אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ"ט-1998

תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ"ט-1998

תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ"ט-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור" - אזור שבו נמצא בית עלמין אזרחי חלופי, מן האזורים המסומנים במפה בקנה מידה 1:250,000 שהאזורים מתוחמים בה בקו אדום, החתומה בידי השר לעניני דתות, שהעתק ממנה הונח במחלקה לעניני קבורה שבמשרד לעניני דתות;
"בית עלמין אזרחי חלופי" - בית עלמין או חלק ממנו שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1) הקבורה בו נעשית על פי השקפתו של אדם;
(2) זכאי להיקבר בו כל אדם אשר נפטר באזור שבו נמצא בית העלמין וכן כל אדם אשר התגורר באזור האמור סמוך לפני פטירתו;
(3) הוא נמצא במקום שהכריז עליו השר בצו, לפי סעיף 4 לחוק;
"השר" - השר לעניני דתות;
"תאגיד" - תאגיד לעניני קבורה העוסק בקבורת נפטרים בבית עלמין אזרחי חלופי, המחזיק ברשיון תאגיד קבורה שניתן לפי תקנות אלה.
2. רשיון תאגיד קבורה
(א) תאגיד לעניני קבורה חייב ברשיון תאגיד קבורה מאת השר.
(ב) השר רשאי לסרב לתת רשיון אם לדעתו יהיה זה לטובת הציבור לעשות כן.
(ג) תוקף הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו.
3. בקשה לרשיון
בקשה לרשיון תוגש לשר בכתב, והוא או מי שהוא הסמיכו רשאי לדרוש שיומצאו לו כל מסמך או ידיעה הדרושים לו לענין זה.
4. תנאים למתן רשיון ותנאי הרשיון
(א) רשיון יינתן לתאגיד לעניני קבורה בהתקיים כל אלה:
(1) התאגיד יחתום על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי לפי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו-1976 (להלן - תקנות דמי קבורה), הקובע כי בתחום טיפולו, לענין קבורה בבית העלמין האזרחי החלופי שהוא מורשה לקבור בו, יהיו כלולים כל הישובים באזור שבו נמצא בית העלמין;
(2) התאגיד לא ידרוש ולא יגבה בקשר לקבורה כל סכום זולת הסכום שהותר לגבותו לפי תקנות דמי קבורה;
(3) התאגיד לא ידרוש ולא יגבה כל סכום בעד רכישת קבר מחיים, אלא לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 (להלן - חוק שירותי הדת);
(4) התאגיד יגיש לשר דינים וחשבונות באופן ובמועדים שהשר יקבע, בין דרך כלל ובין לתאגיד פלוני; בדינים וחשבונות כאמור ייכללו רשימות בעלי התפקידים בשכר של התאגיד והשכר שנקבע להם; התאגיד יאפשר לנציגי המשרד לעיין בספריו ובמסמכיו, לרבות במערכת החשבונות שלו;
(5) התאגיד יכלול בהסכם שבינו לבין שארי הנפטר סעיף המציין כי התאגיד הוא תאגיד לעניני קבורה כמשמעותו בתקנות אלה וכי הוא אינו מחייב טקס דתי או הלכתי כלשהו.
(ב) השר רשאי להתנות ברשיון, שתאגיד לעניני קבורה יעשה סידורים כספיים או מינהליים הדרושים, לדעת השר, כדי שיוכל למלא את תפקידיו.
5. ביטול רשיון והתלייתו
השר רשאי לבטל רשיון שניתן לתאגיד לעניני קבורה או להתלותו לתקופה שיקבע אם אירע אחד מאלה:
(1) התאגיד הפר תנאי מתנאי הרשיון;
(2) התאגיד הפר תנאי מתנאי ההסכם שבינו לבין המוסד לביטוח לאומי שנערך לפי תקנה 2 לתקנות דמי קבורה;
(3) התאגיד סירב לקבור בבית העלמין האזרחי החלופי אדם שנפטר;
(4) התאגיר אינו מקיים את הוראות תקנה 10(ב) עד (ד).
6. מינוי מנהל מורשה או חשב
(א) ראה השר כי תאגיד אינו ממלא אחר תנאי מתנאי הרשיון או שאינו מנהל כראוי או קיים חשש שלא יוכל לתת שירותי קבורה, רשאי השר למנות לתאגיד מנהל מורשה או חשב מלווה, לפי הענין.
(ב) מינה השר לתאגיד מנהל מורשה, או חשב מלווה, יקבע המנהל הכללי של המשרד לעניני דתות את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה או החשב המלווה, לפי הענין.
7. הצגת הרשיון
תאגיד לעניני קבורה יציג את רשיונו לפני השר בכל עת שיידרש לכך.
8. זכות מחזיק ברשיון
תאגיד לעניני קבורה שקיבל רשיון כאמור רשאי לעשות כל פעולה סבירה הדרושה למען קבורת נפטרים, בכפוף לתנאי הרשיון.
9. דין תאגיד לעניני קבורה רשוי
תאגיד לעניני קבורה שקיבל רשיון בהתאם לתקנות אלה רואים אותו כאילו קיבל לצורך קבורה בבית קברות אזרחי חלופי בלבד רשיון בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), התשכ"ו-1966.
10. קבורה ונהלים
(א) תאגיד יהיה נתון לפיקוח המשרד לעניני דתות בנושאים טכניים הקשורים לקבורה לענין: עומק הקבר, מרחקי מקום בין קבר לקבר, קבורה בקומות, מספר נפטרים בחלקה, גידור, ניקיון, צורת הקבורה, הקמת מצבות וכיוצא באלה.
(ב) התאגיד יהיה אחראי לכך שגופת הנפטר תועבר ממקום פטירתו לבית הקברות באופן השומר על כבוד המת.
(ג) התאגיד יעביר נפטר מביתו או מבית החולים לבית הקברות או לבית הלוויות גם לאחר שעות העבודה המקובלות, לרבות בשעות הלילה.
(ד) אופן הקבורה, מיקום הקברים, קביעת הצורה של החלקות ותחזוקתן, כל אלה ייעשו באופן שוויוני המבטיח שמירה על כבוד האדם וכבוד המת.
(ה) בפתח בית עלמין אזרחי חלופי יוצב שלט המודיע כי בית העלמין הוא בית עלמין אזרחי חלופי.
11. קביעה בדבר קבורה חלופית
(א) התאגיד יביא לקבורה נפטר שהוא או הקרוב לו ביותר הביע את רצונו בקבורה אזרחית חלופית; לענין זה, "קרוב ביותר" - האדם שנשאר בחיים וקודם בתור המפורט בזה: בן-זוג; בן או בת של נפטר, בהעדר התנגדות של מי מהם; הורה, בהעדר התנגדות של ההורה האחר.
(ב) נפטר אדם אשר הוא או הקרוב לו ביותר לא הביעו את רצונם כאמור, והובאה לפני השר בקשה לקברו בבית עלמין אזרחי חלופי, בין משום שלא ניתן לקברו במקום אחר, ובין מסיבה אחרת כלשהי, יקבע השר או מי שהוא הסמיכו לכך, אם יש לקבור את האדם שנפטר בבית עלמין אזרחי חלופי, והתאגיד יפעל בהתאם לקביעה כאמור.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 177.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ