אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988

תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988

תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ"ט-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה, פניה או ערר המוגשים לבית הדין או לאב בית הדין לפי הענין;
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
פרק ב': הסדר כובל
2. בקשה לאישור הסדר כובל
בקשה לאישור הסדר כובל לפי סעיף 7(א) לחוק תיערך לפי טופס 1 בתוספת (בפרק זה - בקשה לאישור).
3. מתנגד לבקשה לאישור
(א) מתנגד לפי סעיף 8(ב) יגיש כתב התנגדות מנומק במספר עותקים מספיק לבית הדין ולהמצאה לבעלי הדין.
(ב) הוגשה התנגדות, יראו את המתנגד, לכל ענין, כמשיב נוסף בבקשה.
4. צירוף צד
המבקש לעשות הסדר כובל שלא צויין בבקשה לאישור כמבקש, רשאי להודיע לבית הדין כי הוא מצטרף לדיון; מיום שהצטרף יראוהו, לכל ענין, כמבקש.
5. בקשה למתן היתר זמני
(א) בקשה למתן היתר זמני לפי סעיף 13(א) לחוק תוגש לאב בית הדין ותצורף אליה המלצת הממונה.
(ב) המבקשים והמשיבים בבקשה למתן היתר זמני יהיו אלה שבבקשה לאישור.
6. בקשה לביטול היתר זמני
המשיבים בבקשה לפי סעיף 13(ג) לחוק יהיו הצדדים להסדר הכובל, ואם הוגשה הבקשה בידי משיב בבקשה לאישור - גם הממונה.
7. ערר על ביטול הפטור
המשיבים בערר לפי סעיף 15(א) לחוק הם הממונה והצדדים להסדר הכובל שלגביו ניתן פטור.
8. בקשה לביטול או לשינוי אישור
המשיבים בבקשה לפי סעיף 12(א) לחוק הם מי שהיו המבקשים והמשיבים בבקשה לאישור.
פרק ג': מיזוג חברות
9. משיב בערר על התנגדות הממונה למיזוג חברות
המשיב בערר לפי סעיף 22(א) לחוק הוא הממונה.
10. משיבים בערר על הסכמת הממונה למיזוג חברות
המשיבים בערר לפי סעיף 22(ב) לחוק הם הממונה והחברות המבקשות להתמזג.
11. בקשה להפרדת חברות
(א) בקשת הממונה לפי סעיף 25 לחוק תכלול בנוסף לאמור בתקנה 16(ב), את הפרטים הבאים:
(1) מהות המיזוג;
(2) הפגיעה שפוגע המיזוג בתחרות או בציבור;
(3) דרכים להפרדת החברות שמוזגו.
(ב) המשיבות בבקשה הן החברות שמוזגו.
פרק ד': מונופולין וקביעת הממונה
12. משיב בערר על דרישת הממונה
המשיב בערר לפי סעיף 28 לחוק הוא הממונה.
13. בקשה להסדרת פעולות
(א) בקשת ממונה או ארגון צרכנים, לפי סעיף 30 לחוק, תכלול בנוסף לאמור בתקנה 16(ב), את הפרטים הבאים:
(1) מהות המונופולין;
(2) הפגיעה שפוגע המונופולין בציבור;
(3) הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.
(ב) המשיב בבקשה הוא בעל המונופולין.
14. בקשה להפרדת מונופולין
(א) בקשת ממונה לפי סעיף 31 לחוק, תכלול בנוסף לאמור בתקנה 17(ב), את הפרטים הבאים:
(1) מהות המונופולין;
(2) הפגיעה שפוגע המונופולין בציבור;
(3) הטעמים שבגללם יש לנקוט בדרך הפרדת המונופולין ולא להסתפק בהסדרת פעולותיו לפי סעיף 30 לחוק;
(4) דרכים להפרדת המונופולין.
(ב) המשיב בבקשה הוא בעל המונופולין.
15. ערר על קביעת הממונה.
המשיב בערר לפי סעיף 43(א) לחוק הוא הממונה.
פרק ה': כתב בקשה וכתב תשובה
סימן א': כתב בקשה וכתב תשובה
16. הגשת בקשה
(א) בקשה תוגש לבית הדין חתומה בידי המבקש במספר עותקים מספיק בשביל בית הדין ולשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין.
(ב) בבקשה יפורטו שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים, שמות המשיבים, מען המשיבים ונימוקי הבקשה.
(ג) לבקשה יצורפו העתקי החלטה של הממונה או של בית הדין, לפי הענין.
17. הגשת תשובה
(א) תשובה תוגש לבית הדין חתומה בידי המשיב במספר עותקים מספיק בשביל בית הדין ולשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין.
(ב) בתשובה יפורטו שם המשיב, מענו ומען למסירת מסמכים, שמות המבקשים ונימוקי התשובה.
(ג) תשובה תוגש לבית הדין תוך שלושים ימים מיום שהומצאה הבקשה למשיב.
18. תצהיר
לבקשה או לתשובה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה או לתשובה, שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא וכן רשאי הוא להצהיר לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך.
19. המצאה
המצאת כתבי הבקשה וכתבי התשובה תיעשה בידי בית הדין.
סימן ב': הדיון בבקשה
20. קביעת מועד הדיון והזמנת בעלי הדין
(א) קביעת מועד הדיון והזמנת בעלי הדין לדיון תיעשה בידי בית הדין.
(ב) ההזמנה תישלח שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון.
21. דיון שלא בפני בעלי הדין
לא התייצב בעל דין במועד שנקבע לדיון בבקשה, רשאי בית הדין לדחות את הדיון או לדון בבקשה שלא בפניו.
22. סדר הדיון וסיכומים
(א) בית הדין יקבע את סדר שמיעת בעלי הדין.
(ב) בית הדין רשאי לצוות על בעלי הדין לסכם את טענותיהם בעל פה או בכתב.
23. טענות הממונה
הממונה יוזמן לכל דיוני בית הדין והוא רשאי להביע את עמדתו בכל שלב של הדיון.
24. חקירת מצהיר
(א) בעל דין רשאי לחקור מצהיר חקירה שכנגד ובלבד שהודיע על כך בדואר רשום לבית הדין ולבעל הדין שכנגד שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון.
(ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות מיוחדת של בית הדין.
(ג) בית הדין רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר לשם חקירה, והוראות תקנת משנה (ב) יחולו.
25. מומחה מטעם בית הדין
(א) בית הדין רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, לקבוע מומחה או מומחים לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין.
(ב) נקבע מומחה כאמור בתקנת משנה (א) לפי בקשת כל בעלי הדין או בהסכמתם, לא יהיו בעלי הדין רשאים להביא עדות נוספת של מומחה לענין הנדון, אלא ברשות בית הדין, ומטעמים שיירשמו.
(ג) בית הדין רשאי להורות, בכל עת, לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה; בגמר הדיון יחליט בית הדין מי ישא בשכר ובהוצאות המומחה.
(ד) בתקנה זו, "מומחה" - מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע.
26. דיני ראיות
בית הדין לא יהיה קשור בדיני ראיות, פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.
27. צירוף בעלי דין
בית הדין רשאי, בכל שלב של הדיון, לצרף כבעל דין מי שימצא לנכון ובתנאים שייראו לו.
28. פומביות הדיון
דיוני בית הדין יתקיימו בפומבי זולת אם החליט בית הדין אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
29. רישום פרוטוקול
הדיונים יירשמו בפרוטוקול בדרך שיקבע בית הדין.
30. מתן החלטה
(א) החלטת בית הדין תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי המותב.
(ב) החלטת בית הדין תהיה על פי דעת רוב חברי המותב, אך כל אחד מהם רשאי לרשום דעה חולקת וליתן את נימוקיו לכך; אם אין רוב לדעה אחת - תכריע דעת אב בית הדין.
סימן ג': שונות
31. המצאת מסמכים
על המצאת מסמכים והחלטות לפי תקנות אלה יחול פרק ל"ב לתקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים.
32. הוצאות עדים
(א) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית הדין, רשאי בית הדין לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט.
(ב) העיד אדם בבית הדין כמומחה, ישולם לו, בנוסף לדמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה לבית הדין.
(ג) אוצר המדינה לא יחוייב לשלם לפי תקנת משנה (ב) שכר מומחה העולה על השיעורים הקבועים בתוספת השניה לתקנות סדר הדין.
33. תשלום הוצאות
בית הדין רשאי להחליט בדבר הוצאות בעלי הדין, לרבות שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר ייראה לו בנסיבות הענין.
34. חילופי חבר מותב בית הדין
(א) נבצר מחבר מותב בית הדין להמשיך בדיון, ימנה אב בית הדין חבר אחר תחתיו.
(ב) מונה חבר אחר למותב בית הדין, יימשך הדיון מהשלב שאליו הגיע, אולם רשאי אב בית הדין להורות שראיות שנגבו ייגבו מחדש.
35. סדרי דין באין הוראה בחיקוק
בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק או בתקנות אלה, ידון בית הדין בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
36. בקשות בפני אב בית הדין
פרק זה יחול גם על בקשות הנידונות בפני אב בית הדין, כשבכל מקום שנאמר "בית הדין" יבוא "אב בית הדין".
פרק ו': ערעור
37. סדרי דין בערעור
על ערעור לבית המשפט העליון לפי סעיף 39 לחוק יחולו בשינויים המחוייבים הוראות פרק ל' לתקנות סדר הדין למעט סימנים א', ב'.
פרק ז': שונות
38. ביטול
בטלות -
(1) תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי הדין של המועצה), התש"ך-1960;
(2) תקנות בתי המשפט (ערעורים בעניני הגבלים עסקיים), התש"ך-1960.
תוספת (תיקון: תשנ"ג)
(תקנה 2)
טופס 1
(תקנה 2)
בבית הדין להגבלים עסקיים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
רח' צלאח א-דין 40, ירושלים
תיק הע/
בקשה לאישור הסדר כובל
בהתאם לסעיף 7 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, מוגשת בקשה לאישור הסדר כובל שפרטיו הם אלה:
1. הצד(דים) להסדר הכובל המבקש(ים) החלטה:
שם שם
מען מען
מען למסירת מען למסירת
מסמכים מכתבים
2. שמות הצדדים להסדר ומעניהם
3. צורת ההסדר בכתב או בעל פה
4. נעשה ההסדר בכתב - תיאור המסמכים הקובעים אותו ואלה הנוגעים לו:
(1) (2) (3) (4)
5. הנכס נשוא ההסדר
6. מהות הכבילה
7. תקופת ההסדר הכובל
8. עיקרי הטעמים המצדיקים אישור ההסדר בידי בית הדין.
* העתקי המסמכים המתוארים בסעיף 4 מצורפים בזה.
* הנני מצהיר שכל הפרטים האמורים הם מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים הם הנכונים ושמלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו.
פרטי ההסדר הכובל האמור נמסרו לרישום במרשם ההסדרים הכובלים ביום
* הריני מבקש שבית הדין יורה בתוקף סמכותו לפי סעיף 42 לחוק, שההסדר האמור/חלק מההסדר האמור הדן ב לא יהיה פתוח לעיון הציבור מהנימוקים האלה:
* אני מבקש היתר זמני לפי סעיף 13 לחוק.
תאריך חתימה
* מחק את הטעון מחיקה.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 98; תשנ"ג, 886.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ