אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960

תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960

תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך1-1960
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הזרעים, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' : פרשנות (תיקון: תש"ל)
1. הגדרות (תיקון: תשל"ו, תשל"ט)
בתקנות אלה -
"אחוז נביטה", "דוגמה רשמית", "זרעים קשים", "חומר דומם", "חומר זר", "נקיון", "עשבים שוטים", "עשבים מחבלים" - כמשמעותם בתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964 (להלן - תקנות המכירה);
"גידול לקוי" - תנאי גידול בשדה שאינם מאפשרים ביצוע ביקורת על פי תקנות אלה;
"הפקה" - לרבות בירור, מיון, ניקוי, חיטוי, פיצוח, פילום, ניפוט ואריזה של זרעים מושבחים המיועדים למכירה;
"השירות לביקורת זרעים" - שירות לביקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;
"זרעים מושבחים" - זרעים שקוימו בהם הוראות תקנות אלה ואושרו בידי מפקח כזרעים מושבחים;
"זן בביקורת" - זן שהוגש לועדה ונמצא בבדיקה במכון וולקני לחקר החקלאות;
"זן ראוי לאישור" - זן שאושר בועדה שמונתה לפי תקנה 5, לאחר בחינתו ותיאורו, כי ראוי הוא ליצור זרעים מושבחים ממנו;
"זן מכלוא ראוי לאישור" - זן שנוצר מהכלאת זנים ושורשים שאושר בועדה שמונתה לפי תקנה 5, לאחר בחינתו ותיאורו, כי ראוי הוא ליצור זרעים מושבחים ממנו;
"זרעי מטפח" - זרעים מושבחים שגודלו על-ידי מטפח הזן או בא-כוחו;
"זרעי מוצא" - זרעים מושבחים בדרגה זהה לזרעי מטפח, שגודלו על-ידי מקיים הזן או בא-כוחו מזן שאושר כזן מקומי בועדה ואושרו על-ידי המנהל;
"זרעי עלית" - זרעים מושבחים בדרגה זהה לזרעי מטפח שגודלו על-ידי מקיים הזן, מזן שיובא;
"מגדל" - מי שקיבל הסכמת המנהל בכתב לזרעים ולשדה גידולם;
"מיכל" - לרבות פח, קופסה, ארגז, שק או עטיפה, או בית קיבול סגור;
"המנהל" - מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל השירות לביקורת זרעים;
"מעבדה רשמית" - מעבדה לבדיקת זרעים של מכון וולקני לחקר החקלאות.
פרק ב': כללי (תיקון: תש"ל)
2. גידול זרעים מושבחים ומכירתם
(א) לא יגדל אדם ולא ימכור זרעים מושבחים אלא בהתאם להוראות תקנות אלה, ובזרעים הנמכרים בתוספת - גם בהתאם להוראות שפורטו בה.
(ב) מקום שהוראות פרק זה אינן מתיישבות עם הוראות התוספת, יחולו הוראות התוספת.
3. רשות לזרעים (תיקון: תשל"א, תשמ"ב)
שר החקלאות ימנה בהודעה ברשומות רשות לזרעים שחבריה יהיו -
(1) נציגי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני; אחד מהם ימונה כיושב-ראש הרשות;
(2) נציג השירות לביקורת זרעים;
(3) נציגי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות;
(4) נציגי יצרני-זרעים;
(5) נציגי אירגונים חקלאיים הנוגעים בדבר.
4. תפקידי הרשות לזרעים
(א) הרשות לזרעים תהיה ועדה מייעצת אשר תיזום התקנת תקנות וקביעת תקנים ותמלא תפקידים אחרים ששר החקלאות יטיל עליה מפעם לפעם, במטרה לקדם, לפתח ולהמריץ ייצור-זרעים.
(ב) הרשות לזרעים רשאית למנות מתוכה ועדות-משנה ולהעניק להן מסמכויותיה.
5. מינוי ועדה לאישור זנים (תיקון: תשל"ב)
(א) שר החקלאות ימנה בהודעה ברשומות ועדה לאישור זנים (להלן - הועדה); הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות-משנה ולעניק להן מסמכויותיה.
(ב) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.
6. בקשה לאישור זן (תיקון: תשל"ט)
(א) המבקש לאשר זן כזן ראוי לאישור או כזן מכלוא ראוי לאישור, יגיש בקשה לועדה.
(ב) לאחר שקיבל מהועדה הודעה בדבר החלטתה על אישור הזן, ימסור המבקש לשירות לבקורת זרעים את שם מגדל זרעי-מטפח או זרעי-עלית או זרעי-מוצא.
7. גידול זרעים מושבחים (תיקון: תשל"ט)
(א) לא יגדל אדם זרעים מושבחים אלא מזנים ראויים לאישור ומזני מכלוא ראויים לאישור.
(ב) בגידול זרעים מושבחים ליצוא רשאי המנהל להתיר גידולם של זרעים מזנים שאינם זנים ראויים לאישור או זני-מכלוא ראויים לאישור בארץ.
8. הודעה על גידול זרעי מטפח, זרעי עלית וזרעי מוצא
(א) המגדל זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא, יודיע לשירות לבקורת זרעים על דבר גידולים.
(ב) מגדל זרעים כאמור המתכוון למכור אותם, יזמין את השירות לבקורת זרעים, טרם המכירה, לסגירה רשמית של הזרעים.
9. גידול זרעי מוצא ואישורם
המנהל יאשר זרעים מושבחים מזרעי-מוצא אם נתקיימו בהם ובשדה הגידול, נוסף על יתר הוראות תקנות אלה, דרישות אלה:
(1) שדה הגידול נבדק על ידי הרשות בזמן הגידול ונמצא מתאים לתיאור הזן, כפי שקבעה הועדה;
(2) הגידול בחלקת-גידול מיוחדת שתיזרע במעבדה הרשמית בזרעים אשר אותם מבקשים לאשר, יהיה זהה בתכונותיו לגידול של זרעי-מוצא שאושרו בעבר, ונזרעו לצד החלקה המיוחדת;
(3) הוראות פיסקה (2) לא יחולו על אישור זרעי-מוצא של כל זן בפעם הראשונה.
10. אישור זרעים מושבחים מונים בבקורת
רשאי השירות לבקורת זרעים על פי המלצת הועדה לבדוק ולאשר זרעי-יסוד וזרעים רשומים מזנים בבקורת או מזני-מכלוא בבקורת לשם ייצור זרעים בלבד.
11. דרגות של זרעים מושבחים
זרעים מושבחים יהיו בדרגות אלה:
(1) דרגה ראשונה - זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא;
(2) דרגה שניה - דור ראשון של זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא (להלן - זרעי-יסוד);
(3) דרגה שלישית - דור שני של זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא (להלן - זרעים רשומים);
(4) דרגה רביעית - דור שלישי של זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא (להלן - זרעים מאושרים).
12. אישור זרעים מושבחים לדרגותיהם (תיקון: תשל"ט)
לא יינתן אישור לזרעים מושבחים באחת הדרגות המפורטות בתקנה 11 אלא אם קויימו בהם הוראות תקנות אלה.
13. שינוי דרגה
רשאי המנהל לאשר זרעים מושבחים בדרגה נמוכה יותר בסדר הדרגות המפורט בתקנה 11 בכל אחד מאלה:
(1) מפאת אי-עמידה בדרישות המפורטות בתקנות אלה לגבי הדרגה המבוקשת;
(2) בזרעי-ירקות;
(3) בזרעי-מכלוא;
(4) על פי בקשת מפיק או מגדל שאישרו בכתב כי הזרעים לא ישמשו לייצור זרעים מושבחים.
14. אישור דור רביעי בזרעים (תיקון: תשל"ב)
הרשות רשאית להמליץ על אישור דור רביעי של זרעי-מטפח, זרעי-עלית או זרעי-מוצא בזרעים מאושרים, אם נתמלאו בהם כל התנאים החלים על זרעים מאושרים, למעט האמור לגבי דרגה רביעית בתקנה 11(4).
15. הסכמה לגידול
לא יתחיל מגדל לגדל זרעים מושבחים, אלא לאחר שקיבל את הסכמת המנהל בכתב לזרעים ולשדה-גידולם, ובהתאם לתנאים שבהסכמה.
16. בקשה להסכמה
המנהל רשאי לקבוע טופס בקשה לכל גידול, לכלול בו פרטים או דרישות שונות ולקבוע את זמן הגשתו, ומשנקבע - לא תוגש הבקשה אלא בטופס שנקבע.
17. החלטת המנהל
המנהל רשאי, בהתחשב עם הזרעים ונתוני השדה, לתת הסכמתו לגידול או לסרב לתיתה, או להתנותה בתנאים.
18. אות זיהוי לשדה
השירות לבקורת זרעים יקבע אות-זיהוי לכל שדה שהמנהל נתן את הסכמתו עליו (להלן - שדה).
19. הודעה על מועד זריעה
(א) מי שבדעתו לזרוע שדה לזרעים מושבחים, יודיע לשירות לבקורת זרעים בכתב על מועד הזריעה לפחות שבעה ימים לפני הביצוע המשוער.
(ב) לא ייזרע שדה לייצור זרעי-יסוד אלא בידיעת מפקח.
20. ייצור זרעים מושבחים ליצוא
(א) על פי בקשת מגדל של זרעים מיועדים ליצוא, רשאי השירות לבקורת זרעים לבקר ולאשר כי הזרעים גודלו ונארזו בהתאם לתקנות בדבר גידול זרעים מושבחים (certified seeds ) שבארץ אליה מיועדים הזרעים (להלן - ארץ היעד).
(ב) מגדל המבקש כי השירות לבקורת זרעים יבדוק את גידול הזרעים בהתאם לתקנת-משנה (א), יגיש לו בקשה, לפחות שבועיים לפני מועד זריעת הזרעים, על גבי טופס שקבע השירות לבקורת זרעים ויצרף אליו עותק של התקנות בדבר גידול זרעים בארץ היעד ותרגום עברי שלהן.
(ג) מגדל יציין בטופס הבקשה את -
(1) שם הזן;
(2) תיאור מדוייק של השטח שבו יגודלו הזרעים;
(3) מועד זריעת הזרעים;
(4) מועד משוער של יצוא הזרעים;
(5) שם המגדל ומענו;
(6) ארץ היעד;
(7) כל פרט שביקש השירות לבקורת זרעים.
(ד) המנהל רשאי להתנות תנאים והגבלות למתן הסכמתו לבקורת המבוקשת לפי תקנת-משנה (א).
(ה) נמצא בבקורת כי זרעים מושבחים גודלו, נקצרו, אוסמו ונארזו למשלוח בהתאם לדרישות התקנות בארץ היעד, יתן השירות לבקורת זרעים למגדל המוסמך או למפיק המוסמך תעודה הבאה להעיד על כך ויסמן את הזרעים בהתאם.
21. בדיקת שדה
(א) בדיקה ראשונה בשדה תיערך לאחר הצצת הגידול ומבעת שאפשר להבחין בסימני-מחלה או בזנים זרים בשדה הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
(ב) בדיקת-שדה תיערך על ידי מפקח בעת ובדרך שיורה עליהם המנהל.
(ג) רשאי מפקח לא לבצע בדיקת-שדה אם מצא בשדה גידול לקוי.
22. הודעה על ביעור פגמים
חובה על מגדל להודיע לשירות לבקורת זרעים, טרם הבדיקה הראשונה בשדה, על כוונתו לבער פגמים בשדה; ההודעה תימסר לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד הביצוע המשוער של הביעור.
23. אישור זרעים מושבחים בשדה
(א) לא יאושרו זרעים מושבחים בשדה ששיעור העשבים המחבלים, הזנים הזרים, הסוגים הזרים, צורות-גידול יוצאות-דופן או המחלות (להלן - פגמים) עולה על השיעור הנקוב בתוספת, בין שהפגמים נתגלו בבדיקת-שדה ראשונה ובין בכל בדיקה שלאחריה.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי מפקח להודיע למגדל כי זרעים משדה יאושרו כזרעים מושבחים אם יבוצע ביעור פגמים בשדה תוך זמן שקבע.
(ג) רשאי מפקח לאשר זרעים גם מחלק של שדה, אם הופרד כראוי מיתרת השדה ועמד בדרישות תקנות אלה.
24. הודעות על קציר או אסיף
מגדל יודיע לשירות לבקורת זרעים בהודעה בכתב, לא יאוחר מארבעה ימים לפני המועד המשוער של הקציר או האסיף, על כוונתו לקצור או לאסוף זרעים, ויציין את מקום השדה ואת אות-הזיהוי שלו.
25. תחילת קציר או אסיף
לא יתחיל מגדל לקצור או לאסוף זרעים בשדה לייצור זרעי-עלית, זרעי-מוצא וזרעים רשומים, אלא בנוכחות מפקח או באישורו.
26. ביצוע הקציר
לא יקצור מגדל ולא ידוש אלא בכלים נקיים מכל זיהום, או שיירי זרעים אחרים, שיש בהם כדי לפגוע בנקיון הזרעים.
27. החזקת זרעים מושבחים במיכלים
זרעי-מטפח, זרעי-עלית, זרעי-מוצא, זרעי-יסוד וזרעים רשומים יוחזקו במיכלים חדשים; זרעים מאושרים אפשר להחזיק אף במיכלים משומשים אם הם אוידו ונוקו מכל שיירי שימוש קודם, לרבות זרעים אחרים.
28. מפיק מוסמך
(א) לא יפיק אדם זרעים מושבחים אלא אם הסמיכו המנהל לכך (להלן - מפיק מוסמך).
(ב) המבקש להיות מפיק מוסמך יגיש למנהל את בקשתו בכתב.
29. מתן אישור וסירוב לתיתו
המנהל רשאי - בהתחשב בתקנים ובדרישות שקבעה לכך הרשות ובידיעותיו המקצועיות של המבקש והמיתקנים והציוד העומדים לרשותו - לתת למבקש אישור להפקת זרעי גידול אחד או זרעי גידולים, לסרב לתיתו, להשהותו או לבטלו, וכן לקבוע בו תנאים.
30. אגרת אישור מפיק (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)2
בעד אישור כאמור בתקנה 29 ישלם המבקש אגרה של 105,000 שקלים חדשים.
31. הודעה על הפקה
מפיק מוסמך יודיע בכתב לשירות לבקורת זרעים, לפני תהליך הפקת זרעים מושבחים משדה, על המקום והתאריך בו תבוצע הפקה ועל השדה והזרעים אותם הוא מתכוון להפיק.
32. הפקת זרעים מושבחים
(א) לא יפיק מפיק מוסמך זרעים מושבחים אלא בציוד שבדק מפקח.
(ב) לא יאשר מפקח ציוד להפקה אלא אם הוא נקי מכל זיהום או שיירי שימוש קודם, לרבות זרעים אחרים.
33. תערובת זרעים מושבחים בהפקה
(א) לא יערבב מפיק מוסמך זרעים מושבחים שגודלו בשדות שונים.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאי מפיק מוסמך לערבב זרעים מאושרים אשר גודלו בשדות שונים, למעט זרעי ירקות ואגוזי-אדמה, אם נתמלאו בהם התנאים האמורים להלן ולאחר שקיבל לכך אישור מאת המנהל:
(1) הזרעים נאספו משדות שנזרעו בזרעים רשומים משדה אחד;
(2) ניטלה מהם, לפני הערבוב, דוגמה לבדיקה במעבדה הרשמית.
34. בקורת זרעים מושבחים בהפקה
מפקח רשאי ליטול דוגמאות או לבצע כל בדיקה אחרת בזרעים מושבחים הנמצאים בהפקה ובכלי ההפקה.
35. לקיחת דוגמאות
לקיחת דוגמאות לבדיקת זרעים מושבחים לענין תקנות אלה תהיה בהתאם להוראות התוספת הראשונה לתקנות המכירה.
36. בדיקה במעבדה הרשמית
(א) תוקף הבדיקה לזרעים מושבחים לענין תקנות אלה יהיה בהתאם לאמור בתקנות המכירה לכל גידול וגידול.
(ב) פג תוקף הבדיקה, יבקש המחזיק בהם בדיקה ואישור מחדש של השירות לבקורת זרעים.
(ג) השירות לבקורת זרעים יסמן את הזרעים מחדש על פי תוצאות הבדיקה.
37. העברת זרעים מושבחים
לא יעביר אדם זרעים מושבחים אלא בצורה שתמנע אפשרות ערבוב בין גידולים, זנים או סימונים שונים ותוך שמירה על נקיונם המוחלט.
38. אישור זרעים מושבחים (תיקון: תשל"ט)
(א) מפקח יאשר בכתב כי קוימו בזרעים כל הוראות תקנות אלה, וכי הם זרעים מושבחים.
(ב) המנהל רשאי לאשר בכתב זרעים מושבחים שלא הגיעו לרמת תקן המפורט בתוספת, לאחר קבלת הסכמת הרשות לזרעים לכך.
(ג) זרעים מושבחים כאמור בתקנת משנה (ב) יסומנו בדרך שקבע המנהל.
39. סימון זרעים מושבחים ע"י השירות לביקורת זרעים
סימון זרעים מושבחים למכירה ייעשה בתווית-סימון על ידי השירות לבקורת זרעים ויכלול פרטים אלה:
(1) סוג הזרעים או מינם;
(2) שם הזן כפי שפורסם על ידי הועדה;
(3) סימן הזיהוי של המגדל, של השדה ושל המכסה ושנת ייצור הזרעים;
(4) ציון דרגת הזרעים;
(5) אחוז הנביטה;
(6) נקיון הזרעים באחוזים;
(7) אחוז חומר דומם;
(8) אחוז זרעי עשבים שוטים;
(9) המועד האחרון שבו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמית.
40. הדפסת תווית סימון
תווית-סימון תודפס -
(1) על נייר מצבע לבן - לדרגה הראשונה;
(2) על נייר מצבע ורוד או אדום - לדרגה השניה;
(3) על נייר מצבע צהוב - לדרגה השלישית;
(4) על נייר מצבע ירוק או כחול - לדרגת זרעים מאושרים.
41. תווית המפיק
(א) מפיק מוסמך יסמן זרעים מושבחים למכירה עם גמר תהליך ההפקה בתווית-מפיק שתכלול פרטים אלה:
(1) שם המפיק;
(2) סוג הזרעים או מינם ושם הזן, כפי שפורסם על ידי הועדה;
(3) סימן-זיהוי של המכסה כפי שצויין בתווית הסימון;
(4) משקל הזרעים במיכל;
(5) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי, המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי.
(ב) מפיק מוסמך יחבר תווית-מפיק לכל מיכל בדרך ובצורה שאין להורידה בנקל וכן ישים תווית-מפיק נוספת במיכל.
(ג) תווית המפיק תודפס באותיות ובמספרים נוחים לקריאה.
(ד) רשאי מפיק מוסמך להדפיס את הפרטים האמורים בתקנה זו על גבי אריזה חיצונית של זרעים מושבחים באותיות ובמספרים נוחים לקריאה.
(ה) על אריזה מודפסת כאמור בתקנת-משנה (ד) לא תחול תקנת משנה (ב).
42. הדפסת סימנים
לא ידפיס אדם, לא ידביק, לא יחבר ולא יצרף כל דפוס, הטבעה, ציור, תווית או סימון אחר המזהה זרעים מושבחים או המתייחס לזרעים מושבחים, אלא באישור המנהל.
43. שינוי תווית או פרט אחר
לא ישנה אדם, לא יחליף, לא ישחית, לא יסיר ולא ימחוק כל הדפסה בתווית-סימון או פרט אחר המצויים על מיכל זרעים מושבחים המיועד למכירה.
44. החתמת מיכלים
(א) מיכלים שבהם נארזו זרעים מושבחים ייסגרו ויוחתמו בחותם-מתכת על ידי השירות לבקורת זרעים.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) לא יוחתמו מיכלי זרעים מאושרים המיועדים לשיווק בארץ.
45. מקום איסום
לא יאסם אדם זרעים מושבחים למכירה אלא במקום-איסום שאישר לכך המנהל בהתאם לתקנים ודרישות שקבעה הרשות ובצורה שתמנע אפשרות ערבוב בין גידולים, זנים או סימונים שונים, תוך שמירה על נקיונם.
46. שינוי באריזה או איוד לאחר אישורם של זרעים מושבחים
(א) המחזיק במקום-איסום יודיע לשירות לבקורת זרעים על כל שינוי באריזת זרעים מושבחים או ביצוע-איוד בהם לאחר אישורם.
(ב) לא ימכור אדם זרעים מושבחים שנעשה בהם אחד הדברים האמורים בתקנת-משנה (א) אלא לאחר שניתן אישור לכך בכתב מאת השירות לבקורת זרעים.
(ג) לא יאושרו זרעים מושבחים שעברו טיפול כאמור בתקנת-משנה (א) אלא לאחר שהזרעים נבדקו במעבדה רשמית ונתמלאו בהם דרישות התקן.
47. מכירת זרעים מושבחים במיכל
לא ימכור אדם זרעים מושבחים אלא ממיכל שבו נארז ועל ידי מפיק מוסמך, כשעל המיכל ובתוכו תווית הסימון ותווית המפיק כאמור בתקנות אלה.
48. ערר
(א) על כל החלטה שניתנה לפי תקנות אלה רשאי הנפגע לערור בכתב בפני המנהל תוך שבעה ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.
(ב) המנהל יודיע החלטתו בכתב תוך שבעה ימים מיום הגשת הערר.
(ג) על החלטת המנהל רשאי העורר לערור בכתב בפני ועדת-ערר כאמור בתקנת-משנה (ה) תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.
(ד) הועדה תתן החלטתה תוך חמישה-עשר יום מיום הגשת הערר.
(ה) שר החקלאות ימנה ועדות-ערר של שלושה לענין תקנה זו.
51-49. (בוטלו) (תיקון: תש"ל)
תוספת (תיקון: תשס"ו)
חלק א'
גידול ואישור זרעי שעורה ושיבולת שועל לזרעים משובחים
(להלן - זרעי דגן)
1. גודל מינימלי של שדה
לא יגדל אדם זרעי דגן מאושרים בשדה שגדלו פחות מ-100 דונם.
2. בידוד השדה
(א) רצועה ברוחב של 3 מטרים מעובדת או זרועה בגידול ממשפחה אחרת תסגור על שדה הגידול מכל צדדיו.
(ב) שדה המיועד לזרעי דגן הגדול מ-100 דונם שלא בודד כאמור בסעיף קטן (א) יראוה כשדה אחד.
3. מרחקי הבידוד
מרחקי הבידוד שדות שעורה מהזנים אריבט, ביצ'ר, גליסיר ובxט יהיו בדרגות השונות כלהלן:
(1) בין שדה לייצור זרעי יסוד לבין שדה שנזרע זרעים בלתי משובחים - 1,000 מטר;
(2) בין שדה לייצור זרעים רשומים או שדה לייצור זרעים מאושרים לבין שדה שנזרע זרעים בלתי מאושרים 600 מטר;
(3) בין שדה לייצור זרעי יסוד לבין שדה שנזרע זרעים מאושרים - 600 מטר;
(4) במקרה שלא פורט בפסקאות (1) עד (3) - 300 מטר.
4. בקורת בידוד
בידוד השדה ייבדק על ידי מפקח בעת בקורת השדה הראשונה.
5. גידולים קודמים
לא יגדל אדם זרעי דגן לזרעים משובחים בשדות בעל שגודלו בהם זרעי דגן לגרגרים מאותו המין בשנתיים שלפני זריעת הגידול.
6. בקשה לגידול זרעי דגן
מגדל מוסמך המתכוון לגדל זרעי דגן למכירה יגיש בקשה כאמור בתקנה 17, עד ל-15 באוקטובר שלפני מועד הזריעה.
7. בדיקת שדה דגן
(א) בדיקה בשדה תיעשה לאורך רצועה שרחבה מטר אחד וארכה 40 מטר.
(ב) מספר הבדיקות בשדה יהיה -
(1) בשדה עד 100 דונם - לפחות 3 בדיקות;
(2) בשדה על 250 דונם - לפחות 6 בדיקות;
(3) בשדה עד 500 דונם - לפחות 9 בדיקות;
(4) בשדה עד 1000 דונם - לפחות 12 בדיקות.
(ג) בדיקת שדה תבוצע בעת הגידול לפחות פעם אחת ובזנים רגישים לפחמון פורח לפחות פעמיים.
8. קציר שדה
(א) לא יתחיל אדם בקציר שדה לזרעי דגן אלא לאחר שקצר פאה ברוחב 7 מטרים סביב שדהו, אולם רשאי מפקח להורות על קציר פאה ברוחב שונה מהאמור.
(ב) יבול הפאה יופרד מיבול השדה ואין להשתמש בו לזרעים משובחים.
(ג) כלי העבודה שהשתמשו בהם לקצירת הפאה ינוקז מכל שיירי שימוש קודם לפני תחילת הקציר לזרעים.
9. הפקה נפרדה
רשאי השירות לבקורת זרעים להורות למגדל לפני הקציר כי זרעים מאושרים משדות שונים יופקו בנפרד.
10. חיטוי זרעים
זרעי דגן יחוטאו על ידי מפיק מאושר לאחר ביצוע ההפקה.
11. רמת הנקיון
רמת נקיון שדה דגן המוצע לאישור יהיה כלהלן:
בשדה
לייצור
זרעי
יסוד
בשדה לייצור
זרעים רשומים
בשדה
לייצור
זרעים
מאושרים


שיבולת
שועל
שעורה

זנים זרים בשדה אפס
מינים זרים בשדה אפס
ארגוט אפס
פחמון פורח 5 צמחים
לדונם
פחמון סגור אפס
0.05%
--
אפס
0.01%
אפס
0.02% 0.2%
-- --
אפס אפס
0.01% 0.2%
אפס אפסבשדה לייצור זרעי מטפח -
השדה יהיה נקי לחלוטין ממחלות המועברות על ידי זרעים, מצמחי זן אחר ומצמחי מיני וסוגי דגן אחרים, והצמחים יתאימו לתיאור הזן כפי שאושר על ידי הועדה.
12. התקן

זרעי
יסוד
זרעים
רשומים
זרעים
מאושרים

נקיון (מינימום)
מספר מקסימלי של
זרעי זנים או מינים
אחרים מאותו סוג
מספר מקסימלי של
זרעי דגן מסוגים אחרים
חומר דומם (מקסימום)
נביטה (מינימום שעורה)
שיבולת שועל
-

אפס
5 זרעים
לק"ג
-
-
-
98%
5 זרעים
לק"ג
5 זרעים
לק"ג
2%
85%
80%
98%
10 זרעים
לק"ג
10 זרעים
לק"ג
2%
85%
80%


13. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעת הגשת בקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש אגרה בסך 0.31 שקלים חדשים לדונם.
14. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"א, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים מושבחים על ידי המנהל בהתאם לתקנות 11 ו-12 ישלם המפיק אגרה בסך 5.00 שקלים חדשים לטונה של זרעי יסוד או זרעים רשומים ובסך 4.00 שקלים חדשים לטונה של זרעים מאושרים.
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מיום משלוח החשבון על ידי השירות לבקורת זרעים.
חלק א'1 (תיקון: תשס"ו)
גידול ואישור זרעי חיטה לזרעים מושבחים
1. בידוד השדה
רצועה ברוחב של 3 מטרים, מעובדת או זרועה בגידול אחר, תקיף השדה מכל צדדיו.
2. מרחקי בידוד
(א) מרחקי הבידוד בין שדות לייצור זרעי חיטה בדרגת יסוד יהיו 4 מטרים לפחות בין זן לזן.
(ב) מרחקי הבידוד בין שדות לייצור זרעי חיטה בדרגת יסוד לבין שדות לייצור זרעי חיטה רשומים או מאושרים, יהיו 50 מטרים לפחות.
(ג) מרחק הבידוד בין שדות שלא כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה 200 מטרים לפחות.
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי המנהל לשנות את מרחקי הבידוד של שדה אם ראה צורך בכך ולאחר שהביא את הדבר לידיעת המגדל; שינוי כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.
3. ביקורת בידוד
בידוד השדה ייבדק על ידי מפקח בעת ביקורת השדה הראשונה.
4. גידולים קודמים
לא יגדל אדם חיטה לזרעים מושבחים בשדות שבהם גדלה חיטה -
(1) 30 חודשים לפני מועד הזריעה, בשדה לייצור זרעי יסוד;
(2) 18 חודשים לפני מועד הזריעה, בשדה לייצור זרעים רשומים או מאושרים.
5. בקשה לגידול זרעי חיטה
מגדל יגיש בקשה לגידול זרעי חיטה כאמור בתקנה 16.
6. בדיקת שדה
(א) בדיקה בשדה תיעשה לאורך רצועה שרוחבה מטר אחד ואורכה 40 מטרים.
(ב) מספר הבדיקות בשדה יהיה -
(1) בשדה ששטחו עד 100 דונם - לפחות 3 בדיקות;
(2) בשדה ששטחו עד 250 דונם - לפחות 6 בדיקות;
(3) בשדה ששטחו עד 500 דונם - לפחות 9 בדיקות;
(4) בשדה ששטחו עד 1,000 דונם - לפחות 12 בדיקות.
(ג) בדיקות השדה ייעשו בתקופה שבין פריחת השדה להבשלתו.
7. קציר שדה
(א) לא יתחיל מגדל בקציר שדה לייצור זרעי חיטה אלא לאחר שקצר פאה ברוחב 6 מטרים סביב השדה, אולם רשאי מפקח להורות על קציר פאה ברוחב שונה.
(ב) יבול הפאה שנקצר יופרד מיבול השדה ואין להשתמש בו לזרעים מושבחים.
(ג) כלי העבודה שהשתמשו בהם לקציר הפאה ינוקו מכל שיירי שימוש קודם לפני תחילת קציר השדה לזרעים.
8. הפקה נפרדת
השירות לביקורת זרעים רשאי להורות למגדל לפני הקציר, כי זרעים מאושרים מאותו הזן אך משדות שונים יופקו בנפרד.
9. חיטוי זרעים
זרעי חיטה יחוטאו בידי מפיק מוסמך, לאחר גמר ההפקה, בחומרי חיטוי שאישר המנהל.
10. רמת הניקיון בשדה
רמת ניקיון שדה לייצור זרעי חיטה תהיה כלהלן:

בשדה לייצור
זרעי יסוד
בשדה לייצור
זרעים רשומים
בשדה לייצור
זרעים מאושרים

זנים זרים בשדה
אפס
0.05%
0.2%

מינים זרים בשדה
אפס
אפס
אפס

ארגוט
אפס
אפס
אפס

פחמון פורח
5 צמחים לדונם
0.01%
0.2%

פחמון סגור
אפס
אפס
אפס

Xanthomonas
Translucens
אפס
אפס
0.1%


שדה לייצור זרעי מטפח יהיה נקי לחלוטין ממחלות המועברות על ידי זרעים, מצמחי זנים זרים של חיטה וכן מסוגים ומינים שונים של צמחי דגן וצמחים אחרים, והצמחים יתאימו לתיאור הזן כפי שאושר על ידי הוועדה.
11. תקן לזרעי חיטה
תקן של זרעי חיטה יהיה כלהלן:

זרעי יסוד
זרעים רשומים
זרעים מאושרים

ניקיון (מזערי
-
98%
98%

מספר מרבי של זרעי
זנים או מינים אחרים מאותו הסוג הניתנים לזיהוי
אפס
זרע אחד
ל-120 גרם
זרע אחד
ל-120 גרם

מספר מרבי של זרעי
דגן מסוגים אחרים
הניתנים לזיהוי
זרע אחד
ל-120 גרם
זרע אחד
ל-120 גרם
זרע אחד
ל-120 גרם

חומר דומם (מרב)
-
2%
2%

עשבים רעים (מרב)
אפס
0.1%
0.1%

נביטה - חיטת לחם (מזער)
-
85%
85%

נביטה - חיטת Durum
(מזער)
-
80%
80%


12. אגרה בעד הסכמה לגידול זרעי חיטה
בעת הגשת בקשה להסכמה לגידול זרעי חיטה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש אגרה בסך 98 שקלים חדשים ועוד 3.60 שקלים חדשים לכל דונם או חלקו.
13. אגרה בעד אישור זרעים
(א) בעד אישור זרעים מושבחים בהתאם לתקנה 12 ישלם מפיק מוסמך אגרה בסך 49 שקלים חדשים לטונה של זרעי יסוד ואגרה בסך 25.6 שקלים חדשים לטונה של זרעים רשומים ומאושרים.
(ב) האגרה תשולם בתוך שבועיים מיום משלוח החשבון על ידי השירות לביקורת זרעים.
חלק ב' - גידול ואישור זרעי סורגום מכלוא ומרכיביו לזרעים מושבחים (תיקון: תשל"ז)
1. הגדרות
בחלק זה -
"זן מכלוא" - זרעי סורגום מדור ראשון למכלוא בין שושרת עקרה זכרית ומפרה;
"כיוס" - עטיפה מכבד כדי למנוע מגע עם אבקת צמחים אחרים;
"מכבד" - תפרחת של סורגום;
"מפרה" - זן או שושרת המשמשים להפריית צמחי שושרת עקרה זכרית ומחזירים לצאצאיה את פוריותם;
"מפרה מקיים" - צמחי סורגום הזהים בתכונותיהם לצמחי השושרת העקרה זכרית אבל ניתן להפרות בהם את צמחי השושרת העקרה הזכרית בלי להחזיר את פוריות צאצאיהם ובלי לפגוע בזהותם הגנטית של צאצאיה;
"שושרת עקרה זכרית" - צמחי סורגום בעלי עקרות זכרית המשמשים לייצור זני מכלוא.
2. תכונות שדה גידול ובידודו
(א) זרעי יסוד וזרעים רשומים ייזרעו בשדה שבינו לבין שדה אחר שבו מגדלים סורגום הפורח באותה עת, או גדלים כספיח צמחי סורגום הפורחים באותה עת; תושאר רצועת בידוד ברוחב 500 מטר שבה אין מגדלים סורגום.
(ב) זרעי יסוד וזרעי מכלוא ייזרעו בשדה שבינו לבין שדה שגדל בו עשב סודני; תושאר רצועת בידוד ברוחב 2,000 מטר.
(ג) בשדה שבו מגדלים סורגום לייצור מכלואים ולייצור שושרת עקרה זכרית ייזרעו משני צידי השדה 4 שורות של זרעי מפרה או מפרה מקיים לבידוד השדה לפי המתאים לכל מקרה.
(ד) על אף האמור בסעיפים (א) ו-(ג) ניתן להקטין את מרחק הבידוד ל-300 מטר, בתנאי שייזרעו משני צידי השדה 8 שורות של זרעי מפרה או מפרה מקיים.
(ה) בכל תקופת פריחת צמחי הסורגום בשדה לייצור זני מכלוא וזני מפרה או קו עקר זכרי לא יימצאו בשדה ובפס בידוד של 200 מטר מכל צדדיו צמחי דורת ארם צובא פורחים.
(ו) המנהל רשאי להתיר שינויים בבידוד אם קיים לדעתו חיץ מתאים אחר לבידוד שדה.
3. גידולים קודמים
זרעי סורגום ייזרעו בשדה שבו לא גודל במשך שנים-עשר חדשים שלפני מועד הזריעה כל צמח מסוג הסורגום.
4. בקשה לגידול זרעי סורגום
מגדל המתכוון לגדל זרעי סורגום למכירה יגיש בקשה 21 יום לפני מועד הזריעה המשוער.
5. מועדי ביקורת שדה
בעת הגידול ייערכו לפחות 3 בקורות שדה - שתיים מהן לאחר התכבדות והאחרונה בעת שהזרעים קיבלו את גונם הסופי.
6. סייג לאישור זרעים
(א) זני מכלוא יאושר כזרעים מאושרים בלבד.
(ב) זרעי שושרת עקרה זכרית, מפרה ומפרה מקיים לייצור זרעי מכלוא יאושרו כזרעי יסוד בלבד.
(ג) מגדל זרעים חייב להגיש לשירות לבקורת זרעים תיאור מורפולוגי של מרכיבי סורגום המכלוא כתנאי לבקורת שדה.
7. גידול זרעי שושרת עקרה זכרית זרעי מפרה, וזרעי מפרה מקיים
(א) צמחים לגידול זרעי שושרת עקרה זכרית יש לגדל מזרעים שגודלו על צמחים מכוייסים ומופרים בהפריית יד לפחות אחת ל-2 דורות.
(ב) צמחים לגידול זרעי המפרה יגודלו בשדה נפרד או בגבול שדה לייצור זרעי מכלוא, בתנאי שלפחות 2 שורות הגובלות בשורות צמחי השושרת העקרה זכרית לא תאספנה לזרעים.
8. גידול זני מכלוא לזרעים מאושרים
(א) זרעי זני מכלוא שיגודלו בהכלאה זרה בהרכבה לזן מכלוא מומלץ, יהיו זרעים מאושרים.
(ב) שדה לגידול זן מכלוא ייזרע בזרעי יסוד בלבד.
9. כיוס מכבדים בצמחי שושרת עקרה זכרית
מפקח רשאי לדרוש ממגדל לכייס מכבדים בצמחי שושרת עקרה זכרית בשדה בו היא גדלה או בשדה בו יוצרים זרעי מכלוא כדי לבחון אם אינם יוצרים אבקה מפרה.
10. קציר זרעי שושרת עקרה זכרית וזני מכלוא
לא יתחיל מגדל זרעי שושרת עקרה זכרית וזני מכלוא בקציר שדהו, אלא לאחר שקצר את כל צמחי המפרה מקיים והמפרה והרחיקם מהשדה.
11. הפקה נפרדת
השירות לבקורת זרעים רשאי להורות למגדל לפני הקציר זרעים מאושרים משדות שונים יופקו בנפרד.
12. חיטוי זרעים
זרעים יחוטאו על ידי מפיק מוסמך נגד מזיקי אסם ומחלות, עם גמר ההפקה, בחמרים שאישר למטרה זו האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.
13. רמת נקיון
(א) רמת נקיון בשדה סורגום המוצע לאישור תהיה בכל בקורת שדה כלהלן:
(1) בשדה לייצור זרעי המפרה:

זרעי יסוד
צמחי זנים זרים ויוצאי דופן אפס
צמחים נגועים בפחמון פורח אפס
צמחים נגועים בפחמון סגור אפס
צמחי דורת ארם-צובא אפס
(2) בשדה לייצור זני מכלוא וקו עקר זכרי:

בשדה
לייצור
זרעי יסוד
של קו
עקר זכרי
בשדה לייצור
זרעים מאושרים
בזני מכלוא
לגרעינים

בזני מכלוא
למספוא

צמחי זנים זרים וצמחים
יוצאי דופן
צמחים מפזרי אבקה
מבין צמחי השושרת
העקרה זכרית
צמחי דורת ארם-צובא
צמחים נגועים בפחמון
פורח
צמחים נגועים בפחמון
סגור
אפס
1:10000

אפס
אפס
אפס
1:10000
1:5000

אפס
0.01%
0.04%
1:5000
1:1000

אפס(ב) רשאי המנהל, אף אם לא עמד שדה לייצור זרעים מאושרים ליצוא בדרישות לגביו בסעיף קטן (א)(2), לדרוש בדיקת הזרעים בזריעה ולאשרם ליצוא על פי תוצאות בדיקתם בזריעה כפוף לתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964.
14. תקן זרעים (תיקון: תשל"ז)
תקן לזרעי סורגום יהיה כלהלן:

בזרעי יסוד
בזרעים מאושרים

אחוז נקיון (מינימום)
זרעי זנים אחרים
(מקסימום)*
חומר דונם (מקסימום)
זרעי עשבים שוטים
(מקסימום)
זרעי עשבים מחבלים
אחוז נביטה (מינימום)
98%**
אפס
2%**
עקבות
אפס
85%**
98%
5 זרעים לק"ג אחד
2%
עקבות
אפס
85%


* הניתנים להבחנה בבדיקת הזרעים במעבדה
** ללא תקן לשימוש עצמי.
15. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעת הגשת הבקשה לאישור שדה ישלם המבקש אגרה כלהלן:

שטח השדה
שיעור האגרה

לזרעי יסוד ומאושרים
עד 4 דונם
מעל 4 דונם
10.30 שקלים חדשים לשדה
3.70 שקלים חדשים לכל דונם
נוסף


16. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים מושבחים ישלם המפיק אגרה כלהלן:
זני מכלוא וקו עקר זכרי 10.30 שקלים חדשים לטונה
זרעי יסוד 6.50 שקלים חדשים לטונה
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי השירות לביקורת זרעים.
חלק ג' - גידול ואישור זרעי אגוזי-אדמה לזרעים מושבחים (תיקון: תשל"ב)
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט)
בחלק זה -
"זרעים שלמים" - זרעים שנמצאו בלתי פגומים בבדיקה במעבדה הרשמית;
"ערך שימושי" - מכפלת אחוז הנביטה באחוז הזרעים השלמים המחולקת למאה.
2. גודל מינימלי
לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ-20 דונם.
3. בידוד שדה
שדה לגידול זרעים יהיה במרחק של 6 מטר לפחות מכל שדה אחר בו מגדלים אגוזי אדמה.
4. גידולים קודמים
לא יגדל אדם זרעים בשדה שגודלו בו אגוזי-אדמה תוך שלושים חודש שלפני מועד הזריעה.
5. בקשה לגידול
(א) בקשה לפי תקנה 15 יגיש מגדל למנהל לא יאוחר מחמישה-עשר ימים אחר גמר הזריעה של השדה.
(ב) בצירוף לבקשה ימצא המגדל תווית של הזרעים שנזרעו בשדה.
6. סבילות לפגמים בשדה
(א) סבילות לפגמים בשדה לגידול זרעים לדרגותיהם השונות תהיה באחוזים כמפורט להלן:
פגמים
לזרעי
יסוד
לזרעים
רשומים
לזרעים
מאושרים

צמחי זנים זרים
תמותת צמחים כתוצאה
ממחלות תוך 6 שבועות
לפני מועד האסיף המשוער
(1) בשדות כל הזנים למעט
שולמית
(2) בשדות מהזן שולמית
%אפס


5.0%
7.0%
0.2%


0.5%
7.0%
0.5%


5.0%
7.0%


(ב) תמותת צמחים כתוצאה ממחלות בכל ביקורת בשדות כל הזנים, עד 6 שבועות לאחר הצצה, לא תעלה בשום מקרה על 10%.
7. דיש
מגדל יודיע לשירות לביקורת זרעים, לפחות 48 שעות לפני המועד שקבע לדיש, על מועדו ומקומו של הדיש.
8. סימון אגוזי אדמה בקליפה
מכלים שבהם מועברים אגוזי-אדמה בקליפה מהשדה או תוך כדי הפקה יסומנו בפרטים אלה:
(1) המלים "אגוזי-אדמה לזרעים";
(2) שם הזן;
(3) סימון המשק והשדה.
9. מכון ההפקה
מכון ההפקה והמיון של אגוזי-אדמה לזרעים והמחסנים שבהם מוחסנים אגוזי-האדמה טעונים אישור המנהל.
10. חיטוי זרעים
מפיק מוסמך יבצע בזרעים חיטוי, לפני גמר הפקתם, בחומר או בחמרים שאושרו לכך מאת האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.
11. אריזת זרעים
(א) הזרעים ייארזו במכלים חדשים, שקיבלו אישור מוקדם של המנהל.
(ב) לא ייארזו במכל יותר מ-25 ק"ג זרעים.
12. סימון זרעים מושבחים על-ידי השירות לביקורת זרעים
סימון זרעים מושבחים למכירה ייעשה בתווית סימון בידי השירות לביקורת זרעים ויכלול פרטים אלה:
(1) המלים "אגוזי-אדמה" ושם הזן כפי שפרסמה אותו הועדה;
(2) סימון זיהוי המגדל, השדה, המכסה ושנת הייצור;
(3) דרגת הזרעים;
(4) אחוז הנביטה;
(5) המלים "זרעים שלמים מעל לתקן", או אחוז הזרעים השלמים;
(6) הערך השימושי של הזרעים;
(7) משקל אלף זרעים בגרמים;
(8) המועד האחרון לבדיקתם במעבדה הרשמית.
13. תווית המפיק
מפיק מוסמך יסמן זרעים מושבחים למכירה עם גמר תהליך ההפקה בתווית מפיק, או ידפיס על גבי האריזה פרטים כדלהלן:
(1) שם המפיק;
(2) המלים "אגוזי-אדמה" ושם הזן כפי שפרסמה אותו הועדה;
(3) סימן זיהוי של המכסה;
(4) סוג המיון של הזרעים;
(5) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי, המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת בציון שמות חמרי החיטוי;
(6) באותיות בולטות בצבע אדום: "מסוכן למאכל אדם ובהמה".
14. סבילות לפגמים לזרעים בקליפה
(א) לא יאושרו זרעים מתרמילי אגוזי אדמה המכילים יותר מ-5% תרמילים אשר בהם זרעים הנגועים בגורמי רקבון שונים.
(ב) ייערכו לפחות שתי ביקורות של תרמילי אגוזי-אדמה לזרעים, ובלבד שאחת מהן טרם הכנסת התרמילים לאיסום.
15. תקן לזרעים
(א) תקן של זרעים יהיה כדלקמן:
נקיון - 98%
זרעים שלמים - 90%
נביטה - 85%
ובלבד שהערך השימושי המינימלי יהיה 80%.
(ב) הזרעים יהיו ממויינים על-פי הוראות המנהל, שיינתנו לאחר התייעצות ברשות לזרעים.
(ג) הזרעים ייבדקו באקראי לטיב חיטויים; לפי מסקנות בדיקת המעבדה יתן השירות הוראה לחיטוי מחדש של הזרעים, בשעת הצורך.
(ד) ניתנה הוראה לחיטוי מחדש על פי סעיף קטן (ג), תיערך בזרעים בדיקה חוזרת.
16. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעת הגשת הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15 וסעיף 5 ישלם המבקש אגרה בסך של 1.00 שקלים חדשים לדונם.
17. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים מושבחים על ידי המנהל בהתאם לתקנה 12, ישלם המפיק אגרה בסך 29.50 שקלים חדשים לדונם.
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי השירות לבקורת זרעים.
18. היתר למכירה זרעים
על אף האמור בתקנה 18 לתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964, רשאי המנהל לאחר התייעצות ברשות לזרעים להתיר מכירת זרעים אף אם לא קוימו בהם הוראות תקנות אלה.
חלק ד'
גידול ואישור זרעי כותנה לזרעים מושבחים (תיקון: תשל"א)
1. הגדרות
בחלק זה -
"צמחים יוצאי דופן" - צמחים השונים באחת או יותר מתכונותיהם מתכונות צמחי אותו הזן הגדל בשדה.
2. גודל מינימלי של שדה
לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ-50 דונם.
3. בידוד שדה
(א) שדה לגידול זרעי יסוד יהיה במרחק של -
(1) 600 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מזן אחר;
(2) 300 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מאותו זן שנזרע בזרעים לא מושבחים.
(ב) שדה לגידול כותנה לזרעים רשומים או מאושרים יהיה במרחק של 300 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מזן אחר.
4. גידולים קודמים
(א) לא יגדל אדם זרעים בשדה שגדלה בו כותנה תוך 12 חודש שלפני מועד הזריעה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגדל זרעים מאושרים בשדה שבו גדלה כותנה מזרעים מאושרים מאותו זן תוך 12 חודש שלפני הזריעה.
5. בקשה לגידול
בקשה לפי תקנה 15 תוגש מאת מגדל למנהל לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הזריעה המשוער ולא יאוחר מ-10 באפריל של כל שנה.
6. ניפוט זרעי יסוד ואישור מומחה
(א) כותנה לזרעי יסוד תנופט ביחידת ניפוט מיוחדת שאישרה לכך הרשות לזרעים.
(ב) כותנה לזרעים רשומים ומאושרים תנופט במנפטה שאישר לכך המנהל על פי הנחיות הרשות לזרעים.
7. ניפוט זרעים רשומים ומאושרים
לא יחל אדם בניפוט כותנה לזרעים רשומים ומאושרים, אלא לאחר שניקה את יחידת הניפוט ואת דרכי העברת הכותנה והזרעים מכל שיירי שימוש קודם וניפט ביחידת הניפוט כמות של 1000 קילוגרם מהכותנה המיועדת לניפוט; כמות זו לא תשמש לזרעים.
8. פילום
(א) זרעי כותנה המיועדים לייצור זרעים לשיווק מקומי יעברו פילום כימי, ואילו זרעים המיועדים לייצור יעברו פילום כימי או מיכני.
(ב) לפני הפילום ינוקו מכונות הפילום, כלי הפילום וסביבתם מכל שיירי שימוש קודם.
9. איסום זרעי כותנה
(א) איסום זרעי כותנה ייעשה בתנאים שישמרו על טיבם של הזרעים וימנעו כל אפשרות ערבוב בין זרעי דרגות וזנים שונים.
(ב) תנאי האיסום יאשר המנהל לאחר התייעצות עם הרשות לזרעים ולפי הנחיותיה.
10. סבילות לפגמים בשדה
סבילות לפגמים בשדה הזרעים המוצע לאישור לא תעלה על השיעורים המפורטים להלן:
בשדה לייצור בשדה לייצור בשדה לייצור
זרעי יסוד זרעים רשומים זרעים מאושרים
צמחים יוצאי צמח אחד עד 10 צמחים לדונם לפני
דופן אפס לדונם ביעור הפגמים ועד 3
צמחים לדונם אחרי
ביעור הפגמים
צמחים ממיני צמח אחד עד 3 צמחים לדונם לפני
כותנה אחרים אפס לדונם ביעור הפגמים ועד צמח
אחד לדונם אחרי
ביעור הפגמים.
11. תקן לזרעים
תקן של זרעים יהיה כלהלן:
זרעים רשומים
זרעי יסוד ומאושרים הערות
אחוז נביטה -85 (מינימום)
אחוז נקיון -98 (מינימום)
אחוז חומר דומם -2 (מקסימום)
זרעי זנים או
מינים אחרים אפס
אחוז זרעי
עשבים שוטים אפס
(מקסימום) - 0.25
אחוז זרעים פגומים 12 (מקסימום)
מיום ט"ז בשבט תשל"ב (1.2.1972)
12. חיטוי זרעים
(א) יש לבצע חיטוי בזרעים, טרם גמר הפקתם, בחומר או בחמרים שאושרו לכך מאת האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.
(ב) בדיקות טיב חיטוי ייערכו במעבדה הרשמית, כאמור להלן:
(1) ב-30% מהדוגמאות של זרעי אותה שנה;
(2) בכל המכסות של זרעים שגילם מעל לשנה.
(ג) התברר בבדיקה כאמור כי 20% מהזרעים אינם מחוטים, יורה המנהל על ביצוע חיטוי חוזר.
13. אגרה בעד בדיקת שדה (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעת הגשת הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15 ישלם המבקש אגרה בשיעור 0.50 שקלים חדשים לדונם.
14. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג)
(א) בעד אישור זרעים מאת המנהל בהתאם לתקנה 12 ישלם המפיק אגרה בשיעור 8.60 שקלים חדשים לטונה או חלק ממנה.
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על-ידי השירות לבקורת זרעים.
15. היתר למכירת זרעים
על אף האמור בתקנה 15 לתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964, רשאי המנהל לאחר התייעצות ברשות לזרעים להתיר מכירה אף אם לא קוימו בהם הוראות תקנות אלה.
חלק ה'
גידול ואישור זרעי תפוחי אדמה לזרעים מושבחים
(תיקון: תש"ל)
1. הגדרות
בחלק זה -
"זרע" - פקעת של תפוחי אדמה המיועדת למכירה כזרעים מושבחים;
"גידול משנה" - גידול היוצא מתוך זרע, שקטרו גדול משמונה מילימטרים;
"עונת הסתיו" - עונת הזריעה לגידול תפוחי-אדמה שבין אחד באוגוסט לבין אחד באוקטובר.
"עונת החורף" - עונת הזריעה לגידול תפוחי-אדמה שבין אחד באוקטובר לבין אחד בינואר;
"עונת האביב" - עונת הזריעה לגידול תפוחי-אדמה שבין אחד בדצמבר לבין עשרים באפריל;
"נזק עש הבולבוסין" - פגם בכושר הנביטה של זרע הנגרם על ידי זחלי עש הבולבוסין;
"צמחי זנים זרים" - צמחים מזן שאינו הזן הזרוע במרבית השדה.
2. עונות זריעה לזרעים
(א) זרעים המיועדים לייצור זרעים לגידול תפוחי אדמה לעונה שצויינה להלן בטור א' ייזרעו בתקופה שצויינה בצדו בטור ב';
טור א' טור ב'
לעונת הסתיו זרעי יבוא - בתקופה שבין אחד בדצמבר לבין עשרים בפברואר;
זרעים מקומיים - בתקופה שבין אחד בדצמבר לבין עשרים וחמישה בפברואר.
לעונת החורף בתקופה שבין אחד בדצמבר לבין עשרה באפריל.
לעונת האביב בתקופה שבין אחד במרס לבין עשרה באפריל.
(ב) הרשות רשאית, על פי בקשת מגדל מוסמך, להתיר גידול זרעים מחוץ לעונות המפורשות בסעיף קטן (א).
(ג) מפקח רשאי, על פי בקשת מגדל מוסמך, לייעד לעונת האביב זרעים משדות שנזרעו בין עשרים וחמישה בפברואר לבין עשרים ותשעה בפברואר בהתחשב בהתפתחות הגידול.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על גידול זרעים ליצוא.
3. בקשה לגידול זרעים
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הזריעה אך לא יאוחר -
(1) מאחד בפברואר - לגבי שדה שייזרע בין אחד בדצמבר לבין עשרים בפברואר;
(2) מאחד במרס - לגבי שדה שייזרע לאחר אחד במרס.
4. הודעה על זריעה
(א) מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל, תוך שבוע לאחר תחילת זריעת השדה, את מועד תחילת הזריעה ושטחו המדוייק של השדה.
(ב) מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל, עם סיום זריעת השדה, את מועד הסיום המדוייק.
5. שטח מינימלי של שדה
לא יגדל אדם זרעים בשדה ששטחו פחות מעשרה דונמים.
6. גידולים קודמים
לא יגדל אדם זרעים בשדה שגדלו בו צמחים ממשפחת הסולניים תוך שלוש שנים שלפני מועד הזריעה.
7. גידול זרעים מזרעים מקומיים
לא יגדל אדם זרעים מזרעים מקומיים, אלא אם אושרו כזרעים מאושרים על פי תקנות אלה.
8. גידול זרעים מזרעי יבוא
לא יגדל אדם זרעים מזרעי יבוא, אלא אם אושרו כזרעים משובחים בארץ היצוא על ידי מוסד אשר הוכר על ידי המנהל כמוסד מוסמך לאישור זרעים משובחים ובתנאים מיוחדים שיקבע המנהל.
9. בידוד שדה
(א) לא יאושרו זרעים משדה הגובל בשדה הזרוע תפוחי אדמה מזן אחר אלא אם בין השדות הושאר פס בלתי זרוע או זרוע בגידול שאינו תפוחי אדמה, ברוחב של שתי שורות.
(ב) לא יאושרו זרעים מרצועת קרקע ברוחב חמש שורות לאורך גבול שדה עם שדה אחר הזרוע תפוחי אדמה מזן או דרגה אחרים מאלה שנזרעו בשדה, ואף אם בין שני השדות זרוע פס בגידול אחר.
10. אזורים אסורים לגידול
לא יגודלו זרעים -
(1) באזור החולה, שגבולותיו הם, בצפון ובמערב - מרגלות הגבעות המקיפות את בקעת החולה, בדרום - גבול שטח מפעל החולה, ובמזרח - הגבול בין ישראל ובין סוריה;
(2) בשטח אשר בו או ברצועה של 500 מטר שמסביב לו גדל צמח הנגוע ברקבון חום בקטריאלי;
(3) בשטח אשר הוא רצועה של 100 מטר שמסביבו ידועים כנגועים בנמטודות.
11. בדיקת שדה
(א) מפקח חייב לערוך לפחות שלוש בדיקות בשדה שהראשונה מהן תהיה לא יאוחר מארבעים יום מיום הצצת הגידול.
(ב) כל בדיקה תבוצע במאתיים צמחים לעשרת הדונמים הראשונים ובעשרה צמחים לכל דונם נוסף.
(ג) מפקח יודיע למגדל, בהודעה בכתב, תוצאות כל בדיקה, ואם נמסרה על ידי המגדל הודעה לשירות בקורת זרעים על התקשרות עם משווק לשיווק הזרעים - אף למשווק כאמור.
12. השמדת צמחים נגועים במחלות
לא יאושרו זרעים משדה, אלא אם בו ובחמש שורות זריעה של כל שדה הגובל עמו הושמדו הצמחים הנגועים באחת מהמחלות המפורטות בסעיף 25 פריטים 6 עד 9 או בסעיף 26 פריטים 6 עד 8, פקעותיהם ופקעת האם.
13. הודעות על אסיף והשמדת עלווה
מגדל יודיע בהודעה בכתב למפקח על מועדים אלה:
(1) תחילת האסיף - לפחות שבעה ימים לפני המועד שקבע לאסיף;
(2) תחילת השמדת העלווה בריסוס - לפחות שבוע ימים לפני המועד שקבע לכך.
14. מועד אחרון לאסיף זרעים לעונת הסתיו
לא ייאספו זרעים המיועדים לזריעה בעונת הסתיו לאחר עשרים ביוני.
15. החזקת זרעים בעת האסיף ולאחריו
זרעים יוחזקו מעת איסופם במקום מוצל ומאוורר המגן עליהם מפני קרני השמש והתחממות.
16. בדיקת זרעים
מפקח רשאי לבדוק בכל עת שתיראה לו זרעים בשדה, באיסום קירור ובכל מצב של אחסנה.
17. פסילת זרעים שנגלו לשמש
מפקח רשאי להודיע למחזיק בזרעים כי לא יאושרו זרעים שהוחזקו בניגוד להוראות סעיף 15, אם בתנאי החזקתם ובמשך זמן החזקתם כאמור היה כדי לפגוע בטיב הזרעים.
18. אריזת זרעים למכירה
זרעים יהיו ארוזים בשקים או במיכלים חדשים או - בהסכמת המנהל בכתב - בשקים משומשים שלא השתמשו בהם לפני כן לאריזת תפוחי אדמה.
19. סימון זרעים
(א) כל שק או מיכל ישא תווית סימון זרעים שתכלול פרטים אלה:
(1) המלים "זרעי תפוחי אדמה מאושרים";
(2) שם הזן;
(3) סימן זיהוי של המגדל ושל השדה;
(4) הודעה כי הזרעים אושרו למכירה על פי הוראות תקנות אלה;
(5) שם הגוף המשווק שבאמצעותו משווק המגדל את הזרעים, או שם המגדל.
(ב) אם בוצע בזרעים חיטוי, יציין מבצע החיטוי על גבי התווית את שם חומר החיטוי וסימן גולגולת ועצמות צלובות בצבע אדום.
20. חיבור תווית סימון
תווית סימון תחובר לכל מיכל בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות והעתק ממנה יושם בתוך השק או המיכל בחלקו העליון.
21. איסום זרעים לגידול בסתיו
הזרעים המיועדים לגידול בעונת הסתיו יאוסמו, בדרך שיורה עליה מפקח, בבית קירור או בסככה מאווררת; זרעים המאוסמים בסככה יאובקו בתכשיר, שאושר על ידי האגף להגנת הצומח, להגנת זרעים מפני עש הבולבוסין.
22. איסום זרעים לגידול בחורף ובאביב
(א) הזרעים המיועדים לגידול בעונת החורף ובעונת האביב יאוסמו, בדרך שיורה עליה מפקח, בבית קירור בטמפרטורה של 3 מעלות צלסיוס; מותרת סטיה של מעלה אחת.
(ב) בבית הקירור ייעשו סידורים לרישום הטמפרטורה לפחות פעמיים ביממה בהפרש של עשר שעות.
23. בדיקת זרעים (תיקון: תשל"ט)
זרעים חייבים בבדיקת מפקח תוך 30 יום לפני מכירתם כזרעים מושבחים.
24. דרכי בדיקה
מפקח רשאי, בתהליך הבדיקה לפי תקנות אלה, להיעזר באחרים, בין שהם עובדי המדינה ובין שהם עובדי מוסדות מקצועיים או מדעיים.
25. סבילות לפגמים בשדה לייצור זרעים לסתיו
סבילות לפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן בטור א' לעונת הסתיו לא תעלה על המפורט לצדו בטור ב' לפני ביעור הפגמים בשדה ועל המפורט בטור ג' לאחר ביעור הפגמים על פי הוראות המפקח תוך הזמן שקבע:
לעונת הסתיו
מס'
סידורי
טור א'
טור ב'
טור ג'

1.
קשיון רולפסי rolfsii) (Sclerotium
1%
1%

2.
רגל שחורה ((Erwinia carotovora
6%
5%

3.
מגלת (.Fusarim sp)
3%
2%

4.
פיתיום (. (Pythium sp
3%
1%

5.
סבילות כללית למחלות
המפורטות בפריטים 4-1
7%
6%

6.
סטריק ( (Streak
2%
1%

7.
התקפלות ((Leaf roll למעט בשדות
מזן אפ-טו-דייט
2%
2%

8.
התקפלות ((Leaf roll בשדות מזן
אפ-טו-דייט
4%
4%

9.
מוזאיקה (Mosaic)
2%
2%

10.
סבילות כללית למחלות
המפורטות בפריטים 6, 7 ו-9,
בשדות מזן אפ-טו-דייט
5%
4%

11.
סבילות כללית למחלות
המפורטות בפריטים 8,6 ו-9
בשדות מזן אפ-טו-דייט
7%
6%

12.
דוררת (.sp (Verticillium
5%
5%

13.
צמחי זנים זרים
2%
1%


26. סבילות לפגמים בשדה לייצור זרעים לעונת החורף והאביב
סבילות לפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן בטור א' לעונת החורף והאביב, לא תעלה על המפורט לצדם בטור ב' לפני ביעור הפגמים בשדה ועל המפורט בטור ג' לאחר ביעור הפגמים על פי הוראות המפקח תוך הזמן שקבע:
לעונת החורף והאביב
מס'
סידורי
טור א'
טור ב'
טור ג'

1.
קשיון רולפסי rolfsii) (Sclerotium
1%
1%

2.
רגל שחורה ((Erwinia carotovora
3%
2%

3.
מגלת (.Fusarim sp)
3%
2%

4.
פיתיום (. (Pythium sp
3%
1%

5.
סבילות כללית למחלות
המפורטות בפריטים 4-1
4%
3%

6.
סטריק ( (Streak
1%
0.5%

7.
התקפלות ((Leaf roll
1%
0.5%

8.
מוזאיקה (Mosaic)
2%
1%

9.
סבילות כללית למחלות
המפורטות בפריטים 8-6
2%
1%

10.
דוררת (.sp (Verticillium
5%
5%

11.
צמחי זנים זרים
2%
1%


27. חלוקת שדה בבקורת
לענין סעיפים 25 ו-26 יהוו כל עשרה דונמים של השדה, המחולק לפי שיקול דעתו של המפקח, יחידת בקורת אחת.
28. תקן זרעים סבילות ובירור
(א) אחוז הזרעים הנגועים בפגם או בפגמים מן המפורטים להלן בטור א' לא יעלה על השיעור שנקבע לצדם בטור ג', אולם המפקח רשאי להורות על בירורם של זרעים ששיעור הפגמים בהם עולה על השיעור המפורט בטור ג' אולם אינו עולה על השיעור המפורט בטור ב':
סבילויות לפגמים בזרעים
מס'
סיד'
טור א'
טור ב'
טור ג'

1.
גידולי משנה ((Second growth
25%
5%

2.
מק שורש הבטטה (Sclerotium bataticola
3%
1%

3.
כמשון ((Phytophtora infestans
3%
1%

4.
נזק עש הבולבוסין (Phtorimaea operculella)
10%
3%

5.
מגלת (.(Fusarium sp
3%
0.5%

6.
קשיון רולפסי (rolfsii (Sclerotium
1%
0.01%

7.
זרעים מתקלפים עד לשליש משטח הקליפה
לעונת סתיו חורף
30%
20%

8.
זרעים מתקלפים עד שליש משטח הקליפה
לעונת האביב
30%
15%

9.
פגמים מכניים מוגדלים
-
3%


10. רקבונות אחסנה שונים
(לח ויבש) 3% 2% ובלבד
שהלח לא
יעלה על 1%
11. סבילות כללית לפגמים
המפורטים בפריטים 6-2 ו-10 10% 4%
12. רקבון חום בקטריאלי
ונמטודות אפס אפס
13. מק שורש
(Rhizoctonia solani ) בנגיעות
שאינה עולה על 20 קשיונות
בודדים לזרע - 3%
(ב) גודל מינימלי לזרעים יהיה 25 גרם לכל זרע.
(ג) לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שבדק לפחות -
(1) 10% מהזרעים העומדים לבדיקה, במקרה שלא ניתן אישור;
(2) 5% מהזרעים העומדים לבדיקה, במקרה של דרישה לבירור מחדש.
(ד) בירור ואריזה מחדש של זרעים ייעשו לפי הוראות מפקח.
29. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
עם מתן ההודעה לפי סעיף 4 ישלם המבקש אגרה של 1.00 שקלים חדשים לדונם.
30. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים ישלם המבקש אגרה בסך 8.60 שקלים חדשים לטונה.
(ב) האגרה תשולם במועדים אלה:
(1) בזרעים המיועדים לזריעה בעונת הסתיו - בעת מתן האישור;
(2) בזרעים המיועדים לזריעה בעונת החורף או האביב - בעת הכנסת הזרעים לאיסום.
31. אי-תחולה
הוראות תקנות 14, 15, 20, 24, 41 ו-47 לא יחולו לגבי זרע.
חלק ו'
גידול ואישור זרעי תירס לזרעים משובחים (תיקון: תשכ"ג)
1. הגדרות
בחלק זה -
"אשבול" - התפרחת הנקבית של צמח התירס;
"אשבול שבספק" - אשבול שזהות הזן שלו מסופקת;
"הכלאה יחידה" (Single-cross) - דור ראשון להכלאה בין שתי שושרות טהורות המיועד למטרות מכירה כזרעים ולא ליצירת זני מכלוא;
"הכלאת יסוד" (Foundation hybrid) - דור ראשון להכלאה מכוונת בין שתי שושרות טהורות;
"אשבול שבספק" - אשבול שזהות הזן שלו מסופקת;
"הכלאה יחידה" - (Single-cross) - דור ראשון להכלאה בין שתי שושרות טהורות המיועד למטרות מכירה כזרעים ולא ליצירת זני מכלוא;
"הכלאת יסוד" (foundation hybrid) - דור ראשון להכלאה מכוונת בין שתי שושרות טהורות;
"הכלאה כפולה" ((double cross - דור ראשון להכלאה בין שתי הכלאות יסוד;
"הכלאה עליונה" ((Top cross - דור ראשון להכלאה מכוונת בין הכלאת יסוד ובין זן מהפריה חפשית, או שושרת טהורה;
"הכלאת שילוש" ((Three-way cross - דור ראשון להכלאה בין הכלאת יסוד ובין שושרת טהורה;
"זרע" - זרע של תירס המיועד למכירה כזרעים משובחים;
"זן מכלוא מומלץ" - זן שנוצר מהכלאת שושרות טהורות, הכלאה יחידה, הכלאת יסוד, הכלאה כפולה, הכלאה עליו, עליונה או הכלאת שילוש לאחר שנוסח על ידי התחנה לחקר החקלאות בבית-דגן ופורסם על ידיה ברשומות;
"כיוס" - עטיפת אשבול תירס כדי למנוע הפריה בלתי מכוונת;
"מכבד" - תפרחת הזכרית של צמח התירס;
"מפרה" - שושרת, זן או הכלאה המשמשים להפריית צמחי האם;
"סרוס" - סילוק המכבד מצמחי תירס;
"צמחי אדם" - צמחי שושרת, זן או מכלוא המשמשים לייצור זרעי מכלוא;
"צמח שבספק" - צמח, שקיים ספק בדבר זהותו מבחינת הזן;
"שושרת טהורה" ((Inbred line - תירס שנוצר כתוצאה מהפריה עצמית במשך חמישה דורות לפחות.
2. בידוד שדה לייצור זרעי שושרת טהורה
שדה לייצור זרעי שושרת טהורה ייזרע במרחק שאינו פחות מ-200 מטר מכל שדה תירס אחר.
3. בידוד שדה לייצור זרעי מכלוא
שדה לייצור זרעי הכלאת יסוד וזרעי מכלוא ייזרע במרחק שאינו פחות מ-200 מטר מכל שדה תירס אחר; זרעים של מפרה ייזרעו מכל צדיו ב-4 שורות של המפרה באופן שיהיה בהן כדי לחסום את רוב הרוחות המצויות בעונת הגידול.
4. פטור מבידוד
הוראת סעיף 3 לא תחול על שדה שהוא אחד מאלה:
(1) גובל בשדה תירס שנזרע בזמן העולה על ששה שבועות לפני זריעת השדה העומד לבדיקה, או לאחריה;
(2) שאושר על ידי הרשות כי קיים בו חיץ יעיל להגנת טוהר הגידול.
5. בקשה לגידול זרעים
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מ-21 יום לפני מועד הזריעה.
6. הודעה על זריעה
מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר סיום זריעת השדה את מועד הסיום המדוייק וכן את שטח השדה.
7. אישור גידול זרעים
לא יאושרו זרעים משדה כאשר הגידול שבו, לדעת מפקח, אינו מאפשר בקורת סדירה.
8. מועדי בדיקות שדה
מפקח חייב לבדוק שדה -
(1) לייצור זרעי שושרת טהורה לפחות שלוש פעמים לאחר הזריעה ולפני פריחת האבקה;
(2) לייצור זרעים מזני מכלוא לפחות ארבע פעמים בעת הגידול כשלפחות בדיקה אחת תבוצע לפני הופעת המכבדים, והאחרונה עם סיום הפריחה בשדה.
9. סייג לאישור זרעים
(א) זרעים מזני מכלוא יאושרו בדרגת זרעים מאושרים בלבד.
(ב) זרעים משושרת טהורה ומהכלאת יסוד יאושרו בדרגת זרעי יסוד בלבד.
10. גידול זרעי שושרת טהורה
צמחים לייצור זרעי שושרת טהורה יגודלו מזרעים שיוצרו על צמחים מכוייסים ומופרים בהפריית יד עד שלושה דורות לפני מועד זריעתם.
11. ייצור זני מכלוא
זרעים מזני מכלוא ייוצרו מזרעים בדרגת זרעי יסוד בהכלאה שתהיה זהה בהרכבה להרכב זן מכלוא מומלץ.
12. איסוף התירס
(א) אשבולי תירס ייאספו בקטפת אשבולים או ביד;
(ב) לא יתחיל אדם באיסוף אשבולים בשדה לייצור זרעי מכלוא אלא בנוכחות מפקח או באישורו.
13. איסוף משדה לייצור שושרת טהורה
לא ייאסף לזרעים משדה לייצור זרעי שושרת טהורה יבול השדה מארבע השורות הראשונות או בשיעור זהה בצד הנמצא מול פני הרוח המצויה בו, ומשתי שורות זריעה המקיפות את צדיו האחרים של השדה.
14. צורת האיסוף בהכלאת יסוד ובזני מכלוא
איסוף בשדה לייצור הכלאת יסוד וזני מכלוא יבוצע לאחר איסוף אשבולים של המפרה.
15. איסוף זרעים לזני מכלוא בקומביין
על אף האמור בסעיף 12 רשאי השירות לבקורת זרעים להתיר קצירת זני מכלוא בקומביין, אם נמצא בבקורת אשבולים בשדה, כי הם ממלאים את דרישות התקן בהתאם להוראות סעיף 19.
16. סימון זרעים
נוסף לסימונים האמורים בתקנה 38 יכלול הסימון אף הודעה אם מויינו הזרעים ובאיזו שיטה.
17. בקורת אשבולים
מפקח יבצע בקורת אשבולים שנאספו בקטפת או ביד, על שולחן לפני הדישה.
18. תקן שדה
(א) שיעור הפגמים באחוזים בכל בקורת בשדה תירס המוצע לאישור לא יעלה על המפורט להלן:
(1) בשדה לייצור זרעי שושרת טהורה -
(א) צמחים יוצאי דופן המפזרים או שפיזרו
אבקה 0,1
(ב) צמחים שבספק המפזרים או
שפיזרו אבקה 0,5
(2) בשדה לייצור הכלאת יסוד וזני מכלוא;
בהכלאת יסוד בזני מכלוא
(א) צמחי-אם שלא סורסו ופיזרו או
מפזרים אבקה בכל בקורת לא יותר מן 1 1
ובלבד שבשלוש בקורות רצופות לא
יעלה על 2 2
(ב) צמחים יוצאי דופן מבין צמחי-אם
לא יותר מן 0.1 0.5
(ג) צמחים שבספק מבין צמחי-האם
שבשדה לא יותר מן 2.0 2.0
(ד) צמחים יוצאי דופן מפזרי אבקה
מבין צמחי המפרה לא יותר מן 0.1 0.5
(ה) צמחים שבספק מבין צמחי
המפרה מפזרי אבקה לא יותר מן 2.0 2.0
(ב) דין חלק מכבד ארוך מ-5 ס"מ ומכבד מסור, בעת ספירת מכבדים בבקורת השדה כדין מכבדים שלמים.
(ג) שיעורי התקן המפורטים בסעיף קטן (א) לא יחולו רק על שדה שצמחי האם שבו כוללים יותר מ-5% של צמחים עם צלקות ראויות להפריה.
19. תקן אשבולים
(א) שיעור הפגמים באחוזים באשבולים מהם יילקחו זרעי תירס לאישור כזרעים מושבחים לא יעלה על המפורט לצדם בכל דרגה:
בשושרת בהכלאת בזני
טהורה יסוד מכלוא
יוצאי דופן לגבי הצבע
לא יותר מן 0.1 0.1 0.5
אשבולית שבספק 0.5 2.0 2.0
(ב) רשאי מפקח להורות על בירור אשבולים, אם נמצא בבקורת כי אינם עומדים ברמת התקן הנדרשת.
20. תקן זרעים
(א) תקן לזרעים יהיה כלהלן:
בשושרת בהכלאת בזני
טהורה יסוד מכלוא
נקיון לא פחות מן 98% 98% 98%
זרעי זנים וסוגים
אחרים לא יותר מן אפס 0,1% 0,5%
חומר דומם לא יותר מן 2,0% 2,0% 2,0%
חומר לא פחות מן - - 80%
21. חיטוי זרעים
זרעים יחוטאו על ידי מפיק מאושר, נגד מזיקי האסם ומחלות בעת ביצוע ההפקה.
222 אגרה בעד רישום שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
עם מתן ההודעה בהתאם לסעיף 6, ישלם המבקש אגרה של 10.30 שקלים חדשים בשדה ששטחו לא עולה על 4 דונם ובשדה ששטחו עולה על 4 דונם - 3.70 שקלים חדשים לכל דונם נוסף.
23 2 אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"א, תשל"ב, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים ישלם המבקש אגרה בסך 10.30 שקלים חדשים לטונה.
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי השירות לבקורת זרעים.
חלק ז'
גידול ואישור זרעי עגבניות לזרעים מושבחים (תיקון: תשכ"ד)
1. הגדרות
בחלק זה -
"זרע" - זרע של עגבניות המיועד למכירה כזרעים מושבחים;
"שדה" - לרבות משתלה בה יוצרים שתילים המיועדים להישתל לשם ייצור זרעים מושבחים;
"חיטוי תרמי" - השריית זרעים בתוך מיתקן במשך 25 דקות במים בעלי טמפרטורה קבועה של 55 צלזיוס או במשך שעה תמימה במים בעלי טמפרטורה שאינה עולה על 54 צלסיוס ואינה יורדת מ- 50 צלסיוס;
"פרי שבספק" - פרי שקיים ספק בדבר זהותו מבחינת הזן;
"צמח שבספק" - צמח שקיים ספק בדבר זהותו מבחינת הזן;
"זן מכלוא מומלץ" - זן שנוצר מהכלאת שושרות טהורות לאחר שנוסח על ידי התחנה לחקר החקלאות בבית-דגן ופורסם על ידיה ברשומות;
"שושרת בעלת עקרות זכרית" - צמחי עגבניה בעלי עקרות זכרית המשמשים לייצור זני מכלוא.
2. דרגות של זרעים
הזרעים שיאושרו לפי תקנות אלה יהיו באחת מדרגות אלה:
(1) זרעים הזהים בתכונותיהם וצורתם לתיאור הזן המומלץ ונבדקו על ידי השירות לביקורת זרעים (להלן - זרעי מטפח);
(2) צאצאים בדור ראשון של זרעי מטפח (להלן - זרעי יסוד);
(3) צאצאים בדור שני של זרעי מטפח (להלן - זרעים מאושרים);
3. הודעה על זריעה או שתילה
מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר סיום זריעת השדה את מועד הסיום המדוייק וכן את שטח השדה.
4. בידוד שדה לייצור זרעים
שדה לייצור זרעים ייזרע או יישתל במרחק שאינו פחות מ-50 מ' מכל שדה עגבניות אחר.
5. גידולים קודמים
לא יגדל אדם ולא ייצר זרעים או שתילים המיועדים לייצור זרעים בשדה שגדלו בו עגבניות תוך 36 חודשים שלפני מועד הזריעה או השתילה.
6. הגשת בקשה
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד זריעת השדה או המשתלה.
7. בדיקת שדה
בדיקת שדה תיערך לפחות בשלושה מועדים:
(1) לפני ההדלייה או בתחילת הפריחה;
(2) עם תחילת הבשלת הפרי;
(3) לפני התחלת הקטיף;
8. תנאים לייצור זן מכלוא
מגדל לא ייצר זרעים מזן מכלוא מומלץ אלא אם נתקיימו בזרעים אחד מאלה:
(1) ההורה הנקבי הוא עקר זכרי;
(2) בצמחי בן כלאים יש תכונה מסמנת והם יאושרו לאחר גידול בן הכלאים כשאחוז הזנים הזרים בו אינו עולה על 5%.
9. תקן שדה ופירות
(א) לא יימצאו זנים זרים, צמחים שבספק או פירות שבספק בשדה או בפירות של עגבניות המיועדים לייצור זרעים מזנים בעלי הפרייה חפשית.
(ב) לא יאשר מפקח בזרעים מזנים בעלי הפרייה חפשית, ביעור פגמים בהתאם להוראות תקנה 22(ב) אם בעת בקורת השדה או היבולים של זרעים מאושרים היה מספר הזנים הזרים גדול מ-25 צמחים לדונם.
(ג) לא יימצאו זנים זרים, צמחים שבספק או פירות שבספק בשדה או בין פירות של עגבניות המיועדים לייצור זרעים מזני מכלוא משושרות בעלות עקרות זכרית, או משושרות אבהיות.
(ד) לא יעלה אחוז הצמחים שאינם עקרים בשדה לריבוי שושרת בעלת עקרות זכרית או בשדה לייצור זן מכלוא בו היא משמשת כהורה נקבי על 5%.
10. מועד האסיף
מגדל יודיע לשירות בקורת הזרעים, לפחות 48 שעות לפני המועד שקבע לאסיף עגבניות לזרעים, על מועד האסיף ומקומו.
11. הפרדת יבול עגבניות
יבול עגבניות לזרעים משדה אחד יובל ויוחסן בדרך שתמנע אפשרות עירבובו עם יבול משדה אחר.
12. הפקת עגבניות לזרעים
(א) יבול עגבניות לזרעים משדה אחד יופק באופן נפרד ובדרך שתמנע אפשרות ערבוב עם יבול כל שדה אחר.
(ב) הפקת עגבניות לזרעים תיעשה בנוכחות מפקח או על פי אישורו.
13. החסנה וטיפול בעגבניות
לא יחסין אדם עגבניות לזרעים ולא ירחוץ או ייבש זרעים במקום בו מפיקים מוצרי מזון מעגבניות.
14. אריזת זרעים וטיפולים
(א) זרעים ייארזו מיד לאחר ייבושם בשקים נקיים מכל שיירי שימוש קודם או חדשים ויוחתמו על ידי השירות לבקורת זרעים.
(ב) שקים של זרעים שנארזו בהתאם להוראות סעיף קטן (א) יסומנו בפרטים אלה:
(1) שם הזן;
(2) שם המגדל או סימן זיהוי שניתן לו על ידי השירות לבקורת זרעים.
(3) סימן זיהוי שניתן לשדה הגידול ע"י השירות לבקורת זרעים.
(ג) לא יפתח אדם שקים שנחתמו בהתאם להוראות סעיף קטן (א) אלא בנוכחות מפקח, או באישורו.
15. הפקת זרעים
(א) מפיק יודיע לשירות לבקורת זרעים, לפחות 4 ימים לפני המועד שנקבע על ידיו לביצוע הפקת הזרעים או אריזתם, על מועד ההפקה ומקום ביצועו.
(ב) זרעים יחוטאו בעת ההפקה בחיטוי תרמי.
16. סימון
סימון זרעים יכלול פרטים אלה:
(1) המלה עגבניות;
(2) שם הזן;
(3) סימן זיהוי של המגדל ושל השדה והמכסה;
(4) אחוזי נביטה ונקיון כפי שנקבעו בבדיקת הזרעים;
(5) המועד האחרון בו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמית.
17. ציון פרטי המגדל על האריזה
אריזה של זרעים תכלול את שם המגדל ומענו באותיות ברורות ונוחות לקריאה.
18. תקן לזרעים
תקן של זרעים יהיה כלהלן:
זרעי יסוד מאושרים
אחוז נביטה (מינימום) - 85%
אחוז נקיון (מינימום) - 99.5%
אחוז חומר דומם (מקסימום) - 0.5%
אחוז עשבים שוטים (מקסימום) - אפס
אחוז זנים זרים שניתן להבחין בהם
בבדיקה מעבדתית (מקסימום) אפס
19. אגרה בעד בדיקת שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד בדיקת שדה תשולם אגרה של 6.10 שקלים חדשים לדונם.
(ב) האגרה תשולם עם מתן ההודעה על פי סעיף 3.
20. אגרת אישור זרעים (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעד אישור זרעים תשולם בעד אישור הזרעים אגרה בסך 370.00 שקלים חדשים לטונה; בעד חלק של טונה תשולם אגרה בשיעור יחסי.
חלק ח'
גידול זרעים של תלתן אלכסנדרוני לזרעים מושבחים (תיקון: תשכ"ד)
1. הגדרות
בחלק זה -
"שדה" - שדה לייצור זרעים אשר הוגש לבקורת בהתאם להוראות תקנות אלה:
"זרעים" - זרעים של תלתן אלכסנדרוני משדה.
2. דרגות
זרעים שיאושרו לפי חלק זה יהיו באחת מדרגות אלה:
(1) זרעים שנתקיימו בהם ובשדה הגידול בו יוצרו הוראות סעיף 3 (להלן - זרעי מוצא);
(2) צאצאים בדור ראשון של זרעי מוצא (להלן - זרעים רשומים);
(3) צאצאים בדור שני של זרעי מוצא (להלן - זרעים מאושרים).
3. גידול ואישור זרעי מוצא
זרעים יאושרו כזרעי מוצא אם נתקיימו בהם ובשדה הגידול שלהם, נוסף על דרישות אחרות של תקנות אלה, דרישות אלה:
(1) הזרעים מקורם בזרעים שאושרו כזרעי מוצא;
(2) שדה הגידול נבדק על ידי הרשות בזמן הגידול ונמצא כי הגידול בו אחיד והצמחים מתאימים לתיאור הזן כפי שנקבע על ידי הועדה בהתאם להוראות תקנה 13;
(3) הגידול בחלקת גידול מיוחדת שתיזרע במעבדה הרשמית מאותם זרעים יהיה זהה לתכונות החלקה של זרעי מוצא שתיזרע לצדה.
4. גודל מינימלי של שדה
לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות משלושים דונם.
5. גידולים קודמים
(א) לא יגדל אדם זרעי מוצא בשדה שגדל בו תלתן תוך חמש שנים לפני מועד הזריעה.
(ב) לא יגדל אדם זרעים רשומים או מאושרים בשדה שגדל בו תלתן תוך שלוש שנים לפני מועד הזריעה.
6. זיבול אורגני בשדה לייצור זרעים
לא יאושרו זרעים משדה שזובל בזבל אורגני לפני זריעת השדה.
7. בידוד שדה
(א) שדה לייצור זרעי מוצא יהיה במרחק של 400 מטר לפחות מכל שדה תלתן אחר.
(ב) שדה לייצור זרעים רשומים יהיה במרחק של 200 מטר לפחות מכל שדה תלתן, למעט שדה שנזרע בזרעים שאושרו מאותו הזן כמשובחים.
(ג) שדה לייצור זרעים מאושרים יהיה במרחק של 100 מטר לפחות מכל שדה תלתן, למעט שדה שנזרע בזרעים שאושרו מאותו הזן כמשובחים.
8. קציר זרעי תלתן מושגבי (כרמל)
שדה לייצור זרעי תלתן מושגבי (כרמל) ייקצר לפני הקציר לזרעים (להלן - קציר מוקדם) -
(1) בייצור זרעי מוצא - לפחות פעמיים לפני קציר היבול;
(2) בייצור זרעים רשומים או מאושרים - לפחות פעם אחת לפני קציר היבול.
9. בקשה לגידול זרעי תלתן
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מ-21 יום לפני מועד הזריעה המשוער.
10. הודעה על זריעה
מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר תחילת זריעת השדה את מועד הזריעה ושטחו המדוייק של השדה.
11. בקורת שדה
שדה יבוקר לפחות פעמיים בעת הגידול.
12. שיעור הפגמים בשדה
שיעור הפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן בטור א' לא יעלה על המפורט בטור ב', לגבי כל דרגה.
טור א'

טור ב'בזרעי
מוצא
בזרעים
רשומים
בזרעים
מאושרים

צמחי זנים אחרים
צמחי אספסת
צמחי דבשה הודית
צמחי כשות
אפס
אפס בכל הדרגות
אפס
אפס בכל הדרגות
0.2%
אפס
0.5%
אחד לדונם


13. תחילת קציר זרעי מוצא
לא יתחיל אדם לקצור זרעים בשדה לגידול זרעי מוצא אלא בנוכחות מפקח או באישורו.
14. הדפסת תווית סימון לזרעי מוצא
תווית הסימון תודפס לדרגת זרעי מוצא על נייר מצבע לבן.
15. אריזת זרעי מוצא וחתימת האריזה
(א) זרעי מוצא ייארזו בשקים חדשים מיד לאחר קצירם ובעודם בשדה.
(ב) שקים בהם נארזו זרעי מוצא ייסגרו מיד לאחר מילואם בדרך שתימנע אפשרות הכנסת כל חומר זר לתוך השקים.
(ג) שקים בהם נארזו זרעי מוצא יוחתמו לאחר סגירתם ובעודם נמצאים במקום הגידול על ידי השירות לבקורת זרעים בחותם שייקבע על ידי המנהל.
16. פתיחת אריזת זרעי מוצא
(א) אריזת זרעי מוצא שנחתמה בהתאם להוראות סעיף 15 לא תיפתח אלא לשם ביצוע פעולות הפקת הזרעים ובמקום בו מבוצעת פעולה זו.
(ב) אריזת זרעי מוצא תיפתח בנוכחות מפקח.
17. תקן לזרעים
תקן לזרעים יהיה כלהלן:

זרעי
מוצא
זרעים
רשומים
זרעים
מאושרים

נקיון (מינימום)
-
99%
99%

זרעים צמחים אחרים
(מקסימום)
1 ל-50 גר'
2 ל-50 גר'
2 ל-50 גר'

זרעי זני תלתן אחרים
(מקסימום)
אפס
2 ל-50 גר'
2 ל-50 גר'

שניתן להבחין בהם
בבדיקה מעבדתית
0.15%
0.25%
0.25%

זרעי עשבים שוטים (מקסימום) אפס בכל הדרגות

זרעי עשבים מחבלים אפס בכל הדרגות
(כולל זרעי דבשה הודית)

זרעי אספסת (מקסימום)

חומר דומם (מקסימום)
-
1%
1%

נביטה (מינימום)
-
85%
85%


18. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
עם מתן ההודעה לפי סעיף 10, ישלם המבקש אגרה של 0.40 שקלים חדשים לדונם.
19. אגרת אישור זרעים (תיקון: תשל"א, תשל"ב, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים תשולם, עם סיום פעולות ההפקה, אגרה בסך 10.30 שקלים חדשים לטונה.
(ב) המפיק חייב באגרה האמורה גם אם החליט לאחר גמר ההפקה והבקורת למכור את הזרעים שלא כזרעים משובחים.
חלק ט'
גידול זרעים של אספסת תרבותית לזרעים משובחים (תיקון: תשכ"ד)
1. הגדרות
בחלק זה -
"שדה" - שדה לייצור זרעים אשר הוגש לבקורת בהתאם להוראות תקנות אלה;
"זרעים" - זרעים של אספסת תרבותית.
2. דרגות
זרעים שיאושרו לפי חלק זה יהיו באחת מדרגות אלה:
(1) זרעים שנתקיימו בהם ובשדה הגידול בו יוצרו הוראות סעיף 3 (להלן - זרעי מוצא);
(2) צאצאים בדור ראשון של זרעי מוצא (להלן - זרעים רשומים);
(3) צאצאים בדור שני של זרעי מוצא (להלן - זרעים מאושרים).
3. גידול ואישור זרעי מוצא
זרעים יאושרו כזרעי מוצא אם נתקיימו בהם ובשדה הגידול שלהם, נוסף על דרישות אחרות של תקנות אלה, דרישות אלה:
(1) הזרעים מקורם בזרעים שאושרו כזרעי מוצא;
(2) שדה הגידול נבדק על ידי הרשות בזמן הגידול ונמצא כי הגידול בו אחיד והצמחים מתאימים לתיאור הזן כפי שנקבע על ידי הועדה בהתאם להוראות תקנה 13;
(3) הגידול בחלקת גידול מיוחדת שתיזרע במעבדה הרשמית מאותם זרעים יהיה זהה לתכונות החלקה של זרעי מוצא שתיזרע לצדה.
4. אישור שדה לזרעי מוצא וזרעים רשומים
לזרעי מוצא ולזרעים רשומים ניתן לאשר רק שדה שלם.
5. גודל מינימלי של שדה
לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ-50 דונם.
6. גידולים קודמים
(א) לא יגדל אדם זרעי מוצא בשדה שגדלה בו אספסת תוך ארבע שנים לפני מועד הזריעה.
(ב) לא יגדל אדם זרעים רשומים ומאושרים משדה שגדלה בו אספסת תוך שלוש שנים לפני מועד הזריעה.
(ג) לא יהיו צמחי ספיח אספסת בשדה בשנת הגידול הראשונה.
7. איסור זיבול אורגני בשדה לייצור זרעי מוצא
(א) לא יאושרו זרעי מוצא משדה שזובל בזבל אורגני בשנה שלפני הזריעה.
(ב) אין לזבל את השדה לזרעי מוצא כל זמן שהשטח מיועד לאיסוף זרעי מוצא.
8. בידוד שדה
(א) שדה לייצור זרעי מוצא יהיה במרחק של לפחות 400 מ' מכל שדה אספסת תרבותית אחר.
(ב) שדה לייצור זרעים רשומים יהיה במרחק של לפחות 200 מ' מכל שדה אספסת אחר, למעט שדה שנזרע בזרעים שאושרו מאותו הזן כמשובחים.
(ג) שדה לייצור זרעים מאושרים יהיה במרחק של לפחות 100 מ' מכל שדה אספסת אחר למעט שדה שנזרע בזרעים שאושרו מאותו הזן כמשובחים.
9. בקשה לגידול זרעים
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מ-21 יום לפני מועד הזריעה המשוער.
10. הודעה על זריעה
מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר תחילת זריעת השדה את מועד הזריעה ושטחו המדוייק של השדה.
11. בקורת שדה
שדה יבוקר לפחות פעם אחת בעת פריחת הצמחים בשדה.
12. שיעור הפגמים בשדה
שיעור הפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן בטור א' לא יעלה על המפורט לצדם בטור ב', לגבי כל דרגה:
טור א'

טור ב'בזרעי
מוצא
בזרעים
רשומים
בזרעים
מאושרים

צמחי זנים אחרים
צמחי דבשה הודית
צמחי כשות
0.2%
אפס בכל הדרגות
אפס בכל הדרגות
0.5%

1.0%13. תחילת קציר זרעי מוצא
לא יתחיל אדם לקצור זרעים בשדה לייצור זרעי מוצא אלא בנוכחות מפקח או באישורו.
14. הדפסת תווית סימון לזרעי מוצא
תווית הסימון תודפס לדרגת זרעי מוצא על נייר מצבע לבן.
15. אריזת זרעי מוצא וחתימת האריזה
(א) זרעי מוצא ייארזו מיד לאחר קצירם ובעודם בשדה בשקים חדשים.
(ב) שקים בהם נארזו זרעי מוצא ייסגרו מיד לאחר מילואם בדרך שתימנע אפשרות הכנסת כל חומר זר לתוך השקים.
(ג) שקים בהם נארזו זרעי מוצא יוחתמו לאחר סגירתם ובעודם נמצאים במקום הגידול על ידי השירות לבקורת זרעים בחותם שייקבע על ידי המנהל.
16. פתיחת אריזת זרעי מוצא
(א) אריזת זרעי מוצא שנחתמה בהתאם להוראות סעיף 15 לא תיפתח אלא לשם ביצוע פעולות הפקת הזרעים ובמקום בו מבוצעת פעולה זו.
(ב) אריזת זרעי מוצא תיפתח בנוכחות מפקח.
17. תקן לזרעים
תקן לזרעים יהיה כלהלן:

זרעי
מוצא
זרעים
רשומים
זרעים
מאושרים

נקיון (מינימום)
%
%
%

נקיון (מינימום)
99.0
99.0
99.0

זרעי גידולים אחרים כולל זרע מיני
אספסת אחרים שניתן להבחין
בהם בבדיקה מעבדתית (מקסימום)

0.1

0.1

0.25

זרעי עשבים שוטים (מקסימום)
0.1
0.25
0.25

זרעי עשבים מחבלים כולל
זרעי דבשה הודית אפס בכל הדרגות

חומר דונם (מקסימום)
1.0
1.0
1.0

נביטה כולל זרעים קשים (מינימום)
80.0
80.0
80.0


18. אגרה בעד אישור שדה (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
עם מתן הודעה לפי סעיף 10, ישלם המבקש אגרה של 0.40 שקלים חדשים לדונם.
19. אגרת אישור זרעים (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים תשולם, עם סיום פעולות ההפקה אגרה של 10.30 שקלים חדשים.
(ב) המפיק חייב באגרה האמורה גם אם החליט, לאחר גמר ההפקה והבקורת, למכור את הזרעים שלא כזרעים משובחים.
20. תחילה
תחילתו של סעיף 6(ג) היא שנתיים מיום פרסומו של חלק זה ברשומות.
חלק י'
גידול ואישור זרעי חסה לזרעים מושבחים (תיקון: תשל"א)
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט)
בחלק זה -
"שדה" - שדה לגידול זרעים מושבחים.
2. גידול זרעי מטפח
(א) לא יגדל אדם זרעי מטפח אלא מצמחים הגדלים בבית זכוכית בלתי חדיר לחרקים.
(ב) כל צמח שעליו גדלים זרעים המיועדים להיות זרעי מטפח, יאובחן במכון וולקני לחקר החקלאות, על צמח בוחן לוירוס המוזאיקה של החסה.
(ג) כל הצמחים יהיו אופייניים לזן.
(ד) לא יימצא בין הצמחים בבדיקת אבחון ובבדיקה חזותית שום צמח נגוע בוירוס המוזאיקה של החסה.
3. גידול זרעי יסוד
(א) לא יגדל אדם זרעי יסוד אלא בבית רשת עמיד לחרקים.
(ב) כל הצמחים המיועדים לגידול זרעי יסוד, יהיו אופייניים לזן.
(ג) לא יימצא בבדיקה שום צמח נגוע בוירוס המוזאיקה של החסה.
(ד) על אף האמור בתקנה 11, רשאי מטפח להחליט על גידול זרעי יסוד מזרעי יסוד.
4. בידוד שדה
(א) כל שדה יהיה במרחק של 5000 מטר לפחות מכל שדה אחר שנזרעו בו זרעי חסה שאינם מדרגת זרעי החסה שנזרעו בו (להלן בחלק זה - טווח ובידוד).
(ב) טווח הבידוד בין שדות של זנים מקבוצות זנים שונות יהיה 50 מטר, ואילו בין שדות לגידול זרעים מאותה קבוצת זנים - 5 מטר לפחות.
(ג) המנהל רשאי להתיר הקטנת טווח הבידוד כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שקיים בידוד מתאים בין השדה לשדות אחרים שבהם מגדלים זרעי חסה מדרגה אחרת.
5. גידולים קודמים
לא יגדל אדם ולא ייצר זרעים בשדה שגדלה בו חסה תוך שנים עשר חדשים לפני מועד זריעת השדה.
6. בקשה לגידול
בקשה לפי תקנה 15 יגיש מגדל למנהל לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הזריעה המשוער.
7. סבילות לפגמים בשדה
סבילות לפגמים בשדה לגידול זרעי חסה לדרגות זרעים רשומים ומאושרים תהיה כמפורט להלן:
(1) צמחי זנים זרים - אפס;
(2) צמחים הנגועים בוירוס המוזאיקה של החסה, בכל בקורת שתיערך בשדה - לא יותר מ- 0.5%.
8. שכנות לשדה נגוע
נמצא שדה לגידול זרעי חסה לדרגות זרעים רשומים מאושרים בטווח של פחות מ-1000 מטר משדה אחר שנמצאה בו נגיעות של מעל 0.5% צמחים נגועים בוירוס המוזאיקה של החסה, ייבדקו הזרעים משדה זה - לפני אישורם - במספר נבטים כפול מהאמור בסעיף 14.
9. סימון זרעים
(א) זרעים לאחר הקציר ייארזו במכלים נקיים מכל שיירי שימוש קודם לרבות זרעים, יסומנו בידי בעליהם בתווית אשר תישא את שם הזן ואות הזיהוי שניתנה לשדה וייחתמו בחותם בידי השירות לבקורת זרעים.
(ב) שבירת החותם לשם הפקתם של הזרעים תיעשה בנוכחות המפקח או באישורו.
10. סימון זרעים בידי השירות לבקורת זרעים
סימון זרעים למכירה תיעשה בתווית סימון בידי השירות לבקורת זרעים ויכלול פרטים אלה:
(1) דרגתם של הזרעים;
(2) מספר המכסה או תאריך סימונם;
(3) מספר שוטף של התווית.
11. תווית המפיק
מפיק מוסמך יסמן זרעים למכירה עם גמר תהליך ההפקה בתווית מפיק שתכלול פרטים אלה:
(1) שם המפיק;
(2) המלה "חסה" ושם הזן כפי שפרסמה אותו הועדה;
(3) סימן זיהוי של המכסה כפי שצויין בתווית הסימון;
(4) תוצאות בדיקה במעבדה הרשמית של הזרעים לנביטה או המלים "בהתאם לתקן הנקיון והנביטה";
(5) משקל הזרעים במיכל;
(6) המלים "נמצאו נקיים מוירוס המוזאיקה בבדיקת נבטים";
(7) המועד האחרון לבדיקתם במעבדה הרשמית;
(8) הדרגה שנקבעה לזרעים באותיות ברורות ונוחות לקריאה.
12. ציון פרטי המפיק על גבי המכל
מכל זרעים ישא את שם המפיק המוסמך ומענו.
13. תקן לזרעים
תקן של זרעים רשומים ומאושרים יהיה כלהלן:
אחוז נביטה (מינימום) 75
אחוז נקיון (מינימום) 99
אחוז חומר דומם (מקסימום) 1
אחוז עשבים שוטים (מקסימום) 0.15
אחוז זנים זרים
שניתן להבחין בהם
בבדיקה מעבדתית (מקסימום) אפס
14. תקן בריאות (תיקון: תשמ"ג)
זרעים יאושרו לאחר שנבדקו 7000 (שבעת אלפים) זרעים במעבדה הרשמית ונמצא כי -
(1) בזרעי יסוד ובזרעים רשומים המיועדים לגידול זרעים - לא נמצאה נגיעות בוירוס המוזאיקה;
(2) בזרעים מאושרים - לא נמצאה יותר מ-0.1% נגיעות בוירוס המוזאיקה.
15. אגרה בעד בדיקת שדה (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעד הגשת בקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש אגרה בסך 4.90 שקלים חדשים לדונם.
16. אגרה בעד אישור זרעים (תיקון: תשל"ה, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים מושבחים מאת המנהל בהתאם לתקנה 12, ישלם מפיק אגרה בסך 1.70 שקלים חדשים לקילוגרם.
(ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מהתאריך ששלח השירות לבקורת זרעים את החשבון.
17. סייג לגידול ולמכירה של זרעים מיובאים
לא יגדל אדם ולא ימכור אדם זרעי חסה מיובאים אלא אם אושרו בידי מפקח כזרעים נקיים מוירוס המוזאיקה של החסה על פי בדיקתם של לפחות 3000 נבטים בארץ ייצורם או בישראל.
חלק י"א
גידול זרעים של מלון לזרעים מובחרים (תיקון: תשכ"ג)
1. הגדרות
בחלק זה -
"שדה" - שדה לייצור זרעים אשר הוגש לבקורת בהתאם להוראות תקנות אלה;
"זרעים" - זרעים של מלון משדה;
"פירות" - מלונים מהם מפיקים זרעים.
2. דרגות
זרעים שיאושרו לפי חלק זה יהיו באחת מדרגות אלה:
(1) זרעים שנמצאו זהים בתכונותיהם ובצורתם לתיאור הזן המומלץ בבדיקה שנעשתה בהם על ידי השירות לבקורת זרעים (להלן - זרעי מטפח);
(2) צאצאים בדור ראשון של זרעי מטפח (להלן - זרעי יסוד);
(3) צאצאים בדור שני של זרעי מטפח (להלן - זרעים מאושרים).
3. הודעה על זריעה
מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר סיום זריעת השדה את מועד הסיום המדוייק ושטחו המדוייק של השדה.
4. בידוד השדה
(א) שדה לייצור זרעי מטפח וזרעי יסוד ייזרע במרחק של 1000 מטר לפחות מכל שדה אחר בו נזרעו זרעי מלון מזן אחר.

(ב) שדה לייצור זרעים מאושרים ייזרע במרחק של 500 מטר לפחות מכל שדה אחר שנזרעו בו זרעי מלון מזן אחר, בין שהשדה עומד בבקורת בהתאם להוראות חלק זה ובין שלא, בין מכל שדה של אותו הזן שאינו עומד בבקורת כאמור.
5. גידולים קודמים
לא ייצר אדם זרעים משדה בו גדלו מלונים תוך 12 חודש לפני מועד הזריעה.
6. בקשה לגידול זרעי מלון
בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד הזריעה המשוער.
7. בקורת שדה
שדה יבוקר לפחות שלוש פעמים בעת הגידול ובהן הפעם הראשונה לפני תחילת הפריחה והאחרונה כשהפרי בשל לקטיף.
8. פגמים בשדה ובפירות המיועדים לזרעי יסוד
(א) לא יימצאו צמחי זנים זרים בשדה המיועד לגידול זרעי יסוד.
(ב) לא יימצאו פירות וזרעים של זנים זרים בין פירות המיועדים לייצור זרעי יסוד.
9. פגמים בשדה ובפירות לזרעים
(א) לא יימצאו יותר מ-0.2% צמחי זנים זרים בשדה המיועד לגידול זרעים מאושרים.
(ב) לא יימצאו פירות וזרעים של זנים זרים בין פירות המיועדים לייצור זרעים מאושרים.
10. הודעה על אסיף והפקה
מגדל מוסמך יודיע במכתב בדואר רשום או במברק לשירות לבקורת זרעים לפחות יומיים לפני מועד שקבע לאסיף או להפקה של פירות על מועד הביצוע ומקומו.
11. בירור פירות
לא עמדו הפירות בדרישות סעיפים 8 ו-9 רשאי מפקח לדרוש את בירורם מחדש, במועד ובמקום שיורה עליהם.
12. איסור אסיף
לא ייאספו פירות לשיווק למאכל לפני האסיף לזרעים.
13. ניקוי מכונות
מכונות ההפקה והמשטחים והציוד המשמשים לייבוש ולייצור הזרעים יהיו במשך כל תהליך ההפקה, נקיים לחלוטין מכל שאריות זרעים אחרים.
14. סימון
סימון זרעים יכלול פרטים אלה:
(1) המלה "מלונים";
(2) שם הזן;
(3) דרגת הזרעים שנקבעה להם לפי סעיף 2;
(4) סימן זיהוי של המגדל, של השדה ושל המכסה;
(5) אחוזי נביטה ונקיון כפי שנקבעו בבדיקת הזרעים;
(6) המועד האחרון בו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמית.
15. ציון פרטי המגדל על האריזה
אריזה של זרעים תכלול את שם המגדל ומענו באותיות ברורות ונוחות לקריאה.
16. תקן לזרעים
תקן הזרעים יהיה כזה:

בזרעי מטפח
ובזרעי יסוד
בזרעים
מאושרים


%
%

אחוז נביטה (מינימום)
-
85

אחוז נקיון (מינימום)
-
99.5

אחוז חומר דומם (מכסימום)
-
0.5

אחוז עשבים שוטים (מכסימום)
-
אפס

אחוזים זנים שניתן להבחין בהם
בבדיקה מעבדתית (מכסימום)
אפס
אפס


17. אגרה בעד בדיקת שדה (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד בדיקת שדה תשולם אגרה של 1.00 שקלים חדשים לדונם.
(ב) האגרה תשולם עם מתן ההודעה על פי סעיף 3.
18. אגרת אישור זרעים (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד אישור זרעים תשולם, עם סיום פעולת ההפקה, אגרה בסך 75.00 שקלים חדשים לטונה; ובעד חלק של טונה תשולם אגרה בשיעור יחסי.
(ב) המפיק חייב אגרה האמורה גם אם החליט, לאחר גמר ההפקה והבקורת, למכור את הזרעים שלא כזרעים משובחים.
חלק י"ב
גידול זרעים של עשב רודס לזרעים משובחים
(תיקון: תשכ"ח)
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט)
בחלק זה -
"שדה" - שדה בו מגדלים עשב רודס לזרעים;
2. בידוד שדה
שדה יהיה במרחק של שלושה מטרים לפחות מכל שדה אחר.
3. בקשה לגידול זרעים
בקשה על פי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר מעשרים ואחד יום לפני מועד הזריעה המשוער ולא יאוחר מארבעים יום לפני מועד כל קציר זרעים.
4. בקורת שדה
(א) בקורת שדה תיערך בכל שטח השדה.
(ב) בקורת שדה תיערך לפחות שבעה ימים לאחר הקציר או הרעייה האחרונה שקדמו לקציר לזרעים ולא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר המועדים האמורים.
5. שיעור הפגמים וביעורם בשדה
(א) לא יאושרו זרעים משדה אשר נמצאו בו בבקורת שדה אחד מאלה:
(1) צמחי מדחול;
(2) צמחי רכוז בשיעור העולה על עשרה צמחים לדונם;
(3) צמחי זנים זרים בשיעור העולה על 5%.
(ב) מבקר רשאי להורות על ביעור הפגמים המפורטים בפסקאות (1) ו-2 לתקנת משנה (א).
6. פסילה חלקית של שדה
רשאי מפקח להורות על קציר מידי של הקמה בחלק משדה בו מצויים עשבים שוטים במספר העולה על צמחי עשב רודס.
7. קציר
מגדל יודיע לשירות לבקורת זרעים בהודעה בכתב על מועד כל קציר לזרעים ארבעה ימים לפני ביצועו.
8. איסוף זרעים והעברתם
(א) זרעים ייאספו משדה לתוך שקים נקיים.
(ב) מגדל לא יעביר זרעים לאחר אלא על פי אישורו של מבקר.
9. מכירת זרעים
לא ימכור אדם זרעים אלא אם קויימו לגביהם הוראות תקנות אלה והם אושרו למכירה.
10. דרגות של זרעים
הזרעים שאושרו לפי חלק זה יהיו באחת מדרגות אלה:
(1) זרעים שנתקיימו בהם ובשדה הגידול בו גודלו הוראות סעיף 11 (להלן - זרעי מוצא);
(2) צאצאים בדור ראשון של זרעי מוצא (להלן - זרעים רשומים);
(3) צאצאים בדור שני של זרעי מוצא (להלן - זרעים מאושרים).
11. גידול זרעי מוצא ואישורם
זרעים יאושרו כזרעי מוצא אם נתקיימו בהם ובשדה הגידול שלהם, נוסף על דרישות אחרות של תקנות אלה, הדרישות המפורטות להלן:
(1) מקורם בזרעים שאושרו כזרעי מוצא;
(2) שדה הגידול נבדק על ידי הרשות בזמן הגידול ונמצא כי הגידול בו אחיד והצמחים מתאימים לתיאור הזן כפי שנקבע על ידי הועדה בהתאם להוראות תקנה 13;
(3) הנהלת המעבדה הרשמית זרעה חלקת גידול מיוחדת בזרעים המיועדים לאישור כזרעי מוצא וחלקת גידול בזרעי מוצא, והגידול בחלקת הגידול המיוחדת נמצא זהה לגידול זרעי המוצא.
12. חתימת מיכלים
מיכלים של זרעים ייסגרו בחותם השירות לבקורת זרעים עם תום ההפקה.
13. התקן לזרעים
התקן לזרעים יהיה כלהלן:
נקיון לרבות זרעים ריקים (מינימום) 90%
זרעי עשבים שוטים (מקסימום) 0.40%
זרעי עשבים מחבלים כהגדרתם בתקנות המכירה אפס
חומר דומה למעט זרעים ריקים (מקסימום) 10%
זרעי מינים או סוגים תרבותיים אחרים 1%
נביטה מזרעים כמות שהם (מינימום) 30%
14. היתר מכירת זרעים למטה מהתקן (תיקון: תשל"ט)
על אף האמור בתקנה זו רשאי המנהל כהוראת שעה לאשר מכירת זרעים למטה מרמת התקן, בהמלצת הרשות לזרעים.
15. אגרה בעד בדיקת שדה (תיקון: תשל"ב, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) בעד בדיקת שדה תשולם אגרה בסך 2.50 שקלים חדשים לדונם.
(ב) האגרה תשולם עם מתן ההודעה על פי סעיף 2, בכל עונה שיקצרו בה זרעים מהשדה.
16. אגרת אישור זרעים (תיקון: תשל"ב, תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו)
בעד אישור זרעים תשולם עם סיום פעולת ההפקה אגרה בסך 61.40 שקלים חדשים לטונה.
חלק י"ג:
גידול ואישור זרעים של מלפפון לזרעים מושבחים
(תיקון: תשמ"ה)
1. הגדרות
בחלק זה -
"זרעים" - זרעים של מלפפון משדה;
"שדה" - שדה לייצור זרעים אשר הוגש לביקורת בהתאם להוראות תקנות אלה;
"הורה נקבי" - צמח מלפפון אשר מרבית פרחיו הם עליונים על פי תיאור הזן לפי רשימת הזנים המורשים למכירה שלפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש"ם-1980;
"הורה זכרי" - צמח מלפפון המשמש להפריית הורה נקבי לייצור זרעי מכלוא;
"זרעי מכלוא" - דור ראשון של הכלאה בין הורה נקבי והורה זכרי;
"מיכסה" - כמות זרעים שאינה עולה על 3,000 ק"ג;
"זרעי מפרה" - זרעי צמחים בעלי פרחים נקביים וזכריים אשר מהווים את מקור האבקה להפריית ההורה הנקבי בייצור זרעי מכלוא;
"האגף" - האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.
2. דרגות
זרעים שיאושרו יהיו מדרגות אלה:
(1) זרעים אשר תכונותיהם זהות לתכונות מלפפון מזן ראוי לאישור שגודלו ביד המטפח או באישורו מזרעי מטפח, ואושרו בידי השירות לביקורת זרעים (להלן - זרעי קדם-יסוד);
(2) דור ראשון של זרעי קדם-יסוד (להלן - זרעי יסוד);
(3) זרעי מכלוא או צאצאי דור ראשון של זרעי יסוד (להלן - זרעים מאושרים).
3. בקשה לגידול זרעי מלפפון
(א) בקשה לגידול זרעים מושבחים יגיש מגדל טרם הזריעה על גבי טופס שאישר השירות לביקורת זרעים, ושבו מולאו כל הפרטים.
(ב) לא יאוחר מעשרה ימים לאחר סיום הזריעה ידווח המגדל לשירות לביקורת זרעים אם חלו שינויים לעומת האמור בבקשה המקורית.
4. בידוד שדה
(א) שדה לגידול זרעי קדם-יסוד וזרעי יסוד ייזרע במרחק של 600 מטרים לפחות משדה של זרעי מלפפונים מזן אחר ובמרחק של 300 מטרים לפחות משדה מלפפונים מאותו זן אך מדרגה אחרת.
(ב) שדה לגידול זרעים מאושרים ייזרע במרחק של 500 מטרים לפחות משדה שנזרע בזרעי מלפפונים מדרגה אחרת.
5. גידולים קודמים
לא יגדל אדם זרעים בשדה אשר ב-24 החדשים שקדמו לזריעה, גדלו בו צמחים ממשפחת הדלועיים או שב-36 החדשים שקדמו לזריעה גדלו בו מלפפונים.
6. ייצור זרעי קדם-יסוד ויסוד
על אף האמור בתקנות אלה יאושרו דורות נוספים של זרעי קדם-יסוד וזרעי יסוד בידי המטפח או בא כוחו.
7. ביקורת שדה
מפקח יערוך שתי ביקורות לפחות בשדה במשך עונת הגידול.
8. סימון בשדה לגידול זרעי מכלוא
בשדה לגידול זרעי מכלוא יסומנו השורות שבהן נזרעו זרעי אחד ההורים באופן שיאפשר זיהוי שורות ההורה הנקבי וההורה הזכרי בעת הגידול והאסיף.
9. דייש פירות מכלוא
(א) דייש פירות המכלוא ייעשה לאחר איסוף פירות ההורה הזכרי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המפקח להתיר אסיף פירות המכלוא לפני סילוק הפירות של ההורה הזכרי מהשדה, אם ראה שאין חשש לערבוב.
10. חיטוי זרעים
(א) זרעי קדם-יסוד וזרעי יסוד יעברו עם גמר הפקתם חיטוי בחמרי כספית שאישר למטרה זו האגף.
(ב) השירות לביקורת זרעים יקח דוגמאות מזרעים מאושרים למעבדה הרשמית לבדיקת מחלת הכתמים הבקטרית.
(ג) נמצאה בזרעים בשדה או בבדיקת המעבדה נגיעות במחלה האמורה, יחוטאו הזרעים בחמרי כספית שאישר למטרה זו האגף; החיטוי יבוצע בזרעים יבשים ובחומר שיצבע את הזרעים באופן בולט לעין.
(ד) לא נמצאה בשדה או בבדיקת הזרעים במעבדה הרשמית נגיעות במחלת הכתמים הבקטרית, לא תחול חובת חיטוי בחמרי כספית, והזרעים יחוטאו בחמרים אחרים שאישר לכך האגף.
(ה) בדיקת טיב החיטוי תיערך במעבדה הרשמית; התברר כי 20 אחוזים מהזרעים לא חוטאו כנדרש, יורה המנהל על חיטוי חוזר.
11. תקן שדה
בשדה זרעים המוצע לאישור לא יעלה שיעור הפגמים על המפורט להלן:
הפגם
בשדה
לייצור זרעי
קדם-יסוד
בשדה לייצור
זרעי יסוד
בשדה לייצור
זרעים מאושרים

צמחים זרים
0
0.1%
0.5%

צמחים חד-ביתיים
0
0.7% רק בשדה
לייצור זרעי
מכלוא או הורה
נקבי


2.0%

צמחים נגועים
במחלת הכתמים
הבקטרית
0
0
1%


12. דוגמאות לטוהר הזן
טוהר הזן יבדק על ידי המעבדה הרשמית מדוגמאות שנלקחו באקראי על ידי השירות לביקורת זרעים.
13. סימון זרעים
סימון זרעים הנמכרים באריזה ייעשה בידי המפיק המוסמך בשתי תויות כדלקמן:
(1) תוית שסיפק למפיק המוסמך השירות לביקורת זרעים ושבה פורטו דרגת הזרעים, המספר השוטף של התוית והמיכסה;
(2) תוית של המפיק המוסמך ובה פרטים אלה:
(א) שם המפיק המוסמך;
(ב) המלה "מלפפון" ושם הזן;
(ג) הדרגה שנקבעה לזרעים לפי סעיף 2 לחלק זה, למעט במקרה שהזרעים נמכרים באריזות המכילות עד 1 ק"ג ומסומנות במלים "זרעים מושבחים";
(ד) סימן זיהוי של השדה, שיתואם עם השירות לביקורת זרעים, והמיכסה;
(ה) אחוז הנביטה לפי תוצאות המעבדה הרשמית והמלים "הנקיון בהתאם לתקן";
(ו) המועד שבו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמית;
(ז) ציון חמרי החיטוי, ואם הם רעילים - המלה "רעל" בצבע אדום עם סימן גלגולת;
(ח) בזרעים שבהם הוסיף המפיק המוסמך זרעי מפרה יציין בתוית הסימון את שם הזן והכמות באחוזים.
14. תקן של זרעים
תקן של זרעים יהיה כלהלן:
טור א'
טור ב'


זרעי קדם-
יסוד וזרעי
יסוד
זרעים
מאושרים

הערות

נביטה (מזערי) 80%
80%
בטור א' - ללא תקן
כאשר הזרעים מיועדים
לייצור זרעים על פי חוזה

נקיון (מזערי) 99%
99%
בטור א' - ללא תקן כאשר
הזרעים מיועדים לייצור
זרעים על פי חוזה

חומר דומם (מרבי) 1%
1%
בטורים א' ו-ב' - ללא תקן
כאשר הזרעים מיועדים
לייצור זרעים על פי חוזה

זרעים עשבים שוטים 0.15%
(מרבי)
0.15%
-

זרעי עשבים מחבלים 0
0
-

נגיעות במחלת הכתמים
הבקטרית (מרבי) 0

1.5%

-


15. בדיקה חוזרת
(א) נמצאו זרעים נגועים במחלת הכתמים הבקטרית בשיעור העולה על התקן האמור בסעיף 14, רשאי בעל הזרעים להזמין בדיקה חוזרת של אותה מיכסה כעבור ששה חדשים מבדיקתם הראשונה.
(ב) נמצא בבדיקה הנוספת שהזרעים עומדים בתקן, יאשרם השירות לביקורת זרעים למכירה.
16. אישור למכירת זרעים שאינם מושבחים
המנהל רשאי להתיר זמנית מכירת זרעים שאינם מושבחים, אם ראה הכרח בכך.
17. אגרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו)
(א) עם הגשת בקשה לפי סעיף 3 ישלם המבקש אגרה של 1.50 שקלים חדשים בעד אישור שדה לדונם.
(ב) בעד אישור זרעים תשולם עם סיום פעולת ההפקה אגרה בסך 89.60 שקלים חדשים לטונה; בעד חלק של טונה תשולם אגרה בשיעור יחסי.
______________________________
1 ק"ת תש"ך, 1448, 1528; תשכ"א, 2543, 2692; תשכ"ב, 2551; תשכ"ג, 1932; תשכ"ד, 610, 1538, 1707; תשכ"ה, 610, 2584, 2774, 2792; תשכ"ח, 225, 581; תש"ל, 470, 2241; תשל"א, 402, 1321, 1323, 1465; תשל"ב, 172, 488, 1189; תשל"ד, 612; תשל"ה, 2397; תשל"ו, 1351; תשל"ז, 575, 577; תשל"ט, 715, 1186, 1358, 1448, 1767; תש"ם, 1615; תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 222, 344, 1098, 1362, 1376; תשמ"ג 179, 576, 1108, 1168; תשמ"ד, 144, 1096, 2654; תשמ"ה, 680, 872, 1188, 1748; תשמ"ו, 68; י"פ תש"ם, 1756; תשמ"א, 1285; תשס"ו, 160.
2 תקנה 1 לתקנות האגרות החקלאיות (הצמדה למדד) קובעת הצמדת האגרות שבתקנה 30 ובתוספת למדד יוקר המחיה בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
3 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ