אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), התשנ"א-1990

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), התשנ"א-1990

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), התשנ"א-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א, 20ז(א), 22ט ו-22יא לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ד)
בתקנות אלה -
"ערכת מגן" - ציוד אישי לצרכי התגוננות אזרחית מפני חמרים כימיים, הכולל פריטים אלה או חלק מהם:
(1) אמצעי להגנת דרכי הנשימה, הפנים או אברים אחרים של הגוף כפי שתקבע הרשות הממונה, לרבות מסנן מערכות ופריטים נלווים אחרים המוגדרים על ידי הרשות הממונה כחלק מערכת מגן;
(2) פריטים לטיפול בנפגעים או למניעת פגיעות כמפורט ברשימה שבתוספת הראשונה;
(3) אריזה מקרטון או מחומר אחר כפי שתקבע הרשות הממונה, שתשמש לאחסנת פריטי ערכת המגן או לנשיאתה;
(4) הוראות שימוש בפריטי הערכה;
"רשות ממונה" - מי שראש הג"א מינהו רשות לענין תקנות אלה;
"פרטים אישיים" - שם, מען, תאריך לידה, פטירה או שינוי מצב משפחתי;
"תלויים" - קטין, מי שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ומי שנתון דרך קבע להשגחתו של אחר;
"מחזיק" - מי שברשותו ערכת מגן לפי תקנות אלה;
"פקח" - חבר הג"א שהוסמך לענין תקנות אלה לפי סעיף 9(א) לחוק.
פרק ב': חובת ההצטיידות
2. התייצבות לקבלת ערכת מגן (תיקון: תשנ"ד, תשס"ט)
(א) הרשות הממונה או מי שהיא הסמיכה לכך רשאית להודיע לכל אדם כי עליו לבוא ולהתייצב לשם קבלת ערכת מגן עבורו או עבור התלויים בו במקום ובמועד שהיא תקבע; ההודעה יכול שתהא בכתב, ערוכה כאישור לפי התוספת השניה, או שתהא בהודעה ברדיו ובשלושה עתונים יומיים, ששניים מהם בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.
(ב) מי שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהודעה ולקבל לרשותו את ערכת המגן או ערכות המגן כמצויין בהודעה.
(ג) מי שקיבל הודעה כאמור בתקנה משנה (א) וביקש מהרשות הממונה כי ערכת המגן תובא למקום שיבקש, יודיע על כך לרשות הממונה וזו, בתמורה לתשלום שייקבע על ידה, תמסור את ערכת המגן במקום שבו ביקש.
(ד) מי שבשל מוגבלתו אינו מסוגל לצאת מביתו ואין אדם אחר היכול לקבל את הערכה מטעמו, פטור מהתשלום הקבוע בתקנה משנה (ג); הרשות הממונה תקבע כללים לביצוע הפטור האמור.
3. מיופה כוח
(א) נבצר מאדם להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהודעה, רשאי הוא לייפות כוחו של אחר בכתב לקבל עבורו או עבור התלויים בו את ערכת המגן או ערכות המגן כמצויין בהודעה.
(ב) נבצר מאדם להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהודעה, ואין באפשרותו ליפות כוחו של אחר לקבל עבורו את ערכת המגן או ערכות המגן כאמור בהודעה, יודיע על כך לרשות הממונה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה.
4. הודעה על פרטים שגויים
מי שקיבל הודעה כאמור בתקנה 2, והפרטים האישיים המופיעים בה לגביו או לגבי אחד או יותר מן התלויים בו שגויים, יודיע על כך לרשות הממונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה ולא יאוחר מן המועד המצויין בהודעה לקבלת ערכת המגן.
פרק ב-1: סוג ערכת המגן (תיקון: תשנ"ד)
4א. מדידת ערכה (תיקון: תשנ"ד)
(א) אדם שקיבל הודעה כאמור בתקנה 2, זכאי לקבל עבורו ועבור התלויים בו, ללא תשלום, ערכת מגן מסוג שיותאם לגילו ולמבנה ולגודל פניו של הזכאי, ולעניין זה רשאית הרשות הממונה לדרוש מכל אדם שהתייצב לקבלת ערכת מגן או לביקורת, כי ימדוד את ערכת המגן.
(ב) סברה הרשות כי אין ערכת המגן מתאימה לאדם שנמדדה לו, בשל מבנה או גודל פניו, יוזמן האדם למדידה נוספת במועד ובמקום שתקבע הרשות הממונה (להלן תחנת מדידה).
(ג) נתברר לרשות הממונה לאחר מדידה בתחנת מדידה כי אין ערכת המגן אוטמת דיה מפני חדירת חומרים כימיים, זכאי האדם שמדד את הערכה כאמור, לקבל, ללא תשלום, מפוח.
4ב. ערכה לבעלי זקן (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ח)
(א) סברה הרשות כי תוצאות מדידת ערכת המגן לא היו אמינות בהיות האדם בעל זקן, תנהג בו הרשות כמפורט להלן:
(1) הוכיח האדם כי הוא מגדל זקן כחלק מאורחות חייו או מדמותו, תונפק לו ערכת מגן המיועדת לבעלי זקנים;
(2) לא הוכח כאמור בפסקה (1), תונפק לאדם ערכת מגן לפי הערכה של גודל ומבנה פניו, עד שתתאפשר מדידת ערכת המגן ללא זקן.
(ב) האמור בתקנת משנה (א)(1) יוכח בדרך של מתן הצהרה הערוכה לפי התוספת השביעית.
4ג. ערכה עם מפוח מטעמי בריאות (תיקון: תשנ"ד)
(א) אדם שהוא או התלויים בו זקוקים לערכת מגן עם מפוח, מטעמי בריאות, יגיש בקשה על כך בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת השמינית, לועדה של שלושה רופאים שמינה ראש הג"א ושקבע את היושב ראש שלה (להלן - ועדה רפואית).
(ב) הוראות תקנה 9(ד) עד (ז) יחולו, בשינויים המחוייבים, על סדרי הדיון בועדה הרפואית.
פרק ג': החזקת ערכות המגן והטיפול בהן
5. הדרכה והסברה
הרשות הממונה תתן לאזרחים מזמן לזמן הדרכה והסברה בענין החזקת ערכות מגן והשימוש בהן.
6. החזקה ואחסון של ערכות מגן
מחזיק יחזיק את ערכת המגן במצב תקין ושלם כפי שקיבלה ויאחסנה בתנאים נאותים, הכל בהתאם להנחיות הרשות הממונה (להלן - ההנחיות) וההוראות הקבועות שבתקנה 7.
7. הנחיות לשמירה על ערכת מגן
מחזיק ערכת מגן
(1) לא יפתח את ערכת המגן ולא יעשה בה כל שימוש אלא בהתאם להנחיות הרשות הממונה;
(2) יחזיק את ערכת המגן במקום מוצל, יבש וקריר;
(3) יאחסן את ערכת המגן במקום מוגן מפני ילדים ובעלי חיים;
(4) יוציא את ערכת המגן ממקום האחסנה מדי שלושה חדשים לצורך אוורורה ובדיקת שלמות אריזתה.
8. נזק לערכת מגן והחלפתה (תיקון: תשנ"ג, תש"ע)
(א) נפתחה ערכת המגן שלא לפי הוראות תקנה 7, התקלקלה, אבדה, נגנבה, או נפל בה פגם או מום (להלן - הנזק) יודיע על כך המחזיק לרשות הממונה בתוך 14 ימים מיום שנודע לו על הנזק.
(ב) קיבלה הרשות הממונה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) או שנודע לה בדרך אחרת על נזק, תדאג להחלפתה של ערכת המגן.
(ג) נגרם לערכת מגן נזק מסיבות התלויות ברשות הממונה או שהמחזיק סיפק הצדק סביר לנזק, תוחלף ערכת המגן ללא תשלום.
(ד) לא הוכח לרשות הממונה האמור בתקנת משנה (ג), רשאית היא להתנות את החלפת ערכת המגן בתשלום בפועל בעד הנזק; ערכה חלופית תונפק למחזיק לאחר שהמציא לרשות הממונה אישור תשלום על גבי טופס הערוך לפי התוספת החמישית. הוראה זו לא תחול על מחזיק שהמציא לרשות הממונה החלטה של ועדת הערר לפי תקנה 9 הפוטרת אותו מתשלום.
(ה) גובה התשלום ייקבע על פי ערך הפריט הניזוק, לפי המחירון שבתוספת השלישית.
8א. הצמדה למדד (תיקון: תש"ע)
(א) הסכומים הנקובים בתוספת השלישית, יעודכנו מדי שנה ב-1 בפברואר (להלן - יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).
(ג) סכום כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולעניין העדכון הראשון, שלאחר פרסומן של תקנות אלה, המדד שפורסם לאחרונה לפני ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009).
9. ערר (תיקון: תשנ"ג, תש"ע)
(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות הממונה לחייבו בתשלום בעד החלפת ערכת מגן שניזוקה, רשאי, תוך שלושים ימים מיום שחוייב כאמור, לערור על ההחלטה, לפני ועדה של שלושה שמינה ראש הג"א, ושקבע את יושב הראש שלה.
(ב) הערר יוגש לועדה בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת השישית.
(ג) הועדה רשאית לאשר את החלטת הרשות הממונה, לשנותה או לבטלה או להחליט החלטה אחרת במקומה לרבות בדבר הפחתת גובה התשלום כאמור בתקנת משנה (ה).
(ד) הועדה רשאית לזמן עדים מומחים לדיוניה או לבקש חוות דעת מומחים שתוגש לה בכתב.
(ה) הועדה תנמק את החלטותיה.
(ו) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, ובהעדר רוב, יכריע קולו של היושב ראש.
(ז) החלטת הועדה תיערך בכתב, תיחתם בידי חבריה, והעתק ההחלטה יומצא לעורר בדואר רשום.
10. פיקוח וביקורת
(א) הרשות הממונה רשאית למנות פקחים מטעמה לשם עריכת ביקורת תקינות ערכות המגן שבידי המחזיקים.
(ב) אדם שנדרש בידי פקח להציג בפניו את ערכת המגן או ערכות המגן שבהחזקתו, לשם ביקורת כאמור בתקנת משנה (א), יפעל על פי הוראות הפקח.
(ג) נדרש אדם להציג ערכת מגן כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי הוא לבקש מהפקח להציג לפניו את כתב המינוי שלו.
11. התייצבות לביקורת ערכת מגן (תיקון: תשנ"ג, תשס"ו)
(א) הרשות הממונה רשאית לדרוש מכל אדם שבהחזקתו ערכת מגן -
(1) למסור את ערכת המגן שלו או של התלויים בו למי שהסמיכה לכך הרשות הממונה, לאחר שהציג לפניו הסמכה כאמור, שנערכה לפי התוספת התשיעית לשם בדיקת תקינותה של ערכת המגן, הטיפול בה, החלפתה, החזרתה כולה או חלקה, למדינה;
(2) לבוא ולהתייצב, במקום שתקבע הרשות הממונה, לשם בדיקת תקינותה של ערכת המגן, הטיפול בה, החזרתה, כולה או חלקה למדינה או לשם הדרכה בשימוש בה.
פרק ד': הוצאת ערכות המגן מרשות המחזיק
11א. ערכות מגן רכוש המדינה (תיקון: תשנ"ג)
ערכות מגן יישארו בבעלות המדינה גם לאחר מסירתן למחזיקים.
12. איסור העברת ערכת מגן
מי שקיבל ערכת מגן לפי תקנות אלה לא יעבירה לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, שלא על פי תקנות אלה, אלא אם כן קיבל אישור בכתב לכך מאת הרשות הממונה.
13. החזרת ערכת מגן
נפטר מחזיק או הפסיק להיות תושב ישראל, תוחזר ערכת המגן לרשות הממונה בידי מי שמחזיק בערכה או בידי יורשיו, לפי הענין, אלא אם כן נתנה הרשות הממונה הוראה אחרת לענין זה.
פרק ה': סמכויות הרשות הממונה
14. מרשם ערכות מגן
הרשות הממונה תנהל מרשם של מקבלי ערכות מגן שבו יפורטו שמו ומענו של כל מי שקיבל לידיו, בין בעצמו ובין על ידי אחר, ערכת מגן; הרישום יכלול פרטים שונים, לרבות מספר ערכות המגן שבהחזקת כל אדם, שמות התלויים בו וכן פרטים נוספים הכרוכים בביצוע תקנות אלה.
15. ביטול
תקנות ההתגוננות האזרחית (היטל ציוד אישי), התש"ל-1970 - בטלות.
תוספת ראשונה - תוספת תשיעית 2
_________________________________
1 ק"ת תשנ"א, 183; תשנ"ג, 402; תשנ"ד, 286; תשנ"ח, 114; תשס"ו, 356; תשס"ט, 286; תש"ע, 635.
2 נוסח התוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ