium 50
אגרטון Ageratum 50
מללנית (סלסלי-כסף) Lobularia maritima Allysum 50
לוע הארי Antirrinum 50
אסתר Aster 50
בלזמינה Balsamina-Impatiens 50
חננית Bellis 50
צפרני-חתול Calendula 50
נזרה Callistephus 50
קלוסיה = כרבולת התרנגול Celosia 50
דרדר = דגנית Centaurea 50
קלרקיה Clarkia 50
קוסמוס Cosmos 50
דרבנית Delphinium 50
צפורן Dianthus 50
דו-זרעונית Dimorphotheca50
אשולציה Eschscholtzia 50
גיליה Gilia 50
גודטיה Godetia 50
גיפסנית Gypsophilia 50
חמנית Helianthus 50
דם המכבים Helichrysum 50
לפופית Ipomoea 50
טופח Lathyrus 50
פשתנית Linaria50
פשתה (לנוי) Linum 50
לובליה Lobelia 50
תורמוס Lupinus 50
מנתור Matthiola 50
נמסיה Nemesia 50
טבק לנוי Nicotiana 50
ניגליה (קצח) Nigella 50
פרג Papaver 50
פנסטמון Penstemon 50
פטוניה Petunia 50
שלהב Phlox 50
רגלה Portulaca 50
רכפה Reseda 50
זוגית = טלפיגלוסיס Salpiglossis 50
מרוה Salvia 50
נורית Saponaria 50
טגטס Tagetes 50
אמנון ותמר Viola tricolor 50
כלנית Anemone 50
אקוילגיה Aquilegia 50
דליה Dahlia 50
צפורן Dianthus 50
פרסיה Freesia 50
שושן Lilium 50
חרצית Chrysanthemum 30
קוראופסיס Coreopsis 30
גירדיה Gaillardia 30
נורית Ranunculus 20
תגית Scabiosa 40
ורבנה Verbena 40
זיניה Zinnia 40
צמחי בית
בגוניה Begonia 50
רקפת Cyclamen 50
בכור אביב Primula 50
צינרריה (סביון) (Cineraria (Senecio 50
נדנונית Coleus 50
ארליה Aralia 50
פיקוס הגומי 30 Ficus elastica
ניצנית Kalanchoe 30
מונסטרה Monstera deliciosa 30
פילודנדרון מנוצה Philodendron bipinnatum 30
אספרג Asparagus 30
שפלרה Schefflera 30
(ב) שם האורז;
(ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3).
(ב) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות.
12. סימון זרעי פרחים
זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית;
(2) צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי-פרחים מצבעים שונים - ייכללו המלים "תערובת של צבעים";
(3) המלים "בהתאם לתקן";
(4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3);
(5) שם המוכר ומענו;
(6) שם היצרן ומענו;
(7) ארץ המוצא - אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ;
(8) מספר המכסה.
13. סימון אריזה
(א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה, לרבות אריזת זרעים הנמכרים ממיכל פתוח, יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן - סימן).
(ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה.
(ג) בתוך האריזה תושם תווית-סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפיסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו-(10) לתקנה 9 או בפיסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10.
14. פטור מסימון
הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על הזרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק"ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו באריזה פתוחה שסומנה כדין.
15. שינויים והוספת פרטים בתווית סימון
(א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית-סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית-סימון שחוברה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13.
(ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלה המפורטים בתווית-הסימון יבוצע על-ידי צירוף תווית-סימון נוספת לכל מיכל (להלן - תווית נוספת).
(ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברה בהתאם להוראות תקנה 13.
16. בדיקת זרעים במעבדה רשמית
(א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית.
(ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית:
(1) מתוך דוגמאות שנלקחו על-ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על-ידיו;
(2) מתוך דוגמאות שנשלחו על-ידי מבקש הבדיקה.
17. ציון ביצוע בדיקה
(א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על-ידי מפקח.
(ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על-ידי המחזיק בזרעים.
18. איסור מכירת זרעים (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשס"ו-3)
לא ימכור אדם זרעים מהגידולים המפורטים להלן אלא אם אושרו כזרעים מושבחים:
אגוזי אדמה כל הזנים;
חסה - כל הזנים;
כותנה מהזנים אקלה 4-42, 15-17, וSJ1-2-SJ וזנים מקבוצת פימה;
מלפפונים - כל הזנים למעט זנים של מלפפונים ארוכים;
סורגום מכלוא - מהזנים ה610- וה726-;
עשב רודס - כל הזנים;
תפוחי אדמה - כל הזנים;
חיטה - כל הזנים. 3
19. אגרה (תיקון: תשכ"ח, תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
(א) בעד נטילת דוגמה על-ידי מפקח תשולם אגרה בסך 14.70 שקלים חדשים ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 6.10 שקלים חדשים.
(ב) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ-25 שקים, תשולם תוספת של 0.31 שקלים חדשים לכל חמישה שקים, או חלק מהם שלמעלה מ-25.
20. ביטול
תקנות הזרעים (מכירה), תשי"ט-1959 - בטלים.
תוספת ראשונה - תוספת ששית (תיקון: תשס"ו)3
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 446; תשכ"ו, 86; תשכ"ז, 163; תשכ"ה, 581; תשכ"ח, 828; תשכ"ט, 84; תש"ל, 1538; תשל"א, 405; תשל"ב, 270; תשל"ד, 742; תשל"ה, 2364; תשל"ז, 576, 1558; תשל"ט, 714, 1188, 1360; תש"ם, 36, 1615; תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 221, 1098, 1362; תשמ"ג, 179, 1108, 1795; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; תשמ"ח, 538, 908; תשס"ו, 359; י"פ תש"ם, 1756; תשמ"א, 1285.
2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת בענין הצמדת האגרה שבתקנה 19 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים 12.4 אגרות חקלאיות.
3 תקנה 3 לתקנות הזרעים (מכירה) (תיקון) (ק"ת תשס"ו, 359), קובעת תחילת תוספת "חיטה - כל הזנים" בתקנה 18 ותיקון התוספת הרביעית ביום 1.5.06.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ