אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001

תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001

תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-20 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2001), התשס"א-2001 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, ובהסכמתם לענין תקנות 2 ו-4, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ט) 2
בתקנות אלה -
"מלאי חירום" - כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), התשמ"ח-1988 (להלן - הצו);
"מסמך ההנחיות" - מסמך מס' דלק -20081095 שכותרתו: "הנחיות לעניין כמויות המלאי הביטחוני", אשר נחתם ביד מנהל מינהל הדלק ביום ז' בכסלו התשס"ט ( 4 בדצמבר 2008 );
"סולר הסקה" ו"סולר תחבורה" - כמשמעותם בתקן הישראלי 107: "חומרי דלק פחמימניים: סולר למנועי דיזל וסולר להסקה, והעומדים בדרישות התקן האמור.
2. חובת החזקת מלאי ביטחוני (תיקון: תשס"ט)
(א) חברת דלק אשר ערב תחילתן של תקנות אלה החזיקה, לפי הוראות המנהל, מכוח סעיף 9 לצו, או אחסנה בעבור חברת דלק אחרת -
(1) מלאי חירום של סולר או דלק סילונים במכלים סגורים, תמשיך להחזיקו או לאחסנו, לפי הענין, במלאי ביטחוני, באותם מכלים ובאותם אתרים, שהודיע עליהם המנהל, ובהסכמת מנכ"ל משרד הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך;
(2) מלאי חירום של דלק סילונים, שלא במכלים סגורים (להלן - מלאי דס"ל פתוח), תחזיק או תאחסן, לפי הענין, נוסף על האמור בפסקה (1), 82 אחוזים ממלאי הדס"ל הפתוח כמלאי ביטחוני, במכלים ובאתרים שיודיע לה עליהם המנהל, בהסכמת מנכ"ל משרד הביטחון, או מי שהוא הסמיך לכך.
(ב) על מלאי ביטחוני, כאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות הצו, ככל שאינן סותרות הוראות בחוק או לפיו, כאילו היה מלאי חירום.
(ג) דלק שהחזיקה חברת דלק כמלאי חירום ערב תחילתן של תקנות אלה, שלא כאמור בפסקה (1) או (2) של תקנת משנה (א), לא יהיה מלאי ביטחוני או מלאי חירום.
(ד) המנהל רשאי להורות, בהתייעצות עם ממלא מקום יושב ראש ועדת משק לשעת חירום ( מל"ח) העליונה, כמשמעותה בהחלטת הממשלה 1716, מיום כ"ט בסיוון התשמ"ו (6 ביולי 1986), בהחלטת ממשלה מס' 1080, מיום ז' באדר א' התש"ס (13 בפברואר 2000), ובכל החלטת ממשלה אחרת (להלן - ממלא מקום יושב ראש ועדת מל"ח העליונה) -
(1) על פתיחת המכלים בכל עת והעברת מלאי ממכל למכל, לצורך בדיקה ורענון של המלאי;
(2) על פתיחתם של מכלים מסוימים ושמירת חלק מן המלאי שלא במכלים סגורים, כאשר הדבר דרוש לניהול המלאי, או כאשר תקלה או נסיבות חריגות מצדיקות זאת, לצורך תפקוד תקין של משק הדלק, ובלבד שהחזקת מוצר במכלים פתוחים לפי פסקה זו, תהיה לזמן קצוב, או בכמות שאינה עולה על 20 אחוזים מן הכמות הכוללת של המלאי הביטחוני של מוצר זה;
(3) על העברת מלאי ממכל למכל באותו אתר אחסון שבו מאוחסן המלאי, או, בהסכמת ממלא מקום יושב ראש ועדת מל"ח העליונה, על העברת מלאי למכל באתר אחסון אחר.
2א. קביעת כמות המלאי הביטחוני (תיקון: תשס"ט) 2
על אף האמור בתקנה 2 כמות המלאי הביטחוני של כל מוצר דלק, תהיה כמפורט במסמך ההנחיות;
2ב. ערך המלאי (תיקון: תשס"ט) 2
על אף האמור בצו, ערך בסיס כמשמעותו בסעיף 12 לצו, של מלאי שנרכש לאחר יום ד' בכסלו התשס"ט (1 בדצמבר 2008), יהיה המחיר שבו הורה מנהל מינהל הדלק לרכוש את המלאי, ועל פי ערך זה יחושבו החזרי ההוצאות לחברות הדלק, ובמלאי שנרכש על דרך חליפין תמורת מלאי שנמכר - המחיר הכולל של המלאי שנרכש בעסקת החליפין, מחולק במספר הקילוליטרים במלאי שנרכש בעסקה זו.
2ג. שימוש במלאי הביטחוני (תיקון: תשס"ט) 2
המנהל, בהסכמת השר, ובהסכמת ממלא מקום יושב ראש ועדת מל"ח העליונה, ולאחר שבחן, ככל הניתן אם קיימות חלופות שעלותן קטנה יותר, יורה לחברת דלק לאפשר למערכת הביטחון להשתמש במלאי הביטחוני, לתקופה שיורה, ובכמות שלא תעלה על 10 אחוזים מכמות המלאי הביטחוני של אותו מוצר, וזאת בהתקיים התנאים האלה:
(1) השימוש במלאי חיוני לתפקודה של מערכת הביטחון;
(2) נוצר במערכת הביטחון מחסור במלאי תפעולי בשל עיכוב בהגעתו לארץ של מוצר שהוזמן על ידה;
(3) המנהל הכללי של משרד הביטחון התחייב כלפי מנהל מינהל הדלק שהמוצר שנעשה בו שימוש יוחזר למכלים שמהם נלקח בתוך התקופה שיורה עליה המנהל, ואשר לא תעלה על שלושה חודשים.
3. חובת החזקת מלאי אזרחי (תיקון: תשס"ב)
(א) חברת דלק חבת רישום במרשם, העוסקת בשיווק (להלן - חברה), בין שהיא מחזיקה מלאי ביטחוני, ובין שלא, תחזיק מלאי (להלן - מלאי אזרחי) של סולר בכמות השווה ל-45 ימי ניפוק סולר; הכמות תעודכן ב-1 במרס וב-1 בספטמבר בכל שנה ותחושב לפי ממוצע יומי של ניפוקים, שנופקו לחברה, על שמה, במיתקני הניפוק, המפורטים בתוספת (להלן - ממוצע ניפוקים יומי), בשנים עשר החודשים שהסתיימו בחודש שקדם בחודשים ליום העדכון (להלן - התקופה הקובעת); לענין חישוב הכמות תובא בחשבון גם כמות שחברה העבירה בה בעלות במיתקני הניפוק לפני הניפוק, ולא יובאו בחשבון כמויות שנופקו בצנרת או במכליות בעבור משרד הביטחון, וכן 70 אחוזים מן הכמות שנופקה על ידי החברה לתחנות דלק, ונצרכה על ידי צה"ל.
(ב) חברה שהחלה לרכוש סולר מחברת דלק העוסקת בזיקוק או מייבוא לאחר החודש הראשון של התקופה הקובעת, והתקופה מאז החלה לרכוש סולר כאמור עולה על חמישה חודשים, תחזיק מלאי סולר כאמור בתקנת משנה (א), בשינויים אלה: הכמות תעודכן ב-1 בכל חודש, לפי הממוצע היומי של ניפוקי החברה מיום שהחלה לרכוש כאמור ועד תום החודש שקדם בחודשיים ליום העדכון, והחל בחודש הארבעה עשר - לפי הממוצע כאמור בשנים עשר החודשים שהסתיימו בחודש שקדם בחודשיים ליום העדכון.
(ג) ראה המנהל כי כמות המלאי האזרחי המוחזק במשק קטנה או גדולה מן הכמות הכוללת רשאי הוא להודיע לחברות כי עליהן להחזיק מלאי אזרחי של סולר במספר ימי ניפוקים שונה מן האמור בתקנת משנה (א), לפי ממוצע יומי של ניפוקים מחושב כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), ובהתאם לכמות הכוללת, ובלבד שהכמות שעל כל חברה להחזיק לא תעלה על 60 ימי ניפוק; בתקנת משנה זו, "הכמות הכוללת" - כמות המלאי האזרחי שהיה על החברות להחזיק ביום תחילתן של תקנות אלה.
(ד) חברה אשר הכמות השווה ל-45 ימי ניפוק שלה או למספר ימי ניפוק שנקבע לפי תקנת משנה (ג), פחותה מ-1,700 טון, או שהתקופה מאז החלה לרכוש סולר מחברת דלק העוסקת בזיקוק או מייבוא קצרה מחמישה חודשים, תחזיק 1,700 טון סולר.
(ה) חברת דלק הרשומה במרשם, ואשר טרם החלה לרכוש סולר מחברת דלק העוסקת בזיקוק או מייבוא, תהא פטורה מהחזקת מלאי, ובלבד שלא תחל לרכוש סולר מחברת דלק העוסקת בזיקוק או מייבוא קודם שהחזיקה מלאי לפי תקנה זו.
(ו) חברה המחזיקה מלאי אזרחי של סולר, תחזיק סולר הסקה וסולר תחבורה, ביחס זהה ליחס בין שני סוגי הסולר בממוצע היומי שנופק לה, ואולם היא רשאית, באישור המנהל, להחזיק מלאי של סולר תחבורה במקום מלאי סולר ההסקה, כולו או חלקו.
(ז) חברה המחזיקה מלאי אזרחי תאחסנו באמצעות חברה העוסקת במתן שירותי תשתית (להלן - חברת תשתית), במיתקני אותה חברה, שהכיר בהם המנהל לענין זה, ואולם באישור מיוחד מאת המנהל תהיה רשאית לאחסן מלאי אזרחי גם במיתקנים אחרים.
4. איכות הדלק
דלק המוחזק כמלאי או מלאי ביטחוני יוחזק במצב מוגמר, בלא צורך בעיבוד נוסף, מוכן לשימוש, ומתאים לדרישות התקינה והחקיקה הישראלית החלות עליו.
5. תחילה
תחילתה של תקנה 3 ביום י"ד באלול התשס"א (2 בספטמבר 2001).
תוספת (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 3(א))
מיתקני ניפוק
מיתקני חברת פי גלילות מסופי דלק בע"מ בהרצליה, באשדוד, בירושלים ובבאר שבע;
מיתקני חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ;
מיתקני חברת בתי הזיקוק בע"מ בחיפה ובאשדוד;
מיתקני חברות פז, דלק וסונול בחיפה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 1037; תשס"ב, 668; תשס"ט, 40, 370.
2 תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני של דלק), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"ט, 370) קובע לגבי תיקון תקנות 1 והוספת תקנות 2א -2ג:
"3. תחילה ומעבר
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009), ואולם חברת דלק המחזיקה מלאי תיערך לביצוען מיום שקיבלה הודעה ממנהל מינהל הדלק בדבר כמויות המלאים שהיא נדרשת להחזיק לפי תקנות אלה, בהתאם ללוח הזמנים ולהוראות מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, ולשם כך תרכוש מוצר דלק שהיא נדרשת להגדיל את כמותו ביחס לכמות שנקבעה בתקנות העיקריות (להלן - מוצר מוסף), ממי שהמנהל יורה לה, במועד ובמחיר שהוא יורה או ייאשר, ותמכור מוצר דלק שהיא נדרשת להפחית את כמותו ביחס לכמות שנקבעה בתקנות העיקריות (להלן - מוצר מופחת), למי שהוא יורה, במועד ובמחיר שהוא יורה או יאשר, ורשאי מנהל מינהל הדלק להורות כי שינוי הכמויות ייעשה בדרך של עסקת חליפין שבה חברה מעבירה מוצר מופחת, ומקבלת תמורתו מוצר מוסף."
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ