אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים), תשי"ז-1956

תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים), תשי"ז-1956

תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים), תשי"ז-1956 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, הנני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רכב" - כמשמעותו בסעיף 23 לפקודת התעבורה;
"תימרור", "רשות-תימרור מקומית", "רכב-בטחון", "דרך עירונית", "בעלי-חיים" - כמשמעותם בתקנות התעבורה (סדרי-תנועה), תשי"ג-1953;
"אוטובוס ציבורי", "מונית" - כמשמעותם בתקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954;
"שעות-איפול" - פרק הזמן שבין שקיעת השמש ובין זריחתה;
"מפקד-הגא מחוזי" - לרבות מי שהוסמך על ידו בכתב לגבי מחוז-הגא שהוא ממונה עליו;
"אות-אזעקה" - אות שנקבע על ידי הגא כאות-אזעקה;
"אות-ארגעה" - אות שנקבע על ידי הגא כאות-ארגעה.
2. שימוש בצופר
לא יתקע אדם בצופר או במכשיר אזהרה אחר שברכב המצוי בדרך עירונית, אלא למתן אות-אזהרה כדי למנוע סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר, ובלבד שהצפירה לא תהיה דומה לאות-אזעקה או לאות-ארגעה.
3. הוראה בדבר שינוי תחנות
מפקד-הגא מחוזי רשאי, לאחר התייעצות עם רשות-תימרור מקומית, ואם הוא משוכנע שהדבר דרוש לצרכי התגוננות אזרחית, להורות על שינוי התחנות של אוטובוסים ציבוריים או של מוניות.
4. סדרי חניה בתחנות דלק
מפקד-הגא מחוזי רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי חניית-רכב בתחנות-דלק.
5. איסור חניה
(א) מפקד-הגא מחוזי רשאי, לאחר התייעצות אם רשות-תימרור מקומית, להורות בצו כי לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו ולא יחנהו באחד הרחובות המפורטים בצו, אלא לשם הורדת נוסעים או העלאתם, או פריקת מטען או הטענתו; ובלבד שמפקד-הגא מחוזי יהיה משוכנע שהצו דרוש לצרכי התגוננות אזרחית.
(ב) לא יעצור, לא יעמיד ולא יחנה אדם רכב בדרך עירונית אלא אם המרחק מהרכב שלפניו ומאחוריו אינו פחות מחמישה מטרים.
6. הפסקת תנועת רכב
בהישמע אות-אזעקה חייב הנוהג בדרך עירונית מיד לעצור את רכבו ולהעמידו כדין ולא להסיעו כל עוד לא ניתן אות-ארגעה או הוראה מטעם חבר-הגא בתפקיד.
7. מקומות אסורים בעצירה, עמידה וחניה
בהישמע אות-אזעקה לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יתנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלקו, פרט לשם מניעת תאונה מידית, בתחום שנים-עשר מטרים מכניסה לבסיס-הגא, מתקן צבאי, תחנת-משטרה, גשר, תחנת-חשמל, טרנספורמטור או מקלט ציבורי ובתחום עשרים וחמישה מטרים ממרכז הכניסה למקומות אלה בצד הרחוב שהוא מול הכניסה.
הוראה זו תחול על אף כל הוראת-תמרור להכוונת התנועה והוראה בכל תקנה.
8. הפסקת תנועת בעלי חיים
בהישמע אות-אזעקה, חייב אדם הנוהג בדרך עירונית בבעל-חיים, בין אם הוא רתום לרכב ובין אם לאו, לעצור מיד את בעל-החיים ולקשרו אל עצם קבוע ומחובר למקום, באופן שבעל-החיים לא יוכל לשוטט בדרך, ולא יתיר את בעל-החיים כל עוד לא ניתן אות-ארגעה או הוראה מטעם חבר-הגא בתפקיד.
9. הרחקת רכב מדרך
(א) מצא שוטר או חבר-הגא בתפקיד רכב עומד או חונה בדרך, שלא בהתאם לתקנות אלה, או במקום שיש בו כדי להפריע לפעולות ההתגוננות האזרחית, רשאי הוא להורות את הנוהג או אדם אחר האחראי לרכב להרחיקו מאותו מקום.
(ב) סירב או נמנע הנוהג או האדם האחראי לרכב למלא אחרי ההוראה או לא נמצא אותה שעה באותו מקום, רשאי השוטר או חבר-הגא בתפקיד, מבלי לפטור בזה את הנוהג או את האדם האחראי לרכב מאחריות פלילית לפי תקנת-משנה (א) או לפי כל תקנה אחרת, להרחיק את הרכב בין בעצמו ובין על ידי אחרים.
10. ציוד רכב בכבל גרירה
לא ינהג אדם ברכב בנפח העולה על 3 טון, אלא אם אותו רכב מצוייד בכבל-גרירה או באמצעי-גרירה אחר, שארכו אינו פחות משלושה מטרים.
11. הגבלת מהירות בשעות איפול
לא ינהג אדם בשעות האיפול ברכב, יהא סוג הרכב אשר יהא, בדרך עירונית במהירות העולה על 25 קילומטרים לשעה, ובדרך שאיננה דרך עירונית - במהירות העולה על 40 קילומטרים לשעה.
12. הגבלת השימוש בדרך
מפקד-הגא מחוזי רשאי לאסור או להגביל, בצו במודעה או בתמרור, את השימוש בדרך או בחלק הימנה, וכן את הכניסה אליה ואת היציאה ממנה, לרכב או לסוג מיוחד של רכב, להולכי-רגל או לבעלי-חיים או לקבוע תנאים שלפיהם יותר השימוש בדרך, ובלבד שמפקד-הגא מחוזי יהיה משוכנע שהדבר דרוש לצרכי התגוננות אזרחית.
13. זכות קדימה לרכב בשירות הגא
הוראות תקנה 59 לתקנות התעבורה (סדרי-תנועה), תשי"ג-1953, יחולו על רכב בשרות-הגא כאילו היה רכב-בטחון.
"רכב בשירות-הגא", לענין תקנה זו, הוא רכב-הגא כשהוא נוסע בתפקיד, ופנס המותקן בחזיתו ומאחוריו מפיץ אור ירוק, או רכב כאמור המשמיע צלצול בפעמון.
14. כלי רכב שנהיגתו אסורה בשעות איפול
לא ינהג אדם בשעות האיפול רכב שרוחב-חוץ שלו עולה על שני מטרים וארבעים וארבעה סנטימטרים, אלא לפי היתר מאת ראש-הגא או מאת מי שהוסמך על ידיו לכך או לפי היתר מאת ראש מחלקת התנועה במטה הארצי של המשטרה או מאת מי שהוסמך לכך על ידיו.
"רוחב-חוץ", לענין תקנה זו, הוא הרוחב שבין הקווים המקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות ביותר שבצלעי הרכב, למעט ראי הנהג.
15. צו, מודעה או הוראה
צו, מודעה או הוראה על פי תקנות אלה אפשר לתיתם על ידי פרסום בפומבי או על ידי הצגתם על פני הרחוב, הדרך, התחנה, תחנת-הדלק או על פני המקום האחר שעליו הם חלים.
16. הוראה כללית
תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות התקנות שהותקנו על פי פקודת התעבורה אלא אם נקבעה בתקנות אלה במפורש הוראה אחרת.
17. תחולה
תקנות אלה יחולו בשעת קרבות או תמרוני-הגא.
18. אי-תחולה
הוראות תקנות אלה אינן חלות על רכב-בטחון.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 344.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ