אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש"ל-1970

תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש"ל-1970

תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(2)(40ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות (תיקון: תשל"ה, תשמ"ז)
(א) בתקנות אלה -
"חייל" - כמשמעותו בסעיף 1(1)(40ב) לחוק;
"בן משפחה" - כל אחד מאלה:
(1) בן זוג, ילדים או הורים של חייל;
(2) אח או אחות של חייל שנתקיימו בהם שניים אלה:
(א) ועדה רפואית קבעה לפי סעיף 5(ג) לחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו - 1986, כי הם בלתי כשירים לשירות;
(ב) הכנסתם מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה אינה עולה על סכום השווה לפעמיים השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, אם יש לו שלושה ילדים, ובתוספת סכום השווה למחצית השכר הממוצע כאמור - בעד כל ילד נוסף.
"הענקה" - תשלום חדשי לחייל או לבן משפחה בעד ילדיהם;
"ילד" לרבות -
(1) ילד חורג או ילד מאומץ;
(2) נכה שכל פרנסתו על החייל או על בן המשפחה;
(3) מי שאינו ילדו, אם הוכח כי בתקופה של שנים-עשר חדשים פרנסתו היתה על החייל או על בן המשפחה;
ולמעט נערה נשואה, ובלבד שהילד נמצא בישראל ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה, והמונחים "אב" ו"אם" יתפרשו בהתאם לכך.
(ב) לא יראו ילד כנמצא בחוץ-לארץ אם יצא את ישראל לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים, אולם מי שהוסמך לבצע את תשלום ההענקה (להלן - הגוף המוסמך) רשאי לראותו כאילו הוא בישראל גם אם יצא את ישראל לתקופה העולה על ששה חדשים.
2. הזכאים להענקה (תיקון: תשל"ה)
חייל או בן משפחה זכאים להענקה בעד ילדם השלישי ובעד כל ילד נוסף כל זמן שיש להם עוד שני ילדים בכירים מהם.
3. מנין הילדים (תיקון: תשל"ה)
(א) לא יבוא ילד בפרק זמן אחד במנין ילדים של יותר מזכאי אחד.
(ב) ילד שיש לו שני הורים יבוא במנין האב הזכאי זולת אם הוא נמצא עם האם בלבד.
(ג) ילד שיש לו הורה טבעי והורה אחר - יבוא במנין ילדי ההורה הזכאי שעמו הוא נמצא.
4. שיעורי הענקה (תיקון: תשל"ה, תשמ"ג, תשמ"ד)
(א) שיעורי ההענקה לילד (להלן - בר-הענקה), יהיו כלהלן:
הילד נקודות קיצבה
1. השלישי
2. הרביעי 2
3. החמישי 2
4. בעד כל ילד נוסף 2
(ב) משתלמת הענקה בעד ארבעה ילדים או יותר, יוגדל שיעור ההענקה בעד הילד השלישי הקבוע בתקנת משנה (א) ב- נקודת קיצבה.
(ג) לענין תקנה זו, "נקודת קיצבה" - כמשמעותה בסעיף 33א לפקודה מס הכנסה.
5. מקבל ההענקה
(א) ההענקה תשולם לאמו של בר-ההענקה, אולם אם בר-ההענקה נמצא עם האב בלבד תשולם ההענקה לאב; ביקש ההורה שמשתלמת לו ההענקה לשלמה להורה השני - תשולם ההענקה לפי המבוקש; באין הורים - תשולם ההענקה לאפוטרופוס.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי הגוף המוסמך לשלם את ההענקה למינהלת המקום שבו מוחזק בר-ההענקה וכל החזקתו על אותו המקום.
6. מועד תחילת התשלום והפסקתו (תיקון: תשל"ה)
ההענקה תשולם בעד התקופה המתחילה באחד בחודש שבו נוצרה הזכאות והמסתיימת ביום האחרון של החודש שבו נפסקת הזכאות, אולם אם נפטר ילד שבעדו שולמה הענקה ימשיכו בתשלום ההענקה שלושה חדשים לאחר הפטירה.
7. הוראה לחישוב גיל (תיקון: תשל"ה, תשמ"ג)
(א) (בוטלה).
(ב) לא הוכח יום לידתו של בר-ההענקה, חזקה עליו שנולד ב-15 בחודש לידתו; לא הוכח החודש - חזקה שנולד ב-1 באפריל של שנת לידתו.
8. הגשת בקשה להענקה
בקשה להענקה תוגש לגוף המוסמך בטופס שנקבע לכך.
9. ראיות
(א) המבקש הענקה יצרף לבקשה את המסמכים הדרושים להוכחת הזכאות או יציג אותם בפני הגוף המוסמך.
(ב) הגוף המוסמך רשאי לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים או ראיות אחרות הנראים לו מועילים לבירור הבקשה.
10. המועד להגשת הבקשה
הבקשה תוגש תוך שנים-עשר חדשים מיום תחילת תקנות אלה מיום שנוצרה עילת הבקשה, לפי המועד המאוחר יותר, אולם הגוף המוסמך רשאי לתת הענקה, כולה או מקצתה, אף אם הוגשה הבקשה אחרי המועד האמור.
11. מועד התשלום (תיקון: תשל"ב)
ההענקה תשולם אחת לשני חדשים בעד החדשים שבעדם קיימת זכאות להענקה.
12. שינויים
מי שמשתלמת לו הענקה חייב למסור לגוף המוסמך הודעה, בציון מענו ומספר זהותו, על כל שינוי במקום מגוריו ובמספר ילדיו ועל כל שינוי אחר העלול להשפיע על הזכאות להענקה; ההודעה תימסר תוך שלושים יום מתאריך השינוי.
13. הענקה שבספק
התעורר ספק בקיום התנאים להמשך מתן הענקה, כולה או מקצתה, רשאי הגוף המוסמך לדרוש מאדם שמשתלמת ההענקה לו או מכוחו פרטים וראיות בקשר לתשלום ההענקה ולהשהות תשלומה עד לבירור הספק אך לא יותר מתשעים יום לאחר שהתעורר הספק.
14. תשלום הענקה בטעות או שלא כדין
שולמה ההענקה בטעות או שלא כדין, רשאי הגוף המוסמך לנכות את כל הסכומים ששילם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת-אחת ובין בתשלומים בשיעורים.
14א. שיפוי המוסד (תיקון: תשל"ז)
אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן הענקה ואת החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע החוק.
14ב. תובענה (תיקון: תשל"ז)
תובענה בשל הענקה לחייל או לבן משפחה לפי תקנות אלה תהיה בסמכותו הייחודית של בית הדין האזורי לעבודה ותוגש תוך ששה חדשים מהיום שדחה הגוף המוסמך את תביעתם.
15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בסיון תש"ל (1 ביולי 1970).
______________________________
1 ק"ת תש"ל, 2180; תשל"ב, 382; תשל"ג, 1519; תשל"ד, 832, 1420; תשל"ה, 1001, 2411, 2526; תשל"ז, 643; תשמ"ג, 1069; תשמ"ד, 1955; תשמ"ז, 1255.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ