אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. פירוש מונחים (תיקון: תשס"ט)
(א) בתקנות אלה
"חברה מנהלת" ו"קופת גמל" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה יתפרשו כמשמעותם בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), ובתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, לפי העניין.
2. חובת תשלום אגרות
(א) רשם הוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל לא יזדקקו לבקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, אלא לאחר ששולמה האגרה, זולת אם אין המבקש חייב בתשלומה על פי תקנה 5.
(ב) בעד הליך לפי החוק או התקנות שלא נקבעה לו אגרה בתוספת, לא תשולם אגרה.
2א. אגרת פרוטוקול (תיקון: תשנ"ח, תשס"ט)
עם הגשת בקשה מן הבקשות המנויות בפרט (א)(1) עד (6ב) בתוספת, תשולם אגרת פרוטוקול לפי פרט (ה) שבתוספת.
3. אגרה בעד ביצוע פסק-דין לאחר שומה
שומת נכס לפי סעיף 61(ב) לחוק שהוגשה להוצאה לפועל, דינה, לענין תקנות אלה, כדין בקשה לביצוע פסק-דין לגביית סכום השומה; ואולם מן האגרה שיש לשלמה ינוכה סכום האגרה ששולם בעת הגשת פסק הדין למסירת הנכס.
3א. אגרה במסלול מקוצר (תיקון: תשס"ט)
(א) הוגשה בקשה לביצוע הליך במסלול מקוצר לפי פרק א' 1 לחוק, תשולם אגרה כמפורט בפרט (א)(6א) ו-(6ב) בתוספת, לפי העניין .
(ב) הועבר תיק מהמסלול המקוצר למסלול הרגיל, לא תוחזר האגרה ששולמה במסלול המקוצר ויראו את ההליך כהליך ששולמה בעדו אגרה לפי פרטים (א)(1) ו-(א)(6) במסלול הרגיל.
(ג) נסגר תיק במסלול המקוצר או הועבר למסלול הרגיל ולא ננקטו בו הליכים לפי סעיפים 7ב ו-20ה לחוק, יוחזר לזוכה סך של 60 שקלים חדשים מתוך האגרה ששולמה לפי תקנת משנה (א).
4. אישור ההוצאות הכרוכות בביצוע הליך וכיסויים
(א) מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא ינקוט הליך שנקיטתו גוררת הוצאות אלא לאחר ששולם סכום ההוצאות או שהופקד סכום לכיסויים.
(ב) לכיסוי ההוצאות לנקיטת ההליכים המפורטים בתוספת ישולם הסכום המפורט בה.
(ג) הוצאות שלא נקבעו בתוספת טעונות אישור מנהל לשכת ההוצאה לפועל לפני נקיטת ההליך; עם האישור יקבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההוצאות המשוערות בנקיטת ההליך, ועל מבקש ההליך להפקיד את אותו סכום לפני ביצוע ההליך.
(ד) לאחר נקיטת ההליך יקבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הסכום הסופי שיש לשלמו לכיסוי ההוצאות, ועם קביעתו יורה על תשלומן מתוך הסכום המופקד או על גביית ההפרש מידי החייב בו או על החזרת העודף לזכאי לו, לפי הענין.
(ה) סכום ההוצאות לנקיטת הליך שמנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי לאשרו לפי תקנת-משנה (ג) יכלול את כל ההוצאות הכרוכות בפעולה מבצעית, לרבות הוצאות נסיעה, פריצה למקום וסגירתו, סבלות, הובלה, שמירה, החסנת טובין, שכר שמאי, ביטוח ותשלומים שיש לשלמם לנאמן שהועמד על מעוקלים, ורשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לאשר כל הוצאה אחרת אם, לדעתו, היא דרושה לנקיטת ההליך או שהיא מוצדקת בנסיבות שבהן ננקט.
4א. תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 49א לחוק (תיקון: תשס"ב-2,3, תשס"ד, תשס"ו, תשס"ט)
(א) צד שלישי רשאי לפנות בבקשה למנהל מערכת ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיכו לכך, להכיר בו כזכאי לתשלום לענין סעיף 49א לחוק.
(ב) מנהל מערכת ההוצאה לפועל יאשר בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו בצד השלישי שני אלה:
(1) ב12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), הומצאו לצד השלישי 2,500 צווי עיקול לפחות; הפחתה בכמות הצווים עם תחילת התשלומים לפי תקנות אלה, לא תגרום לביטול האישור של הבקשה;
(2) צווי העיקול יומצאו לו בדרך ממוחשבת כמשמעותה בתקנה 24(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, ותשובותיו לצווים האמורים יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל אף הן בדרך האמורה.
(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יפרסם מנהל מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל להלן בתקנה זו - צד שלישי מוכר.
(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרט (ב)(7) בתוספת, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו; צד שלישי מוכר יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מיום פרסום שמו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל; "נכסים של החייב" לענין זה, אם היה הצד השלישי המוכר תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 - לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.
(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי (להלן - הגוף המתפעל), יועבר התשלום לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל.
(ה) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו העיקול לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
(ו) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת עיקול אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום כאמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו העיקול, או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.
(ז) התשלום בעד עיקול מתחדש בתיק מזונות לפי סעיף 45ג לחוק, ישולם פעם אחת בשנה.
4א1. תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 7ב לחוק (תיקון: תשס"ט)
(א) צד שלישי רשאי לפנות למנהל מערכת ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיכו לכך, בבקשה להכיר בו כזכאי לתשלום לעניין סעיף 7ב לחוק.
(ב) מנהל מערכת ההוצאה לפועל לא יאשר בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן ניתן להמציא ללשכת ההוצאה לפועל בדרך ממוחשבת את צווי המידע והתשובות לצווים האמורים.
(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יפרסם מנהל מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (להלן בתקנה זו - צד שלישי מוכר).
(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרטים (ז) או (ט) בתוספת, לפי העניין, בין אם נמצא מידע כמבוקש בצו בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו מידע על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי, ישולם סך כאמור בפרט ז(1) בתוספת והוא יועבר לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל; בתקנה זו, "גוף מתפעל" - גוף המתפעל יותר משתי חברות מנהלות.
(ו) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו המידע לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
(ז) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת מידע אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש המידע שילם לה את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום האמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו המידע או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו המידע כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.
4א2. אגרה לקבלת מידע (תיקון: תשס"ט)
(א) בקשה לקבלת מידע מגורם המנוי בפרט (ח) בתוספת, תחויב באגרה כאמור בפרט (ח) בתוספת.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על בקשה לקבלת מידע מצד שלישי מוכר כמשמעותו בתקנה 4א1.
4א3. אגרה לקבלת מידע בדבר כתובת (תיקון: תשס"ט)
בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב תחויב באגרה כאמור בפרט (ט) בתוספת.
4ב. הוצאות הכרוכות בהמצאת אזהרה לנתבע על ידי המבקש (תיקון: תשס"ה7)
(א) נדרש המבקש לפי תקנה 109ו(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, להמציא את האזהרה לנתבע, תצורף לחוב הפסוק עלות המצאת האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה לפי תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג-2003.
(ב) המציא המבקש את האזהרה שלא בדואר רשום עם אישור מסירה, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להוסיף לחוב הפסוק את ההוצאות הסבירות שהמציא המבקש בעד ההמצאה, אם שוכנע כי המבקש ניסה תחילה להמציא את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, ואישור המסירה מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה, ובלבד שסכומן לא יעלה על הסכום הנקוב בפרט (ו) בתוספת.
5. פטור מאגרה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ח, תשס"ה7, תשס"ט)
(א) היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנה 14 או 19 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (בתקנה זו - תקנות האגרות), לא תחול עליו חובת תשלום אגרה בהוצאה-לפועל, בשל ההליך שבעבורו קיבל את הפטור כאמור; לענין תקנת משנה זו, "הליך" - כמשמעותו בתקנות האגרות.
(ב) המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81 לחוק, לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ב) לחוק או לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(א) לחוק שהיה פטור מתשלום אגרת בית המשפט לפי תקנה 19 לתקנות האגרות אילו היה בעל דין כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.
(ג) (בוטלה)
6. גביית אגרה שלא שולמה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ח)
(א) אגרה שלא שולמה לפי תקנה 5 ישלם אותה החייב, והיא תהיה חוב ראשון לטובת המדינה ותיגבה מהכספים הראשונים שישלם החייב על חשבון החוב הפסוק.
(ב) היה חוב האגרה לפי תקנת משנה (א) בעד הגשת פסק דין לתשלום מזונות, תיגבה מן החייב, יחד עם כל סכום מזונות הנגבה, אגרה בסכום שהיה חייב בו אילו היה אותו סכום מזונות נגבה לפי פסק דין המוגש לביצוע לפי בקשה נפרדת.
(ג) שילם החייב לזוכה שלא באמצעות הלשכה כל סכום שהמדינה זכאית לו לפי תקנה זו, אין בכך כדי לפטור את החייב מאותו תשלום והוא יהיה ניתן לגביה לטובת המדינה מן החייב או מן הזוכה, או מקצתו מזה ומקצתו מזה.
(ד) לא שולמה האגרה או חלק הימנה, כנדרש בתקנות אלה, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל דרישה לתשלום האגרה למי שחייב באגרה בעת תשלום הדרישה.
(ה) לא שולמה האגרה כנדרש, תוך 30 יום מיום המצאת הדרישה, יודיע מנהל לשכת ההוצאה לפועל למי שהסמיך לכך שר האוצר על כל חוב המגיע למדינה כאגרה, יצרף להודעתו העתק מהדרישה ויציין על סמך מה נדרשה האגרה.
7. תשלום הפרשים לכיסוי הוצאות
(א) לא הספיק הסכום שהופקד כדי תשלום הוצאות בקשר להליך, יהיה מבקש ההליך חייב לשלם את ההפרש תוך שלושה ימים מיום שהומצאה לו דרישה לכך מאת מנהל לשכת ההוצאה לפועל; לא שולם ההפרש תוך המועד שנקבע כאמור, יהיה הסכום המגיע ניתן לגבייה מאת מבקש ההליך כמו חוב לפי פסק-דין לטובת המדינה, זולת אם נגבה על ידי הלשכה מאת החייב לפי פסק הדין.
(ב) לענין תקנה זו יראו את המצאת הדרישה לתשלום ההפרש כאזהרה בצירוף העתק מאושר של פסק-דין לפי סעיף 7 לחוק.
8. שכר בעד פעולה מבצעית (תיקון: תשל"ו, תשס"ט)
(א) מי שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, והוטלה עליו פעולה מבצעית לפי סעיף 5 לחוק, יהיה זכאי לשכר שאישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
(ב) מנהל מכירה פומבית שאינו פקיד בית-המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, יהיה זכאי לשכר בשיעור שקבע רשם ההוצאה לפועל בהתחשב עם מהות הפעולות, קשיין ומשך הזמן שנדרש לביצוען, ושלא יעלה על השיעור הקבוע בתוספת, והקונה ישלם את השכר עם תשלום המחיר באותה מכירה כאילו היה חלק ממנו.
(ג) מנהל לשכת ההוצאה לפועל שביצע פעולה מבצעית שנקבעה בידי רשם ההוצאה לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות או פקיד בית-המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל שהוטלה עליו פעולה מבצעית ושנקבעה בידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות יהיו זכאים לשכר הקבוע בתוספת; בוצעו ביום אחד מספר מכירות במחסן מרכזי, ייחשבו המכירות לענין שכרו של מנהל המכירות כפעולה מבצעית אחת; לענין תקנת-משנה זו, ניהול מכירה דינה כפעולה מבצעית.
(ד) בעד פעולה מבצעית של מנהל לשכת ההוצאה לפועל, פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל שהצריכה זמן למעלה מן הרגיל, מחמת ריחוק-מקום או מכל סיבה אחרת, או שהיתה קשורה בקושי מיוחד לפי הנסיבות, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע סכום העולה על הקבוע בתוספת, אם ראה הצדקה לכך.
(ה) לא בוצעה פעולה מבצעית מטעמים שאינם תלויים במבצע, יחולו הוראות תקנת-משנה (ד), בשינויים המחוייבים, בתנאי שהסכום שיקבע רשם ההוצאה לפועל, במקרה כזה, לא יעלה על 50% מן השכר שנקבע בפריט 5(א) בתוספת.
8א. אגרה בעד אישור של בעל תפקיד (תיקון: תשנ"ב)
(א) המבקש לקבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5(ב) לחוק, ישלם בעת הגשת בקשתו אגרת אישור חד-פעמית בסכום הנקוב בתוספת.
(ב) המבקש לחדש אישור של בעל תפקיד ישלם בעת הגשת בקשתו אגרת חידוש שנתית בסכום הנקוב בתוספת.
(ג) הוגשה בקשה לחידוש אישור של בעל תפקיד לאחר המועד שנקבע לכך בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, ישלם המבקש, אם הגיש בקשתו -
(1) תוך חודש מהמועד האמור - תוספת של 50%;
(2) לאחר מכן - כפל אגרת החידוש.
9. חישוב האגרה לפי שווי הענין (תיקון: תשמ"ח)
בחישוב האגרה לפי שווי הענין כל חלק של מאה שקלים חדשים של שווי הענין העולה על חמישים שקלים חדשים ייחשב כ100- שקלים חדשים וחלק של 50 שקלים חדשים או פחות לא יובא בחשבון.
9א. החזרת אגרה (תיקון: תשל"ח)
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על החזרת אגרות ששולמו בטעות או מחמת שומת יתר או מסיבה אחרת.
10. הביצוע שהועבר ללשכה אחרת
הועבר ביצועה של פעולה אל לשכה אחרת, ישולמו ההוצאות הקשורות בביצועה של אותה פעולה בלשכה האחרת.
10א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ח, תשס"ה7, תשס"ט)
(א) (בוטלה)
(ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2002.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ישתנו האגרות רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל-5% לפחות.
(ד) אגרה, שכר או הוצאות שסכומם מסתיים בשבר של שקל חדש, ייראה השבר שהוא חמישים אגורות או יותר כשקל חדש שלם, וסכום השבר שהוא פחות מחצי שקל - בטל.
(ה) מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום ח' באלול תשכ"ח (1 בספטמבר 1968).
תוספת
(תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ב-2, תשס"ה7, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) האגרה בעד בשקלים חדשים
(1) בקשה לביצוע תביעה על סכום 1% מהשווי בעת הגשת
קצוב ובקשה לביצוע של פסק דין או הבקשה ולא פחות מ-87
של חיוב שדינו כפסק דין שהסכום
בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר
(2) בקשה לביצוע פסק-דין להחזרת
מיטלטלין 87
(3) בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מקרקעין,
לסילוק יד או להחזרת חזקה 174
(4) בקשה לביצוע פסק דין למזונות 1% מהשווי בעת התשלום
(5) בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו
מפורט בפריטים (1) עד (4) לעיל 174
(6) בקשה לביצוע שטר 1.25% מהשווי בעת הגשת
הבקשה ולא פחות מ-154
(6א) בקשה לביצוע לפי פרט (א)(1) 0.8% מהשווי בעת הגשת
שהוגשה במסלול מקוצר הבקשה בתוספת 60 שקלים
ולא פחות מ-124
(6ב) בקשה לביצוע לפי פרט (א)(6)
שהוגשה במסלול מקוצר 1% מהשווי בעת הגשת
הבקשה בתוספת 60 שקלים
חדשים ולא פחות מ-174
הוראת שעה
בתקופה שעד יום כ' באב התש"ע (31 ביולי 2010) יקראו את האמור בפריטים (6א) ו-(6ב) באופן הבא:
"(6א) בקשה לביצוע לפי פרט (א)(1) 0.8% מהשווי בעת הגשת
שהוגשה במסלול מקוצר הבקשה בתוספת 60 שקלים
חדשים ולא פחות מ-124

(6ב) בקשה לביצוע לפי פרט (א)(6) 1% מהשווי בעת הגשת
שהוגשה במסלול מקוצר הבקשה בתוספת 60 שקלים
ולא פחות מ-174
(7) בקשה בכתב, לרבות הגשת התנגדות
לביצוע שטר אוהתנגדות לביצוע תביעה פטור
על סכום קצוב
(8) בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק פטור
(9) בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע
פסק דין למזונות פטור
(10) בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב פטור
(11) העתק מכל מסמך שנעשה על ידי
לשכת הוצאה לפועל 3 לכל עמוד
(12) אישור העתק כמתאים למקור 3 לכל עמוד
(13) (בוטל) (תיקון: תשס"ט)
(14) שאילתה 4 לכל שאילתה
(ב) השכר לביצוע עיקול בעד -
(1) המצאת צו עיקול לבנק, לרשם המקרקעין,
למשרד הרישוי או למוסד אחר פטור
(2) פעולה שבוצעה כהלכה של -
עיקול מטלטלין המצריך כניסה לחצרים 101
חיפוש 101
מסירת נכס או קטין 101
מסירת הודעת פינוי 101
(3) פעולה שבוצעה כהלכה של -
הוצאת מיטלטלין מעוקלים 101
פינוי בפועל של מקרקעין 101
הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול 154
תפיסת מכונית 119
ניהול מכירה פומבית 122
(4) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים
במבצע לא בוצעה 44
(5) תשלום שכרו של פקיד עזר 75% מהשכר כאמור
המתלווה לפקיד מנהל לשכת ההוצאה לפועל בפריטים (ב) עד (ד)
לפי הענין
(6) תשלום שכרו של מנהל מכירה 1% מהמחיר שהושג
פומבית (שאינו פקיד של בית המשפט) באותה מכירה
(7) תשלום לצד שלישי מוכר לעניין תקנה 4א 8
(8) (בוטל)
(ג) השכר בעד -
(1) הערכת מיטלטלין שאינם במחסן
ההוצאה לפועל 131
(2) מכירת מקרקעין או מיטלטלין 0.5% מהמחיר שהושג
באותה מכירה
(ד) האגרה בעד -
(1) בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד 1,086
(2) בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיד 367
(ה) אגרת פרוטוקול 22
(ו) ההוצאות בעד המצאת אזהרה לנתבע 63
(ז) השכר למסירת מידע מצד שלישי מוכר
לעניין תקנה 4א1 -
(1) גוף מתפעל, חברת כרטיסי אשראי, תאגיד בנקאי
וכן מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 5
(2) חברה מנהלת 3
(3) צד שלישי מוכר שאינו מנוי בפרטי משנה (1) ו-(2) 4
(ח) אגרה בעד בקשה לקבלה של -
(1) מידע ממרשם האוכלוסין בדבר יציאותיו של חייב 3
מישראל וכניסותיו לישראל
(2) מידע מן המוסד לביטוח לאומי, כונס הנכסים
הרשמי, רשם האגודות השיתופיות, רשם החברות
והשותפויות, רשם כלי שיט, רשם כלי טיס, רשות
הרישוי, הממונה על רישום צמ"ה במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים, מינהל מקרקעי ישראל, מרשם
המקרקעין, תאגיד כמפורט בפרט 12 לתוספת השניה
לחוק, רשם המשכונות,הנהלת בתי המשפט 3
(ט) אגרה בעד בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של
חייב מכל אחד מן הגורמים המפורטים בתוספת
השלישית לחוק 2
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 2132, 2246, 2284; תשכ"ט, 1176; תשל"ד, 1352; תשל"ו, 158; תשל"ז, 2294, 2660; תשל"ח, 1538, 1983; תש"ם, 704, 1994; תשמ"א, 1052; תשמ"ב, 386; תשמ"ג, 583; תשמ"ד, 561, 789, 974, 1405, 1654, 1878, 2399, 2376; תשמ"ה, 164, 376, 425, 996, 1308, 1496, 1862, 979, 1496; תשמ"ו, 227, 320, 445; תשמ"ז, 1030, 1130; תשמ"ח, 290, 291, 313, 1011, 1107; תשמ"ט, 519, 1051; תש"ן, 182, 130, 723, 1214; תשנ"א, 302, 362, 920; תשנ"ב, 340, 557; תשנ"ג, 157, 882, 1088; תשנ"ד, 1095; תשנ"ה, 414; תשנ"ו, 733, 1387; תשנ"ז, 911; תשנ"ח, 337, 400, 964; תשנ"ט, 227; תשס"א, 328; תשס"ב, 844, 946; תשס"ג, 852; תשס"ד, 124, 836; תשס"ה, 277, 726, 948; תשס"ו, 56; תשס"ח, 307; תשס"ט, 1236, 1334; תש"ע, 398, 640.
2 תקנות 3, 4 ו-5 לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ב-2002 (ק"ת תשס"ב, 947; תשס"ג, 852; תשס"ד, 124; תשס"ה, 726) קובעות לגבי הוספת תקנה 4א והוספת פרטים (7) ו-(8) לתוספת:
"3. תחילה
(א) תחילתה של תקנה 4א לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה -
(1) לענין תקנות משנה (א) ו-(ב) - מיום פרסומן;
(2) לענין תקנות משנה (ג) עד (ה) - 30 ימים מיום פרסומן.
4. הוראת מעבר (תיקון: תשס"ג)
במשך חמישה עשר חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה, תאושר בקשת צד שלישי כאמור בתקנה 4א לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, אף אם אינו ערוך עדיין למתן תשובות על צווי עיקול בדרך ממוחשבת, והוא יהיה זכאי בתקופה האמורה לתשלום כאמור בתקנה 4א(ד); בתום פרק הזמן האמור יבוטל אישורו אם לא נערך כאמור.
5. הוראת שעה (תיקון: תשס"ה)
(א) על אף האמור בתקנה 4א(ד) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, בתקופה שעד יום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005), יהיה שיעור התשלום לצד שלישי מוכר 7 שקלים חדשים, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו.
(ב) בתקופה האמורה, לא תזדקק לשכת ההוצאה לפועל לבקשת עיקול אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום כאמור בתקנה זו; את התשלום כאמור תעביר לשכת ההוצאה לפועל לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו העיקול, או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ."
3 פורסמו הודעות (י"פ תשס"ג, 1062, 1259) על אישור צד שלישי מוכר, לפי תקנה 4א.
7 סעיף 5 לתקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ה-2004 (ק"ת תשס"ה, 278) קובע לגבי הוספת תקנה 4ב, תיקון תקנות 5, 10א והתוספת כי תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 24), התשס"ג-2002 או ביום פרסומן, אם פורסמו לאחר תחילתו של החוק האמור. (התקנות פורסמו ביום 30.12.2004).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ