אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד-1974

תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד-1974

תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ד), 27,8ג(ב) ו-41 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקינה תקנות אלה:
פרק א': שטר הקדש
1. תכנו של שטר הקדש
שטר הקדש ייערך בכתב ויכלול את הפרטים הבאים:
(1) שם המקדיש, מספר זהותו, משלח ידו ומען מגוריו;
(2) מקום עריכת שטר ההקדש ותאריכה;
(3) אמרת המקדיש שהוא בעל הנכסים העומדים להקדשה;
(4) הבעת רצונו של המקדיש ליצור את ההקדש;
(5) הקניית נכסי ההקדש לנאמן;
(6) שם ההקדש;
(7) תכלית ההקדש לצרכי צדקה, בכפוף להוראות סעיף 2(2) לפקודה;
(8) פירוט הנכסים המוקדשים לפי סוגיהם ומקום הימצאם; היו הנכסים רשומים בפנקס על פי חיקוק - יצויינו פרטי הרישום;
(9) שם הנאמן שהמקדיש מינה, מספר זהותו, משלח ידו ומענו; תצורף הסכמת הנאמן בכתב להוציא לפועל את ההקדש זולת אם המקדיש מינה עצמו נאמן;
(10) הוראות המקדיש בדבר אופן ניהול ההקדש בידי הנאמן;
(11) פרטים נוספים שברצון המקדיש לכלול בשטח ההקדש.
2. שטר ההקדש
(א) שטר הקדש ייערך לפי טופס 1 שבתוספת וייחתם ביד המקדיש בפני המפקח או בפני הנוטריון הציבורי.
(ב) סטיה מהוראות תקנה 1 או מטופס 1 האמור אין בה כדי לבטל את שטר ההקדש אלא אם הסטיה נוגדת את הוראות הפקודה.
(ג) שטר הקדש ייחתם לפחות בשלושה עותקים; אחד מהם יימסר למפקח, אחד - לנאמן ואחד יישאר בידי המקדיש.
פרק ב': ניהול נכסי הקדש
3. מעמדו של נאמן
בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של הנאמן מכוח תפקידו, יצויין שהוא פועל מכוח ההקדש.
4. חשבון נפרד
(א) נאמן של הקדש יפתח חשבון בבנק על שמו, בציון עובדת היותו נאמן הקדש פלוני; כספים שקיבל הנאמן מכוח תפקידו יפקיד בחשבון זה ככל האפשר בתכוף2 לאחר קבלתם, ולא יחזיק כספי הקדש בחשבונו הפרטי.
(ב) חשבון של הקדש שנאמניו התאגדו לפי סעיף 36 לפקודה ישא את שמו של התאגיד.
5. השקעת כספי ההקדש (תיקון: תשס"ד3)
(א) כספי ההקדש שאינם נחוצים לצרכיו השוטפים יושקעו באחת מדרכים אלה, זולת אם הורה המקדיש הוראה אחרת בשטר ההקדש:
(1) בניירות-ערך אשר הוצאו מטעם המדינה או שהמדינה ערבה לפרעונם;
(2) בדרך שהורה בית המשפט.
(ב) הנאמן ינהל באמצעות בנק כל השקעה לפי סעיף זה.
6. ניהול חשבונות
הנאמן ינהל חשבונות של ההקדש בדרך המקובלת; בין השאר הוא ינהל -
(1) ספר נכסים, שבו יירשמו נכסי ההקדש לסוגיהם;
(2) ספר קופה, שבו יירשמו באופן כרונולוגי כל התקבולים וכל ההוצאות תוך פירוט מהות הרישומים.
7. אסמכתאות
(א) הנאמן יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה ותקבול, כולל תרומות.
(ב) פנקסי הקבלות יסומנו במספרים סידוריים שוטפים; העתק הקבלה יישמר בפנקס.
8. שמירת אסמכתאות
הנאמן ישמור את האסמכתאות של הרישומים וספרי החשבונות של ההקדש.
9. ביעור מסמכים
ביעור האסמכתאות ייעשה בהתאם לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, ותקנותיו, לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח.
10. ביטוח נכסים
אם נכסי ההקדש כוללים בתים או בנינים המוחזקים לצרכי ההקדש, יבטח הנאמן את הנכסים האלה כנגד סיכוני טבע ואש וכנגד סיכוני צד שלישי.
פרק ג: דו"חות
11. דו"חות למפקח
(א) הנאמן ימסור למפקח, בדרך שיקבע המפקח, דו"ח כללי על ניהול עניני ההקדש וביצוע מטרותיו, ועמו אחת מאלה:
(1) לא עלו הכנסותיו של ההקדש על 50,000 לירות אותה שנה - ד"וח כספי לפי טופס 2 שבתוספת, על נכסי ההקדש וחובותיו, תשלומיו ותקבוליו, מאומת בתצהיר;
(2) עלו הכנסותיו של ההקדש על 50,000 לירות אותה שנה - מאזן ודו"ח מבוקרים ומאושרים בידי רואה חשבון.
(ב) כל דו"ח ומאזן כאמור ייערך ליום האחרון של השנה העברית, השנה המוסלמית, השנה הגריגוריאנית או שנת הכספים של המדינה, הכל לפי בחירתו של הנאמן, ויוגש בשני עותקים לא יאוחר מששה חדשים לאחר תאריכו.
12. פטור
נאמן של הקדש שהכנסתו השנתית לא עלתה על 3,000 לירות אותה שנה, והגיש למפקח תצהיר המעיד על כך, פטור מהגשת דו"חות לפי תקנה 11 אלה אם המפקח הורה אחרת.
13. דיווח של חברה לתועלת הציבור
כל חובת דיווח המוטלת על נאמן לפי תקנות 11 או 12 תחול גם על מנהליה של חברה לתועלת הציבור.
פרק ד': סדרי דין
14. סדרי דין
בכפוף לתקנות אלה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, בעניני הקדשות לצרכי צדקה.
15. בית המשפט
בקשה המוגשת לפי הפקודה תוגש לבית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא נכס מנכסי ההקדש.
16. המצאת עותקי בקשות
(א) עותק של כל כתב בית-דין יומצא לאלה:
(1) לנאמן;
(2) לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, במשרד האפוטרופוס הכללי בירושלים;
(3) למפקח על ההקדשות, במשרד האפוטרופוס הכללי בירושלים;
(4) למי שבית המשפט הורה על כך.
(ב) הודיע היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו שברצונו להתייצב או לטעון, יוזמן לדיון.
(ג) נתן בית המשפט החלטה בהליך הקשור להקדש, יעביר העתק מן ההחלטה למפקח על ההקדשות.
17. אגרות
בעד כל הליך או ענין בבית המשפט על פי הפקודה ישולמו האגרות הקבועות לכך לפי תקנות בית המשפט (אגרות), תשכ"ח-1968.
18. פרסום רשימת ההקדשות
(א) המפקח יפרסם ברשומות כל שנה את רשימת ההקדשות שהיו בפיקוחו ביום 31 בדצמבר.
(ב) הפרסום ייעשה תוך 90 יום מהמועד האמור, ויכלול פרטים אלה:
(1) מספר הרישום של ההקדש;
(2) שם ההקדש;
(3) מועד יצירת ההקדש;
(4) מטרת ההקדש.
שונות
19. אישור רישום
נרשם הקדש בפנקס ההקדשות, או נרשמה חברה לתועלת הציבור בפנקס החברות לתועלת הציבור, יתן המפקח אישור על כך.
20. הוראות מעבר
בכפוף לסעיפים 15, 27 ו-27א לפקודה -
(1) נאמן של הקדש שהיה קיים ביום ו' בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973) יגיש למפקח בקשה לרישומו של ההקדש בפנקס ההקדשות, לפי טופס 3 שבתוספת;
(2) מנהל של חברה לתועלת הציבור שהיתה קיימת ביום האמור, יגיש למפקח בקשה לרישומה של החברה בפנקס החברות לתועלת הציבור, לפי טופס 3 האמור, בשינויים המחוייבים.
21. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
שטר הקדש
*שנחתם בפני המפקח על ההקדשות/הנוטריון הציבורי
ב-
עיר
ביום בידי המקדיש/המקדישים:
שם פרטי שם משפחה מספר זהות משלח יד מען מגורים
1. 2. 3. 4.
* מחק את המיותר
הואיל ואני/אנו הח"מ הבעלים של הנכסים הבאים:
פרטי הרישום
תיאור הנכס סוג הנכס עפ"י חיקוק
(כגון בית, (מקרקעין, (גוש, חלקה, מקום הימצאו
מניות וכד') מיטלטלין, זכות) מספר רישוי וכד'
1. 2. 3. 4.
והואיל וברצוני/ברצוננו להקדיש נכסים אלה לשם יצרת הקדש לפי פקודת ההקדשות לצרכי צדקה, אשר ייקרא בשם

לפיכך אני/אנו מקנה/מקנים את הנכסים האמורים לנאמנים אלה:
שם הנאמן מספר זהות משלח יד מען מגורים
1. 2.
3. 4.
תצהיר בדבר בעלות על הנכסים מצורף בזה.
כתבי הסכמה של הנאמנים מצורפים בזה.
נכסי ההקדש מוקדשים לצרכי צדקה אלה:

אני מורה/אנו מורים בזה כי הנאמן/הנאמנים ינהל/ו את נכסי ההקדש כדלהלן:שם המקדיש שם המקדיש שם המקדיש

חתימה חתימה חתימה
נחתם היום בפני המפקח על ההקדשות/הנוטריון הציבורי

(אישור וחותם המפקח או הנוטריון הציבורי)

טופס 2
(תקנה 11)
דין וחשבון כספי - שנתי
אנו הח"מ:
1) המען ומספר הזהות
2) המען ומספר הזהות
"נאמני ההקדש" (להלן - ההקדש) מגישים בזה פרטת נכסי ההקדש וחובותיו ודו"ח כספי שנתי, לתקופה מ- עד
המשקפים את מצבו של ההקדש:
חלק 1
פרטי נכסי ההקדש

א. מיטלטלין: ב. כספים, ניירות ערך וחובות
השייכים להקדש:
(1) (2) (2) (2) (3) (3)
ג. מקרקעין: ד. חובות המגיעים מההקדש:
(1) (1) (2) (2) (3) (3)

חלק 2
דו"ח כספי לתקופה מ- עד
תקבולים הוצאות
א. יתרה לפי הדו"ח הקודם א. הוצאות ניהול והחזקה:
ב. מימוש נכסים (1)
ג. ריבית (2)
ד. שכר דירה (3)
ה. דמי מפתח
ו. תרומות ב. תשלומים למטרות ההקדש:
ז. תקבולים אחרים (1) (2) (3)
ג. הוצאות אחרות הקשורות
בניהול ההקדש:
(1) (2) (3)
סה"כ סה"כ
יתרה
היתרה מורכבת מ -
(1)
(2)
(3)

אנו מצהירים כי לפי מיטב ידיעתנו הפרטה והדו"ח הכספי הנ"ל הם שלמים ותוכן הצהרתנו דלעיל אמת.
(אימות בתצהיר)
חתימה
טופס 3
(תקנה 19)
בקשת רישום הקדש בפנקס ההקדשות
אל: המפקח על ההקדשות, משרד האפוטרופוס הכללי, ירושלים. המבקש: מענו מספר זהותו אני הח"מ נאמן של "ההקדש" (להלן - ההקדש), מבקש בזה לרשום את ההקדש, שפרטיו נתונים בזה, בפנקס ההקדשות לפי פקודת ההקדשות לצרכי צדקה:
1. שם ההקדש
2. שם המקדיש, מספר זהותו, משלח ידו ומען מגוריו
3. מקום יצירת ההקדש ותאריכה
4. פירוט נכסי ההקדש לפי סוגיהם:
א. מקרקעין
(1) גוש חלקה תאור הנכס
מקום הימצאו
(2) גוש חלקה תאור הנכס
מקום הימצאו
(3) גוש חלקה תאור הנכס
מקום הימצאו
ב. מיטלטלין לפי סוגיהם מקום הימצאם
ג. כספים, ניירות ערך מקום הימצאם
ד. זכויות אחרות
5. שמות הנאמנים, מספרי זהותם ומעני מגוריהם:
(1)
(2)
(3)
6. אם הנאמנים התאגדו לפי סעיף 36 לפקודה - צו ההתאגדות פורסם בקובץ התקנות מס' ביום
7. נכסי ההקדש נמסרו לנאמן ביום
מצ"ב העתק מאושר/תצלום של כתב ההקדש.
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 690; תשס"ד, 322.
2 במקור מובא "בכפוף" כנראה מתוך טעות.
3 תקנה 10 לתקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), התשס"ד-2004 מבטלת את תקנה 5 לתקנות. תחילת הביטול ביום 24.6.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ